Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

r NASREDDIN II O € A Merhumun 220 fıkrası Toplayan : Halit Yaşaroğlu Tanesi 100 Kuruş Cumhuriyet 26 (ICI KURUCUSU:YUNUS NADÎ 9 I9 T Telgraf ve mektub adresi: Cuınhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numaras: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Ahmet Halit KİTABEVİ 15 I 950 Sofya, bu mesele hakkmdaki notamızı Ahmed Silivrili, milletvekillerinin ısrarı şiddetli bir lisanla reddediyor Bukalemun Sofya, 14 (A P ) Bulgar Dış İşleri Bakanlığı tarafmdan dün gece bildirildiğine göıe, Buigaristan hükumeti, Sofyadaki Türk elçiliğıne dün tevdi edilmiş olan bir nota ıle, Türkiyenin, Fihbe konsolosluğu önünde vâki olmuş olan bomba infılâkını protesto etmiş olan notasuu, şiddetli bir lısanla reddetmiştir. Bulgar notası, Filibe mahkemesinin, şubat aymcia, bombayı atmış olan grupun aZalarından bırinin ölum ve diğerlerinin hapis cezasma mahkum edilmiş olduklarını belirtraektedir. Nota, ayrıca, Bulgaristanın devletlerarası vecibelerini çok yakinen takib ederek bunları yerine getirdığini, buna mukabil «Türk makamlarınm, Türkiyede bulunan Bulgar elçilik ve konsolosluklarının emniyet ve sükununu ıhlâl etmekle. Devletler Hukukunun kendisine tahmil etmiş olduğu vazifeleri daha ciddl bir surette ihlâl ettiğini ıleri sürmektedırler. Arkası Sa. 3. Sü 6 da Filibe hâdisesine Dün Mecliste Toprak Kanunu dair Bulgar notası görüşülürkenbiMıâd ise oldu üzerine tarziye vermek mecburiyetindekaldı davasını 35 senede gerçekleştirecek bir parti tasavvur edemiyorum» dedi Ankara 14 (Telefonla) Bugün Mecliste toprak • kanunu maddeleri görüşülclüğü sırada bir hâdise oldu. Geç vakit, Ali Rıza An, 5000 dönümden fazla arazi tevziata tâbi tutulduğu takdirde kendilerine toprak verilecek olanlara istedikleri parçayı seçmek hakkının da verilmesini teklif elti. Kemal Silivrili bu teklifi asabiyetlje karşı» ladı. Konuşmasında «sen işçi meb* ususun ama, bu iş fabrika işçiliğine benzemez» dedi ve bu kabil teklifler karşısmda Meclisten şüphe etmeğe başladığını» kaydetti. İbrahim Arvas, Ali Rıza Anya çatarak «Zengin olmak günah mıdır» yolunda konuştu ve Arının renginden tereddüde düştüğünü kaydetti. Ali Rıza An cevabında insanda mevcud iki merkezden bahsetti, kendisinin dimağ ile bazısının da amudufıkarısile düşündüğünü kaydedince bu sinir sistemi teşbibi Meclisi sinirlendirdi. «Tarziye versjn» sesleri yükselince, Ali Rıza A» n «Asıl özür dileme vazifesinin Meclisten şüphelendiğini ifade edenlere raei olduğunu» kaydetti. Bu sefer Ahmed Kemal Silivriüden tarziye vermesi istendi. Bütün milletvekilleri ayağa kalkarak bu istekte ısrar ettiler. Silivrüj gürültü arasında kürsüye gelerek «ko« Arkası Sa. 3, Su.. 2 de Bulgarlar, Türkiyede bulunan elçi ve konsoloslarmm Tenkidlere cevab veren Tarım Bakanı da: «Türkiyede topraklandırma emniyet içinde butunmadtklart iddiasım ileri sürüyorlar emir perde arkasındaki ucsuz bucaksız âlemin ^ gostcrdiği hazin maıuaraya bakılırsa, Kominforma, butun silâhlarını kaybetmiş olmak gerekirdi. .Dünya işçileri birleşiniz. parolasile Batı dünyasını bir gun altüst cdebileceğini sanan zihni>et kendi zâfını çoktan kavramıştır. Artık o biliyor ki, uğrunda savaştığı işçi sımfına jsıl ihanet «"den kendisidir. Eşit haklara davanan bir hürriyet idaresi her yerden önce demir perde arkasında iflâs etmiştir. Proletarya diktatörlüğü, sınıf diktatörlüğü, parti diktatörlüğü gibi bir takun paravanaları tsiper ederek girişilen hareket, nihayet bir rümre diktatörlüğüne gclip dayarunıştır. Milli hürriyetler, ferdî hürriyetler, insan haklan vesaire orada hepsi masal olmuştur. Sosyalinn cenneti, döne dolaşa demir bir perde cehennemi balinde ortaya dikilmiştir. Bugün yeryüzünde satılmış profesyoneller, bir de sahiden akhnı Ankara 14 (Tclefonla) Iktidar ü kongrelerinden süzülerek kurulkaçırmış biçareler mustesna, demir, artisinin pek yaklaşmış olan mil taya kadar gelip de şimdiye kadar perde realitesini başka türlü gören etvekilleri seçimini kazanabilmek yerine getirilmesine imkân bulunbir kimse yoktur. Işçisi de, köylü için çeşidli sahalardaki çalışmaları mıyan bir çok dilekler ve şikâyetsü de, okumuşu da, okumamısı da günden gune hızlanmaktadır. Hattâ ler adeta birer birer tasfiyeye tâbi iyice biliyor ki bu realite fecidir Büyük Millet Meclisi de son zaveonu âıîîamanlak eğer suç değil manlarda hemerT nem?n bu mak yüzden şu 5 gün içüıde DehemehaJ sadla seferber olmuş gibidir. Parti, kanunlaşması istenilen tasarılarla se herhalde büyük bir hatadır. Vaziyet hakkmda Kominforma sekizir,ci Meclisteki ezici çoğunlu meşguldür. Tatbikatta iyi netice nın da hayale kapılmadığı bir ger ğuna dayanarak muhtelif rümreleri vermiyen ban kanunların ıslahı da çektir. «İşçi cenneti, çalışan insan memnun edecek veya hoşnudsuz bu arada ele aluınuştır. Toprak, lann hürriyeti. tarzında büyük luklan giderecek kanunlan birer, orman, tapulama kanunlan gibi, kalabalıkları çekmeğe yarayacak ikişer çıkanyor. Meclisin martın Devlet Demiryollanrun yeni baremi parolalara çoktan veda edilmesi îi ünde seçimleri yenileme kararı ile.balıkçılarla avcılaruı büyük bir bunu açıkça göstermeğe yçter. Bu ereceği muhakkak gibiiir. Buna sıkıntısuu giderecek olan saydiye hakımdan demir perde âleminın rağmen tasan yağmunı dinmeroiş resminin ilgasına dair tasarı da propaganda servisini idare edenler, tir. C.H.P. nin ocak, bucak, ilçe ve Arkası Sa. 3, Sü. l d e bir hayli müddettir plânsız ve programsız bir yol tutmuşa benriyorlar. Daha doğnısu, kendimizi aldatmıvalım. plânsızlık ve program sızlık şimdilik onlann güttüğü bir politikadır ki, usta ellerde ve uyguB bir zemin bulunduğu takdirde başarılı neticeler vermesi daüna müm kündür. Hattâ, geniş hareket serbestliğinin sağlayabileceği sürpriz imkânlaruu hesaba katarsak bu yeni politikaya karşı daha titiz davranmak lüzumu kendiliğinden ortaya çıkar. Gerçi, hâdiseleri içinden yaşıyanlar Kominforma'nuı tuttuğu yolu doğu ile batı arasındaki Londra, 14 (BBC.) yadugamıyacaklardır. Bolşevik ihuçurumu açmak maksaBir müddettenberi Kremtilâlinin ilk yıllarında, henüz az dile hazırladığı plânın bir çok idealist bir dünya göriişü Mos lin'in gözünden düştüğü kısmı addedilmektedir. kovaya hâkinı bulunurken de Ko söylenen Çekoslovak Dış İşleri Bakanı Clementis Çekoslovakyanın yeni mintern teşkilâtı gene böyle verine Dış İşleri Bakanı Siroki, ve zamanına göre kalıb değiştiren bugün azledilmiştir. Prag Moskovanın yetiştirmeiebir propaganda sisteminden fayda radyosuna göre, Clemenumardı. Fakat o zamanlar hiç değil tis «istifa etmiş» ve bu rindendir. Clementis, Bir se aydm kütlelere karşı Marksist istifası da kabul edilmişleşmiş Milletlerde Çekosedebiyatın samimî ve objektif pren tir. Clementis, Masarykin Iovakyayı temsil ederken siplerile hitab etmek imkânı vardı 19 mart 1948 de ölmesi kendisine Pragda vekâlet İlkönce Leninizm, daha sonralan üzerine Dış İşleri Bakanı eden Siroki, Bakanlık Troçkizm adı altında felsefî ve si olmuştu. Fakat Ddnci Çek Dış İşleri mensublan arasında tas yasî bir gelişmeye ugradıktan son Cihan Harbi esnasında Bakanı Clementis fiye yjpjmş v e eski Dış ia nihayet Stalinizm şekline gire Batı ile yakından temas etmiş ol İşleri Bakanımn bütün adamlarına rek dupeduz bir neoçarizm halini jnası kendisini «süpheliler> tarafı yol vermişti. alan Marksizm, bugün Kominfor na geçirmiştir. Şimdi Çekoslovak hükumetinde ma'nın eünde artık hiç bir işe ya Arkası Sa. 4. Su. 8 ae Clementis'in azli, Moskovanın ramaz bir yükten başka bir şey değildir. Onun için plânsız ve pren sipsiz bir propaganda cihazı demir perde idarecileri hesabına daha kuvvetli bir hücum silâhıdır. Iktidar, seçimi kazanmak için faaliyetini hızlandırdı İstanbulda dünkü Tıb bayrammdan intibalar: Üniversite konferans salonunda Istiklâl marşı diıılenirken ve en y»îh doktor kürsüde C.H.P. nin hummah faaliyeti karsısında, muhalefetiıt şimdiki halde daha gürültüsüz çalıştığı görülüyor D.P, II kongresi toplatuyor Celâl Bayar, yann akjam Eikişehire gidecek D. P. Geçici Ü İdare Kurulu toplanarak İl kongresi tarihini tesbit etmiştir. Konere 30 martta muhtemel olarak Maksim salonunda yapılacakür. Eski İl İdare Kurulu, senelik faaliyet raporunu Geçici İdare Kuruluna vermiştir. 40 sahife olan raporun çok iyi hazırlandığı söylenmektedir. Kongrede eski İdare Kurulu bütün meselelerden sorutnlu tutulacak ve delegelerin suaüerini cevaplandıracakto. Arkast Sa. 3, Sü. 1 de Tıb bayramı Tıbbiyelilerin 744 üncü bayramı dün yurdun her tarafmda kutlandı Çeh DMŞ işleri Bahammn axli Moskova yetiştirmesi Clementis'in yerini Siroki, aldı Çok hayırîı bir teşebbüs İngiliz kabinesi yeni bir tehlike daha atlattı Londra 14 (B.B.C) İngiltero İşçi hükumeti bugün üçüncü defa itimad reyi Ue karşılaşmak zorunda kalmışür. Muhafazakâr Parti, geçen yılın mâsraflarını kapatmak için istenen 148 milyon Sterlinlik munzacn tahsisat dolayısile, hükumeti takbih eden bir takrir vermiş, bu akşam bu takrir reye konmuş Arkası Sa. 3. Sü. 4 te NADİR NADİ Arltası Sa. 3, Sü. 5 te Fener Telavivde ikinci maçını 5 ' 3 kazandı Tıb Bayramı raünasebetile dün nın konuşmalan ile toplantıya son saat 10 da İstanbul Üniversitesi verilmiştir. Ankarada Lâleli konferans salonunda bir toplantı yapılmıştır. Ankara 14 (Telefonla) 744 ünHafriyat için. Millî Eğitim Vali ve Belediye Başkanı Dr. cü Tıbbiyeliler Bayramı bu sabah Bakanlığırun vereceği Fshreddin Kerim Gökay, Sağlık saat 10 da Dil ve TarihCoğrafya karara göre hareket Müdürü Dr. Faik Yargıcı ve Üni Fakultesinde kutlanmıştır. Törende, edilecek versite profesörlerinin hazu bulun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı duğu toplanüda, İstiklâl Marşındân Dr. Kemali Bayizit, Ankara ÜniZühtü Saltuk isminde bir vatansonra ilk olarak kürsüye gelen versitesi Rektörü Hikm«t Birand, Etıbba Odasının en yaşlı üyesi Nuri Ankara Belediyesi Başkanı Dr. Ra daş, Vilâyete verdiği bir istidada, Canbakanm kısa bir konuşmasını gıb Tüzün, Bakanlar, profesörler, Fatih Sultan Mehmedin mumyaFlorence Nightingale müteakıb Ord. Prof. Tevfik Sağİam Tıbbiyeli öğrenciler ve basın men lanmış nâşmua Fatih camiinin mihrabı altında bulunduğunu bildirTıbbiyenin kuruluş tarihçesini çi sublan hazır bulunmuşlajdır. miş, kazı yapabilmesi için de kenzerek eslîi hatrralanru anlatmıştır. Törene İstiklâl Marşı ile baslan disıne izin verilmesini istemiştL Profesörden sonra Fiayoloji Or mış ve Tıb Fakültesi Dekanı Prof. Vilâyet, kej'fiyeti Millî Eğitim Badînaryüs Profesörü Winterştain ve Dr. Nüzhet Şakir' Dirisu bir açjş kanlığma bildirecek ve Bakanlığın Hemşire Okulundan Süheylâ Oğa Arkası Sa. 3, Sü, 4 te vereceği karara göre hareket edılecektir. Diğer taraftan, güzide şairimiz Yahya Kemal BeyaÜı bu hususta Şehrimizde modem hemkendisile görüşen hir akşam gazetesi muhabirine şunlan söylemiş.şireliğin bânisi Florence tir: Nightingale adına, bütün • Otuz yıl önce bana böyle bir dünya hemşirelerinin yarşey söylemişlerdi. Maamafih benin> dımile bir hastane kurulgibi bir çok kişi de aynı şeyi bilir. ması için teşebbüse geçildi Fatihin orada cesedi var mıdır, yok mudur bilmsm. Belki bir ef« sane, belki bir hakikattir.» Uzun seneler önce, asıl bir ingiTopkapı Sarayı Müdürü Tahslo liz kadını, Embley Park'taki muhÖz de, şunları söylemiştir: teşem villâsını terkederek; İngiltereden haftalarca uzakta bulunan « Hâdise yazıidığı gibidir. Mebir diyara; Türkiyeye gelmiştL O zarın yerinin değiştiği muhakkak» günlerde, Kınm muharebesi bütün tır. 3 üncü Mustafa zamanında caşiddetüe devam etmekteydi. Kadın, Beşiktaşta Emin Çeyreğe aid fı kâr ediyoruz. Gönül ister ki diğer mi yeniden inşa edilmiştir. Bu sukafasındaki düşünceyi derhal tat nn on gündenberi ekmeği 20 ku fırmcı arkadaşlar da bizim gibi ha retle mezann mihrabın altında bik mevkiine koymuş, muharebede ruştan satmağa başlamıştır. reket ederek halkımıza ucuz ek kaldığı anlaşılıyor. Yalnız eski yaralanan İngilîz askerlerini tedavi yapürdıklarına Dün kendisile görüşen bir arka mek satsmlar. Hayatm bu gibi ted Türklerin mumya maksadile Selimiye kışlasmın bir daşunıza Emin Çeyrek ve Rıza ek >irlerle ucuzlıyacağını ümid edi tesadüf etmedik. Bu bakımdan Faköşesinde askerî bir hastane açarak mek fiatlarıru niçin ve nasıl indir yoruz. ühin mumya haliude muhafaza eburada faaliyete geçmişti. diklerini şöyle izah etmişlerdir: Arkası Sa. 4, Sü. 8 de dildiğine ihtimal vermiyorum.» « Biz, Efcmekçiler şirketine daFlorence Nightingale adındaki bu fedakâr vatansever kadın böyle hil olmadığımız için ekmeği 22 kulikle; bundan tam 96 yıl önce bu ruştan aşağı satmakta serbastiz, günkü modern hemşireliğin ük Evvelâ bakkallara ekmeği bir temelini atmış bulunuyordu. Onun kuruş tenzilât yaparak satmak is Arkast Sa. 3, Sü. 7 de tedik. Şirket buna mâni oldu. Bunun üzerine biz de şirketten çekildik ve az kârla ekmek satmağa başladık. Gayemiz, memleket halkına hizmet etmektir. Az kâra kanaat ettiğimiz için giriştiğimiz bu işte muvaffak oluyoruz. Fıruıımız küçüktür; masrafımız fazladır; fakat biz buna rağmen Fatihin mutnyası Ekmeği iki kuruş ucuza satan fırın Fırın sahibleri diğer fırıncıların da aynı tenzilâtı yapabileceklerini ve gene de kâr edeceklerini söylüyorlar Bskişehirlilere yapılan yardımlar Dünya GrekoEomen güreş jnüsabakalan Stockholm'da hazırlıklar tamamîandı, Isveç takımı dün seçildi İturbi felâketzedelere yardım için dün gece bir konser verdi ve 2000 liralık bilet aldı Ankara 14 (a.a.) Eskişehirin uğradığı sel felâketi dolajrısile İngiltere büyük elçisi Sir Noel Charles, Dış İşleri Bakanlığımıza gönderdiği bir mektubla gerek Birleşik Vali, Konservahıann Millî Eğitim Krallık hükumetinin ve gerek şah Bakanlığuıa devrinin muvafık sınuı bu felâketten duydukları deolmadığını söyledi rin' teessürü bildirmiştir. Norveç elçisi M. Krogh Hansen Şehir Meclisi dün öğleden e\rvel de gene bu münasebetle hükume ve sonra olmak üzere iki toplantı tinin ve şahsuun teessürlerini Dış yaparak bütçenin müzakeresine İsveç takımının üç kıymetli güreşçisi: Ijetterson, Andenberg, Antonson şeri Bakanlığuıa bildirmiştir. devam etmiştir. Temizlik bütçesinın İlk maçtan intıbalaı: Maç oynanırken sahanın ve Türk kalesinin mahşerî manzarası Genel heyetin beyannamesi müzakeresinde 1950 yılmda çöpçüStockholm 14 (Hususî surette çarpmaktedır. Bütün hazırlıklar Eskişehir felâketzedelerine genel lerin terfihi için bir teavün sandığı giden arkadaşımız Haluk Durukal tama«ılanmış, İsveç takımının seçAli, Ahmed, Lefter Halid. da Fener kalesl mütemadî feir çeTelâviv 14 Fenerbahçe takımı Jkazanmışür. Mutad merasimden sonra ilk vu kilde sıkıştırılmış, fakat Hapoel yardım heyeti başkanı Diyanet İş vücude getirilmesi istetulmiştir. dan telsizle) Onümüzdeki hafta meleri yapılmıştır. Takım şu şebugun ikinci marı.ii Telâvıv yakmFenerbahçeliler sahaya şu. sekilde ruşu Fenerliler yapmış, fakat Ha forvetleri elde etükleri fırsatlardan leri reisi Hamdi Akseki dün bir Fen heyeti bütçesi müzakere edi yapılacak olan dünya GrekoRo kilde» teşakkül etmektedir: 52 kilolarındaki mesire yeri Petahtıkuah çıkmıslardır: beyanname neşretmiştir. mesıre lırken Vali yeni bir teşkilât projesi men püreş müsabakalan için Stock da Jobenson, 57 kiloda Petterson, Cıhad Murad, Hilmi Samim, poelliler topu kaparak hücuma geç istifade edememişlerdir. ta bu bolgenin Hapoel takırrma Arkası Sa. 4. Sü. 1 de Arkası Sa. 3, Sü. 1 de .. Arkası Sa. 4, Sü. 1de taun'da hmnmalı bir faaliyet göze[ Ar'nası Sa. 3, Sü. 6 da mijlerdir. Oyunun ilk dakikalarınkarşı yapmış ve karşılaşmayı 53 Kâraıl, Mujdad Erol, Mehmed Şehir Meclisi bugün işini bitiriyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog