Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

13 BU AKŞAM KAATİL Annelerin, babaların, gcnçlerin, çocukların ibretle görecekleri bir rol oynamamn kendisini büsAmerika ve İhgilterenin en kıymetli artistlerile çevirdikleri bütün şaşırttığını gösteriyor. TeMÜSTESNA ŞAHESER menni ederim ki Gülistan yavaş yavaş bu heyecandan kurtulsun ve Baştarafı 1 inci sahîfede tarmağa bak... Zavalh ana telâj rolünü biraz duyarak, anlayarak Sessizlik, köşe başlarında el ve heyecan içerisinde desti yeoynamağa çalışsm. Erkek kardeşi lerini yüzlerine kapamış sızlıyan rine yavrusunu azgın sulara aKarl Lehr rolünde zördüğümüz Ernineler, muhtarhklarının önün tar. Çılgına dönmesi için bu yecümend Behzad ailenin içinde yade bir ekmek almak için sıra bek ter. Yavru kendini sulara kapşadıkları dramı en iyi hisseden rüliyenler, çamurlu sularda ara sı tırmış gidiyor. Bunu gören orkün gibi görünüyor. Bazı sahnelerra koşuşan felâketten bîhaber dunun yardım ekipine mensub de lüzumsuz bir «ürate ve keskin «Orada Türk olduğumuzu söyleBaşlıca iki yaratıcısı: yavrular, enkaz altından çıkarı kahraman bir er, hemen suları jestlere yer vermiş olmasına rağyince imzalarımızı istiyrolar, men Ercümend Behzadın eserin halabilen ve ağaçlar üzerine seril yarıyor ve yavruyu anasına bibabalar çocuklanna «Bak Türk: vasına uygun ve sade bir kompomiş olan yorganlar, yataklar, yas raz ileride kavuşturuyor... ^ T : tıklar ve enkaz üstünde gezinen zisyon yapmağa muvaffak olduğuBir başka hâdise... diye bizi gösteriyorlardı Numaralı koltuklar erkenden satılmaktadır. kedi ve köpekler... tşte Eskişenu sanıyorum. Yalnız tonlannı Faciadan iki gün sonra, yurBeşiktaş Vefa arasındaki müsabakaları dün öğleden evvel hir seylâb bölgesi... Pakistanda yapılan olimpiyad yeknesakhktan kurtarması ve i dun dört tarafından yardımlar maç dün İnönü stadında yapıldı. yapılan müsabakalarla sona erFelâkete en fazla maruz ka lara iştirak eden 4 atlet ve bi: kadaşlarından daha yavaş, daha pes yağıyor. Bunların başmda 59* Beşiktaşm şampiyonluğu bir haf miştir. lan sahadaki evlerin kâmilen sandık eşya ile Eskişehire gelen ; idareciden mürekkeb Türk eki konuşmaması lâzım. ta evvelden belli olduğu için Dün yapılan ntüsabakalarda p i d ü n saat 12 de P.A.A. uçağ kerpiçten yapılmış bulunması, Türk Amerikan Kadınlar Bav Diğer rollerden başsavcı da Hadi dünkü güzel havada saha çok Beyoğluspor İzmir Altınorduile şehrimize döndüler. İştirak Hün vakur ve heybetli, yalnız nefacianın bu kadar büyük olma liği heyeti... Ayaklarında çizmetenha idi. Takımlar sahaya şöy yu 37 ye karşı 60 ile yenmiştir. ettikleri 7 müsabakanın altısında den o kadar teatral? Hapisane Müsına sebebiyet vermiştir. Kanaa ler, sokak sokak dolaşıyorlar, fep* le çıktı: Galatasaray ile Harb Okulu a birineilik, birinde ikincilik katimizce bu hâdisede tabiatin in lâketzedeleri ellerile giydiriyordürüne gelince 1890 Almanyasının Beşiktaş: Feyzi Yavuz, Ma rasmdaki karşılaşma çok çetin zanan kıymetli atletlerimizin el değil, âdeta Hitler Almanyasının san kudretine üstünlüğünü gös lar; okşuyorlar, teselli ediyorruli Leon, Ali İhsan, Çaçi ve zevkli olmuş, neticede Galaleri kupalarla doluydu. termek bir hata olur; çünkü yir lar. Bu arada Doğumevinin önübir hapisane müdürü veya Gestapo Süleyman, Tekin, Bülend, Rah tasaray karşılaşmayı 33 e karş Müthiş ve harikulâde filmlerin en muazzanu minci asırda bir sanayi bölgesin ne gelmiş olan heyet azasına, bir Hele Toma Balcımn elindek şefi iraiş gibi bir hali var. Bir mi, Şükrü. 45 ile galib bitirmiştir. de zira bu sahada tuğla, kire hâmilenin doğurmak üzere olduhapisane müdürü başsavcınm yaeni 40, boyu 60 santimlik kupa Vefa: Sami Mustafa, Rah: mid, cam, ş şe fabrikaları, tamir ğunu haber veriyorlar. Heyet aBu suretle Galatasaray bas hakikaten görülmeğe değer bir nında öyle elleri cebinde, o kadar mi Melih, £alib, Salâhaddin atelyeleri vardır kerpiçten ev zasından Amerikan Yardım Heyüksek tonla konuşarak gezinemez. Suphi, Aziz, İsmet, Karnik, İs ketbol takımı 949950 basketbo şeydi. Bu kadar basit bir anlayış hatastinşa etmek hataların en büyüğü yeti Başkanı Russell Dorr'un reTürkiye şampiyonluğunu kazanmet. Pakistanlı dostlarımız, her halnın reiisörün de gözünden kaçmış dür. Bunu evvelden düşünen ka fikası, Doğumevine koşuyor. FeHakem: Mustafa Güven (Bey mıştır. Harb Okulu ikinci, Bey de kupaların, atletlerimizin bonun vazıı da yapı ve yollar ka lâketzede bu sırada doğurmuşoğluspor da üçüncü olmuşlardır yu posu ile mütencsib olmasına olmasına hayret ettim. Savcı yarkoz). dımcısı rolünde gördüğümüz ve nunile kerpiç inşaatı yasak et tur. Madam Dorr'a nevzada bir dikkat etmiş olacaklar ki en bü tekrar Şehir Tiyatrosu kadrosu Beşiktaş, birinci beş dakikada Dün yapılan tnönü kır miştir. Devrin mesken buhran isim koymasını rica ediyorlar. O yüğünü Toma Balcıya, daha ufa içinde yer aldığına sevindiğimiz Şükrünün şütile ilk golü kaçırdı. ( Türkçe Sözlü ) . Baş Rollerde : maalesef, kanunu gecekondu da türkçe olarak: koşusu ğını Halil Zıraman ve Osman Süavi Tedü rolünü duygulu oynaBeşiktaş o kadar süratli oynuişinde olduğu gibi çiğneyip geç «Ümid» diyor... *"* yordu ki, Vefa da aynı şekilde İstanbul Atletizm Ajanhğının Coşgüle, en küçüğünü de Cahid dı. Mutad hilâfına vak'a ile de yamiştir. İşte facia, her türlü ihAltı gündür Eskişehir bu acı Önele vermişler. mukabeleye mecbur kaldı. İki tertib ettiği «İnönü» kır koşusu kından alâkahydı. Güstav Berger malden evvel mmtaka sâkinleri manzaralarla karşı karşıyadrr. tarafın vaktinden evvel gösterdi dün iki kategori olarak yapıldı Atletlerin zaferlerle dönüşün rolünde Müfid Kiper çok isabetli nin kerpiç evlerde yaşamasından Onların ıztırabı ve acısı bizimdir. ği bu çabukluk dolayısile, maçın İnönü stadı ile Maçka, Taşkışla den memnun olan Atletizm Fe ve anlayışlı bir eda ile ve bu role ileri gelmiştir. Onları teselli etmek, onlara yarsonlarınm heyecanh olacağı an arasında yapılan bu müsabaka derasyonu Başkanı Nailî Moran şündiye kadar vcrilememiş olan bir Felâketzede halkın dörtte üçü dım etmek de bir millî vazifedir. laşılıyordu. İlerliyen dakikalar nın biri 4000, diğeri 6000 metre gülerek gazetecilere, Pakistanda zarafet, bir incelık ve hassasiyet Vatandaş! Eskişehirin dinamik küçük sanatlarıla iştigal eden bir sırasında yakaladığı fırsatlarda olarak yapıldı. gördükleri hüsnükabulü anlattı katmağa ve bizc o namuslu çiftçi1 Ankara ve Yeşilköy uçak meydanlarındaki büfe ve lo' zümredir ve seylâb mmtakasının valisi Ahmed Kınığm riyaseti al gol yapamıyan Beşiktaş, yavaş organizasyonun fevkalâde oldu nin net ve temiz bir siluetini çiz kantaları birlikte pazarlıkla icara verilecektir. Genc atletlerin büyük bir çenüfusu, şehir nüfusunun aşağı tında kurulmuş olan bir komisyavaş durgunlaştı. Buna muka kişme ile yaptıkları müsabaka ğunu söyledi ve Türk atletleri meğe muvaffak oldu. Kramer ro2 Her iki meydan büfe ve lokantalarının senelik muham yukarı % 50 sine yaklaşmakta yon geceli gündüzlü çalışmakta • bil Vefa, oyunun sonlarına doğ lar şöyle bitti: nin 3 Hindistan rekoru ve 6 Pa lünde Sami Ayanoğlu, rahmetli Hadır. 44 sene evvel olan benzeri dır. Yardım komisyonunun memen icarı 8372 lira olup teminatı 1255 lira 80 kuruştur. ru hâkim bir vaziyet aldı. kistan rekoru kırdıklarını söz zımı aratmıyan nefis bir kompozis4000 Metre: 3 Arttırma 23 mart 1950 tarihine rastlıyan perşembe günü faciada, bu sahada ancak 100150 saisine katılmak herkesin fahrî yon yapmış. Rolünü şeytanî bir İlk devre biterken diyebiliriz 1 Tunçay (Beşiktaş) 14.0 lerme ilâve etti. dinamizmle. sonsuz bir emniyctle saat 11 de D.H. Yolları Genel Müdürlük binasında müteşekkil alım ev varmış. Şimdi ise bu rakam bir vazifesidir. Komisyon en praki, iki taraf da daha ziyade saMilli atlet Osman Coşgül şun2 İrfan (Fenerbahçe) 14.11 4000 i çok geçmiştir. tik yoldan harab bölgeyi kalkm\'e isabetle yaşatıyor. Aynı mu%Faf ve satım komisyonunda yapılacaktır. hanın ortasında oynadığı için 3 Tolun Tosun (Beşiktaş) ları anlattı: Alâkalıların verdiği izahattan dırmağa da karar vermiştir. Bu fakıyeti çok daha cüç olan Wilhelm 4 Buna dair sözleşme ve ?artname projeleri Ankarada alım çok mühim sayılacak fırsatlar 14.21. « Rakiblerim iyi idi. Yarış Smidt rolünde Talât Artemel de anladığımıza göre, 200.000 dönüm iş en kısa zamanda yapılacaktır. ve satım komisyonunda ve Yeşilköy Meydaa Müdürlüğünde göelde edememişti. Son dakikada ları kolay kazandım. Maamafih eösteriyor. Öyle samyorum ki Kaaarazi her sene su altında kal İşte bu şartlar altında çalışan Takım itibarile 9 sayı ile Berülebilir. Beşiktaş müdafaada iken devre makta, yani asgarî 10 milyon li Eskişehirlilere biz de lâzım geşiktaş birinci, 27 sayı ile Posta şunu da söyliyeyim ki. bu atlet til piyesinin 20 yıl sonra tekrarlan00 bitti. 5 İsteklilerin bu işle ilgili olduklarına dair vesika ve te ra zarar edilmektedir. Halbuki, len yardımı esirgemiyelim. ler kuvvetli bir antrenörün elin masından hatırda kalacak üç büyük Telgraf ikinci, 42 sayı ile Şişl: İkinci devre üçüncü. 45 sayı ile de Darüşşa de çahştırıhrlarsa iki sene son ve güzel kompozisyon Talâtla Ssmi minatlarile birlikte belli gün ve saatte mezkur komisyonda hazır bir kaç milyonluk bir fedakârlık. Fethi PİRİNÇÇİOĞLU Vefa, oyuna üstün bir şekilde faka dördüncü olmuştur. ra çok üstün dereceler temin e nin, bir de Müfidin kompozisyonları bulunmaları ilân olunur. (2896) yani Sarısuda bir baraj veva başladı. Beşiktaş üç dakikalık bir Kargını Porsuğa bağlıyan bir ka Eskişehirde el'an çöken evler var debilirler.» dedi. olacak. 6000 metre: müdafaadan sonra oyuna istediği Eskişehir, 12 (Telefonla) Bu nal bunu pek âlâ önliyebilir. Coşeül ile görüşürken yanıma 1 Nuri Öksüzal (Galatasaistikameti verdi. Her maçta kaMaamafih, fen adamları bile, Sa gün"de seylâb mıntakasında fe* * * mızrakçımız Halil Zıraman gelray) 19.11, rısuyun bu defa getirdiği su m:k lâketzedeler, çöken evlerinin al» lesini mükemmel şekilde müdaDekorlara pclincc: Hapisane Müdi. «Sıra senin» dedim. 2 İbrahim Tufan (Tekel) tarınm tahminlerin fevkinde ol tından eşyalarım çıkarmağa defaa etmesini bilen Vefa, en tehdürünün odasını jjösteren oda kapiAnlatmağa başladr. 19.37, duğunu, onun için facianın had vam etmijlerdir. Şehirde normal likeli atakları soğukkanh bir tonuna kapılarile bir hapisane mü« Rakiblerim zayıf olduğu düründen çok bir banka müdürüdizatında önlenemiyeceğine inai' hayat yavaş yavaş teessüs et3 Şaban Engin (Tekel) hareketle birbiri üzerine kesti için kolayca birinci oldunı. K'ş nün veya adliye müsteşarınm. hiç maktadırlar. durdu. Devamlı şekılden sağdan meğe başlamıştır. Akşam saat 18 19.38. çekılen kornerlerin Vefa kalesiBu müsabakada ikinci, üçün ortasında 59.36 gibi iyi sayılabi değilse başsavcının odasını andırıSize faciadan bir kaç sahneyi de yağmaya başlıyan kuvvetli ne yarattığı tehlikeler nihayet cü ve beşinci gelen Tekel atlet lecek b r derece tutturduğuma yor. Yani lüzumundan fazla lüks ağmur, felâketzedeleri gene nakletmek isterim: Cihangir, Firüzağada bütün Marmaraya ve Çamlıca ile Boönlenmez bir hale geldi. Süley leri büyük bir muvaffakıyetten çok memnunum. Bu benim için görünüyor. Diğer pevdeîerin geçtiği ğaza hâkim en mutena ve manzaralı bir yerinde önü asla kaSular bütün korkunçluğile â müşkül bir duruma sokmuştur. manın ortaladığı bir kornerde sonra takım halinde 10 sayı ile güzel bir başlangıçtır. înşallah Kramer'in yeraltı mcyhanesine geYurdun her köşesinden bol panmıyan (121 daireli (Füruzani apartımam şüyuun izalesi için nidcn şehire saldırmış; bekçiler Şükrü kafa ile 15 inci dakikada birinci gelerek İnönü kır koşu bu sene yeni bir rekor kırarım.» lince kemerler ve duvarlar yeni ressatıhktır. 3 dairesi boş teslim edileccktir. düdüklerini acı acı öttürerek hal miktarda c':mek yardımı yapılBeşiktaşın ilk golünü yaptı. Bu sunda bütün rakıblerini yenmişHalilden sonra sevimli atlet tore edilmiş ve bazı köşeleri sıvası kı, mahalleyi terke davet ediyor maktadır. Su basan mahallelerİstanbul Birinci İcra Da'iıesinin 950 163 numaralı dosya ile golden iki dakika sonra Vefanın tir. Cahid Öneli gördüm. Cahid, Pa dökülmüş gibi göstenlmek için itina lar. Çocuğunu alan dışarı fırlı de elân çökmekte olan evler var müzaycdesi 14 Mart 1950 Sah günü saat 1 te yapılacaktır. 4 soldan yaptığı tehlikeli bir hüyor. Böyle hâdiselere biraz alış dır. Evvelki gün Ankaraya dökistanh atletler arasında bilhas ile kırmızı tuğla rcnğine boyanmış Uç güreşçimiz daha cumu, Beşiktaş müdafaası zorluk kın olanlar da, çünkü Eskişehiı nen Devlet Demiryolları Umum sa sprinterlerin çok iyi olduğu tarihi bir çatonun mahzenini andıla atlattı. Bu mühim fırsat iki her zaman bu tehlikeye maruz Müdürü Galib Güramn iyi haber nu söyledikten sonra intıbaları nyor. İlânlarda nedense artık DePakistana davet edildi kora Türk adı yazilmağa lüzum götarafı beraberliğe düşürecek kadur ve her sene ufak çapta bir erle yarın Eskişehire dönmesi nı şöyle nakletti: Pakistan hükumeti Yaşar Dorülmüyor. Fakat bu acemiliğin üsdar ehemmiyetli idi. Vefanın aseylâbla karşılaşır işte berabe beklenmektedir. « Sprinterleri yani, 100, 200 çık hücumları karşısında, Beşik ğunun seyahatinden sonra yeniSon dakikada öğrendiğime g6rinde bir kaç parça eşya da alad Perafın fuça^mdan çıkm^dığıve 400 cüleri bizlerden çok iyitaş bir müddet müdafaada bile den üç Türk güreşçisini davet yım diye gecikir... Sokakları suna yüzde doksan dokuz emin olae, Devlet Demiryolları İdaresi, dir. 800 ve 3000 engelli yarışlakaldı. Galibin hücum hattına etmeğe karar vermiştir. lar çoktan basmıştır... Tâ ileride elâkete uğrıyan işçi ve memurbiliıim. çıkması Beşiktaşı hakikaten müş Bu defa Tekirdağlı Hüseyin, rını çok kolay kazandım. Pakisbir elinde destisi, d'ğerinde yav larma seri halinde lojmanlar Yazımı bitirmed.n işaret elmeden İTTİHAD MİLLÎ Türk Sigorta Şirketinin. esas nizamnamesi mukül bir vaziyete sokmuştu. Babaeskili Mustafa, Çolak îs tanın en gözde spor branşların eçemiyeceğim oir nokta da eser rusu sular içinde koşuşan b'r yaptıracaktır. Felâketzedfelerin ibircc ve Ticaret Kanununun 361 inci madcîesine tevfikan. ortaklar dan biri şüphesiz ki atletizmdir, ana... Etraftan bu manzarayı gö şgal ettikleri boş vagonlar yüadının gerek afişleri, gferek mec26 ncı dakikada Şükrü her teh ma:l, Ali Ahmed ve Ahmed Kan Yalnız koşu pstleri çimendir muaria yanlış imla ile yazılmış ol ecnel kurulu 31 Mart 1950 tarihine dü.şen Cuma günü saat 11 de Şir renler bağırıyorlar: likeyi göze alarak yaptığı hü demir arasından üç kişi seçileünden Devlet DemiryollarındaBu yüzden hepimiz sahayı yadır masıdır. «KaatiU bir .a. ile yazıl ketin Galatada, Ünyon Hanındaki idare merkpzinde ad! olavak toplacumda hem ikinci golü yaptı, cektir. « Hanım, hanım... Destiyi ki eşya nakliyatı biraz sekteye naca^ından bu toplantıya iştirak etmek icin en az on hisse s^nedine gadık. 1500 metre yanşını son dığı zaman .katil fiili» manasma kıhem de sakatlandı. Oyun VefaBir spor kulübünün davetlisi sahib olan ortakların hisse senedlerini Ticaret Kanununun 371 inci bırak kendini ve çocuğunu kur uğramıştır. nm baskısı altında iken Şükrü olarak Pakistana gidecek güreş güne bıraktıkları ve 3000 engelli s?.; iki .a. ile yazıldığı zaman da maddepine göre toplantı gününden en az bir hafta evvel şirketin idare yanşını da ben koştuğum için • katlin failı manasına uzun okunur. kısa bir tedaviden sonra tekrar çilerimiz 15 gün kulübün misam«;rke7İne tevdi ederek mukabilinde dühuliye varakası almalan rica oyuna girdi. Son dakikalarda firiolacaklardır. Yapacakları bi bu yarışı iki santimetre gibi göz İmlâ kılavuzuna da böyle ahnmış olunur. le görülmiyecek kadar az bir tır. Burada iki «a» ile yazılması lâVefa. inkâr edilmez bir hâkimi rer maçta, kazandıkları takdirde Bankaların makbuzlan dahi hissc sencdatı gibi kabul edilecektir. yet elde etmişti. Bu arada tek 2000, kaybettikleri takdirde 1000 farkla kaybettim. Maamafih 800 zımdır. Tevziatta almanca isimlerin ve 3000 engelli yarışlarının bi imlâsmda da bir hayli yanlış vaı. başına Vefa müdafaasına soku lira alacaklardır. GÜNDEM: Bunlar herhangi bir tiyatro heyeli rinciliğini kaçırmadım.» lan Şükrü kaleciye çalım yapîran kupasını tstanbul tığı sırada mutlak bir gol kaçırCahidden sonra çekiç rekort için yüze vurulacak şeyler değıl. 1 Yönetim kurulu ve denetçi raporlarile bilânço ve kâr ve zarar 1 İdaremiz için 5X5 eb'adında 246 aded araba muşambası mühesablarınm okunrnası ve bunlarm tasvib ve kabulü ile yönetim dı. menimiz Toma Balcıyı bulmak ama elli yıllık mazisi ılan ve biraz karması kazandı teahr.id nam ve hesabına pazarlıkla satm alınacaktır. da milli tiyatromuzu temsil eden zor olmadı, zira iri cüssesi ve Beşiktaşı îstanbul şampiyonkurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası. 2 Beher muşambanm muhammen bedeli 300 lira olup tahmini Üç senedenber: devam edil iri kupası ile hemen gözüküyor Şehir Tiyatrosu :çin bu gibi yanlış 2 Temettüün dağıtılması hakkmda karar verilmesile dağ;tma tariluğuna götüren bu maç Vefanın lardan kaçmmanın biraz dikkat ve 73800 lira ve geçici teminatı 5535 liradır. mekte olan İran kupası basket du. Elime kâğıüı kalemi almca 20 mağlubiyeti ile bitti. hinin tesbiti. itina gösterilirse güç olmıyacağım 3 Pazarhk 27 Mart 1950 Pazartesi günü saat onda Kabataşta İki devre boyunca lik liderli bol maçı için İstanbul Ankara anlatmağa başladı: 3 Müddetleri sona ererek cıkan üç yönetim kurulu üyesinin yerisanıyorum. Genel Müdürlüğümüz Levazım Alım Komisyonunda yapılacaktır. ğini muhafazadan sonra İstanbul karma takımları dün Teknik Üne yeniden üye secilmesi. « Rakiblerim, bana yetişe4 İdarî ve fennî şartnamesi her gün Levazım ve Evrak Şube» birincisi olan Beşiktaşı tebrik, niversite salonunda karşılaşmış memelerne rağmen, çekici 40 4 Yönetim kurulu üyeleri tahsisatının onanlanmssı. lardır. Karşılaşma çok zevkli ve yerinde olur. ÖMER BESİM 5 Şirketle muamele yapmak için yönetim kurulu üyelerine mezu mizde görülebilir. metreye kadar kolaylıkla atabiliYENİ ESERLER o nisbette heyecanlı olmuştur. 5 İdare kısmen veya tamamen ihalede rerbesttir. niyet verilmesi. Kasımpaşa: 2 Emniyet: 0 İstanbul takımı birinci devreyi yorlar. İstikbal için hepsi ümid6 İsteklilerin yukarıda yazılı pey akçelerini idare veznesine îidir. Seneye İstanbula gele6 İki denetçi tayini ile bunlara aid tahsisatın onanlanması. Çocuk doktoru Dün ilk maçı Kasımpaşa ile 2420 galib bitirmiş, ikinci dev cekler. Biz de 1952 senesinde tek yatırarak alacakları makbuzlar ve kanuni ikametgâhlarını ve ticarî duÇocuk doktoru Şemst Mutver tara 7 Genel kurul zaptmın. başkan, oy toplıyanlar ve kâtib tarafından Emniyet yaptı. Lik sonunculu rede de üstünlüğünü muhafaza rar Pakistanda yapılacak olan fından her ay çıkarılmakta bulunan rumlarını gösterir belgeleıile belirii gün ve saatte adı geçen komisyona mevcud hissedarlar namına imzalanması. ğundan kurtulmak için bir mü ederek, müsabakayı 5348 galib olimpiyadlara iştirak etmek ü Çocuk Doktoru mecmuasının mart ayı mürscaatleri ilân olunur. (2952) YÖNETİM KURULU cadele halinde başlıyan maçın olarak bitirmiştir. zere takım halinde davet olun sayısı da çıkmıstır. Her anne ve babaya faydah yazılarla çocuk bakım ve ilk devresi karşılıklı hücumlarTakımlar maça şu kadrolarla duk. terbiyesine aid öğüdler veren bu mecla devam ederek golsüz bitti. çıkmışlardır: Orada Türk olduğumuzu söy muayı tavsiye ederiz. D. Denizyollan ve Limanları Mensubları Yardım İkinci devreye çok canlı başîstanbul: Hüseyin, Ali. Baro leyince imzalarımızı istiyorlar lıyan Kasımpaşalılar, bu tempo kas, Ayduk, Morisis, Kriçis, SaCemiyeti Başkanlığından: ve babalar çocuklarına <Bak. ÖLÜM lannı oyunun sonuna kadar de cid, Cemil, Erol, Samoelidis. D. Denizyollan ve Limanları Mensubları Yardım Derneğinin Türk!» diye bizi gösteriyorlardı. Şehid Miralay Hüseyin Recai bey vam ettirerek iki gol yaptılar ve 9 Mart 1950 tarihinde toplanan genel heyetince 10 Mart 1950 eşi, merhum Diş Tabibi Sadi Erülgen Ankara: Yalım. Celâl. Vedad, Velhasıl itibarımız büyüktür.» maçı 20 galib bitirdiler. ve Deniz Albayı Hayreddin Erülgenin Devlet Demiryolları Haydarpaşa tarihinden itibaren ölüm yardımmm (1000) liradan (1250) ve Turan, Nuri, Haluk, Halid. Pakistanda, Türk atletizminin anneleri, Tekel Genel Müdür Muavini Kasımpaşa: Mehmed Ali, Cimaluliyet yardımının da (500) liradan (600) liraya iblâğma karar şerefini yükselten ve binlerce Ekrem Necmi İnelin teyzesi, Avukat Sat malma Komisyonundan: had Mustafa. Sabahaddin. İs İran Federaşyonunun koydu• İ H ^ H ^ ^ H ^ verildiği ilân olunur. M ^ M H B a B H H Ü met Zafer, Necmi, Niyazi, Hü ğu bu kupayı 5 yıl zarfında en kalbi fetheden 5 Türk genci stajiyeri Efser Erülgen, Tekel memur1 500 Kg. izole zift açık eksiltme ile satın alınacaktır. fazla kazanan takım alacaktı. İs böylece yurda zaferlerle döndü Urından Recai Erülgen ile Eşber Erülseyln, Burhan. ••••••••••••İ^^Hİ^HİBaiH^B^HBİI 2 Muhammen bedeli 750 lira olup muvakkat teminatı 56 lira genin büyükannelerl, Yajar Erülgen ve Emniyet: Mehmed Vecdi, Ca tanbul karması üç yıl üstüste bu ler. Saime Erülgenin kayınv&lideleri Bar25 kuruştur. müsabakayı kazandığındari kuNuyan YİĞİT baros ahfadmdan Böhler ve Styria Fabrikasının 22 m/m ve daha hid Vedad, Celâl, Adil Saba3 Buna aid şartname Komisyondan parasız olarak dağıtılpayı hakketmiştir. Kupa, maçta Salihatı nüvciTtilan haddin, Süreyya, İbrahim, Basri, Dünkü yürüyüş maktadır. kalın sekiz köşe taş ocaklan için hazır bulunan Beden Terbiyesi Kemal, DÜRİYE (ERÜLGEN) Hanım 4 Eksiltme 27 mart 1950 pazartesi günü saat 10.30 da HaydarUmum Müdürü Vildan Âşir Sa11'3, 950 cumartesi akşaını Hakkın rahmüsabakası İkinci küme terfi paşa Gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma Komisyovaşır tarafından İstanbul karmametine kavuşmuştur. Cenazesi 13/3,950 Son Saat refikimizin tertib et pâzartesi günü öğle namazım müteanunda yapılacağından arzu edenlerin vaktinde Komisyonsına verilmiştir. müsabakası Gayet ucuz fiatla satışa arzedilmiştir. tiği İnönü stadı ile Edirnekapı kıb Beyazıd camiinden kaldırılarak da hazır bulunmaları. (2820) İkinci küme terfi müsabakaarasında gidiş geliş 17 kilomet Edimekapı Şehidliğlndeki aile kabrine Müracaat: Gaiata Mumhane Cad. 108. Telefon: 40375 H ^ H Basketbol serbest atış tevdi edilecektir. larınm ilk kısmını teşkil eden relik yürüyüş müfabakası dün ikinci kümenin A ve B gruplan müsabakaları öğleden sonra yapıldı. birincileri olan Adalet ile ElekTürkiye basketbol serbest atış Çok kalabalık bir müsabık trik arasında birinci maç dün Şe birincilikleri dün yapılmıştır. 60 kütlesinin iştirak ettiği müsabaDevlet Demiryolları Ankara 2 nci ref stadında yapılmış, 20 Adaatışta, birinciliği 53 sayı ile İs ka, baştan sona kadar alâka ile letin galibiyeti ile sona ermiştir. İşletme Komisyonundan: tanbuldan Halil Aslan, ikinciliği takib edildi ve şu neticeler ahnBu takımlar arasındaki ikinci 50 sayı ile İstanbuldan Enis dı: 1 Ankarada İdaremiz =ervi?lerine aid takriben f29930' parçakarşılaşma gelecek pazar yapı Günşar, üçüncülüğü 49 sayı ile 1 îzak Franko 2,1,15.5 dan ibaret muhteüf cins çanıaşırın 20'2'1951 tarihine kadar ihtiyaç hâlacaktır. İstanbuldan Cemal Tezişler ka2 Vartan Alakyan 2,4.52,5 sıl oldukça dışarıda yıkattırılması ve ütülettirilmesi işi kapalı zarf Galatasaray, Türkiye zanmışlardır. Umumî puan tas 3 Papadupolos usulüe eksütmeye konulmuştur. nifinde İstanbul 237 sayı ile bi 4 Mavropolos Basketbol şampiyonu oldu rinci, Ankara 230 sayı ile ikinci 2 Muhammen bedel tutarı (23663.70) yirmi üç bin altı yüz alt . 5 Said Gürsoy mış üç lira yetmiş kuruş ve geçici inancası (1774.78) bin yedi yüz yetBasketbol Türkiye b rinciliğı ^ gelmişlerdir. 6 Haluk İnan. j arattığı ı miş dört lira yetmiş sekiz kuruştur. 3 Bu işe aid şartname ve sözleşme tasarısı komisyon kaleminde parasız verilir. (23) 4 Eksiltme 30 Mart 1930 Perşembe günü saat 16 da Ankarada 2 nci işletme binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. İstekliletr/rpız hep/miz lerin ötedenberi bu işi kendilerine meslek ve sanat edinmiş kimseler 'epim/z binmıi olduklarına dair Ticaret veya Esnaf Odalarile diğer resmi teşekkülkrden herhangi birisinden verilmiş belgelerle eksütme gününden en az 7 gün evvel İkinci İşletme Müdürlüğüne yazı ile müracaatle alacakları ehliyet vesikası ve diğer kanunî vesikaları ile geçici inancalarmı ve tekliflerini havi zarflarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri veya muayyen saatten evvel komisyonun eline geçecek 'tarzda iadeli taahhüdlü olarak posta ile göndermeleri. f2777> Beşiktaş, Istanbul Atletlerimiz Pakistandan şampiyonu oldu döndüler (îkinci sahifeden devam) ATLAS SİNEMASINDA Siyah beyaılüar dünkü maçta Vefayt 20 yendiler V ATÂN HAİNİ Bugün Matinelerden İtibaren Eskişehir seylâb bölğesinden notlar ROBERT TAYLOR ELİZABETH TAYLOR İPEK Sinemasında UŞMAN «mARDEŞLER K VİGTOR MATURE GOLEEN GRAY Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden: SATILIK APARTIMAN Denize Nazır, Bahçeli, Kaloriferli mükemmel apartıman ITTIHADI MILLI Türk Sigorta Şirketinden: TEKEL GENEL MUDURLUGU ILANLARI Levazım Alım Komisyonundan: DEVLET DEMİRYOLLARI ILANLARI İzole Zift Alınacak BARAMİN ÇELİKLERİ Çamaşır yıkattırılacak MİiaiWIİIİ^^ TAKEOMETRE Silâhşorlar, ken^i'erinden yardım istiyen bir adamm imdadına koşmamayı şereüerine yediremezlerdi. Bilhassa karısı ortadan kaybolmuş bir adama yardun etmek şerefli bir iç olacaktı. Bu adam »ynı zamanda meselenin aydınlanmasuu başka cihetten de istiDartanyan, üç süâhşoru karşısına alarak onlara, Kârdinale kar?ı çarpışmak zorunda buiunduklaııru anlattı. ÖLÇMELERİ nin ikinci tab'ı yeni ilâvelerle çıkmıştır. Satış yerleri: Beyoğlu. Kitab Sarnyi. Tfpebaşı Sergiadis, Ankara Caddesi Üniveıiite Kit?bevleri, Gaiata Lâtif Han Doğan Yürük Tecimevi. Fiatı 4 Liradır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog