Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Sabahlan ilk dostunuz umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf ! 9 I9 L Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, Matbaa: 24290 TIBBÎ SPESİYALİTELER ve KULLANİLIŞLARI Küabının ilâveli İKİNCİ TAB'ı ÇJKTI. Kitab, 12X16 eb'adında ve Pandazot cildli olup fiatı 6 Liradır. Umuznl Satış Yeri: HAK K*TAB£Vİ Beyazıd, İstanbol Pazartesi 13 Mart 1950 ve baslıcajdiabcılar. C.H.P. adaylar için bir teblig yayınladı Namzedler için müracaatler, hazırknan matbu talebnamelerle yapılacak Âdaylarm çokluğu, C.H.P. Genel Sekreterliğiııi yeni tedbirler almağa sevketti. Partili milletvekillefine de ikişer nusha talebname dağıtıldı Belçika tahtı Dün yapılan referandumuıt ilk neticeleri Sabaha karşı yapılan tasniflerde Kralın yüzde 62 nisbetinde ekseriyet temin ettiği anlaşüdı Londra 12 (B.B.C.) Belçika Kralı Leopold'un yeniden tahta çıkıp çıkmıyacağını kararlaşüracak olan referandum, bugün gergin bix hava içinde yapılmıştır. Brüksel, Liege, Monse ve diğer bazı sehirterde Kral Leopold taraftarlan de. aleyhtarlan arasında baza çarpışmalar olmuştur. Monse'de bir şahıs tüfekle öldurülmüştür. Brükselde ise nümayişçüer birbirlerine ta?, sopa ve şişelerle hücum etmişlerdir. Bununla beraber referandumun nmıımî çehresi pek o kadar paürdıh olmamıs ve ekseriyet reylerini sükunet içinde kullanmıstır. Belçikalılar «Kral Leopold yeniden tahta çıkmah nudır?» soıaline evet veya hayırla cevab Arkası Sa. 3. Sü. l d e Sovyet Rusyada mühim Dün yapılan seçimlerde eski Bakanlardan bir çoğunun aday gösterilmedikleri anlaşıldı Yeni Yüksek Sovyet Şurasının ekseriyetini gizli polis ve idarecilerin teşkil edeceği tahmin ediliyor Moskova 12 (R. a.a) Bugün Sovyetler Birliğinde, Yüksek Sovyet Şurası için seçimier yapılmıştır. Resmi rakamlara gore, yuz mdyondan fazla seçnıenin oylaruıı kullarvdüdarı tahmin edilmektedır. Saa dıklara sa>bah saat altıdan itibaren reylerin atdmasına başlanmış ve aeçim gece yarısına kadar devam etmişür. Müsahidlere göre Dün akşem sona ermiş olan «se* çim mücadelesi> ni Batılı siyasî muhabirler şu şekilde anlattnaktadırlar: «Bütün Sovyetler Biıliği halkı, gaaete, dergi, brosür, duvar afişleıi ve radyo yorumları ile hücuma geçen Bol?evik partisi tarafından bir nevi ipnotizına edümişlerdir. Yajnız bir siyasi partinin iştiraîî ettiği bu seçimleri «demokratik Arkası Sa 3. Sü 2 de Ehemmi mühimme tercih etmek liizumu skişehir, bir kaç senede bir su baskınına uğrar. Bu seneki sel âfeti, çok giddetli olmuş; 3000 ev yıkılmış, 30.000 vatandaş açıkta kalmıs; 10 milyon lira kıymetinde tahmin edilen 200 000 dönüralük pancar ve hububat zeriyatı mahvolmuş. Felâketin büyükliiğü karşısında Devlet Reisi de Eskişehire giderek hiikumet erkânı ve halkla temas etmiş.tir Eskişehirdeki gazete muhabirlerinin bildirdiklerine göre sayın Cumhur Başkaıumız felâketin sebeb olduğu zararlar hakkında malumat aldıktan sonra, Bayındırhk Bakanına sormuştur: Şhndi ne yapacaksuıız? Proje yapacağız efendim. Yapılacak olan bu proje ne projesidir? Bu. eğer Eskisehirin yıkılan kısmının projesi değil de, Eskişehir ovasını ve şehrini su baskınlarından kurtarma işlerinin projesi ise, bunun hâlâ yapılmamış olması, Bajındır])^ BakanUğı ve Bakanlığın Su İşleri Reisliği için l ^ bir not teşjcil etmez. Eskisehir bu seneki gibi bir facia şeklini almamış olmakla beraber, geçen yıl da bir su baskınına uğramıştı. Eskişehir bölgesindeki su işlerinin bütün plânları çoktan yapılmış olmak gerekti. Çiinkü bu bolgedeki Persuk barajınm inşasına 1944 senesinde başlanmış ve 1948 • 49 devresi içinde ikmal edilmiştir. Bu baraj yapılmadan evvel, Eskisehir ovasındaki su işlerinin umuml bir surette plânlaştınlmış olması icab etmez miydi? Bayındırlık dergisinde •barajm vazifesiii tamamlamak iizere Porsuk yatağının, şimdilik yukarı parçasının ıslahı işi ele aluunıs ve lüzumlu etüdler ikmal edilerek projeler .ıazırlanmış ve iş eksiltmeye çıkarıhnıştır, muhammen keşif bedeli iki milyon liradır. denildiğine gore plân ve projelerin parça parça yapıldığına hükmetmek lâzım geliyor. Bu, neden böyle" oluyor? Ankara, 12 (Telefonla) C H P. Genel Sekreterliği, bütün partili miUetvekillerine birer mektubla ikişer nüsha talebname ve bir de yoklama kurulu talimatı göndermiştir. C HP li milletvekillerinden, bu sefer de aday gösterilmesini istiyenler, bu talehnameleri doldurarak, ya kayıdlı oldukları İle, veya doğruca genel merkeze vereceklerdir. Her iki takdirde de bunlardan bir nüshası İlde ve bir nüshası genel merkezde kalacaktır. Aday olmak istiyenler talebnamelerine ayrıca, üçer nüsha fotoğrai da ekliyeceklerdir. Yoklama kurullarına dahil bulunanlardan adaylığı bahis konusu olanların, oya iştirak etmiy*cekleri, son defa parti divanında, takarrür et mis ve bu kurullar, genişletilmiştir. GöndeYüen talimat, bu kararları ihtiva etmektedir. Diğer taraftan öğrendiğimize göre. adaylık için C H.P. ye her taraftan yapılan müracaatler d«vam etmektedir. Ancak bu müracaatlerde ban formalite noksanlart bulunduğundan, C.HP. genel sekreterliği bu aksam, şu tebliği yayınlamıstır: «1950 milletvekilliği genel seçiminde, C H.P. den aday gösterilmesini istiyen, vatandasların yaptıkları müracaatlerde bazı eksiklikler görülmektedir. İstekülerin, bulundukları yer C. H.P. İl İdare Kurulu başkanlıklarından alacakları ikişer nüsha basıh müracaat kâğıdlarını doldurmak suretile talebde bulunmaları rica olunur» Büyük Reşid Atinada Paşanın 150 ci koalisyon yıldonumu «a «••• •• •• kabinesi Bu Türk büyüğünün bugün hâtırası taziz edilerek, kabri ziyaret edilecei Stalin, Rus eoeuklan arasında Hükumete, Plastiras, Venizelos, Papandreu ve Tsouderos partileri iştirak edecek Atina 12 (a.a) Üç Yunan merkez partisinin liderleri, Nikolas, Plastiras (kendi adını taşıyan partlnin Uderi), Sofokleg Venizeloa (liberal), George PapahdFe^TTSS Bir Fransız muharriri tarafından Lettres FranK. ıMFr ve refikan Eskisehirde Vali ve Komutanla bir arada demokrat) ile EmmEnuel Tıoudero» çaise* aleyhine açılan bu davarJa Rusya hakkın(Inkılâbcı Cumhur iyetçi), bugun yaptıkları ikinci toplantıdan sonra da mühim ifşaatta bulunulacaği tahmin ediliyor <Millî merkez koalisyon kabinesi» kurmak üzere mutabık kıldudaruu Paris (Hususi) Fransada, David Rousset admda bir Fransu büdirmiçlerdir. Kravçenko davasını gölgede bıra mTiharriridir. Bugünkü toplantı 3 saat sürmüsRousset, ikinci cihan harbi esn»kacak derecede mühim yeni bir tür. Parti liderleri katî anlaşmaya dava başlamak üzeredir. Işin garibi sında sola meyüli yaalarile çöhret vardıklarını Krala bildirmişlerdir. dava edilen, Kravçenko tarafından bulmuş bir yazar olduğu için AlKoalisyon kabinesinin takib mahkum edikniş olan gazete, «Lett manlar taraiuıdan bir <Temerküz Büyük Eesid Pasa edeceği siyaset res Françaises> dir. Davacı ise, Arkast Sa. 3, Sü. 1 de Şaşkınhkla desti yerine çocuğunu »uya atan Atina 12 (a.a.) (Ünited Press) Tanzimatın bânisi büyuk devlet Yunan merkez partileri, yeni bir adaım MurUfa Reşid Paşa yüz elli ana Facia günlerinde doğan çocuk hükumetin kurulması hususunda yjl önce bugün doğmuştu. (13 mart Eskişehirlileri korkutan mesele aralannda anlaştıklarını Krala bil 1800). Mısır Valisi Mehmed Ali dirmi{lerdir. pafanm isyanı ve bu isyamn dev Arkası Sa. 3. Sü. 2 i* leti sarsacak bir mahiyet alması, Talihsiz Eskisehirde bir gün lar. Korktuklan sey ise, isin süİmparatorhıju büsbütün ta'fa dügeçtrmekle, felâketzedelerin haJini rüncemede kalmasıdır. şürmüstü. Büyük devletler de, Osanlatmak, iç ağlaücı tablolan buŞehir içinde bütün seylâb sahamanlılann yıkılmasını muhakkak raya aksettirmek muhakkak ki müm sını balçıklara bata çıka gezdık. saydıklarından, kendi aralannda Halen sular çekilmis vaziyettedir. kün değıldir. anlafarak, mirasının taksimi yoEskişehirli vatandaslarm, seylâb Fakat enkaz yıgınları ile bu saha felâketine maruz kalmıs ve kaima bir büyük bataklık halini almısür. Arkast Sa. 3, Sü. 6 da mış olsun çu anda ısürabları bü Şimdi yapüan iş, felâlcetzede halkm yüktür. Onların tek tesellisi, bütün ellerine geçirdikleri kazma kürekEn çok su baskınına uğrayan böl' milletten gördükleri yardımlardjr. lerle, enkaz altında kalan eşyalarını gelerin sel felâketinden kurtanlHepsi de bu yardım ile şehirlerinin kurtarmakür. Dublin'den futbolcularl» seyirciLondra 12 (B3.C.) Resmen ması icin neden kül halinde plân Arkast Sa 4. Sü. 7 de bildÜTİdiğine göre, bugün Gal böl leri getirmekte olan 4 numarmlı ve projeler hazırlanmıyor da bun yeniden imar edileceğine manıyorgesinde feci bir uçak kazası olmuş uçak, bilinmiyen bir sebeb yüzünlar ayn a>n ve aradan seneler geç11 ayük uçak yoleusunun tur. Kaza Cardiff te Llandow hava den yere düşerek parçalanmıştır. tikten sonra yapılıyor? Bu suale şu dün Yesilkoy hava alarunda Uçak Fair Light Kumpanyasına alaruna yakın bir yerde vuku bulcevabı vertnek mümkündür: Imçekilen resmi mus ve uçağın 83 yolcusundan 79 u aiddir. ^Cazayı müteakıb hâdi»« kânlarımız ve kuvvetlerimiz, bir Arkast Sa. 3, Sü. 4 te CYaztst üçüncü sahıjerrüzde) ölmüştür. kaç mühim iş üzerinde teksif edilmijor ve dağıtüıyor da ondan. Bövle olduğunu Bayındırlık dergiDelegeler, geçen sene yapılan 21 sini tetkik ederken anlıyonız. temmuz toplantısuun iyi netice* Dergide Bayındırlık Bakanbğı Su ler vermediğini söylediler İsleri Reisliğinin sulama tesisleri hataklıkları kurutma tesisleri ve Ankara 12 (Telefonla) Demoktaskından ve selden korunma tesisrat Parti Ankara İl Kongresi, bu1 leri için sarfettiği gayretleri gösMeclis Başkanı Rıza Hikmetin dün gün saat 10 da Gar Gazinosu salonterir cedveller var. Bunlardan lartnda yapıknısür. Genel Başkan Yesilköyde çekilen resmi mevzumuzla ilgili olan taskından Celâl Bayar, kongreye çektiği bir Millî güreş takımı seçmeleri, dün ğa hasjıyan salon, müs*baka saati ti karannı halka bildirmediği için ve selden korunma tesislerine aid telgrafla, Istanbuldaki mühim ve gece Spor ve Sergi sarayında, eşi geldiği zaman istiab haddini aşmış bu maçlaruı soauçları kat'î olarak olan cedvelde 1930 dan itibaren yaaeele işleri dolayısile gelemediği ü. Buna rağmen içeri giremiyen anlasjlarnadı. pılan işler gösterilmektedir. 1930 için özür ve muvaffakıyetler dili ne Avrupa şampiyonasında ancak yüzleree kişi de kapüan kırarak Müsabakalann en dikkate şayan 36 yılları arasında Bursa ovasmın yordu. İl İdare Kurulu Başkanı, rastiartabilen bir kalabalik önünde zorla içeri girdiler. devam etti ve nihayetlendi. tarafc, halkın Yaşarı istemssine 2 milynn 700 bin lirava mal olan Osman Şevki Çiçekdağ, İstiklâl Dünkü müsabakalarda jüri heye Arkası Sa 3. Su 6 d » Erken saatlerden itibaren dolmaıslahı dışında. 1938 e kadar başka marsuu müteakıb, kongreyi açü. bir şey jvapümamış: su baskınlan Başkanhk divanı seçimi yapıldı. ile mücadele>e esaslı surette 1938 Arkast Sa. 3, Sü. 7 de den itibaren başlanmıştır. 1938 ile 1949 arasındaki müddet zarfında 63 iş yapılmış ve bunda 65 milyon 629 Dün şehrimizden geçen Başkan bin lira sarfedilmiştir. Bu arada Porsuk barajı için 16 milyon 650 3 üncü dünya harbinin bin lira ve Porsuk jatağınm birind çıkacağını tahmin etmiyor kısmının ıslahı için de 2 milyon 240 bin lira harcanmıştır. Fakat 18 İran millet meclisi baskanı Rı» milyon lirahk iş yapılmış olmasına Hikmet Bev dün uçakla sehrirru?» rağinen, Eskisehirde. 30.000 vatangelmiş ve transit olarak Fransay» Eser, çok beğenildi. Müellif ve daş evsiz barksız Kalmıs ve 10 mflgitmiştir. baş rolü yapan aktör, çiçek >on liralık mezruat mahvolmuştur. Hava alanında kendisile görüBu. demektir ki Eskisehir ovasının yağmuruna tutuldu şen bir arkadaşımıza başkan şunsu işleri tam olarak yapılamamışları sovlenüstir: Atina 12 (Hususi) Cevad Fehtır. Çünkü 1938 denberi yapüan su« Tedavi obnak üzere Parist mi Başkut tarafından yazılan ve lama, kurutma ve selden koruma gidiyorum. Bir ay kadar kalacağım geçen sene Şehir Tiyatrosunda büişleri için sarfedilen milyonlar, Güzel şehrinizi görmeği çok arzu tün bir mevsim oynanmak suretila memleket ölçüsünde bir plân ve ediyorum. Yirmi sene evvel Tür büyük bir rağbet gören Paydos program dairesinde en mühim ışler Prens George ve e«ji vapurdan çıkarlarken kiyeye gelmiş ve 15 gün kalmıştun. piyesi bu defa Atina Argiropulos üzerine teksif edilmiyerek bir çok işlere serpiştirihniş; büyük Atatür Yunan Kralının amcası Prens lmmıs ve orada kendisile görüşen Bu sevahatimden dönünce istan tiyatrosunda sahneye konulmuştur. kün şu kıymetü vedzesine nygun George ve eşi Prenses Bonapart bir arkadasmuza şunlan söylemiş bulda bır müddet kalmaga çalısa Paydos, ilk defa cumartesi gecesi cafcm ve modern TürÜyeyi göre temsil edilmiştir. hareket edilmemiştir: dün saat 20,45 te Italyan bandıralı tir: Davetliler arasında Atina Büyük Türkiyeye gelmekten bfijük ceğim.» Barletto vapurile şehrimize gelmiş«Mahdud vesaiüe büyük işler lerdir. Hanedan ailesi mensubları bir memnuniyet duyuyoruz. BunSovyet Rusyanın İrandaki komü Elçimiz, Yunan Dıs İşleri Bakanı, görmenin tecrübe olunan yegâne m, Yolcu Salonunda Yunan Baş dan 49 sene evvel Girid komiseri nizm Dropagandası hakkında soru Milli Eğitim Bakanı, eserin müelusulü, kuvvetlerimizi dağıtmamak, konsolosu Hristopulos, konsoloslar, olarak Yaltaya geçerken İstanbulda lan suale Rıza Hikmet Bey sadece lifi ve basın mensubları bulunuDün Teknik Üniversitede yapılan basketbol macLarında Harb Okulunu yenen Galatasaray Turkiy» vesaiti mevcudenin kısmı azamını ataşeler ve Yunan kolonısinin ileri kalmak istemistim. Fakat zamanm «Bu hususta bir bilgim yok» de yordu. Tiyatro salonu, güzide bir seyirci kütlesile hıncahınc doSnuş sampiyonu olmuçtur. Yukarıdaki resimde «ampiyonluğu kaıanan takım gorülmektedir. ABİDEN DEV'ER gelenleri karsüamışlardır. sultam buna ınüsaade etmemis ve mekle iktüa etmistir. (Yazısı 4 üncü sahifemizdedir). Sa, 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 4 te , Arkan Sa. 3. Su.it* * Arkan Sa. 3, Su. 5 t« , Pjrens Georje, «erd saionusa a Fransada yeni bir Kravçenko davası Yalnız başına Parise giden 11 aylık çocuk Bn minimini uçak yolcusu dün Yeşilköyden hareket etti Eskisehir seylâb bö.gesinden notlar Ifti feci uçak kaxası öldu Yunan Kralının amcası ve eşi dün geldiler D.P. Ankara ve Trabzon kongreleri Uçaklarda bulunan 149 yolcu öldü, 16 kişi de yaralandı Prens George ve Prenses Bonapart şehrimizde bir hafta kalacaklar Millî güreş takım seçmelerî dün gece sona erdi İran Meclisi Başkanının beyanatı "Paydos,, un Atinada temsili
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog