Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Bl, C, D, YİTAMİNLERİ KATILMIŞ Vitaî Yegâne kuvvet u m h u r i yet 26 ncı yıi Sayı : 9191 KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yzn İşleri: 24299, Matbaa : 24290 ve kalorifer kazanlan Mazuf Püskürtme HEET Marka iurner Corp, Chicago, ı mamulâtı Umum Distribütörii CİT R. KARACA GIDASI Pazar 12 Mart 1950 No 2 Gümüşsuyu Caddesi, Taksim Telefon: 41035 Çok ucuz fiatlar Tediyede kolaylık Milletvekilleri arasında 80 imzalı bir takrir hazırlanfıyor Necliste hararetli müzakereler olması ve tasarımn yeıüdeı* gözden geçirilmek üzere konisyona iadesi muhtemel Affın daha sümullü olması isleniyor uhalüler de dahil, büAnkara 11 (Telefonla) Mahdud ve muayyen bir afu derpiş eden tasannın Meclis Umumî heyetinde hararetli görüşmelere yol açacağı anlaşılıyor. En ehemmiyetsiz suçlann bile affına gidılmediği halde, hıyanet, isyan, rejimi devirmek, halkı kıtale tahrik gibi fiillerden hüküm giyenlere atıfet gösterilmesi mev J Eskişehre Marshall plânından yardım Dorr: "Elimizdeki imkânlardan istifadeye çalışacağız,, dedi iran Şehinşahının Pâkistanda alınan bir resmi Acaba ııasıl çıkacak? t ü n m U l e t i h o ş n u d kl " lan bir Seçim Kanununun hazırlanmasında önayak olduğunu gördüğümüz Şemseddin Günaltay hükumeti, o\le anlaşıhyor ki, iyi bir Basın Kanunu çıkarmak hususunda aynı başarıyı pek gösteremiyecektir. Bu neden böylcdir? Sebebler üzerinde kaleıtı o>natmağa kalkarsak sahifeler doldurmak miimkündür. Sbz ve yazı hürriyetinin öteki hürriyellerin hepsinden üstün olduğu ileri sürülebilir. Bir memlekettc kusurlar teşhir olunamaz, kötülükler ortaya konamaz ve suçlara dair yazı yazılamazsa, o memleketin halkçı bir hükuroetle idare edildjğini kimse iddia edemiyecektir. Bu takdirde, geri kalan kanunlaı ne kadar mükemmel olursa olsun, netice itibarile dcmokratik sistem yürütülemiyecektir. Çünkü söz ve yan hürriyeti bu sistemin motörüİüx. Motör işlemedikçe ne yapsanız onu yerinden kımıldatamazsı zuunda şimdiden bazı rnütalealar serdedilmektedir. Bu arada affa daha şamil bir şekil vermek üzere, 80 imzalı bir takrir hanrlandığı da söyleniyor. Önünıüzdeki hafta içinde görüşülecek olan tasarımn tekrar gozden geçirilmek üzere komisyona iadesi ihtimalinden de bahsedil Arkası S a . 4, S ü . 1de Sovyetler İranda yeniden faaliyete geçtiler Bunlardan ellisi Horasan ve Gurgan eyajetinde yakalandılar, Rusya İranda kanşıklıklar çıkarmaya çahşıyor Londra 11 (B.B.C.) Tahrandan gelen haberlere göre, kuzey iranda Sovyet propagandası artmıştır. Resmî makamlar, Horasan ve Gurgan eyaletlerine komünist ajanların sokulduğunu ve bunfardan ellisinin tevkif edildiğini açıklamışlardır. Bu bolgede örfî ıdaıe ilân edildiği de söylenmektedir. Muhabirler, Sovyetlerin bu bölgelerde karışıklık çıkarmağa çalıştıklarını ve bunun için de Tudeh Partisini kullandıklarını bildirmektedirler. «Seylâb bölgelerînde halkı yerleştirmek için plânlarımız var. Ele alacağımız ilk şehir, Eskişebir olacaktır» îikişehir 11 (Arkadaşımız Fethl Pirinççioğlu tildiriyor) Bu sabah saat 13 te Amerikan yardun heyetinin bire tahsis ettiği r.skert bir uçakla Eskişehire geldık. Altı gundenberi büyuk bir felâkete sahne olan şehri sular içerisinde görünce tanımak guç olmadı. İktisadî İşbirlıği teşkılâtı Vürkiye icra komitesi başkanı Russal Dorr ve maiyetindeki zevat saat onda Ankaradan uçakla Eskişehire gelmişler ve alanda Vali Ahmed Kınık, garnizon komutanı Hamdullah Suphi Göker, Emniyet müdürü, Belediye başkanı, Vilâyet ve Belediye erkânı tasafmdan karşılanmışlardır. Dorr seylâb bölgesinde Russell Dorr, dofru seylâb bölgesine gitmiş, felâketzede halkla temas etmiş, notlar almış, alâkalılardan geniş izahat istemiştir. Yirdım kısmı başkanı daha sonra Ticaret Odasına giderek fabrikatorlarla uzunboylu görüşm'iştür. R. Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Klâsik Türk eserleri EsUşehirde soo dununu gosterfr reslıfi Soylıaıı nehri de taştı Acaba hükumet basın hürriyetini Marshall plântna dahil olan îki köyle devlet çiftliğine sahiden istemiyor mu? Böyle bir memleketlerin müzik progTamınaid arazi sular altında kaldı iddiada bulunmaktan çekinirim. da çalınmak üzere hazırlanan Memleket işlerinin açık yürekle Ingiltere Kralı, misaüri Fransız Cumhur Başkanı ile birlikts program Parise gönderildi Tarsus 11 (a.a) Son günlerde halk onıinde görülmesini özleycn, Buckhingham sarayına giderken bolgecnizB yağan yağmurlar dolayıâmme işlerinde âmme kontrolunu, Ankara 11 (a.a.) Amerikanın gart bildiğini sbyleyen bir hükusile Seyhan nehri tasmış ve ilçeye Marshall plânına dahil olan memmetin iki yiizlü bir politika güdebağh, Kefeli, Koklü köylerile Devleketlerm müzik programmda çaceğini akıl kabul etmez. Yazı hürlet çiftliğine aid olan erazi sular lınmak üzere hazırlanmış olan klârivetini idare kandili gibi kısan bir altında kalmıştır. Kaytnakam, alısik Türk müziji programı uçakla hükuınetin halkçılığına ve halkçıParise gönderilmiş bulunmaktadır. nan tedbirleri yerinde incelemek lık iddialarına kim inanır? Kimseyi Bu program beş eserden müreküzere su baskınına uğrıyan bölgeinandıramıyacak olduktan sonra da kebdir lere hareket etmiştir. o boşuna gayretlerin ne manası kaNecil Kâzım 'Aksesin viyolonsel lır? ve orkestra için yazmış olduğu Ekonomi ve Ticaret Bakanhğmın I sirler yapan ve bizzat takas mevBenim anladığıra kadar, hükuPoem, Ulvi Cemaün Köçekçiler süDış Ticaret Dairesi Reisi Munis' zuu olan maddenin ileride muhtemeti basın konusunda tereddüde eti ile senfonisinin ikinci kısmı, Faik Ozansoy dün, istanbul Bdlgesi mel satış imkânlarını da bu suretle sürükleyen nokta. basın hürriyetiAdnan Saygunun Sihirli dansı ve Ticaret Müdürlüğünde bir basın guçleştiren tediye vasıtalarına münin iki taraflı bir silâh sayümasıFerid Alnarın Prelüdü ile iki dansı. toplantısı yapmış ve dıs ticarete racaat etmemek kararımız katîdir. dır. Yazı hürriyeti, kötü niyetli elKlâsik Türk eserlerini Marshall Bu vesile ile şunu da ifade edeaid muhtelif mevzular üzerinde lerde gerçekten pek tehlikeli bir plânı çerçevesi dahilinde dünyaya şey olabilir. Fakat kbtü niyetli elmühim açıklamalarda bulunmuştur. yim ki, bu seneki ihracat mevsi' tanıtmak için girişilmiş olan bu lere düştüğü zaman tehlikeli olnu* • Munis Faik Ozansoy 1948 mahsTi minde devalüasyona rağmen hareket memnunlukla karşılanyan ne vardır? lünden ihrac edilemeyip de elde ihracatımız çok iyi inkişaf etmiş Bu münasebetle bir anma top* mıştır. Londra 11 (a.a.) Siyasî yazar başarılı olmuştur. Yazarlara göre, Bununla beraber yazı hürriyeti larm bu sabah bildirdiklerine gore, kalan bir miktar fasulyenin takasla ve yeni ihracat mevsimine stoksua lantısı tertib edildi. Paşanın bu ziyaret her iki memleket arasınnin suiistimali bahsinde, koruıuna Fransuz Cumhur Başkanı ile Mme. daki eski dostluğu daha kuvvetlenKahirede 50 diplomat ihracma izin verileceğine dair son girmek imkânları hasıl olmuştur. mezanna çelenkler konacak sı gereken başlıca iki türlü hak gö Auriol'un İngiltereyi ziyareti çok günlerde çıkarılan şayiaları ya Dırac mallarımızın fiat seviyesi komünizmin Ortadoğuya Arkası Sa. 3. Sü. 3 te rüyoruz: Cemiyete aid haklar ve Büyük Reşid Paşanın türbesinin lanlamış ve mevzuu genişleterek umumiyetle normal tediye vasıtasc.'iulmasına mâni olacak yüksek menfaatler. ferde aid haklarile ticaret ve tediye anlaşmalan açılması için hazırlıklar tamamlandemiştir ki: tedbirleri görüştüler lar. « Fasulyede ülduğu gibi başka ıruz cerçevesi içinde satılabilecek dığından, bu Türk büyüğunün turItiraf etmeli ki, hürriyet prenKahire 11 (A.P.) 50 Amerikalı maddeler için de takas gibi hususî seviyeye girmiştir. Henüz, dünya besi yarın saat 14.30 da halkın ziyasipleri çerçevesi içinde, bu hakların diplomatla Washingtondan gelen ve fiatlarımız üzerinde zararlı te Arkast Sa. 4. Sü. 7 de retine açılacaktır. hangi şartlar altında zedelenmiş Türk büyüklerine aid türbe ve idareciler bugün Kahirede yapmaksayılacağını tesbit etmek her zamao anıtların açılması için Meclise veSeçim defterlerine karşı alâka ta oldukları konferansı bitirmişler basit bir iş değildir. Cemiyetin bün rilen kanun tasansının kabul edilve Ortadoğudaki Amerikan siyasesızlık müşahede ediliyor yesine aid bir takun yeni fikirler diğini ve bu hususta Millî Eğitim tile ilgili 5 madde ihtiva eden tavileri süren bir muharrir, ne zaman Bakanhğma yetki verildiğini yazBasriye yataklık eden Tevfik de on yıl hapis İstanbul 9 uncu Asliye Ceza mah siyeleri kaleme almışlardır. cemijet menfaatlerine aykın haremış4ık. 14 Yakın ve Ortadoğu memlekekemesi Reisi Seyfeddin Uğurun kette bulunuyordur? Bir makamı • Haber aldığımıza göre, Millî Eğicezasına çarptınldı Arkası Sa. 3, Sü. 2 de başkanlığındaki şehrimiz Ü Seçim veya bir memuru hedef tutan bir tim Bakanlığında teşekkül eden Dİr Kurulu üyeleri, dün saat 12 de Adlenkid >azısı, hakaret veyahud tezkomisyon, ilk olarak açıîacak olan İzmit 11 (Hususî) Kocaeli ermiştir. Mahkeme, Kocaeli Cana liye binasında toplanmışlardır. Ü>if çizgisine ulasabilmek için nere anavan Abaza Basri Ersoyun, varını idama mahkum etmiştir. türbeleri tesbit etmektedir. Bu cüm. yeler, seçim sırasında vazifelerini lere basmış, neleri çiğnemiş olma Adapazarı Ceza mahkemesinde deleden olmak üzere, Büyük Reşid Abaza Basri, her zamanki gibi şık tarafsızlıkla yapacaklaruıa dair yePaşanın doğumunun 150 nci yılına hdır? Yazı hürriyetini ve tenkid Arkası Sa. 3, Sü. S te vam eden duruşması bugün sona Arkası Sa. 3. Sü. 3 te isabet eden pazartesi günü türbehakkını kabal ettikten sonra, bu Arkası Sa. 3, Sü. 8 de hak ve hürriyetleri geri almaksızıa bir yandan cemiyete aid menfaatleri, öteyandan da vatandaşa aid hak ve hürriyetleri korumak, ancak objektif bir gorüşle mümkünTürk gemilerini en emniyetli di<r. bulaıı kadın «Giresun» vapurunu Tenkid okşayıcı olamaz; bazan tercih etmiş haksız fakat çok defa sert ve acıdır. Buna tahammul edemiyecek Batı Akdeniz seferlerinden dönbir insan, gazeteleri ceza tehdidi mekte olan Giresun vapuruna, Cealtında ezmeğe çahşmaktansa, mem novadan, beraberinde 40 kilo altın leket hizmetinde vazife kabul etmebulunan bir kadm binmistir. Ismi meyi tercih etmelidir. Amme uğnıhenüz tesbit edilemiyen bu kadın, na kendini ortaya atan, millet yoyanmdaki altmlarm resmî gümrük lunda mücadele ettiğini soyleyen muamelelerini ikmal etmiş ve bir ferd, başka lürlü düşünen vaelinde muntazam evrakı bulunduğu tandaşların yersiz, aşın, hattâ hakhalde Pireye gitmektedir. Kadın sız da olsa, hucumlarına gbğüs geryolcu, Türk gemilerinin en emnimevi bilmelidir. yetli bir vasıta olduğunu bu sebebi'alan habeı, iftira, hakaret Tİbi le, seyahati için Giresun vapurunu suçiarı meydana getiren unsurlar tercih ettiğini söylemistir. Kadın hakkında kukuk ilminin ortaya bu alünîarı nereye götüreceğini ve koyduğu bir takun prensipler varkime aid olduğunu bildirmemiştir. dır. Bu prensipler gözönünde bulundurulduğu takdirde, bugün Batı memleketlerînde yürürlükte olan basın hürriyetini yurdamuzda gerçekleştirmek, aynı zamanda bu hürriyetin kötüye kullanılmasını bir dereceye kadar önlemek kabilDün geceki millî güreş takımı seçmelerinde heyecanlı bir müsabaka dir. Millî güreş takımı seçmelerine kika sonunda da Vehbi Emre, £ h liğini de Nuri Hoca yaptı Bir dereceye kadar derken sadedün gece saat 21 de Spor ve Sergi med Fetgerî, İ. Hakkı Vefa, SadulNasuh Akar Suh. ralarıru nakletmişlerdir. Profesör Sadi Irmak ve ce realist olmak kaygusile konuşuEminönü Halkevi tarafmdan tertib edilen MüSaraymda, kalabalık bir seyirci lah Çiftçioğlu, Vamık Gezenden İlk maç Nasuh Akar . Üniversite gençlerinden Orhan Birgitin konuşmalajorum. En ağır müeyyidelerle bile dafaai Hukuk günü dün saat 15 te Eminönü HalkeMüsabakanın tafsilâtını Spor kutlesi önünde başlanıldı. rını müteakıb toplantı sona ermiştir. Yukarıdâki remeselâ hırsızhk ortadan kaldırıia vinde yapılmıştır. Müdafaai Hukuk kahramanlarınmütesekkil jüri müsabaka hakkm arasında idi. Bu maçın İL sahifemizde okuyunuz. Mussbakalar, tuş olsa dahi 15 da bir karar veriyorda. simde, General Ali Fuad Cebesoy, dun haüralarını I Suhanın üs$unlüğü ile gı NADİR NADİ dan hayatta olanlarm da bulundukları toplantıda. . '" \ dakıka devam edecekti. On beş da \ Bütüa maslaıda minder hakem i Arkası Sq. 3, Sü. Arhssı Sa. 3, Sü. 5 te General Ali Tuad Cebesoyye Hüsrev Gerede hatı anlatırken gorulmektedir, BIK. Ingiltere ile Fransa arasındaki dostluk Kocaeli canavan Basri idama mahkum oldu Ihracatımızda büyük bir inkisaf görülmeğe başladı Ticaret Dairesi Reisi, stoksuz girmek kabil 0 ^.,i £».«"! t Dış bu ihracat mevsımıne olduğunu söyledi Fransız Cumhur Başkanıtıın Londrayı ziyareti çok başarılı oldu Amerikan diplcmatları konferansı Mustafa Reşid Paşanm türbesi yarın açılacak İl Seçim Kurulu üyeleri düıt yemin ettiler ı Müdafaai Hııkuk Cttntt 40 kilo altınla yola çıkan Müsabakalar zevkli oldu. Seçmelere bu gece de devam edilecek kadm j Millî güreş takımı seçmelerine başlandı Fenerbahçe Hapoel'i 30 yendi r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog