Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makale



Katalog


«
»

r OYULMUŞ u m h u riyet 26 flCI ntnn 9 I 9U KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kurusu Istanbul No 246 ÜUmart6Sl I I p * Pşyor GÖKALP Ö ki... Böyük âlimin ilim, din, ahlâk, felsefe, ikti^d; milliyetçilik; halkçılık; sosyoloji bahislerine dair 26 yazısı 150 K U R Ü Ş Traş bıçaklannın kralıdır. eza kanunutıda yapılacak tadilât Fakire ııeuz ev akir halka ucuz evler sağlanması uğruna alınan tedbirlere dair diiCÜnduklerini dünkıi Cumhuriyet'te yazarken, üstaduuız Abidin Dav'er, şu iki teklifi ileri sürüvordu: 1 Yapı malzemesini ucuzlatıcı tedbirler ahnak. 2 Izmir yangın yerinde uygulanan kanunu tstanbula da teşmil ederek şehrimizin ünarını mümkün kılmak. Akıl için tarik bir olduğu gibi yukama hulâsasını çıkardığımız tekJiflere de itiraz edecek bir vatandaş bulunacağım hatırunıza getinniyoruz. Bugunkü şartlar altında yapı malzemesi fiatlaruun dar gelirli, hattâ orta gelirli halkunız için çok yuksek olduğuna şüphe yoktur. Bu pahalı malzeme ile yapılacak evlerin kirası veya taksiti de o nisbette yuksek olacağuıdan beklenen ekonomik faydayı elde edemiyeceğiz demektir. Demek ki malzemeyi ucuzlatıcı, maliyeti dügürücü topluca çareler aramak ve Riutlaka bulraak şarttır. Rasyonel kafab bir ilim adamı olarak tanıdığımız Gokay'ın bu hususta müsbet neticelere varmadan işe başlamıyacağını iimid ederiz. Aksi takdirde 4 milyon liralık mütedavil ser mayeye dayanılarak belki bir takım cicili bicili evler yapılır, fakat maksad gene hasıl olmaz. Ankara, 10 (Telefonla) Türk Ceza Kanununua bazı maddelerinj değiştiren tasarı Meclise venldi. Bu tasarı ile Ceza Kanununun 192, 268, 259, 311, 312, 427 ve 486 ncı maddeleri değiştınlmekte ve bazı cezalar ağırlaştırılmaktadır. Yeni 192 ncı madde şöyledır: cBır kımsenin namus ve şerefıni ihlâl edecek veya itıbarını kıracak veya söhret ve servetme zarar verebilecek bir hususu, yayın vasıtasile ifşa etmek veya ısnad ederek yayında Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 I 950 J f t c n Ahmed Hajid Kitabevi Söz, fikir hürriyeti Mecliste bu mevzua dair bir tartışma oldu Aldoğanla Adalet Bakanı karşılıkb olarak, hürriyet konusu üzerinde uzun boylu konuştular Ankara 10 (Telefonla) Afyon milletvekili General Sadık Aldoğan, Medisin bugünkü toplantısında söz, basın ve tefekkür hürriyeti mevzuundaki dü|üncelerini uzun uzadıya açıkladı. Bu görüşmelere, muhalif partılere mensub vatandaşların siyasî toplantılarda izhar ettikleri siyasî fikir ve kanaatlerle, Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Meclise verilen tasarıda, basın ve yayın suçlarına dair hükümler şiddetlendirildi Bir memur hakkında kapalı ve şüpheler uyandıracak mahiyette yazı yazanlar 2 setıeye kadar hapis ve 2000 lira para cezasına çarptınlacaklar bulunmak tehdidile kendisinden para alanlar veya başka türlü menfaat istıhsal edenler veya para almağa veya herhangi bir menfaati sağlamağa teşebbüs edenler veya bunların başkalarına verilmesini temin veya bu hususa teşebbüs eylıyenler 6 aydan 3 seneye kadar hapıs ve 300 lıradan 2000 liraya kadar, ağır para cezası jle cezalandınlır.» 268 nci madde, adlî, idarî, siyasî veya Arkası S a . 3, S ü lde Sel felâkeiine ugrayan vatandaşlara yardım Dfin şehrimizde bîr toplantı yapıldı, yardım yekunu 100 bin lirayı aştı Eskişehir felâketzedelerine her taraftan yardım yapılıyor, bankalar da tebemılarda bulunacaklar Serbest ithalât nisbeti yüzde altmışı bulacak Dış Ticaret Daîresi Başkanı dün Tüccar Derneğinde bu mevzuda uzun izahat verdi Türkiye Amerikan münasebatı Büyük Elçi Wodsworth dün Amerikan radyosunda mühim bir konuşma yaptı Washington 10 (a.a.) Aserikanm Türkiye büyük elcisi George Dün \VadsWorth bu akşam Amerikanın Sesi radyosuna verdiği bir mülâEskişehir sel felâketredelerine katta Amerikan askerî yardımınm yapılacak yardım üzerinde görüşTurkiyenin her hangi bir mütecavize karşı bağımsız ve millî hukum mek üzere dün saat onda, Vilâyette ranlıgma sahib bir millet sıfatıle bir toplanü yaıpılnuş, Ticaret Odamukavemet etmesine yardım ettiği sı, Tüccar Dern«ği, bankalar, sigorta şirketleri temsilcilerinin hazır i söylemiştır. Büyük elçi çunlan ilâve etmiştir: bulunduğu bu toplantıda, Vali ve « Türkler, Amerıkalılar zioi Belediye Başkanı Dr. Fahreddin larışsever bir millettir. Onların da, Kerim Gökay joyle demistir: c Ulu Tanrı büyük milletimizi bixun gibi., esas duşünceleri kendi sulh ve huzurlarıdır. En ufak bir her türlü semavî ve arazî felâket Arkast Sa. 3. Sü. 5 te lerden korusun. Bir feliket bir oe İ Valinin baskanhğında yapılan toplanb miyetin her hangi bir unsuTunu tehdid ettiği zaman, tekmil bünyeyi sarsar. Bilhassa ruhunda şefkat ve birbirine yardım hislerinin hâkim olduğu tarihte bütün eserlerile sabit olan milletimizin ve bilhassa Istanbullularm, Erzincan felâketi karşısında gosterdiği canh ve varlıklı alâkayı çefkat tarihimiz daima hürmetls ar.acakür. Bugün Eskişehirde binlerce va Arkan Sa. 3. Sü. 2 de Türkiyeye teknik yardım Russel Dorr «lYardımın artmasına mani müşküller halledilmiştir» dedi İstanbulun ekmek derdi Şehir Meclisi üyeleri, fınncüann tröst halinde çalışmalan yüzünden, bozvk kaliteli ekmek çıktığını söylüyorlar Şehir Mecîisi dün de bütçe müŞehrin imarı bakımından ileri zakeresire devam etmiş, Vilâyet siirulen 2 numaralı teklif de müTarım Müdürlüğu ve Sağlık butçeAnkara 10 (Telefonla) Bu sahimdir. Bugün İstanbul gerçekten leri görüşülmüşrür. Yardım fasdlafcah şahrimize donen Iktisadî İşbirlüzumundan fazla yayılıp genişlerınm muzakeresinde, azlık müesse» liği idaresi Türkiye icra komıtesi miştir. Bir milyon bile tutmıyan selerine yardim faslı okunurken, başkanı Russel Dorr öğleden sonra nüfusile bu derece dağınık bir başTüccar Derneğinde dün yapüan toplantıda bulunanlar EÖZ alan Moiz Tekinalp, azlık, çokyaptığı bir basın konferansında tek ka şehir daha yeryüzünde var mıluk dıye Türk vatandaşı arasmda istanbul Tüccar Derneğinin aylık en geniş veya gelişi güzel bir şenik sahada Türkiyeye yapılan yardır, bilmiyorum. Bir yandan Biiayırma yapmanın Anayasaya aykm yükdereye, öte yandan Bakırköyü toplantısı dün saat 16 da Izzet Ak kilde ithal edilemezler. Yani bun dımın artürılması hususundaki baa oıJuğıınu söylemiş, bu paranm müne doğru grup grup yeni mahalle osmanın başkanlığında yapılnuştır. lar hakikatte istenildiği kadar ithal müşkullerin tamamen halledildiğini esseseler adına verilmesi daha uyler kurulurken ortada asü İstan Bu toplantıda hazır bulunan Tica edilelbilirler; fakat daha ziyade söylemiş ve Amerikadaki temasları gun olacağını beyan etmiştir. Dokbul kocaman bir yangın yeri halin ret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi istihsale yaradıkları, tor Kukulidis de ajiu arzıryu teyid doğrudan hakkında şoyle demıştir: de bomboş duruyor. Buranın imar Başkanı Munis Faik Ozansoy ser doğruya istihsal maddeleri olma< Amerikada İktisadî İşbirliği etmiştır. Vali ve Belediye Başkanı plânı yıllardanberi tamamlandığı bet ticaret rejiıni ve eylul ayında dıkları için ımıayyen bir kapasıte idaresi genel merkezile Türkiyenın lahreddin Kerım Gokay: tTekinaiParis 10 (R.) Buraya gelen rahalde, mevcud kanunlar imkân 33 millet arasında yapılacak güm ve istihlâk ile alâkahdırlar. ekonomik problemleri hakkında gö porlara göre, So/yet Rusya İç İşleri jjır. bu beyanatmî iştuak ederim. vermediği için ortadaki boşluğu ruk görüşmeleri hakkında bir korüşmelerde bulundum. Biz şimdiye Bakanlığına mensub 450 memur Memlekette, Türkiye Cumhuriyeti Yaptığımız ithalât doldurmak, İstanbul dediğimiz b*l nuşma yaparak tacirleri aydınlatkadar kalkınmayı temin edecek ge Sofyaya gelmişlerdir. Bunların, Bul tebaası cüzdamnı taşıyrn herkes Bu suretle daha etraflı bilgi veredcnin göbeğini imar etmek elden rekli malzemevi buraya getirtmek garistanın bütün dahilî işlerini kon Arkast Sa. 3. Su 4 IP mıştır. yim: gelmiyor. Yangın yerlerinde sayısız le ve gerekli plânlan hazırlamakla trol edecekleri ve belediye idareleMunis Faik Ozansoy ezcümle de«Avrupa Marshall plânına dahil meşgul olduk. Arük önümüzdeki rinde vazife alacaklan bildirilmekvatandaşların ufak ufak hisseleri memleketlerinden yaptığunız ithalât aylarda neticeleri istihsal etmeye tedir. var. Aradan yülar geçmiş, vefat, miştir ki: « Serbest ithal listecnizde yer yekunu geçen sene 189 milyon li başlayacağız, Hazırlamış olduğumuz miras, satış gibi sebeblerle hisseler Dığer taraftan, bundan bir müds daha ufalmış ve daha da çoğalmış alan maddeler bugünkü ithal reji rayı açmıştır. Ticaret serbesüsi sa bu plânlar Mr. Hofnran ile Alr. det evvel sivil halkı boşaltılmış olan tır. Çekmecede duran imal plânına mimizde dabl tercihan döviz vermis yesinde ithalâtm bu tniktarı aşaca Harriman'ı tamamen tetmin etmiş Pirin ve Maritsa bölgelerinın de göre bu hisselerden kimi sokağa, olduğumuz maddelerdir. İthal lis ğını tahmin ediyoruz. Bu itibarla vaziyettedir.> Sovyet ordu birliklerile dolu oldukimi dört yol ağzına, kimi de yeşil temizin A. B. katagorilerinde tesbit ithalâtı karşılryacak döviz imkânRussel Dorr, Marshall yardımına ğu kaydedilmekte ve şu tafsilât vesahaya veya parka rastlar. Bu itiedilen bu maddeler, serbest ithal larını da tetkik ettik. Avrupanın, dahil memleketler arasında ticarî rümektedir: barla bu hisse sahiblerine yapı izni listemize de dahil edildikleri için Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkast Sa. 3. Sü. 3 te <Bundan bir kaç ay evvel Stalin verihnez. Zaten bir kısmınm kapBu yüzden vesaiti nakliye 5 daismini alan Varna Umanında Kızıl ladığı yer o kadar yetersizdir ki, donanmanın Karadeniz birlikleri kika inkıtaa uğradı. Kadınlaı.n resaıen müsaade verilse bile oraya toplanmış bulunmaktadır.» feryadı ortahğı telâşa düşiiıdü ancak bir gecekondu yapılabilecekBulgaristanda yeni bu temizlik tir. 0nun için üstadımız Abidin yapılacağını ve bu sefer de ileri Dun saat 16.30 da İsriklâl caddeDav'erin dediği gibi Izmirde çok ;elen komünistlerden bir çoğunun sinde ortaJığı telâşa veren, bilrassa iyi neticeler veren kanunu İstantasfiyeye uğrayacaklannı gösteren kadınları korku ve heyecpna djşubula da teşmil etmek mutlaka îâalâmetler çoğalmıştır. Bulgar koıen garıb ve o nisbette ce gUi^r»ç zundır. Böylelikle şehrin özünü bir münist partisinin yaptığı umumi bir hâdise cereyan etmiştir. Vak'a yangın yeri olmaktan kurtarmak, toplantıda söz alan Başbakan Çerşudurİstanbulu derleyip toparlamak ve venkov böyle bir tasfiyeye ihtiyaç Dun saat 16,30 da Konak otelinın kısa zamanda imar etmek mümkün duyulduğunu kaydetmiş ve bu huönundeki kaldırımdan geçenler birolabilecektir. susta bazı tavsiyelerde bulunmuştelâşlanmışlar, bühassa Dün Valiyi ziyaret eden piyano sanatkârı Iturbi'ye millî güreşçi denbire tur. Sofya radyosuna göre bu tav Muharrem Candaş takdim edilmiştir. İturbi, Candaşı bir maç için piyano kadın yolcular çığlığı basaralt sağa Ancak bu takdirde, yani adı gesiyeler parti üyeleri tarafından itti başına, Muharrem de onu mindere davet etmiştir. Yukarıdaki resimde sola kaçışroağa başiamışlaıdır. Kaçen kanundan İstanbul da faydafakla kabul edılmistir. Arkası Sa. 3, Su 7 de İturbi ile Candaş, birbirlerinin ellerini sıkarlarken göFülmektedir. landınldığı takdirde, biz arkadaşıDiğer taraftan Dış İşleri Bakanı mızın teklifine bir üçüncü teklif ve e.»:i Başbakan yardımcılarından ilâvesini lüzumlu buluyoruz. Bizinı 1 Dobri Terpeçev de Bulgar komüek teklifimiz şudur: nist partisi genel sekreterliğinden w Döct milyonluk mütedavil seraffedümiştir. Kendisine başka bir maye ile buralarda küçük küçuk vazife verildiği açıklanmışsa da bu evler yapılması doğru değildir. Hem vazife hakkında bir tafsilât verilüç tarafı su ile çevrili İstanbulus memiştir. bünyesine, hem de asnmızm hayat KASTtMOMJ ; şartlanna bu çesid yapüar uygun 5>**v ^^İZO*6UIDM İAHSUII^* getmez. Buraya, medeni şehirlerde ntm örneğini sık sık gördüğümüz, çok IVtKHb comm • 4#ASVA daireli blok halinde yapdar kur•rovj mak lâzmıdır. Bunlar üzerinde yir*xtor mi yıldanberi uzun boylu etüdler SVAS yapılmış ve bu yapıların daha eko•KRJEHIR nomik ve daha işe yarar olduğu tecriibe edilıniştir. a*ns Şehir mimarisinde ihtısası olan i mufi,^~iryj* İlk maç bugün Hapoel takımı t*LATY •miu «ÇA, vatandaşlarımızın bu husustaki fiOmjUBAfJ» ile yapılacak kirlerini öğrenmek herhalde çok faydah olacaktır. Fakir halka ucuz Telâviv 10 (Arkadaşımız Samim ^u ««y» T ev sağlamak yolunda ciddî çalışVar bildiriyor) Çok güzel geçen malara başlanırken, Batı milletleribir yolculuktan sonra Lydda hava nin daha önce edindikleri tecrübeVırMKA alanına vasü olduk ve muazzam leri ihmal etmemek ve hiç bir noktezahüratla karşılandık. Meydan, tayı unutmamak lâzımdır, Evet, baştan başa Türk ve İsrail bayrakİstanbulun ünan şüphesiz her şeyden önce iyi niyete ve müsbet gaylarile donanmıstı. Meydanı doldurete bakar. Fakat unutmıyalım ki ran yüzlerce kişi, memleketlerini iyi niyet ve müsbet gayret de, baziyaret eden ilk Türk takımmı çok şan elde edebilmek için, ilme ve samimî bir şekilde teşci ediyordu. sanata yüzde yuz uymak zorundaFenerbahçelileri, Haopel kulübü esnasında dügman topçusunun yerinı tesbit etmek Polath Topçu Okulunda 23 hafta süren bir dır. adına M. Şapiro ve Dış İşleri Ba ve onunla mücadeleye girişmek hıısusunda e Amerikan tekniğini öğrenmiş olan 39 subayunız kurNADİK NADİ . Arkası Sa. 3, Sü. 4 te su biürmi^erdir. Kesimde subaylaruıuz bir Bulgaristaıtda Rusların yeni askerî tahşidatı Paris radyosu, Pîrin ve Maritsa bölgelerinde Kızılordu birliklerinin toplandığını bildiriyor Istiklâl caddesinde bir fare «Cumhuriyet»in büyük rflportajı Yurd Ne Diyor? Yeni seçimler yaklaşırken vatandaşın ne düşündüğunü tesbit ederek umumî efkâra bildirmek gayesile hazırladığımız büyük röportaja yakında başlıyoruz Topçu Haber Kursunu Bitiren Subaylai W Fenerbahçe takımı İsraiTde İSMAİL HABİB BUGÜN EGEYE GİDİYOR Nadir Nadi Güney ve Doğu illerine, B, Felek Marmara havzasına Fehmi Karadeniz sahillerine bugünlerde gideceklerdir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog