Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 10 Mart 1930 İNANILIR ŞEY DEâİL INCE 5A2 TAKIMILE »NAOOlU OYUN HAVASt A**» TAKZI RADYOLARI Bilhassa Anadolu içindir. Çünkü şehir cereyanının kuvveti ne kadar düşse bile, her zaman aynı kuvvet ve İif^sasiyetle çalışan PHILCO 3 DALGALJ' ve GARANTİLt NEVZAT AKAY NEREDESIN GÖZIERİ'.' »KAR SENI BAHARIN GÜUE6I AÇTI ABDULLAH VOCE VÜRÜYEN OAVARA SEMAVERİM FtKIRBA* Bir Halk Radyosudur Toptan Satış Deposıı: Marpuççular, Barnatan Han No. 37 18. Telefon: 21571 Telgraf: NA TES K SUZAN GOVEN SACIAR1 AMAM AMAN MERS1NLİ DİVARBAKIR DOLAf? $IMDI\27O57O: HOY NEREYE RADYO f Bugünkü Program j İSTANBUL 12.57 Açılış ve Programlar 13 00 Haberler 13.15 Şarkı ve turkuler (Pl.) 13.30 Çeşıdll hafıf muzık (Pl.) 13.50 Şarkı ve turkuler, okuyan: Mualla Yakar; çalanlar. Sadı Işılay, Izzeddın Okte, Yorgo Bacanos; 1) Suzmak pejrevı, 2) Bır sıhri tarab, 3) Blr gunah ettimse, 4) Değıldi boyle evvel, 5) Hicran. 6) Ateşı aşkın. 7) Kamer çehre, 8) Varsın gonul aşkınla, 9) Şen gozlerine 14 30 Serbest saat 14.45 Kabare jarkıları (Pl.) 15 00 Programlsr v e kapanış. İç İşleri Bakanhğından: Izmirın Urla ilçesi nüfus kütüklükleri yanrmştır. Bu ilçe halkından olup da başka yerlerde bulunanların kayıdlarını yenılerr.ek üzere oturduklan yerler nüfus daırelerıne müracaatleri ılân olunur. (2074) &J S C Hatvkins) U N I V E R 5 A L J PASTELLAS ILÂN 'Kış mevsimi liolayısile EV'İ.N'RL'DE d e n i z motorlarımızın fiatlarıııda 'yapılan fe\kalâde tenzilât 15 Mart '1950 ye kadar devam edecek ve bu tarihten sonra ondan evvelki fiatlar meriyete girecektir. tsüklâl caddesi Beyoğlu Gölcük Tersaneler Genel Müdürlüğünden: Fabrikalarımızda çahşmak üzere 15 elektrikçi ustası ile 10 birinci sınıf elektrikçi alınacaktır. İmtihan neticesi tahakkuk edecek ehliyetine göre yüksek yevmiye verılecektır. Talblerin nüfus cüzdanı ve bonservislerile Müdürlüğümüze müracaatleri. (2379) KAYIB Fener Nufus memurluğundan aldığım huviyet cuzdanımı kay. bettım. Yenısinı çık&racağımdan hukmu yoktur. 336 dojumlu İsmaıl oğlu Yajar Ozyuce ŞEKER ve LOKUMLARININ NEFASETİ DÜNYAYA NAM VEREN 17.57 Açılıs ve programlar 18.00 Dans muzığl (Pl.) 18.30 Piyano soloları (Pl.) 18 45 Memleket turkulerı: okuyan ve çalan: Hasan Sozerı 19 00 Haberler 19 15 Haf»f ara mu. gizi (Pl.) 13 20 Radjo senfonl orEVlNRÜDK DE.MZ MOTORLARI kestrası konserı; ıdare eden: Cemal Keşıd Re>; Ludwıg van Beethoven: TÜRKIYE MÜMEStLt Senforu No. 5 «Do nunor> Op. 67 20 00 Tamburla saz eserlen; çalan: Selâhadın Pınar; 1) Arazbar buselık peşrevi, 2) Taksım, .Tamburla», 3) Hı. cazkâr saz semaısl 20 15 Gelır vergısl saatı 20.30 Dmleyıcı isteklen 2100 Istanbulda (ıkır ve sanat hare. ketlerı. konuşan Şevket Rado 21 10 Ara muziğı I Pl ) 2115 Fasıl heyetl konserı. «Nısaburek» 1) Peşrev, 2) D lde hajran oldu. 3) Gormek ıster, 4) Gul yuzıın. 5) Mestınazım, 61 Taknm, 7) Meyledıp bır gulızara, 8) Varsın gonul aşkınla, 9) Gel sevdigım, 10) Tramvay İşletmemiz içın îdaremizde mevcud şartnamesı muEv gul 11) Saz semaısl 22 00 Koncibince muhtehf cins helezoni sustalar satın alınacaktır. Haberler 23 00 serto (Pll 22 45 İsteklilerin en geç 20 nisan 950 perşembe günü saat 18 e kaDans muzığl (Pl.) 23 30 Programdar Fob. ve Cif. İzmir fiatlan ayrı ayn tasrıh edılmek suretıle lar ve kapanış teklif göndrrmeiCTi.(2754) ANKARA 7 30 Hafıf uverturler (Pl.) 7.45 Haberler 8 00 Zeybekler (Pl.) 8.15 Gıtar soloları 1P1 ) 8.25 Gunun programı 8 30 Haflf muıik (Pl.) 9.00 Kapanış. * 12 28 Açılıs ve program 12.30 Şarkılar 13 00 Haberler 13.15 Uverturler (Pl ) 13 30 Oğle Gazeteu 13 45 Şen parçalar (PL) 14.00 Kapanı;. • Kış rüzgârları çocu ALİ MÜHİDDİN IIACI BEKİR Satı? yerleri: Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ğunuzun e l v e yüzünü efmesin TURKUAZ SAZ SALOSU Uzun zamandanberi İstanbul halkının sesini dinlemekten uzak kaldığı Taze kaymaklı lokum, halis şekerden tahin helvası, fevkalâde nefis baklava çeşidleri, tulumba, bülbül yuvası, sanğı burma İzmir Belediyesi Eshot İdaresi Umum Müdürlüğünden; Muazzam kadrosuna ilâvet MUALL GÖKÇAY Bu akşamdan itibaren TURKUAZ Saz Salonunda konscrlerine başlıyacaktır. Her Pazar saat 15 tc Aile Matinesi J Izmit Belediyesi Fen .İşleri için teadolit veya takiometre alınacaktır. Bu âleti vermek istiyenlerin en son fiat ve evsaf itibarile de ea mükcmmel olması ve Izmitte teslim edilmesi şartile fiat ve kataloğîarını 7/3'950 tarihınden itibaren 22 '3 950 tarihine kadar bildirmeleri ve tekliflerini yapmaları ilân olunur. (2889) IZMIT BELEDIYESINDEN: SabahleyinJ<alkiığıntz zaman ilk işiniz dişlerinizi Kapalı Zarf Usülü İle Eksiltme Niğde îli Sürekli Komisyon Başkanlıgmdanî ! Eksiltmeye konulan iş: Niğde Memleket hastahanesinin 1950 yıh ihtiyacı (150) kalem ılâç ve tıbbî malzeme olup tahmin bedelı (19110) lira (35) kunıştur. 2 Bu işe aid eksiltme şartnamesi ve 150 kalem ılaç ve sıhhl malzemenin cina ve miktannı gösterir liste Ankara ve tstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde ve Niğde SürekU Komisyonunda ve Memleket hastaneslnde bedelsiz olarak her gün görülebilir. 3 Eksiltme 17/3/950 Cuma günü saat 15 te Niğde Hükumet binasında Sürekli Komisyon odasmda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 4 Geçici teminat (1433) lira (32) kuruştur. 5 isteklilerin usulü dairesinde hazırhyacakları yükleme mektublarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanhğına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2S19) 17 58 Açılış ve program 18.00 Irce saz ılsfahan faslı) 18.30 Konuşma 18 45 Allen Koth orkestrası (Pl ) 19 00 Haberler 19.15 Geçmışte bugun 29.20 Tarihl Turk muzıfı 20.00 Fılm yıldızlarından melodıler (Pl.) 20 15 Hadyo Gazetesl 20.30 Serbest saat 20 35 Manuel de Falla Ispanya bshçelerınde gece (Pl ) Eııgen Bıgot ldaresinde Paris Konservatııar orkestrası; Pıysnlst: Lucette Descaves 21.00 Konuşma 21 15 Senf onlk parçalar (Pl ) 22 00 Konuşma 2215 Dans orkestrası çalıyor (Pl ) 22 45 Haberler 23.00 Program ve kapanış. •PfflEV İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Yargıçlığından: 949 1683 Kocası Ömeroğlu Zahldin kayıblığına karar verilmesi hakkında Kasımpaşa Kuçukplyale Mekteb sokak No. 25 de oruran Nedıme Gellsım tarafından vakı muracaatp uzerine yapılan tahkıkat sırasında Kayıblığj iddıa olunan Oıneroğlu Zahidm hayat ve mematı hakkında malumatı olanlann uç ay zar. fında mahkemeye muracaatlerinın ılânına karar verılmij olduğundan keyfi. yet İlân olunur. (2925) PROF. Dr. NIÇIN Doktorlar ve anneler İSTANBUL BELEDIYESI ŞEHİR TİYATROLARI Saat 20 30 da DRAM KISMI K ATİ L Ynran; Rıchard VOM Çocuk mamasını tercih ediyorlar ? Turkçesi: Cemal Rıfat Telefon: 42157 Çünkü terkibinde KALSİUM, FOSFAT bulunması yavTUİarın kemiklerini kuvvetleştirir ve çabuk diş çıkartmasıru temin etrnesidir. K O M E D İ K I S M I Her ecrane ve bakkallardan arayınız. HANIMLAR TERZİHANESİ Yazan: Ceorges Feydeau Turkfesı: Mahmud Yesari Telefon: 40409 Pazar gunleri 15 30 da Matine Cumartesi ve Çarşamba gunleri 14.30 da ÇOCUK TIYATROSU Karadenizin îstanbula yakın işlek bir iskelesinde iyi bir eczane Giicler saat 11 de açıhr. satılıktır. MURACAAT: Biofarma Lâboratuarı, Fincancılar, Kızapaşa Pazartesı akşamları Dram kısmında yojcuşu Amerikan Han. Salı akşamları Komedı kısmında temsıl yoktur. TOZFATİN ZAMBO ACELE SATILIK ECZANE SalâhaHin Erk I Tomografi tertibatile beI raber yeni büyük Röntgen teI sisatını ikmal ederek hastaiaKurumumuzda mevcud 3 ton çim tohumu 17/3/950 cuma gü I rını kabule başlamıştır. nü saat 15 te Hârâ merkezinde Hârâ teslimi pazarlıkla satılacaktır. I Cağaloğlu, Dr. Süreyya B. Teminat 1350 1radır. Apt. 1. Tel: 20726 O B İ Nümune İstanbul Veteriner Müdürlüğünde ve Hârâ merke ! • • § zinde görülür. İsteklilerin belli gün ve saatte Hârâ merkezinde bulunmaları ilân olunur. (2814) Diş Macunu ile fırcalamak olmalıdır.RADYOLIN Diş Macunu dişlerinizin ve ağzınızın sağlığını koruyan antiseptik ve en mükemmel bir vasıtadır. 10320 lira muhammen bedelli 1720 kilo sızdırlmış sadeyağı ile 6335 lira 50 kuruş muhammen bedelli çesidli kuru erzak alınacaktır. Şartnameler Ankarada Orman Genel Müdürlüğünde, ttanbulda O man Başır.ühendilsliğinde, Boluda Okulda görülebilir. (2702) Bolu Orman Okuiu Müdiirliiğünden: Karacabey Harası Müdürlüğünden: MtJAMMEK KAKACA Opereti' M A K S I M'de Bıı sksim » '" rta (OSMAN BÎKES) :ar jtesı Hazar matine 15 te Cumartesi matıne<"i e oersenıbe akşamları talebeve tenzılât feletoo 43134 doiajısile i'k APARTIMAN Fatih H«)ca Üveyı mahsllesi Semîedhn Sami sokak 10 No. lı geniş bahceli ikri katlı kâgir apartıman ikinci kat) boş tes!im ve 5 sene muddetle 4000 iıraya İDote'cli olarak acele ucuz satı'.' tT Muta\a.aoir kabul edilmez. 2 nci kata muracaat iele ~ M Sütçüler âleminde bir hâdise... Orijinal MIKALI SÜT M A K I N E L E R t v e Y A Y I K L A R I MIELE GAM sı Yeni gelen MİKALI camlarımızın fiatı bilumum OTOBÜS, OTOMOBİL ve KAMYONLAR için muteber f iatımız olan Liradan MİKALI cam siparişlerL kesilir ve icabmda tesviysh hazır bulundurulan her marka ve model arabalarm camları yerlerine dsrhal takılır. 1950 modelleri gelmiştir. Dünyanın en büyük fabrikası mamulâtından MIELE Süt Makineleri Çok hassas ve çok dayanıklıdır. ARAYANLARA^' Sigoıta pro'lu'itöü vetistirümek ü"ere en az lise tohnlli gcnc erkpk €!fmanlara ıhtıyaç vardır. IstekÜlerin aşağHaki l' adrese sabf.hları saat 1012 aı rssır.da murcaatleri ılân oiu011»* Adr^s: Krcr*] Epn^a^ı hai nı (e'i B.r, ıık Kırarıvın han) i No 20 Yenıoostahane karşısı Sahtif ve BüPTnuharr'rl NAIHK NADİ Bu niıshadı yczı 'iterın. 1ıden idare rtPn Cumhuııyet r/jo, Otezte, 3oov gğ se &nir agrt/anna, MIELE karş/. Süt makinelerinin biitün aksarru kat'iyen paslaıunaz. SATIŞ YERLERİ: Istanbulda: Jak ve Vitali Toledo Şti. Tahtakale 14 K. Kızılağaç ve Salt. Şti. Tahtakale 12 izmirde : Hüseyin Kızılağaç Sulu Han 18 32 PARJS NEVVYORK MİKALI camlarımızın kalitesi en birinci 6 m 'm Avrupa m^nşeli oîup, İstanbul piyasasında daha yüksek fiatla bulacağmız M. camların aynı olduğunu isbat ederiz. Konferans İlân] İsfanbul İlniversilesi Fen Fakiilfesi Dekanlığından: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin davetlisi olarak şehrimizde bulunan Göttıngen'de MaX Planck •Eski Kaiser Wilhelm Cemiyeti Başkanlanndan ve Nobel mukâfatmı haiz Prof. Dr. Heisenberg bugün saat 17 de Fen Fakültesi Umumî Fizik Enstıtüsünde «Lâleîi» modern atom fiziğındeki felsefî esaslara dair umumî konferans verecektir. Giris serbestür. ^ (2938) j Karoseri için 5 m/m Tripl cam M2 si 11 Iirac?an Karoseri için 7 m/m Simili cam M2 si 17 50 Hradan Nikelâjlı ve nikelâjsız cam fitilleri de rekabetli tiatla satılır Taşra için tediyeli siparışler derhal gonderilir. Senelerdenberı rekabet kabul etmez fiatlarla müşterilorine MİKALI camı temın edcn ve hiç bir gün malsız bırakmamak şartile daımî surette rekabetli fiatlarla muşterilerine Mikalı cam temin edecek yegâne müessese K(/J /e AUtKlARI ÜMUMACEMTE5İTEL» 2553? Y. HÂRALAMeİDîg İstanbul Galata Tünel cad. Kardeşim sokak No. 2 sağdan 3 B B uacü sokak, her nevi cam ticarethanesi. Tel; 42679 H | ^ |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog