Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 Mart 1950 CUMHURİYET DEVLET DENİZYOLLARI DENIZ YOLCULUCUNA RACBET AHTTI Çunku avınızı aratmıyacak ranathK ceşıtlı eğlence tatmtn eâlei emntyet ve Dır COk memleketlerı aormek ImkAnı ancak denız volcuu> ğu ıle temm edılebılır M E Ş H UR YUNAN «İRAKLİS» ve «OLİMPOS» FABRİKALARIN Türk Normlarına uygun ÇIMENTOLARI Mart ayından itibaren teslim edilebilir. Türklye Unrami Mümessiili&i: Ateş, Ağrı ve Romatizma idericı oırıciK ııâç YALNIZ ECZANELERDE SATILİK Ltverkusen Almmnya markasına dlkkat edlnfs DANTAS TİCAPFT TÜRK ANONİM CRTAKLIGI İsianbul Müracaat yerleri : tstanbulda: İ z m i r * de: Şükrükaya Bulvarı No 1 Bslıkpazar, Maksudiye han Telefon: 3275 43'45. Telefon: 25441 20898 Telgraf: DANCAVURîstanbul Telgraf: OMSER İZMIR DİKKAT: Türkiyenin herhangi bir limanma teslimat yapılabilir Devlet Denızyoirannn lüks yolctı gemılerı araotgınız butun tiususi yetlere sahıptır. B.tr AHdenıı hait. Islintul Pıre Nlpolı Mırsrfy» CeıtGM btutul Iznur Plf» imlml Bfyni lskMM)wı»t Mapolı IVcV» Eksihmeye konulan i?: 1 Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Durucasu hidroelektrik santralı birinci kısım inşaatı olup tahB U R 8 A ••• min ediien keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden (411 573) lira «74» kuruştur. Dr. NAKİ TEZ 2 Eksiltme. 11 3 1950 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat Ü P E R A t O R (11) de Ankarada Su Işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Basur, fıstül. elektrik ve kapEksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. .İMANIMIZA GELEN lıra te^avi'eri. Tel: 1173. '250) lıra daimî ücretli Manisa Beledıyesi Îtfaiye Âmirlığı 3 Istekülerin eksiltme çartlasmasını, sözlçşme tasarısını öz«l ÇELİKPALAS VE GİDEN açıktır. teknik sartlasma. fiat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri geıvidkine ve meslekî ehliyeti haiz isteklilerin memurın kanunel şaıtnamesinı ve su işleri umumî fennî şartnamesini (20) lira (58) Kayıb bilezik r unun 4 üncü maddesinde yazılı vesıkalanle bırlıkte 17 '3/1950 kuruş karşılığında Su İçleri Relsliğinden alabilirler. 8 3 950 çarşamba gunu akşamı Fstıh cuma gününe kadar Belediye Bagkanhğma müracaat etne!erı KHEDİVİAL"» 4 Fksiltmeye «irebilmek için isteklilerin (20212) lira (95) kuî'ol'aaşkı mahallesi İle Malta arasınıiân olunur. (2775) ua altın bilezik düsurülmuştur. Bulan rusluk peçici teminat veın.elerı ve bu ışin teknik ehemmiyetinde buM A î L LİN'E lar gazetemızde Nusret'e müracaat lunan diğer bir işı muvaffakıyetle başardığını veya idare ve denetlelerlnde nıemnun edılecektır. diğini ispsta varar beljtelerile birlikte eksiltmenir» yapılacağı günden îstanbul Iskenderiye en a? 'tatil günleri hariç > üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına NewYork ve Fılâdelfiya arabaşvjıarak bu işun eksiltmeEine gtrmtk için yeterlik belgesi almalan sında seri ve muntazam posta ve bu belgeyi gostermeleri şarttır. 5 isteklilerin teklif mektublarını 2 nei maddede yazılı saatTaksidc çalışır, 948 modplı ten bir saat öneesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında «VOKSAL. marka bir araba vermeleri lâzımdır. Transatlantik Vapuru 10 Martsatıhktır Her gün 12 ye kaPostada olan gecikmeler kabul edilmez. (1998) ta muvasalat ve 11 Martta dar Valdeçeş.mesinde ASRI yolcu ve eşyayi ticariye m garajda görülebilir. • § • alarak Izmir tskenderîye İ L Â N NewYork ve Filâdelfiya As. Pos. 12277 K. aid Shh. ayniva hareket edecektir yatlarından (25749 ve 25750) No. lı Fazla lafsılât için Galataiki yaprağın her üç nüshası kayda Karikoyde Yeni Kanda 2 Fotokopi ve teknik fotoğraf işleriniz için bir telefon etmeniz bolduğundan hükümsüz olduğu nci katta I kâfic îstanbul: Açirefendi Cad. Hobyar Han 8'2. kâfidir. ilân olunur. GİLCHRlRT WALKER Beyoğlu: istiklâl Cad. Postacılar sokak No. 1 • • et Co. L<d. Acentalığına müracaat Tel: 42964. Çocuk Hastalıklan Mtit«ha«nsıl 004u auney >ka«nn nattı Bayındırlık Bakanlığından: Akşehir C. Savcıhğından: 1 Akşeh r Cezaev.nin 950 yılı bir senelik ekmek ihtiyacı olan beher 750 gramlık 75.000 aded ekmek 26/2/950 tarıhinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmustur. 2 thale 28/3/950 salı günü saat 15 de C. Savcıhğında yftpılacaktır. 3 Tahmin edılen bedel 19875 lira, yüzde 7,5 muvakkat teminat 1500 hradır. Nakid, banka mektubu, kanunen muteber olan esham ve tahvılât kabul edılir. 4 Talıblerin ihale günü olan 28/3/950 tarihinde saat 14 da tekhf mektublarını makbuz mukabilinde Komisyona vermij olmaları lâzımdır. 5 Postada vâki olacak gecikmeler muteber değildir. 8 Şartname her gün mesai zamanlarında C. Savcıhğında görülebilır. (2456) Manisa Belediyesinden: îtfaiye Âmiri Âlmacak Î^VAPURLAR Safılık Otomobil KHEDİVE İSMAİL ^FOTOSTA ÎCEMAL IŞİN Telefon: 2 6 4 9 0 D İ C LE BAĞ ve ASMA MERAKULARINA İstanbul Teknik Üniversilesi Rektöriüğünden: Dr. Semsi Mutverl Veznecıler Cümbus Apt. I Amcrika asmalarından (Rupestris Dülot) tizerine aşılı sofralık ve şaraphk üzüm cinslerinden Çavuş, Hamburg Misketi, Amasya, Hafızali. Yapıncak, Balbal; Papaz Karası; Elrenköy Siyahı ve İl. (aşılı köklü) asmalar satıça çıkarılmıştır. Afi külfetinden kurtularak bir sene sonra üzümünü alacağuıız bu fidanları Kartal Yakacık Niyazibey Çiftliğinde bulabilirsiniz. Taşra vilâyetlerine sağlam ambalâjlı olarak gönderilir. Fiatlar 25 20 15 kuruştur. Telefon: 5452 İstanbul. tstanbul Teknik Üniversitesinin, înşaat, Mimarhk, Makıne, Tel: 23273. • M M İ Elektrık Fakültelerinde mevcud bilim kollarında Üniversite Doçentlığı ımtihanı açılacaktır. AÇIK ARTTIRMA İLE îsteklılerin 31 mart 1950 cuma günü akşamına kadar imtihanını vermek istedıkleri bilım kolunu ve yabancı dılı belırten bir FEVKALÂDE SATIŞ dilekçe ile Fakülte Dekanlıklarına müracaat etmelerı lâzımdır. Beyoğlunda İstiklâl Caddesinde Bu dilekçeye: 1 İsteklilerin üniversiteliler kanununun 18 ınci maddesin Lâle Sineması karşısında 26 No. de yazılı şartlan haiz bulunduğunu bildıren belgelerin Büyük Mobilya Mağazasında bulunan küüiyetli miktarda hlç kullaasılları veya noterlıkçe onanmış suretlerı, 2 Üniversite Doçentlığı imtihan harcı olan 50 liranm l.T.Ü. nılmamif modern yemek ve yatak odalan, Çipendel salon takımlan, yeznesıne yatırıldığına dair makbuz, Berjer ve koltuklar açık arrtınna 3 îsteklılerin ilmî yaymları ve araştırmalarını gösterir ile satılacaktır. b r liste. T«fsilâtını yarınkl cumartesj 4 Kapalı bir zarf içinde ormak üzere doçentlık tezinin ba" günkü gazete\erâe arayını». sılmış veya yazı makinesınde yazılmış altı nüshası, 5 Tezin muhtevası hakkında, bir sahifeyi geçmiyen bir 5zetın altı nüshasmı baglamaları lâzımdır. (2805) Şirketimizin yıllık genel kurulu, aşağıda y»zılı gündemdekl işleri görüşmek üzere, 30 mart 1950 perşembe günü saat 15 de Şirket merkezi olan Sirkeci, Köprülü han 41 numarah yazıhanede âdiyen toplanacaktır. Sayın bifisedarların teşrifleri rica olunur. Ticaret Türk Anonim Şirketinden: PDr. Orfanidis I Deri, frengi, zührevî I hastalıklan mütehassısı Beyoğlu Tokathyan karşısı Suterazi (Turnacıbaşı) sokak I Nil Apt. 5/3. Tel: 43734. İSTANBUL E3ENKÖY SAHRA YAPI KOOPERATİFİNDEN: Kooperatifimizin yıllık umumî heyet toplantısı esas nizamname» nin 41 ınci maddesine tevfikan 30 '3/1950 perşembe günü saat 16 da Kooperatifin merkezi olan İatanbulda Galatada Bahtiyar Hanında 1 ve 3 numarada yapılacaktır. Yönetim Kurulu GÜ N D EM: 1 1949 yıh yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması, 2 1949 yıh bilânçosu ile kâr ve zarar hesablarmın incelenerek kabulü ve yönetim kurulu üyelerile denetçinin ibrası, 3 1950 yılı için denetçinin seçümesi ve ücretinin tayini, 4 Ödenmemi? sermayenin bakiyesinin tahsilı, 5 Boşalan yonetim kurulu üyelığine yenisinin l RUZNAME: . SATILİK PİYANO res: Pangaltı, Saksı sokak KısAlman Bluntner marka. Ad• • • • met Ap. 15 2. DOKTOB OPERATOB 1 İdare meclisinin yıllık raporu, 2 Geçen yıla aid hesabatm .tetkiki ve ldare meclistain ibrası, 3 Yeni idare meclisile murakıbların seçimi, Sayın ortakların veya vekillerinin içtima gününde Kooperatif merkezini teşrifleri rica olunur. PROTEJIN DERMOJEN FRENGl ve BELSOĞUKLUĞUNUN TEMINATU bir KORUYUCUSUDUR. YANIK, EKZAMA ve CİLD YARALARINA FEVKALÂDE İYİ GELİR. Nikotini emen Ağıztıklan ğle/ı£ Ziyaeddin Makfav (Şişli Çocuk Hastanesi) KuİHk, Burun, Bogaı (Ağu, IJiş) Hastalıklan Mütehassısı Ankara Caddesi 15 Telefon: 23197. Ev: 84161 Seyyar Vinç Monte Ettirilecektir. İ.E. T. T. İŞLETMELERİNDEN: 1 Yukarıda yazılı iş 5000. lira muhammen bedel üzerinden 16'3 950 perşembe günü saat 10 30 da pazarlığa konmuştur. 2 Muvakkat teminat 375 liradır. 3 Şartnameler Levazımdan «Metrohan» parasız tedarik edilir. (2833) Kastamonu Tekel Başmüdür 2üğ ünden: 1 Abana ilçesinde yaptırılacak olan 49986.71 kırk dokuz bin r'okuz \az seksen altı hra yetmış bir kuruş keşif bedell' idare bınası ve ambar ınşaatı 1 mart 1950 tarıhinden itbaren 21 gün müddetle kapalı zart usulii ile eksıltmeye çokarılmış olup geçicı temınat 3749 üç b n yedi yüz kırk dokuz liradır. 2 Eksiltme 22 mart 1950 çarşamba günü saat 15 de Kastamonu Tekel Başmuduıiüğu bınasında teşekkül edecek komisyon tarafmdan yapılacaktır 3 Şartnameler tstanbu!, Ankara, Kastamonu Tekel Başmüdürlüklerıle İnebolu Tekel Müdürlüğü ve Abana Tekel Memurluğunda görülebıhr. 4 İsteklilerin eksiltmeye girebilmelerî için eksiltme yapılacağı günden en az (tat.l gürıleri hariç) üç gün evvel bir dilekçe ıle Başmüdürlüğümüze müracaat etmeleri ve dılekçelerıne en az bir kalemde 30.000 otuz bin liralık bu işe benzer iş yaptıklanna da.r işı yaptıran ıdarelerden ah nmış vesıka raptetmeleri. 5 Talıblerin kanuni vesaikle geç'ci temınata aid makbuz veya banka mektubunu ve aranılan belgelerle bırlıkte usulüne göre hazırlıyacakları teklif mektublarını eksiltme günü olan 22 KASAî mart 1950 tanbıne rastlıyan çarşamba günü saat 14 e kadar KoAltın: Sâfi Kg. misyon Başkanhğ'na makbuz mukabilinde teslim etmeleri. Bankrot 6 Posiaria vuku bu!'c~k secıkmeler kabul edılmez. (2656) Ufaklık &o*tor 35% icmekle. yalmz 2 S/'gara zehiri a/mış o/ursunuz. (JtÜCyan: Suttanhamsm Cimcıbası H*n Vt M htıntut Og,zhk/an ile 20 Sigarâ BAS.DİS.NEZLE.ADALE.SINIR GRİPİN 4 SAAT A R A İ L E 6 Û N D C 3 KAŞE LNBjİR KININLI ROMATİZMA ve bütün ağrılara karşı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ 31 P A S İF SEBMAYE: 69.738 248 219.729.179,84 2.682.295, 2 390 280,23 İHTtYAT AKÇESt; 224.781.755,07 Adl Fevkalâde Hususî Hususî (Bankamız kanunu Madde 19) TEDAVÜLDEKÎ BANKNOTLAR ; • , Arahk 1949 Tarihinde Biten Onsekizinci Hesab Yılı Bilânçosu 16.000.000, AKTİF VIKÖDIN T A B L E T DAHILDEKİ MUHABİRLER : HARÎÇTEKİ MUHABİRLER ; Altın: Sâfi Kg. DÖVİZ BORÇLULABI; 3133 sayılı kanuna göre alınan : Hariçteki muhabirler Muhtelif b 5256 sayılı kanuna göre alınan : Hariçteki muhabirler Muhtelif c Kliring borçlulan HAZÎXE TAHVİLLERt: SENETLER CİJZDAM : Ticarî Senetler TAHVILLER CÜZDAM : Deruhte edilen evrakı nakdiye karsılığı Banka malı 15 499 170, 16 263 163.31 31.762.333,31 16.672.014,98 2.732.896,60 222.793,89 4.500.000, 36.948.075,58 837.437.396,78 a 767.368,06 787.824,89 12.239.121,29 3.521.596,83 2.030.421.45 67.278 534 45.504 34 211.979.501,11 18.303.390,94 5.516.327,37 6.000.000, 743.085.53 30.562.803,84 VİKODIN VİKODIN Deruhte edilen evrakı nakdiye Altın mukabili Reeskont mukabili Döviz mukabili : a 3133 sayılı kanuna göre b 5256 sayılı kanuna göre MEVDUAT; ' Sâfi Kg. Sâfi Kg 46.460.198 2.111.985 14.943.782, 220.232.980, 657.948.077, 893.124.839, VİKODIN ÖKSÜRÜK VE B R O N Ş İ T İ HER E C Z A N E D E BULUNUR. RUTUBETLİ HAVALARDA KULLANINIZ. 130.046.332.52 14.943.782, VlKOBlN I DEVLET DEMIRYOLLARI 11ANLARI İzole Zift Almacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: 1 500 Kg. izole zift açık eksiltme ile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 750 lira olup muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 3 Buna aid şartname Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 4 Eksıltme 27 mart 1950 ppzartesi günü saat 10 30 da Haydarpaşa Gar bınası dahilındeki Hsvdarpaşa Satmalma Komisyonunda yapılacağından arzu edenlenn vaktınde Komısyonda bazır bulunmalan. (2820) GEÇİRIR. Altın: Hazine Amortisman sandığı Türk Lira6i DÖVİZ TAAHHÜTLERI: a 146.385.397,64 6.654.379,77 225.464.770,19 378.504.547,60 |AVANSLAB: DEMIRBAŞ GAYRIMENKULLER: (•) (**) 3133 sayılı kanuna göre alınandan . Hariçteki muhabirler Mevduat Muhtelif b 5256 sayılı kanuna göre alınandan : Hariçteki muhabirler Mevduat Muhtelif c Kliring alacaklıları 39.200.000, 2.563.225,46 41.763.225,46 5.389.109,26 5.493.066,92 37.969.264,84 14 973.457,77 1.421.824,28 4.071.242 64 105.588.124,25 MUHTELİF; Muvakkat alacaklılar, depozitolar, havaleler v f Diğer alacaklı hesaplar KAB: 40 701.266,88 99.028.080,37 139 729.347,25 9 562.724,24 loplam 1.572.072 386,18 HİSSEDARLAR : MUHTELİF Toplam 1 572.072.386.18 (•) (**) 1 858400 liraya sigortalıdır. 650.900 Uraya sigortalıdır. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Umum Müdürlüğü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog