Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ME VLİD Güreş Milli takımı scçmc miisabakaları Seçmelere yarın akşam başlanacak, paza geeesi de devam edilecek Stockholm'da yapılacak Avrupa grekoromen müsabakalarına katılacak güreş rnilli takımı yarm ve pazar günü yapılacak seçmelerden sonra belli olacaktır. Bu seçmelerin taşıdığı iki büyük hususiyet vardır: 1 İki hafta evvel yapılan Türkiye birinciliklerine esk milli takım güreşçileri iştira etmedi. Bu şekil hareket spor sahasmda bir grupa verilmiş düperiüz bir imtiyazdır. 2 Yapılacak seçme müsabakaları bilindiği gibi tuşla tayin edilmiyecek, 15 dakika devaml çalışma ıle neticeye bağlanacaktır. Amerikalı spor mütehassısı, H Şroder, 1924 te Kilyosta kurulan bir spor kampında verdiğı konferansta ezcürrrle şöyle demişti « Şampiyonlar namağlub değildirler. Onlar da bir gün fena formda oldukları zaman umulmadık mağlubiyete uğrarlar.» Şu hale göre federasyonun daha evvelden seçtiği takım ile Türkiye birincıleri karşılaşacak ve milli takım da ortaya çıkmış olacaktır. Bu hususta federasyonun güttüğıi gaye gün gibi aşikârdır. Uzun bir tecrübeye sahib olan güreşçilerle Avrupa birinciliklerine iştirak etmek ve bu suretle de en iyi dereceyi almaktır. . Şüphesaz her takım girdiğ: müsabakadan en iyi derece ile çıkmak için elinden gelen her çareye başvurmağı birinci plânda ele alır. Bu düşünce bugünü atlatalım da yarına Allah kerim demekten başka bir §ey ifade eder mi? Artık devrıni tamamlamak üzere olan eski millî takım kadrosu çöktüğü zaman bu yanlış düşüncenin zarannı tecrübesiz güreşçileri ortaya attığımız gün görmüş olacağımıza hiç şüphe etmemek lâzımdır. Umarız ki bu seçme müsabakalarında verilecek kararlar «kanaate» değıl de hak.kate uyar bir şekildeki anlayışla verilmiş olur. Müsabakalara 20.30 da Spor Sarayında başlanacaktır. ÖMER BESİM Seçmelere girecek güreşçiler Cumartesi ve pazar geceleri saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacak greko romen mıllî takım seçmelerine aşağıdaki çüreşçiler iştirak edeceklerdir: 52 kilo: Ali Yücel, Halid Palarnır, Hüseyin Erkmen, Cemıl Demirsüren. 57 kilo: Nasuh Akar, Halil Kaya, Melih Eren, Süha Karman Kerr.al Demirsüren. 62 kilo: Nureddin Zafer. Mehmed Oktav, CemaL Öztürk. Ahmed Bulut, 67 kilo: Tevfik Yüce, Tevfik Uysal, Ahmed Şenol, 73 kilo: Celâİ Atik, 79 kilo: Ali Özdemir, Muhlis Ta> f ur, 87 kilo ve ağırda: Âdil Candem r. Muharrem Candaş Kılıç, Âdıl Candemir ile Muharrem Candastan hangisi kazanırsa 87 kiloda veya ağırda güreşme tercih hai;kını da kazanmış olacaktır. 14 mart 1950 sah günü saa 20.00 2O."15 kısa dalga 33.3, 36. ve 43.9 metre, orta dalga 373 ve 522 metre, 16 mart 1950 perşembe güni; saat 20.00 20.15 kısa dalga 33.3, 36.7 ve 43.9 metre, orta dalga 373 ve 522 metre, 18 mart 1950 cumartesi günü saat 20.00 20.15 kısa dalga 33.: metre, 19 mart 1950 pazar günü saa 10.00 10.15 kısa dalga 36.7 ve 43.9 metre, orta dalga 373 ve 522 metre. 21 mart 1950 sah günü saa 20.00 20.15 kısa dalga 33 3. 36.' ve 43.9 metre, orta dalga 373 ve 522 metre. On altıncı hayatı baharında •ranuzdan ayrılan kızımız I Ortakhğımız âdi genel kurul toplantısj aşağıda yaah gündemdeki işleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 mart 1950 pazartesi günü saat 16 da Ortaklığımız Merkezinin bulunduğu Beyoğlu, İstiklâl caddesi 306 No. Yapıkredi hanı 1 inci katında toplanacakür. Ortaklığımızın sahib olduklarj hisse senedlerini vej'a müsbit vesaiki toplantı gününden bir hafta evveline kadar Şirketimize tevdi ederek giriş kâğıdı almaları ve belli gün ve saatte asaleten veya vekâleten toplantı yerinde hazır bulunmaları r i ca ve esas mukavelename hükümlerine göre (10) on hisseye sahib ortaklaıın oya iştirak edebilecekleri ve hisse adedi ne olursa olsun (10) ondan ziyade oyları olmıyacağı ilân olunur. NEZAHAT Hiçsönmez'in ruhuna İthaf olunmak üzere ö . lümünün beşincl yıldonümü olan 12 mart 950 pazar gunü Ataturk bulvan Menekşe Sultan camlinde öğle namazını muteakıb Mevlıdı Şerıf okurturulacaktır. Arzu eden akraba, dost ve dindaşların teşriflerlni rica ederiz. Uicsönmez aüesi Güzel Sanatlar Akademlsi Profesöru, heykeltraş, BULMACA Şehir Medisinde tarüşmalı toplantı 1 2 3 4 5 6 7 8 Baştarafı 1 inci tdhifede lup bunun ancak 500 kilornetresi vefatı haberi gehni? ve habrasuu ele almmış olduğu da beyan ediltazizen bir dakika ayakta sukut e miştir. Bundan sonra Millî Eğitim bütçedilmijtir. sinin görüşülmesine başlanmıştır. Süs köpeklerinden alınacak rüsum Söz alan Zahid Oral heyecanlı Süs köpeklerinden alınacak elli bir ifade ile şunlan söylemiştir: lira rüsum meselesi eğlencelî ve « Şehrimizdeki 498 ilk okuiın nükteli konuşmalara yol açnuş, süs ancak seÜzi sAhidir, mektebler cam kopeğinin tarifi etrafında mütalea sızdır, çocuklanmız kuyu suyu içilar ileri sürülmüş, evlerde muhafı? riliyor, bunlann içinde pislik, hayolarak beslenen köpeklerden bu van ölüsü görülüyor. ÖğretmenleP verginin alınman eaiz olamıyaeağı talebeye karşı çok çirkjn ve adeta beyan edilmiştir. Burhan Felek, düşjnan muamelesi yapıyorlar, kentHayvan beslemek memleketlerde di çocuklanmdan birisinin kafasınl insanî bir hizmettir. Papağandan yardılar, öğretmene bir şey yap« kanaıreden, kediden rüsum alınmı madılar, benim aleyhime hareketaı yor da, niçin köpekten alınıyor? geçtiler. Yatüı ilk okullarda veri« Ben tamamüe kalkmasına tarafta len gıda fenadır. On beş günde btç rım» demiştir. Cevaben, kuduzdan konser, müsamere diye çbcuklar» ve sokakları kirletmekten muhafa dan pora ahnıp duruluyor.» için. bunlardan rüsum ahndığı Zahid Oralın bu konuşması fena valni7 elli liranm fazla olduçu, ma tesir etmiş ve bunun tashihine çakul bir hadde indirilmesi muvafık Uşümıştır. olacağı söylenince; Burhan Felek: Hamdi Bütün, «bize 500,000 liraO halde eşeklerden başla^p bü lık lüks mekteb lâzrm değildir. 50, tün hayvanlardan vergi alalım> de 60 biner liralık ucuz, sade, mütemiştir. vazı mekteb binaları lâzımdır. Bu ANT AŞ Havacılık ve Tunzm A.O. Yönetim Kurulu G Ü N D EM: 1 1949 senesi muamele ve hesablanna aid yönetim kurulu ve denetçiler raporlarının ve 1949 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesablarının tetkik ve tasdiki ile yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası. 2 Boşalan yönetim kurulu üyeüklerine muvakkaten seçilmiş bulunan üyelerin intihablarımn tasdiki. 3 1950 senesi için iki denetri seçilmesi ve ücretlerinin tasbiti. 4 Esas mukavelename.îin 49 uncu maddesınin D fıkrası ve ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri mucibince yönetim kurulu üvelerinin kendi veya şahsı âhar namına bizzat veya bılvasıta Şirkete veya Şirketin icra eylediği muamelei ticariye nev"inden olan işleri yapabilmelerine izın verilmesi. MAHİR TOMRUĞUN ölüm gününe tesaduf eden 12 mart pazar günu öğle namazından sonra Yeniköy eamiınde okunacak Mevlıdı Serıfe arzu edenlerın teşrıfleri rica olunur. E;i: Yed>a TomruJc Prof. Avuk. İBRAHİM ÂLİ SAĞ1ROĞLU (Erberk) nun Ölum yıldödumune teçaduf eden 11 mart 1950 cumartesi gunu ikınd namazını mvteakıb ruhuna ıthaf ed:L mek uzere Şıjh camıı şerıfinde Mev lıdı Netaevi kıraat olur.acağından arzu eden doslarının tesrifleri rıca olunur. Knrtlcv: Cevctd Sağıroy İstanbul Ankara yüksek okullar karması futbol maçı İstanbul Belediyesinden: Türkiye Millî Talebe FederasÖLÜM yonu tarafından tertib edilen İstanbul Ankara yüksek okul ve Şehrimiz luccarından Rıfat KâmL üniversite karmaları futbol ma Madcncının, Doktor Ismet Kâmılin a n . çı, 22 mart çarşamba günü saat neleri, Emekh Gıresun Valısı Ibrahım 15,30 da İnönü stadında yapıla Bczkurd, cmeklı maden memuru Ai Bılgenın ka> ınvalıdeleri, muteahhıd caktır. Şeftk Kâmıl Efes, muhendis Seref KâBir çok tamnmış ve milli nul AİJmamoğlu. mufettıç Avnı Bılge oyunculara kadrolarında yer ve Kajmökan. Huseyın Kâmil E f « . Oç. Turgud recek bu iki kuvvetli karmanın manlı Bankası memurlarından, Bilgenın Madenci, Ma'.i Efoper Vecıhı yapacakları maç büyük bir id buyukannelerı dia ve ehemmiyet taşımaktadır ZEHRA MADENCİ İstanbul Ankara yüksek oku) HAMMEFENDİ ve üniversıteleri karmalannın da 6 mart 950 tarihir.de Karadeniz Eıcğlıkadroları tesbit edilmiştir. sıtıde veı.:.t etmiştir. Tanrıdan mağfırct İstanbul karma^jcılerız Kaleciler: Erdoğan (G.S.), Sa mim (G.S.\ Krino (Slm.); Bekler: Ahmed (İst. Spor), Ruhi (G S.), Rahmi (Vefa); Haflar ve forved: Melih (Vf.), Ssmim (F fe B.), Doğan (G.S.), Eyüb (Tıb), •NEZ.LE *G.RİP. ^ ^ Salâhaddin (Vf.), Galıb (Vf.), •DİÎAGRISI * ADALE ROHATİ1MASI . İsfendiyar (G.S.), Günaydın (F YANIKLAR B), Tekın (B.J.K.), Süleyman • GÜNEŞ YANIĞI * (B.J.K.). Suphi (Vf.). Salim (İst. »ARI.pOCEK SOKMASI , İ Spor), Mansur (Vf.), Memdub •KESIK •YARALAR f (F.B.). •PİŞİK •KAJINTI l Ankara karması: •EKZEMA Kaleciler: Nec:b (G.B.). Sern'h •ERGENLİK (A.G.); Bekler: Said (G.B.ı, U 'DONUK met (D.S.); Haflar: Alâeddin (H. » OERİ CATLAKLARINDA VE "VI • TRAJTAN SO~RA KULLAH1LIR T.), Muzaffer (G.B.). Ayhan (G. FiATI:75 Krs. &X~ B.); Forlar: Hamdi (GB.). Burhan (G.B.), Şahab (G.B ), KorKAYIB han (GB.), R. Rıza (D.S.), Halım (G.B.). tctanbul Girıs Gumruğunce tesci! vt Diğer taraftan bu çetin karşı muamelesi intac edılmış 35962 fayılı laşmanın fiatları da 100 ve 50 Giri5 beyannamesine aıd 26'1 950 takuruş olarak tespit edilmiştir. rihli 19672 sayıh Gumruk makbuzu Maç büyük bir merakla bekle kaybolmuştur. Yenisı çıkarılacağından nilmektedir. eskismın hukmu olmadığı ilân olunur. ANTİDOT^cH.r Liseler futbol maçları Adıl Gabay ve Albert Koehka Liseler futbol maçlarına evvelki gün Şeref stadında devam edilmiştir. İlk maçı Sultanahmed ve Tophane Sanat Enstıtüleri yapmışlar ve 2 2 berabere kalrmşlardır. İkinci maçta da Galatasaray Lisesi, Beyoğlu Erkek Lisesini 1 0 mağlub etmiştir. •MAZON M e y v a Tttzu K A BIZLIK, HAZIMSIZLIK, M İ DE bulantısı, çişklnlik ve borukluğonda, 1 L 1 2 3 4 5 6 ? 8 Meaş sahiblerinin aşağıda cösterilcn çünlerde saat 9 dan 12 ye ve TİEİMİKİHNİLİT 13 30 dan 16 ya kadar yeni cüzdanlarile birlikte Türbede tramvay cad^9 desindeki Belediye binasınm alt kat salonuna aelmeleri ve orada bu1 |R|! |A|N|A|IIİS lundurulacak Zat İfleri memurlarına müracaatle muamelelerini yap w Y|!|V|L|M»E|T tırar&k aylıklarım almaları ilân olunur. Iskonto ettirenlerin aylıkları 1031950 cuma gününden itibaren es » AİMİAİM3IM5İE kisi gibi Ziraat Bankasmdan verilecek \C gününde gelmiyenlerin maaşTİEİKİEİLİBİE M ları da çarşamba günleri Zat tşleri Tekaüd Bürosunda bulunacak banka o» memurları tarafından tediye olunacaktır. E Ozel Idare Belediye Müracaat günleri 3 O|N|M|A|B!F|E K 1 500 10'3 1950 Cuma 501 900 11'3 1950 Cumartesi 00 9011159 , 1 900 13 3 '1930 Pazartesi 9011300 14 3 1950 Sah 13011809 15 3 1950 Çarşamba Kayıb . iğne (2956 4 o mart gecesi Kuruçeşme Köpıü Bahariye Kadıköy arasında hatıra kıymeti olan yakutlu altın 1 Konya Ceza ve Tevkifevinin 1950 malî yılı ekmek ihti bir iğne düşürülmüştür. j acı 27/2/950 gününden itibaren 20 gün süre ile ve kapalı zarf Teslim eden gereği gibi memnun usulile eksiltmeye konulmustur. edilecektir. 2 1950 mali yılı şubat ayının sonuna kadar Cezaevinin ihKadıköy Söğüdlüçeşme 326/1 tiyact olan ekmek. halka verilmesi kabul edilmig undan yapılmıj ve beheri 750 gramlık olmak üzere 162150 adedden ibarettir. 3 Ekmek, şabit liat csasma göre ihale edılecektir. SATILIK"" 4 İhale 20/3/950 pazartesi günü saat 15 de Konya C. SavRuberoid imâline elverişli cılığı makammda toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 5 Geçci teminat 2942 liradır. 6 İsteklilerin teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saatmden bir saat evveline kadar bizzat veya taahhüdlü mektubla Komisvon Başkanlığına müracaatleri lâzımdır. 7 Sartnameyi görmek ıstiyenlerin ihale gününe kadar her Halicin en islek yerinde, çalışır zaman çalısma gün ve saatlerinde Cezaevi Müdürlüğüne müravaziyette bütün tesisatile beracaatle eörebılecekleri ilân olunur. (2627) ber bir mukavva fabrikası satıhktır. İsteklilerin Galata ^m Voyvoda cad. Bozkurd han 3 üncü kat No. 25 . 26 ya müracaatlsri. Telefon: 41845 : Özel İdare ve Belediye Emeklilerinin ' 3 Aylıkları Veriliyor Soldan sağa: 1 Turkıyede umumî seçimin m a . yısın bugununde yapılması kararlaftı» rıldı. 2 Bırşeyi kesıp ikiye ayırma îakirlere bedava dağıtılanlardan. 3 Lmıd ederken. 4 Tuz vesaire gibi maddelerın pek hassss bir şekılde k a p . tıkları, tersi eşimizdır. 5 Eski b»r Turk devleti. 6 Sdyle, yeme ve içme hususlarını sağlama. 7 Kastamonunuıı meşhur yemişlennden bıri, haztn Ar.adolu şarkısı. S Topyekun clhan. Yukar^dan aşağtya: 1 Hıle ve duzen yapan (iki k e . l:me). 2 E*ki âşıkların sevgıhlerine ııstuste gondercıklerı (çoğul ) 3 Yunanistanda bir şehir, bir takının terjı. 4 Hayatta kalma muddeti, ş?if»f matîdelerden. 5 Akşsmcıl&rın keyıflerin yerıne getiren. 6 Giünek istedıği yete vasıl olan. 7 Dunyanın en me*ud kadınlarından biri. zalimin setebsiz japmakian hoşlandığı. 8 Emek sarfetmeden yapılamıyan, b!r harfın okunu;u, bu kendi cinsinden birme buyurur o da kuyruğuna buyurur. Evvelki b'ulmacanın halledilmiş şekli RiaiUlDltUlR • EmTjRlAlKH Konya C. Savcılığından: Kâğıd ve Mukavva imâlâthanesi r DEVREN SATIÜK DÜKKAN de\redı!ocektir. Müracaat: Sirkcci Hocapaşa sokak No. 14 de Karasu Asliye Mahkemesinden: Karasu ilçesinm İneilli mahallesinde e Hukumet cade^ınde şımalen Üzeir Çavdarın bahçesı duvarı cenuben îukumet caddesi şarkan Merkez okulu bahçesi garben Beledıye arsası ile çev. rili yerine Karasu Özel idaresi tarfmdan taouya te«cil; lstenıldiğınden bir hak iddıa eden varsa bir »y içinde Karr.«u Asll\e Hulcuk mahkemesine basvıırmaları !İ?n r.hınur. İnönü koşusu B. T. istanbul Bölgesi Müdürlüğünden: 1 İnönü koşusu Türkiye birinciliğınin bir hafta evvele alınmasından ötürü 12/3/1950 pazar günü saat 10 da Dolmabahçede yapılacaktır. 2 Yarışmalar: Kızlar: 1500 Küme III 4000 Küme I 6000 metre 3 atFenerbahçe İsraile diin gitti letlerin Yarışmalara katılacak içın numaralarmı almak Israilin Hapoel takımı tarafın saat 9 da stadda bulunmaları lâdan dört maç yapmak üzere da zımdır. vet edılen Fenerbahçe takımı Pakistandaki atletlerimiz dün hususî bir uçakla şehrimizden hareket etmıştir. pazar günü geliyoriar Sarı lâc:verdliler 11, 13. 15, Atletizm Federasyonu Başkanı 18 mart günlerı Telavıv, Hayfa, Nailî Moran ile Pakistanda buluKudus ve PetahTikva şehırle nan millî atletlerimizden Cahid rinde dört maç yaptıktan sonra Önel, Osman Coşgül, Balcı ve mcmlekete avdet edeceklerdir. Halil Zıraman 12/3/1950 pazar Ruştü Dağlaroğlunun rıyase ünü saat 13.20 de Amerikan tinde gıden Fenerbahçe kafılesi uçağile Yeşilköye geleceklerdir. §u futbolculardan müteşekkildır: Aynı uçakla nullî güreşçi Yaşar Kaleciler: Cihad, Turan (İ Doğu da dönecektir. Spor), Galatasaray yann Bekler: Murad, Ahmed, Hılmi, Haflar: Salâhaddin. Kâmil, Sa Bursaya gidecek i f n , Müzdad. Nusret, Bursa 9 (Telefonla) GalataForlar: F.kret. Erol. M. Ali, saray takımı Bursa muhtehtile Cenal, Lefter. Halid. ki maç yapmak üzere Cumartesı Antrenör: Peter Molley, günü Bursaya gelecek ve pazar îdareci: Raif Dinçkök. akşamı dönecektir. İsrail radvosu. Fenerbahçenin Türkiye Basketbol ma<;lannı yaymlıyacak birinciliği müsabakalan Fenerbahçe ile Ha£eel takımları arasında İsra'lde yapılacak 1950 Türkiye Basketbol Şamfutbol maçlarının tafsilât ve iza piyonası maçlarına dün gece hatı cîsra lin Sesi» radyo istas Teknik Üniversite spor salonunyonu tarafından aşağıda gösteri da kalabalık bir seyirci kütlesi len gün ve saatlerde türkçe ola önünde devam edildi. rak yaymlanacaktır: İlk müsabakayı, şampiyonanın 11 mart 1950 cumartesi günü 'avorilerinden Harb Okulu ile saat 20.00 29.15 kısa dalga 33.3 herkesin üzerinde çok iyi bir inm°'re, tıba bırakan Altınordu' yaptılar. 12 mart 1950 pazar günü saat Maçın ilk devresi karşılıklı sa10 00 10.15 kjsa dslga 36.7 ve ılar arasında cereyan etti ve 43 9 metre, orta dalga 373 ve 522 Harb Okulu 31 24 ileride biirdi. Harb Okulu ikinci devrede BA R S A K tenbelliğirKİe, mide ekşflik ve yanmalannda emniyetle Irullsnıllf Miilâylm re müs^i'dir. HOROZ markasına dikkat çok güzel b;r oyun çıkararak maçı 69 40 kazanmağa muvaffak oldu. İkinci maçı şampiyonanın diğer favorisi Galatasaray ile Mülkiyeliler Birlığı yaptılar. Sarı kırmızılı takımda, rahatsız bulunan Hüseyin Öztürk yoktu. Mülkiye oyuna hızla başlaj'arak ilk dakıkslarda kuvvetli rakibile arasını ik; basket açtı ise de Galatasarayın kendilerini yakalaması hiç de zor olmadı ve İk devre 14 10 sarı kırmızıhların galebesile sona erdi. Galaasaray ikinci devrede çok üstün bir oyun çıkararak sahadan 4726 galib ayrıldı. Bu gecenin programı çok enteresandır: Saat 21 de Harb Okulu Mülkiye; saat 22.15 te Galatasaray Beyoğluspor karşılaşacaklardır. Görüldüğü gibi gecen:n ilk maçı, İstanbul ve Ankaranın biincilerile ikincileri arasmdadır. Bölge şampiyonları tek devreli ik usulile yapıldığma göre; teker mağlubiyeti şampiyon taımlardan tadan ikincıler için bu maç büyük bir iddia ve revanş lacaktır. Bilhassa Galatasarayın Beyoğusporu İstanbul şampiyonasında 5149 yenmiş olması da ayrı bir hususiyet vermektedir. Rahatsız bulunan Hüseyin (G. S.) ile bileğ:nden sakat olan Barokas (B.S.), takımlarında yer labilirlerse bu maç muhakkak d daha zevkli b'r hal alacaktır. Cem ATABEYOĞLU 949/641 Adana Tekel Başmüdürlüğü mümessili Abdülkadir İlleez tarafından Tekel Genel Müdürlüğü Nakliyat şubesi şoförlcrinden Hüseyin Bakacaklıoğlu aleyhine :kame eyledıği (85 lira 7 kuruş) alacak davasının icra kıhnan durusmasmda: Davalımn adresine çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta rr.umaileyhin bulunamadığı ve kanuni ikametgâhı olan Bigada yaptırılan tahkıkatta da yerinin tespitine imkân bulunamadığı anlaşıldığından H. U. M. K. nun 398 inci maddesine tevfıkan davetıyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan durusma günü olan 14 mart 950 tar'hinde duruşmaj'a gelmesi veya bir vekıl göndermesi, aksi tskdirde gıyabında duruşmaya devam edileceğınden davetiye mskamına kaim olmak üzere ilân olunur. (2859) Adana İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: Hamdi Rasim Bütün; «Evvelâ da sari taahhüdle yapılabüir> çunu arzedeyim: Rüsum köpekler tir. İstanbul Milîî Eğitim Müdürü den, hayvanlardan alınmaz. Bunarın sahiblerinden ahnır, ondan Murad Uraz, öğıetmenlerin feragat verpi alma. bundan vergi alma ai dürüstî ve intizamla çalışan terbierek. %üteevi baltalamak doğru yeli arkadaşlar olduğunu, kendiledeğiMir.» mütaleastnda bulunmuş rinin şikâyet eüiği öğretmenin diur. Son olarak süs köpeklerinden eiplin kuruluna verildiğini, her züm erjrinin ahnması, adi köpeklerden re içinde tek tük bu kabil kimse'alnız ufak bir numara ücreti tah lerin çıkabileceğini, bunun umuma ili teklif edilerek. kevfiyet t?rife teşmili doğru olamıyacağını, okul aile birliklerinden şükranla bahsekomisyonuna havale edilmiştir. deceğini ve çok istifade edildiğini İnşa edilecek yollar söyleraiştir. Bavandırlık bütçesinin müzakeValinin izahatı esinde, «asfalt kaplama yolurp Bundan ronra söz alan Vali ve Be ldatıcı bir yoî olduğu, Amerikalı ediye Başkanı Fahreddin Kerim müteheissıslardan yol inşasmda ih Gökay: tısas elde edilmesi istenmiş. Ay« Süs köpekleri hakkındaki u ıransaray Eyüb yolunun beheme7un konuşmalardan sonra miîlî e« al inşası taleb edilmistir. Bayındırlık müdürü İsmail Dev ğitim davasının ele almdjğını görerek teselli buldum. Yalnız bazan etkuçu. suallere cevab vererek ırkadaşlar heyecanlanıyor, fikir deolların elde mevcud tahsisata ee miyorum, fakat tekellüm muvazee yapıldığını, yalnız bunların isti nesini kaçırıyorlar. Meselâ, dün malinin normal olmadıgını söv! aym hocam Cemil Paşa, Beledimiş, €Top geçer, traktör geçer, çe yenin iflâsından bahsetmişler. Bulikten yapılsa bu yollar gene c'a gün gazetelerde bunu okuyanlar Ba yanmaz» demiştir. Ayvansaray lediyeyi müflis olarak görmüşlerdir. Eyüb yolunun gelecek seneki pra Belediyemiz bu şekilde aksettirijrama plmacağı bildirilmiştir. Ha lince ben nasıl iş yapabilirim. Aynı len vilâyet yollarından yapılması şeyi de bugün Zahid Oral arkadaicab eden kısmın 2000 kilometre o şımız yaptı. Mekteblerimizi öyla tasvir etti ki beni korkuttu. Gerçi kendileri de sözlerini tashihe kalkıştılar ama dediŞim gibi söz inhirafma uğr.~n'=!ard!r. Başkan mua9 Mart 1050 vini Suad k^ruşurken büyük mekAçılıj Kapanıj tebleri Millî Eğitime satarak yerine 1 SterUn 7.90 7 89 ucuz mekteb insas:ndan bahsetti. 100 Doıar 280 280 Geçenlerde de Spor sarayının sa100 Fransu r r a n p 0.80 0 80 tılmasmdan bahsetmiş. Ankaradan 100 Liret 044 12ü O.<4 128 da sordular. Kendisi Maliyeden 100 Isvıçr» ranjı 64 03 64.03 100 Florın T3.68 40 7İ68.40 şelrr.iş bir arakadaştır. Belki btf 100 Beiçıka trangı * 60 5.60 satışları uygun görür. Belki de mec 100 Drahml 0.01.87» 0.01.876 lis bunu tasvib eder. Ama, ben is100 Çekoslovak Kur. mimi, «Satan Vali» diye çıkarmak 100 lsve« Kur. M12.50 S4.12.S0 istemem» demiştir. 100 Eıkude* »73 90 »73.90 Esham ve Tahvilât Vali bundan sonra okul Inşası fc 7 faizli tafaviller için yapılan teşebbüsleri gnlatmışAlıı Satıl tır. BORSA BİR Slva» . Erzunrm 1 Sıvas Erzurum27 1941 Denuryolu ı 1941 Demiryolu D 1941 Demiryolu Ol Mıtll Müdafaa l Mılll Müdafaa n Mllli Müdafaa m Milli Müdafaa IV Kalkınma latikraıı 1 Kalkınma n Kalkınma Ul 19« Demiryolu IV 1948 Ttovlli l 1948 TahviU II 4 1/5 taizli 1949 1*33 Erg»n) 1938 tkramıyeU ı Milli Müdaiaa IV Demiryolu v Dcmiryelu Hejad Gulden Cumhurijr«t Ingilli Kulçe 20 65 20.75 21 15 21.95 21 45 21.15 22.10 21 10 23.35 20 65 20.75 21 15 2195 21.45 21.15 22 10 21.10 23 35 ME VLİD EGZAGI KALFASI Aranıyor Ortaköy Münevver Akel Eczanesine müracaat. Tel: 85240. İnebolu Sulh Hukuk Yargıçlığından 949/121167 İnebolu Musa köyünden Ahmed ka> m Seher Çakır l!e Gemıi köyünden )lu Ârıfe kocası Salih Bektaşa. inebolu Avara mahallesinden Kelleti Ahmed Tun vek.lı avukat Şevki Oğuı tarafından inebolu Musa köyünden Seher Çateır ve arkadasları aleyhine ıçılan şu>*uun gidenlm«si davafi soiım'da; dava konusu inebolu Musa toyunde, taraflar arsasında fayi hisell bulunan (Ev yanı ev arkası, kırın;lık ve Harman Arkası) narrtlarındai dort parça gayrımenkulün satllarak uyuun giderilmesine İnebolu Sulh Hukuk Yargıçlığınca 19 temmuz 1949 gununde karar veıilmiçtır. Teblığ yenne Işaım olmak üzere hüi m ilân olunur. (2S47) % 6 faizli istikrazlar 98.50 98 30 98.50 98 50 98.30 9S 30 M.50 M.50 98 40 98 40 97 25 97 25 97 50 97.50 23 20 21 50 2130 97 35 98.90 44 05 39 20 40 5160 591 23.20 21.50 21 30 97.35 98 90 44 15 39 30 40 10 51.70 591 Merhum Heykelrraş Hakkı Ulagay, Dr. Kımyager Ibrahim Etem Ulagayın k ü . çuk kardeşi ve Kımyager Rasın Ulagay, Eczacı Kezıh Ulagay, Kimyager Suad Ulagay ve Dahılıye mütehassısı Dr. Ilhan Ulsgayın arocaları, Harıcıye menıu'larından HÜESEYİX ÂŞİR ULAGAYın Kastamonu Dokuyucu ve Dokutturucu Küçiik Sanat Kooperatifi Başkanlığından : Kooperatife aid çok az kullanılmış Stüdebaker markah 5 tonluk bir kamyon ile hiç kullanılmamış bir buhar etüv makinesi 22/3/1950 çarşamba günü saat 10 da Kooperatif binasmda müzayede euretüe satılacağından almak ıstiyenlerin belli gün ve saatte müracaatleri ilân olunur. % 5 faizli ikramiyeliler ıuhjna ithaf edılmek uzere Mevlidhan Hafız MECID SESIGÜR ve tevşıh arkadaşları tarafından 11 majrt 950 cumartesi gunu saat 14 de Aksaray Valıda cnmıınde Mevhdl Şerıf okunacağından dost ve akrabalarla arzu eden dm k a r . dejlerinin tesrifleri rica olunur. Kimyager Dr. İbrahim Etem Kimyaevi * * * Eşim ve Babamız merhum birnci blvım yılı dolayısıle «azız ruhuna ithaf edılmek üzere» bugün 10 mart 950 cuma gunü, cuma namazını muteakıb Çarşıkapı Tiyatro caddesi, AzaJc camiinde Mevlidi Nebevi okutturula,cağından, merhumu tamyanlarla arzu edenlerin teşrifleri rica olunur. Eşi ve Çocnkları ALt RIZA FALAY'ın Sarraflarda altın fiatı Kasabamızda yaptırılacak gazhane inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. „ 1 Keşif bedeli 15292 lira 90 kuruş olup geçici teminatı 1147 liradır. 2 İhale 20 '3 '950 pazartesi günü saat 15 de Belediye Encümeni huzuru ile yapılacaktır. 3 isteklilerin 949 yılıncla ticaret odasmda kayıdlı olduklarına ve bu gibi inşaat işlerini yaptıklarına dair belgelerini teklif mektublarile birlikte vermeleri lâzımdır. 4 Bu ise aid proje ve keşifnameler Belediyede bedelsiz görülebilir. 5 Teklif mektublarınm ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (2888) Konya Ereğli Belediye Başkanlığından: Tire Belediye Kurumları Müdürlüğünden: Belediyemiz Kurumları Elektrik İşletmesi santralının «350» lira ucretli başmakinistüği münhaldir. İsteklilerin en geç 20 mart 950 tarihine kadar aşağıdaki vesikalarını d.lekçeîerine ekleyerek Belediye Kurumları Müdürlüğüne müracaat etmeleri. Ev. su, elektrik işletmeye aiddir. 1 Sıhhat raporu, 2 Askerlik vesikasının tasdikli sureti, 3 Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti, 4 İyi hal kâğıdı, 5 Bueüne kadar çalışmış olduğu işletme veya müesseselerden almış olduğu bonservislerle ehliyetini isbat eden kanaatbahş vesikalar. (2751) TABLET o* ŞURUP REOSİL 1 Müessesemizde mevcud üstüpü, telef ve bey 21 '3/950 tarihine rastlıyan salı günü 6aat 14 de pazarlık suretile satışa çıkarılacaktır. 2 Malları ve satış şartnamesüıi görmek üzere Ticaret Servisimize müracaat edilir. 3 Müessesemiz kat'î satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (2897) Üstüpü, Telef ve Parça Bez Satışı Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: İzmir Belediyesi Eshot İdaresi Uımım Müdürlüğünden: Şartnameleri mueibinee: 1 tj, 80 m m, iç kutrunda ve 10 000 metre tuide font su borusu ile takriben 8 ton ağırlığında muhtelif hususî aksam ve 100 aded 80 m m lik vana, 2 Selvilitepe Su Terfi İSstasyonuna elektropomp grupu. 3 Otuz aded 6 voltluk ve 12 aded 12 voltîuk akumulâtör satın abnacağmdan, 15 mayıs 950 pazartesi günü saat 18 e kadar teklif goiderilmesi. '2864) ŞRONŞiTve 0K5ÜRÜCÜ KESER HER ECZANCDL BULUNUI (2O) MmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm®^ gbnifmet "örum Dortanyan. Konm esrarenoıı bir Şekilde acfoğan Unutmayınk bana üç aylık kıra barcunuz. Şirketimizin yılhk âdi toplantısı 30 mart 1950 perşembe günü saat 10 da, Galatada. Voyvoda caddesinde Unyon hanındaki 48^50 numaralı Şirket merkezinde yapılacaktır. AnHıony Bernard Tubinl ve Orfakları Hisseli Konmandit Şirkefinden: 1 Komandite ortak raporunun okunması, 2 Murakıb raporunun okunması, 3. BUânçonun tetkik ve tasdiki, 4 Yeni yıl için tnurakıbın tayini ve ücretinin tesbiti. GÜNDEM: Dartanyan o ak=am yarı aç bir halde odasına çekıldıği sırada kapı çalındı. Bu adam ev sahibiydi ve Kraliçenin çamaşırcısı olan kadının kocasıydı. Dartanyan'dan yardım istemeğe gelmi§ti. Fakat mescle zannedildiği kadar karışık değildi. Adam bunu kısaca anlattı. Bu işte Kardinal Rişliyö'nün parmağı bulunduğu da muhakkaktı. Dartanyan tereddüd ediyordu. f Dartanyan nihayet razı oldu, Bonansiyö de o sabah aldığı imzasız mektoabu verdi. ^ Izmit Belediyesi için üç aded kamyonetiv 2490 sayıh arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapalı zarf usulile alınacaktır. Bu kamyonetlerin Opel veya bir buçuk tonluk Opel kamyoneti evsafmda diğer markalar da teklif edebilir. Her üçünün muhammen bedeli yirmi bir bin lira olup geçici te« minatı 1575 liradır. İhale 21 mart 950 tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da yapılacaktır. Teklif mekrublannın 2490 sayıh kanunun 31 inci maddesinde gösterilen ş?kilde ihale saatinden bir saat önce Belediye Başkanlığına verilmesi ilân olunur. . (2890X IZMIT BELEDİYESİNDEN:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog