Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 Mart 1950 CVIVÎIIUKİYET rBÎR DAKİKA I Gaıeleeiler Üniversile Talebe Birliğinde I Benim berberin fikrî enim otuz senedir sacımı kesen bir berberim vardır ve müstesna olarsk pek de geveze değildir. Berberlerin mutlaka tıraşçı olmalarmın .nihî» sebeblerini arastıran bir dostum bunu iki seye yoruyor: Birisi müsteriyi avutup tıraşı hişsettirmemek. İkincisi eli çalışan adamın mutlaka dilinin de islemesinde finjolojik bir azruret bulunmak. Benim berber konu^ruğu zaman I üç mevzu üzerinde lâf eder: Busya, belediye ve hava. Geçen gün saçımı keserken lâ, kırdıyı döndürüp dolastırıp diir a , politikasına getirdi. Diyeceksiniz îd 1 is artık berber dükkânlarına mı Üniversite Talebe Birliği. dün saat 16 da Marmara Lokalinde basın ' diistü? AvTupa ve Amerikada şimmensublarile bir tanışma toplantısı yapmıştır. Talebeler ve basın men di bir moda var: sublarınm hazır bulunduğu toplantı. samimî bir hava içinde saat 18 e Sokak adamı bu hususta ne kadar devam etmiştir. Resimde, toplantıda bulunan gazeteciler ve Ünidüşünüyor? diyorlar. Çünkü bu soversiteli gencler görülmektedir. kak adamının hele demokrasi mpm leketlerinde kendine mahsus bir mantığı var ki işler üzerinde te^irli. Bizim berber. sakaklarrmdaki faz la saçlan keserken sinirlendi: Bunlar aptaldır, vallahi ı p taldır. Kimler? Ba$tarafı 1 inci sahifede Ba$taraf% 1 inci sahifede I Bu Avrupahlar, Amerikalılar., te kayıdlı bulundukları yerlerc Diğer taraftan Kopenhag andla? akıllanmazlar beyim. sevkedilmişlerdir) diye cidden hal ması bazı memleketleri müşkül bir Neden o? kı heyecana verebilecek yazmızı Görmüyor musunu?.. Rusyada mevkide bırakmıştır. Bunlann araokudum. Vaziyeti berveçhi ati tsında Türkiye de bulunmaktadır. bir tane Amerikalı, bir tane Avruçıkhyorum: Kopenhag andlaşmasında İstanbul palı var mı? Bırakmaz efendim. 1 Mustafakemalpaşadan iskân radyosunun 1016 metre üzerinden İçeriye kimseyi bırakmaz. Ama Avediidikleri yerlete çıkarılan vatan yayın yapması kararlaştırılmi}tır. rupada Amerikada, Asyada her daş adedi 100 olmayıp 10 hanede Fakat bu dalga uzunluğunun tesbit yerde Rus vardır. 34 nufustur. Bunlardan 3 hanede E ne yapmalı? edilmiş olması İstanbul radyosunu 11 nüfus Susurluk, 3 hanede 10 nü Ne yapmalı? Ne kadar Rus gayet müşkül bir mevkide bırakfus Karacabey 1 hanede 3 nüfus maktadır. İstanbul radyosu 680 ve varsa hep«ini çıkarmalı. Gitsinler Orhaneli, 1 hanede 4 nüfus Durkendi memieketlerine. Seflrleri, sunbey, 1 hanede 4 nüfus Bandır 830 metre dalga uzunluklan ara konsoloslan da göndermeli. ma ilçelerine ve 1 hanede 2 nüfus sında işliyebilecek bir şekilde inşa Sonra muharebe ml etmeli? edılmiştir. 1016 metre dalga uzunda Edirne ilıne gonderilmişlerdir. Yok efendim! Rusyayı kendi luğu üzerinden yay;n yapabilmesi 2 Bunlar hükumetin 2510 nuiçin İstanbul radyosunun gayet bü kendine bırakmalı. Ne ticaret etmarah iskân kanunu mucibince yuk ve müşkül değişikliklere baj meli, ne adam bırakmalı.. limanyerleştirildikleri yerleri terkederek lara gemi sokmamalu. tayyareler vurması icab edecektir. ilçemize kış geçer geçmez niha;et Londrada, Türkiyenin karşılaşmış BÖndermemeli. 15 pün evvel gelen göçebe çingene Yani abluka etmeli. güçlük ilgi ile takib lerdir. Bu çingeneler çadır kurmak olduğu bu Yok efendim. Rusya ile hiç suretile mezru srazi ve mer'alara edilmekte ve İstanbul radyosuna bir i» yapmamah. yerleşerek huzur ve emniyeti âm yakında yapılacak bir ikinci and Yani boykot etmeli. meyi ihlâl ettiklerinden dolayı biz laşma ile münasib bir dalga uzun Hah! Evet! Boykot yapmalu zat ilçe halkının İç İşleri Bakanbğı luğu verileceği ümid edilmektedir. | Ne nhş. ne veriş. O yasasuı kendl Belirtildiğine gore, Türkiyede na ve milletvekillerine şikâyet etkenıffme... Biz yaçayalım Rendi meleri üzerine tarafımdan kanunî mevcud uzun ve yuksek dağ silsi kendimize. Bakalım ne kadar daleleri orta dalga üzerinden yayın vazifem yerine getirilmiştir. Yoksa yanacak. Ben olsam böyle yapahiç bir vatandaşın kanunsuz veya yapılmasım elzem kılmakta ve ba* rım. Yoksa bu adamlar dünyayl tarafgirane hareket ederek huku zı bölceler için uzun dalga yayın mat edecek. Görmiiyorsiınuz atomları işe yaramaz neticeler vermekkuna tecavüz etmiş değilim. lan çalıyorlar. Her tarafta casustedir. lan var. Böyle ad?mları hâlâ bı3 İlçemize 15 gün evvel gelen rakıyorlar, Rthinler gitsinler... bu vatandaşlar milletvekili seçimi Bizim berberin drdiğini anlamıs» kanunu mucibince burada rey verebilecek vaziyette değillerdir. Hasınızdır. tşlerin pidisatına bakıvo» kikat bundan ib rum da Rİinün birinde Batı diplomatlarınm bi?im her'hfrin fikrinî Hastaraft 1 inci «ohıfede tatbikten yani Rusya ile her türlü tesadüf ettiği için, mebusların mec j s i y a s t , iktisadî müna*ebetl«ri kenp lise giderek rey verip geri dönme o n u kendi âleminde yalnız bırpkleri için tertibat alınmıştır. ! mağa mecbur kalacakİarına inamHükumet bu akşam mecliste ye yorum. Böyle olunca. benim ber BaştaraU I inet tahifede nildiği takdirde dprhal isüfa edecek ! h e r i n bir Batılı Hariciy? N^zırı olAmerika resmî şahsivetlerinin ka ve seçimleri hemen yenilemek icab ' m a m a s ı talihsizliğindendir. I Milletlerarası politikanm aldığı naatince bu husus Kuzey Atlantik edecekli. Fakat Muhafazakârkrın i a k r i r i ' ^ l e bakarak bu fanteri V7MI cidPaktına dahil milletler konseyinin oka da geli>or. gelecek ay yapacakları toplantının rşye konulduğu zaman liberallerın ' ddjj rşye k o n u u ğ g kli' ana mei'zuunu teşkil edecektir. Bu hükumet aleyhinde rey verecekleri' ç u benim berber Batıda bir Haricişah=iyetler bir sene e\vel imza anlaşılıyordu. Neticede reyler sa ] y e N a z I r l o lsa... Ust tarafı kolay. lanmış olan bu tedafüî ittifakın. yıldı. İşçi hükumeünin 14 reylik Yerini »brağı Haricive Vr'irı nakazanmış olduğu gö ' ' s ,ı o j ıs a biti tıraş eder...di, teşkilâtmın ve çalışmasının gözdcn bir ekseriyet k ldğu g ö biti t derdi B FELEK geçirilme 7?manının geldiği kana rüldü. İçtimaa iştirak edenleıin sa' atindedirler. Bu ?ahsiyetler Ruçya yısı 606 idi. İşçiler, 310 rey, Muhanm atomu jnfilâk ettirmeğe mu fazakârlar 296 rey almışlar ve huvaffak olması keyfiyetinin nazarı kumet ilk ımtihanı başarı ile atHong Kong 9 (a a) Dış siyaitibara alınması gerektiğıni söv'ıe latmıştır. mişlerdir. Üç Batılı büyük devlcltn sette takib edıleeek yol ha'ıkmda Fransız Cumhur Baş'vanı Dış İşleri Bakanlarının konsey top.parti ileri gelenlsri arasında yapıAvam KamaraMnda lantısı esnasında soğuk harbin bazı Londra 9 (B.B C.) Bugun Kral lan bir munakaşa sonunda Çin komüşahhas meselelerini de gözden ve Kraliçe M. Auriol ile Madam münist partisi icinde Titoculuk alâgeçirmek imkânım bulacakları sa Aurıol şerefine Operada bir gala metleri belırmiştır. Hong Kong'danılmaktadır. kı salâhiyetli Çin şahEİ/etleü Umüsamere tertib etmişlerdır. nited Press ' muha'tirine komünist Fransaya sevkiyat partisi içinde müstakil oir siyasat NewYork 9 (R.) Atlantik takib edilmpsini istıy?n infiradcl Paktı gereğince Avrupaya sevkebir grupun meydana çık'ığını söydilmek üzere limanlarda toplanan lemislerdir. Bu grup hepsi de Poaskerî mölzemenin gemılere vuk,., . litburo azası olan partiain eskı ü lenmesi işi başlamıştır. İlk olarak D. P. B.kanı Celal Bayar dun y e l e r i n d e n T . l n g p İ 0 U ı Linçushan, Fransava gönderilecek olan uçak'.ar Norfolk limanında Dıxmundt uçak gc:e r.uti merkezınde çalısma arda ^ Wuyuçong ve Hsuehteh'i tarafından bulunmuş ve hususi ayareüer ka i d a r e e dıimektedir Tungoiou başgemisine konuımuştur. bul etmiştir. I fcan yardımcısıdır. Grup, kapılanBu arada geçici il idare kurulu m ı z l kapayalım ve memleketimizi devamlı olarart toplantılar yapmak j imar edelim tavsiyesinde buluııtadır. Bu toplantılara genel kurul makta ve bir harb vukuunda Çini azaları da katılmaktadır. ı Sovyet Rusya yanmda savaşmava Diğer taraftan dün gece geç vakit, zorlıyscak her türlü milletlerarası D. Partinin Dervişali. Mimar Sınan , taahhü.de muhalefet etmçktedir. Grup, durumunu ilk defa geçen NesliştJı, Gedikpaşa, Lânga, Nisanca, Tavşantaşı, Kadirsa ocakları aralık ayında Mao Tse Tsung. Mosidare heyetlerınin istifa ettiği sayi kovaya sıtmeden az once parti ilaolmuşsa da bunun tevsıki raumkun ri gelenleri arasmda yapılan b n 1 lantıda belirtmıştır. olamgmıştır. Bastarafı 1 inci sahiiede gelen tedbirler hakkında direktifler vermiştir. Buradaki konuşmalar sırasmda tlantik Paktının imzalanması şöylc böyle bir yaslı Eskişehirliler, böyle bir taşyıllık i.ştir. fakat hâlâ manm bir de 1322 yılında, yani 43 bu pakt dcvletlerinin konseyi bir sene önce vukua geldiğini ve daha kerecik olsun tnplanamamıştır. yaşlıların anlattığma göre bu ölfelâketlerinin Pakt devletlerinin konseyi başka, çüdeki su baskını ona bağlı olan komiteler bam 4050 senede bir tekerrür ettiğini başkadır. Konseye bağlı olan ko söylemişlerdir. Bu sırada D.P. ye mensub oldukmitelerden biri olan askeri komite ları anlaşılan bazı Eskişehirliler bu toplanmış. müdafaa plânlan hazırlanmış ve bu sayede Amerikan si felâketin mazideki ihmallerin ve lâhları Avrupaya yetişmiştir. Fakat hatalı kararların bir neticesi olduğu pakt devletlerinin konseyi hâlâ hakkında mütalealar ileri sürmüşler, Halk Partisi mensubları da l«u toplanamamıştır. mütaleaları cevablandırmak isteGerçi toplanması için hazırmişlerdir. Iıklar yapılmaktadır. Fakat topCumhur Başkanı ortada mustalanıp toplanmıyacağı belli değildir. rib ve bir an önce kalkmdırılmayı Pakt devletleri arasmdaki müştebekliyen vatandaşlar dururken porek hedefleri gözetecek, müşterek litika yapmanm doğru olmadığınj faaliyetleri düzenlejecek, müşterek söyliyerek bu münakaşaya müdasivascti kararlaştıraeak teşekkül, hale etmiş ve öğüdler vermiştir. pakt konseyidir. Fakat bu konsey İnönü, Devlet Demiryolları İşlethâlâ bir kerecik olsun toplanmamış me binalarile yol atelyesine yerve pakta bağlı 12 devletin hedef leştirilen felâketzedeleri de ziyaret birliğini tesbit edememiş, 12 devederek hatırlarıru sormuştjır. Bu letin çalışmalannı düzenlememiş, ziyaretlerde Devlet Demiryolları ve siyasî yönetimi üzerinde zerre Genel müdürü Galib Güran, Cumkadar çalışmamıştır... hur Başkanına izahat vermiş, buAcaba sebebi ne? güne kadar 4000 kişinin bu tesisPakt devletleri arasmda bir an .ere yerleştirildiğini, yarın sabaha laşmazlık mı var? kadar 2000 kişinin daha iskân ediPakt devletlerini bir arada top eceğini söylemiştir. lanmaktan ve bir siyaset, bir hedcl Cıunhur Başkanının demeci tesbit etmekten meneden bir amili Cumhur Başkanı hareketindon var. önce gazetecilere şu demeçte buHakikat gayet açıktır. Atlantik Lunmuştur: « Muhtelif yerlerde söylediğim Paktının tcmcli, atom bombasının ve bu bombanın şiddetini arttıran sözleri size tekrar edeyim. Eskişeyeni keşiflerin Amerika devletinin hirde gördüğüm kazadan ve vatanInhisarı altında olması idi. Yanj daşların uğradığı elem ve ıstırabiistünlük Batı cephesindeydi. Batı dan çok müteessir oldum. Eskişecephesi her Rus tecavüzünü karşı hirliler bütün memleketin kendi lamağa ve taaiTuza geçmeğe hazır ac!İarına yürekten iştirak ettiğine dı. Çıinkü atom bombası yalnız on emin olabilirler. Hükumetin ve Esda idi ve onıın atom bombasım kişehirde kazadan masun kalan vakullanması, her Sovyet tecavüzünü tandaşlarımm felâkete uğrıyanlara piiskürtmeğe, Sovyet tecavüzünün ilk yardımlan yapmak için gösdayandığt geri iisleri ortadan kal terdikleri gayretten müteşekkirim, dırmağa kâfi idi. Bu yüzden Atlan minnettarım. Henüz kurtarma tedbirlerile ve tik Paktı devletleri derin bir emniyet içinde paktlarını imzalamışlar, kurtulanların sıhhatlerini ve ilk bave bir sıılh amili olarak ortaya çık rınmalarını temin tedbirlerile çok ınışlardı. meşgul bir haldeyiz. C°k şükür, Çok jjcçır.cdcn durum dcğişmiş nüfusça hemen hiç zayiata uğramavc Sovypt Rıısvanın atom bombası mışızdır. Bu bir tesellidir. Eskişehirin uğradığı tahribatın uı da, hidrojen bomhasını da imal ettiği anlaşılmış ve Atlantik devlet derecesi henüz malum değildir. Zan nediyorum ki bir hafta on gün içinlerini geniş bir tasa almıştı. Sovyet Rusyanın elinde atom vc de sular kâmilen çckilecek, binaca saiıe hulunduğuna göre bir çarpış uğradığımız zayiat ondan sonra ma vukuunda bu silâhların dene meydana çıkacaktır. İki üç bin mes me sahası Batı Avrupa olacaktı. ken kaybettiğimiz şimdiden görüBatı Avrupa böyle müthiş ve tah lüyor. Hiç ofarulamıyacak hale gelribkâr bir silâlıın deneme sahası miş yahud esash surette sarsılmış olacağına göre durum değişiyor ve binalar keşif neticesinde, anlaşılaAtlantik Paktının müdafaası kö cak, Eskişehirliler tahribatın süratle tamir olunması için hükumetçe kundeıı baltalanıyordu. Durumun nmumiyetlc bu mahi çok ciddî olarak tedbirler almacayelte trlâkki olunduğıınu göstere ğına emin olabilirler. cek bir helirti yoksa da muhakkak Eskişehir, büyük mikyasta, çok olan bir nokta, Atlantik Paktı dev ssnatkârımız bulunan bir muhitiletlorinin büyük bir tasaya düş mizdir. Eğer hükumet yardımlannı tıikleridir ve bu tasayı ifade eden halkın geniş çalışmasile ahenkli bir eeslerin Fransadan da, tngiltereden surette mezcedebilirsek bu yaz büde yüksrlmekte olduğudur. Bu ses yük işler yapabileceğimize hakkile lerin anlatışına güre Atlantik Pak güvenebiliriz. tinın değeri hakkında şüphclcr uCumhur Başkanının tavsiyeleri yandıran bir durum vardu. Onun Hükumet salonunda söylediğim için düşünülmesi gereken bir mügibi uzun vadeli, büyük mikyaslı him nokta, Avrupanın batısını, sotedbirler ayrıca keşfedilecek ve bir ğuk harbe karşı ve daha mühim nizama konulacaktır. hâdiselere karşı tarafsızlaştırroak Eskişehir gazetecilerinden ricaimkânıdu*. larım şunlardır: Tarafsızlık, şimdiye kadar kaç Halkın nefislerine ve birbirlerine defa tecrübe edilmiş, ve bilhassa itimadlarını muhafaza edecekleri bugün onu ileri süren devletler ta ve elbirliğile ç3İışacaklan zamanrafmdan mana ve mahiyeti gayet dayız. Şehrin hayatî meselelerini iyi anlaşıhnış, ona güvenmenin ne bütün mülâhazaların üstünde tuje mal olduğu apaçık belirmiş bir tarak ve politika münakaşalarını nazariyedir. Buna güvenerek em ikinci dereceye bırakarak ilkönce niyet içinde yaşamağa imkân yok bir ev içinde oturan aile efradı gibi tur. Olmadığına göre ne yapmak gerek?. müddet sonra toplanması bekleniOrtada bir Atlantik cephesi bu yor. Acaba bu toplanma, buhranı berlunduğuna göre yapılacak iş her ne clursa olsun bu cepheye sarılmak taraf eder mi? Bu, henüz belli demı? Yahud bu cepheyi tasfiye et ğildir. Fakat Atlantik paktı devmek mi? letlerinin derin bir düşünme devri Bu cepheyi tasfiye etmek Bat: geçirdikleri aşikârdır. Sebebi, atom Avrupayı korur mu? bombasının taarruzuna uğramak Batı Avrupa komünizme muha korkusudur. Şayed konsey toplalefet ettiğine ve komünizmi temiz nır da bu korkuyu ortadan kaldılemek davasile hareket ettiğine gö nrsa o zaman Batı devletleri kenre Atlantik Paktına sarılmaktan dilerine gelir, belki de daha canlı başka çaresi olmadığı aşikârdır. Bu bir teşebbüse girişirler. Fakat şimtakdirde Atlantik Paktı Konseyinin dilik durum keşmekeş içindedir ve toplanarak bütün bu meselelcri ko bu keşmckeşin uzun sürmemesi nuşması icab ettiği şüphe götür beklenir. mcz. Bu yüzden de Konseyin bir Ömer Rıza DOĞRUL CUMHURİYET» in TEFRİKASI: Aflantik Pakfının geçirdiği buhran Selim İnönü dün Eskişehirde Sarperin seylâb sahasını dolaştı beyanatt bütün vatandaşların birbirine muhabbetle yardım için gayret etmelerini isterim. Hükumetin etrafında, yardım teşkilâtlanrun içinde, »stırablan bertaraf etmek için bütün partilere mensub olan vatandaşların, hiç bir partiye mensub olmıyan vatandaşların canciğer kardeş olarak birbirlerine yardım etmelerini, hükumetin çalışmalanru kolaylaştırmalannı rica ederim. Sizden ricam, vatandaşlar arasmda ahenkli ve birbirine yardım, birbirinin eksiğini tamamlama duy gulannı kuvvetlendirmenizdir. Eskişehirin bu tamir devresinde fcrsat buldukça tekrar gelirim ve vatandaşlarıma faydah olmağa çalışınm. Eskişehirlilere muhabbetlerimi ve yürekten, samimî dileklerimi lutfen iblâğ edersiniz.» NeFYork 9 (a.a.) Diplomatik alanda Amerikanm en mühim basın teşekküllerinden biri olan «Denizaşırı Basın Kulübü» bugün Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye başdelegesi Selim Sarper şerefine bir öğle yemeği tertib etmiş ve yemekten sonra büyük elçi Sarper bir konuşma yapmıştır. Selim Sarper, dünya sulhunun idamesi için Türkiyenin katlanmakta olduğu fedakârlıkları belirtmiş ve demiştir ki; « Türkiye, Marshall plânından yardım görmektedir. Bu yardım hayli müessir olmuştur. Fakat unutmamak gerektir ki, Türkiyenin dünya sulhunun idamesi için katlandığı fedakârlık ezicidir. Yapılan yardım katlandığımız fedakârhkların ancak küçük bir kısmını karşılamaya kâfidir. Bu münasebetle bir noktaya işaret etmek isterim: Türkiye, Marshall plânmdan faydalanırken plânm Avrupanın kalkınmasını istihdaf eden esas gayesini daima ön plânda tutmuştur. Yalnız kendi maksadlarma hâdim olacak şekilde faydalanmaktan daima içtinab etmiş, Avrupanın umumî kalkınmasını gözönünde bulundurmuş tur. Bir müddet evvel Başkan Truman tarafından iktisaden az gelişmiş memleketlere yardım edilmîsi hususunda ortaya atılan ve Birleşmiş Milletler çerçevesi içine alınan plânm tahakkukunu ve Türkiyenin de bundan faydalanmasıru beklemekteyiz.T Şeytan kulağitıa... Ncrede bir büyük felâket olınsa, hemen arkasından, komünizm türeyor. Misal mı? Gırla : 1 numarah harbi kaybeden Rusya. Anadolu harbi jelâketine uğrayan Yunanıstan, Ve son harbi kaybeden Polonya, Rumanya, Macarıstan vesaire... Doğrusu, bu kommüni:min timsali, orak . çekiç jalan değil de, sadece bir yılan olmalıydı. Baksamz a.. Denize düşen ona sanlıyor! D. N. İnönü Ankaraya döndü Ankara 9 (Hususî) Dün akşam Eskişehire gitmiş. olan Cumhur Başkanı bugün saat 18,30 da şehrimize dönmüştür. inönü, Ankarada kendisini karşılayanlara: Eskişehiri ycniden imar edeceğiz» demiştir. Bir sual takriri verildi Ankara 9 (Telefonla) D. P. miletvekillerinden Abidin Potuoğlu, Kemal Zeytinoğlu ve Hasan Poladkan Eskişehirdeki sel felâketi dolayısile, bugün Meclise bir sual takriri verdiler. Bu felâket neticesinde, binlerce evin yıkılarak on binlerce vatandaşın açıkta kaldığını, yüz binlerce dönüm arazinin sular altında bulunduğunu kaydeden Eskişehir milletvekilleri Başbakandan şu sualleri cevablandırmasını rica etmektedirler: 1 Felâketi tevlid eden su taşkırfının sebeb ve âmillerı nelerdir? 2 Eskişehir mıntakasımn, hemen her yıl feyezanlar yüzünden maruz kaldığı bu kabil büyük zararları bertaraf edici esaslı tedbırlerın ne zaman almacağı hakkında ve Porsuk havzasının ıslahı hususunda hükumet ne düşünmektedir? 3 Yıkılan ve içinde oturulamıvacak derecede harab olan evlerin sayısı ne kadardır? 4 Felâketzedelere bugüne kadar, nasıl ve ne gibi yardımlar yapılmıştır? 5 Büyük bir kısmı çok fakir vatandaşlardan ibaret olan felâketzedelerden evsız barksız kalanlarm yeniden eve kavuşmaları için, hükumet ne miktar yardım yapmayı düşünmektedjr. Yardım ne zaman, ne şekilde, hangi membalardan yapılabılccektir? Mesken meselesinin halline doğru Başmakaleden devam yerlerine de teşmil ederse. İstanbul Belediyesi, 4 milyon liralık tnütedavil sermaye ile yaptıracağı küçük evleri, bu yanık sahalarda inşa ettirebilir ve böylece hem şehrin ortası imar edilerek harablıktan kurtulur, hem de zaten çok yayılıp genişlemiş olan İstanbulun alabildiğine kırlara doğru uzanması önlenir. Bu yayılmanm yol, su, elekrrik, havagazi, kanalizasyon, nakil vasıtalan, temizlik, mckteb, karakol bakımlarından ne kadar sıkıntı doğurduğu ve ne büyük masraflara ihtiyac gösterdiği düşünülürse, yeni mahallclcrin şehrin dışına yayılmasındaki malızurlar ve zararlar kolayca anlaşıhr. İstanbulu Prosfun on yıl önccki raporunda kullandığı bir tahirle •derlcyip toplamak» lâzımdır. Bunu da, ancak şehrin irindeki yangın yerlerini imar etmekle sağlamak mümkündür. Onun için, İstanhulun imarı işini tekrar ele almış olan hükumetin, İ7mir vcsair buyük yançın yerleri hakkın'laki kanunu İstanbtıla da teşmil ctnıcsi lâzımdır. Sayın Vali ve Belediyc Reisimizin müjdcsini, en iyi şekilde gerçeklcştirmek için yapılacak bir iş de, hcr çeşid yapı malzemesini ucuzlatıcı ve çoğaltıcı tedbirler almmasıdır. Şimdiye kadar istanbulun muhtelif semtlerinde Emlâk Bankasilc Belediycnin müştereken yaptırdıkları evler, yapı nıabcmesinin fiat yüksckliği jüzünden pahalıya mal olmuştur. Bu pahalılık da fakir halkın yapılan evlcrdcn istifadesine mâni olmuş vc bu da gccekonduların çoğalırn^ına scbebivet vermiştir 4 miHon liralık miıtedavil serma>c ile yapılacak küçük cvlcrin fakir halkın kescync uygun olabilmcsi için, bol, ucuz ve sağlam yapı malzemesine ihtiyac \»rdır. Bu, yapılmadıkça mimarlarımız arasmda açılacak olan ucuz kuçıik evler müsabaki.sı matlub ııeticeyi vercmcz; kağıd . üzcrindeki plânlar, tatbikatta ucuza maledilemrz. Şehirdc ucuz kücük evler inşası için atılmış olan ilk güzel adıını, yukarıda izah ettiğimiz diğer adımlarm da takib etmesi lâzımdır. Bıı tcdbirleri de Hukumetle Beledi>eden ve daha zijade Hükumettcn bckliyoruz. ABİDİN DAVER M,Kemalpaşadan iskân İslanbul fladyosu ediidikleri yerler* müşkül bir mevkide gönderilenler bırakıldı Af Kanunu tasarısı dün Komisyondan çıklı Baştarafı 1 inci salviede tarafta anlaşıldığmı bildirmiştim Adalet komisyonu da, bu sebeble tasarının admı değiştirmeğe karar vermiştîr. Kanuna, bazı suçlara münhasır bir af olduğunu ifade edecek bir unvan konmaktadır. Russell Dorr dün gece geldi İktısadî İşbirliği İdaresi Türkiye İcra Heyeti Başkanı orta elçi Mr. Russell Dorr dün gece saat 22.30 da uçakla ve İsviçre yolile Washıngtondan şehrimize gelmiştır. Mr. Dorr hava alanında kendisile görüşen gazetecilere İktisadî İşbirliği îdaresi tarafından on güne kadar Türkiyeye 8 tarım uzmanı gönderileceğ'ni söylemiştir. Mr. Dorr yarın sabah saat 9 da uçakla Ankaraya hareket edeEskişchirp yapılacak yardım Bu sabah V:lâyette Vali ve Be cektir. lediye Reisinin ba§kanlığında yapılacak bir toplantıda Eskişe telif il, ilçe, ocak, müessese, cehir felâketzedelerine Istanbulun m yet ve ferdler tarafından yayapacağı yardım meselesi gorü pılan yardımlar da devam etşülecektir. Toplantıya şehrimizde mektedır. Amerikan Yardım Kolu Başbulunan bankalar, şehrın tanınmış zengin sımaları, tacirler ve kanı refıkası Madam Dorr, Nerdiğer ileri gelen şahsiyetler işti mın Abadan, avukat Müjgân Ağaoğlu, İzmır milletvekih Çeyrak edeceklerdir. rekbaşı, Çorum mılletvekili HaIstanbullular Eskişehirin ma sene Ilgaz ekspresle Eskişeh;re ruz kalchğı sel felâketi karşısın gelmişler ve beraberlerınde göda kalblerinden doğan şefkat türdükleri bol miktarda yardım hislerini tatmin için birb.rlerile eşyasını felâketzedelere bırer biyarış edercesine Valıliğe müra rer tevzie başlamışlardır. caate başlamışlardır. Nitekim IsAdapazannda kurulan yardım tanbul Ticaret ve Zahıre Borsası kom tesi de 5 bin ekmek ile ikı dün 25 bin lira teberru <tmiştir. vagon tutarında yiyecek maddeBu meyanda D.P. teşkilâtı da gesini Eskişehire gdndermiştır. niş mikyasta yardım için hazırAlaşehır, Konya, İzmir, Tavlanmaktadır. şanlı ve diğer bir çok yerlerde Muhtelif yerlerden yapılan teşekkül eden yardım komıtelen yardımlar de nakdî ve maddî yardımlar Eskişehir felâketzedelerine muh temınine başlamışlardır. PROF. NİMBUS'ÜN MACERALARI: İngiliz kabinesi bir tehlike atlattı Amerikanın Avrupaya tskerî yardımı başiadı Kızıl Çinde ikilik Kanadadan maden direği satın alacağız Ottawa 9 (a a.) Kanada Ticaret Bakanı Ho\ve, dün Avam Kamarasında Türkiyenin maden direği satın alması hususunda müzakereler yapıldığım soylemıştır. D. Parliden yeni istifa sayiaiarı Nakleden: HATİCE VİLDAN Server Beye gelince, ona ilmin timsali nazarile bakıyorclum. Amcam, tahsilini Almanyada tamamlıyan ,aynı zamanda hem mühendislik, hem hukuk tah^ili gören bu yükîek mühendıse ÇOK kıymet veröiğıni her zaman söylerdi. Server Beyin bilmediği • ;ı. Politikadan anlar, bütün icpdlirı, bütün ycnilikleri bilir, hsnci taşı kaldırser.ız altından çıkardı. Seı"ver Beyi ayrıca bsğeniyordum, çünkü bana, ehemmiyct verilmeie değer bir çenc kız muamelesi ediyor, bana bir mrvki verıyor, hattâ, dikkatle dinleciÇim haıde anlamadığım balıisleri ko^u'urkfn bile bana hitab ediyor, fikruni soruyordu. Ser\er Bey beni alrm'< iteseydi, koltuklarım kabarırdı. Ama, ne yapahm? Talib olan o degıl. doktor da değil de Ncdim Sabit, şu sessiz sadasız Nedim c ' '• =n vekna?ak. hareketsiz, topaç gibi yusyuvarlak Nedım Sabit. Ne talihsizlık' Bütün t=sr'lığim erkekler içinde, tam da beni en az ilgilendiren insan uzerindc zihın yormağa mecbur oluyjrum. Bir gün evvel verdiğim sözü yerine getirmek için, gene de, Nedim Sabitle evlenmenin benim için ne gibi faydah tarsfları bulunabileceğini gözden geçirdim. Ama ne kadar uğraştımsa bir neüce alamadım. Gaîiba, düşünme usulünü fena intıhab etmiştim. Mediha yengemin dediği gibi, bi'vücek bir servet, iyi bir aile, istikfcali sağlam bir içtimaî mevki filân gibi şeyleri sıra ya diziyor, oradan öteye geçemiyordum. Heyecanm zerrasini duymuyor, saadet hulyalarımı bu maddî mülâhazalara feda etm^ğe asla yanaşamıyordum. Bununla beraber, teklifin, azımsanmıyacak tarafları da yok değiidi. Mediha yengem hakh idi. ıcd cevabı vermeden evvel düşünmek icab edlyordu. Uyku bastırdıkça düşüncelerim bulanık bir sis arkasında eriyip kayboldukça, bu düşüncelerin karmakarışık yığını arasından. gayet bariz, cavet vazıh bir fikir dogdu: Nedim Sabitle konuşmak, kararımı ondan sonra ver.nek. Bu fikir, zihnimde karar halinc geldikten sonra, can sıkıcı hakikat âleminden, parlak rüyalar diyarına Amcamın konağı, baştanaşağı mogoç ettim. dern eşya ile döşelidir. Konağın Ertesi sabah uyandığım zaman, içinde yaşanan hayat da modern aynı fıkrı, sapsağlam, dipdiri, ge bir hayattır. Buna rağmen, terkene kafamın içinde buldum. dilmiyen bazı gelenekler vardır ki, Yağmurlu bir sabahü. O gün bir oda isimleri bunlardan biridir. Essürü iş yapılacak, angarya kabilin kiden, Serdar zadelerin konağmda, den ziyaretler olacaktı. Bunlar hiç haremle selâmlık arasınâaki salode hoşuma gitmiyen şeylerdi. numsu odaya, bütün Türk konakBirdenbire, bu angarya işlerden larında olduğu gibi, mateyin odası kurtulmak çaresi zihnimde, Nedim denildiği için, oranın adı öylece Sabitle görüşmek kararına eklendi. kalmıştır. Bu zamanda, mabeyin Hemen o gün Nedimle görüşmek odası tabirini işitince ya'i'rgıyanistediğimi hâber verdiğim zaman, lar belki olur. Fakat bizler bu ismi, yengem buna fevkalâde memnun her zaman kullandığım'.z için pek oldu. tabiî bulur, yabancılarla konuşurFerhunde. İkbal Hanımlara, çaya ken bile, sanki onların evinde de gide?eğimizi, fcu eğlenccden mahhâlâ aynı muhafazakârlık devam rum kalmamm doğru olmadığını ediyormuş gibi, mabeyin odası tasöyledi. Amcamm kızı ils ben. zevkleri birini kullanıveririz. miz bakımından, derin bir haydi Mabeyn odasmda idim. Benden uçurum demiyeyim hendekle ay başka, odada Ponponla Nebile teyze nhrız. Onun pek sevdiği bu türlü vardı. Nebile teyzenin pek iyiliği toplantıları ben çokluk, angarya sa üstünde idi. Yüzü güljyor, bana yarım. Çünkü, böyle yerlerde, ya söyliyecek lâf bulamadığım için durmadan iltif?t ediyordu. Kapı açıldı, Nedim Sabit içeri susarım, yahud konuşursam çam girdi. deviririm. Ferhundede/ti mükemBurnunu ayaklarının arasına almellik bende. ne yazık ki, yokrur. Hasılı, Nedim Sabite bir telefon mış uyuklıyan Ponpon, tenbel tej>edıldi, o gün öşleden sonrası için bel, bir gözünü açtı, âşina bir yüz randevu verildi. Yengemle Ferhun görünce tekrar kapadı. Nebile teyde sokakta olacaklardı. Ama Nebile ze, Nedimi arka arkaya bir sürü sutevzemin evde bulunması, bana ta ale boğdu, annesini sordu, babasını lib olrr.sk garabetini gösteren ço sordu, havadan bahsetti, dahilî sicukluk arkadaşımla başbaşa kal yasetten demvurdu. Ben, gülmek mamın ahlâkî mahzuıuna giderme ! ıni, yoksa ciddî bir çehre <akınmak ğe yetiyordu. I mı lâzım geldiğini tayin cdeme kadan eser yoktu. Aynt zamanda. bu sozler, mukaddemeye, merasime hacet bırakmıyordu. Ben de derhal sadede girdim. Benimle evlenmeğe talib olmuşsunuz, hayretten ağzım açık kaldı. Ağzmız aç:k mı kaldı? Niçin? Çunkü boyle bir şeyi aklımdan geçirmiyordum. Bu isteği dünyada hiç kimse aklından geçiremezdi. Oyle garib bir şey ki, gariO anda, onun benden çok daha belerle dolu bir devirde yaşamamış sakin ve asude olduğunu gorunce olsak, hayal görüyorum zannederdim. bir parça canım sıkıldı. Eğer Ferhunde şimdi burada Nebile teyze, sözüm ona zevahiri kurtarmak istedi, gülunç bir ba bulunsaydı, size muhakkak. gene hane buldu. Akşama misafirler ge mübalâğa ediyorsun, derdi, Belkıs lecek, gidip aşçıbaşı ile konuşayım Hanım. Pcki. Nedim Bey, övle olsun. dedi, bizi biraz yalnız bırakacağı için özür diledi, çıktı. Çıkarken de Fakat gelin. bir sey yapahm. Bu bana göz kırph, konuşmamız bitin mesele ile alâkalı şahıslar olmaXciye kadar dönüp gelmij eceğini ar. tan bir an için çıkalım, kendimizi yabancı yerine koyalım, yabancılalatmak istedi. rın görüşüne göre mütslea edelim. O, odadan çıkar çıkmaz, bert: Emin olun ki iyice düündüm, sağ Bu ne komedi! dedim. duyum yerindedir, mantıkım da Nedim, sükunetini hiç elden bıgayet kuvvetlidir. rakmadan cevab verdi: Pekâlâ, dinliyorum. İyi oynanmış bir komedi değil Bir gene adam farzediniz ki, mi? zengin, güzel, her bakımdan cici Mükemmel! dedim. Başroldebir kı?la, çocnkluğundanberi tanıki aktör gitti, ona rağmen, komedişıyor. Sonra bir başka kızı göruvor. ye devam edecek miyiz? Bu başka kız da, adeta fakir. hem Beni, ciddî bir mcceleyi kode guellikten yana, birinci kızın nuşmak için çağudmız; emrinize elıne ?u dokemez.,. amadeyim ,Belkıs Hanım. Belkıs! Nedim, dobra dobra konüşuyordu, sesinin ahenginde, aşktan, alâ, (Arka$\ var) dim, kısa bir tereddüdden sonra, «yavukluma» elimi uzattım. Nedim, her zamanki sakin, kendi halinde, durgun Nedimdi. Hakkında verilecek hükmü heyecanla bekleyen sevdalı erkcğe benzer hiç bir tarafı yoktu. Sakin bakışh gozlerinde, gönül hararetini anlatan hiç bir ateşli ifade görülmüyor, hatUrı keskin, biçimli dudakları. bir halecanı zaptetmeğe çahştığını belli eder şekilde titremiyordu. D. P. seçim kursunda {aaliyet Başbakan yardımcısı D. P. İl seçim kursunda dün ilBursada çelerden gelsn ekiplerin Seçim KaBursa 9 (Telefonla) Başbakan ' r.unu etxafında aydmlatılmalarına devam edilmiftir. Bu çalışmalar Yardımcısı Nihad Erim bugun eşile 3 saat sürmüjtür. Alınan neticeler birlikte Yalovad^Ji şehrimize geimistir. Nihsd Erim 10 gün kadar ; iyidir. Bursada istırahat edecektir. Balıkcsir D. P. İl kongresi Dr. Sander beraet etti yapıldı Manchester (NewHamphire) .Bahkesir 9 (Telefonla) Demokrat Parti İl kongresi bugun sa 9 (a.a.) Hastasmı ıstırabdaa at 10 30 da Şehir sinemasmda açıl kurtarmak ırın öidüren doktor nıış ve saat 18 e kadar devam et Sander beraet etmiştir. miştir. Kongre b^Fkanlığma Genel kurul üyelerinden Sıdkı Yırcalı seçildikten sonra İl Ba=kanı tarafından faaliyet raporu okunmuştur. Bir çok telgraflar arasında Eskişehirden gelen bir telsraf ele alınarak, 35 bin vatandasın s^ıkta kaltnası konşrede büyük bir tees ( sür uyandırmış ve derhal 581 lira Pafiasile beraber toplanarak Eskişehire gönderilmiş ! tir. , Gazete'iler C°miyetine ve P ? J mokrasivi rr^dafsa eden AH=Vf ci j istanbul TAN Maîbaasi hTzma da teşekkür tel^rafları çekilmesine karar verihTÜştir. Müteakıl^en. Genel kurul üyelerinden Sıdkı Yırcalı, Demckat Partinin çalışmalarını izeh cden heyecanlı bir konuşma yapmıştır. İstiklâl Marsını müteakıb kongreye son verilmi^tir. HANIMELİ Mart Sayısı Çıktı MELEK'te KARL FREUND Vecla Konseri ÖLÜM Fira ve Ida Svıdler »nneleri uzun bır rahatsızlıktan sonra NewYork'ta vefat etttğini ve cenazesıtun 7 mart salı gunü kaldırılıdığını tees«url» btldırirler. Adres 841 V 177 Street Ap. 4 1 NewYork 33, Nyc Büyük keman üstadı Piyanoda: FERDİ STTATZER Ba.van MANİA SVİDLER'in Bu akşam 18.45 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog