Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CL'MKUKiVET 1 10 Mart 19aC Komşu memleketlerde Arab milletleri arasında Yazan: Siiha Sakıb Taner skişehir büyük bîr sel Irak ile Suriye arasında bir lerin davasını gütmelerinden enafetine uşradı. Baynleşmek cereyanı başgösterir gös dişe eden Suudî Arabistan da dırlık BakKm Şev';et termez bu hâdise Mısırda mühim Suriyeye kasasını açarak istikAdalaııın verdiği 'akamlara gö'e tepkiler yapmıştı. Sebebini an razlar vermek suretile bu bir2524 ev yıkılmış ve bu evlerde oTam incir. üzüm, tütün satmağa lamak kolay değildı. Çünkü bu leşmeyı önlemek istemiş, vel300 milyon ihracatı teşvike, 50 mil turan 18,128 vatandaş evsiz kalm^•""•landığunız, büyük ümidle de yüzden Mısırın hiç bir menfaat hasıl, Arab âleminin hiç olmazyon küçük esnaf saneyiine, 300 mil tır. Aynca yıkılmak tehlikesine mateşkilâtlar kurduğumuz şu sırada haleldar olmazdı. Suriye ile Irak sa bir kısmı, Suriye ile Irak biryon gelen rauhacirlerin en çok top ruz 1200 ev boşaltıimış; böylece Aîmanyada işsizlik misli görülmebirleşmişler, bundan en az mü leşirse bir şey olacakmış, bir landıkları merkezlerde munzam 28.000 vatandaş açıktadır. teessir olması gereken bir mem kıyamet kopacakmış gibi dav Bu yıl istihsal erîPecek pamuklu miş bir süratle artıyor. Son iki ayiş sahaları doğurmağa tahsis oluCumhuriyet'in Esklşehir mıılîrnevcuda yarım milyon eklenleket varsa Mısırdı. Çünkü Mı ranmıştır. nuyor. (4,2 Alman markı 1 dolar). birinin verdiği rakamlar, biraz daha mensucatın 80 tnMyonu işsiz v e k u n u i k i Paranın hangi pınardan bulunduğu kabarıktır. Mahvolan evler 4000 ve sırın Suriye ile de, Irak ile de Halbuki bu iki devlete: ' milyonu bulsimdiden satıldı (muştur. Batı Almanyada çalışan konjonktür değişmelerine gelince, umulmaktadır. Sipariş noksanhğına meselesinde gelince, bunun bir kıshududu yoktur. Suriye ile Iral; ş Buyurun, birleşin! açıkta kalan vatandaşlar 30,000 d'r. birleştikleri takdirde Mısırın si Denilecek olursa işin pek de Sümerbank fabrikalarınm 1950 n üfus sayısı 20 milyon kaclar ol kısa vadeli tedbirler istiyen bu de örnek olarak, meshur Alman ter rm Marshall yardımındaki counler Eskişehir geçen yıl da. daha küçük yasî, iktisadî herhangi bir mea kolay olmadığını herkesten ev yılında istihsal edeceği 110 miiyon duğana çöre, demek oradaki ça ğişmelerin de bellibaşhları, tahdid sane sanayiinin son zamandaki â part fonlanndan, bir kısmı devle mikyasta bir sel afetine uğramıştı. lere dayanan Hitler iktisadmdan rızî durumuna dokunmak kabildir. ve eyalet bütçslerinden, bir kısm: O zaman, bu su taşkmınt önlcyefaatini ihlâl etmezler. Belki ken vel bu iki devlet anlar, belki de liralık pamuklu mensucatın. 8 mil I "şan nüfusun onda biri işsiz. Hitler işsizlikten doğmuştu. 1933 serbest iktisada geçişten doğan ak Son zamanda Şimal denizi ticareti da istikrazdan sağlanmaktadır. dilerini derlerler, toplarlar ve kararı şimdiki durumu devam yon lirahğı daha.şimdiden saülmış cek bazı tedbirler alınacağı söylengelirinin nin Rusyanın tesirile durması yübulunmaktadır. Sümerbank Alım te tekmil Almanyada ifsizlik 6,5 saklıklar, Alman millî belki bu derlenip toplanma, leh ettirmekte bulurlardı. İşgal devletlerinin rezareti al mişti. ve Satım Ticaret İşletmesile bu miljonu bulunca, Hitler o karga bıiyuk nisbetinin devlete akması zünden, Kiel ve Lübeck tersaneleri tında Batı Almanyanın canla başla lerinde olur. Gerçi bu neticenin Baymdırlık Bakanlığı tarafından Çünkü iki devlet birleşmeğe hususta anlaşma yapan tacirler, şahktan istifade ederek zuhur etti. ve sipariş noksanhğıdır. Gerçek, durmuştur. Bir kıaım işsizlik de bu giriştiği serbest iktisad tecrübesi 1949 senesi sonunda neşredilen Bamutlaka hayırlı olacağmı san hakikaten karar vermiş oldukmayı gereklendirecek hiç bir be ları takdirde her şeyden once 1950 yılırun sonuna kadar pamuk Bu sefer de ona benzer bir felâket Hitler'in miras bıraktığı totaliter tersanelerin sipariş alamamasından nin başanlı veya başarısız netice ymdırlık Dergisini açtım ve Eskilularını çekmek mükellefiyetinde olabilir mi? iktisadî birdenbire çözmek kabil dır. vermesi, yalnız Ahnanyayı değil, şehiri selden koruyacak ne gitfi lirti yoktur. Belki bu hareket. Suriye Iraka şöyle diyecek: dirler. Fevkalâde şartlar dolayısile AngloSaksonlar bu ihtimali öne olamamıştır. Bütün o dallıbudaklı * * * dünyayı ve o arada Türkiyeyi şid tedbirler alındığını tetkik ettim. Suriye hakkında da, Irak hakkın Ben tamamile müstakıl bir çekemiyecek vaziyete sürüyorlar, Alman yazarları da ay tedbir, nizam, kaide, usul ve ka Her işsizliğe karşı müessir çare detle ilgilendiren bir meseledir. 1949 da «Porsuk ıslahı birinci kıda da iyi neticeler vermez. Belki devlet:m. Başka hiç b r devîetle emtiasmı de iyi neticeler verir. Bu husus istiklâlimi bozacak hiç bir bağ gelen tacirlere, fabrika fiatından ru ihtimalden kuşkulanıyorlar. I n nunların bir günde yok edilmesinın yeni iş sahaları yaratmaktır. Batı Başanlı netice halinde Batı Alman sun» için 2.240,000 lira harcanm<ş Tİlterede çıkan Statsman dergisi yolu henüz bulunmuş değildir. Bu Almanyaya çarpan işsizlik buhra yanın dünya ile umumî ve Türkiye olduğunu gördüm ve şu izahatı ota bir şey söylemek kimsenin e lantım yoktur. Sizin ise, hâlâ İn yüzde 5 tenzilât yapılacaktır. 110 milyon liralık istihsal pro bu gidişle Almanyada bir yeni nas na kısa vadeli bir çok müdahaleler nına karşı da geniş ölçüde bir işile hususî ticaretleri artabilecektir. kudum: linde değildir. Irak ile Suriye ö giltere ile bir takım muahedeleBarajın munsab tarafında ve tedenberi birbirlerine rakib ya riniz ve bu muahedelerın sizi gramının geri kalan 30 milyon li vonalizm Neonasiona'.ism doğa ister. Keza, Alman millî gelirinin programı hazırlanmışür. Bu prog Fakat bir başarısızlık Alman iktigamış olan iki memlekettir. Bi tam istiklâlden mahrum eden bir ralığmın satışı da bir kaç ay ;çm hüeceğinden, A'manvada Stutsart bu yıl bütçesine yüzde 40 ı intıkal ramın şu iş taksimi dikkati çekiyor: sadile beraber Alman politika r e Eskişehir ovasının başında, Porsuk rinin iltizam ettiği tarafa, diğer takım taahhüdleri vardır. Ev de yapılmış olacaktır. Böylece au ta çıkmağa başlayan scrbest ikti ediyor, ancak kalanı serbest teşeb 2.5 milyar mark yeni ev inşasına jimini de sarsabilir. Bu sebebden çayından başka diğer yan dereler taraf daima muhalif kalmış, ta velâ onlardan kendinizi kurta merbanlca bundan sonraki satışla s?d tarafhsı Deutsche Zeitung und büse bırakılıyor. Bu yıla mahsus ayrılmıştır, 200 milyon yeni demir Almanyanın başansı ümidimiz ve de, zaman zaman ehemmiyetli mikrmı 60 milyon lirayı bulan sto'un Wirtsch?ftzeituna cnzetesi de Al bu geçici şeklin gelecek yü ıslahı yollarına, 50 milyon yeni postalara, dileğimizdir. rih boyunca bu durum böyle rınız da sonra anlaşalım! tarda su getirdiklerinden bütün JU rmdan yapacağı anlaşılmaktachr. manvan:n bir yeni Nasizme Neodevam etmiş; kâh. Şam Irakm suları taşıyıp Sakaryaya akıtacak 1 1 Irak da Suriyeye şöyle diyeİIİİIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIUMHIIPHO ' '! n.izismııs sürüklencliğinden bahsebaşma musallat olmuş, kâh Irak olan Porsuk yatağı, bu vazifesini cek: Muamele vcrgisi kanun teklifi diyo r lar. Şamın mukadderatını eline alyapacak durumda değildir. Yatsk Sizin memleketinizde cumüzeriııde çahşmalar Almsn iktisadında patlak veren mış ve bu yüzden tarıhî baüzerinde gelişigüzel yapılmış beııdhuriyet var. Biz ise kraliyetiz. Maüye Bakanlığı Gellrler Genel bu yeni hâdisenin yakından takibi, kımdan iki memleketin aner, alçak köprüler ve yıkılmış aEvvelâ siz cumhuriyet rejiminı Mudurluğu yeni Muamele vergisı ka AIman;. a ile temas arayan veya ğaclar yüzünden yatak tamamile cak birbirine rakib oldukları bertaraf ediniz. Bizim hüküm run teklifinı hazırlamakla meşguldur. evvelce temss edio de onu sıkılaşıkar.mış ve yabanileşmiştir.» göze çarpmıştır. darımızın tebaalığını kabul edi Bu teklif Ticaret ve Sanayi Odasının •lllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Acaba Arab milliyeti, bütün niz de aynı tac ve taht etrafın mutaleası ile de takviye edilecektir. tırmağa çahşan tüccar evleıimizin Geçen ser.eki su baskınına sebeb Böylece h&zırlanan teklif tekrar alâ başhca kaygularından olmak lâbu geçmişi unutacak derecede da birleşelim!.. olduğu o zaman söylenmiş olan bu kahlara yollanacaktır. Bunların da zım geliyor. tıkaıunış ve yabanileşmiş Porsuk gelişti zni? Ondan sonra müzakereler baş~ mütaleaları ahndıktan sonra bir kanun *** yatağının açılması ve ehlilcştirilYoksa eski tas eski hamam mı? tasarısı tekllnl alacak ve Bakanlar Bu işsizliğin sebebi nedir? Bumesi için ne yapıldığını da okuyaBütün bunlara bir diyecek lıyacak ve sonunda her taraf Kurulunun tasviblne sunulacaktır. J ım: yok.. Çünkü bir şey söylemeğe olduğu yerde kalmayı tercih eŞehrimizin alâkadar İs adamlarının nun iki esash sebebi vardır. Biri belirttiğine göre. bu kanunun seçlm parça'.anan Almanyanın bünye deyardun edecek yeni bir gelişme decek. «BarEjın vazifesini tamamlamak üzere Porsuk yatağının, şimdilik veya yeni bir tecrübeye yer bu Halbuki bu cephe alınmadığı lerden öncc çıkmasına imkân ve ihti ğişmesinden, öteki Almanyanın geBundan evvelki yazımızda, fizik, üzere, çeşidli usuller üzerinde çamal yoktur. için Irak ile Mısırın arası boSrn'yenin 20 milyonda biri ka ukarıki parçasının ıslahı işi ele çirdiği piyasa konjonktür şartınlunmamaktadır. Dlğer tarftan klmya, Itrlyat ve tıbbi aan doğmaktadır. Uzun vadeli ted kimya ve astronomi sahasmdaki ljşmalar devam etmiştir. Bunlardrn dar kısa Z3nr nda resim alan fozuldu ve arayı düzeltmek için sar alınmış ve lüzumlu etüdler ikmaî Suriye ile Irak arasında birsanayicileri folunan gayretler de boşa gitti. miıstahzarattstanbul Ticaretönümüzdeki birler istiyen Alman iktisadmm mühim keşifleri, toplu bir halde, bir tanesi, kanser ve normal hüc tograf makineleri vücude getirıl edilerek projeler hazırlanmış ve iş ealı gunü ve Sanayi leşme cereyanım ortaya çıkaran takdim etmiştik. Bugün de, biyolo relerin elektrikiyetini ölçmeğe da miştir. Bu sayede bugüne kadar Hattâ Irakta bir kabine buhranı Odasmda toplan&rak Muamele verglsi bünye değişmesi, dışarıdan içeriye eksiitmeye çıkarılmıştır. Muhamâmil, Suriyenin îsrail devletj tetkiki mümkün olmıyan hadisatı men keşif: 2 milyon» başgösterdi. kanumma esa« te«kil eden rapor üze geniş ölçüde bir muhaccretin ak ji, tababet ve teknikteki mühim ke yanmaktadır. karşısında tek başma kalmak is rindeki mütalealarım tesblt edecektir. masmdan, Batı Almanya tüccarla şifleri hulâsa etmeğe çahşacağız: Teknik sahasında yapılan keşif büyük bir hassasiyetle takib etmek Suriye, Mısır He Irakın ken«Bu iş ikmal edilince her sene tememesi ve tek başına kalmayj Biyoloji alanındaki keşifler: ler: imkânı hasıl olmuştur. Gümrük tavizi rına Doğu Almanyanın sımsıkı kasu altında kalan 20,000 hektar aragöze almaması idi. Suriye ken disini alâkalandıran meseleleri Alg, maya, ve deniz yosunların İlk defa olarak, sathı, tabü kauDünya tlcaretinin yüzde sekseninl panmasındsn, Alman fabrikalarının Sinema filmlerini hava ile soğu i batak ve taşkmdan kurrulmuş dini takviyeye muhtac hissedi konuşmalarından ve ne konuş tcmsil eden memıeketler aarsında gümeökülüp dışarıya götürülmesinden pıda maddeleri hazırlatmak yolun çukla örtülmüş oîaıi bir yol, tecrü tarak, daha şiddetli bir ışık gön slacaktır. Bu suretle senede ortayor ve bunun ancak Irak ile bir tuklarını kendisine bildirmeme ruk tarlfeleri ve ticaret genel anla?. da ilk adım atılmış, ve bazı yağ be edilmiştir. dir. İzah edelim: dermek, dolayısile perdede daha ama yalnız bu yüzden 10 milyon leşmek sayesinde mümkün ola lerinden kızmış ve bu vaziyeti ması hakkında eylul ayında bu mem. maddeler istihsal ettirmek kab: Plâstik köpük adı verilen sünger berrak hayaller elde etmek kabil irahk bir fayda sağlanacağı umui1 Rus rejiminden kaçıp Doğu ister istemez açıklamak zorunda leketlerin mumessillerile yapılacak göbileceğini sanıyordu. oîmuştur. Böylece kısır inekleriı manzarasındaki plâstik, binalarda, nısmelerde, ne yolda hareket edeceği Almanyadan Batı Almanyaya akın olmuştur. ?ktadır » Ne garibdir ki hiç bir Arab kalmıştır. derilori altına Di etil stil bestro harareti tecrid etmek hususunda miz tesbit edilmektedir. BakanhklarBiraz aşr.ğ'da da şu satırlar var: Hava tahavvülâtını, istatistik heBunun neticesi olarak Arab â arası bir komlsyon mevzüu geni.«Ietmİ5 haliııde gelişler devam etmektedir. isimli hormon zerkedilerek, memleketi İsraile karşı gelmekullanılmıştır. «Eskişehirin gaıbmdaki Sazovasablarım, balestik hesabları, aylar nin ancak ciddî bir kalkınma e lemi ayrılıklar içinde yüzmekte ve bizden gümrük tavizi istenmesl Hükumet reisi Adenauer bu muvermeleri sağlanmışür. Amerikada, ilk defa olarak, gaz muhtemel olan sürecek uzun hesabları, çok kısa ın Sarısu deresi taşkmlarından seri olabileceğini idrak etmek ve kararsızlıkların verdiği ıztı nl neşretmiştir. maddelerin bir listesi. hacirlerin sayısıru geçen gün 1 İlkbaharda yetişen otlarda. dişi türbini ile işliyen lokomotifler, milyon olarak göstermiştir. Buna bir zamanda, saniyenin küçük bir orunması için idare ekskavatörile istememiştir. İsraıl, Filistinin rab içinde ne yapacağını bilmeIstanbul Ticaret ve Sar.avi Odası da, bir de Hitler'e boyun eğmiyerek lik hormonu bulunduğu, bunu yi hizmete girmiştir. kesıinde. hatasız clarak yapacak çılmakta olan k?.nalm son kısmı da kendisine verilen topraklarında mektedir. bu liste üzerinde durmaktadır Odnda Amerika ve Avrupaya hicret eden yen ineklcrin fazla süt verdiği an Adi odunları, odunda bulunan rcınal edilmiştir.» bir mucize başaramamıştır. AnArabların içinde yeni bir harb toplanacak muhtelıf komlsyonlar. lislaşılmıştır. Bu arada eşekanlarmın lignin maddesile muamele ederek, çeşidli hesab makineleri ortaya lerin Batı Almanyaya dö'nmelerinkonmuştur. Bunlardan mütekâmil Eskişehir ovasını taşkmdan kurcak çalışan insanların başara yapmayı ve İsraili temizliyerek tede gosterilen maddelerin hangileri ü . den doğan geniş muhaceret hare radyoaktiv maddelerin nerede bu mukavemetli kereste imali kabil olanları, 64,000 haneli rakamı ha armak için yapıian işlerin bundan bildikleri \%\ başarmış bulunu durumu kurtarmayı umanlar zerinde yapılacak gumrük tavizlnin ketini eklemelidir. Nihayet, Alman lunduklarını keşfe medar olduğı oîmuştur. memlekete zarar gelırmiyeceğini tesbit fızasında tutabilmektedir. baret olduğu anlaşılıyor. Yapılan yor. Ekmiş, biçmiş, fabrikalar vardır. Fakat bunun bir hayai ecieceklerdir. Televizyon sahasında yapıian keharb esirleri, harb biteli beş yıl ol görülmüştür. • mühim şey, Porsuk yatağının kurmuş, istihsalini kuvvetlen den ibaret olduğu şüphe götürMaden satıhlarını beş saniyede n Elmaların dökülmesine mâni ol şifler sayesinde renkli televizyon Erhığrul Muhsin İngiltereye gitti dugu halde, kâlâ Batı Almanyaya dirmiş, ilim ve irfan müessese mez. Sebebi, İsrailin yerinden tavlayacak. elektronik bir cihaz inıdüik jukarıki parçasının îaluhı mak üzere, bir nevi hormon püs göndermek kabil oîmuştur. Devlet Tiyatrom Umum Muduru gelmektedirler. Üç kanaldan Batı çin hazırlanmış olaıı projclerin 2 leri vücude getirmiş ve bunların sökülmez, çok sağlam b r devlet Ertuğrul Muhsin dün Roma yolıle In Almanyaya dökülen bu insan yı kürülmüş, muvaffakıyetli netice Televizyonun neşir sahasını ge vücude getirilmiştir. milyon lira muhammen bedeile ckverimini derlemiştir. olması değildir. Arabların bu giltereye gitmijtir. Ertuğrul Muhsin ğınlarını Batı A'nırn iktİEadının ahnmıştır. Hindistancevizi sütün nişletmek hususundaki teşebbüsSoya fasulyesinden, gelsoy isimli İsrailin bütün yaptığı bundan fırsatı kaçırmış olmalarıdır. Fa bu «eyahatini Devlet Konservatuarna emmesine, onlara iş bulmasına un de, nebat neşvTİnemssmı teşvik e ler de yüz güldürücü neticeler ver müthiş bir tutkal elde edümiş, bu ltmeye çıkirılmış olmasıdır ki nun gıda olarak kullanılabileceği IU da, pek tabiî olarak Eskişehir ibarettir ve bunu her Arab mem kat Arabların elinde bir fırsat jan hocnfi temin etmek maksadıie yap kân yoktur den, hüviyetl meçhul bir madd miştirv " '•>' "•' maktadır. ıvRSinı ve şehrini son su ba?kıanlaşjlmıştır. leketi yapmağa muktedırdir. Ye daha vardır. O da İsraili genişPamuk ve naylon elyafa, Titon 2 Almanya parçolandığmdan bulunmuştur. ıirdan koıumağa kâîi gelmuniş,Şilep seferleri ter ki modern bir zihniyetle ça. lemekten mahrum etmektir. BuMiknatısî debriyaj kullanılması Science Service heyeti tarafın ve Antimorı tuzlarından müteşek pazan Batı Alman ır. Şünali ve Garbi Avrupa limanları Doğu Alman lışmağa koyulsun ve çalışmala nun çaresi ise Arab memleket ile memlaketımlz arasında muntazam sar.ayiine kapanm.ştır. Halbuki Al dan hazırlanmış olan yeni keşifler kil bir tabaka üâve ederek, yanmaz sayesinde, uraklarda daha ileri giBayınduhk Derçisinde bu 2 milrını bir hedefe varmak için tek lerinin kalkınmaları ve kendi 5üep seferlerınin ytpılması için Denız manya bütün iken, Batı Almanya listesinde, Amerikada, yüksek ra hale getirmek mümkün oîmuştur. den bir tekâmal sağlanmışur. jon liralık işin pe vakit bitecssi \e topraklarının kıymetini bildik yollarında bir pıogram hazırlanmakta dan Doğu Almanyaya sanayi ma yihalı, düşük nikotinli «Türk tipi sif etsin. bitse de, o bereketli yurd iiarrasım Arabın eksiği, bu modern ka lerini göstermeleri, kendi mem dır. Seferlerin tarıhı yakında ılân edı. mulleri gider, Doğudan da Baüya tütün yetiştirilmiş olduğu da k3V*• Ressam RAMİZ'in nefis bir kap resmile sel afctindcn tümarr.üe kcrnyııp lecektir. Bu suretle ihraç v e ithal malfa, bu hedeflı çalışma, ve ciddi leketlerine hakkile sahib olarak koruyamıj acağı haltkmda taffilât lan Turk Silepierıle nakledılniıŞ ola 7İraat ve gıda maddeleri gelirdi. dolunmaktadır. Ayrıca fahmı haygayrettir. Bu kafa, bu çalışma tsrailin herhangi tazyik altında caktır. Harbden sonra Almanyanın iç pa vanî serperek, toprağın fazla hak 5° , , ve gayret ister istemez, her A olursa olsun bir tek karış toprak zar ticarcti inkişaftan mahrum kal raret massetmesi temin olunmuşBir deniz kazası belirtmeleridir. Şimdilik Eskişehiri ve nıen.lekerab memleketinde bir müdafaa alamıyacağını Denizyoiiarı Idaresıne aid Kartal mıştır. Bu iç ticaret daraldığından tur. Merhumun 220 Fıkrası tin Çukurova gibi su baslu.uııa maisteğı doğuracak ve müdafaa ru Bu da tez elden ilerlemekle, hal römorkoru Anadolukavağında bır babütün gayreti dış ticcrete vermek Benzen Hegza klorür ve 666 isimBugüne kadar Nasreddin Hocaya dair çıkan kitrbhrın en derli seviyesini yükseltmekle, lıkçı motorune çarpmıştır. Mctorde lâıım gelmiştir. Bu sebeble Batı ruz kısımlarını, Allah bu nibi slcthunu gün geçtikçe besliyecek ve kın li haşerat öldürücüler, nebatlarda toplusudur. Hocaya aid olmıyanlar ayıklanmışLr. memleketi imar etmekle, geceli açılan rahneden su gınneğe başlimış Alımnyada maliyetler Ierin tekerrüründen Korusun, dije geliştirecektir. duşürülü irsî bazı değişiklikler meydana gemurettebat Kartal römorkoıune alınaToplayan: Ahmet Halit Yaşaroğlu. Tanesi 100 Kuvuş. tevelikülle bekîcmckten bi'.şka ; a Filistin Yahudisinde müdafaa gündüzlü çalışarak âzamî veri rak kurtarılmıştır. yor. Meselâ, Turkiyede son yapıian tirmiştir. DFDT nin. sinek öldürme AHMET HALİT KİTABEV1 pacak bir şef jok. bir münakasada başka milletlerın bakımmdan daha müessir olduğu ruhunu doğuran ve müdafaa mi almakla mümkün olur. Kaçak sigara satan biı 150 bin dolar istediğine Alman anlaşılmıştır. isteğini gelıştiren en mühim â Yoksa kavga dövüş etmenin, yabancı tayfa fabrikatorları 50 bin dolar istemişmil, müdafaa edilmeğe değer biı çeşid çeşid ayrılıklar içinde yüzİclâl Ann konseri Limanızıma gelen Mongolle vapuru Pyrethrum isimli müessir haşera varlık sahibi olmasıdır. Arablaı menin vereceği netice, yeni bir makinistlerinden Jorj adında bırt vu ler, siparişi almışlaıdır. Böyle olİlâl Ar, Schubert, Brahms, Strauss, da aynı varlığa sahib oldukları takım buhranlarla karşılaşmak cudune sardığı kaçak sıgaraiarı şeh.re makla beıaber, şu güç dünya tica öldürücü sentez yolile ucuz ve bo Vcrcllden arya ve liedlerden r.virekkeb zjngın bir programla 16 mart perç^mtakdirde, hiç şüphe yok ki, onve bu buhranlar karşısında da çıkarmağa tesebbus ederken yakalan reti devrinde, iç ticaretini kaybe istihsal edilmiştir. 42 numaralı mıştır. Hakkındaki tahkikat sırasında den Almanyanın dış ticarette tam müstahzarın, farelere müessir olların da müdafaa kudreti der gene baş eğmek ve gerilemektir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin davetlisi olarak şeh be ffanü saat 19.25 te istanbul raöyoBugün Arab devletleri ara Mongolle vapurlle İzmire gıden sanık bir telâfi bulmasına zaman istiye duğu ispat edilmiştir. hal kendini gösterir ve derha] rimizde oulunan Göttingen'de Max Planck «Eski Kaiser Wilhelm» sunda bir konscr verecektir. tayfa sehrimiz Savcılığınca vukubulan cektır. 2,4,5T isimli hormonu incir a Cemiyeti başkanlarından ve Nobel mükâfatmı haiz Prof. Dr. bütün başarıcı varlığını hissetti sında kavgalar devam etmekte is'ar üzerine orada tutulmuş ve buraya ACI BİR KAYIB ğaclarına püskürteıek, çekirdeksiz Heisenberg, aşağıda yazılı gün ve saatlerde Fen Fakültesi Umumî ve her devlet çeşid çeşid iddia geürılmistır. rır. 3 Alman fabrikalarınm söküAlemdağ Dcpo .., incir elde etmek kabil oîmuştur. Hakikat bu merkezde olduğu larla vaktini israf etmektedir. Fızik Enstitüsünde «Lâleli» konferanslar verecektir. Giriş serKokteyl parti lüp götürülmesi Alnı&nyanuı sanaHücre nüvelerinde bulunan mad besttir. Neticenin ne olacağı besbelli(2771) kvunandanı Albay halde Suriye gibi, Lübnan gibı Yardım Scvenler Derneği Beyoğlu yi bünyesmi ehemmiyetli surette Mazhar Eılgen, asıl işse, İsrail şubesi tarafından 11 3 950 cumartesL degişürmiştir. Demontaj denen bu deleri tahlil etmek üzere yeni bir canlı ve genc varlıklar bu dudir. Yapılacak 1 6.3.1950 Pazartesi saat 16 Dalga sahalarının kuvantateo Beykoz Kundura . t gunu saat 16 dan 20 ye kadar Taksım cihaz tekemmül ettirilmiştir. risinde yeni inkişaflar. rumu almamışlar; Suriye ken devleti gibi çalısmak ve ilerleDeri fabrikası Hu Belediye Gazinosunda bir Kokteyl Parti sökup götürme cereyamna giren Tababet alanındaki keşifler: dürü Cavid Bıldine, kendi kaynaklarına ve ken mektir. 16 2 7.3.1950 salı tertıb edilmiştir. Butun Yardım Seven fabrikalar 650 kadardı ve en bügen, tstanbul EmTababette, çeşidli antibiyoükleHakikat bu merkezdedir. Fa lerin severek lştirak edecek:eri bu eğ yüklerindendi. Bu yılbaşmda Bonn 16 dı gücüne değil, Iraka güvenmek 3 8.3.1950 Çarşamba niyet Mudur mu16 istemiş, Mısır da Irak ile Suri kat Arab âleminde bu kalkınma, lenceli gunü zevkle geçirmek istiyen şehrinde yeni Alman devleti kuru rin yani penicillin sınıfmdan ılâc4 9.3.1950 Perşembe avini Kemal Ay16 yenin birleşmeleri ihtimalindsn bu hareket ve faaliyet henüz baş herkeı davetlidır. 5 13.3.1950 Pazartesi lunca, ilk iş, sökmeleri işgal kuv ların, geniş tedavi ımkânları sağgünle İktisad İşladığı görülmektedir. Hergün, bin 6 14.3.1950 Salı 16 kuşkulanmış, acaba birleşirlerse göstermemiştir. Daha sonra ne leri Murakıbi Dan vetleri nezdinde protesto etmek ol lerce mantar üzerinde yapıian u yal Vuranın dabana karşı vaziyet alırlar mı? olacağı da beîli değildir. Ayrıca: Küçük Haberler du. O zamandanberi de bu hareket zun ve yorucu araştırmalar neticeBenim durumumu ihlâl edecek 10/3/1950 cuma günü saat 17 de «Modern Atom Fiziğindeki yıları ve Kadıköy durmuştur. Lâkin zamana kadar sinde, ortaya, bir 6Ürü hastalıklaEeledıye Muhase•• EDREMID korfezinin Karabunın * FOTOM. ÖZEN bir şey yapmış olurlar mı? diye felsefî esaslara dair» umumî bir konferans verecektir. be memuru Mehmevkiinde tesis edılen bir deniz feneri yerinde yeller esen fabrikaların sa ra karşı müessir oîacak, antibiyodüşünmeğe başlamıştır. Irak ile Canlı artistik muvaffak pozlar 15 marttan itiboren çalışmaya başh yısı da 500 varmıştı. nıed Erginm Bacanağı. Eski Denizyoie tikler konmaktadır. iarı Müdür Muavinlerinden ve halen Bu akşamdan itibaren Suriyenin birleşik bir devlet teş apar. Pangaltı İnci Sineması sıra yacaktır. Fener 18 milden görülebılebahsettiğimiz îstanbul Belediyesi Şehir Meclisi üye949 yılmda, ilk defa olmak ükil etmeleri takdirinde Haşimî ında Tel: 82016. cek ku\\ettedir. lerinden Emekli Deniz yarbayı zere. Chloromycetin isimli antıbi• TEKEL İdare«i Bıemleketimizin YUSUF ZİYA KALAFATOĞLU muhtelif bolgelerme yotik, ticarî ölçüde sentez edilmişyeni Uludağ slgarası göndermeğe başlamiftır. ani kalb krizuıden veiat ermişür. Cetir. Sentetik ilâcların bol ve ucuz 2 Büyük FUm birden • YÜKSEK İktısad ve Ticaret Meknazesi 10/3/950 cuma gunü Kadıköy istilısali mümkün olduğu düşünütebi Mezunlan Cemiyetinin her sene Cihansaraskeri sokağır.daki 44 No. lı 1 HAYDUD AŞKI (Baştan başa renkli) lecek olursa, antibiyotik sentszi olduğu gibi bu senekj yemekli aile topevinden kaldırılarak Osmanağa cami. (The Kissing Bandit) için harcanan milyonların esbabı lantısı da bu akjam saat 21 den sabalnde öğ!e namazı kıîmdıktan sonra | Baş rollerde: Frank Sinatra • Kathryn Grayson . Bicardo Mondalban Fransız Şarkısı Büyük Yıldızı ha kadar devam etmek üzere Park mucibesi kolayca anlaşılır. Karaeaahmeddekl makberesine tevdi Otelde yapılaeaktır. edilecektır. Aureomycin üzerindeki araştır2 E K S P R E S C İ N A Y E T İ • BUGÜN saat 18 de Şisli Halkevinde Merhum Devlet hlzmetlerinde yuksek malar devam etmiştir. Streptomycin (Crack . Up) Prof. Mukrimin Halil İnanç tarafınmevkilerde bulunmuş ve herkesin sevgi isimli ilâcın yakın akrabası diye MART NUSHASI Bas rollerde: Pat O'Brien Claire Trevor Herbert Marshall dan (1071 denberi bizim olan Anadohı) ve saygılarını kazanmıtştır. Mevlâ tamlan Neomycin'in verem basillemevzuunda bir konferans verilecektir. rahmet eyliye. Huzuru değil haki• 27/3/1950 tarihinde faallyete geçrine karşı tesiri görülmüştür. kati araym Kay* * * mek Uzere Eminönü Halkevinde Gelir Parlak ve emsalsiz muvaffakıyetleri devam ediyor. Tababet sahasında yapıian mübedilen 15 dakika C. H. P. îstanbul İl İdare Kurulu vergisi ve Muhasebe kursu açılacaktır. him keşiflerden ikisi de coıtisone Başkanlığından: Ölümden korkmaSEVİMLİLİK REALİZM NEŞ'E Bu kursları basarı ile bitirenlere bır ve ACTH tır. Domuzların kafataPartili erkadajımız Genel Meclis belge verilecektir. Kurs ucreti öğrenci ymız Saadetin Üyeai başına ayda (3) liradır. Kurslar hafsmda bulunan ve hıısır tanesi büsırrı Pars avı tada iki defa olup kaydını yaptıranların yüklüğünde olan guddeden istihrac Yusuf Ziya Kalafatoğlu Ümidsizlikten kurdummuna göre kursların derece ve edilen bu hormon, romatizmaya vefat etmiştir. Cenazesi 10/3/1930 cuma tulma yoîu Gö28 mart salı akçamından itibaren Şehir Dram v e saatleri bilâhare tayin ve tesbit günü Kanıköyde Osmanaağa camiinde karşı çok müessirdir. Cortisone edilecektir. ğün mucizesi Iz ve Komedi sanatkârları bir arada öğle namazı kılındıktan sonra kaldırısentez edilmiştir. Bu iki ilâca, büdivaçta muvaffakı• VEFA Lisesinin kurulusunun 84 larak Karacaahmedde makberei mahsuyük ümidler bağlanmıştır. Uncü yıldönumu münasebetile bütun yet vs.... suna tevdi edilecektir. Vefalllar 11/3/950 cumartesi günu saat Radyoaktiv maddelerin inşiaaüArkadaşlarımızın bu son ihtiram me« Sandığımız tarafından nisan başında ödenecek üç aylık emekli, dul 15.30 da Vefa Liseslnde toplanarak rasiır.inde bulunmalarını rica ederiz. Kitab Hulâsası: na maruz bırakılan tavşan kanlarıve yetim aylıkları İstanbul ve İzmirde İş Bankasının muhtelif semtler an'anevi Boza günlerini yapacaklardır. FİKRET ÂDİL nın, 24 saat sonunda, inci manzaraTürkçesi • İSTANBUL Kadın Saç Tuvalet Ö ME R deki şube ve aanslarmda tevdi edilecektir. Emeklilere kolaylık olmak TEŞEKKÜR sı alması bu hayvamn ölüm haline Sanatkârlar Demeğinin genel kurul Sahneye koyan : 1. GALlB ARCAN üzere her emeklinin Iş Bankasının hangi şubelerinden maaşını almak toplantısı 12 3 950 pazar günu saat 10 Martın sekizincl günü toprağa tevd) HAYYAMIN yaklaştığını göstermektedir. Önüıstediği bir yazı ile kendilerinden sorulmaktadır. Mektubların altındaki da Beyoğlu Halkevı salonunda yapılaettiğimiz Omerizade merhum müzdeki sene, insanlar üzerinde RÜBAİLERİ kısmı doldurup hemen göndermeleri ve herhangi sebeble bu mektubu caktır. REŞAD BEYİN tecrübelere devam edilecektir. • BULGAR Elçisi Çobanov dün Analrruyanların da Ankarada T £ . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ziyaı rr.ünasebetile evimize gelerek eleKarbon monoksit zehirlenmelebir yazj ile aylıklarını almak istedikleri şube ismini bildirmeleri rica karadan sehrimize gelmiştir. nılmizi paylaşmak ve cenazeyi teşyi etrine karşı, permanganat kullanıl• PROFESÖR Ahmed All Özeken mek müruvvetinde bulunan muhterem olunur. (2928) tarafından Iktisad Fakültesi Mezunları mağa başlanmıştır. Mifir G^neıal Konsolosu Abdülhimid btanbul Iş Bankası Şube ve Izmir Iş Bankası Şube ve Cemiyeti adına bu akwm Ticaret ve Nafi Beyefendile nıesai arkada$larına, B,4 isimli vitaminle yapıian deAjanslan SanayL Odasında «Turkiyede Sanayii Ajanslan Fe'hiye Elcemil Hanımefendlye, mer. nemeler mühim bir hakikati ortaTeşvik Rejimleri Üzerinde Düşunceler» r.uır.'in vefalı dostlarından Vehbi ve Yenicsmi İş Bank?sı Şubesi Alsancak Iş Bankası Şubesi ya koymuştur: Böbrek ifrazatından 200 bin aded parke tası kapalı zarf usulile eksiltmaye çıka Evrenozzade Sadullah Beyefendüere, adlı bir konferans verilecektir. KonfeBakırköy ı Basmahane > » ransa herkes gelebilir. istiluac edilen bu vitamin kanser rılmıştır. akrabani!zc''i aıukat Vasfi Aziz BeyBeşiktaş ı ; Yenlgün > > hücrelerinin çoğalmasına mâni ol 2 Beher tas 16 kurııgtan olmak üzere muhammen bedeli 32 bin efendiye gozetenız vasıtasile tesekkür Beyazıd ı Karçıyaka > » edf'm. (2929) Cemaziyelevvel 21 Cuma makta, buna mukabil, kırmıza kan lira, muvakkat teminatı 2400 liradır. Beyoğlu Tevfik KSmil hücrelerinin çoğalmasına sebeb ol îhale 13/3/950 pazartesf günü saat 11 de Beled ye EncümeBüyükada ı mak tadır. nince yapılacaktır. Teklit mektublan bir saat ö*ı P kadar Fatih 5 Atom parçalanmasında kullanılan riyasete verilmiş olacaktır. Postada geckmeler kabul e .:! Galata •o muazzam betatronlar, geçen sene mez. Kadıköy ı V. | 6.20 12.24 15.4118.10 19.39 4.42 kanser tedavisinde kullanılmağa İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesıkası ibraz edeceklerdir. ] Küçükpazar ı• başlanmıştır. Şartnameler ücretsiz olarak Belediye Mühendisliğinden ıste"E. 112.10.~iJ4; 9.31 T^öorîlo T0.32 Üsküdac ı» ] Kanseri vaktinde teşhis etmek nebilir. (2699) =haberleri Siimerbankıts pamuklu satışları İKTİSADÎ BAHİSLER HEM NALINA MIHINA anyada işsizler Yazan +**~~~~~~m* Eskî«ehircîski sel âfeti i Dt*. Nizameddin Âli Sav c F|]\\İ BAHİSLER Mühim Yazan: Rıunn Tezel keşifler NASREDDİN HOCA İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlîğından: r Kadıköy OPERA Sinemasmda TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSUNDA ROSE AVRİL' ın HER AKSAM PAVYON'da f ŞEHİR DRflM TİYATROSUNDA K A T İ L T.C. Emekli Sandığı Genel Miidürliiğiinden: DELI Saraylı Antalya Belediye Başkanlığmdan: fTüİÂLİ tm Oksürüğü keser. a J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog