Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

MEVLİD Sevenlere Süleyman Çelebinin ASIL MEVLİDİ NURLU NEVLİD 3. Baskısı daha zengin çıktı. İçinde türkçe Mevlid duaları ve 20 den fazla kaside ile İstanbulun tanmmış mevlidçileri ve genc hafızlardan bir çoklarının resimleri. Fıatı (100) Krş. u m h u riyet 9189 KURUCUSU:YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 POKER PLAY Kullanınız. CUffîci 10 M&rt İ 9 5 0 Inönü dün Eskişehirde seylâb sahasını dola Cumhur Başkanı, tahribatın süıatle telâfisi için hiikumetin ciddî tedbirler alacağmı söykdi Başbakan Attlee seçimlerden sonra kabinenin yapbgı ilk toplanüdan ayrüırken Ankaraya dönen Inönü, bu felâket karşısmda, particilik gayretîle politika yapıîmamasını ve vatandaşların elbirliğile çalışarak ıztırabları hafifletmelerini tavsiye etti 1 Ingiliz kabinesi bir tehlike atlattı Muhafazakârların bir takriri itiaıad neselesini ortaya attı, hükumet 14 reyle ekseriyeti temin etti Liibnan Başbakanı na suikasd İki kişi öldü, üç kişi yaralandı, fakat Riyad El Sulh'a hiç bir mermi isabet etmedi Beyrut 9 (R.) Lübnanın Suriye ile birleşmesine taraftar olan millî Suriye partisi üyelerindsn Yusuf Hamda bu gece Lubnan Baş baianı Riyad El Sulh'u öldürmeye teşebbüs etmiştır. Şerefine verilmekte olan bir ziyafete giden Başbakan otomobilinden indiği sırada ileri fırhyan Yusuf Hamda tabancasını ateşlemiş, fakat mermiler Riyad El Sulh'a isabet etmeyip etrafındakilerden ikisini öldürmüş, üçünü de yaralamıştır. Sular çekilirken Eskifehirden bir gorünüş Eskişehir 9 (Telefonla) Cumhur Başkanı İsmet İnönü bu sabah Eskişehire gelerek felâket sahasınt gezmiş ve alâkadarlardan izahat almışür. Cumhur Başkanı ilk ziyaretlerinden scnra Vilâyet konağına gelerek, C.H.P. ve DJP. ya mensub milletvekillerile Eskişehrin ıer iki partiye mensub ileri gelenlerinin hazır bulunduğu bir top lantıda Vali Ahmed Kınıktan alınan tedbirler ve yapılan işler hakkmda izahat almışlardır. Ahmed Kmık, en son tesbite göre, yıkalan. ev sayısının 2674, açıkta kalan nufus sayısınm da 18,825 olduğunu, tehlikeli gördüğü için boşalülan 1870 ev halkı ile beratoer butün nüfusun yerleştirilmiş bulunduğunu, hepsine sıcak yemek verildığini söy lemiştir. Cumhur Başkanı verilen izahatı dinledikten sonra almması lâzun Arkası Sa. 3, Su. 2 de Hesken meselesinin halline doğru stanbul Vali ve Bclediye Beisi Dr. Prof. Fahrctİdin Kerim Gökay, bir kaç Rün evvel, basına verdiçi bir müjdeyi. tstanbul Radvosunda yaptığı son konuşmada da tekrarladı. Bu müjde şudur: «Son Ankara seyahatimde Başbakana ve İç İşleri' Bakanına İstanbulda mesken davasının halline yarayacak bir ricada bulunmuştum". Bugün İç Işleri Bakanlığından öğrendiğim haberi size biîdirirken memuriyet hayatımın en heyecanlı ve zevkli bir dakikasııu yaşadağıma emin olabilirsiniz. Londra 9 (B3.C.) İşçi hükumeti bugün ilk mühim buhranı geçirmiş ve çelik sanayiini millileştirmek işini yeni bir seçimden sonraya bırakmak lehinde Muhafazakârlar tarafından verilen takriri bir itimad meselesi yapmıstır. Muhafazakârlar, bu sanayiin millileştirilme sini 1951 ocak ayından sonraya bırakmayı istemis'erdi. İşçi hükumeti namına buna karşı söz söyleyen Mr. Morrison bu meselenin itimad reyi istemeğe müncer olacağını söylemiş ve reye müracaat olunmasını kararlaşürmışür. Iki taraf da kendini seferber edercesıne hareket etmış ve böylace Işçi hükumetinin mukadderatı birdenbire tehlikeye girmiştir. Mecliste rey verileceği sırada, mebuslann muhim bir kısmı Kratın M. Auriol şerefine vereceğı müsamerede hazır bulunacağı sıraya Arkası Sa. 3, Sü. 7 de O Amerikaıun Âvrupaya askeri yardımı başladı Kuzey Atlantiğin karşılıklı savunma plânlan yeniden incelendi Riyad El Sulh Af Kanunu tasarısı dün Komisyondan çıktı Bazı maddelerde tadiller yapıldı. Milletvekilleri af hükümlerinden faydalanamıyacaklar bu Genc Türk doktorunun tedavi usulü Dr. Darmanın aldığı neücenin akisleri devam ediyor 1 Washington 9 (a.a.) Yetkiîi lantiğin karşılıkh savunmasmı kuv siyasî şahsiyetler bugün Birlejik vetlendirmeğe matuf plânları ince«Belediyece temin edılen 4 mil Amerikanın muhtemel bir Sovyet lediklerini söylemişlerdir. Bırleşik yon lira mütedavil seamaye ile dar atom taarruzuna karşı Kuzey At Arkası Sa. 3. Su 6 da gelirli ve yardıma muhtac vatandaşlar için ucuz meskenler yapılması hususu Vekiller Heyetince karara iktiran etmiştir. Bu hususta esasen şehir içinde Belediyeye aid buîunan arsalarda yapılacak küçük evler içm plân yapılmasını rnusabakaya çıkaracağız.» Saym Vali ve Belediye Eeisimizin bu müjdesile İstanbulda mesken meselesinin halline doğru kuvvetli bir adım atılmıştır. Bu haber, aynı zamanda, güzel ve eşsiz İstanbulumuzun ünarmı da müjdelemektedir. Filvaki 4 milyon lira mütedavil sermaye ile dar gelirli ve yardıma muhtac hemşerilere, başlannı sokacak küçük birer ev temini demek İstanbulun eski «teneke evLondra 9 (Nafen) 15 marttan ketler orta ve uzun dalga yayınlaler» den ve yeni «gecekondu mahalleleri. nden kortulması demek itibaren radyo dalgalsrında büyük nnda değişiklikler yapacaklardır. değişiklikler olacakür. Kopenhag Yalnız kısa dalga jayınlarda füç tir. da varılan andlaşma gereğince bu bir değişiklik yapıhnıyacaktır. İstanbulun M. Prost tarafından andlaşmaya iştirak eden memleİlgili çevrelerde belirüldiğine 1939 da hazırlanan 10 yıllık ilk imar plânında, Yedikuleden Ahırkapıya kadar uzanan teneke evler dedişimiz zavallı meskenlerin kaldınlması ve bütün bu bölgenin imarı da vardı. Fakat araya giren harb, hükumetin İstanbulun imarma yardım va'dini lâfta buaktığı gibi, aynca öyle bir mesken buhranı da doğurdu ki eski teneke mahallelerini kaldırmak şöyle dursun yeni gecekondular, bir bir şehrin içini ve etrafını kapladı. Bu gecekor.dııların büyük kısmı, fakir vp.tandaslarm başlarmı sokacak bir eve sahib olmak ihtiyac ve zaruretinden doğmuş olmakla beraber, bir kısmı da bazı açıkgözlerin para kazanmak hırsından vücude gelmiştir. Yeni gecekondular yapüması yasak edilmiş ve bazıları yıktırılmış ise de, bu tedbir, fakir halkın mesken ihtiyacını karşılamadığı gibi, şehrin iman bakımından da bir fa\da temin etmemiştir. Bu çifte davayı halletmek için müsbet ve yapıcı tedbirler almak lâzımdı. İşte Vali ve Belediye Reisimirin verdiği müjde, bu müsbet ve yapıcı tedbirlerden biridir; fSkat nemen ilâve edelim ki davayı halletmek için kâfi değildir; daha başka tamamlayıcı tedbirler alınması da gerekmektedir. tstanbul Radyosu müskül bir mevkide bırakıldı göre, bu değişiklikleri yapmak kolay olmıyacak ve 15 marttan itibaren bir müddet orta ve uzun dalga yayınları kanşacakür. Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Yunanistanda paylaşılamıyan bakanlık Papandreu ve Venizelos Dış İşleri Bakanlığını istiyorlar Atina 9 (A.P.) General Plâstiras, Papandreu ve Venizelos arasında, Dış İşleri Bakanlığına kimm getirileoeğine dair baş gosteren ihtilâf bir merkez koalisyon kabinesinin kuruluşunu geciktirmektedir. Inanılır kaynaklara göre, l i b e rallerin şefi Venizelos, Dış İşleri Bakanlığını kendisi için istemektedir. Plâstiras ise bu makamı Papandreu'ya tevdi etmek arzusundadır. Ankara 9 (Telefonla) Bazı suçların affını istıhdai eden hukumet tasarısı üzerindeki müzakereler, bugun Adalet komisyonunda sona ermiştir. Komisyon birinci ve uçüncü maddelerde bazı tadiller yapmıştır. Bu tadiller arasında aftan milletvekillerinin faydalanamıyacaklan belirtilmiş, 948 tarihi 946 ya indirilmiş, matbuat kanununun 30 uncu maddesi hukmüne giren suçlar da ılâve edilmişür. 3 uncü madde aynen kalmışür. 4 üncü madde affın inzıbatî ve ıdarî cezalara tesirli olmıyacağına dairdir. 6 ncı madde memleket djşında bulunanlarm bu hükümlerden faydalanmak için üç ay zarfında yurda dönmeleri şartını ihtiva ediyordu. «Resmî mercilere müracaat» ibaresi ilâye edilerek madde daha vazıh bir şekle konulmuştur. Tasarmm bu halile, hayli zamandır, söylenip duran umumî afla hıç bir ilgisi olmadığmı ve bunun her Arkası Sa, 3, Sü. 4 te Gureba hastanesi 3 üncü dahiliye kliniği asistanlanndan Dr. Hasan Darmanın bir Lenfo Sarkora vakasıııda aldığı şifakâr neticenın akisleri devam etmektedir. Evvelki gün ve dün de belirttiğimız gibi genc Türk doktorunun muvaffakıyeti, şimdilik münferid bir vakaya inhisar etmiş olmakla beraber, istikbal için ^ok ümid verici bir buluş olarak vasıflandırılmaktadır. Bu tıbbî hâdısenin daha şümullü bir mahiyet alabilmesı için diğer Lenfo Sarkom hastalarına da aynı yerli müstahzarm tathikına başlanmışür. Dığer taraftan Resul Çaylâğın hastalığında şifakâr bir rol oynayan yerli müstahzarm terkibi de alâkalılarca tetkike tâbi tutulmaktadır. Kopenhag^ta varılan anlaşmaya gore orta ve uzun dalga yayuüannda değişiklikler yapılacak Şehir Neclisinde farlışmalı toplaıttı Süs köpeklerinden almacak rüsum meselesi, dün Şehir Meclisinde nükteli konuşmalara vesile oldu Şehir Meclisi dün de bütçe müzakeresine devam etmiştir. Butçe ehrinin müzakeresinde, Burhan Felek spor kulüblerinin Belediyeden müsaade abnak ve hasılaünı tamamile kendi kulübüne sarfetmek üzere yaptıkları müsabakada, rüsum alınmamasının kanun iktizasından olduğunu söylemiş ve keyfiyetin tetkiki makama havale edilmiştir. Bu sırada meclisin Kadıköy üyelerinden Yusuf Ziya Kalfatoğlunun Arkası Sa. 4, Sü. 7 de ı Muhabere oknlunda kurslar ) Kaçakçılıktan sanık hacılar 8 hacmın duruşmasına dün başlandı Hacca gıttikleri sırada döviz kaçakçılığı yaptıkları ihbarile haklannda takıbata girişilen Nazif, Osman Süha, Münir, Ali, Nihad Mahir ve Hüseyin adlarındaki 8 hacı dün bu suçlarından dolayı Asliye 5 inci Ceza mahkemesinde yargılanmışlardır. Dünkü duruşmada sanıklar, kendilerine isnad olunan suçu kabul etmediklerıni söylemişlerdir. Muhakemenin devamı, şahidlerin çağırıhp dinlenmeleri içın bir be§ka güne bırakılmıştır. r Fenerbahçe dun İsraile gltti M.Kemalpaşadan iskân odildikieri yerlere Bu tedbirlerden biri İstanbulun meşrutiyet devrindeki nreşhur büyük yangmlanndanberi birer harabe halinde duran vançın yerlerini imar etmektir. Bu da, Izmirdeki yangm yerlerinin imarını mümkün kılan kanunun İstanbula da teşmilile mümkün olabilir. Hükumet, o kanunu İstanbul yangın gönderilenler Mustaıakemalpaşa Kaymakamlığmdan aşağıdaki tavzih mektubuı aldık. Dercediyoruz: 282950 tarihli gazetenizin 1 inci sahifesinin 6 ncı sütununda (M. Kemalpaşa ilçesinde 100 kadar Demokrat Partiye kayıdlı vatandış polis ve jandarma vasıtasile toplattırılarak nüfas kütüklerinin başFenerbahçe birinci takımı, 4 maç yapmak üzere dun uçakla İsraile hareket etmiştir. Yukarıdaki reka ilçelerde olduğu iddiasile kütuk simde, Fenerbahçeli oyuncular, hava meydanında kendilerini uğurlıyanlar arasuıda görülmektedir. Fene Arkası Sa, 3, Sü. 6 da rin yapacağı majlar hakkandaki haberlerle diğer spor havadisLerjni dördüncü eahifemizde okuyacaksnuz. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Amerikan muhabere sınıfının 87 nci vıldönümü münasebetıle, Genelkurmay Muharebe Dairesi BaşABİDİN DAV'EK kanı Tümgeneral Sıtkı Okan taıafından Amerika Bir leşik Devletleri ordusu Muhabere Dairesi Komutanı Tümgeneral S. B. Akin'e bir tebrik telgrafı gönde rilmiştir. Yukarıdaki resim, Ankara civarmda bulu nan Mamak Muhabere Okulunda öğrencileri ders ya parlarken göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog