Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Feridun Fazıl Tfflbentç! nin yüzlerce yerli ve yabancı vcşjkanın ışığj altında yazdığı OSMANOĞULLAfll adlı büyük tarihl roman kitab halinds çıkmıştır. Yedi yüz küsur sahife tutan bu eserde, Osmanlı Devletinin kuruluşunu ve onun bânisi Osman GarLnin hayatını, muzaffer savaşları, aşkını, jztırabını merak ve heyecanla okuyacaksınız. İNKİLÂP KİTABEVÎ 26 ncı yıl Sayı : 9159 umhuriyet KIİRUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresL Cumhuriyet, İstanbul Posta kutuAi tstanbul No. 246 Teleionlan Umuml Santral Numarası; 24296. Ya» İşl«ri: 24299. Matbaa; 24298 r Halİde Edib ADIVAR SİNEKLİ BAKKÂL 22 nci basımı yapılan ilk Tijrk romaaı. Tanesi 350, cildli 450 kuruş. Çarşamba 8 Şubat 1950 AHMED HALİD Kitabevİ Necliste Dtin Seçim Tasarısı Görüşüldü Dün yapılan müzakereler çok tartışmalı ve gürültülü oldıı Muhalefelin ileri sürdügü tenkidler Gürültü ve tartışmalara Millet Partisinin ordu mensublarına oy hakkı verilmesi isteği sebeb oldu, iktidar bu hareketi orduyu istismar olarak karşıladı anzara Sabahtan akşama kadar devam eden müzakerelerde nöfus kütukleri meselesine de temas edildi ve tasarımn 15 maddesi kabul olundu ugün ayıa sekizi. Bir marta çunun şurasında yirmi güncük var. Bu miiddet içinde Büyük Millet MecFransanm da genel Osman Nuri Köni Kürsüye davet edildi: Ankara, 7 (Telefonla) Bu sabah lisi seçim kanunu. bütçe kanunu Bu sırada D P. Meclis Grupu Başkanı Feridun Fikri Düşiinselin başkanlığında seçime dçğru gittiği gibi çok tnühim iki tasarıyı ele alıp Fuad Hulusi Demirelli, kendilerinin daha toplanan Büyük Millet Meclisinde öncebir karara bağlayacak; sonra da ileri »ürülüyor önce söz istediklerini söylemişti. Feridun lıkle görüşülmesine karar verilen seçim başta belki basın kanunu olmak Fikri, Köninin adını bir hafta önce yazdırkanun tasarısı gündemin başına alındı. üzere bir hayli lâyihayı daha inceParis 7 (B. B. C.'nin muhabiri dığını bildirdi. İlk defa konuşan Said Azmi Fevzioğlu geLondra, 7 (Nafen) Rumanyadan gelen haberlere göre komüleyecek. Bu yüzden, dunden itibabildiriyor) Fransa Başfcakanı çıci komisyon adına tasarıyı takdim etti. Millet Partisi Meclis Grupu başkanistler aleyhinde çarpışanlann sayısı 60 C O kışiyi aşmakta ve aralarında O ren Meclisin sabahh akşamlı gunde Sözou hiç bir noksan ve hatadan salim nı, hücumlarının daha ziyade hükumeuniversite profesorunden sokak çöpçusune kadar her smıftan milliyet M. Bidault, kabinesindeki sosyaiki defa toplanacağını öğreniyoruz olmadığını iddia etmemekle beraber tasate müteveccih olacağını, sözlerinin baperverler bulunmaktadır. Bunların hedefi Rumen komünistlerine karjı istlerin çekilmeleri üzerine kabiBöyle sıkışık vaziyetlere duşup dp Ankara 7 (Telefonla) İç poli koyırak ve bir harb çıktığı takdirde Rusya ile mucadele etmektir. Bu nesini Hristiyan Demokratlardan, şında tasrih etti, tasarımn ilk hazırlıkçaresizlik içinde kalmaktansa, vak rımn seçim emniyetini sağladığı kanaatini tikadaki derin anlaşmazlığın başhca 60.000 kişi milliyetperver beş grup halinde çalışıyor. Vaktıle Alman Müstakil ve Radikallerden aldığı izhar etti ve kanunun millete, memlekelarını, Başbakanın partilerle ilk temastinde davTanıp salim kafa ile rahai »ebebini teşkil eden emnıyetli bir lardan alınan ve saklanan silâhlar, halk tarafından bu mılliyetçilere üyelerle sağlamlamış ve sosyalistte hayırh olmasını diledi. larını anlatırken Günaltaydan «Fahaiş gorme imkânları sağlansa daha seçim mevzuu bu dört yıllık devre verilmektedir Bu gruplann en kuvvetlisi Dihere grupudur. Bu grup, er de kendisine yardım etmeyi v» metpenah Şemseddin Günaltay Hazretiyi edilmez mi diye akla geliyor. Osman Nuri Köninin konusması Je gündeme son defa almmış bulu işçiler arasında yardımcı bulunmaktadır. Gruptan 7 kişi bir kaç gün timad reyi vermeyi va'detmişlerdir. A r k a s ı S a . 4. S u . l d e Fakat ne yaparsınız? bütün gayretMillet Partisi adına konuşacak olan Hulusi Demirelli juyor. Bu sabahtan itibaren gorü önce tevkif olunmıişlar. idama mahkum edilmışler ve hükum iniai leri son dakikaya bırakmak huyunKabine böylece istifa etmek tehfülen tasan, şüpheden emniyete gö olunmuştur. Bu grup bılhassa zahire ambarlaruu yakmaktadır. dan vazgeçemiyoruz. Bizde hemen likesinden kurtulmuşsa da cıutüren yolun üzerindedır. Buyuk her yıl böyle olur; gazeteler de hekadderatı sosyalistlerin vereceği Millet Meolısi bu temel davayı sağmen her yıl bu kusurumuzu tenkid reye bağlı kalmıştır. Sosyaüstler lam bir karara bağlamakla demokeder dururlar. Üç beş haklı yan ıle de rey vermedıkleri takdirde rasi mücadelesini normal safhasına eksikleri gidermek mümkün olakabine istifa etmek mecburiyetinulaştırabilecektir. Dort yıl uzayan mıyor işte. Yoksa biz ynrdumuzu de kalacaktu. Onun için Bidault çetin tartışmalara safha safha goğıis çoktan ceıınete çevirmiş gitmiştik kabinesine bir seçim kabinesi olagermek bu devrenın kaderi oldıı. Ana çizgileri içinde seçim kanurak bakılmaktadır. Bu itibarla Fakat Turkiyede emniyet buhranınu Meclise iyi bir şekilde sunulu a son verecek kararlarm şerefi de, Fransanın da genel seçime doğru yor. Aylarca çalışan Bilim Heyeti ;ene bu Meclisi beklemektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ortaya geıçekten ovünulecek bh eser eıkarmıştı. Hükumet projenin İyimserlıği arttıran cihet mevKravçenko 150 bin frank tazminat yerine 3 bazı kısırnlanna dokunduysa da zuun sükun ve itidalle ele alındığmı onu esaslı bir şekilde değiştirmegösteren ağırbaşlı bir havanın safrank tazminat alacak di. Yüksek seçim mahkemesinin biı ona hâkim olması idi. Herkes erseçim kurulu haline getirilmesi ve :enden yerini almıştı. Uzun zamanParis 7 (AP) Sovyet aleyh Wurmsel beşer bin frank para ceson sozün Bıiyük Millet Meclisine danberi salonda görülmiyen D.P. bırakılması Demokratlan bir araBaşkanı Celâl Bayar da arkadaşları tarı «Hurriyeti seçtim» eserinin zasına çarpürılmışlar ve Kravçenhk sinirlendirdi ise de, bu, daha zimuellifi Vıktor Kravçenko, aley ko'ya 150.000 frank tazmniat vernın arasında yer almıştı. yade anayasa ve kuvvetler denkliMillet Partisi adına yapılan şid hinde iftira davası açmış bulundu meğe mahkum edilmişlerdir. Hüği prenslplerile ilgiH nazarî biı îzmit sahillerinde bir motör daha battı, letli tenkidler bu hava içinde sü ğu komünist taraftarı «Les Lettres küm giyen yazarlar kararı temyiz gdriiş farkından Ueri geliyor dijeekli bir fırtına yaratmaktan ziya Françaises> dergisinden bugün 3 etmışler ve. bugün Temyiz MahkeJessup, Uzakdoğndaki Rus ikisi kayboldu tayfalardan biliriz. Yargı gucü ile yasama gümesi yazarlar hakkında verüen le bir sağnak gibi gelip geçti. Boyle frank tazminat kazanmıştır. siyesetini takbih etti cü arasındaki münasebetlerin biribir hâdisenin çıkacağı, Milletçüerin Kravçenko, davayı 1949 un ni para cezalannı onaylamakla bera> ne ötekini tasdik veya reddetmek tasarıyı daha ilk ağızda yerin dıbi sanında kazanmış ve derginin iki ber, Kravçenko'nun alacağa tazmi' Washington 7 (a a.) Amerikan Kudus 7 (AP) Ortadoğu dün, deki karm kalınlığı 30 ilâ 35 sanhakkını tanıyacak kadar ileri gö Arkası Sa. 3. Sü. 5 te yazan Claude Morgan ile Andre ' Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Dış İşleri Bakanlığının sözcusu Çuı İstanbuİdan Kahireye kadar soğuk timetredir. Şehirde münakale tatiirülmesi doğru olamazdı. GerçJ komunistlerinin aksini iddıa etme\uksek seçim mahkemesi Büyuk tan titremiş ve şiddetli kıştan bazı mamen durmuştur. 25 gemi limanlerine rağmen, Çindeki Amer'kan da beklemektedir. Millet Meclisini değil, sadece mil can kayıbları da olmuştur. siyasî temsılcilerinin bircn önca Soğuk dalgası tsrailde şimdiye Bu sene İsrail gorulmemiş bir letvekillerinin tutanacaklannı kaAmerıkaya donmeğe çalıştıklanru Soğuklardan kadar 8 kişinin ölümüne sebeb bul yahud reddedecekti. Bununla kış geçırmektedir. bildirmiştır. Sozcü Amerikan temberaber 460 kişinin teşriî durumu portakal mahsulü çok müteessir olmuştur. 4 kişi yıkılan bir evir» Evdeki bir haftalık evli silcilerinin bazı gerekli hazırlıklan hakkında kesin kar^r vermek yet olmuştur. Zarar bir milyon İngiliz enkazı altında kalmış ve 4 Yemenü kan kocadan kadın öldü, yapmak için biraz gecıktiklermi, kisi, netice itibarile, bu mahkemo lirası tahmin edilmektedır. Yer Arkası Sa, 3, Su. 4 te bununla beraber hepsinin çıkış vierkek ağır yarah Meclisın de üstunde bir kuvvetmiş zesi gösterdiklerini sbylemiştir. gibi bir düşünceye yol açabilirdi Vakiıkebir 7 (a.a.) tçeye bağlı Jessup'un demeci Bulunan ortalama şekil bizim sisİskefiye bucağmın Fener köyünde Singapur 7 (a^.) Şimdi Uzaktemimize daha uygun gibi göründbir ev, kardan, toprakla beraber Lake Success 7 (a.a) (Reu ya lehte oy vermişler, Danimarka doğuda seyahat etmekte olan Ajor: Yüksek seçim kurulu tutakayarak yüz metre jruvarlanmış ve ter): Miİliyetçi Çin temsilcilerinin Fransa, Hindistan, Pakistan ve İn merika Birleşik Devletleri fevkalânaklar hakkındaki kanaatini huöndeki dereye düşmüştür. Evde bir Arkası Sa. 4, Su. 7 de kuki deliilerile birlikte Bu>uk Birleşmiş Milletlerden çıkarilması giltere çekimser kalmışlardır. haftalık evli bulunan kan kocadan Millet Mcrlisine sunacak. son kahakkındaki Sovyet teklifi bugun mürekkeb bir aile oturuyordu. Kar?rı da Buvük Millet Meclisi vere10 a karşı üç oyla reddedilmiştir. dın ölmüştür. Erkek, ağır yaralı oce' lir. Tekhf aleyhinde oy verenler şunlup hayatmdan ümid yoktur. Evin lardır: yanındaki ağılda bulunan on koyun Gnce Bilim Kurulunda, sonra da bu kazada telef olmuştur. Avustralya, Belçika, Breodlya, Hukumette. daha sonra da MedisKanada, Şili, Çin, İran, Meksika, teki komisyonda uzerinde uzun Amerika, Peru. boylu çalışılan seçim kanunu tasaRusya, Polonya ve Çekoslovakrısının bundan boyle esaslı değişikliklere uğrayacağını sanmıyonız. Meclis bunu belki de aynen kabul edecek ve biz onümuzdeki seçim lere şimdiki projenin kanunlaşmasi'e girecejiz. F?kat secimler ne zaman? İşte vaut pek daraldığı halde cevabı h?'â acıkça bilinemiyen bir sual. Piyasa ile Ofisin unlan Vapılan tahminlere. sızan rivayetlere. eüdulen tefsirlere bakıluÜsküdar Kadıköy ve havalisi arasında 185 kunışluk sa. nıaıt başlan»ıcında Meclis kentramvaylannm İstanbul Tramdi kendini feshedecek ve genel sefiat farkı hasıl oldu vay İdaresine bağlanması istendi çiınler nisan sonuna doğru yapılaSerbest piyasada un fiatlan yeni Reşad Aydınlı mahkemeye gelirken caktır. Ortalıktaki havayı kokladıŞehir Meclisi dün Sım Enver Baden çuval başma 10 kuruş düşmuşturun başkanlığında toplanmıştu. NADİB NADİ ' tur. 8991 randımanh 72 kiloluk bir Başkan. Meclis adına güzıde şair Arkası Sa. 3, Sü. 5 te çuval un bugun 29 lira 90 kuruştan Yahya Kemalin ziyaret edildiğini, satılmaktadır. âcıl şifalar temenni olunduğunu ve BL'GÜN j Toprak Mahsulleri Ofisinin buğşairin bundan mütehassis olarak day fiatlarmda yaptığı 87 santimlik yüksek meclise karşı teşekkürlerıni bir indırme çok az görülmektedir. arzettiğini söylemış, bundan sonra İç piyasada buğday fiatlan devamlı teklıflerin okunmasma geçılmiştir. ve Avrupa İktisadî olarak duşmektedir. Ofis, Amerika Yenıkapı Mevlevihane binasının 19 1 dan temin ettıği buğday ve unlar odayı muhtevi kısmmm dilsiz, sağır İşbirliği Teşkilâtmda çok ucbza mal etmiştir. Halen, ofıs ve korler okuluna tahsisi teklifi ıslahat projeleri ten buğday alan değirmenler 8991 Kâzım Özalp, Celâl Bayar ile encumene havale edilmiştir. Galatarandımanh 72 kiloluk bir çuval ura konuşmalarını ve Cıunhur daki Borsa hanının yıkılarak yeriYazan : 32 hra 75 kuruştan satmaktadır. B nin meydana kalbedilmesi için ciheti Başkanına arizasını anlattı Prof François Perroıuc fiat 87 santimlik tenzilâttan sonra tahsisinin bu şekilde teblidi hakkınM. Merccreau, muharririmizle gorüşüyor muhtemelen 31,50 3175 liraya düAnkara 7 (Telefonla) Bilerek daki teklif münakasayı mucib olParis Üniversitesi profesörleşecektır. Buna rağmen serbest piya iftira etmekten sanık Reşad Ay muştur. Demokrasiyi kabul etmiş olan edenler, tabiatile yaşlı başlı kimse» rinden Tatbikî İktisad Ümi sa ile Ofisin unları arasmda 185 ku dınbjun muhakemesine bugün de Müşterüere fena muamele eden teşekkülleri, ler değiller. Otuz iki mılletin ka» Enstitüsü Müdürii olan ruşluk bir fiat farkı hasü olmakta devam edildi. Celce açılınca mıll şofdrler hakkında zabıtai belediye milletlerin genclık bugün bir birlik vücude getirmiş tıldığı bu teşkilâtın başkanı Maudır. . değerli ilim adamının emniyetin teşkilât ve vazifelerinı talimatnamesine bir madd* ilâvesi lerdir ki, adına, «Dünya Genclik rice Sauv^ isminde Kanadalı bir Ekmek fîatları «CUMHURİYET» için >adair yazılan tezkereye cevab gel hakkındaki teklif de encumene gön Birhği W.A.Y.» deiıliyor. Bırli Universite talebesi. Truon^ Cong E'imek hatlarınm indırılmesi hak mediği anlaşıldı. Müteakıben sahi( derılmiştir. Kabzımallara ve komis ğin butun gayesi şudur: Dunya Cuu adındaki Vıet Nam'lı geno« zıp yolladığı makale kındaki karar bugun Toprak O olarak dinlenecek olan Van millet yonculara mal göndermiyen miıs gencliğinin, müşteres davalarını ler Belçikalı Bundan evvelki ablukada un nakleden Muttefik uçakları Kreveled, Birli Arkası Sa. 3, Su. 6 da 2 NCİ SAHİf EMİZDE «, (Yazısı uçuncu sahıfemızde) Arkası Sa. 3. Sü. 2 de 1 Arkası Sa. i. Sü. « âfi ~, halletmek! w Rumanyada çarpışma ve ayaklanma iyöyor Fransada siyasi buhran Düıtkü Meclisten intıbalar Komünistler aleyhinde mücadeleye girişen milliyetperverler 60000 i aştı i Bütün Ortadoğuda misli görülmemiş soğuklar Lübnanda ve İsrailde derin bir şaşkınlık hüküm sürüyor, soğuktan ölenler artmaya başladı Eravçenko davasında temyizin karar! Vakfıkebirde dereye yuvarlanan ev Amerikahlar Çinden ayrılıyorlar Birlesmis Milletlerde Berlinde yeniden karşılıklı abluka Miİliyetçi Çin temsUcUerinin üyeükten cıkarılmasına dair teklif reddedildi Rosların küçük ablukasına karşı Batıdan demir sevkiyaü durduruldu Buğday fiatlan düşüyor "Dünya Genderi,, İstanbulda toplanıyor Sehir Neclisinin toplantısı Dünya Gençlik Birliği genel sekreteri görüşülecek meselelerî anlattı r Avrupanın istikbali Reşad Aydınlı davasında Kâzım Ozalp dinlendi r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog