Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

7 Şubat 1950 CUMHURÎYET RADY ( Bugünkü Program j İSTANBUL. 12.57 açıhş ve progr&mlar 13.00 Haberler 13.15 Erkek oku'yuculardan Sarkı ve turkuler (Pl.) 13 30 Çefidli hafıf muzık (Pl.) 13.50 Şarlcı v t turkuler; okuyan: Melek Erdık, çaltn•lar: Hakkı Derman, Şerıf Içli, Seli. haddin Pınar; 1) Baktıkça husnü a n ı . na, 2) Sem sevda çıçeğım, 3) Tajdi edeyım, i) Mumteziç aşkınla, 5) Yalı kenarında. 6) Lofçanın ardında, 7) G'de gıde, 8) Sarardım ben 14.30 Ev kadını . Çamaşır yıkama gereçleri 14 40 Dans muzığ (Pl.) 15.00 Programlar ve kapanış. T. C. ZİRAAT BA\KASI Vâdesiz Tasarruf Hesabları îkramiyesi American Export Lines İnc, NewYork İstanbul Ue NewYork, FUâdelfiya, Baltimor ve Boston arasında haftalık muntazam gidiş ve geliş seferleri. E X E M P L A R Vapuru limanımızdadır. EXBROOK EXTON Vapuru 8 Şubatta limanımızda beklenmektedir Vapuru 14 Şubatta limanımızda beklenmektedir. ALDANMAYAN ^ B i r i n c i Ç e k i l i s : 10 Mart 1950 İkramiye Tutan: 40.000 Lira Büyük İkramiyeler: 15.000, 10.000 Lira Ayrıca 500 100 lira arasında 80 ikramiye. Bu çekilişe katılabilmek için 10 Şubat 1950 de hesablarda 150 lira bulunması ve bunur. çekilis tarihine kadar muhafazası lâzjmdır. Her 150 lira için ayrı bir kura No. sı verilîr. Kumpanya, Pire. Napoli ve Cenova'dan NewYork için lüks «LAGUARGIA., «EXOCHORDA., .EXETER», .EXCAMBİON», «EXCALIBUR», Transatlantiklerine yolcu kabul etmektedır Yakında NEWYORK'tan hareket edecek vapurlar : 17.57 Açılış ve programlar 1800 Dans muzıçı (Pl ) 18 30 Sadı Yaver Ataman memleket havalan Ses ve Saz Bırltğı konserı 19.U0 Haberler 19.15 Hafıf ara muzıği (Pl.) 19 20 Radyo tenfonı orkestrası konseri; ıda10 Mart, 15 MayiE çokilislerinde yalnız para ikramiyeleri: 30 Hare eden: Cemal Reşıd Rey, Johannes ziran, 31 Temmuz, 29 Ağııstos, 30 Eylul, 28 Ekim 30 Aralık Brahms: Senfoni No. 1 «Do minor» çekilişlerinHc ise, bazılarında ikişer ev olmak üzere, Op. 68 20.00 Memleket turkülerı; hem ev, hem para ikramiyeleri vardır oku>an: Nazmı Yukselen, 1) Hem oku dum hem jazdım, 2) Elâ geyik, Z) Uzun kavak, 4) Ibrişım ordurmuyorlar 20 15 San soloları ı Pl.) 20.30 Muzık bilmeceleri 20 45 Anadolu koy ha\alarından izahlı ornekler; takdim eden: Yusuf Zıya Demırcl 21 15 Fanl heyetı konserı «Kurdılıhıcazkâr«; Pcşrev, Geçti zahmı tıri. Bu gonul, Nereden sevdım, Bır gun gorrr.ezsem, Taksım. Bağa gırdını, Hanıya sen, r.Tşıyakada, Her gece semada, LonM i k ta r ı ga 22 00 Oda muzıği ı Pl ) 22.35 Azami Gıda maddesinin As^arî Fiatı Tutan Dans muzıği I Pl. ' 22 45 Haberler Kilo Kilo Cınsi Kuruş Lıra Kr. 20 00 Dans muziğı (Pl ı 23.15 Hafif 7.600. 38 10.000 20.000 gtce nri7iği iPl) 23 30 Programlar Ekmek 9 200. 115 8.000 4.000 Koyun eti ve kapanij. 30 1.200 960. 600 Sığır eti ANKARA 25 500. 2.000 1.000 7 31 Neşelı parçalar (Pl.) 7.İ5 Mevsimlik sebze Haberleı 8 00 Şarkılar (Pl ) 8.15 Mevsimlik meyva 30 360. 1.200 600 10 dakıka Klavsen (Pl.) S 25 Günun İnek sütü cgünlük» 45 1.350. 3.000 1.600 programı 8.30 Beeüıoven 1 ncl Do 40 1.000. 2.500 1.400 tnek yoğurdu «günlük» major senfonı (Pl.) 9.00 Kapanıj. 1 Vukarıda cins vesair evsafları yazılı yed, kalem gıda • 12 28 Açılış ve program 12.30 Çar maddesi açık eksiltme suretile Şebinkarahisar Devlet Hastanesinin kılar 13 00 Habeıler 13 15 Potpu senelik ihtiyacı olarak ihale tarihinden itibaren 29 şubat 951 tariler (Pl.) 13.30 Oğle Gazetesi rıhine kadar günlük olarak satın alınacaktır. 13.45 Frank Smatra ve Dınah Shora 2 Açık eksiltme 8 şubat 950 çarsamba günü saat 14 te Şeso>luyor (Pl) 14 00 Akçam prok binkarahisar Devlet Hastanesinde toplanacak olan satınalma koramı ve kapanış. misyonu marifetile yapılacaktır. • 3 Eksiltmeye gırebilmek için isteklilerin tahmin edilen beİS 00 Şarkılar 18.30 Radyo salon oıkestrssı; 1) Suope: Hafıf Suvari u delin %7,5 u nisbetinde malsandığına teminat akçesi yatırarak vertaru. 2 ı Auber: Sıyah Domıno uver. komisyona makbuz ibraz etmeleri lâzımdır. turu. 3) Wohanka: Vals edelim, 4) 4 İstekliler bizzat veya vekâletnameyi haiz dığer bir şahsı Massenet: Gavot ve monüe 19.00 gönderebilirier. Haberler 19.15 Geçmışte bujün 5 Postada vuku bulacak gecikmelerden dolayı satınalma 19 20 Yurddan sesler 20.00 Keman soloları (Pl ) 20.15 Radyo Gazete komisyonu mesuliyet kabul etmez. si 20 30 nce saz ıRa^t faslı) 2100 6 İhaleyı müteakıb teminat akçesi %15 e iblâğ edilecektir. Temsil 21 45 Serbcst saat 22.00 7 thalede her türlü masraflar müteahhide aiddır. (1221) Konuşma 22.15 Dans nıüziği (Pl.) 22 45 Haberler 23 00 Kapanış. EXAMINER vapu ru » EXFORD EXCHESTER . EXECUTOR 2 şubatta Q 16 23 » » i Fazla tafsilât için Galatada Tîiıir Han 3 üncü katta HAYRİ, ARABCGLU ve Şsı, na m ü r a c a a t . T e l e f o n : 44993 2 1 . V Şebinkarahisar Devlet Hastanesinaen; Sandıklı İlçesi Belediye Başkanlığmdan: 1 Belediyeye aid Hüdai hamamı namile maruf kaplıca müştemilâtile birlikte 1 Mart 950 tarihinden 28 Şubat 952 tarihine kadar iki sene müddetle ve kapalı zarf usulü ile icara verilecektir. 2 Muhammen bedeli 60 000 lira olup geçici teminatı 4500 liradu. 3 İhalesi teklif edilen fiat haddi lâyık görülürse 24 Şubat 950 [ Cuma günü saat 15 te Belediyede müteşekkil Daimi Encümence yapı1 lacaktı:. | 4 Taliblerin geçici teminat parasına aid makbuz veya banka | kefalet mektubunu 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun teklif mek1 tubu ile birlikte en geç ihale günü saat 14 e kadar Belediye BaşkanI lığına verilmesi lâzımdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 5 Talibler buna aid sözleşmeyi iş saatlerinde Belediyede görüp okuyabilecekleri gibi 3 lira bedel mukabilinde tasdikli örneğini s'.r'iilecekleri ilân olunur. (1551) BUVUK YARDlMve İ/TİHA/INI CAPAMARKA TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Alım Subesinden: İLÂNLARI MU/TAH2ARATINDAN /ECEB Eczacı alınacak Kocaeli Memleket Hasfanesi Başhekimliğinden: Hastanemiz eczacılığı münhaldir. Barem derecesine göre maaşı verilmck uzere isteklilerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaatleri ilân olunur. 1 t tc Ctf * 2 s 4 5 6 7 • 1 •1 8 Otomobil ve kamyon lâstiği satın alınacak Ereğü Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Kapalı zarfla cem'an 534 aded iç ve dış otomobil ve kamyon lâstiği satın alınacaktır. Şartname : Zonguldakta: Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Grup Müdürlüğünden. Ankarada : Etibank Genel Müdürlüğünden, îstanbulda : Etibank tstanbul Şubesi Müdürlüğünden alınabilir Eksiltme, 22 Şubat 1950 Çarçamba günü saat 16 da yapılacağmdan teklif mektubunu havi zarfların en geç eksiltme günü saat 15 e kadar İşletmemiz Başkâtibliğine verilmiş olması lâzımdır. Postada yukubulaeak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. İşletme İdaresi, ihaleyi dilediğine kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (1561) 1 Mevcud şartnamesi mucibince 13 aded 8 zer beygirlik elektrik motÖrü açık eksiltme ile satın alınacaktır. 2 Tamamının muhammen bedeli 14.950 lira olup gene tamammın muvakkat teminatı 1121.25 liradır. 3 Eksiltme 22'2/950 Çarsamba günü saat 14,30 da Kabataş Genel Müdürlük Malzeme Alım Şubesindeki Komisyonda yapılacaktır. 4 Şartnameleri her gün sözü geçen şubede görülür. 5 isteklilerin belirli gün ve saatte güvenme parası ve kanunî vesaikile birlikte mezkur komisyona müracaatleri Üân olunur. 6 Motörlerin tamamı verilemediği takdirde teklif edilecek miktar üzerinden de yapılacak teklifler nazarı itibare alınabilir. (1579) o> •4 ae Sol<iar. m • • « omr uk na kli İZMİT m •I 1 Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: Bolu Düzce ve Akyazı tMusurnu» Devlet Orman rşletmelerjjıin 1950 \ihnda Muessçscınize tah^is ettikleri takriben 45 000 m3 tomruğun bulunduklan depolartian Müesseüe Deposuna tesellüm, kamyonlara tahmil, Adapazarı istasyon rampasına kadar kamyonla nakil kamyonlardan tahliye vagonlara tahmil ve muntazam istif işleri 20 Şubat 950 Pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme suretile müteahhidine ihale edilecektir. 1 Rusyada ihtılâl çıktığı haber veı ılen bolge. 2 Her şeyden umıdıni kesmış olanın kapıldığı. oldukça buy, k. 3 Aklını başına toplayıp yola gclmek. 4 Manevi yuksekükler (eski usul çoğul). bir soru takısı. 5 Mahnuslar ıçın yakında yapılacağı rivayetı gene çıktı, eş şekılde olanlar ve Taliblerin kilometre başına metreküp için fiat tekliflerini havi miiiller (eski usul çoğul). 6 Tahsil ve terbıye yatağı. 7 Ced, İngiliz zarflarını 30.000 (otuz bin) liralık muvakkat teminat akçelerile birMuhRfazakâr fırkası mensublarının eslikte aynı gün saat 14 e kadar İzmitte Müessese Müdürlüğüne tevdi etki »dı. 8 Bir harfın okunusu, vakmeleri lâzjmdır. tile bu ırmağın adı kıyılanııdakl kiBu işe aid şartname Müessesemiz Muhaberat Servisinden, İstanliselerin çokluğundan dolayı «Rahibler sokağı» idı. bulda (Yenipostane karşısmda Aralık sokak, Aralık Handaki) BüroYııkarıdan aşcğıya: muzdan, Adapazarında İrtibat Büromuzdan ve Ankarada Sümerbank Müdürlüğümüz kadrosunda açık bulunan 200 lira ücretli spikeı 1 Geceleri herkcsin yaphjn isi Genel Müdürlüğunden bilâbedel alınabilir. yapmamak. 2 Bunun yeni adı yo adaylığı kadrosuna 15 Şubat 1950 tarihine rastlıyan Çarsamba günü Müessesemiz, Arttırma ve Eksiltme Kanununa tâbi olmadığı gibi gunluktur. 3 Bulganstanda bır yapılacak müsabaka imtihanı 11e bir erkek spiker adayı alınacaktır. ihaleyi icrada tamamen serbesttir. (1435) dağ, binanın kısımlarından. 4 Kiİmtihana girme şartları: bar sulâleye mensub olma durumu. 1 Memurin Kanununun beşinci maddesindeki evsafı haiz 5 Bazılarının ayaklarına gelır de olmak, gene teperler. 6 Yarım (eskı terim). gencliğin bayıldığı iş. 7 En çok 2 En az lise tahsilini bitirmiş bulunmak, polisin >antığı hareketlerden biri no3 Fiilî askerlik hizmetini ifa etmiş olmak. ta. 8 Çıft hain tıynette adam (ıki 4 Görevini ifaya mâni bir hali olmadığını heki i • iporu Üe kelime). tevsik etmek. Ewel';i bulmacanın hallediimiş şekli tmtihan Konuları: 1 2 3 4 5 6 7 8 A Ses kalitesi. Bankamıan Etüd ve Dış Muameleler Servlsleri ihtiyacı içln müB Türkçe bilgisi, sabaka imtihanile ingilizce veya fransızca dillerinden birini iyi bilen LTL|Â|R| C Türkçeyi usulüne göre iyi okuyup konuşmak. memur veya raportör alınacaktır. İmtihana iştirak Içüı askerliğinl yap(c D İmtihanı kazananlar arasmda, fransızca veya A|I|R|W| L ingilizce mış bulunmak ve kırk yaşından yukarı olmamak lâzımdır. Bankamız to dillerindcT birisini bilenler tercih edilecektir. tarafından ewelc« açılmı? bulunan lisan imtihanlarma girip kazanaf Yukarıda yazılı şartları haiz olan isteklilerden imtihana girecekmamış olanlar bu imtihana katüamazlar. •» S lerin 14 Şubat 1950 akşamına kadar belgelerile vesikalık iki fotoğrafYazılı imühan günleri aşağıda gösterilmiştir: V larını dilekçelerine bağhyarak Ankara Radyosu Müdürlüğüne müra20 şubat Pazartesi saat 14 te ingilizce, , I | M | » N İ A İ I İ L İ E caatle imtihana girme fişi almalan. (1541) 21 Şubat Salı saat 14 te fransızca a L|E|Y L 22 Şubat Çarşamba saat 14 te türkçe kompozisyon. •o Yazılı imtihanda kazananlar ayrıca sözlü imtihana tâbi tutulaSİNİEİMİ E caklardır. m oe K | I | L İ E « | T İ E | R Yazdı Imtihanlar Ankara ve îstanbulda, sözlü imtihan Ankarada Pedal matbaa makineler. Galata, Perşembepazar caddesinde I yapılacaktır. t " Ticarst Han No. 19 da vapılmaktadır. I İSTANBUL BELEDİYESİ Kazananlara, imtihandakl muvaffakıyetlerl, tecrübe ve kabiliyetleri gözönünde tutularak ticret veya barem aylığı verilecektir ŞEHİR TİYATROLARI Saat 20 30 da bteklilerin 15 Şubat 1950 tarihine kadar Ankarada Umum' Müdurluk Personel Servisine, istanbul ve İzmirde Şube Müdürlüklerine ™ ™ DRAM KISMI müracaatleri. TEBEŞİR DAİRESİ say<ı: ERTEV PUDRftSİ Çocuk hıfzıssıhhası gözönünde tutularak yapılan bu pudrayı âdi talk pudralarile karıştırmayınız. COCİ/U 4 aded kızıl ayna, 1500 aded farul döktürülecektir j. E T. T. İşietmelerinden: 1 Muhammen bedeli 4000 lira olan cins ve miktarı yazılı döküm işi 13 2 950 Pazartesi günü saat 11 de pazarlığa konmuştur. 2 Muvakkat teminat 300 liradır. 3 Şartnameler, Levazımdan tMetrohant parasız tedarik edilir. (1467) Ankara Radyosu Müdürlüğ ünden: | ; HOIANTSE » BANK ÜNİ N.V. | 1 I M. S. B. Ist. Sa. Al. Ko, Bşk, I, Kısım Hânları 1 Muhammen bedeli 47.000 lira olan 100 ton nohud şartnamesine göre 9 subat 1950 günii saat 15 te Komisyon Ks. 1 de pazarlıkla satın alınacaktır. 2 İşbu 100 ton nohud bir istekli tarafından verilebileceği gibi 25 tondan aşağı olmamak üzere de ayrı ayrı isteklilerden alır.abil'r. 3 100 ton için kesin teminat 7150 liradır. 25 tonluk partiler bu m'ktarın 1/4 nisbetındedir. 4 Şartnames; her gün Komisyonda görülür. (4921419) 1 Muhammen tutan 13112 lira 50 kuruş olan 25 ton vesil mercimek 10 2 1950 gür.u saat 15 te pazarlıkla Kom. Ks. 1 de ihale edilecektir 2) Kesin teminatı 1967 lira olup şartnamesi komisyonda görülür. 5661571 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan: Türkçe Fransızca bir | MÜTERCİME ihtiyaç I vardır. Taliblerin, refe • ranslarile birlikte Ban " kamıza müracaatleri. I • OİKİU I İ c i n s î |MUI 1 1 HPİE D|E|L A|R|U|K|«|A|D| • •HİLİEİ PUDRANIZI Nasıl seçmelisiniz Cezb ve teshir sanatında esaslv bir ııokta. Oiğerlerine nazaran daha uzun zaman sabıt kalart, cildınlzi guzelleştıren ve bir kaç dakıkada tenınıre en v.az>p rengi veren pudra : 20000/25000 aded ambalâj sandığı mübayaası \ PLAKALI ve FÖNİKS TİPÎN Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 200^1 '25000 aded kundura ambalâj sandığı kapalı zarflp müa ba'"a.' e'ilec?' *ir. Şartnamesi Sirkecide Köprülu Hanınia 3 nıımarah Büromuzla Müessesemisin Beykozdaki merkezinden edilir. ! Teklif verme son günü 20 Şubat 1950 dir. BUÇEL TÜRK ANONİM ŞÎRKETİ Yazan: Klabund Türkçesi: M. Barir Kurumumuî merkezile tstanbul Transit Müdürlüğümüzde ve Fe'jzioğlu Izmir Depo Müı'iı '''îiimüzHe mevcud ticarî ve teknik şartnameler daTelefon: 42157 . hilinde 840 ton Tc 10 D.D.T. ihtiva eden D.D,T, U preparat satın •KOMEDİ K I S M I \ alınacaktır, HAMMLAR TERZİHANESİ Talib olanların. şartnamelerimize uygun olarak yapacakları tekYazan: Georges Feydeau Türkçesi: Mahmnd Yesari lifleri en geç 28 2 1949 tarihine kadar Umum Müdürlüğümüzde bu40000 aded parke taşı açık eksiltme usulile satın alınacaktır Telefon: 40409 lundurmalan ve Kurumumuzun mübayaayı yapıp yapmamakta tamaMuhammen bedeli 10400 liradır. Pazar gunlerı 15.30 da Matine men serbest olacağı ve ticarî ve teknik şartnamelerimize uygun olarak Cumartesı ve Çarsamba gunleri 14.30 da Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 20 Şubat 950 Pazartesi güyapılmıyan teküflerin hiç bir suretle nazarı itibare ahnamıyacağı ilân ÇOCUK T1YATROSU (1535) olunur. ( 1 5 4 2 ) nu saat 15 te Encümende bulunmaları ilân olunur. Gişeler saat 11 de açüır Pazartesi akşamîarı Dram kısmında Sah akşamları Komedi kısmında temsıl yoktur. j ' Türkiye Ziraî Donalım Kurumu Umum Müdürlüğünden: Parke taşı alınacak KONKORDATO 1 Alacaklılarma konkordato teklif etmek üzere istanbul tcra Yargıçlığından 4 ay mühlet alan Buçel Türk Anonim Şirketimn konkordato teklifini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısmın 20'2 950 Pazartesi günü saat 15 te Şirketin merkezi olan İstanbul Ayvansarayda, Abdülvedud Caddesinde 121 numaralı fabrikada yapılacağı. 2 Toplantı gününe takaddüm eden 10 gün icinde şirkette alacağı olanların aşağıda adresi yazılı komiserliğe gelerek ve^i'aları tetkik edebilecekleri İcra ve îflâs Kanununun 292 nci maddesine uyularak ilân olunur. Sirkecide. Meydancıkta, Büyük K"nsrıyan (Türkiye Kredi) Hanmda birinci katta mukim, adı geçen şirket konkordato komiseri avukat Enver Erbil Tekirdağ Belediye Başkanlığmdan: *|okalor] Eft itima! ettığiniî mülehassıslar» sorduğunu* vakıt sıze ?u cevabı vereceklerdır. Evveli en ir.ce pudrayt intihap edinir. Sonıa sabit kalmast* na dilücat ediniz Bunda esaç olan nokts hajunoza gıdeni değıl sıze ea uygun gideni seçmenijdir. Tokaion pudrast havaSandırılmıştıı ve cilde tamamen nüfui e4en fevkalâde in» celiktedir. Yalnı/^bu pudranın muh« teviyatında ci'di yumu^atan ve bes« lıyen mucuevî bir .iıüstahzar oîarj Krema Kopuğu bulunduğundar dU ğerlerine nazaran ıkibuçuk defa dâ> ha dayamkhdır. Artik parlak burua görünmiyecektir. Yalnız sabahlafı bir defa pudralanmar.12 kâfidır. He» cild renüine 'amamen intibak ediU miş ıeakleri sevkalâde cazip ve in* cedır, çQnkü her tip cilde göre u r n « ınen oygun olaıalt iuere Kromoskog ile seçilmistif. Tokaloo pudrası veç< henîra cidden jok cASİp bu gbrCnüj temin ede'ce'kttf. PARASIZ. Pudra Güzeiiik k u t * su. Ambalâj ve sevk masrafı olarak 20 kuruşluk bir pul aşağıdakı adrese Rooderıniz: Tokaion servısi 12 K. Posta Kutusu İS76. istanbul. O I K K ATı Haklki TOKALON mamullerl Istanbul Verem Savayı Dernegln'n yalnır BO PARALIK TEK PULU 11« punanmıştlr SO PA RALIKTAN a»agı veya yukarı kıymette pullsfla olanları aırnayınıs.Takılddlr. MUAMMER KARACA Operett M A K S I M'de Bu aksam 20 30 da SİZİN SOKAK Cumartesl, Pazar mattne 15 te Cumartesl matineenie Derşembe akşamlan talebeye tenzilât Telefon' 43134 DEVLET DEMIRYOLLARI İIÂNLARI Lâmba Fitili Alınacak Daktilo Aranıyor Büyük bir müessese, türkçe ve frans.zca bilen T. C. tâbiyetinde bir daktilo aramaktadır. Müracaat: P . K. mmm H72 Galata. [ I«^D ok t o ı EJIİR NECİB ATAKAM Kadın Dojrum Hastahkları ve ameliyatları Miitehassısı. Beyoğlu. İstiklâl Cad. 403 kat 2. Şark Pazarı karşısı ^ ^ M u a y e n e : 15,30 19 ™™ Tel : 43864 • • • Sahib ve Başmvharnrı NADİR NADİ Bv niıshocLa yazı \iicnn> •dare eden. £ E \ A ü FFHMİ et Matboa*» Devlet Demiryollan Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: S00O aded lâmba fitili eksiltme ile satın alınacaktır. îlubammen bedeli 1600 lira olup muvakkat teminatı 120 liradır. Buna aid şartname Konıisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Eksiıtme 23 Şubat 1950 Perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşa Gar binası dahilindeki Havdarpaşa Satınalma Komisyonunda yapılacağından arzu edenlerin vaktinde komisyonda hazır bulunmaları. Devlet Denizyolları Işletme U. M, Hânları 15, 21 ve 28 Kasım 1949 ve 4 Aralık 1949 tarihlerinde muhtelif gazetelerle ilân edildiği üzere, îstanbulda Tophane Salıpazarı sahasmda gemi yanaşma yeri ve ambarları inşa ve tesis işleri için teklif verme müddeti 2 Şubat 1950 tarihine rasth.van Perşembe günü saat 15 te olarak tesbit edilmişti. Bu müddetin 28 Şubat 1950 Salı günü saat 15 e kadar uzatılmış olduğu alâkalılara yeniden ilân olunur. (722* Deniz Harb Oku!u ve Koieji Komufanlığından: Denız Harb Okulu ve Koieji için bir fızik mihanık öğretrneni ahnacaktır. İsteklilerin Ünıversite Fizik Matematik Subesinden mezu" olmuş olanları tercıh edilecektir. Azamî 70 İTa aslî rr.aaş verilecektir. Taliblerin, memurin kanununun dördüncü maddesi gereğnce gereklı belgeleri h^ırlıyarak en geç 10 şubat 1950 gününe kadar Heybelia.dada Deniz Harb Okulu ve Koleji KomutanllPîna bajvurmalan. . lığına nacuiırm2İ5T>ı Tajradan har nerl «aat *• mUeevherat stpvi* etm*k lıtiycnl«re «ar«it gönderilir. Siparljlerlniz posU Ue gönderU lecektlr. Beğenirsenlr «lırsınu. M«krubU mürıcaal: (İsUabuI pwu kutura 164) HAFIZ [AL CEMAL İ LOKMAN HEKİM Dahiliye Miitehassısı Divanyolu 104. J İzmir Belediye Başkanliğındssı: Kültür mahallesinde Te\^ik Rüstü Aras bulvarında 5218 metre kareden ibaret Belediye 42 ada ve kadaslro 1130 ada, 3 parsel say:lı arsalar üzerinde bir sene içinde bina inga ve ikmal eylemek kayd le kapalı zarflı eksiltmeye konulmu=tur. Muhammen bedeli 89777 lira ve geçici teminatı 6735 lira ve işm ihalesi 13/2/ &50 Pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesnde hazırlıyacakları tekl.f mektublanm ihale günü en geç. saat 14 e kadar Enicümen ba§kaniıgına vermeleri yayıalânır, .(11731 EAYAN ARAMYOR. Doktor yanında çalışmak üzere okur yazar, temiz, orta yaslı Bayan aranıyor. Tel: 20232 müracaat 1719 arası. Dr. FEYZİ TANER | Şişli Çocuk Hastanesl Böbrek, Mesane, Prostat hastahkları mütehassısı ve operatörü. | Beyoğlu İstiklâl Cad. Ağacami yanı Rumeli Han No. 15. I Saat 1 5 1 9 Tel: 42380 •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog