Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

GELİR VERGİSÎ Mükelleflerine mahsu* H«r iinıf mükellefler lçin tutulacak GeH» Vergisi defter usullerini kanunl hükümlerile birlikte izah eden bu eserin mevcudu azalmaktadır. Hem Ticaret Muhasebesini ve hem de Gelir Vergisi hükümlerini bir arada ancak bu eserde bulabilirsiniz. Yazan: Eski Eyüb, yeni Kartal Malmüdürü Salih Yalçın İNKİLÂP ve Başüca Kitabcılar. J «. • Defter ve Muhasebe Usulleri 26 ncıyıl Sayı : 9158 u m h u riyet KURUCUSU.'YUNUS NADf Telgraf ve mektub adrtad: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutuau fstanbul No. 2M Teleioniar: Umuml Santral Numarasu 24298. Yaa İfleri: 24299. Matbav 242» HAKİKl BEKTAŞİ Fıkra ve Nükteleri Toplrymn: Ahmed HalM Yaşaroğhı 250 nefU fıkra. 100 kuruf. Salı 7 Subat 1950 Yurdda hububat ve amuk dıırumu Sıkıntılı vaziyet atlatıldı, bu yıl bereketli bir mahsul bekleniyor 949 da, diğer senelere aazarau daha fazla pamuk ihraç halde •üstahsil elinde 41,600 ton aahsul kaldı Hidrojen bombası Rusların bombayı çoktan yaptıkları iddia ediliyor Ruslara casusluk suçundan İngiliz ilim adamlan arasında yeni tevkifler et Meclisi art Seçim kanunu tasarısının bugün görüşülmeğe başlanması muhtemel Ankara 6 (Telefonla) Medis, yarından itibaren sabahları saat 10 dan 13 e, akşamlan da 15 ten 20 ye kadar çalışmak üzere hergün topîanaeakür. Bu karar. bugünkü oturumda başkanlık divanının teklifi üzerine alınmıştır. Seçim kanun tasansının yann gorüşülmesine başlanacağı anlaşıhyor. Bu kararm almması sırasmda Meclıste eereyan eden görüşmeleri bildiriyorum. Oturum açılınca. Başkan Raif Karadeniz: tBütçe kanun tasansı basılmış ve bugun arkadaşlara dağılmıştır. Önümüzdeki pazartesinden itibaren bütçe müzakerelerine başlayacağız. Tensib buyurursanız yann sabahtan itibaren, Kamutay sabah ve öğleden sonra toplanarak gündemdeki maddeleri ikmal etsin> dedi. Söz alan İhsan Hâmid Tigrel, ko Arkası Sa. 3. Sü. 2 de V. AHMEdHALİD Kitabevİ edildiği »rdeşira Mamıdefendi, Varhk Dergisinin j ayınları arasında çLkan «Bizim Köy» adlı kitabını okudum ve beğendim. O kadar beçendim ki, baskalan da okusun dije bugünkü sayıroıza yazılarından bir örnek koyduruyorum. Yaşar Nabinın hakkı varmıs; Türk kövünün cıplak gerçeğini bu deıece keskın, Kblgesiz. süslü ve ozentili cümlelerden uzak, fakat gene de içli bir üslubla bnürauze seren bir başka kitab okuduğumu hatırlıyamıyorum. Nereden bileceksin? diye soran olmasın. Topraşımızm butun mahsulleri gibi benim de aslun kbye dayanır. Bü>ük babam yetmiş yagına kadar kaza merkezine atla Toprak Mahsulleri Ofisi l'mum Müdiırü Necati Topçuoğlu dün gazetecilerle görüşürken gider gelirmiş. Eğer babam okumağa heves edip de «aydınlar» sınıfına katılmasavmış, şimdi ben Ankara 6 (Telefonla) Mevsim dığından yüzde 2025 nisbetinde kovden başka bir >erde olabilir şımdiye kadar musaid geçtağinden fazla mahsul alınacağı umuluyor. miydim? Hâlâ da zaman zaman bu yıl bereketli bir mahsul idrak Tabiatile bunlar ileriye aid tahelimdeki kalcmi bir karasabana edıleceğıne dair ümidler kuvvetlen minlerdir. Ithal buğdaylarile bol benzettiğim vardtr. Önümdeki mü mıştır. Toprak kalın bir kar taba kepekli ekmek yemek mecburiyeü rekkeb hokkasından arada bir bur kasıle örtülü olduğundan, don teh henüz devam etmektedir. Yurdun lıkesi hemen hemen kalmamış Rİ bazı taraflarından bilhassa mısır numa bir toprak kokusu sızdığı obıdır. Bu suretle toprak mumkün istihlâk eden bolgelerden sıkınü lur. mertebe suya kavuşacağından, ku çekildiğine dair haberler alııunış•Bizim köy» ü göziinle de görraklık ihtimalinde dahi zarar geçen ür. Toprak Mahsuileri Ofisi Umum müşümdür. Damı akan o pencere yıla benzemiyecektir. Diğer taraftan müdürü Necati Topçuoğlu, bu siz. doşemesiz yapılarda hayvanlar daha geniş bir sahada ekim yapıl Arkası Sa. 4, Sü. 6 da la bir arada yaftım. Yağsız bnlgur çorbasının ne nlduğumı, Orta Aııadolu koylüsünün ne ekip ne biçtiğini. nasıl yasadığını az çok bilmez değilim. Fakat gene de o köylü} iı anlatırken senin gösterdiğin kudreti gosteremem. Çunkü, bazı uzaktan kokusunu dınsak da biz artık köy toprağından kopmuş, şehre yerleşmişiz. Oysa ki köy gerçeğini iyi anlamak ve iyi anlatabilmek için senin gibi onun tâ içine girmek, ona bağlanmak ve onunla yagamak gerek. Bilirsin, Atatürkiin •köylü efendimizdir» diye bir sözü vardır. Yirmi beş. yıldır gene bu sozü tekrarlar dururuz. Arada bir kızıp coştuğumuz «hani ya köylü efendimizdi? Onu hâlâ kalkındıramadık» gibilerden hukumete çattığımız da görülür. Köylıiyü efendi yerine koymamız dj|1^jQnubirtürlü Stuttgart Ş (a a.) Amerikanm tahdid etmeleri, Berlin halkrnın efendi edenıe^^lHz^vızulmemız de yuksek komiseri John J.Mccloy hayat seviyesini düşürmeğe matuf çogun yurektendir. Milletçe rahata bugun Amerikanın Almanya siya gayretlerdir. Almanyanın askerî bir kavuşmanın biricik yolu buyuk setini izah eden bir beyanatta bu devlet olmasma müsaade edümiyehalk kutlelerini kalkındırmak ol lunmuştur. Mccloy bu konuşmasmda cektir. Çünkü Ahnanyanın silâhStettin'de «itiraflarda» bulunan lanması, komsular:nı ve sulhu tehduğunu artık hep öğrendik. Büyuk ezcumle detniştir ki: A. Robincau kuçük. bilgin cahil bu gerçeği hele « Rusların Batı Ahnanya ile did edeibilir. Bu demektir ki, Al Arkast Sa. 3, Sü. 2 de (Yazısı 3 üncü sahifemizde) şukur kavradık. Berlin arasında seyrüseferi yeniden Fakat köyluyu nasıl efendi etmeli'.' Yani onun geçimini nasıl yukPAKİSTAN YOLUNDAN RÖPORTAJLAR : seltmeli? Işte bu gunedek çozeınedifimiz müşkül budur. Bir canlı varhğın yaşaması, o varlığı meydana getiren hucrelerin bcslenmesile mumkundür. Vıicud i>i gıda alıyor, hucreler iyi yaşıyorsa, o canlı varlık iyi gelişir. Adma Turkije dediğimiz büyük topluluk icinde koy bir hücredir. Turk varhğının madde ve mâna bakımından kuvvetlenmesi ~çin Türk koyunün daha üstun bir nayat seviyesine ulaşması şarttır. Fakat gelgelelim, çocukların bile bellediği bu da\ayı biz bir turlu çozemivoruz. Tersine, mütemadiyen hucrelerimizi emerek, onların kansız duşmesi bahasına ayakta tutunan bir halimiz var. Geçen gun Ankarada bir aydınımızla konuşuyordum. Laf arasında o «Biz bu(Sureti mahsusada giden arkadaşımız Faruk Fenik bildiriyor) rada kovlunun temsilcileriyiz» diBasra 4 Yaşar Doğu Irakta da yince dayanamadun «Affedersin u^tad, biz burada köylünün tem bir bayrak gibi dolaşıyor. Bağdaddan silcileri değil, olsa olsa somurucu Basraya kadar gittiğimiz her yerJerijiz» dedim. Köylümüz şimdiki de Iraklılar bu kuvvet nümunesini tezahurlerle karsüadılar. Yaşahayat seviyesinin kat kat ustüne rın Bağdadda yaptığı gösteri güj ukselmedikçe başka türlü duşiınreşi hakikaten enteresandı. Karşımemize irakân var mı? sına o gün arka arkaya dört güBununla bcraber kitabın bana reşçi çLkarmışlardı. Maksadları Yaiimid verdi Mamıdefendi. İcinde şarı yormak ve en kuvvetli güreş>ol gösterici hiç iddia ve işaret bu çilerine son dakikada yendirmekti. lunmadığı halde satırlar arası.ıda Fakat ümid ettikleri netice çıkmabüyuk davamızın tılsunh ışığını dı. Yasar değıl dort, on güreşçi ce gorür gibi oldum. Yirmi beş yıllık çıksa hepsinin sırtını yere getırecek Cumhurivet boyunca harcanan kudrette idi. gayretlerin boşuna gitmiyeceğine daü yürçğimdeki inanc bir gün Daha güreşin ilk dakikalaımda rakiblerine pes dedirten Yaşar, belki de kuvvetlenecektir. Bu ışık sensin Mamıdefendi. Bu dördünü de alkışlar arasında mınTejim, erici gayretler sonunda köy derden kaçırtü. enstitüleri sistemini kunnuş, araya Yaşarın bu güreşini seyredenler araya seni buhnuş, gene «Bizim kahkahadan boğuluyprlardı. Yaşaı Köy» ÜB alm teri bahasına seni gureşmiyor, oyun oynuyordu. Bir eğitmiş, ynğunnuş ve tarihhnizde aralık yüzü koyun yere yapıştığırıı ilk defa olarak seni o çıkanın bir gbrdük. Iraklı güreşçi dakikalarca daha dönmediği köye gondermis Yasarı yerinden bile oynatamadı. tir. Sen orada aklın, bilginin, vatan Yasar mindere âdeta yap'şmıştı sevgisinin bekçiliği vazifesini gore Guluyor ve Iraklı gureşçmın tepeceksin. Koyluye kurtuluş \olunu Einde çaresiz çırpınışını seyrediyordu. NADİB NADİ Yasar Bağdadda k 3.SİL5 te Arkası Sa. 3. 5Ü..7 de K Bir mektub İtiraf rekoru kıran Fransız casusu! NewYork 6 (a.a.) Radyo yorumcusu Drew Pearson, Amerıkan genelkurmayının Hidrojen bombasınm imali için gerekli kredilerin tahsisinl Kongreden istemiş olduğunu açıklamıjtır. İDgilterede atom casusluğu Drew Pearson İngilterede ortaya çıkan atom casusluğuna temasla iki ingiliz bilgininin daha polisin nezareü alünda bulunduklannı ve yakında yeni tevkiflerin yapüacağını «öylemiştir. Fakat Londraia ilgıli çevre'er bu haber hakkında hiç bir şey bilmediklerini beyan «tmişlerdir. Ruslar ilk hidrojen bombasıru yapmışlar Londra, 6 (A.P.) «İntelligence Dıgest» adlı İngiliz dergısının edıtöru Kenneth de Courcy bugün gazetecılere verdığı bır demecde, dünyanın ılk hidrojen bombasının Sovyetler Bırhğinde patladığını ve bunun Rus bılgınlerı tarafından ımâl edılen 3 bombadan biri olduğunu ileri sürmuştür. Rusyanın ılk atom bombasını 1949 da patlatacağını önceden tahmin etmek suretile genış ölçüde prestıj edinmiş olan De Courcy, bu sefer patladığını ılerı sürdüğü hıdrojen bombası ınfılâkının Rusyadaki hangi mahalde veya ne zaman vuku bulduğunu söylememiştir. Yalnız, bölgenin tul ve arz derecelerinı vermiş ve bunun üzerine harıta Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Hür Ukrayna Genel Konseyl «Tafıtırfıııı çıkanlrruş «iaoe kartpostallan» Bütçe kanunu müzakereleri nin de önümüzdeki pazartesi gününden itibaren başhyacağı anlaşıhyor Kayseri bölgesindeki bataklıklar Mesele dün Mecliste bahis mevzuu oldu, bataklıktann kurutulmasına 951 de başlanacak Amerika Almanya ile işbirliği yapacak Amerikanm Yüksek Komiseri, Almanyaya karşı takib edilecek siyaseti açıkladı Ukraynadaki mukavemet hareketine dair tafsilât Rumanyada da homünist aîeyhtarı faaliyetin arttığt bildiriliyor Paris 6 (Raa.) Bu sabahki İngiliz gazeteleri Ukraynadaki durum hakkmda yeni haberler vermektedirler. Daily Telegraph ga Bir sandalcı öldürüldü, maktulün bir kan davasına kurban gittiği sanılıyor Evvelki akşam Beşiktaşta cadde ortasmda bir cinayet işlenmiş üç çocuk babası bir sandalcı uğradığı âni bir tecavüz neticesinde tabanca ile vurularak öldürülmüştür. Bu esrarlı cinayetin cereyan tarzı şudur: Beşiktaşta Mahketne çıkmazında 3 numaralı evde oturan ve lünanda sandalcüık eden Servet Sayın adında 35 yaşlarında bir şahıs, evvelki akşam saat 19.30 da Hasfırm cad Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Besiktasta feci bir Bu yıl y a p ı l a c a k cinayet sayımların hazırlığı Ankara 8 (Telçfonla) Bujün Mecliste Kpı seri mılieUekılı Kâmıl Gündeşin, çiftçinin kalkınması, Urunyavla ve Kaj'seri merkez iîçesinin sularnrsı ve bolse batakhklarının kurutulması hakkmdaki sözlü sorusuna, Bavmdırlık ve Ta« rım Bakanları cevab verdıler. Bayındırlık Bakanı, Uzunyaylamn sulanması için 935 yıhnda mevziî bazı etüdler yapıldığmı, Zamant çayının yatağı için 70 bin lira sarfedildiğini ve diğer tesisler ıçın zetesinin diplomatik muhabiri Kief, herhangi bir etud japılmadığ'm, Kharkov ve Odesadan aldığı yçni batakhklarm kurutulması işine 951 yıhnda başlanacağmı sovledı. Tar.m haberlere atfen, Ukraynadaki duBakanı Cavid Oral da Uzunya>la Arkası Sa. 3, Sü. 2 de nın sulama ışleri tfnzim edıldıkten sonra atçıhk içm faydalı t ı s duruma gireceğıni belırterek, atplığın Turkıje ziraatmde bsşi.ca Arkast Sa. 3. Su. 5 te İşletmeler Bakanlığı Dün Mecliste, bu Bakanlığın kuruluşu ve gorevlerine dair tasaruım birinci roüzakereâi tamamiandı Yaşarın gttreşleri Irakta gflntin meselesi oldu! Güreşçimizin Iraklı güreşçilere verdiği nasihatler, muhalif gazeteler tarafından hükumetin umumî siyasetini tenkid yolunda kullanıldı Peımi sahtekârlığı tahkikatı İki memur ve üç tüccar hakkında âmme davası açıkh Îstanbul Ticaret Müdürunün imzasını taklid etmek suretile yapılan müyonluk sahte permi yolsuzluğuna aid tahkikat sona ermek üzeredir. Bu milyonluk suiistimal etrafında tetkiklerde bulunan sav Arkası Sa. 3, Su. 7 de Ankara 6 (Telefcnla) Bu'n Mecliste işletmeler Ea<snLsı kuruluşu ve gorevlerine dair kanun tasansının oncelıkle muzakeresı yapıldı. Amerikalı mütehassıslar dün İstatistik l'mum Müdurü Sıra gündemin bu maddesine ga Şefik Bilkur ile birlikte lince, Ahmed Oğuz soz aldı. Hu Yazıst 4 üncü sahifemizde Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Kömür kesintileri verilmiyor Ankarada suhunetin sıfırın altaıda 15 dereceye düşmesi üzerine Ekonomi Bakanlığı, kok kömürü istihkaklarında yapılmış olan kesintinin tamamlanması kararını almıştır. Bu haber şehrimizde memnunıyet uyandırmış ve kararm Istanbula da teşmıli istenmıştir. Öğrendığımize gore, karar yalnız Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Basın Aman beni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog