Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

B ı c vİTAMİNLERİ KATTLMIŞ Yegane kuvvet GIDASI 26 ncı yıl Sayı : 9156 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adregi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu îstanbul No. 2M Telefonlar: Umuml Santral Numaras: 24298. Ya» İfleri: 24299. Matbaa; 242M Vıtrfai«*d« v* guetelevde üân edllen tenzilâtiı satzşa karşı HAKİKÎ'RpKABETU SATÎŞ Şirked, Hamicöye Caddesinde No. 25 Lüks Tufcrfy* Mağazaatnvtl gömlek veya bir prjama alan saym mfyterilerine haE$â Uyeni 100.000 Brayı lı.vfrm.,.^ o lan OLİMPİYAD SPOR 1 Pazar 5 Şubat 2950 Grev meselesi C. H. P. yi Yurdda yıllard müşktil duruma soktu Partinin, son vaziyet karşısında iki yoldan Ankaranın kenar mahallelerinde birini seçmek zorunda kaldığı belirtiliyor diin bir kurd sürüsü görüldü Ankarada ileri sürülen •ütalealar: "Parti, ya hatalı yolda somna kadar gidecek, yahud da bo Rasad merkezinden bildirüdiğme göre Utanbulda işle nğraşan resaî •ekanisaada yapılacak değişjkliklerle •eseleyi yattştıracak soğuk bugün artacak ve kar da devam edecek Böyle olur bizde de.. eş yıllık debelenmelerlerden sonra basın Hürriyeti meselesinin bizde gosterdiği safha şudur: Aşın sağ ve sol cereyanların propagandası yasak edilsin; bunun dışında fikirler serbestçe yavtnlansın. A5111 sağın nerede başjayıp aşırı solun nerede bittiği kesin olarak çizilebüseydi, yukanki tarihin ortasında yer alan yarı burjuva, yan liberal, yan mistik. yarı sosyalist fikirlerle kıt kanaat idare etmek, kafamızı beslejip, beynimizi aydınlatmak bir dereceye kadar mümkün olurdu. Fakat basın hürriyetinin sınırları meselesi apaçık karşımızda durduğu halde bu günedek bu sınırları ta>in edememişizdir. Din islerini. dunya is.lerinden ayırd eden ölçu nedir? Bir imamın vâzederken sö>lediği sozlerden hantrileri si>asettir, hangileri değildir? Grev hakkını savunur yolla nutuk çekmek >ahud yazı yazmak liberallik midir, yoksa aşın solculak mu? Bu sorulan hâlâ çözememisizdir. Şimdilik bir idarei maslahat ve acayib bir gelenek cemberinin ieinde vuvarlanıp gidiyoruz. Şeyhler vardır; büvük merkezlerde, kasaba ve koylerde tapılasıya leviliyor ve diledikleri gibi icrayi lubiyat ediyorlar Mecmualar vardır; Atatürkıi dinsizlikle suçlandırmaktan çekinmivorlar ve klişe perdesine sarılarak Arab harflerinin propagandasını yapıyorlar. En basit sosjal davalara dokunuldu mu derhal komünist damgası vurulduçundan. hizde ortanın sağı bile asırı sol sayılır, bu itibarla gerçek korainforma propagandası burada türlü kıyafetlere burünerek gizliden çizliye calısır: ve onu bulup yuzunden maskesini atmak da o nisbette güçtür. Bunun dısmda demokrasimize hâkim olan fiJiir hurrijeti idare riha7imızı tenkid etmek. «şu iş iyidir şu iş kotudur,» demekten öteye fjecemez. Fakat burada da bir sahsî şeref eneeli \ardır ki, gazetecinin ve tcnkidci yazaruı elini kolunu bağlar. Hep biliriz: İşleri insanlar gorur, hataları da, kusurlan da ins?n!ar isler. Objektif prensinler çerçevesinden ayrılmak istemesek de, cok defa insanlara kadar uzanmak. onların yaptıklanm incelemek ve bazan da kotulemek zorunda kaluız. Bu arada, halk menfaatlerile ilgili çeşidli kadrolarda yer aîmıs sa\m şahsiyetlerin hattrlarını kırmak, şereflerini incitmek ihtimali de vardır Mesleğinız icabı bir yüksekçe memura veya bir devlet adamına çatmayagoresiniz. Eğer kendisi yaradıh|ten geniş yürekli, hurriyetsever bir adam değilse yandığınızın resmidir. Basın kanunumuzun *ahsî serefi koruyan yürürlükteki hukümleri sizi kıskıvrak bağlamıştır. Cevab hakkı, en basit tenkidlere bile sizi tovbe ettirecek derecede «ddetlidir. Meselâ falan Bakanın fikirlerinı veja yaptıklarını beğen Ankara 4 (Telefonla) Grev aleyhtarhğıru sendıkalara mal etmek yolundaki gayretlerin d«va* mı, Ankara siyasi çevrelerini ciddl surett* meşgul etmektedir. Bizzat Halk PartLsi çevrelerind» bile hatada bu derece ısraruı doğru olmadiğı ileri sürülüyor. Bu vesıle ile belirtilen cihet son gayretlerin daha ziyade çahsi oldu> ğudur. Nitekim İzmirdeki konuşmasırıda partililere memleket meseleleri üzerindeki görüşlerini a çıklıyan C.H.P. Genel Başkan vekili dahi grev mevzuuna dokunmanuştır. Tenkide uğrıyan cihet dun de kaydetüğim gibi grev aleyhtarhğı değildir. Bunun sadece Partiyi ikam eder çekilde Ça Arkası Sa. 3, Sü. 2 de İrtanbuMa uzun yülardanberi görülmemi? siddette soğuklar hüküm sürmeğe başlamıştır. İki gundenberi devam etmekte olan kar tipisl dön raman zaman şiddetıni arttırmıj, sokaklarda dolaşmak imkâasız bir hale gelmiştir. Ustuste yağan karlar, sokak ve caddelerde gittikçe kaluılaşmış ve sejTiisefer zaman ramaTt sekteye uğra Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Bulgaristanda iki bakan tevkif edildi Başbakan Çervenkov, Anton Yugov ile Terpeçev'i temizleneğe hazırlamyor Londra 4 (B B C.) Bulgaristanda Kolarov'un âni ölümünden sonra idareyı ele almış olan Başbakan ervenkov'un yeni bir temizliğe gıriştığı bıldırilmektedir. Sofyadan gelen haberlere göre şimdi tasfiye edı'me sırası eskı İc İşleri Bakanı miiis şefi ve Başbakan muavini Anton Yugov ile gene Başbakan muavinlerinden ve plân idareaa Dobri Terpeçev'e gelmıştir. Dımitrov ve sonra da Kolarov'un basbakanlıklan sırasında Bulgaris Arkast Sa 3, Su. 2 de Istanbulıu diin akşamki hali (büyük beyaz yuvariaklar fotoğraf adesesine yakın olan kar taneleridir) Zelzele felâketi Karayazı köylerinde 2 vatandaf öldti. Yüze yakın ev yıkıldı Karayaa 4 (a.a) Bugün burada «aat 11.40da vukubulan depreıa netieesinde iki kişinin olduğu öğrcnilmistir. Civar köylerle ırtıbat ia edilememiş bulunduğırndan buralardan nenüz malumat almamamıçtır. Kaymakamlık, Valılık «akamui'dan gerekli yardımı ıstemlçtir. Blr köyde 50 ev yıkıldı Karayazı 4 (a a) Bugun saat 11.40 da vukubulan yer sarsuıüsında Mescidli ocagına bağlı Pohıklı koyünde 50 ev tamamıle yıkılmış, köy hayvanlan enkaz altında kalmıştır. İnsanca zayiat yoktur. YemUk köyünde 13 ev oturulaınıyacak hale gelmiştir. Burada insaııca zayiai yoktur. Eyübler köyünde 20, ısan köyünde de 3, Adıkomanda İM bir ev yıkdmıstır. Buralarda da insanca zayiat yoktur. Kaymakam üe jandarma komutanı ve hükuçwt tabibi, yardım ekiplerile biıfikte vaka manallerine gıtmislerdfr. Siyasî baskı iddiaları Muhtarlar, C. H. P. ye girmlyen kövlülere tohumluk verilmiyeceğini Kostov'un akıbetine uğrıvacakları bildirilen eski Başbakan muavinlerinden Anton Yugov ile Dobri Terpeçev ve kredi »öylüy»rlannJ5 Ankara 4 (Telefonla) Demokrat Parti merkezine muhtelif illerden gelen haberlere göre, seçim kanununun Mecliate müzakere ediltnesine başlanacağı bugünlerde, CJî.P. bir çok yerlerde şimdiden idare organlan ve muhtarlar vasıtasile propagandaya başlamıs bulunmaktadır. Bu arada Bulvadinden verilen malumatta, bir çok mub. tarlar ellerine C H P . nin defterkrini alarak, Demokratlan Halk Partisine kaydetmeğe çalışmaktadırlar. Muhtarlar bu esnada köylü vatandaşlar üzerinde iktisadi mahiyette baskı yapmakta ve tohumluk, kredi vesaire gibi yardımlardan partiye gırmiyenlerın mahrurn olacaklarrnı bildirmektedirler. Bu vaziyet vatandaşlan üzmektedir. Dış ticaret muvazenesi iyi inkişaf cdiyor İthalâtııı tamamen serbest bırakılacağı yolımdaki haberlerden resmî makamların malumatı yok Dış Ticaret Dairesi Başkanı Ozansoyun sorulan suallere votfigi cevablar Ankara 4 (Telefonla) Ticaret Bakanhğı Dış Ticaret Dairesi başkanı Ozansoy, kendisine sorulan muhtelif sualleri cevablandırmıştır. Bu arada ithalâtın yüzde Jrüz «erbest bırakılacağına dair yapüan neşriyat hakkında ezcümle junlan söylemiştir: « Avrupa iktisadi işbirliği konseyinden memlsketler arasındaki ithalâtın tamamen serbest bmioVmasına karar verildiğine dair bix» malumat gelmiş değildir. BgdJgbıts gibi Pariste Bakanlarm içtir»kiî« konsey toplantüan 31 oeak tarihinde başlamışür ve bugün tı&aytA tenecektir. Bu toplantmın neticed ahnmadan yapılan nesriyattn bir tahminden ileri sayıhnaznasi lâzını Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Yakalanan Ingiliz atom casusunun itirafı Bir Rus ajanı olan Dr. Fuchs, hidrojen bombası sırlannı ifşa ettiğini söyledi Washington 4 (R.a.a.) Yeni atom casusluğu hâdisesınin tahmın edıldiğinden de fazla vahim bir manzara arzettıği anlaşılmaktadır. Federal tahkıkat bürosu başbakanı Edgar Hoover dun tevkif edilmiî olan Ingiliz atom bilgini Fuchs hakkındaki araştırmalara bundan on ay evvel başlandığını, tahkikatın el'an Rusyada kanşıkhklat Siyasî yorumcular bunların «ityan» sayılabileceğini söylüyorlar Londra 4 (Nafen) Observer le gazetesmdı Sovyet meseleleri üzerinde yazı yazmakta olan, tanınmış •ryasl yorumcu Patrick Maıtland, Sovyet Rusya içerisindekı kanşık Arkası Sa. 3, Sü. S te " Arkası Sa. 3, Su. 4 te Sovyetler Polonyayt Hhaha Hazırlamyor Polonya ordusunun Kızılorduya ilhakını sağlıyacak iki tasarı parlamento tarafından kabul edildi Dün geceki boks maçını Italyan takımı kazandı Mnsabakalar esıasmda baa ıtyhnMu1 tarafından yapdan taşkın tezahörat teessir nyandırdı NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Su. 5 te Gazetenizde hoşunuza gideceic bir köşe Resimlerle inanılmıyacak hakikatler Meşhur Amerıkah seyyah ressam Rıplty'm «Inan veya Inanma» adıra taşıyan dunyaca meşhur eserlerıni satm aldık. Bu eserler Amerıka ve Avrupanın 240 gazetesi ile birUkte «CUMHURIYET» te de her F * » T çıkacaktır Sadakı» Paristeki temaslan Dış İşleri Bakanı yann Paruten aynlıyor Paris 4 (a.a) Avrupa İktisadi Işbirliği Teşkılâtı konferansında memleketini temsil etmek üzere geçen hafta Parise gehniş olan Turkiye Dıs İşleri Bakanı Necmeddin Sadak, Paristeki ikametini uzatnustır. Bakan önömüzdeki pazartesi guaü Roma yolu ile Ankaraya gıtmek üzere Paristen aynlacaktır. Sadakm yakınları ve Turkiyenin Paris Büyük Elçıliği ile munaseDun geceki Halid De bette bulunan çevreler Turkiye maçmdan krttik bir^sahne Dıs İşleri Bakanınm ikameti hakItalyan «Audace> boks takımı, Son senelerde eşıne rastlanmadık I dıran atmosferi içinde sevırcıle» kında malumat vermek istememek ılk karşılaşmasını dun gece Spor soğuk ve şıddetlı tıpıye rağmen I paltolarının ıçine gomulmuş bir tedırler. Saraymda Boks Ihtjias takımıie salon aşağı yukarı tamamen dolihalde, donan tabanlarını ısıtmak Arkası Sp.1. •Süt 1 5 inci sahifeye bakımz! Moskova tarafındari gondeıilen Maıesal Rokoiov^ky, Polonja Savunma Bakanı sıfatile parlamento muzakerelerini takib ederken { üLa»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog