Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Feridun Fazıl Tülbentç! nin yüzlerce yerli ve yabancı v^sikazuB ışığı altında yazdığı OSMANOĞULLARI adlı büyük tarihl roman kitab halinde Çikmıstır. Yedi yüz küsur sahife tutan bu eserde, Osmanlı Devletinin kuruluşunu ve onun bânisi Osman Gazinin hayaüru, muzaffer savaşları, aşkını, ıztırabını merak ve heyecanla okuyacaksınız. İNKİLÂP KİTABEVİ 26 ncı yıl Sayı : 9154 umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaaj 242» HÂKİK! BEKTAŞİ Fıkra ve Nükteleri Toplıyan: Ahmed Halld Yaşaroğh» 250 nefis fıkra. 100 kusaç. Cuma 3 Şubat 1950 AHMED HALtD Kitatevi Savcı, Orgnl. Muğlaü, Tiimgnl. Saltug ve Albay Tüterin idamlarını istedi Yüksek Mahkeme, dünkü celseden sonra, samkların yeniden tevkiflerine karar verdi Ozalp hâdisesinin dün yapılan duruşması beklediği süâh Hidrojen bombası Yeni bomba otacakntiş «Hidrojen bombası birkaç dakika içinde 50 milyon insaru kül haline getirebilecek» Grev davası ciddi bir safhaya girdi Amerikamn Rusyaya ihtarı Telgrafla Ankaraya çağrılan sendika temsilcileri bir toplantı yapacaklar İşçi Sendikalar Birliğinin niting yapmasına •nsaade edilnedi. D. P. mahtillerinde, iktidarın işçiyi siyasete âlet etmekte olduğu belirtiliyor Washington 2 (AV.) Âyan meclisi Atom Enerjisi komlsyonu başkanı senatör Brien McMahon bugün mecliste verdiği bir demecAnkara 2 (Telefonla) îşçilerin de. bir hidrojen bombası taarruzunun bir kaç dakika zarfmda 50 grev hakkı mevzuunda patlak vemilyon insanı kül haline getirebi ren tartışmalar, Türkiyede seçim mücadelesinin şündiki halde en leceğini ima etmiştir. hararetli bir mihverini teşkü etMcMahon ayıu zamanda. Birlemektedir. Demokrat Parti, prograsik Amerikamn 50 milyar dolarlık mında bu hakkı tanımış olduğu yeni ve cüretkâr bir sulh taarrumalumdur. Son zamanlarda sendizuna geçerek dünyanın giriştiği ka çevrelerinde görülen grev tehakikaten korkunc silâh yanşını» mayülleri partizanları harekete gesona erdirmesini teklif etmişttir. çirmiş, safha safha tertiblerle, grev eçenlerde, bu sütunda, MacMahon daha sonra bu bomhakkı günün baçlıca mevzuu haliTürk hava ordusunun bayı imal için son derece ihtiyadı Washington, Berlinde hava köpne gelmiştir. tepkili av uçaklarile davranmak lâzım geldiğinl, bu bom rüsünü yeniden kurmaya techiri zamanının jrelmis olduğunu. Seçim arifesinde alevlenen bu banın Amerikaya münhasır olmaçünkü İngiltere, Amerika. Sovyet hazırız, diyor dava, tarafsız çevrelerde geniş ışçi dığı, fakat Amerikamn da bunu Jlusya gibi büyük devletlerden istiyerek yapmadığını ve bühassa kütlesinin oylannı cezbetmeğe maWasiıingten 2 (a.a) Amerikan başka, Mısır da dahil olmak üzere Rusyanın buna sebeb olduğunu tuf siyasî bir manevra olarak vaDış tşleri Bakanlığı sözcusu bugun bir çok orta ve kücük boylu devaflandırüıyor. Ankarada çıkao anlatmış ve sözlerini şöyle bitirşu beyanatta bulunmuştur: «Birleletlerin de, tepkili uçaklar tedarik miştir: «Ya soğuk harbin devamını muhalefet gazeteleri bu vesile ile etmekte bulunduklarını jazmışşik Amerika, Berlin'de Sovyetler kabul edeceğiz ve totaliter rakibi iktidara ağır şekilde hücumlarda tım. Tepkili uçaklar, havacılıkta tarafından tatbik edilen küçuk çapmizi taklid edeceğiz. Yahud bu si bulunmakta ve gizlikapaklı çalışmalan açıklamaktadır. Grev aleyyeni bir inkılâb yapmış ve bugün taki ablukaya karşı koymak maklâh yarışını önleyeceğiz.» hinde memleketşümul bir karar elartık motorlü av uçakları modern sadil« karşı tedbirler almaktadır. Silâh yarışını önlemek için de edilmek üzere sendikalar arahava ordularuıdan kadro harici Sovyetlerin Milletlerarası anlasmaWashington 2 (AJ5.) Atom sında hummalı bir faaliyete geçiîedilmekte ve gece avcısı olarak lan ihlâl etmeleri karşısında hiçbir Genelkurmay Askerî Mahkemesinde sanıklardan biri isticvab edüirken silâhları bakımmdan büyük bir ya miş olduğu ileri sürülüyordu. Ankullanılmakta bulunmu'Iardır. Dost şey yaprr.adan durabüeceğimizi zannşa girmiş olan Amerikamn bu se karada da bu mevzuda hararetli oir Amerikamn bize verdiği uçaklar Ankara 2 (Telefonla) Vanın Orgeneral Mustafa Muğlalı ve arka ne içinde hidrojen bombasını imal netaııyoruz.» faaliyet sarfedılmiştir. arasında tek tepkili uçak yoktur. özalp ilçesinde, mahkeme kararı daşlarının duruşmasına bugün de etmesi beklenmektedir. Bu silâhın Arkast Sa. 3, Sü. 4 te İlkönceleri. hava ordusu personeli olmadan 33 vatandaşın kurşuna di Genelkurmay askerî mahkemesinde imalini önleyeceK bir şey varsa, Son dakikada verılen bir habere mizin tepkili uçakları kullanabile zılmelerinde alâkah görülen emekli 1 Arkast Sa. 3. Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 4 te göre, şehrimize telgrafla çağınlarak misafir edilmiş olan muhtelif cek kifayeti haiz olmadıkları iddiasendikalar temsilcilerinin de işlirasile verilmi>en bu uçaklann. artık kile yarın bir toplantımn yapılmahavacılarımızm kifa\eti kendileri temin edilmiştir. Bu husustaH tarafından da kabul edildikten hazırlıkların bugün Fırıncılar Sensonra. verilmemesi için bir sebeb dikasında yapıldığı, Çalışma Bave mana kalmamıştır. Amerikalılar da, toplantıda bulunarak, vernıiyorsa. İngiltereden bir miktar etrafında görüşmelerdfc. tepkili «v nçağı alarak tnınterk»Sa. 3. Sü. 6 da AaKarada Hacettepedeki havuz dun bojle donmuştu •vcı birlikierimizi yetis.tirmcğe İlk kurbarun Eski Plân Bakanı ba.şlamalıyız. İşte o yazımda ileri ve Polhburo üyesi Voznesenskysurdüfüm tez bu, idi. nin olacağı tahmin ediliyor Bu yazım iirerine hara ordumnrün muhterem komutanlarınuı biNewYork 2 (Nafen) Sovyet rindon bir mektub aldun. Bu deRusyada yeniden kabul edilen idam ğerli komutanunızın adını mahfuz cezasının ilk kurbanlarmdan biri tutarnk yalnız mektubunu neşredeeski Plân Bakanı ve Politburo üyereğim: si Voznesensky'nin olacağı kuvvet«1311950 tarihli Cumhuriyet le tahmin edilmektedir. Sovyet Rusgazetesinde «Hava Ordumuza dair» yada yapılmakta olan siyasî temizlik başhklı yazırua okurken Havacılıesnasında üst makamlarda bulunğımızı anlamış ve bu hususta müsmuş komünist şahsiyetlerin hepsinin bet kanaatli bir yazar kazanmış d« idam edilecekleri anlaşılmaktadır. olmanın sevincini duydum. Politburoda idareyi ele geçirmiş oKumpanyalann şikâyetlerinden bir örnek: (Hava mevda«Türk Hava Ordusunda tepkili lan kuvvetli grup eski rakiblerinin, nındaki kar makinesi bu Bakanlığın müsaadesi olmadan av uçaklannın lüzumu hakkında esir kamplarına dahi gönderilmesiUçak alanının emrine verilemiyor. Çünkü alan hepimiz aynı fikirdeyiz ve bu lüne taraftar bulunmayıp bunların tazumu umumî efkâra a<"iklaman'z. Ulaştırma Bakanlığına bağlı!» mamile ortadan kald:rılmalarını isAnkara 2 (Telefonla) Ankara ı tatil edılmiştir. Sıcaklık derec«si, sıbunun tahakkukuna en büyük bir temektedirler. la soğukların şiddetlenmesi dolayı fırın altında 25 i bulmuştur. yardım olacaktır. Ancak takdir eder Harbden sonra Yeşilköye gelip carî münasebetleri geliştiıen yasile il sağlık kurulunca, ilk okullar j Sıfinn altında 40,5 siniz ki tepküi uçağı almadan önce, ;itmeye başlayan ve Turkiye ile bancı uçaklanmn hava mcydanıdan başka orta okul ve liseler de Karahallı 2 (a.a.) Üç günden onun uçusunu kolaylaştıracak medünyanın muhtelif memleketleri a mızda karşılaştıklan muhtelif zorçimdilik pazartesi sabahına kadar I Arkası Sa. 3, Sü. 1de selâ mevdan bakım elemanı gibi Arkası Sa. 4, Sü. 7 de rasında gerek turistik, gerekse tiher türlü imkânı hazırlamak gerekBeyannamedc Parti programektedir. Bu hamlıklar ikmal emındaki vaadlerin nasıl dilmedikçe tepkili tayyareyi rantahakkuk ettirileceği dımanlı bir surette kullanmak imbelirtilecek kânı elde edilemez. Halen bunu tahakkuk ettirmek için sarfedılen Ankara 2 (Telefonla) ÖğrenBunlardan biri idam a mahkum payret ümid ederim ki kısa zamandığime gore, D. P. Seçim beyanna' " ' " <». da semeresini verecektir ve bun jl» edildi, diğerleri hapis cezalanna mesinin esaslarmı hazırlamak üzeda şahsınızın da bir hissesi buluçarphnldıiar Bugün Avrupaya hareket edecek olan Prof. Xeumari<: "Son re, kurulmuş olan komisyon çalışn=c9§ı şÜDhesi?rUr.> malarını ikmal etmiş gibidir • Hava kuvvetlerinin înkişafı hu aylarda perakpnde fiatlarda görülen azalma temayülü iktisadî Londra 2 (B.B C) Sofyadan, Beyannamenin hususiyeti partiyüriiyüsümüzün doğru istikamette olduğunu gösterir» diyor susundaki yazılarınızla yaptığınız bildirildiğine göre, Turkiyenin Finin programmdaki vaadlerini nasıl libe konsolosluğuna bomba kcvve daha yapacağınızı ümid ettığım tahakkuk ettireceğine1 dair tafsilâtı maktan samk olanlaruı duruşmayardımlara teşekkür eder, hürBugün uçakla Avrupaya gidecek şu cevablan vermiştir: ları bugün sona ermiştir. Bul.ar m"tlerimi sunarım.» olan İstanbul Üniversitesi, İktisad Bir sömestrlik izinle Avrupa ihtiva etmesidir. Bu kısmın beyanhaberler ajansma göre, sanıklardao Bu güzide ve muhterem Hava faküîtesi Ord. Profesörlerinden Dr. ya gidiyorum. Frankfurt Üniversi nameye ek olarak yayınlanması da Sovvet EIçisi Bogomolov Son günlerde işsiz doktorların mağa karar vermiştir. Memleketi biri idama, ikisi mücbbed hapse va komutanımıza nâciz şahsım hak Fritz Neumark. dün kendisile gö tesinde, Pariste Hukuk fakültesile ihtimal dahilindedir. Komisyonca Arkası Sa. 3. Sü. 4 te sayısınm gittikçe arttığuu göz mizdeki doktor sayifinın yedi bin diğer beşi de bir seneden on beş Arkast Sa. 4. Sü. 7 de kında gösterdiği teveccühten dola rüşen bir muharririmizin suallerine önünde bulunduran Sağlık ve Sos küsur olmasma ve bu mjktarııı seneye kadar muhtelif hapis cezayı teşekkürlerimi bildirdikten son Arkast Sa. 3. Sü. 4 te yal Yardım Bakanlığı, tedbirler al Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ra. asıl mevzua geliyorum. Türk ve ecnebi askerî edebiyatını elinden geldiği kadar takib edebilen bir yazar sıfatile. yalnız tepkili uçak satın almakla işin bitnıiyeceğini takdir ederim. Meydan ve me>dan bakımı elemanı gibi ıımurlann bütun uçaklar için olduğu gibi, hattâ onlardan ziyade tepkili uçaklar için, lüzumlu ve Fransanın, Sovyet EIçisi ehemmiyetli olduğunu bilmiyor de°ilim. Bogomolov'un geri Muhterem Hava komutanı. halen çağınlmasım istemesi bunları tahakkuk ettirmek için sarfedilen gayretlerin kısa zamanmuhtemel da senıere vereceğinden ümidli olduğunu soylüyor ki Turk Hava Paris 2 (R.) Sovyet hükumetinin Hindiçinideii asi Ho Chi Minh Ordusu adına bir müjde telâkki etidaresini tanıması uzerine gerginletiğim bu sbzleri sevincle karşılaşen Frarjsız Sovyet münasebetleri mamak kabil değildir. Yalnız şo>le bugün çok daha vahim bir safhaya bir mühim nokta var: Meydan ba intikal etmiştir. Dün. Fransız Dış kun elemanı gibi her türlü imkânİşleri Bakanlığına gitmiyen ve Fran ABİDİN DAVEK Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Hava Ordumuzun Istanbulu terkeden uçak kumpanyaları çoğalıyor Rusyada idamlar başlıyor Patı Amerikan şirketi İstaıtbuldaki tnerkezini Beyruta nakle hazırlamrken Air France şirketi de Atinaya göç etmeyi düşünmeğe başladı Yurdda şiddetli bir kış httktim sürüyor D. P, seçim beyannamesi hazırlandı Karahallıda sühunet sıfinn altında 40.5 dereceye düştü Ankarada bütün okullar tatil edildi iktisadî durumumuz Işsiz doktorlar artmağa başladı Filibe Konsolosluğumnza bomba koyanlar Bakanlık, büyük şehirlerdeki is yerlerinin her birinde ayrı doklor buluıduracak \ Hindistattın ilk Cumhur Başkanı Fransız Rus gerginliği artıyor İtalyaıt boksörleri gcldiler Dün uçakla şehrimize gelen İtalyanlar, yapacakîarî maçlarm görülmeğe lâyık olduğunu söylüyorlar y" Yahya Kemalin büyük eseri Yavuztıantenin ikinci bendi İsmail Habib bugünkü (Edebiyat sohbetleri) nde bu bendi Uk defa olarak neşir ve aynı zamanda tahlil ediyor Her istiyen ev sahibi olabüecek Mesken buhranını önleyecelc Hindistamn ilk Cumhur Baskalnığına Rajendra Prasad'm seçildiğini yazmıştık. Başkan ilk nutkunu tedbirler ü/erinde çalışmakta olan 26 ocakta vermiştir. Resimde, hukumet binası içtima salonunda yapılan bu toplantıda, Hindistamn son U dort komisyon umumî heyete vermumî Valisi C. Rajagoplachau ile Endonezya Cumhur Başkanı Ahmed Sokarno hazır bulunmuştur. Resim, mek üzere raporlarım hazırlamak Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ^ Hiudistan Cumhur Bafkanını nutkunu soylerken gostermektedir. Misafir boksörler Ye$iUrarde karjihyıçıhn arasında İkinci sahifemizde Tmry i M~vrv
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog