Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 2S Şubat 1950 o I ROMATİZMAve bütün aârılara karşı 4SAAT ARA ILE GUNDE 3 KAŞE 40 litreükten 600 litreliğe kadar BA5.DI5.NEZLE.ADALE.SINIR ALINABILIR. RADYO | r Bugünkü Program İSTANBUL Alm; Alman MİELE SÜT Makineierimiz Bayanlara Müjde: G e1 miştir . A. TECMEN Sirkeci Nur Han altında No. 2 .NAHUM KADIN EL ÇANTA İMALÂHANESİ Avrupa derf ve her renk üzerinde çantalarını sizlere takdim eder: 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13 15 Şarkı ve turkuler (PI ) 13 30 Çeşidli hafıf muzık (Pl.) 13.50 Şarkı ve turkuler; oku>an: Melek Erdık: çalanlar. Hakkı Derman, 1950 yılı bekçi ücretlerini gösteren tahakkuk listeleri 21/2.' Şerıf Içli, Selâhaddm Pınar; 1) Bulbulu şeydaya, 2) Yme bağlandı, 3) 950 tarıhinden ıtibaren 15 gün süre ile muhtarhk binaları önüne Kımseler gelmez, 4) Gun kavuştu, 5) asılmıştır. Niçın mahzurv, 6) Ey ateşı gam, 7) Ba1949 yılı ücretlerinin aynı olan bü ücretlere itirazı olanların hara bak. S) Sarı gulum 14 30 Ev kadını (Lekecılık) 14.40 Dans mu. Beşiktaş Kaymakamhğına birer dilekçe ıle müracaatleri ilân zığı (Pl.) 15.00 Programlar ve kaolunur. (2361) panış. 17.57 Açıhs ve progrtmlar 18 00 Caz muziğı (Pl ) İS 30 Sadl Yaver Ataman memleket havaları Ses ve Saz Btrliğı konserl 19 00 Haberler 19.15 Hafif ara tnuzığı (Pl.) 19 20 Eadyo senforü orkestrası konseri; ldare eden: Cemal Reşıd Key; Ludwig van Beethoven. Senfoni No. 4 «Si bemol» eseri takdim eden: Fikrt Çıçekoğlu 20.00 Memleket turkuleri; okuyan: Cemll Cankat; 1) Yara bende, 2) Aglaya ağlaya, 3) Karşı dağdan, 4) Yaralıyım, 5) Bir daracık pencere 20 15 Operaîardan sahneler ve orkestra eserleri <P1.) 20.50 Serbest saat 21.00 Çarkı ve turkuler (Pl ) 21.15 Fasıl rıeyetı konserı «Uşşak» 1) Pejrev. 2) Çıkmaz denınu dılden, 3) Eır katre lçen, 4) Gul hazın, 5) Yaptı bir, ) '6) Taksim, 7) Siyah ebrulerln. 8) Eslri Tulfunum, 9) Gul yuzlulettn, 10) Saz semaisi 22.00 Oda müzjgl (Pl ) 22.35 Dans muziği (Pl.) 22.45 Haberler 23 00 Çeşidli Hafif müzlk (Pl.) 23.30 Progranüar ve kspanif. 7.31 Marjlar (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Şarkllar (Pl.) 8.15 Tangolar (Pl. 8.25 Günün programı 8.30 Hafif müzik (Pl.) 9.00 Kapanıg. 12 28 Açılış ve program 12.30 Karışık sarkılar 13.00 Haberler 13.15 Melodiler (Pl ) 13 30 Öğle Gazete 13 45 Pıyano ile caz parçalan gl (Pl.) 14 00 Kapanış. 18 00 Şarkılar 18 30 Radyo Mlon oıkestrası; 1) Franz Lehar: Mavi Mazurka operetinden potpuri, 2) Willy E"gel Berger Manon vals!, 3) Oskar Nedbal Suvan valsı. 4) Oakar Klose: Maear serenadı 19 00 Haberler 19 15 Geçmişte bugun 19 20 Yurddan sesler 20 00 Bestekâr simalan (Pl.) 2015 Radyo Gazetesi 20.30 Ince saz (Suzıdil faslı) 2100 Temsil 21.45 Serbest saat 22 00 Konuşroa 22 15 Caz orkestraları Çeçldl (PL) 22 45 Haberler 23 00 Kapsm;. Beşiktaş Kaymakamlığı Bekçi Eşleri Komisyonu Başkanlığından: • Lezard : 85. Yılan :85 Avrupa vidala: 55. Süet : 40. Satış salonu: Beyoğlu Sakızağacı, Haydarbey Apt. 8/2 Ar Sineması çıkış kapılan karşısmda. Bir ziyaret sizi tatmin edecek SabahleyinJ^alkfığınız zaman ilk işiniz dişlerinizi ı Yalnız 20 veya 30 lira peşin ödeyerek fevkalâde bir ORİON radyosu alabilirsiniz. Ufak bir masrafla siz de mükemmel bir radyoya sahipolmanın zevkine kavuşabilirsiniz! ORİON radyolan bilhassa ses berraklığı, hassasiyeti ve cazip görünüşü bakımından emsalsizdir. Yeni gelen ORİON modeli ise gayet gösferişli olup, ses kuvveti ve tabiiliği ile en lüb radyolara rekabet edebilecek bir radyodur Kısa dalgalarda mevcut 3 "genişletilmişdalga sahası" ve göz lâmbası, ıstasyon arama işini son derece kolaylaşfırır. 1 4 Lâmbalı A A LİRA PEŞİN 12 Tablet NEVRJSAL PERTEV soğuk ve rütubetli havalarda vücude yayılan ağrılarla nezle başlangıçlarmı derhal teıjavi eder. Eczanelerden arayınız. 4 adedlik kutularda 10 kuruş, 20 adedlik tüplerde 25 kuruş. ANKABA JL\3 LİRA AYDA • TABLET ve SURÜP • Diş Macunu ile fırcalamak olmalıdır.RADYOLİN Diş Macunu dişlerinizin ve ağzınızın sağlığını koruyan antisepiik ve en mükemmel bir vasıtadır. REOSİL BRONŞiTve 0K5URÜCU KESER HER EUANEDE BILUNIR BULMACA 1 2 8 4 5 6 7 8 ! Yeşilyurd Tarım ve Barındırma Kooperatifinden: 5 Lâmbalı ^ A LİRA PEŞİN «# W LİRA AYDA • • • l 1•i A • • • • •L Soldan sağa: 1 Bir kafilenin en llerisinde gldenler (çoğul). 2 Bir edat, çelme takan. 3 Yemışlerden bıri, işkencecinın suçlular yaptığı. 4 Çevrilınce «aldan&n» mansına gelır, guzel sanat* 5 Tersı «kotu tıynetli» insanlardan. oır. bir goz rengl. 6 Partılerm şimtijden seçım ıçin hazırlamakta oldukları. 7 Vaktıle çıkanlmış olan bazı bsnknotlara verılmış olan isım, bir harfın okunuşu. 8 Her din sahıbinin kalbınde sakladığımn yarısı, bir eoru eclatı Yukarıdan aşağıya: 1 Kendını medhedıcl sözler söylemek. 2 Eskı Turk şairlerinden All Şır'ın uçuncu adı, bir hayvanın b«İırtısı. 3 Çok fazla bilgin (ikl kelıme). 4 Bir duzunenin dörtte biri kadar merhametsiz (ikj kelime). 5 Bir edatın kısaltılmışı. Fransada bir nehir. 6 Bir emir, bazı cins hayvanlar sadece bunu yerier. 7 Utanmazlarm sebeb olmaktan çekinmedıkleri. S Meyhaneler cıvannda işitllenlerden, Belediyenm fakır (') ler için on beş bın lırava yaptırmak istedığı. Evvelki bulmacanın haüedilroiş $ekli 1 2 3 4 5 6 7 8 t Kooperatifimizin adî genel kurulu, 19 Mart 1950 Pazar günü saat on dörtte Adana Halkevinde toplanarak aşağıdaki gündemi görüşecektir. Statiimüzün 18 inci maddesl gereğince sözü geçen gün ve mahalde ortaklarımızm haîır bulunmaları veya vekillerini göndermeleri rica olunur. (Ekseriyet sağlanmadığı takdirde ikinci toplantımız, aynı yer ve saatte 26 Mart 1950 Pazar günü yapılacaktır.) G ÜNDEM: 1 Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması. 2 1949 yılı hesablarının incelenmesi ve bilânçonun tasdiki ile yönetim kurulunun ibrası, 3 Yönetün kurulu asîl ve yedek üyelerinin seçümesi, 4 Den«tim kurulu asîî ve yedek üyekrinin seçilmesi, 5 Önümüzdeki yıllarda ara ziraati yapılıp yapılmıyacağının tesbiti. 6 Hisse senedlerinin tab'ı işi. (2489) ASSOCtATED BRİTSH OİL ENGİNES (EXPORT) LTD. Hareket Hasebile Bugün satışın son günü Amerikan mutfak levazımatı: 800 liraya KINGSBUERY piyanosu her nevi mobilyalar, lambalar, radyo, karyola vesaire. Beyoğlunda Amerfkan Konsolosluğunda Bay Turner Smith'e veya Bebekte Robert Kolleje müracaat olunması. RADYOLARI PETTERFİELDİNG Kara yahk Dizel Motörleri: 20 Bk dan 80 Bk ya. f Elektrik Sayaçlan Jeofizik Asistanı Alınacaktır. A R 0 N . . Kandilli Rasadhanesi Müdürlüğünden: Evvelce 6/1/1950 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ilân edilen şartları haiz olanlar 8 Mart 1950 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebilirler. (2523) îk safhah 2 8 lira toptan Agopyan Han Gaiata TELEFON: 40246 İSVİCRE SAATÇİLİK SÂNATINDÂ Tanınmış bir fabrika tstanbulda mukim ve saat ihracatçılan meyanında iyi tanınmış bir mümessil aramaktadır. Sicil ve resim göndermek suretile E 60004 referansile fransızca, almanca veya ingılizce olarak PUBLICITAS S.A. BIENNE (SU1SSEJ müracaat edılmesi. teriş Komandit Şirketi Taşra için bir Yatık Motörlü Elektrojen ğruplar 16 KW, 25 KW, 50 KW. DİPLOMALI ECZACIYÂ MİRRLEFS. Kara Dizel motörleri: 165 B.K dan 1600 BK ya kadar. ihtiyaç var. Emek EcZa Deposuna müracaat edilmesi. Kuluçkalık yumurta Legorn ve Rodeyland damızlık yumurtalarmı Ibrahim Fevzi Çiftliğinden temin cdebillrsiniz. Beyaad Ordu caddesi No. 51 den araymız. Tel: 20519 Dr. H. SAİP OLGUNEB Deri ve Zührevi Hastalıklar Mütehassısı. Paiardan maada her gün Pangaltı İnci ması karşısı No. 177 T VIKODIN VİKODIN VİKODIN VİKODIN RÜTUBETLİ HAVALARDA KULLANINIZ. T A B L E T ts f İMİTİÜHİATL ZİAİt | R | « | H | E Y T|! İTİIİZİPIG E i |LİA|N|E|DİE N • Elektrojen gruplan: 110 KW dan 1100 KW a kadar. VİKODIN HER E C Z A N E D E BULUNUR. ÖKSÜRÜK VE B R O N Ş İ T İ GEÇİRİR. Türkiye Demir ve Çelik Farbikalan Müessesesi Müdürlüğünden: lstanbulda Kuruçeşme deki Müessesemiz satış de* posunda R|OiNWlF|A|N|! Ü!Nl«|ŞUR|l|H İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 20 30 da AİLİ1İBİIİKHK P|A|KİO|R|A|K|« McLAREN Kara Dizel motörleri: Deniz Dizel motörleri: BURSA KAPLICALAR1 TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Şirketimizin 1949 hesab yılına aid hissedarlar genel kurulu 25 Mart 1950 Cumartesi günü saat 15 te Bursada şirket merkezinde mutad olarak toplanacağmdan sayın hiseedarların muayyen günde teşrifleri rica olunur. 1 2 3 4 5 G ÜNDEM : Yönetim kurulu raporunun okunması. Denetçi raporunun okunması, Bilânço ve kârü zarar hesablarının tasdiki ve yönetim kurulunun ibrası, Müddetleri biten yönetim kurulu üyelerinin yenilenmesi. 1950 yılı için denetçi seçilmesi, Pikin fonunun 163 ürattan (2423) Satılmakta olduğu ilân olunur. 33 BK dan 132 BK ya kadar 30 BK dan 120 BK ya kadar D I K K A T lstanbulda Yenipo siahane karşısında EleMroien jmıplan: 20 KW dan 85 KW a kadar Dr. FEYZİ TANER Şişli Çocuk Hastanesi Böbrek, Mesane, Prostat hastalıklan mütehassısı ve operatörü. Beyoğlu tstiklâl Cad. Afacami | yanı Rumeli Han No. 15. » • S a a t 15 19 Tel: 42380 ' TÜRKİYE KREDİ BÂNKHS! A. 0. Tasarruf hesablarına senede 4 ikramiye verir. Bu yılırı ilk ikramiyesi 14 NISAN 1950 de çeküecektir. Bu ilk keşideye girmek için Yazan: Rıchard Vos» Tıurkçesi: Cemal Hı/at Telefon: 42157 K O M E D İ K I S M I HAMMLAR TERZİHANESİ Yazan: Georges Feydeau Turkçesi: Mahmud Yesari Telefon 40409 Pazar gunleri 15 30 da Matine Cumartesi ve Çarşamba gunleri 14 30 da ÇOCUK TIYATROSU Gışeler saat 11 de açtlır. Pazartesı akfamları Dram kısmtnda Salı akşamları Komedı klsmında temsil yoktur. MUAMMER KARACA Opereti' M A K S I M'de Bu ak*:nm 20 ^0 do (OSMAN BÎKES) Cumartp^ı Pazar matınf ı 15 te Cumartesi matine ''erııe Derşembe akşam lan talebeye tenzilât Telefom. «SU4 DRAM KISMI K ATİL PETTER. Kara Benzin ve Dizel Motörleri: 1 1/2 BK dan 660 BK ya kadar 15 MART 1950 AKŞAMINA KADAR Bankaya en az 100 lira yatırmak lâzımdır. •i DOEIOB Deniz Dizel motörleri: 250 BK dan 590 BK ya kadar Elektrojen Gruplan: 137 KW dan 420 KW a kadar Kadm Doğam Hastalıklan ve amellyatlan Mfltebassısı I Beyoğlu, Isüklâl Cad. 403 I Şark Pazarı karşısı Muayene: • 15 30 19, Tel: 43864 Sahib v» BafmtihaTTİri ı Emir Necib Alakaml Evsaf üstünlüğü ve dayanıklığiîe tanınan MEADOVYS Benzin ve Dizel, Deniz ve Kara Motörleri. Türkiye Umumî Bayiliği: NADİB NAOf AZİZ İSVAN ve ORTAĞI LTD. ŞTİ. Şişhane Meşrutiyet Cad. No 184 Beyoğlu P K. 2082 Tel: 41977 ^ M Tel Adres: ARUM. Bu nüshada yaz% itUrini tiiitn idare eden: CEVAD FEHMİ Cumhıtrivtt Uatbaan. 0T0 KAMYON İÇ VE D IŞ LÂSTİKLERİ gelmistir. Katırcıoğlu G e n e 1 T E G E N S O Ltd. ŞtL İstanbıılTel: 23891 Han Temsilcisi IRELLI FOTOKOM ÜŞTOGLU Sicked Orhaniye A^MET Cad. N». 34/1 ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog