Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

28 Şubat 19F0 CUMHURİYET CEMİYETİN ADI: Madde 1 (Ticaret ve Sanayi İşbirliği Cemiyeti) adı ile bir cemiyet kurulmuştur. CEMİYETİN MERKEZI Tasarruf hesabları ikramiyesinin 1950 yılı birinci çekillsine Madde 2 Cemiyetin merkezi İstanbuldur. Ve ikametgâh aid olup evvelce muhtellf gazetelerde yayınlanan ilânlardaki adresi şimdilik (Bahçekapı 4 üncü Vakıf han kat 3 No. 23 dür.) kur'a numaralarmm alınmasını gösteren cümle aşağıda yazılı CEMİYETİN MAHİYETİ: şekilde düzeltilmiştir: Madde 3 Cemiyet, tamamle meslekî bir teşekküldür. Hiç (Hesablarında 550 lira ve daha fazla parası bubir suretle siyasetle iştigal etmez. CEMİYETİN MEVZUU: lunanlar paralanmn 50 lirası için bir ve her 500 liMadde 4 Geni.; mânası ve kanuni anlamile ticaret ve sarası icin de ayn bir kur'a numarası alırlar.) nayii kendilerine meslek veya sanatı mutade ittihaz etmiş olan Keyfiyet tashihen ilân olunur. hakikî ve hükmi şahısları memleketin ekonomik seviyesını yükseltme gayesi etrafmda toplamak ve birbirlerine dayanarak ve güvenerek çalışmaİErını temin ve teshil eylemek suretile sanayi ve ticaretin teessüs ve inkişafına hizmet etmek Cemiyetin ıştıgal mevzuunu tegkil eder CEMİYETİN GAYESİ: Madde 5 Cemiyetin tahakkukunu gaye edindiği hususatm başlıcaları şunlardır: , . a) Ticaret ve sanayi yekdiğerini tamamlıyan ıştıgal mevzuları olarak telâkki ile bunların sâliklerinin kendi haviyetlermı Ticaret Kanununun 361 inci ve Sirket esas mukavelenemasinin ayrı ayn muhafaza etmek kayıd ve şartlarile daima beraberce 56 ncı maddesine tevfikan Dış Ticaret T.A.Ş. hissedarlar umumi heyeti adiyen 23 Mart 1950 Perşembe günü saat 11 de Şirketin Galatada Rıh çahşmalarınm lüzumlu ve faydalı olduğu hakikatinı her vasıta ,*„, tım carldesi Kefeli Hüseyin Hanının 4 üncü katındaM idare merkezin ile duyurmak ve temine çalışmak. b) Memlekette ticaret ve sanayün her bakımdan ınkışafını de topîanacaktır. temin için ilmî ve ameli çareler aramak ve cemiyetin mevzuuna Bu toplantıya iştirak edecek hissedarlarm Mrket nizamnamesi dahil işlerde bur'.arın müteşebbislerine müzahir olmak ve onları nin 67 nci maddesine tevfikan asaleten vcva veVSleten sahib h"'nnteşvik eylemek. dukları hisse senedlerini toplantı gününden en az bir hafta evvel Şirket c) Yurdumuzda tesisi kabil ve lüzumlu olan yeni sanayi »uveznesine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzımdır. belerinin kurulabilmesi imkânlarını aramak^e bu yolda tetkıkler B UZNA ME : yaparak azaların dikkat nazarlanna arzetmek. d) Ticaret, sanayi ve teşebbüs erbabının umumî ihtıyaçlarını 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarının okunması ve tasvibi. 2 1949 muamelâtına aid bilânço, kâr ve zarar hesablarımn tetkiki tayin ve tesbit ederek bunların sağlanması için resmi makamüt nezdinde teşebbüslerde bulunmak, takib eylemek ve musbet olave kabulii. 3 İdare mecHsi azalarile murakıbların 1949 yılı muamelâtından do rak ihtiyacına gayret etmek. e) Memlekette merdana getirilecek teşebbusler ıçın lazım Jayı ibrası. olan kredileri sağlamak yolunda tetkikler yapmak ve alakalılara 4 İr'are meclisi intihabı. T 5 dare meclisi azalarma 1950 'iiı için verilorek huzur hakkmın ,u yolda da müzahir olmak. tavini, f) Memleket dışı ve yurd işi ekonomik durum hakkında cemiyet azasını tenvir ve bilhassa ihsai malumat ile onları daıma 6 Kâr ve zararın tevzii suretinin tesbiti, 7 Yeni sene için murakıb intihabı ve ücretinin fsbiti, mücehhez bulundurmak. anketler yapmak. 8 Ticaret Kanununun 323 üncü maddesine göre idare meclisi azalag) Dış memleketlerde mevcud ve millî gayelere ve menfaat; rının şirketle ticarî muamelelerde bulur>rnas]ın salâhiyet veril lere uygun olan ve herhangi bir şek lde siyasî bir maksadı bulunmıyan ıktisadî ve meslekî tesekkül ve cemiyetlerle munasebet mesi. TDARE' MECLİSİ tesis ederek gerekirse onlarla teşriki mesai eylemek ve bilhassa Avrupa ve milletlerarası iktisadi işbirliklerinde ve Beynelmılel Ticaret Odasında bir mevki temin eylemek suretile bunların azamüddet mehll verilebilir. larmın sağladıkları menfaatlerden faydalanmak ve neşrıyatından Satışa ljtirak edeceklertn d»h» evvel istifade etmek. . G E N O V A satıj şartnamesini okumalsrı ve lüzumh) Türk mallarını ecnebi memleketlerde teşhır ve tanıtmak lu izah&tı almaları lâzımdır. İlk «çık Yakında PİRE (Muhtemel) GENOVA ve MARStLYA) için arttırmada isbu gayrimenkule verilen ve bu malları ithal eden müesseselerle doğrudan doğruya temasa hareket edecek vapıırlar : bedel yüzde yetmij bejlni bulmadığı geçerek onların şikâyetlerini ve arzulannı tetkik etmek ve bu takdlrde en çok arttıranın hakkı b&kl t 10 martta Hmammızda beksureüe yerli mallarımızın müşkülâtsız ihracını temine çalışmak kalmak sartile «atıj on gün daha uza. '. lenmektedir. ve mallarımızın dış memleketlerde rağbet görmesi ve deger fıattılarak ikinci «rttırmajı 17 nisan 1950 ( 12 martta eşyayi ticariye tarihine rastlıyan pazartesi günü »ynı larla satılması hususlarında gayret sarfetmek ve cemiyet azaları( alarak hareket edecektir. saat ve yerde icra kılınacaktır. İpotek nı dış piyasalar hakkında tenvir eylemek. sahibl alacakhl»rla sair ilgillierin bu ( 27 marta doğru limanımızda i) Yurdumuzda mevcud ilmi ve meslekî teşekküllerle teşrıkı gayrımenkul üzertndeki haklarını. faiz ( beklenmektedir. 30 marta mesai etmek ve müşterek menfaatlere taalluk eden işlerı alakave masrafa dair dlyeceklerinl on bej ( doğru eşyayi ticariye alarak gün içinde satıj memurluguna blldirlılar nezdinde beraberce sağlamağa çalışmak. meleri lâzımdır. Aksl halde satıj be' hareket edecektir. j) Müşkülâta uğrıyan azaya mümkün olan yardımı yapmak, deli paylasmsından h»riç kalırlar. BiUmumî Acentalan: ORİENT EXPRESSO, Galata eski Gümrik ezcümle parasız hukuki müşavereler yapmalarmı temin etmek rikmij vergisl satıs bedelinden ödenesokak Emek Han No. 40, Tel: 41943 ve imkân nisbetinde adli ve malî iglerini dahi takib eylemek cektir. TellâUye, lhale karar pulu, tezkere ve ferag harclan »lıcıy» aiddir. k) İlmî ve meslekî toplantılar, kongreler ve münakaşalı konŞartnamenin 25 2/950 tarihlnden ltiferanslar tertib etmek ve mevzu dahilinde kalmak ve gayelerıne baren herkestn görebilmesine »çık buhâdim olmak şartile her türlü neşriyat yapmak ve bu gıbı neşlunduruldugu ve bu gaynmenkull«rln rıyatı teşvik ve takib eylemek. İşverenler ile işçiler arasmda geijbu İlân ve satıj jartnamesi dalresinde reken âhengin kurulmasına ve i« beraberli|uıin sağlanmasına belli gün ve ««atte «atıUc»g» u«n olugayret etmek. nur. 1 îşletmemizin merkez bölgesindeki fabrika istif yerinde CEMİYETİN MÜESSİSLERÎ: mevcud (74652) adede denk (696.785) metreküp muhtelif kalite Madde 6 Cemiyetin müessisleri (idare kurulu asil üyelerı, lunmadığı takdirde ikinci reisi tarafından açıldıktan sonra umumi köknar keresteleri (7) yedi parti halinde 26/2/1950 gününden itibaren (10) on gün müddetle ve açık arttırma suretile satışa çı murakıblar, haysiyet divanı, aşağıdaki isim ve adreslerı yazılı heyetçe seçilecek bir reis ile bir reis vekili ve iki katıb tarafından idare olunur. Umumî heyet kararlan toplantıda bulunan ash Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetini haiz zevattır. karılmıştır. Asil idare kurulu: 1 Cevad Nizami Düzenli (Reis): Galata azanın yarısından bir fazla ekseriyetle verılır. Reylerde beraberlık 2 Açık arttırma 8/3/1950 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de Ayancık İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak Ko Ömerabid han kat 1 İttihad Değirmencilik Şirketi murahhas azası, halinde, reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış sayılır Bun2 Tevfik Noyan (2 nci reis) Birinci Vakıf han Amaç Ticaret dan ana nizamnamenin tâdili ve cemiyetin feshı kararlan musmisyon huzurunda yapılacaktır. A S müessis ve ortaklarından, 3 Sedad Kantoğlu (Um. Katıb tesnadır. Bu husustaki kararlar, mevcud asli azanın en az uçte 3 Beher metreküp kerestenin muhammen bedeli: IV. cü kalite kırmızı marka köknar keresteler için (140.), vek.) Galata Kozluca han Boğaziçi T.A.Ş idare meclisi reısı,,J 'f^ Bördü6» UMİrd, V. ci kalite yeşil marka köknar keresteler için (120.) ve köknar Tevfik Sabuncu Yağ iskelesi Zindankapı No. 43, 5 Zıya Kılıç: Yağ iskelesi Soğancıbaşı sok. 18/20, 6 Cudi Birtek: Voyvoda kadronlar için (130.) liradır. 4 Bu işe aid şartname Ankarada Orman Genel Müdürlfl caddesi Danüp Sigorta han, 7 Necmi Gürdemırel (veznedar): ğünde, îzmir Orman Başmühendisliğinde, İstanbul, Mersin, Sam Galata Demirbağ han No. 9, 8 Hüsnü Himmetoğlu: Galata Kesun, Sinob, Kastamonu, Ayancıfc İşletme Müdürlükleri ile Zon feli Hüseyin han kat 3, 9 Hilmi Kutman: Yempostahane caddesi Valde han zemin kat 11, 10 Harun Uzunçam: Galata Mah olacaktır. guldak ve İnebolu Bölge Şefliklerinde görülebilir. . .. . mudiye caddesi 48, 11 Vahi Özarar (Muhasebecı): Galata KeMadde 18 Fahri az3, umumi heyet toplantılarına ıştırak 5 Her partinin miktarı ve geçici teminatı şartnamede gösterilmiştir. îsteklilerin % 7.5 geçici teminatları ve müsbit evrak feli Hüseyin han, 12 Fahri Ulaş: T.C. Merkez Bankası istanbul eder Ve söz sahibi olabilirler. Ancak reyleri istişarîdir Heyeti uŞubesi Md. , . nSniyenin kararına vabeste işlerde kat'i rey sahıbı olamazlar. ları ile birlikte belirli gün fe saatte Komisyona müracaatleri. Murakıblar: İhsan İpekçi: Beyoğlu îpek sineması sahıblerınMadde 19 Umumi heyetçe aza arasmdan seçilecek ıkı mu(1955) den, Bedri Bekiroğlu: Galata Ahen Münih han kat 3, rakıb! Cemiyetin yıllık hesablarını tetkik eder. M u rakıblarm haHaysiyet Divanı: Muhlis Erdener: Galata Veli Alemdar han zırlıyâcakları rapor umumi heyetin senelık mutad toplantısuıa kat 5 No. 15, Kâzım Arım: Galata Nordstern han Keten Kendır sunulur. .. .. Sanayii T.A.Ş., îhsan Zenciroğlu: Galata Rıhtım caddesi Iktısad ÎDARE HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ: han 4, Bülend Günensay: Madde 20 İdare heyeti, umumi heyet tarafından gızlı rey ve CEMİYETİN ŞUBELERİ: ekserivetle bir yıl için seçilecek on iki asli azadan terek3 ilâ 6 yasındaki yavrularınızın beden ve fikirlerinin gelişMadde 7 Cemiyetin şimdilik şubesi yoktur. S e S e r Ancak i d a r e heyeüne seçüecek azamn en az beş tanes. tirilmesi maksadile Nişantaşı Güzelbahçe sokak No. 8 (KİNCEMİYETİN AZALARI: îanayicilerden olacaktır. İdare heyeti kendi aralarından bir reis, DERGARDEN) ana okulunda kayıdlara devam edilmektedir. Madde 8 Cemiyetin aslî ve fahrî olmak üzere iki türlü azası birfkinci reis, bir muhasib ve bir veznedar aza seçer. Ayrıca u^ m 3 ayhk ücret 100 TL. Telefon: 40916 vardır a) Asli aza: Ticaret ve sanayii kendisine meslek ittihaz etkâtibin dahi idare heyeti azaları arasmdan seçılmesınde b.r miş olan kanunî ehliyeti haiz ve Türkiyede bir kanunî ikametgâhı ma^zur yoktur. Cemiyeti idari ve kazaî makamlar n « d m d « j e bulunan her vatandag Cemiyete aslî aza olabilir. b) Fahrî aza: Ilmı üçüncü şahıslara karşı idare heyeti re.s veya ıkıncı reısı temsıl ve meslekî kıymet ve müktesabatından faydalanılacağma kanaat Madde 21 Umumî heyet tarafından ayrıca ve aynı miktar 1 Hâzığ Belediyesi Elektrik İşletmesi için lüium olan 200 getirilen kimseler idare heyetinin tasvibile Cemiyete fahrî aza oaded ahşab direk 21 gün süre ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul larak alınabilir. Mesleği terkeylemis bulunması itibarile aslî aza v e esas dahilinde yedek aza seçilir. idare heyeti ahgmdan bımuştur. olmak durumunu kaybetmiş bulunan zevat idare heyetinin ka rinin inhilâli halinde aynı esaslarla yedek azadan en çok rey al 2 Beher direğin 50 şer liradan 200 adedinin tahmin bedeli rarile Cemiyette fahri aza olarak kalabilir. Sanayi ve ticarette mıs olan bunun yerine geçer. Cemiyetin gayelerıne ve ışbu nızam10000 lira ve geçici güven parası 750 liradır. çahşan işçiler ve müstahdemin de Cemiyetin tabii ve fahrî azası name hükümlerine ve umumî heyetin kararlarına uygun bir şeT cemiyeti tedvir eylemekle idare heyeti vazıfelı ve sorum3 Eksiltme 6 Mart 1950 Pazartesi günü saat 15 te Belediye telâkki edilirler. Encümeni huzurile yapılacaktır. CEMİYETE GIRIŞ: lUdU Madde 22 tdare heyeti en az on beş günde bir toplamr. 4 Buna aid şartname Belediye Encümeninde her gün görüMadde 9 Aslî aza olacak durumda bulunan kimseler kenlebilir. dilerine verilecek talebnameyi doldurup imza eylemek ve en az Toplantı, azaların yarısının bulunmasile yapılır Kararlar ekser 5 tsteklilerin 2 nci maddede yazılı geçici güven parasını havi iki asli aza tarafından yazılı olarak tavsiye edilmek suretile ve yetle verilir. Ve tesavii ârâ halinde reısm bulundugu araf ekser makbuzları, banka mektubu ve Ticaret Odası vesikalarını ibraz etme idare heyetinin tasvibile Cemiyete kaydolunabilirler. Fahrî azalık vet kazanmış sayılır. Bu suretle ekseriyet teşkil edılmedıgı haiy/rine yedek aza da davet olunabilir. idare heyet. leri lâzımdır. ise idare heyetinin kararına müsteniden Cemiyetçe kendilerine ferde « ü S ^ ^ " ^ ^ 6 Teklif mektubları ihaleden bir saat evveline kadar Bele yazılı olarak teklif yapılmak ve yazılı ve imzalı muvafakatler; vazifelerinin ifası için eger aralarındarı ayhk ücretle müstahdem bir umumi katıb ile luzumu diye Başkanlığına verilmiş olacaktır. alınmak suretile icra edilir. Ancak işçiler ve müstahdemin için 7 îsteklilerin belli gün ve saatte Belediye Encümenine gelme böyle bir merasime lüzum yoktur. leri yayınlanır. (2268) CEMİYETTEN ÇIKIŞ: Madde 10 Cemiyetten çıkış serbesttir. Ancak yazılı taleb veya muvafakatlerile kaydolunmuş bulunanlar çıkma arzularını mmaea ve ucıe ıttı c ı u c ı y " " = .. gene yazılı bir şekilde bildireceklerdir. g a y r ı m e n ^ satın almala dahi salâhiyetlidîr. Ancak, butun bunMadde 11 Cemiyetten çıkarılmak: Cemiyetlere aza olabilmek kanunî ehliyetini kaybeden azanın idare heyeti kararile kaydı ların hesabını ilk toplantıda umumi heyete arzeder. Madde 23 Umumî kâtib, idare heyetinin kararları dahısilinir. Cemiyetin i$bu nizamnamede belirtilen gayelerine muhalif veya meslekî haysiyet ve şerefini ihlâl edici hareketlerde bulun linde ve ondan alacağı salâhiyetle Cemiyetin g u n l u k ı ş l e n m e d vir eder. Umumî kâtib, Cemiyetin difer butun mustahdemlerımn Fabrikalarımızda çalışmak üzere 15 elektrikçi ustası ile 10 duğu, idare heyetinin yapacağı idarî tahkikat ile ve kat'î deliller âmiridir Ve bu meyanda kanunen tutulması lazım gelen defter gösterilmek suretile tesbit edilen aslî azanın cemiyetten çıkarılbirinci sınıf elektrikçi almacaktır. İmtihan neticesi tahakkuk edeması lftam gelir. Ancak bu azanın işbu hareketlerde bulunduğu vesair idarî hususattan idare heyetine karşı mesuldur. cek ehliyetine göre yüksek yevmiye verılecektir. HAYSİYET DİVANI VE VAZİFELERI: nun idare heyeti aslî ve yedek azaları, divanı haysiyet azaları ve Taliblerin nüfus cüzdanı ve bonservislerile Müdürlüğümüze murakıbların topluca ve ekseriyetle verecekleri karar ile tahakMadde 24 Haysiyet divanı umumî heyetçe aslî aza arasınmüracaatleri. (2379) kuk etmis olmaaı larttır. Şu kadar ki bir aza hakkında Cemi d a n S f e c e k b e ş î i s i d e n terekküb eder ki bunlardan en az ıkıs•yetin gayesine muhalif olmıyan, idare tarzını tenkid yollu sözle nin sanayicilerden olması 8 arttır. Aynı suretle ve aym mıktarda yedek aza seçilir. Gerek bir inhilâl yukuunda, gerekse ekser ye rinden dolayı cemiyetten ihraç kararı verilmez. teşkil edilmediği ahvalde asU aza yerine yedekler geçer. Haysiyet ' UMUMl HEYETİN TEŞEKKÜLÜ: tlla Gemük Belediyesi Elektrik îşletmesıne birinci sınıf yetkiye « " " :. Madde 12 Umumî heyet, aslî azanın heyeti umumiyesinden divanı, Cemiyet azaları arasmda çıkacak . * mal'k bir elektrik mühendisi almacaktır. tesekkül eder. Ve mutad olarak her senenin ocak ayı içinde top ealısır. Ve tarafların rıza ve muvafakatlerile hakemlık yapar. Taliblerin, diploma ve şimdiye kadar çahştıkları müessese lanır. Toplantı günü, vakti, ruznamesi, azalara en az üç gün evCEMİYETİN GELİRLERİ: lerden aidıkları bonservislorile birlikte 15 mart 1950 tarihine ka vel İstanbulda müntesir iki gazete ile ilân olunmak suretile bilMadde 25 Cemiyetin gelirleri aslî azadan alınacak aıdav dar Belediyemize müracaatleri. dırilir. ve kaydiyeler ile her türlü teberrular ve nesrıyat ve teşebbusleMadde 13 Umumî heyet tesekkül etmiş olmak için Cemi rinden elde edilecek hasilâttan ibarettır. Maaş barem kanunundaki şahsi barem derecesine göre veMadde 26 Cemiyete aslî aza olmak üzere müracaat edenrileceği ilân olunur. (2472) yet asli azasının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu ekseriyet elde edilemezse bir hafta lerin kabulü halinde kendilerinden iki lira kaydıye Ue senede on Malkara İcra Tetkik Merciinden: sonra yapılacak ikinci toplantıya gelmiş olan aslî aza mevcudile iki liradan ibaret aidat almır. İlk aidat kaydıye ile ^beraber 1hmı Malksranın Camiiatik mahallesinden umumi heyet tesekkül etmiş olur. Ekseriyetin elde edilememesi kabulde tafaıil olunur. Aidat her yılın ilk ayı zarfında def aten ve Hasan Basri Bıyıkhoğluna: Yazıhane Aranıyor yüzünden umumi heyet toplantısı geri bırakıldığı takdirde yuödenir. Fahrî azadan kaydiye ve aidat namıle bır para Hüseyin Köseye olan altmış dört bin kariki sartlar dairesinde ve geri kalma sebebi bildirilmek sureGalata Bankalar caddesinız. Ancak bunlarm Cemiyete yapacakları teberrular kabul lira borcunuzdan dolayı yapılmakta olan tile yeniden ilân yapılır. Umumî heyet toplantısı hiç bir »ebeble olunur Cemiyeti ilzam ve taahhüd altına koyabilecek tasarruf ve icra takibi esnasında icra memurlude veya bu cadde ile Tünel ğunca paraya çevrilmesine karar veribir defadan fazla geri bırakılamaz. arasındaki yan sokaklardn, muamelelerden idare heyeti reisi veya ikinci reisi ile muhasebecı len nebatı yağ fsbrikanızın üzerinMadde 14 Umumî heyet ancak kendisine arzedilen ruzna veya idare heyeti azalarından birinin musterek ımzaları bulunbütün konforu haiz üç veya deki mükellefiyet hakkında tanzim enıede mevcud maddeleri müzakere ederek bir karara bağlar. Şu ması şarttır. iki odalık bir yazıhane arıyodilen listeye bu fabrikaya haciz koyanMadde 27 Cemiyetin feshi halinde mevcud menkul ve gaykadar ki azanın en az yirmide biri tarafından müzakeresi istenilen lardan Sami Girişken vekili avukat ruz. Teklif için 49048 No. ya Kemal Levend taralından itiraz edilhususların gündeme ilâvesi mecburidir. Umumi heyetin kararlan rimenkul bütün maUarı üe nukudu umumî heyetin kararile bır telefon, veya Galata Bahtiyar diğinden bu babda 8/3/950 çarşamba toplantıda hazır bulunmıyan asli azaya birer mektubla bildirilir h 3 y han 35 No. ya müracaat olungünü mürafaa.yapılması ve mahalll ika M S S S ? clmiyetler kanunu hükümleri daire.inde, aza, UMUUMÎ HEYETİN VAZİFE VE SALÂHİYETLERİ: ması. metinizin meçhul olduğuna mebnl ilâMadde 15 Umumî heyetin vazıfe ve salâhiyetleri şunlar karaV gelen ve giden, evrak, masraf ve gelir defterlerile diger lunen trafınıza tebligat ıcrası tensib edildiği cihetle mezkur gün ve saatte KAYTB Yııvakimîan Rum Kız Li dır: a) İdare heyeti senelik raporunun müzakeresi, b) Geçen devbütün evTak ve vesaikinizle birlikte seî.nden bu yı! aldığım Kimlik kartımı reye aid hesablarla tanzim edilen bütün raporların tetkiki ve ceİ v f k k T m l d d e " Umumî heyetin ilk toplantısma kadar hazır Buiunmanız veya veki' eöaütr kfybettim. Yer.iıinl fikarauiımdan miyet bütçesinin tasdiki, c) Eski idare heyetinin ibrası, d) Yeni vazife görecek idare heyeti azası, divanı haysiyet azası ye murameııiz tebliğ makp.mına kainı nlmak eskisinin hükrnd yoktur. Orla I talebelerinden idare heyetinin, murakıbların ve haysiyet divanı azalarının seçimi. kıbların isinTve 6ıfat ve adresleri bervechibala «osterılm!^ üzere keyfiyet Uân olunur. (2181) İ*telj»nJ Folidis e) Ana nzamnamenin tâdili, f) Cemiyetin feshi, g) Ana nizamna menin muhtelif maddelerinde umumî heyetin salâhiyetine bıra kılan hususların bir karara bağlanması Madde 16 Umumi beyet müzakereleri idare heyeti reisi bu İ S T A\ B l 1 EMNİYET SANDIĞINDAN: Ticaret ve Sanayi îşbirliği Cemiyeti Ana Nizamnamesi 1 İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI DIŞ TIGARET TURK ANONIM ŞIRKETINDEN: S A Y I N H İ S S E D A R L A R A İLÂN Oompania de Navigazione Lombarda Ligure MARIA ROJA Yapuru P I E R A Varuru Devlel Orman İşlefmesi Ayancık Bölge Müdürlüğünden: İAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Karacabey Mahkemesi Başkâtibliğinden: 948/2C Emlâkte (72) «ehim İtibarile otuz İki sehimi İsmaile, on altı sehimi Ostnan kızı Sanlye, on iki sehimi H»nifenin oğlu İsmail oglu Ömer. on iki jehimi Kanifenin oğlu İsmail oğlu Hasan Sabri ve Arazlde İse dört sehim itibarile bir sehimi ismail, bir sehimi S»niye. bir sehimi Ömer ve bir sehimi Hasan Sabriye inhisar eden ve beynel verese taksimi kabil olmadıgından »atılar&k tut&r bedellnin hissedarlann hisseleri nisbetinde taksimi »uretile suyularının izaleslne Karacabey Bar.s Hukuk Yargıçlıgının Kesinlesen 18/8/ 948 gün ve 26/205 sayılı llâmile karar Itına, alınan. 1 Tapunun mayıs 1313 tarih 3132 sayılarında kayıtlı Karacabeyin Sırasögütler mevkiinde ve eski hududları cihet gösterilmeksizin Gabriyen Tombo' roz ojlu, Testici SevaJdm oğlu ve yol lken halen doğusu Velinln Mehmed ve Ali Onarıcı tarlalarl, batısı Dervis bey, kuzeyi Ali Onarıcı, güneyi Vodlnalı Ali tarlalan ile mahdud bilmesaha (140C) metre kare miktannda ve beher dönümü (80) lira muhammen kıymetli ve tapu kaydında bağ yeri ve kürümü kayıdlı ve murisin hlni vefstında bağ yeri ve bağ olduğu halde bilâhare tarla haiine geldigi yargılam» nrasında davacı tarafından lkame edilerek antla dinlenllen tanıkların beynnları ile sabit olan hali hazırdakl arla: 2 Tapunun mayıs 1313 tarih 2930 layılarında kayıdlı GebekilUe mevklinve eski hududları cihet gösterilmeksizin Rasim, Hayrullah ağa tarl«~ sı. ve yol olarak gösterilen ve hali tıazırda doğusu yol, batısı reaimci Yuıuf, kuzeyi terzl Abdülhak, güneyJ Hafız paja tsrlası hududları İle mahdud (4554) metre kare miktannda ve beher dönümü (90) lira muhammen kıymetli ve tapu kaydında bahçe yeri ve escarı olarak kayıdlı ve murisin hlnl vefatında bahçe olduğu ve bilâhare tarla haiine geldiğl davacı tarafından ikame edilerek antla dinlenllen t&nıkların beyanları İle cabit olın hali haEirdaki tarla: 3 Tapunun mayıs 1313 tarihli S* sayısında kayıdlı Akhanlar mevkiinde ve eski hududları cihet gösterilmekslzin Kenan oğlu Süleyman, Sarıkiryaki oguliarı ve Osman ve yol olup halen doğusu Mehmed Us. batııı Saniye Ası, kuzeyi İsmail Çakır, güneyi Urgancı Mustafa veresesinden Fatma tarlası hududları ile mahdud (3330) metre kare miktannda ve beher dönümü (50) lira muhamen kıymetli tarla. 4 Tapur.u 1313 tarih 34 «yısında kayıdlı Karacabeyin Mihrablar mevkiinde eski hududları tapu kaydında cihet gösterilmekslzin GürükleU Pa. layot. Kadayıfçıoğlu Süleyman ve trmail tâJlaıı ve Urafeyni yol olarak kayıdlı iken halen doğusu yol, batısı Azmak. kuzeyi. İsmail tarlası ve Azmak, güneyi Huın vert»e«l tarlası hududları ile mahdud (8138) metre kare mikUrında ve beher dönümü (150) lira muhammen kıymetli tarla; Açık »rttırma «uretile satılığa çıkaılmııtır. İlk açık »rttırması 7 nisan 1950 [arihine rastlıyan cuma günü saat 15 :en 16 ya kadar Karacabey hükumet ko lağınds, AdaJet Dairesinde. mahkeme başkitabet odasında İcra kılınacaktır. Satıja iştirak edebilmek İçin yuzde •edi buçuk nisbetinde pey akçelerinl 'eya Milll bir bankanm teminat mektubunu Mtıs saatinden evvel satıj memuruna tevdl etmeleri lâzımdır. Satıj pesindir. Duruma göre alıcıya, kanuni Zira ARI unlarile beslenmektedir. ARI Pirînç ve Hububat unlan vitamin ve kalori bakımından en mükemme! gıdadır. , İDEALTEPE GAZİNOSU ve Plâj Mahalli Kiralıktır. •Bu gazino ile plâj mahalli, Marmaranm Anftdolu yaktttadm Süreyya Plftjının berUinde, plânlı bir kartiy» v«afil« fevktJâde rağbet bulrauş İdealtepenin deniı kenarındadır. Gazinonun, Marmaranın bütün varlıklarına ve Adalara kar»ı gönüle ferahhk verici manıaraM bir hârikadır. Banliyö trenleri tam gazino Jhıünde durmaktadırlar! Müracaat: Pazartesi, Çarsamba, Cuma sa«t 1012. Galata, Billur sokak, Büyük Tünel Han 8. Saiir Genel Ticaret T.A.Ş. İdare Nedisinden: Şirketimizin 1949 he*ab yılına aid hiasedarlar «leUde gme! kurul toplantısı 24/3/1950 Cuma günü saat 16 da istanbulda Bahçekapıda Liman Han 4 üncü kat 51 numarada yapılacaktır. Şirket esas mukaveleruunesine göre hisoedarların toplantı jünüaden bir hafta evveline kadar sahib oldukları hiase «enedlennı şirket veznesine teslim ederek dühuliye karü almalap r i " akınurG ÜNDE M: 1 fdare meclisi murakıb raporlan, 2 1949 hesab yılına aid bilânço, kâr ve zarar hesablannın tetkiki ve kabulü halinde idare meclisi ve murakıbların ibrası. 3 Kur'a isabet eden idare meclüi «zalân y«in« leçim yapılmMi, 4 İdare meclisi azalarının Ticaret Kanununun 3 2 3 3 2 4 numaralı maddeleri gereğince »irketie is yapmak salihıyetı 5 1950 yıh idare meclisi huzur haklaruun tesbiti. 6 1950 senesi denetşilerinin intihabı ve tahei»atlarının teftbiü. 'çOCUK BAHÇESİ* Elâzığ Bgkdiyesiıtdeıt: Manisa Belediyesinden: Çarşı parkuun etranndaki yolların parke tas dös«uB«rf; (10634) lira (75) kuruş keşif bedeli üzerinden sartnamesi mucıbine» açık eJcsiltmeye konulmuştur. Geçici teminatı (797) lira (60) kurustur. Ihalesi 17/3/1950 Cuma günü saat (14) te Daimî Komisyonda yapılacakür. (2385) Proje müsabaka neticesi Antalya Belediye Başkanlığından: Belediye Oteli avan proje müsabakası neticel«nmiştir. 71717 rümuzlu proje sahibleri Y. Mimar Muhteşem Giray, Afian Kırımh, Muhlis Türkmen, Süha Toner. Fazd Tuncah bfrincüiğı, 15111 rümuzlu proj« sahibleri Y. Mimar İneddin Aydınoğlu, Dündar Elburz; Arif Akay ikincüiği, 97654 rümuzlu proje sahibleri Y. Mimar Yunu* & k , ŞevM Kayaman üçüncülüğü. 11117 rümuzlu proje sahibleri. Y. Mimar Muhte$«m Gıray, A » n Kırımlı, Muhlis Türkmen, Süha Toner, Fazü Tunceli, Manıiyon kazan(2594) mışlardır. . mm BESİKTAS NDTERLİGİ TRAMVAY CADDESİ No. 11 e Beşiktaş Postanesi yanına nakledilmistir. Tel: 81413 Gölcük Tersaneler Genel Müdürlüğünden: İstanbul Kadastro Müdürlüğünden: Fatih ilçesine ba|lı Denizaptal. Se>'idömer. Keçeci Kartbaç; K « Iıçesme, Uzunyusuf. Şeyhresmi; Melekhatun! Veledikarabaş; îmrahor İlyasbey, Hacıevhad ve Küçükmustafapaş» mahallerinin muhtelif adalarından bu defa tekemmül ettirilen gayrimenkullere aid cetvellerin birer nüshası Sultanahmed Tapu Dairesi üst katında fctanbul Kadastro Müdürlüğü koridorunda, bir nüshası da Fatih Kaymakamlık binasında 2 ay müddetle asılmı? bulunmaktadır. Bu müddet içinde ilgili mal sahiblerinin tahdid ve tesbit işlerina karşı bir itirazları olduğu takdirde İslanbul Kadastro Müdürl.üğüne Basvurmaları 2613 sayılı kanun gereğince ilân olunur. (2603) Gemlik Belediyesinden: Bolu Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından, 1 29890 lira 94 kuruş keşif bedelli Düzce ilçesinde spor alanı kapalı tribünün inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 16/3/950 tarihine tesadüf eden perşembe gunu saat 15 de Boluda hükumet konağında Komisyon salonunda yapılacaktır. 3 Geçici teminat 2242 liradır. 4 Bu işe dair her türlü keşif vesair evrak mesai saatleri içinde her gün Bolu Bayındırlık Müdürlüğünde görüleb lir. 5 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin en az tatil güntefi haric üç gün evvel bir dilekçe ile Bolu İl makamına müracaatle yeterlik belgesi taleb etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde bu miktarda benzeri iş yaptıklarına dair işi yaptıran idareden ahnmış yeterlik belgesi eklemeleri. 6 îsteklilerin ihale günü olan 16/3/950 perşembe gunu saat 14 e kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri teküf mektublannı 950 yıh ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi ve temınat makbuzlarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri muktazidır. 1 Postada olacak gecikmeler kabul edıhnez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog