Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

, CUMHURİYET . / 28 Şubat 19ÖÖ Batfaraft I inci tahifeât bafladığını hayretie öğrendim. A olarak Ankaraya geldl ve dün ak merikada daha çocukken »zberîeher meşakkati göze alarak yere Bajtarafı 1 Ind sahifede şam büyük bir leyirci toplu!uğu diğimiz operalar vardır. Gencieridüşürmeğe kıyamadıkları müKızım Şahika. İki gün sonra zehheb tavanlarının titrek ışık mişti. Son raporun müddeti martın önunde verilen Köylü Namusu niz bu operalarla ilk defa şimdi te«Two Mrs Caraolls» Amerikanın yaşına giriyorsun. Doğuşunun lanna bakanlar; orada hâlâ tığ Sonunda bitecek olduğundan, savltalyan Audace takımmj mem (Cavalleria Rusricana) operasmrn masa geldikleri halde, sevircive t u cılığın Mümtaz Faik Fenik hakkmen tanınmış 3 büyük artîsti ilk yılında sana hediye edeceğim gibi delikanlıların, hâlâ narın leketimize getirterek halka güzel temsiline Santuzza rolünü oynaya yeniliği duyurmuyorlar. Dinlediğim Hmnphrey Bogart Bar bara şeyi düşündüm. Hayatın akışını; gelinler:n hayallerinin dolaştığı daki tevkif karan bir ay evvel tatve heyecanlı maçlar seyrettiren rak işjjrak etti. Son haftalarda se seslerin karakteri de beni şaşırttî. bik edilmiş olmaktadır. Stanwyck . Alezs Snıits renklerini bırer hayal perisi ha nı görür gibi olurlar. İstanbul Bokı İht.sas Kulübü yircisi hayli azalmif olan opera Çünkü daha meslek hayatlarırın Mumtaz Faik, yarınki Zafer'de linde ancak kara kara gözlerinnün ikinci teşebbüsü de müsbet temsillerimizin, Amerikalı «anat başlangıcmda olduklan halde bu Mermerleri dökülmüş camiinin çıkacak olan son makalesinde: le görebildiğin bu yaşta sana nekânn bu eserde rol alacağı duyuıur sesler olgundur. Bu intıbaımı, dün bir netice vermiştir. kubbesine çarpan her ses hâlâ «Eğer beni elimd?ki sıhhî heyet yı verebilirdim. Sen bu yaşta Avusturyanm Klagenfurd Ku duyulmaz büyük bir rağbete maz akşam temsilden sonra beni nuzur•aynı imanın sadasını aksettıre raporlarına rağmen tevKif hakları hangi hediyeden anlardm? lübünden dün gelen bir telgraf har olduğunu, dünkü ve yannki lanna kabul ederek iltifat buytıran varsa, 9 aydanberi neden serbest B U A K Ş A M Sana en güzel hediyeyi; bü ettire dağlara haykırır. ta 8 boksör, 3 yedek, 3 masör ve temsillere aid biletlerin, fiatlan ik' Cumhur Başkanmıza da arzettim. Arka arkaya yer almış üç bu akmışlardır? Eğer hakları yokyük ve aziz bir ölünün hâtırası4 idareciden müteşekkil 18 kişi misline yakın arttırılmıj olduğu Çünkü Türk operasını himaye etna ithaf edilen bu vakur köşede kapmın sağh sollu ebedî bekçı sa, neden şimdi aynı sebebler baki lık bir kafile ile 23 mart günü halde, kapışıldığım ve şu saatlerde tiklerini ve onun gelişmesile yaolduğu halde tevkıf ediyorlar?» b:r yurdun, sen çok seven baba leri, sanatkâr bir elın erışilmez Triyesteden vapurla harekete ha Devlet Titayrosu gişesinin ikinci kmdan alâkadar olduklarmı bili' demckte. bunu kanun ve nizamnın yurdunun hikâyesini arma sanat eser:, heykel aslanlar. YılSüper filmlerin serisini takiben, bu sene Amerikada ve bütün zır oldukları ve 29 mart günü İs temsil için bir çok müracaatler yorum. larca hırçın bir tabiatin hışmına larla telife imkân görmemektedir. reddetmek mecburiyeıinde kaıdığan etmekte buldum. dünyada edebiyat ye tiyatro âleminde büyük muvaffakıyet kazatanbula vasıl olacakları bildirılSanatkârlarmızm büyük fcîr Mümtaz Faik Fenik, bu akşam ğını söylemeğe lüzum görmüyorum. Senin kadarken onun gözleri ve nankör msanlarm kahrma uğ mcvkufen İstanbula sevkedildi. İsnan LHJAN HELTMON'un meşhur piyesinden sinemaya ahnan miştir. üstünlükleri de intıbak kabiliyetlerıya uğrıya; darbelene darbelene, Şüphesiz bu operete karşı birdenni ilk gördüğü ışığı, yaşadığı top ridir. Benimle ancak piyano ila" tasyonda kenditini uğurlayanlar abire canlanan bu a'.âkada, AmeriFutbolcu Fahreddin rakları, dolaştığı karlı dereleri, yeleleri kopmuş, gözleri oyul rasmda, Celâl Bayar, Nuri Özsan, kalı sanatkârı dinlemek arzusu yapılmıj küçük bir provadan sonhasılı yıllardanberi hasretinı an muş, bacakları kırılmış olmala Ahmed İhsan Gürsoy, Hâmid Şevtehlike atlattı kadar, değerli misafirimizin Türk ra sahneye çıktıklan halde, ozun cak rüyalarında dindirdiğı bir rma rağmen gene de nöbetteler, Itet Ince ve yakın arkadaşları buBujük bir aşk ve şeytanî bir ihtiras faciası takdim edilecektir. zaman beraber prova etmişiz gibi, gene de nöbetteki aslanlıklarınm beldeyi anlatacağım sana. Doğu Pazar günü yapılan Galatasa meslektaşlan arasında, yabancı bir tam bir anlaşma halinde oynadılar. Baş Rollerde : vakar ve azameti yüzlerinde o lunuyordu. Mümtaz Faik kendisidille söyleyeceği ve oynayacağı Beyazıt. ray Beşiktaş maçmda vukua ge nin Istanbulda cezaevinin verem Bu çok mühim bir noktaiır ve ope Ann Blyth Dan Duryea Frederic Marc len çarpışma yüzünden, futbolcu Santuzza rolün jn ne şekil alacağı ra sanatkârlarırmzjn bildiklerinin, Türk ilinin doğusunda, dağla kunur. koğuşunda yatırılacağından bahisle Hılkatin bâdirelerinde, öz karİ H H İnsanın en büyük heyecanlannm canlandırılması. g ^ g Fahreddin yaralanmış ve mühim m göraıek hususunda uyanan u kendilerine gösterilenin dışma çıkarın ağası başı dumanlı Ağrıya 99 uncu maddenin savcıya böyle mumt merakın da büyük rolü olbir tehlıke atlatmıştır. belini dayamış, asırlardır gozüne desler n ihmaline bu derece uğ bir yetki Vermediğini, eğer tedavi mıyacak birer kukla obnadıklarmı ramış kaç yurd parçası gösterılemuştur. uyku gırmeden dimdik duran Havada Naci ile çarpışan Fahgöserir. Müzik partisyonlarma çok hapsedilmesi bilîr ki halkının gönüllerı bu maksadile mutlaka nöbet kalesi. reddinin kulak arkası kanamahâkim oldukları için gözleri maesbulunduğu Hemen ilâve etmeliyim ki dün derece hoş olsun. Öyle ki serhad erekiyorsa, ailesinin Bu beldenin gözlere ışık veğa başlamıştır. Feci sancılar i akşam, başta Cumhur Reisimiz ol tronun değneğine takılı kalmıyor dm sesi tok davulun ahengınde Ankarada bir sıhhat muessesesıne ren güneşinm ömrii çok kısadır. çinde kıvranmağa başlıyan fut duğu halde. devlet adamlarımızdan ve sahnede her türlü hareket serBU AKŞAMDAN İTİBAREN çevrılen (Tanzaralarm), (Koçe yaünlması icab ettiğini söjlemiş Renklenen çiçekleri, zümrüdlebolcunun durumunu tehlikeli gö yabancı diplomatlardan, sanat çev bestliğini muhafaza edebiliyorlar. rilerın), (Hoynarilerin) bar baş «beni bu vaziyette 9 yataklı bir maşen çimenleri, mor menekşeleri ren Stad doktoru Ali Uras, ken relerine mensub tanmraış şahsiyethalle sevketmek hem kcndim, hem Orkestramızı nasıl buidunazT larını çeken tüy gibi oyunculahayata doyamadan sararır, ölürdisine kanfre iğnesi yapmıj ve lerden mürekkeb seckin bir toplu Cavalleria temsilinde söyTerıten rın kıvrak tempolarına ayak uy de diğer malıkumlar için tehlikeli ler. Gül gül kokan mesireleri, hastahaneye kaldırılmasınm doğ luğun önünde verilen ilk temsil ve oynarken orkestrayı kontrol ededurmıyan ne var ki? Dört tarafı olabı!ir> demiştır. şırıl şırıl akan nice ırmakları ru olacağını söylemiştir. Bu sı her bakımdan başarıh olmuş, bil miyordum. Fakat Palyaço'nun ikinci çevrelıyen sıra dağlar bile bu vardır. Tabiatin zalim eli onlara rada Fahreddin de kendisine gel hassa Amerikalı sanatkârın gerek perdesini salondan seyrettim ve orMaltada fcci bir otomobil neşeye gönül verir, bu bara kaDRAM 3 PERDE da çok çabuk yetişir, onlar da miştir. ses, gerek oyun bakımından gös kestranın iyi tonunu, esaslı bir t a tılmağa can atarlar. kazası oldu Yazan: RİCHARD VOSS muradsız giderler. Doktor Ali Urasm Galatasaray terdiği muvaffakıyet takdirle kar lim ve terbiye görmüş olduğunu far Şofor Buıhanm idaresmdeki taksı Türkçesi: CEMAL RİFAT Bunun gibi daha neler ve ne Önünii kesen, arkasmdan kol evvelkı gece Malta caddesınden geçerda basketbolcu olmasından ola t'lanmışfar. Florence Kirk'ün çok kettim. Bilhassa kemanlar dikkati Sahneye koyan: H. KEMAL GÜRMEN kola vererek uzanan sıra dağla hâtıralar. İşte yavrum. Kaç se ken 144 numaralı elektrık dııeğtne cak, Beşiktaş idarecileri Fahred iyi terbiye görmüş, oturmuş, bilçekiyor. nnı; bu dağların başmı sık sık nedır babandan dınledığim bir çarpmıştır. Bu sadme netıcesınde ara Koromuz için ne düjflnuyordini bir de Beşiktaşlı doktora hassa dramatik ifadesi kuvvetli hir Amerika... Ingiltere... Avrupa saran yığın yığın bulutların bend yığın bilgi, bir yığm hikâye. O bada bulunan 3 jolcu ile şofor vucudgöstermişler; doktor oynamasın seri var. Kendisi de sesini kullan sunuz? ve bütün dünyada şimdiye kadar kuma çağına geldiğin zaman lerinin nuüıtelıf yerlerınden yaralanleri yıkılmış barajlanndan bomıçlardır. da b;r rnahzur görmediğini be masını, güzel çıkışlar yapmasını Bu gene seslerin bu kadar Is. yapılan şaheserlerin en muazşanan yağmur tulanmı, günler kimbilir bu satırların sana anbiliyor. Oyun bakunmdan da San tekle ve hazla söylediklerini duyBasın balosuııda yeniliklcr yan etmıştir. zsmı olarak ilân edilen... lattığı baba yurdunu nasıl buve günlerce ardı arası kesılme18 ma:t cumartesl gunu ak?amı tuzza'ya, bizim sanatkârlarımu gi mak benim için büyük bir zevk Dünya tiyatrolarında senelerBu vaziyet karşısmda gerek den kucak kucak düşen karı an lacaksın? Bu tasv.rler kimbilir Taksim Beîedıye Gazıno?unda venlccek bi, pasif bir karakter vermiyor; bi oldu. Koronuzun çok iyi çahşünldenberi 10.000 lerce defa oynasana ne kadar acı ve gönül ya olan Basın balosunun her senekılerden Stad doktoru Ali Uras ve gereklatmak dile kolay. Dereleri, telâkis aldatılan nişanlıyı Iıırçın, mış olduğu derhal belli oluyor. nan... «Shakespeare'in. ölmez se Stad Müdürü Şazi Tezcan bir peleri, ovaları bir baştan bir ba ralayıcı gelecektir. Çünkü sen daha ustun bir muvaffakıyetie geçmegururu çiğnenmi?, unurulmuş bir Solistlerimizden en çok kimeseri LAURENCE OLlVİER'nin mesulıyet kabul etmiyeceklerini şa kaplıyan bu uçsuz bucaksız, bir İstanbul çocuğusun. Fakat si için çalışan komıte hazırlıklarını bısevgilinin duyabileceği feveran leri beğendiniz? unutma ki orada sen n gibi ol tirmek uzeredır. Gcrek buyuk, gerek hârikası.... resmen Beşiktaş idarecılerine bu yumuşak, bu soğuk kefen. İşkuçuk sslor.un dckoılarını Vedad Ar içinde kıskanc, biraz da isyankâr İsimlerini zikredemiyeceğim H A M L E T bildirmişlerdır. te göklerin ona ihsan ettiği mev mak istiyen, alınlarının ortasın hazırlıyacaktır. Bu yıl kotyonlar paoynuyor ve itiraf ederim ki, bunda bir çıft yıldız gıbı parhyan ra5Utlerle pazıno tavanlarından indıriAylaıdanberi büyük bir itina ile hibelerin en cömerdi. Bilindiği gibi Fahreddin ikinci dan rolü kadar kendisi de faydala için beni mazur görünüz, fakat türkçeye çe\Tİlen bu mucize on Bütün ömrünce hırçın bir ta zeki gözlerle okula, ışığa ve lecek, kucuk salondakı orman kıpmıdevrede oynamış; fakat maç ge nıyor. Florence Kirk bir hayli u rollerile tasrih edebilirim: Benimna bir bira parkı yapılacak ve buraya le beraber Turiddu (Aydın Gün), misli daha kuvvctlenmistir. biatin sert rüzgârları durmadan hayatm bütün güzelhklenne has kapıdan verılecek kostum ve maskecesı ânî bir krız geçirmiştir. z\ın boylu olduğu halde, Türk nif?Lucia (Necdet Demir) ve ikinci PERŞEMBE AKŞA^U yüzünü kırbaçlar ve bu hep böy ret çeken ne kadar çok vatan lerle glrilecektır. Derhal Gümüşsuyu hastahane lektaşlarmm karşısında sıkıntı çekçocuğu vardır. Unutma ki otuz temsilde Alfio (Vedad Günten) Buyük Müsamere olarak le sürüp gider. Davetiyelerın te\'ziine 1 mart çsrşamsine kaldırılan gene futbolcunun meden hareket edebilecek kadar yıldanberi babanın ıçıni yakan ba gununden itıbaren Gazetecıler Cerollerini oynayan sanatkârlanTürkçesi Oıijinali Kaç defa ve kaçıncı defa can belinden su alınmı? ve bunun intıbak kabiliyeti de gösterivor. liiç nızla Palyaço"da gördüğüm Neddüşmanı komşuların hayasız a ateş böyle bir sılanm hasretıdir. miyeü merkezinde ba$Î5nılacaktır. kanlı olduğu görülmüştiir. Bü bir yerde Amerikan şivesine kaçda (Ayhan Alnar) ve Tanio (Orhan kınlarına göğsünü siper eden Sen de bu ateşin ruhile yaşa, bu yük bir tehlike işareti olan ba mıyan mükemmel bir italyanca ile TEŞEKKÜR korun lâlesıle bağrını süsle ki o Günek) birinci sınıf solistlerdir koca toprak. durum, herkesi telâşa düşürmüş söylediği partisyonuna tamamile yurd gülsün ve yaşasın güzel Sevgıli eşım \e kaıdesımız, Bruksel Nedda ile Tanio'nuzun Amerikada Sık sık kanayan yarasım sase de ikinci bir iğnede haradolsun hâkim! Kendisine türkçe cevab veSefaretı Başkâtıbı da zevkle dinlenilip seyredilecekracak şefkat dolu, sıcak b:r el çocuğum. ren sanatkârlarımız karşısmda bir kan çıkmamıştır. NECDET TAHİR BELBEZ lerinden eminim.' Harika Yardımcı bulmıyan vatan parçası. Doktorlar, kanın kulak arka küçük rebliğini ve notasını bile kaTaksim, Sıraserviler caddesi ln, aramızdan ebcdı>en ajıılması ile, Ameı 'îada operanm durumu Nice yıllar hastane, eczahane, Eu hafta 2 Sincma sanat mucizesi cırnuyor. Hasıh Florence Kirk her sonsuz acılarımıza ıştırak eden ve ce. sından dışarı çıkmasınm bu bü91/3 nedir? Bu hususta bizi biraz aydmdoktor ve ebe yüzü görmemek naze merasımmde buzat bulunan. telyük tehlıkeyı önledığini söyle bakımdan zevkle seyredilen oigun latır mısınız? 1ŞEHRAZAT'ınDOGUŞU (Renkli) graf mektub ve tclefonla b:?lerı te^plh talıhsizliği ile başbaşa kalan ve ve zeki bir sanatkâr. mektedirler. ÖLÜM eden merhumun mes'.ekdaş ve arkadasIVONNE de CARLO J t A N PİERRE AMUONT inliyen metin şehir. Amerikada halk operayı çok larıle. sayın ze\ata ayrı a\rı teçekku. *** Emek.lt veterıner Yarbay Hüseyin Fakat o; ne yağmur tufanları, sever. Son on yıl içinde opera A 2ISTIKLÂL FEDAİLERİ(TürkÇC) re elemimiz mam olduğundan mınnet Fıkri Akyarın kardeşı, Sıciıka Akyax Florence KirMe, ilk temsilin er merikada çok popüler oldu. Eskine kar kefenleri, ne tabiat.n kır eşi marufatura komısyonu.icusu Şere ve şükranlarımızın gazctenız dclâletıle T e l e f o n : 83143 ^esi günü, görüşmeyi .memlek !''niz den muayyen bir zümreve inhisar baçları ve ne de hiç, hiç bir şe feddın Akysr ve Mukaddes Akyarın lblâğını rica ede:ız. Z;l ve karde;leri ve operamız hakkmdaki mtıbaları ederdi. Şimdi herkes temsillerimiza yin yüzünden ölmedi ve ölnr. oabasl 1292 Gel'.bolu dogumlu emekll * * * 21 Şubat 1950 nı öğrenmeği bizim için faydalı geliyor. İki büyük ve devamh opeyecek. Her şeye rağmen her §ey veteriner Yarbay Muhterem baV^rnız Açılıı ITapsnıı buldum. Kendisile, ikinci temsilin ramız var. Fakat ayrıca şurada. le mücadele etti, yaşadı ve yaHASAN ZİHNİ AKYAR 1 Sterlin 1.90 50 7 91 provasından sonra, opera baş reji burada, bazan kiliselerde ve ekseHACI ML STAFA AHMED şıyor. Türk vatanının en uzak 27 2 950 pazartesl aksamı Hakkm rah. 100 Dolar 281 28) 1» sörümüz Renato Mardo'nun ccia riya ^ehir şehir dolaşarak temsiiler ve nazik sınırlarındaki bekçüik metıne kavuşmuftur. Cenazesi 28,2 950 İSLÂM'ın 100 Fransı* frsnfl 0 80 0 bO sında buluştuk. Amerikalı saoatkâr veren 810 heyet daha vardır. İki sah gunu Fatıh Kıztajı Sofular caddesi vefatında. cen.ıze merasimine Iştırak ten kimse alamadı onu. 100 Liret 0.44 12S 0.44 12S Tuıkçc Sözlü ve Şarkılı Yunanh ve İtalyan meslektaşiarı büyük operamız devlet veya bele100 lsvıçrt rangı 64 03 61.03 Onun için ona Beyazıt dediler, 161 numaralı evinden aiınarak öğle na eden, şalısen zıyaretımıze gelerek Turnarını müteakıb Fatıh camii şerifin kiye, Mısır, SaudiArabiftaıı \e PaYUSUF VEHBİ MEDİHA YUSRİ'nin 100 Florın 73 68 40 73 68 40 nın aksine ince, bir hayli ıle uzun diyeden tahsisat almazlar. FaKat tarıhe ün salmış kahraman Türk den kaldırılıp Topkıpıda Beyrampaşa klstandan mekrub ve telgraflarıle tc100 Belcıka trangı 5 60 4 60 bo' lu. Tahminimde yanılmlyorsam zeneinlerin ve halkın yardunıie hükümdarı ona kendi adını o mezarlığtndaki aıle kabristanına def essünimüzü paylaçan dostlaıımiza dpve kuvvctli mcvzuunun hak ettiği büyük bir muvaffakıyetie 100 Drahml 0 01.876 «ül 87» r 1,80 kadar var. İnce hatlı, bü:ün açıklarmı kapatırlar. Meselâ benim nedılecektlr. Mevlâ rahmet eyliye. nun için verdi. ' rtn şükranlarımızı gazetrnız \a5i1c> ıle devam ediyor. Fılm, ancak Perşembe akîamına kadar gös100 Çekoslovak Ku^. duygulan kuvvetle ifade edebil ;cek mensub oldu^um Metıopolitan Oarzederız. lslâm Aılcst 100 Isveç Kur. 54 12.50 S4 12.50 * * * Yiğitleri yiğittir. Yurdun siterileceğindcn görmek için 3 gününüz kaldı. kadar hassas bir yüz; mat bir ten; psra"nin yılda 200,000 dolar açığl 100 EskudM 9T"90 S.73.90 * * * nesinde yabancı hiç bir atı ve îktisad Vekâleti Sanayi Şubesl Müyeşil gözler, bembeyaz ve munta vardır. Bu açık kı<;men cumartesi durlerinden İbrahim Mürub Soykanın F.thaın ve Tahvilât atlıyı koşturtmadılar. İşte (ZenBabamız zam dişler, nihayetleri kah>nle ıı günleri radj'oda verilen temsillerin refikası, Adalar Beledıyesı eskl BaşC gi Zor) meydanı ve kalesinin kâtibi merhum Selâhaddln Gulen ile 1 taizli tahviller /C NADİR TELCİNİN zatılmış ince kumral kaşlar, bü hasılatile, kısmen «Metropoütaa harabeleri. Bir zamanlar rüzgâr Kerime Berkmenin hemşireleri, doktor AJıs 8<tı« vefatı dolayi'ile gerek cenaze meyük, fakat zarif bir ağız: Umumi Opera A=siciatian» m yardımile, kanadh atların üzerinde uçan Nureddin Artunanın teyzesi. Ralf tzer, rasimine gelen ve geıekse tclgraf \e 1 FEDAİLER KALESİ yetle sempatik ve samimî Dir çeh kısmen de halkm teberrularile kaSıvaı • Erzururn 1 20 90 20 90 Cevad İzer, Lutfi Jzerin halaları, Top. telefon ile kederirr.lze ıstırak eden etıbçetin üzengili süvarilerin cır Gcorges Raft » Akim Taın'.roff Mery Vindsor Sıvas Erzurutn 27 20 40 20 40 re. Yoreunluğuna rağmen sua*îeri panır. Radyo idsresi cumartesi rak Ofisi memurlarından Zekl Berk ba ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekkure oynattığı erler meydanı. Bu ısim menin baldızı 1941 Demıryolu 1 20.95 20.95 me (Renato Mardo'nun tercüman temsilleri için yılda 300,000 dolar teefsürümuz mani oldueundan bu hu2 APTAL AŞİK bu erlerin sembolü olarak kı1941 Derairyolu II 21 00 21.00 susa sayın gazetenizln tavassutunu r i . lığı sayesinde) güleryüzle cevab ve vermektedir. ZAHİDE SOYKAN 1941 Demıryolu ÎIl 21 20 21 20 HAROLD LOYD muvaffakıyetie devam ediyoc yametedek sürüp gidecektir. ca ederiz. vefat etmiştir. Cenazesi 28 2,1950 tariMıllt Müdafaa 1 21.15 21.15 riyor: Yarın akşamdan itibarrn Amerikada opera sanatkârları Talât Telci, İbrnhim Tr'cf Başları diktir. Kızıldağa yas hine tesaduf eden salı gıınü saat on Mılll Mudafa» n 21.60 2160 Vcrdi'nin mo^lııır operası LA TRAVİATA Türkiye ve Ankara hakkmda ne kazanıyorlar? lanıp semalara yükselen ve Ten birde Taksimde Fransız hastanesınden Milll Mudafaa m 20.5S 20..İ.Î Pİstanbul Filârnıonj Dcıııtği I Birinci sınıf sanatkârlar bir nakledilecek ve ki inhbalarmız? dürek dağının yanık selâmını ba almarak Beşiktaşa Milli Müdafaa IV 20.78 20.78 Senfonik Konserleri şı öfkeli yüce Ağrıya ulaştıran Slnanpaşa camiinde oğleyi müteakıb % 6 faizli istikrazlar Türkiye hakkmdaki bütün lil temsil için 500 dolarla 1000 dolar cenaze namazı eda edilerek Yahyaefendi abonclcrine Türk İshak Paşa sarayı gibi. Kalkınm» tstıkrazı 1 97 75 97 75 eim vaktile, mektebde iken ıier j a arasında ücret alırlar. kabristanındaki aıle makbereslne def28 ŞUBVT S A L I AKŞAMI Opera temsillerinizde yer fi« Kalkınma II 97.75 97.75 İshak Paşa sarayı dedim. Ka nedilecektir. Merhuma Tanrıdan rahmet bana ve uzak memleket hakkında Ç E M B E R L İ T A Ş Sinemasında Kalkınma III »8.10 9Ü.10 öğretilen şeylerden fazla değildi. atları ne kadardır? yaların üzerinden ufka irtisam ve mağfiret dileriz. SABRİYE TOKSES GECESİ 1940 Demirrolu IV 96.50 »6 50 Muhteliftir. Ön sualar 7.5 Vasiyeti üzerine çelenk gönderilmeBununla beraber Atatürk gibi cüetmiş esatirî bir ilâh gibi nizamı 194S Tahvili 1 97.60 97 60 nin solist olarak iştirak edeHAMİYET YÜCESES yük bir inkılâbcı yetiştirdiğiniyi, dolardan başlar. Fakat 1 dolara da âlemin bütün hatlarını gözden mesi bühassa rica clunur. 1948 Tahvili a 97 25 97.25 ceği 9 3 950 Perşembe günü * * * HAKKI DERMAN ŞERİF İÇLI 4 1/5 faizli 1949 97 50 97.50 onun önderliğinde bir çok yerjj'ik yer vardır. geçiriyor. verilecek kon?er için ve valBay Fuad Khsyatt, Bay Yussuf Kha Nerede ve hangi hocalardan ŞÜKRÜ TUXAR biılikte ler yaptığınızı, artık fes piymedi% 5 faizli ikramiyeliler Türk mimarisinin bir harikayatt, Bayan Nesıhe Khayatt ve kızı nız bu defaya mahsus olmak Bestckâr SALÂHADDİN PINAR . NECATİ 1933 Erganl » 23 25 23.25 ğinizi, Arab harflerini bırakıp TÂ yetiştiniz? sı, ımamnın bir tecelligâhı, s; Kerty. Bay ve Bayan Necib Khayatt ve üzere teknik sebebler dola1938 tkramıyeU 21.50 21.50 tin harflerini kabul ettiğinizi,, t a NewYork'ta, hususî blr stüdTOKYAY KADRİ ŞENÇALAR HAMDI lâhşorlarının kılıç ve kalkan ya kızları Yolande, Bay ve Bayan FerdiMilll Mlidafa» I 21.10 21 10 yısile savın abonelerin 3 mart yoda yetiştirildim. Hocam İtalyan» dmlarınızm da haremden ve c ı r TOKAY Zurnacı EMİN ZEKİ DUYGULU nand Panossian ve çocukları (Parisl, tağı koca saray. Demlryohı IV 97.30 97.10 Cuma akşsmına kadar biletşaftan kurtulduklarını biliyordum. dır, meşhur Ettore Verna. CAN AKŞIT MENŞURE TUNAY Medresesıle. Camii, Haremi, Ka Babaları. Bu\ukbabaları ve bütun akDemıryolu V 98.70 98.70 rabaları lerıni almaları rica olunur. Meslek hayaüna ne zaman va Fakat Türkiyeye ayak basar basmaz SEMİHA COŞAR CEYDA KARASU lesi ve zındanlarile ince bir sanSarraflarda alhn fîatı RİZKULLAH KHAYATTın kırmızı pantalonlu kaduılar Eir hangi eserle başladınız? . ^ Meşhur Kony;? ve Karadeniz millî oyunlar atm, zengin bir kültürün, temlz 44 15 vefat ettiğini kemali teessurle bildirir44.25 mek benim için gene de büyük bir 1944 mevsiminin başmda, Metbir imanın ve zorlu bir kahra ler ve cenaze merasirai 28 şubat 950 Demirköy As. Hukuk ** f ' topiuluğu. İSMAIL DÜMBÜLLÜ Şevki 39.40 Gulden 39.S0 sürpriz oldu. Ankaraya geü.ıce: ropolitan Opera sahnesinde, M o manfrğın hep bir arada karargâhı bugünkü sah gunü saat 11 de Ferıköy Yargıçhğından: Şakrak Kemal Sahir Şadi Şener tiyatrolan. Senenin en zen39 90 40. Cumhuriyei Ankara hakkmdaki bütün u^'gim zart'm, Don Juan'ı ile başladım. 949 40 olmuş bunun gibi kaç saray var LJtin Katolik mezarlığı kilisesinde icra 52 40 52 S9 tngiliı gin müsameresi. Saat 21 den 2 ye kadar seçkin ve devamh de «Asya kıtası üzerinde dağlık bir En çok sevdiğiniz roller hanDemirköy hazir.eyı mal'yesine ızafeîen 553 clunacağından arzu eden akraba ve Kulee 583 ve nerede bulunabil'r. • program. No.lı biletler sinema gi'esinde satılmaktadır. • şehir» den ileri gitmiyordu. Arka gileridir? mal mudurlugu taıfmdan Islanbul Sadostlarının tesriflerini rica ederler. Harem dairesinin çatlamış, bel ra, kelimenin bütün manasile ka>D. Dandoria Cenaze Levazımı matya Mdhzen sokak No. 14 hanede Tosca ile Aida arasında, hanvermiş duvarlarının omuzladığı, oturan eskı Demirköy mahye vezneSer\isi ran olunacak bir sehir: Cıpljk dağ gisini tercih edeceğimi bilemiyodarı Lutfı Ozdemır ıhtılâsen zımmetten Y A R I N lar arasında ve çöl ortasında bir rum. Macbeth operasmdaki Lady 2C19 lıra 12 kuruş alacak davasının MaündtT'Jon İtibaren yeni medeniyet, bir cennet yarat Macbeth roiünü de çok severim. >apılmakta olan yargılamasmda davaSayın Vali ve Belediye Baskanımız Ord. Prof. JUNGLE BOOK (Renkli) SABU| mışsınız. Bütün gördüklerimm çeylının gosterılen adres+e bulunmadığm Amerikada yeni operalar oyMART dan ilânen tebligat yapılmasına karar rek asır gibi kısa bir zaman içinde nanıyor mu? Dr. Fahreddin Kerim Gökayın himayPMnde ALEXANDER KORDA'nıa verilmiitir. gerçekleştirilmiş olduğuna insan 6 Tuluat Tivatrosunun son mümessili en muazzam eseri: Oynanmıyor. çünkü yeni yaDavalının 15 " 950 çarşamba günü güç inpnıyor. Ama eski şehrin bc zılan ve bestelenen bir kaç opera saat 10 da Demirköy A?iıye Hukuk mah Pazartesi RL'DYARD KİPLİNG'in en bü>ük şalıeseri, Mü onlar sarfile vücııHe getirilen SABlTnun en güzel kiyyesile yeni şehir hakikati ve muvaffakıyet kazanmadı. Amerikan | keme«:nde hazır bulunması ilânen tebaşılan mesafeyi açıkça göstermek bestekârları da daha çok senfoni ma^m^^m^^^emn^^mmmm f'imi. STAR FILM. Akşamı lığ oluiur. (24S2) J Ü B İ L E Sİ tedir. veya komedi müzikalle uğraşıyorSEHİR DRAM TİYATROSUNDA Operamız hskkmda ne düsü lar. Ankaradan Amerikaya nr nüyor'unuz? Samimî kanaa*l?riniKomedi • Mııammer Ses operet A Sadi zi söyleyemiyecekseniz bu rıa'ıme dönüyorsunu7? Tiyatrosu Karaca Tijarrosu Tivatrosu Hayır Atinaya. Kocam orada hiç cevab vermemenizi tercih cdeXECMİ RIZA ZE H R A MUSTAFA Marshall yard'm teşkilâünda çah' rim. AfflSKAN B İ L İ E ÇAĞLAR H Florence Kirk gülüyor ve bir ço şıyor. Uzunca bir zaman onun ya< /e bütün Ses, Saz Sanatkârlarının iştirakile KÜME FASL1 nmda kalacağım. Bu arada Atinacuk saffetile: Bütün Tuluat Sanatkârları Hayır, diyor. nezaket icabı operasında Tosca'yı oynamağa h a Biletler Beyoğlunda Necmi Rıza Mağazası ve Şehir Drarn düşünmediğim §e\leri söylemiye zırlanıyorum. Hem sonra... 'ıjeni , Tiyatrosundan temin edilebilir. Bu akşamdan itibaren sezonun en büyük Opereti «MAKSİM MUAMMER KARACA» ceğimden emin olunuz. Operanız şimdilik Atinaya bağlaj an başka hakkmdaki düşüncelerim tamsmile bir şey daha var... Nedir? KocKnız mı? s?mimî bir hayranlığa day?n;yor. Türk operası hakkında evvelce hiç Sade o deâil... bir fikrim yoktu. Hattâ Ankaraâa Sevimli sanatkâr sözünü tamamo\Tiamam bahis mevzuu olduğu za layamıyor... ve gülerek çantasmBana da uuellonuzu man, ilk anlarda çekinmiş, .luşün dan çıkardığı küçük bir resmi bana Ben yaradı/ışian bizimle sıımle müştüm. Benim icin ilk sürpriz h: uzatıyor: Eesimde henüz bir kaç sılahsorumi çeh/dkiıkonlı. na oldu. Dünyanın pek az verinde aylık, gürbüz, bir bebek... Mesele beraber yapacaKsınu, sen Si/ohşor bu kadar güzel bir opera bin?sı ve anlaşıhyor. efendıJer' çorpısma, değı/sm' sahnesi bulmak mümkündür. İk : nci musades/n Dinlenmek için otcline dönmek büyük sürpriz burada na.=ıl çalışıl üzere ayağa kaikan sanatkâra tevenr dığını gormem oldu. (Mardo;, u şekkür ederken son bir sual daha nusinıı i göstererek) komiliman vap.n?nan sormsklan kendimi alamıyorum: söy'.ijebilirim ki Cavalleria ve Kız mı? Oğlan mı? Palyaço operaları Amerikada Lile Kız! görmediğim oir mükemme.ÜKte Inşallah o da annesi gibi gusahneve konmu>, teferruata '. aun zel sesa olur. caya k=ıdar itina ile oynanraışUr. Bazı şeyler, tabiî her yerde ve her Cereyana .'vapılarak öldü Kaciıko:, unde Atıbadeın mahallesin. 7aman olduğu gibi farklıdır, *ckat daha iyidir. Opera sanatkârlarını rte oturan Ahmede aıd kuyuda tamirat Fakat iş ışten geçmş, muhaf'zlar bu dört kıDartanyan, kcnd.sini gösBiraz sonra, Kardınal RiMustala adında evvelkl Muhafızların maksadı silâhşorÇarpışma derhal 'başladı ve Gaskonyal'. zın henüz on rıllık bir tecriıbeleri janankuju civarından bir ijçi elektrüt şinin oraya düello için geldiklerinı anlamışlardı. termenin • sırası geldiğ'nı larla çarpışmak olduğu için bu mü delikanlı muhafızları da, silâhşorları da chelieu'nün adamlan ya yere g'ji geçen olduğunu ve bu sanabn mem'eke kablosuna tenxas etmış, c£reyaoa serilmis, yaiıud da kasroı§largörüyordu. Sılâhşorlara dö dahale hojlarına gıtmemigti. hayrette bıraktı. tinizde yeni yeni inkişaf etmeğe larajc ölmustür. nerek bir teklıite bulundu: gîff YÜRT YÂZISI Doğu Beyazıt 45 19491950 YU.VUS NAD1MUKÂFATI başyazarînın tevkifi Bir gazete AR gene büyuk bir şaheser göstermeğe hazırlanıyor. Bir çok senelerdenberi hasretini ;ektiğiniz büyük bir hayat romanı om Bir Avusturya boks takımı geliyor Florence Kirk'le bir konusma RAKIBELER Perşembe aksamı AR'da S l M I ] R SİNEMASINDA ŞEYTAN RUHLU ADAM ŞEHİR DRAM TİYATROSUNOA KATİL L â I e Elhamrada Beşikfas SUAT PARK Sinemasında UYUMAYAN ADAM Fiimi T A K S İ M Sinemasında BORSA İ N Cİ'de İTURBİ YILDIZ ve ALKAZARSinemalarında ı İSMSJL DÜMBÜLLÜ Ill\« ESRARI IKEıS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog