Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

28 Şubat 1950 CUM1TPRÎYET SON Bir izmihlâl Ruslarla müzakere ihtimali kalmadı jj ıdonezya devletinin uzun bir Bajtaraft 1 inci sahifede lendiriyor. Diğer taraftan peyklerle II nücahededen ve türlü türlü tonun bir silâhlanma yansına gir Batı arasındaki münasebetler taU naceralardan sonra kuruluşu mediğini fakat gafil avlanmamak hammül edilmez bir hale getirıliüzerine biitün İslâm âleminin ve için gerekli çarelere başvurduğunu yor. bütün insanlık dünyasının duyduğu I söylemektedlrler. 7 ingiliz seçimleri sonunda husevince zehir katmak isteyen WesAmerikan hükumet çevrelerinde sule gelen istikrarsız durum da ierllng namında bir serseri ortaya mevcud kanaata göre, son 8 hafta Rusyanın anlaşmaya varmamak $ıkmıs, yeni devletin temellerini nın hâdiseleri Rusyanın bir anlaş hususundaki gayreüerini destekliterhava ctmek istetniş ve bir aralık maya yanaşmıyacağını göstermiş yor. tlddî bir tehlike gibi göze çarpmıştı. tir. Kremlin kendini her sahada Artık mevcud şartlar alünda biı Holanda emperyalizminin ve bütün kuvvetli görmekte ve bu yüzden konferans akdedümesi için Rusyaya katolik taassubunun tanımak zouzlaşma siyasetine yanaşmamakta başvurmak me /zuubahis değildir runda kaldığı, bütün dünya hür dır. ve zaman böyle bir toplantıya müdevletlerinin derhal tamnmak için Beyaz Sarayla yakmdan teması said bulunmamaktadır. blrlestikleri genc ve gürbüz bir olan siyasî bir şahsiyet de şöyle Diğer taraftan Amerikan besıBcvlet muhakkak ki, bir serserinin demiştir: nınm bir kısmı Birleşik Amerikafce bir maceraperestin, esaret dev< İngiliz seçimlerinin husule mn tehlikeli bir şekilde silâhsızlini devam cttirmek için giriştiği bu getirdiği istikrarsız durum Mosko lanmış» olmasından bahsetmekte peri ve peşinden mahkum teşehvaya bir «sulh heyeti» göndermek ve Truman'm süratle tedbir almalmsile yıkılamazdı. Muhakkak ki projesine son ciddî darbeyi indir sını istemektedirler. bu teşebbüs kat'î bir akamete uğmiştir. Atom bilginleri faaliyetlerine ramakla neticelenecekti. Fakat bu Son hâdiseler devam ediyorlar nıaceraperestin ara yerde kullandıWashington siyasî çe%Teleri son £ı propaganda malzemesi içinde NewYork 27 (a.a.) Tanmmış hâdiseleri şöyle sıralamaktadırlar: hilhassa biri, dikkati çekmişti. Gu4 atom bilgini, Chicago Üniversite1 Başkan Truman, Amerikan > a maceracı adamın damannda si tarafından yayınlanan münakaaskerî şeflerinin de ısran üzerine 5'iirk kam varmış! Ne münasebet? şaları sırasında Hidrojen bombasıhidrojen bombasının ünalini emre nın infilâk ettiği takdirde yeryüİndonezyanm hürriyet ve istiklâline diyor. zündeki bütün canlı mahluklan kavusması karşısmda dünyada en 2 Bu bombanm jmali için ve imha ve insan neslini yok edebilehıiyük bahtiyarlığı duyan bir milrilen emir bazı çevrelerde endişs ceğini bildirmişlerdir. lct varsa o da Türk milleti idi. Türk uyandırıyor ve yeniden Amerika fcanı tasıyan herhangi bir adamın Biri kimyacı, üçü de fizikçi o'.an ile Rusya arasında bir anlaşmaya Türklüsrü, ancak bu sevinc ve bahvanlması için müzakerelere girişil bu 4 bilgin nazariyelerini şöyle (iyarhğa iştirak etmesile belli olurmesi arzu ediliyor. Başkan Truman izah ediyorlar: «Bir bombanın ihdu. üzerinde bu hususta baskı yapılı tiva ettiği 500 ton ağır hidrojen infilâk sırasında 50 ton nötron çıyor. Holandah niduğu muhakkak olan 3 Bu baskrya Truman, Ache karır. 3uılar da yeryüzünü kapH'e neredcn silâh ve mühimmat telayacak v e 5 sene müddetle öldüdarik ettiği anlaşılmıyan VVester son vasıtasile cevab veriyor ve mahiyjtini kaybetmiyecek «Rusya kuvvetten anlıyor, bunun rücü linğ'in gaye ve hcdefi yeni kunılan, radyoaktiv bir toz husule getirirhürriyet ve istiklâlini kutlayan İn için de kuvvetli olmamız elzemdir> ler. İnsan nesli c e bir kaç ay veya donezya milletini, hayata atıldığı diyor. A Fakat hidrojen bombasının birkaç saat zarfcnda değişen bir tlk günlerde bir yılantıya uğratarak zaman içinde ölür.> imaline muhalif olanlar «kuvvet va$eni bir emri vâki yapmak ,bu Bu bilginlere göre Hidrojen bomsıtasile sulhun elde edümesini> katnemleketin yeniden Holanda esarebul etmiyorlar ve baskılarını şid basının imali belki de mümkün otine uğramasını sağlamalrtı. lamıyacaktır. Diğer taraftan bu detlendiriyorlar. Çok çükür ki muvaffak olamabombanm taşınması işi de halla5 Baskının şiddetlenmesi üzedı ve muvaffak olamıyarak kaçmak rine Başkan Truman NewYork Ti dilmiş değildir. Zorunda kaldı. Bilginler halkı :ısla korkutmak mes'e verdiği beyanatm açıklanmaGünün haberleri onıtn Singa sına müsaade ediyor. Başkan bu be istemediklerini, bunun aksine hidpurda yakalandığtnı bildiıiyor yanatında Moskovaya <WUson sulh rojen bombası jnususunda demoklar. İngiliz makamlan onu tes heyetini> göndermekten vazgeçme ratik bir karara daha iyi varılabillim ederler mi, ermezler mi. bu diğini belirtiyor. Bu, bir nevi «tec mesi için halkı aydınlatmak isteapayrı br mc<eledir. Fakat İndo rübe balonu> addediliyor ve Mos diklerini söylemişlerdir. Fakat atom enerjisi komisyonu nezya dcvleti bu belâdan kurtul kovadan cevab bekleniyor. muş ve kendi milli faaliyctine de6 Moskovadan lehte değil, başkanı Sumner Pire hidrojen bomimalinin vam ctmek imkânını elde etmiştîr. fakat aleyhte cevablar geliyor. basının muvaffakıyetle Onun basaraeağı işler çok büyük Stalin. Kızıl Çin lideri Mao Tse ihtimal dahilinde olduğunu bildirTsung ile bir anlaşma imza ediyor miştir. Resmî ağızdan yapılan bu Ve çok mühimdir. demec büyük ilgi toplamıştır. İndonp7ya şöyle böyle 350 yıl ya ve beynelmilel durumunu kuvvetmmımıımııınilinilllllllllllllinnUllllllllllllllimillinmıımmnıiı»! bancı ellerde kalmış ve yalnız istismar edilmiştir. Milli hükumetin vazifesi İndonezya halkını kalkındırmak. a\dınlatmak ve yükselt Basîarafı 1 inci sahiiede ile W. Churchill'in aralarında an mektir. IVıktor Ahdürrahim Sokar di kadar fazlalık arzedecek hale gel laşarak yeni seçimleri sonbahann giSi biitün ömrünü vatanmın miştir. Yedl kişilik bir ekseriyetlo ra kadar tehir etmeleri ihtımali kurtulusu irin hasretmiş bir adamla durumu idare etmek mümkün ol gittıkçe kuvvetlenmektedir. Façok kıymetli mesal arkadaşlan, madığı için hükumetin zayıf olduğu kat henüz bu yolda bir karar muhakkak ki bu gaycvi gerçekleş gayet aşikârdır. Bu zafiyet içinde verilmiş değildir. İşçi Partisi Parlamento Grupu tiıercklcr ve şimdiye kadar karsı hükumetin bir iş başarmasınuı derece güç olduğu aşi çarşambaya toplanacak, Mister lastıklan her engell ortadan kal son kârdır. hükumetin yapacağı ilk dırdıklan gibi bu yolda karşılaşa is, bütçeyi sunmaktır. Bir ri Attlee'nin hükumet programı, caklan her engeli de ortadan kal vayete göre Sir Stafford Cripps, Kralın Mecl.si açış nutkunda dırarak İndonczya halkım mesud yeni bütçeyi sunmadan evvel Ame belli olacaktır. Bu nutuk 6 martta irad edilecektir. cden en şercfli neticeleri tahakkuk rikaya gidip Maliy» Bakanı Snyder Anlaşılan Mister Attlee bu ettireccklerdir. ile konuşacaktır. Hükumetin Mec nutukta ana sanayun devletIndonezyanın hürriyet ve istiklâ listeki za'fı belli olmadan bu seya leştirilmesinden. bahsetmiyecek line kavuşmasi, İslâm âlemi için hatin yapılmasma öıtimal verildiği ve bu suretle Mister Churchill'büyük ve serefli bir başan idi. Bu gibi yapılmaması ihtimalinden de in hükumeti, dış polit.ka bakıbüyük ve şerefli basannın uğradığı bahsedilmektedir. mından desteklemesi bekleneârıza, hiiyük bir sıkintı ve tatsızAnlaşUan İşçi Partisi' takdim e cektir. lığa sebeb olmuştu. Çok şükür kl deceği bütçe ile efkârı umumiyeyi Mister Attlee'nin karşılaştığı bu sıkıntı uzun sürmemiş ve İndo kendisine cezıbetmeyi düşünmekte parti içi bir güçlük de eski Sıhnczyalı mücahidlcrin himmet ve dir. İngilterenin bütçe masraflannı hat Bakanı Mister Bevan'in dugayreti sayesinde bertaraf ol ağırlaştıran en mühim sebeblerden rumudur. Mister Bevan, MuhaBiıis ve neticede bu zengin ve kud biri ,denizleraşuı sahalardaki mas fazakârlara karşı olan şıddetlı retli İslâm yurdu, hürriyet ve is rafîar olduğu için Sir Stafford nefreti ile tanmmış bir şahs:yettiklâlini sa£1amlamıs ve hasımlan, Cripps'in emellerinden biri, Ameri tir. Ve onun içın en büyük şidkanın bu masraflara iştirakini sağ detle onların aleyhinde yürumek knrmak zorunda kalmıştır. layarak İngiliz mükelleflerini az Bundan böyle İndonezyanm ken çok rahatlığa sevketmektir. Fakat taraftarıdır. Bu yüzden Muhadi islerini başarmak ve kendi ga bugünkü şartlar içinde Amerüanın fazakâr gazetelere göre, Mister son jclerini gerçekleştirmek yolunda bu yardımı temin etmenin mümkün Bevan, Attlee'nin yaptığı toplantılara iştirak etmemiştir. hiç bir âmaya uğramamasım ve olup olmıyacağı apayn bir mesele Surmadan ilcrlemesini temenni teşkil etmekte ve bu yüzden Siı İşçi gazetesi olan Da:ly Herald ise Mister Bevan'in sırf hastahğı ederiz. Cripps'in seyahatinden kat'iyetle yüzünden bu toplantılara iştirak bahsolunamamaktadır. Ömcr Rıza DOĞRUL etmediğini anlatmaktadır. Diğer taraftan Mr. Attlee'nin kabinesinde bir takım tadiller yapmış olduğuna muhakkak nazarile bakı Baştarafı 1 inci sahifede lıyor. Sir Cripps Maliye BakanlıMilletlerarası para fonunun ya ğında, Mister Bevin Dış BakanhğınjTHİadığı tebliğ müstehliklerin da kalmıştır. Mister Bevin son günkontrolu veya ticaretin takyidatı lerde bir kalb krizi geçirmiş ve iki bu enflasvona mâni olamıyacak de gece bir Londra hastanesinde yat Bajtarafı î inci sahifede nekte ve bazı vergi ve zorla yapı mıştır. an krcrîi tediyatınm bu durumu Sir Cripps ise halk tarafından pro?ramı müdürü James Bruce telmih etmekte hoşnudlukla karşılanacak bir büt radyoda verdiği bir, beyanatta şöy• 3ir. Bunlar sayesinde hükumetler çe hazırlamanın çaresini aramak le demiştir: «Askerî yardım gereçendilerini cmniyette hissettikten tadır. İşçi Partisi seçimleri bütçeyi ğince yakında Batı Avrupaya gön:onradır ki, ticaretin serbest bıra Bunmadan evvel yapmakla bütçenin derilecek olan rpslzemenin yüzde tesirlerini savuşturmayı ummuş ol 70 i kara ordusuna tahsis edilecek, voluna eidilcbilecektir. duğu halde aldığı netice kendisine yüzde 30 u da deniz ve hava orduyar olmadığı için durumu hakikaten larma verilecektir.> Prof. Refiî Şükrü Suvla, güçleşmiştir. Yeni bir seçim kararı James Bruce sözlerine devamla Lausanne Universitesinde her lâhza beklendiği için hoşa git şöyle demiştir: «Birleşik Amerikamiyen bir bütçenin tesiri altında nın kendi ordu kuvvetleri masrafkonferans verdi halkın karşı tarafa' oy vermesin lannı kısmaması ve hiç bir zaman muhtemel her mütecavize karşı Paris. (Hususi) Geçen den korkulmaktadır. ^ıafta Pariste Tatbikî İktisad Elhasıl vaziyet hakikaten nâ «hür dünyayı» tekbaşına koruyabiÎCnstitüsünde «'Türkiye ve Mars hoştur ve İngilterede dahılî is leceği zehabına kapılmaması lâzımdır.» hall plânı» mevzuunda münaka tilcrarsızlık hıssolunmaktadır. İlgili çevrelerde belirtildiğine galı bir konferans veren İstanBunun haricî akisleri ise mubul Üniversitesi İktisad Fakülte hakkak ki daha nâhoştur ve İn göre, askerî malzemenin sevkine $ı profesörlerinden Dr. Refiî Şük giltereyi daha tatsız bir vaziye önümüzdeki hafta içinde başlanacaktır. Bu husustaki hazırlıkların l ü Suvlayı Lausanne Üniversi te düşürecek mahiyettedir. tesi de resmen davet etmiştir. Bu yüzden bütün gözler gele tamamlandığı bildirilmektedir. Prof. Refiî Şükrü Suvla, dün, cek seçime dikilmiş bulunuyor. Manisa D.P. il kongresi Lausanne Üniversitesinde, «Bey İşçi Partisi iktidar mevkiinde bugün toplanıyor nelmilel iktisadî muvazene me kaldığı için bütçeyi takdim etselesi» mevzuunda alâka ile ta mek zorunda olacak, bu bütçe aîzmir, 27 (Telefonla) Manikib edilen bir konferans vermiş, ğır olduğu takdirde, belki de Mu sa D.P. il kongresi yarın toplabilâhara bir iktisad seminerini hafazakârların tarafına kuvvet nacaktır. Adnaa Menderesin mü hım bir konuşma yapması muhSdare etmiştir. Diğer taraftan, katmağa sebeb olacaktır. • Şimdik: halde Mister Attlee temel görülmektedir. Lausanne Üniversitesi eski talebesi olan Prof. Suvlanın ikamet PROF. NIMBUS'UN MACERALARI: müddeti için bir program hazırlanmıştır. Profesör, derslerine başlamak üzere Mart ayının başında îstanbula gelecektir. İngillerede sonbahara gene seçim yapılacak Enflâsyon tehlikesi Avrupaya askerî yardım haffaya başlıyor Üç gün dört gecedenberi Spor Nevzad Sözeri (İstanbul), Kâırka matumdur: Sarayında devam etmekte olan zım Demir (Çorum) a ittıfakla Mirasyedi dalkavuğile Türkiye GrekoRomen güreş şam mağlub. gezmeğe çıkmıs. Çarsıda piyonası nihayet dün gece 24 de Bu müsabakalar sonunda 1950 dolaşu"larken, önlerinde giden kasona ertniştir. yılının Türkiye grekoromen lm enseli biri gözüne ilişmi?. Im» Ankara 27 (Telefonla) BütçeYurdun dört bir tarafından gelen şampiyonları şu şekilde sıralan renmiş. Takkeci kalıbı gibi ense. yi kabul ettikten sonra, toplantıDalkavuğuna: yüzlerce güreşçinin katıldığı bu mış oldular: larma üç gün ara veren, Büyük 52 kilo: Şu herifin ensesine bir tokat müsabakalar başan içinde geçmişMillet Meclisi, çarşambadan itiba1 Fehmi Büyükmutlu (İstan atarsan sana bir altuı var, diyecek tir. Dün gece yapılan son karşılaşren çalışmalarma devam edecekbul) olmuş. beriki dünden razı: malarda alman neticeler şunlardır: tir. Carşamba gündeminde bir çok 2 Ahmed Kozak (Aydın) Baaaşüstüne efendun! deme57 kilo: kanun tasarılanndan bilhassa, büt3 Ahmed Bilek (İzmir) sile herifin ensesine tokatı indirKemal Demirsüren (İstanbul) çe ile beraber çıkması elzem gö57 kilo: miş. Abdullah Barış (Eskişehir) a 8 rülen malî kanunlardan başka, 14 1 Mehmed Koç (Ankara) Adam bu nagihani silleyi kimdakika 37 saniyede tuşla galib, tane sözlü soru vardır. Fakat so2 Kemal Demirsüren (İstan den yediğini anlamak için arkasıAğır sıklet: Reşad (Kocaeli'), ruların, başkanhğın teklifile, sona bul) na dondüğü zaman beriki: İdris (Zonguldak) a 7 dakika 47 bırakılarak, tasanlann görüşülme3 Abdullah Barış (Esk:şe Aman efendim; affedersiniz! saniyede tuşla galib, sine başlanacağı anlaşılıyor. Günhir) sizi bir dosruma benzettim de.. diye 73 kilo: Kâzım Demir (Çorum) demin yüklü olması dolayısile, Mec 62 kilo: rakibi Halid (Eskişehir) gelmeözür dilemiş, altını da almış.. Milisin sabahh akşamlı hergün top1Cemal Öztürk (Ankara) rasyedi durur mu ya! diğinden hükmen galib. lanma kararı alması ihtimal dahi2 Ahmed Göker (Balıkesır) 73 kilo: Nevzad Sözeri (İstan Bir tokat daha atarsan iki allindedir. Bu takdirde dahi eldeki 3 Ali Erdoğan (Eskişehir) bul), Ahmed Erol (Kayseri) ye tın veririm, teklifinde bıılunmuş. işlerin üç haftadan önce çıkamı67 kilo: 10 dakika 32 saniyede tuşla gayacağı hesablanıyor. Filhakika kaO da: 1 Tevfik Yüce (Ankara) lib. nunlaşması zarurl görülen bir çok Emredersiniz efendim! de>ip 2 Fazlı (İzmir) 79 kilo: Ali Özdemir (Ankara) mühim tasanlar bulunmaktadır ki, herife ikinci tokaö yapışünnış. He3Bekir Yolcu (İstanbul) Memiş Aslan (Çorum) a 10 daDevlet Demiryolları baremi, tapurif tekrar dönüp: 73 kilo: kikada tuşla galib. lama, orman, toprak ve basın ka Ne haltediyorsun be adam! 1Kâzım Demir (Çorum) 79 kilo: Mehmed (Zonguldak) nunları bu aradadır. 2 Orhan Canbolat (Ankara) diyerek dalkavuga çıkışınca: M. Ali Aslan (Eskişehir) e itti3Nevzad Sözeri (îstanbul) Aman affedersiniz. Hay Allah fakla galib. 79 kilo: cczamı versin! gene aldandım. Çok Mehmed Düzelli (Kocaeli) 1Ali Özdemir (Ankara) affedersiniz! diye işin içinden sıyMehmed Yıldırım (Zonguldak) a 2Memiş Aslan (Çorum) rılnuş ve iki alnnı hakketmiç. 5 dakika 52 saniyede tuşla galib. 3 Mehmed Çakır (ZongulMirasyedinin niyeti herhalde 7.3 kilo: Kâzım Demir (Çodak) dalkavuğuna dayak yedirmek olrum) Osman Canbolat (Ankara) 87 kilo: malı ki fiatı arttırarak; ya ittifakla galib. 1 Mahmud Çeterez (Ankara) Baştarafı 1 inci sahifede 87 kilo: Mahmud Çeterez (An Bir tokat daha vurabilirsen 2 M. Ali Demirkaya (Ço be» alün veririm, demis. Dalkavuk de ölmesi üzerine Bulgar ordusunkara) M. Ali Demirkaya (Çorum) da bir isyan hareketi başgöstermi?, rum) a ekseriyetle galib. da beşibirlige dayanamamıs, kalm 3 Mehmed Düzelli (Kocaeli) enseliye bir tokat daha atmıs. fakat Sovyetler Bulgar subaylarının 57 kilo: Kemal Demirsüren Ağır: onda birin tevkif ederek bu isya(îstanbul), Mehmed Koç (AnBu defa adam hıjımla geri dönın patlak vermesine mani olmuşkara) ya ittifakla mağlub. 1 Reşad Güler (Kocaeli) nüp: lardır. Genel Kurmay Başkanı Ki52 kilo: Fehmi Büyükmutlu 2 Kıhç Ünal (Üniversite) Be kerata! Bu sefer ne «H(İstanbul) Ahmed (Aydın) a it3 îdris Girgin (Zonguldak) yeceksin bakalun! diye dalkavuğua nov da bu münasebetle tevkif ediltıfakla galib. Takım tasnıfinde 18 puanla üstüne yürüyiuıce beriki artık isi miştir. 62 kilo: Cemal Öztürk (Anka Ankara birinci, 7 puanla Çorum açığa vurup: •<\velt and Sonntağ» gazetesi, ra) Ali Erdoğan (Eskişehir) e ikinci, 7 puanla İstanbul üçüncü Bulgar Genelkurmay Başkanı Kuzura sende bu ense, bizim olmuşlardır. tuşla galib. hakkında şunları bildirmektebeyefendide de bu altmlar oldukça Kazananların madalyaları ve sen daha çoook tokat yersin! ce67 kilo: Tevfik Yüce (Ankara) dir: «General Kinov Moskovaya Bekir Yolcu (İstanbul) gelmedi derece alan takımların kupaları vabını vermis. çağırılmış ve orada Dimitrov'u Beden Terbiyesi Umum Müdürü ğinden hükmen galib. sağ gördüğüne dair bir beyanatı Ağır: Kıhç Ünal (İstanbul) Vildan Âşir Savaşır tarafından imzalamıştır. Bu sürunlarda trili ufaklı aksakSofyaya avdetinde Kinov, Di Bojtarafı 1 inci sahifede Reşad (Kocaeli) ye tuşla galib. verilmiştir. lıklan tenkid ediyoruz. Haklısı olmitrov'u görmediğini ve onun kazalarda olduğu iddiasile kütükduğu gibi haksın da var. İsabet et«temizlendiğini» söylemiş ve te kayıdh bulundukları yerlere sev tiğimiz; fakat yaruldıgunıı aeyler diğer vatanperverleri de aynı a kedilmişlerdir. mevcud. Bunlardan devlete ve beykıbetin beklediğini ileri sürmüşHer iki hâdise için D. P. Vilâyete lik müesseselere aid olanlaruun bif tür. Kinov, Rusların Sofyadakı müracaat ederek kanunun tatbikıkismuıdan cevab ahyoruz. Kâh tciki mühim temsilcisi Tscher nı istemiştir. Baştarafr 1 inci sahifede vil, kâh nasihat... Bazisından tele Bajtaraf; I inci sahifede wenky ve Poptomov'un tevk f Aynca şehir içinde muhtarlara fonla izahat geliyor.. Hak verdikedılmesini teklıf etmiştir. Fakat, müracaat eden parti müşahidleri atlarının bilhassa serbest piyasada dnayetle neticelenmiştir. Hâdise leri; fakat sebeb gösterdikleri de Sovyet gizli memurları bu tertib kabul edilmediğindcn D. P. Vilâ dikkati çekecek nisbette düşmesi, şudur: çok! yalnız bir kısım var ki aksakden haberdar olarak subayları yete yazı ile de müracaatte buîun unlu maddelerle birlikte bir kısım Düğün sırasında ortaya çıkan o ıkta. falsod* hemen hemen herkes mustur. Vılâypt bu hükmün yerinc emtianm da fiatlanna mühim nis joınculara para yapıştırmak mesetevkif etmişlerdir. müttefik! Bunları tenkid etmekle, bette tesir etmiştir. United Press ajansına göre bu getirileceğini bildirmi^tir. lesinden dolayı davetliler arasında yeni yeni bir takım fiyaskoları orİzmirde gün Sovyet mareşah Koniev hak Bugünkü fiat seviyesinin yavaa hazır bulunan Cumalı Özkara ile taya atıyorsunuz. Hiiüç tepki yok! kında Londrada bir açıklamada îzmir 27 (Telefonla) İzmirde yavaş düşmckte olduğu bir sırads kardeşi Salâhaddin arasında bir Tam vurdum dııymazlık. ÇUnkii bulunan yüksek Yugoslav şah seçim defterlerinin hazırlanmasına hükum»t ve belediyelerce yapılacak münakaşa çıkmış, Cumalı Özkara eski tâbirle efendinin mahkemrde siyeti, bu ısyan hâdisesinden ha parti mümessillerinin iştirakile bu bazı işlerin mevcud olduğunu biz aşın derecede sarhoş olduğu için dayısı var. Payamıs iskeınleyi ona, berdar olmadığını, fakat Bulga gün başlanmıştır. Bazı muhtarlar zat piyasanın iş adamlan bi'dir dışarı çıkarılarak evine götürül kim ne derüe desin ceviz krrıyor. Parti mümessillerini mektediıler. Bunlara göre, bir yan mek istenmiştir. Cumali evine göristandaki memnuniyetsizliğin Demokrat Bu hali görenler bize; yanlarına almadan evieri c^olaşmak dan hayat pahalıhâı artarken diğer türülürken Demokratlara sovmeğe her gün arttığını söylemiştir. Canım artık yaımakta ne fayDiğer taraftan Nafen ajansına istemişlerse de. D. P. vaziyeti Vi taraftsn heîedivclcrin kontrolu *1 başlamış, kendisile karşılaşan D.P. da var. TeMrsizliğini göriiyorsunu?! lâyet makamma bildirmiş, vali, tında bulunan ve havayici zaruri Karşıyaka ocapı azasından Zeki göre, önümüzdeki haftalar içindiyorlar. Yanılıyorlar.. Bizim vazide Bulgaristanda mühim değişık muhtarlara kanuna riayet etmele yeden olan maddelerin fiatı da Sargundağ bunun ayıb olduğunu femiz falsoyu ortaya koymak, umuliklere intizar edilmektedir. Rus ri lüzumunu emretmiştir. yükseltilmiştir. Daha doğrusu bir söylemiştir. mi efkârın, hükumetin ve alâkalıAdanada yanın bır ilhak hareketini hazırbirini takib eden «zam taleb» leri Bunun üzerine bıçağını çeke ların dikkat nazannı çckmektir. Alladığı iddia edılmekte ve şöyle reddedilmemiş ve böylece esasen rek: «Sen de mi onlardansın» di dırırlarsa ne âlâ, aldırmazlarsa anAdana 27 (Telefonla) Bu<rün denılmektedir: Gecim kanununun 68 inci maddesi, yüksek olan fiatlar hakikt seviye ye hücum eden Cumalı, Zekiyi lattığun fıkrada olduğu gibi sille«Birleşik Amerikanın Bulga Adanada tatbik edilmiş, merkez il sini aşmıştır. yüzünden ve kalbinden ağır su ye devam. Şu farkla ki: bu miristanla siyasi münasebetlerini çe seçim kurulu, yargıc Orhan BaMeselâ, lokanta tarifelerinin in rette yaralıyarak ölümüne se rasyedinin alhnlarlle değil, vazifa kesmesi üzerine Bulgar basını baoğlunun huzurunda kura ile tes dirilmr?i zamanı geçmiştir bile! hissinln sevkile hareket ediyoruz, ve radyoları Rusyayı aşırı dere bit olunmuştur. Buvük bir kalaba Fakat bir kısım lokantalann yemek beb olmuştur. Katil Cumalı bu ensesi kalınlar da dönüp bir sey gün Ağırceza Mahkemesinde meş cede metheden yazı ve tefsirler lığın da iştirak ettiği bu törende, tarifelerini bilâkıs yükselttiklcri hud suçlar kanununa göre yar demiyorlar. le dolmuştur. Bu yazı ve tefsir kurayı Belediye meclisi üyesinden görülmüştür. Onlarda bu nastrlı ense, dayılarBevoğlu ve Kalerde Bulçar halkına şöyle de C. H. P. li Aliye Yerdelen. il gene) raköy lokantalannda bugün bir 1as gılanmış, suçu kendisinin itirafı da bu vurdum duymazlık. bizde de ve şahidler'n ifadesi ile sabit nılmekted:r: "Ancak Sovyet Rus meclisinden C. H. P. li Vehbi Ne kebabı 150 kuruştur. Etli yemeklebu vazife hissi mevcud oldukça dayanın mutlak idaresi altında cib Savaşan. MiUet Partisinden de rin fiat yüksekliği bir istisna de görülerek 20 sene ağır hapse ha çoook, tokat yiyeceklerdir. çarptınlmıştır. Bulgaristan mesud bir hayata diş tabibi Talib Taşçı kazanmışlar ğildir .Sadece bir komposto porsiDemokrasi, demokrasi, demokraDiğer taraftan Demokratlar, kavuşabılecektir. Ancak Kızılor dır. si! diye bağırmak kâfi değil.. Şu yonu 40 kuruşa satılmaktadır. seçim arifesinde, partileri adma du emrine girdıği takdirde BulSeçim kurulunda C. H. P. yi BeBu gibi teferruattan sayılacak verılen bu ilk kurban için büyük yârân geyretini, âşina rağbetini bıgaristan hiç bir şeyden korkmı kir Atmata, Demokrat Partiyi Kerakmazsak Idmse bu demokrasinin yacaktır. Ancak Sovyet uzman mal Gokün, Millet Partisini de a maddelerin fiat vükseklikleri kar bir cenaze töreni yapmışlardır. «mesuliyet» iddialarına inanmaz. şısında gelirlerinin değeri sittikçe ları resmen işe gır:ştikleri tak vukat İbrahim Günay temsil edeBir memlekete demokrasi rejimi, azalan halk, bugün pek haklı ola nnda kavıdlı bulunan miktarlardirde Bulgaristan iktisadî ve ceklerdir. rak şikâyette bulunmaktadır. Te dan şikâvette bulunmuşlardır. Ar yaz gelir, ramazan gelir gibi gelziraî hiç bir buhran tanımıyacak Kuru'.un başkanı üçüncü asliye mez. Millet ve hükumet onun biitır.» hukuk mahkemesi yarsıcı Orhan ferruattan kasıd. hakikî istihlâk tık, Tekel mamulleri de çok pahalı tün icsblarını kabullenir de öyle Bu husustaki propaganda son Babaoğludur. Kendisi kura töreni maddelerinin dışında kalan muh görülmtktedir. Hu.=U5Üe bira, kon yerlesir. biz eaHba hâlâ lâfını edihafta zarfında büsbütün şiddet ne başlamadan evvel bir hitabede telif maddelerin fiat yüksekliğidir. yak ve sigara fiatları düşürülmeli yoruz. Dayıların yeğenleri konımaNitekim berber ücıetleri: sine dir. lendirilmiştir. bulunmuş ve bu mukaddes vazifeyi sı bunun alâmeti değil midir? ma, tiyatro, konser ve diğer eğÜçüncü. dördüncü derecede bir İlgılı çevrelerde belirtildiğine tarafsız bir şekilde yapacağına söz B. FELEK lence yerlerinin ücretleri; vestiysr istihlâk maddesi olan pastanın figöre, Kremlin ilhak yolunda ilk vermistir. ücretleri; bilhassa taşıt ve muha atı da düşürülmelidir. Halbuki tedbiri Polonyada almıştır. BuKoçarlı Demokratlannın Bar artisti Suzanın katli bere ücretlerile Tekel mamulleri pastacılar zam talebinde bulunmuş na da sebeb Polonyanın peykler bir şikâyeti lardır! nin fiatı bir vatanc'aşm mütevazı arasında en kuvvetli orduya madavasında yeni karar İzmir 27 (Telefonla) Koçarlı lik olmasıydı. Şimdi ise gayet Demokrat Parti ilçe başkanı kay bütçesini zaman zaman sarsacak Belediyenin kabul ettiği esaslar Bundan bir müddet e\Tel Mis tehlikeli bir iç duruma malik makama bir mektub göndererek vaziyettedir. dairesinde evveîce yapılan zamlar, sokağında bir cinayet işlenmiş ve artık yerini muayyen nisbetteki bulunan Bulgarıstanın, Yugoslav seçmen defterlerinin Lâalettayin bir tiyatroya giden tanzimine Suzan isminde bir bar artisti bıya gibi bir tehlike mevcud iken, başlandığının, iki gün sonra ve ge bir vatandaş vestiyer için en az indirmelere terketmelidir. İç ve dış çaklanmrtk surttile öldürülmüştü. elden çıkanlmasını göze almı ceyansı bildirilmiş olmasını pro 2530 kuruş vermek zaruretinde piyasaların umtmî vaziyeti bunu Yapılan tahkikat sonunda Celil isyan Moskova, ilhak yolunda i testo etmiştir. Bu yüzden mümes bırakılmıştır. Tramvay, otobüs, va âmirdir. minde bir garson cinayetin fpili okinci adımı Bulgaristanda atma sillerini tayin edinceye kadar seç pur ve tren ücretlerinin muayj'en Bu gibi vazivetlerde vapılacak larak yakalanmış. 3 üncü Ağır Ceğa karar vermistir. men defterlerinin kendi iştirakleri nisbetler dahilinde düşürülmesi za yüzde 10 nisbetinHeki ındi\m, va za mahkemesinde, on iki yıla maholmadan hazırlanmtş clacağını bil rureti hasıl olmjştur. Bir telefon tandaşın her ay elde ettiği geli kum olmuştu. Temyiz bu karan diren D. P. başkanı genel merkeze için 101215 kuruş vermek iş sa rin kıymetini o nisbette yükselte esasından ve Celiün lehinde olarak cektir. bozmuş. duruşmaya diın saat 15 te ve İç İşleri Bakanhğına müracaat hiblerini düşündürmektedir. Bastarafı 1 inci sahifede etmiştir. Elektrik, havagazi fiatları da arPiyasada kendiliğinden husule 3 üncü Ağır Cezada tekrar başlanci Yorginin bu hareketini gören tık tahammül edilmez bir hal al gelen ucuzlama hareketleri karşı rruştır. İlkönce Temyizın bozma kahalk ve zangoçlar derhal kendisini İsparta Seçim Kurulu Başkan mıştır. Evlerinde radyosu bulunan slnda, yukarıda sayılan haller üze rarı okunrnuş, bu arada söz alan hğmdan istifa yakalamışlardır. Mütecaviz bu sıvatandaşlar, bir kaç aydır ödedik rinde ısrarla durmak icab etmek Savcı kararın hakkı takdire taalluk İsparta 27 (Hususî) Şehrimizde rada, bağırıp çağırmış ve Patriğe, ederek bozulduğunu anlatmış, Tem leri elektrik ve havasazi faturala tedır. en kıdemli hâkim olarak bulunan • Sen buraya lâvık değilsin, burayizın kararma ujiılmamasını isteAğır Ceza reisi Şefik Orbay, kendan şit» demiştir. miştir. Söz alan sanık vekili avuAthenagoras bu esnada soğuk disinin Afyondan milletvekili adayı kat Abdurrahman Şeref Laç: gösterileceğini ileri sürerek il sekanhlığını muhafaza ederek mütec Yargıtay, mahkemenin hak cavizi teskin için kendisine nasihat çim kurulu başkanlığından istifa kı takdırine dokunmamıştır. Sav etmiştir. yollu sözler söylemiş ve Haci Yorcı hata ediyor. Yargıtay, sanık Sahibleri bulunduğumuz KADIKOYUNDE İzmirde bir İşçi Partisi giyi tutanlara: «Onu bırakrnız. Bu lehinde bariz delıllerin nazarı vatandaş benim sakahmı taramak kurulacak dikkate alınmamasını ve aleyistemiştir. Fena niyeti yoktur.» deIzmir 27 (Telefonla) Pek yahindeki delıllerın de, delil olamiştir. Patriğin bu hareketi karşı kında İzmirde bir işçi partisi kurak kabul edılemiyeceğini besuıda sükunet bulan mütecaviz, rulacağı, işçi kesafeti bulunan yerÇ a r Ş a m b a Sünü matinelerden itibaren R E K S FILM yan etmiş ve kararı esasından kendisinden af dilemiş ve hâdise lerde, derhal teşkilât ve kongreler bozmuştur. Celılın beraetini tade böylece kapanmıştır. Patrik, yapılarak partinin önümüzdeki seŞirketinin yedi filmini beş haftada göstereçeğimizi ve bu filmlerin leb ederım.» demiştir. mütecavizi affetüği için zabıtaca çimlere iştirake çalışacağı bildirildevamı müddetince Beyoğlunda YILDIZ, İstanbulda MARMARA Bundan sonra kısa bir müzahiç bir müdahaleye lüzum kalma mektedir. kereye çekilen hâkimler heyeti, ve ÇENBERLİTAŞ Sinemalarında yapıldıgı gibi PARASIZ mıştır. Bu partiyi şimdiki İzmir milletCelilin beraetine karar vermiş Haci Yorgi kiliselerde çalışan bir vekillerinden Said Odyakın kuraBIR PIYANGO ^ ^ ettiğimizi arzederiz. Şöyle ki: ve iki yıldanberi hapishanede tamircidir. Rivayete göre hâdiseye cağını ve işçi partisinin Demokrat yatmakta olan Celil dün tahliye sebeb, bu adamın alacağı olan 600 Partiye verilecek reyleri azaltma1 Mart Carşamba gününden itibaren Sinemalarımıza geleedilmiştir. liraya mukabil Patrikhanece kenmatuf bir C. H. P. oyunu olduceklere biletle beraber bir kupon verilecektir. 1 den 5 numaradisine 300 lira verilmesidir. |unu söyleyenler de vardır. ya kadar teselsül edecek kuponları getirenlere piyangoya iştiGüzel Sanatlar Akademisi rak hakkını veren bir numaralı kuponla değiştirilecektir. Bu balosu piyangonun nezaret ve kontrolunuz altında yapılmasını istiyenız. Cüzel Sanatlar Akademisi balosu. her Çekiliş tarihi ile ikramiye kazanan numaralan gösteren ve husene oldugu «jlbt bu sene de 3 mart cuma günü faceai Taksım Belediye Gazurunuzda tesbit edilecek resml listeyi de «ayın halkımıza üân rlnosunda vcrllecektir. Balo, profeıör edeceğimizi arzederiz. v« talebelerln hazırUdığı en güzel v» Yukarıda tafeilâtını verdiğimiz bu tesebbüsümüzün gazeteorljlnal dekorlar ile suslenecektir. lerle ilânını rica ederiz. Meclisin elindeki işler Bulgaristan çok mühim hâdiseler arifesinde Başmakaleden devam Sayın komisyoo üyelerinden bazılarının açıkyürekle itiraf ettiği gibi, aradaki anlaşmazhk, bu aydınlanmızuı pratik gazeteciliği iyi bilmemelerinden, gazeteciliğe aid güç lükleri şimdiye kadar nefislerinde tecrübe etmemelerinden ileri geliyordu. Bizün arkadaşlarla uzunboylu konuştular. Maddeler üzerinde beraberce duruldu, tartışıldı. TeklifIerimizi iyi niyetle dikkate aldıiar ve tasarıda gerekli değişiklikleri yapmağa çahşacaklanm bize vad?ttiler. Şimdi biitün ümidimiz hükumetin ve daha sonra Meclisin de aynı anlayışlı zihniyeti görtermeleridir. Kırk yıldır bir türlü istikrannı buIamıyan basın rejiminin yurdumuzda nihayet hür ve sağlam bir temele dayandığını gönnek istiyoruz. Basın büyük bir kuvvettir. Iler kuvvet gibi onun da süphesiz zarar verici taraflan olabilir. Bunları bir dereceye kadar kanun yolu ile onlemek nıümkündür. Fakat unutmıyalun ki, zararmı önleyeceğiz derken basına kilid vurmağa kalkarsak, onun faydalarını da kendi elimizle yoketmis oluruz. Atatürkümüzün bundan yirmi beş yıl önce söylediği sözü hatırlayahm. Büjük Önder, basın hürriyetinden doğabilecek mahzurlarm en tesirli bir jekilde gene ancak basın hürriyeti sayesinde giderilebileceğini ileri sürüyordu. Bu söz, halk efkârı dediğuniz hâkim kuvvetin basından da üstün olduğuna inanmanın bir ifadesidir. Gerçekten. milletin sağduyusunu başlangıc olarak kabul ettikten sonra, bütün kanunlarımızı demokratik esaslara dayaırak artık bir manük zarureti haliue girer. Halkın olgunluğun» inanmadıkça da hürriyet bir özentiden ibaret kalır. NADİB NADİ Tasarı Türkiye GrekoRomen güreş birincilikleri sona erdi Mahkeme ve Dayı Seçim Kanunu fatbikafı yer yer sikâyetlere yol açtı Fiatiarının indirilmesi Particilik yüzünden cinayel icab eden maddeler Patriğe suikasd Beyoğlu Birinci Noterliğine ve ÜSKÜDAR'da SUNAR I Mart Galatasaray Fener maçı Tribün dedikoduları Yarın Çıkacak SALON Mecmuasında KADIKÖY HALE üsküdar Sunar Sinemasi ' Sineması Sahibi Y. ANAS Sahibi: Mahmııl Saraç Bu nüsha ilân edilmek üzere dilek veçhile Cumhuriyet gazetesine gönderildl. Beyoğlu Birinci Noteri. Seçim Başladı! İstanbulun en zarif hanımı seçiliyor Yann Çıkacak SALON Meemuasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog