Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET iS/50 HAPİSHAM İİATKALAB Yeni hükumetlerden en kuvvetlisi galiba Türk hükumeti 5ehir =haberleri Şeker fiatları 1 SIHHÎ c BAHİSLER ı [HEM NALINA MIHINA nirlenmeyi de ikinci sebeb olarak Kalbim ağrıyor veya kalbim çaralabılırız. Kulturumuz, medemyeüpıyor dıye hekıme başvuranlarm İtalyan mılletinin birdenbire fıkir ve felekten yedığim nisbeten hafif miz, bır kelıme ıle her şeyimız sihepsi kalb hastası değıldir. Hpttâ değıştırdığı eskıden de gorulmuştur. eıllelerı saymıyorum. nirlerimızın eseri olduğu gibi bu Muamele vergisi raporundaki muhım bır kısmı kalb hastası deMeselâ Crispı (1) ve temsü ettıği Bununla beraber, mağlubiyeti sirurler bizım için bazan baş belâsı ğıldir ama içlerınde gerçekten kal esablar kabul edilirse fiatlar cereyan, Adua'nm sukutu uzerine Isabul etmek korkaklık olacağını da oluyor. Çok üzulme, kızma ve bi sızlayanlar vardır kı bizım mev3035 kuruş ucuzlayacak birdenbire gozden dusmus ve o za duşunüyor, geri donmek ve kaçmak heyecan bazan hayatımıza malolazuumuz onlardıf. Kalbınden şıkâmana kadar sılık bır şahsıyet olan istemıyordum. Talihin başındaki en vet edenlerın içinde sevgıde vefa yaşamak şartile zararsız bir hale taze olanlarda kalb büyürse de bılecek bir kalb ârızası doğurabilir. Muamele vergısı hakkmda hazırFelıce Cavalottı son derece sevılen son tel saçı yakalayacağıma daır en me^rebli bulamıyarak ıstırab çekenler, vazı de konabilır. Görüluyor ki tansi bobrek hastahğı geçınce o da geçer Onun içın bıraz fılozof bir kımse halıne gelmıştır. son dakikaya kadar içımde ümid lanan raporda tesbıt edılen cazı hane veya tıcarethanesinın ıstedığ yonla bıle mücadele etmek kabü Muzmin ve yaygın bobrek ıltınab olmak, olur olmaz şeylere aldırış Ondan sonra, Italya dort sene fa ı vardı ve bu ümıdi bir an olsun bı esaslar kabul edıldıgı takdirde se gıbı yurumemesınden dolayı kaİD dır. larmda ise kalb devamlı olarak bu etmemek lâzımdır. ker fıatlarında 3035 kuruşluk bır Hayvancılığımız cialar ıçinde bır omur surmus ve • rakmadım. Dordüncü grup sebebler vücudü yur ve geçmez. sıkılanlar, aıle hayatmdaki fırtınaHayatın guçluk'eri arttıkça kalnıhayet bu hâdıseler ,asrın sonunFakat talıhi, maalesef. sıcır'n en duşme hasıl olacaktır. Bılındığı gıbı lardan dolayı kalbı burkulanlar, muzde başka uzuvlarm hastahklar'Sonuncu grup hastahklar ise kalbi bin yuku de artmak^adır. Buyuk Oayın Tarım Bakanı, mtmlckefbugun şeüerden 135 kuruşluk ıstıhda, Parco dı Monza facıasüe (2) son telınden de yakalayamadım. ımtıhanlardan kaçan veva beden nın kalb uzerındekı ın'ıkâslarının da besleyen ve adma koroner c'edığı şehir hayatlan gıbı smırleri devamteki hayvan savısınm 53 milvon 10, 11, 12 ve 13 temmuz het> umid lâk vergısı alınmaktadır. Yam se terbıyesı dersınden kurtulmak ıs kalb hastahğı yapabıleceğını soy mız ıncecık damarlardır. Eskıden lı suretle geçen, sıhhî olmıyan bir olduğunu. valnız 535 vcterineıinıiz sona ermıştir. ker fabrıkaları, şekerı, en fazla 50 lemıştım. Bu uzuvlar bilhassa bob berı kalb sektesi dıye tanman ani yaşayış tarzı ihtıyar Ordunun bu seferki mağlubiye le geçti. Lâkin ondan sonra, her tnen talebeler saçlarma ak duştuetmek gibi tnevcud bulunduğunu, bir veterikuruşa mal etmektedır. Muavyen trnden sonra da halk vaktıle alkış turlü tesebbusun boş olacağ'Jiı enğu halde. henuz bır eş bulamamış rek ve akcığer hastalıkhndır. Ak olumlerın sebebi ekseriya bu da haller da kalbi yormakta ve hasta nere 144 bin havvanın knntrolu ve nısDettekı kârın malıyet fıatıle oıiolanlar, yahud yaklaşan seçımler cığer hastalıkları kalbin sağ yarı marların tıkanma=:ıdır. Keza haık etmektedır. O halde yukardanberı 60 bin havvanın muajenesi duştııladıklarmdan yuz çevirdi. İtalyanın ladım. leşürılmesınden sonra hasıl olan Hitlerin uğursuzluğu mu? den dolayı halecanlananlar ve daha sını, bobrek hastaliKİarı da kalbin arasında hunnakı sadır veva anrn zıkret'ı^ım sıhhî tedbirlere rıavet ğunu soyledi. Bu sozlerdcn sonra buyuk şehirlerınde nutuklar soy'emeblâjın harıcınde kalan mık*arı Hıtler'le Venedıkte ıkı kere buakhma gelmıjen bır cok tıpler \ar soı yarısını buyattırier. Akcjğer de poıtrıne adı da çoık işıtılnıekte sayesmde kalb hastahklarım onle artık havvanrılığımızın neden inyecek olan «Onıkıler» yerden yere mustehlık \ergı olarak vermektelustum, ikisınden sonra da hoşa dır kı bunlar ıtalblennin hasta ol hastalıkları içinde kalbe zarar ve dır. Bu da bu damarın ijınden kâfi mek tamamen değıl c e bıle kısmen kişaf edemediğini ve bu servet çalındı. dır. Şaker fıatlarındaM bu ârızî ve duğunu ıddıa ederler ama, bızce ren en ziyade müzmin bronşıt ve kan geçememesinın bır netıcesıdır. mumkundur. Hele onların ıler'eme kajnağından neden bol bol istifrdff Scorza bunları geri çağınp par gıtmiyecek hâdıseler oldu (6). fevkalâde yukiekhk dığer maddeanfizemle muzmin yaygın akciŞtr Bunun baş sebebi, bu damarın ıçı sıni gecıktırmek az çok hat.tanın edemediğimizi anlamak guç değılŞu muhakkak kı insana hayatta Kalblerı doğıl ruhlan hastadır. tide topladi, ne yapmak lizun gellerm fıatlanna da tesır etmektedır. tek kalan şey, mazi. dığını konuştu. Gerçektsn ka!b hastası olanlara veremıdır. Bobrek hastalıklanndan nın paslanıp daralmasıdır. Fakat si elmde demektır. dir. Komısyon, bu ıstıhlâk vergısının eelınce Bız kalb hastalığına yaEvet, butun iyi ve kotü taraflaSonra hemen hemen hepsi bana Hayvan cinlerimİ7İn hiç birî, azaltılmasmı ve şekerden mamul ka'anmamak, ondan j!l!lllllll!!!ll!!ii!l!i:!il!i!!n!!!!;!!!:!!i: •••••!:::::•• geldıler, t k i r taatısınde bulunduk. rile, sevincleri ve kederleriîe, takorunmay Batı mem'eketlerindeki hen'erîeıile maddelerden de muamele vergı»ı bueunku me/.uumuza esas dıye mamen bızım malımızd'r. Fakat bu goruşmeden amelî hiç bır kıvas edilebilecek vasıfta degildır. alınmasuu teklıf etmiştir. Mujme aldığımıza gore herse' den once netice çıkmadı. Yalnız, ben bir ka Hıristiyan dıninin akidelerms 20Hele kasablık sığırlarımız, mezbare, vuku bulan ve artık mazıye le vergısı, içınde ^ 5 0 den fazla şe kalb hastahğı neden olur' onu bılrara vardım kı bu da, buyuk Faşist hava goturulurken bir kadid ve kerı ıhtıva eden şeker mamullerın mek lâzımdır. Zıra bır duşmandan karısmıs olan bir şeyi değiştırmeğe Meclisinı toplantıya çağirmaktı. canlı cenaze halindedirler. den aknacaktır. kırunmanın tek çaresi o duşmanın Cuma ve cumartesi gunlük emrin Allah bile kadır değıldir. Geçenlerde mcmleketimize gelen ne olduğunu ve huviyetini bılmekkaleme alınmasıle ve hücumun, dannnHH'iınrinıiMiMiTnfiıııınııııııııiüiıııııııııı * * * bir Avnıpalı et mütehas s ısı mez« tır. Hilmi Uranın şehrimizdeki faa doğrusu manevranın hazorlanBugün hava çok sakin. Deniz, Alp hahava gitmiş, orada kesilen bu znasile geçti. tetkikleri Kalb hastalıkları beş büyuk dağları arasındaki bir golü andırı zebun hajr\anları gorunce hajret, Iclerinden yalmz üçü, dördu ne Bırkaç guıı^c ıoerı sehrımızde bulu grupta toplanabılır: 1 Doğuştar hattâ dehşet içinde kalmıştır. BatJ yor. Istediklerıni bılyorlardı. Ötekilerin H. Pa:..sı yukseklımemleketlerinde kasabbk sığırlar Denizde, karada, gökyüzünde, her nan C.Uran, dun, Genel Başnan Vekıli olanlar, 2 Tansıvon hı.mı ogleden sonra C. H. hepsi bir şey anlamıyorlardı ve bu mikroblu buvuk itina ile jetiştirilir. Mezba* yerde her şeyi inamlmaz derecede P II merkezine g.uere* bır mudde ğinden, 3 Geçirilen gunlük emrin hükumeti tehhkeye haja sevkedildikleri zaman bunlat bır yeknesaklık kaplamıs, her şe mejgul olmuş ve bu arada ılçe başkan hastahklardan, 4 Vücudumüzdekoyacağı fıkrindeydıler. tombul tombuldur. Bizde ise sığıryın üzerine boğucu bir ağırlık çok larıle goruşnıuştur. Hılmı uran, bundan kı başka uzuvlann hastalığmdan, Türkiyeye hayranlık sonra, Istanbul nulletvekılı Ekrem 5 Kalb damarlannm hastalığmlar o kadar sıskadır ki bu hajvanmuş gibi. Amaç ve C. H. P. II Başkanı Ilham dan olanlar. 1918 den sonra doğan ve «totaliNe kısır yılmış şu geçen yıl 1 .. Sa yorsunuz kı biz sızin en kuçuk ba | edebiyatla uğraşınm, bilyorum 1949 ların tombul olduğunu anrak 5910 GELECEK YAZI: Farınaccı'nin Sançarla da muhtelif mevzular uzerınter» adı verilen yeni hukumetlernat erlerımız çahştılar, ozendılar, şarılarınızı dahi mukâfatlandırıyo | yılında sozu edılmeğe, uzermde du daki ilk Avrupa sejahatimde bğde konusmuştur. Alakalılar. C. H P. Doğuştan olanlar çeşidli pruplara den en kuvvetlisi galiba Turk hü 80 kılo altını. Genel Bajkan Vekılının, Istanbuldakı ayrılabılır Bunlarm bir kısmı o şıir, hikâye yazdılar, resim çizdıler, ruz, guzellik yolunda attığınız en rulmağa değer bır çok şurler, bir çok rermi'tim. O vakittenberi de vazikumeti. yapı çattılar, ezgi duzduler, bıri de kuçuk, en çekingen adımlar bıle go hıkâyeler yazıldı. Bılırim, onların jet hemen hemen ajnıdır. seçım hazırlıklarını gozden geç.recegı(1) Francesco Crispi, İtalyada nı 1leri surmektedırler. Dıger taraitan kadar ağır bozukluklardır ki ha bir şey değümış o eserlenn. Bir zumuzden kaçmıyor» denılmeliydı. hepsine de mukâfat verılemez, içleTürkiyede bir tek parti var: Halk Et kombinaları japarken kasabyatla telıfme imkân yoktur. DoPartisı. Bu partınin başkanı aynı mustemleke cereyanını açan ilk Hılrai Uranın bugunlerae gazetecılerle ğarken dcğumda»ı bıraz sonra veya ustaişı sayılabilecek olanından geçSanat erlerımız butun bir yıl ça rinde öyleleri vardır ki mukâfat lık hajvanlanmızı ıslah etraemıı Başbakandır. italyan dış sıyasetın de goruşecegl soylenmektedır. Uran. zamanda Cumhur Başkanıdır. dun Valı ıle de bır muddet gorujmuş. oldukça uzun bir muddet sonra tık, içlerınde bir guzelcesi bıle yok lısmışlar, çabalamışlar da sozu e vermemek daha doğru olur, çünku lâzım geldiğini tekrarhyan Avrude yeni emeller ve gayeler gutmus, tur. muş. Olsaydı, Inonü armağanım da dılmeğe değecek bir tek eser ve onlarda yerleşmiş inanlara karşı bır palı et mutehassısı kasabın çok * * * ölümle neücelenırler. Buna mukakendine mahsus azımkâr bir yol tağıtan kurul görmez miydi onu 9 Bır rememışler.. Yalnız bir yılda değıl, ısyan vardır: Öz bakunından isyan, hakkı vardır. Ihtimalki bazı yabancı tefsirciler, kıb etmiştir. bil, bır kısmı da vardır ki o kadar Emniyet Muduru Cemal ozendirme mukâfatı olsun verir d> içlerinde yıllardanberi bir tek eseı şekil bakımından isyan. Mukâfatağır değıldir ve az çok ıstırab versiyasî sarsıntılar karşısında İtalyan eserlerde toplumun (2) Kral I inci Umberto'nun katli yurddaşlara tanıtırdı. Acıdım o laerınde goz nuru doken, onu bın landırılacak Goktan takdirname aldı Tren yolculuğu mekle beraber hastamn uzun yılmılletinin mukavemet ve salâbet hâdısesi. Vazıfeye basladıgı gundenberi jeh lar yaşamasına imkân verir. Çok kurulun uyelerine! Buhnak için bir umudla topluma sunmuş olan inançlarma uysalhk aramak doğru I Tlaştırma B '.ınlığı butçesi mügostermediğini ehemmiyetle ısaret (3) İtalyan millyetçilerinden olan rln emniyet ve asayışını temın bakı hafıf bazı bozukluklar da vardır ki çırpınmış, yırtınmışlardır'. Ne vaplar da vardır Onların karşısına ge olur. Toplumun bır takım guzellik etmışlerdır. zakere edi'irken Ub ? tırnıa Ba' bu üç şahıstan Alfredo Rocco son mından sarîettıgı devamlı ve muvaffak bunlann hastaya bir zaran dokun smlar? Yok işte, yok, yok . Oturup çeceksınız: «Boşunadır sizin uğraş olçüleri vardır, mukâfat dağıtan gotulen *** mesalsınden dolajı şehrımız Emnıje da kendıleri mi yarats n ' O d a büs manız, topunuz da adam olamazsı kurullann üyeleri bunlann dışına kanı demirv ollarımızda radan fasist hukumeünde Bakanlık Muduru Cemal Goktan Iç Işleri Ba maz. Meselâ kalbin solda olacak inkişaftan bahsetıııistir. Evet. Cıım16 ağustos 1943 Bu sabah gene etmiştir. kanlığınca takdimame ıle taltıf edıl yerde sağda oluşu gıbi. Belki ilk butun olmaz değıldir, ama her yıl nız, bakın işte, biriniz de bır şey çkan, büsbutun yeni bir sanat an huriyet devrinıle demirjollarımız, buvuk bır heyecan ve karışıklık olmaz, ele gune karşı çıy duşer. yapamamışsınız! Kestik sizden lajışı gozeten eserlerı one suremez, (4) Korfu hâdisesinde Yunanhlar mıştlr. bakışta, doğuştan olan bir hastalıklokomotiflerimi/. vagımlaunıız. j o l içınde geçtı. Kanımın galeyana tarafından öldurulmuştur. Butun bır yılın eserlerını elevıp de umudumuzu 1 » diyeceküniz.. Ken bunu anhyorum. tan korunmanın kabıl olamıyacağı cularımız artmışür. Geçenlerde Milletlerarası Ticaret Odası geldığını hıssedıyorum. bir tek olsun değerlısı bulnumadı dınızde boyle bir soz soylevebılmek (5) Bır aralık Maltaya kaçmış ve Ben de kalkıp İnonü Armağanı Devlet DemiryoHarı Genel Muduru akla gelebılır. Fakat bu hiç de Bugun faşızm doktrinine büyuk adada İngilizler aleyhınde isyan çı Türkiye Komitesinin toplantısı boyle değıldir. Tamamen değılse ğını gorunce yurecıklerı kım bılır hakkının bulunduğunu sanmak kol onlara verılmeh>dı d°rrı\orum Ade, bazı rakamlar veımi'!ti: CıımMilletlerarası Tıcaret Odasının Turne turlu yanmıştır' Bırını ayu"ip* tuklarınızı kabartır, değıl m ı ' Ama yardımları olan uç kışıyı duşunu karmağa çalışırken y^kalanarak kı\e Komıtesı, senehk umumı he\e bıle, ana ve babaya aıd bazı va «Eh! Zararsızca, armağan barı bu soyleyın bakalım ^cimsinız de ken ma ı=tenılen şartUra uygun eser huıivct devrinde ılemirj jllanna yorum" Alfredo Rocco, Enrıco Cor idam edilmıştır. ler de yazıldı, 1949 yılında. Kı f ab 657 milvon lira harıanmıstır. 3616 toplantısıııı dun Istanbul Ticaret ve zıfeler vardır kı onlarm ıhmali radını ve Davanzatı (3). Bunlar, (6) Bu buluşmalardan ilki 1413 Sanayl Odasında >apmıştır Toplantı ekserıya bovle vılâdî kalb hasta na verilsin!» demeğe de gelmcz, dınızde boyle bır hak bulunduğu larda, dergıle'de bır takım şıırler, kilometrelik >eni demiryolu vhpılmıllıvetçılıkten hareket etmekle hazıran 1934 gecesi vuku bulmuş ve da, komıte nızamncımesmm Cemıvetler lıklarına yol açar. Meselâ ana ba sozlerıne kapıl \erecek gene, ya^lı nu sanıyorsunuz? Sız de bu mem hıkâyeler çıktı, okudunuz mu sız mıştır; 300 kiloınetrel'k veni >ol beraber, faşızme ıman ateşı ve ka Hıtlerie Mussolını ilk defa olarak kanununa uygun bır sekle getırlmesı bada frengı, alkolızm gıbı şeylerın bunca memleket çocuğunu aldat leketın çocukları değıl mısınız? Sız onlarm hepsını' Yoksa: «Ivı bu vapılmaktadır. I^okomctiflerin sanuna rıayet gibi umdeleri aşılamıs o zaman tanışmışlardır. Bu ?orus meselesi goruiulmuştur Seçılen bır ko bulunuşu, gebelık esnasında anne mak olur. Yaşıjanlar gene neyse, de bu toplumda yetışmedınız mi? şey olsaydı bız de duyardık'. dıvıp mısyon, nizamnameyı yeni esaslara gore ya yarınkıler? Onlar kolay kolay Bu toplum üzerinde durulmağa, so geçlinız mı? Ama onları sız duyu jısı 300 den 875 e, yolcu \agonlar» lar dır. nede silâh meselesi Sahıs nevzutı hazırlıyacaktır. nın geçıreceğı hastahklar, gebelıkanmaz da. *Nesını beğenmışler şu zu edılmeğe dcğer bir sanat eseri racak değil misınız'' . Soyle>ın 500 den 908 e, yak vagonlan 5500 olmuş ve 7 haziran 1933 te ımza'ağm ıcab ettırdığı fenni kaıdelere Bir fizik âlimi gelijor nun'> dıye bir dudak buktuler mi, jetıçtıremiyor^a, kendısinde bir sa doprusunu, üşenmişsınızdır oku den 14 bine çıkmıştır. F'kiden seFa=ızm davasmın türbelerine aca nan Dortler Misakı gereğmce bu rıvatesızhk, çocuğun klbınde bır 1 nede 1> tnilj ondan az >olcu taşı( 1 Ma\ Planek (Eski Kaiser \\ılhelm) sakatlık olmasına sebeb olabılır. neuzubıllâh O şanlı uyelerm unu rat anlayış , sezgı^ı yoksa mukâfatı mağa .. Bojle sız, sız dıvoıum ama nırken şimdi 50 miUon jolcu taba hurmet edılecek m p Costantıno mevzu üzerinde munakaşa cereysn cem.yetı reıslerınden Nobel mukafatını Gerçı velâdî olan butun kalb bo <:anı bır paralık olur. Yooo' Yargı vermeğe, yahud vermeneğe yetkılı doğrusunu sovlıyeyım, ben de pek Marına, Oscar Tellını (4), Walter etmiştir. Gene bu ilk göruşmede Ahaız buyuk fızık âlımı Profesor Dr larının şaşmazlığına da soz getır»3 adamlar da ve'ıstıremez. Bılm kı ıvı bılmıyoıum sızlerın kımler ol şınmaktadır. Yuk naklijatı lvıldaG 1 5 Vannıni ve BorgPisani (5) gıbi, fa vusturyanın istiklâli bahıs mevzuu Heisenberg tstanbul Ünlversitesı Fen zukluklarmın sebeblerı sadece mılyoıı ton tut'uazkrn 5 ' " d l şızm uğrunda canlarını vermiş olmuştur. Malumdur kı İtalya bu fakultesl davetlısı olarak Kuanta teorısı bunlar değıldir. Daha bılmecugımiz mezler doğrusu. Şaka mı° Adlan bızim sanat erlerimizin gucu neyse duğunuzu. Acaba yok musunuz mılyon tondur. dunya durdukça sayg: ıle ^nılıp sızlerın, onları yargılamağa kalkan 6iz7 1949 vıl nda mukâfatlandırılolanların ısımleri acaba hatırlanacak mevzuda fazla hassas davranıyor ve uzerıne konferanslar vermek uzere bazı sebebler vardır ama dunD'mirvolları hsmleml/, takdire ların gucunuz de ancak odur. Bu mağa değer bır sanat eserı olmadığı Avusturyanm mustakıl kalmasını mart 1950 perşembe gunu Is\eç uçagı yaja bır çocuk getırmek duru goklere çıkarüacak.. mı? nu kabul etmezsmız: «Bu toplum gibi sız de yok musunuz acaba'' değer; fakat bu rakamlar arasında istıyordu. Neçredılen resml tebliğde ıle Istanbula gelecektlr. munda olan ınsanlar, kendı yavTalih yüz çevirince... Pek de üzmesinler efendim kenCemal Nadirin mezarı Varsanız da, voksanız da şunu bir hakikat gozume çarptı. Taşman rularının omrunu kısaltacak veya dılerını, ınce eleyıp sık dokumısın beş para otmez ya, bız nasılsa >eBana karşı sahiden bır suikasd mi bu mevzu üzerinde anlaşmaya vajolcu miktarı 5 mislinden fazla arttı rıldığı bıldırilmiştı. Fakat Mussolıni omıu boyunca çnu sakat ve bed ar. Yarın kım anılır, kim unutul ır, tışmı^ız, Tanrı yanılmıs da bızı bu soj lıv eyım t e n sızo Ben bu > azıyı j aptınlıj or hazırlanmıştı? ulkede dunyaya getirmıs'» dije du yazarken, ınan olsun kendımı du ğı halde, >olcu \ agor.lanmızın savıVenedıkten donerken pek tatmm Herhalde. Aksi takdirde, Maresal Gazetecıler Cemıyetı ıdare kurulu baht yapacak bır arızadan kurtar belli olmaz. Bugunkü iınıerıne ge ş^ırursunuz Bu memleketın şairs şunmedım, hiç bır mukâfatta go sı sadece 500 den 900 e çıkmış, yani dunku toplantısında rahmetll sa ıatkar mak ıçın ellerınden gelen heış Badoğlıo'nun bana gonderdıği mek eddmış bulunmuyordu. ınce, tanıdıklarına, sanat ışlerını Cemal Nadınn mezarını yaptırmag yapmak zorundadırlar Aksi tak en çok merak eder dıye tanıdıkları yoktur, hıkâjecısi yoktur, ressamı zum yoktur benım Olsa, sızın var arli| bir mislini büe bulamanııştır. r tubun hiç bir manası kalmaz. Nıtekim o senenin 23 temmuzunda yoktur, mımarı, heykel yapanı \okkarar vermıştır Bunun ıçın bır komlte dd, bu"ukluğun\.zden T 'nlerimizde neden jolcuların vaMareşal 2 5 2 6 temmuz gecesi Vıyanada nazi hükumet darb«si yn kurulmus ve hazırlanan projeler bu dırde çocuklarının bedbahtlığından na bir soruversinler, o kurulda tur, ezgi dvzeni yokrur, ama si7 lığınızr'sn grn koridorlannda ustdste sejahat ana ve baba manen mesuldurler. General Ferone vasıtasile bana yol pılmış ve Basbakan Dollfus oldd komıteye tevdı edilmiştir. hangi uluların bulunduğunu baka şıırden de, hıkâyeden de, resımden. şuphe etmez, etsem bıle açığa vur ettıklcrinin sebebi boylece anla§ılmaz, sıze j dranm&ğa çabşırdım ladığı bu mektubda şahsıma karşı rulmuştü. mış bulunajor. Devlet DcmirjolIkıncı grupta geçirilen mikroblu ım kaç kışi bılıyor? Boburlenme^ın heyke'den, mımarhktaıı, mu'ikıden hazırtenan «ciddî> bır suikasdden Bunun üzerine İtalyan hükun'eti İpekten alınan muamele vergis hastahklar gelır. Bunlann başmda er o kadar. Kendılerıne bır iş bu de anlarsınız, gokten inmış size bu Hayır, kendım içın soylemıyoıunı laıı Idaresi, insana da j u k kidar Bu memleket >az3rları arasında Ipek ımalınden j uzde 20 rusbetındt bahsediyordu. derhal bir kaç tumenı seferber hsle yurulmuş, onlar da bir yol peki vergi .. muamele vergısı alırrrrk ıstenmesi u da romahzma vardır. GarÇekten bu mukâfatlandıriimağa değer K'rro kıjmet venniş olsa^ı, yolcu ya23 ekim 1942 denberi talih bana koyarak Brenner geçıdıne ve Ca zerıne Bursa Ipekçılerı faalıyete geç. grup kalb hastalıkları içınde baş demişler: «Bu yıl kirez olmadı gene, kimi yaşh ıcımseler ^'duğu» g l .nla.ını da >uk vagonları nisbetinkat'î şekidle sırtını eevirmiştt Fa rınzia hududlarına gondermiştır, mişlerdlr. Bursa ıpekçılerınden bır sebebı romatizma işgal ed^r. Bun Yılındandır yılından. turkusu ile Ben de yıllardanberi eleştirmeci nu duşunuv orum, bılıjorum da o de arttırmağa eheıuınivc' »erirdi. şizmin yirminci yıldonümü »enlik Hitler bır muddet içın Avusturya da he>et dun şehrımlze gelmış ve Bolge dan dolayı vaktile Lasegne ismınde kapatıhr mı bu? Hani frenkçede Iık, sızın anlayacağınız munekkıd nun için soyluyorum. Hele bır talerinin sevinci acı haberlerle karış vasından vazgeçmış. Fakat Mussolı Sanayı B rlıg.nde temaslarda bulun^ bır Fransız âlımi şoyle demışti «rapport» mu ne diyorlar, öyle soznı'nin Basbakan Schuschnigg'e ver mustur. Heyet bugun Ankaraja gıde «Romatizma mafsalları, hattâ beyın ere dilim donmez, ben «bildirce» îık ederım, oldukça da titizımdır, nesı var, 1919 yılında yazılmış sıiı mış, Trablusta duşman muhim bir cektir. çabuk çabuk beğenmem. Bır a'< kıtablarının bır tanesi var, mukâtaarruza geçerek muhtelif hedefleri dıği müteaddid teminata rağmen, zarını yalar, fakat kalbi ısınr.» Bu derim, ondan yazsınlar bir tane, yaAvusturya 1938 martında Vlmanya «Bandırma» ıun seyir tecrubeleri soz o kadar doğrudur ki bugunkü ymlansın, mukâfat vermek için biı sıhk gunume gelmesin, topunu bır fatı ondan da esırgemış olmanıza Kadıkby Seçim Kurulu Başkanı bombardıman etmişti. den beğenmedığim de olur. Ama gaştım Fazıl Hü^nu Dağlarcan,ii yapıldı Bunun uzerıne, Adriano'da söy ya ılhak edilmiştir. bılgilerımıze gore mafsalları yala sanat eserinde ne gibi mezıyetleı Adalet Bakanlıgınca Kadıkoy Seçım Ansaldo tezgahlarınaa inşa edılen madan bıle kalbi ısırdığı tahakkuk arıyorlar, ne gıbi suçlardan kaçınıl ben bir kurul adma, mukâfat da «Uç şehıdler destanı ... Bugunlaı' Kurulu Ilçe Baskanlıgına tayın olunan leveceğım nutuktan vazgeçtim Hal• Bandırma ı vapurunun se\ır tecrubemasmı istiyorlar, biz de oğrenelım ğıtan fcır kurul adına soz soylemı bırakahm, başk; bır gun açarız o Yargıç Sıtkı Şefkatlıoğlu Bakanhga buki bu nutuk ıçin buyuk hazır Verem Mücadele Cemiyetine ve leri muvaffakıyetle netıcelenmlştır. etmış bulunuyor. Bazı romatizma Mukâfat dedığin niçin konulur? yorum, ben beğensem de beğenme nun sozunu muracaat ederek Ag^ıdan mriletvekılt lıklar yapılmıştı. Mııkavele gereğmce gemının surattnln çeşıdleri vardır kı onlardâ hastaDarüşşafakaya yapılan bağış adajı gosterılecegınaen bu vazıfeden Yalnız pek parlak, olağanustu ser sem de kendı ad ma konuşurum, 2 ekımde Millet Meclısinde söyAyazağada asfalt şose uzenndeki 19 mıl olması lâzım gellrken, tecrube lar hiç ağrıdan şıkâvet etmeden 9 affını istenustır Bu taleb kabul edıldoğru yanlıs kendı sanat goruşumu Sarhoş bir kadın tevkif edikli ledığım nutuktan sora da Trablus Alman çıfthğı sahibı Tayfur, vefatın de suraUn 20 3 mıl olduğu gorulmuş ateş ve arkasından da kalb anzası lere verılsm dıye m ı Bılemedıniz Kurulu BaşKanlıtur Mukavemet seyır tecrubesi de iji başgoslerır. Bız bunlara Başka ülkelerde ne yapılıyor, bak n anlatırım, dediğımı dınleyecekler Beyoglunda oturan Pakıze admda 20 mış, Kadıkoy Seçım Irfan Beydes tayın dan evvel yakın arkadaşını ve hekıtan çok fena haberler geldı. (mafsal ğıra Hukuk Yargıcı netice vermıştlr. Gemi, mart sonunda bulunursa onlara tutulması gere ya;larır.da gene bır kadın e\velxx g ın olunmuştur bir kere. Her yıl irili ufaklı bir çok 5 mayıs gunu, Venedık Snrayınm mını evıne davet ederek, noter huzu lımanımıza gelmiş olacaktır dışı romatizma) adını veriyeruz. runda malmın muhım bır kısmını hamukâfatlar dağıtılryor, bunları Ka ken 30lu, ulaşümasına çalışılacak ogleden sonra bır takım ıçkıh gazı ıoönunde toplanan halka hıtaben ver Mr muesseselerıne ve bu arada Verem lara bır hale Galatasaray kulübü balosu Romatızmadan sonra, üfo, kuşzanan eserlerin kimi gerçekten de gayeyı gostermeğe çahşırım. Bır sonraugrayıp sarhoş sınema\a geldıkten Pakistandan buğday ithal Sırkec.de bır gmr'ış'ır dığım nutukta Afrıkadan çekilmek Mücadele Cemıyeü ıle Daruşşafakaja palazı vesair butun mikroblu has ;erli oluyor, gün keçükçe guze lık mukâfat kurulu uyesı bır eleştır Gene kadın sınemada basırıp çsgırGalatasarayhların her yıl verdıkleri ediyoruz venlmesırü vasıyet etmiştir. Merhum uzere olduğumuzu ve o anrla TuKaraşıden 8500 ton buğday ıthalı hu talıklar kalbde ıhtılât yapabılır. leri daha iyi anlaşılıyor, kimi de meci ile bır değıldir, mukâfat kuru mış, bır aralık esıle bır loc aa otur alle yemegı bu yıl da Taksım Beledıye nusta Afrika topraklarımızm son keyfıyetin Valiye bıldirılmesim de bu Gazinosunda arkadaşından rıca etmıstlr. Vali key susunda Pakistan hukumetıle bır an Bunlann bır kısmı hastalık geçınce cüık çıkıyor, tez unutulup gıdıjor lu üyesi memlekette yapılabilenleı makta olan Idns adında bır tuccara verılecektır 4 mart cumartesi »kşaml parçasını kaybetmek üzere bulun fıjetl Verem Mücadele Cemıyetine bıl laşmaja varılmıştır. Ithal edılecek SarıKırmızı aılesınden kaybolursa da bu: kısmı da kalbi Ama: tBu yıl biz büyukten buyuk içinde hangısinin otekilerden üstun sarkıntılık etmege boşlamış*ır Pakıze olanlarla bu aılerun butun sevdıklerini duğumuzu bildirdim. halkın §ıkâ>etı uzerıne karakola gedırmış ve cemıyetçe mahkemeye mu buğda>m 60 bin tona çıkarılması yo ısırır ve onda bir iz bırakır kı şah karkonak ağalarmın beğenebileceolduğunu araştırır, eleştirmeci is» tlnlmış hakkındakı zabıt varakasile bır araja toplıyacak olan bu gecenm lundakı teklifimizi de Pakistan hu sın ondan sonrakı hayatında bır Sarayın önündeki bu toplantı so racaat olunmujtur. ğımiz bir eser yok, mukâfat vermi bir ulküyü soyler. Eleştirmeci: «Ben adlıyeve sevkedılmıştır. Meşhud suçlar eglence'ı ve neşell geçirılmestnı sağkümetl kabul etmiştir. tlk partl yanuncu oldu. ajrılan tertıb baş belâsı olarak kalır. yoruz'» dendığini duydunuz mu bunu beğendım, şunu beğenmedım» mahkemesıne sevkolunan Pakıze sor lamak ıcın butun gayretinıkomıtesi bır kında teslım ahnacaktır. ajcanberı 6arfetmekÜmidle geçen günler Akıl hastası kansını öldürmekten O halde, bılhassa bugun mikroblu hiç? Seçilen eser varsın pek güzel diye kesip atmaz, bir takım sebeb gusunu muteakıb 10 gun hapse mah tedir kum edilerek tevkif olunmuştur 10 temmuzda «M» tümenini teftiş sanık Ziyanın duruşması hastalıklardan korunma ve tedavi olmasın, gene yankılar uyandırır, ler gosterir, niçin beğenip nıçın ettım ve o gun duşman Sicılyaja Bır muddet evvel Kartalda bir aıle çarelerinin çok ilerledıği bır zaman tartısmalara kapı açar. bır canlılık Verem Savaşı Demeginin beğenmedığini anlatır, bunun içın fac ası, olmuş. Zıya adında bir koca avak basb. da, bunların kalbi ısırmasına mey :etirir sanat âlemıne. Mukâfaü alan de beğenmedığı eserlerin yaratıcıkongresi akıl hastası karısı Hatıceyı zehirliveFeltre'de Fuhrerle beraber buTurkıye Ulusal Verem Savaşı Derneğı rek Mdurduğü iddıaslle yakalanmıştı. dan vermeden onları boğmak lâ adam aldığı için, alamıyan da ala ları kendisine cevab verebilir. Bir lunduğum sırada da Roma ılk deuçuncu yıllık kongresi 18 mart 1950 Bu suçundan dolayı 2 nci AJır Ce zımdır. Bir defa aşısı bulunan her madığı içın ateşlenir. Mukâfat bır mukâfat kurulu uyelerine ise cevab Eşref Şefiğin tatlı kafa olarak bomıbardımana uğradı. cumartesi gunü saat 10 30 da Cğaloğlu zada yargılajımakta olan Ziyanın du mikroblu hastalığa karşı aşılan toplumun sanat erlerine ilgilendi verilmez, bunun için onlar eleştirleminden yarın çıkacak Etıbba Odasında toplanaıak gıı eTslıh benden yuz çevırdıkten ruşmasına dun de devam edılmıştir mak, temizlık, hayatta intizam, u ğıni, onların çahşmasmı kendine SALON Mecmuasında meci kadar serbest değıldır. mınde buluran aşağıda vazılı konu rrı Dunkü oturumda Ziyanın 12 jaşların mumî hıfzıssıhha kaıdelerine rıayet ıir hizmet saydığını gösterir. Musonra vuku bulan dığer hâduseleri goruşecektır. Bu toplantıva bat .n dakı oğlu Çetın şahıd olarak dınlen1949 yıknda ressamlanmız, migıbi butun çareleri kullanmak kâfat yalnız çok değerli, çok guzel verem savaş derneklerının ıcabet etmlftu Kuçuk şahıd, babası Ziyanın, rrelen tebliğ olunur. yakalanmamak, eserlere verilsin bir marlarımız, heykel oyanlarımız, ezgj annesi Hatıceji ona bu suretıle hastalığa Yarın Çıkacak önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren • tun kalbıle bağlıçok sevdığını, soylemış yakalanınca da derhal hekıme baş memlekette sanatdiye konulmaz,des düzenlerimiz ne yapülar, bümıyoGjnciem olduğunu çalışmalarmı SALON Mecmuasında 1 Bast<an'ık divanı seç lmesi onu zphırlemesıne bu sebeble ıhtımal vurmak en iyı korunma çarelerıdır. teklemek, hızlandırmak, buyuk sa rum, anlamam o sanatlardan. Ana 2 Yonetım kurulu rapor arının veremedığım tfade etmiştir. Kuçuk ÇeTansıyon meselesıne gelınce: ıat eserlerınin doğması için ge> okunması ve ıbrası. tın bu şehadetı sıra«ında buyuk bır Bunyerun en buyuk rolü oynadı •ekli şartları yaratmak için konuSayın Doktor ve Eczacılara: 3 1930 faalıyet jı'ına aıd batçe tee^sure kapılmış, zaman zaman ağlaGostermeğe başlıyacağı ve MODERN GENÇ KIZLARIN en tacvısının tetkik ve tesbm mıjtır. Duruşma dığer şahıdlenn çağı ğma şuphe olmıyan bu hastalıktan ur İnonu Armağanı'ru dağıtan ku4 sevimlisi, en neşelisi ve en fazla sarışını MİCKEY ' in Yent yonetlm kurulu asli ve •ul ise: «Bir şey beceremivorsurıhp dınlenmelerı içın bır başka gune korunmak acaba kabıl mıdır? yedek uvelerıle denetçllenn secılmesı. bırakılmıştır. şayanı hayret romanını Tansıyon yukseklığı, anadan, ba uz siz!> diye bu yurdun bütün sa5 Yurdumuzda B C G tatbıkatı. badan geçme bir istıdad, bunyerun at erlerini birden kırmayı daha 6 Verem mucade'esı me\zuu uzehali, meslek, yaşayış tarzı, yenılen uygun buluyor. nnde her derneğ n mahallı poblemKüçük Haberler j leri içilen şeyler gıbi bır çok sebeblerın Ampoules Calcknusc 5ccx 6 amp 7 Verem haftası. RENKLİ ve GÜZKL FİLMINDE görecek ve herkes bundan * AMERIKADAKI Tunzm konferan neticesıdır. Anadan babadan geçen Diyelim ki doğrudur, bütün bir S Veem pul'arı bahsedecektir. Baş Rollerde: «ma gitmiş olan Basın . Yayın Genel istidad ve bunye ıle uğraşmak hiç ü içinde bu memlekette üzerinde Ampoulet Calcimusc 10ccx 6 amp 9 Dığer çeşıd'' konulsr Muduru Ahmed Şuknı Esmer cumar şuphe yok ki en guç şeydır. Fakat durulmağa değer bir tek şür, hıxâLOÎS BUTLER ve BİLL GODWYN tesi gunu şehrımlze donecektlr. Ampoules Perhepar 5ccx 3 amp ımkânsız da değıldir. Zıra aşırı de e yazılmamış, bir tek resim çizıl> SAYGISIZLARLA Savas Cemiyetı tuzlu, memiş, bir tek yapı çaülmamış, bir Idare heyetı Valiye gonderdıği bir recede sinir gergiAukleri, Ampoules Bitesdine lccx 6 amp mektubda, sehrin âsayışı hususımdakı baharlı, biberlı ve çok fazla muh tek ezgi düzülmemiştir. Ne gösterır rolü bü l>u? Sanat erlerimizin çalısmadıklamueadele ve faallvetinden dolayı juk rış şevler yemenın Ampoules Ambeside 5ccx 6 amp YARIN AKŞAM ranlarını bıldırmlstır. vuktur. O halde şahsın hayatını ruu, özenmedîklerini mi gosterir? Zevkine... Güzellığıne... HeBol miktarda Ecza Depolarına tevzi edilmiştir. Türkiye Umumî r ISTANBUL Umversitesi Talebe tanzım etmesi, bahar, bıber yemeyecanh ve nefis mevzuuna İIH öksürüğü keser. H a | Bırhgının fevkalâde kongresi 3 mart mesı ve bılhassa tuzu çok azaltma Hayır, ancak başaramadıklarını, ksn Vekili: Arif Neşet TJsman ve Ort. Ankara Cad No 88 ust kat doyami(yacağınız harıkulâde dılerinde güzel eserler yaratmak İçın cuma gunu saat 10 da Marmara lokaM M ^ M M ^ T E L E F O N : 23475 sı, açık havada gezıntiler, banyo, gereken gücün bulunmadığını gosHnde yapılacaktır. bir film. Sinemasındıa r ÜÇ gundenberi şehrimlzde bulunan duş, frıksıyon, masaj gıbi şejlerle terir. Mukâfat bunun için de verılGumruk Muhafaza Genel Komutanı vucudunu ıslaha çalışması, sınır meliydi, sanat erlerımize: «BaşaraHalım Orus dun akşam Ankaraya ha ;ergınlıklerinden kaçınması ve siNushası 10 kuru^tuı •1 madınız dıye hemen küsuvermeyin, reket etnuştir nırlerı gevşeticı üâclar alması saye guzelliğe, buyük değere birdenbire Haric Abonoseraiti Turkıy» sınde tansıyonun yukselmesıni ge erilmez ,yavas yavaş erilir, biz «ii içın ıçın SON HAFTA Cemaziyelevvel 11 Salı 300 Kr cıktırmek veya yukselnuş ise ıler zın çalıştığınızı, özendığinizi bili600 Kr. Bir aylık 800 . Üç ajlık 1600 • etmemek kabıldır. Amerıka hayatını ve müzikhollerin c^ annı gösteren nefis yoruz, bildiğimiz için de sizi unut1500 . Altı aylık 2900 • madık, içinizden üç beş kişiyi sebir aşk ve macera. Baş Rollerde: Esasen tansiyon ne kadar erSenelık 2800 • 5400 » ken yaşta başlarsa o kadar teh çıp onlara mukâfat verdık, böyle. D t R K A 1 Dorothy f r.mour Gporge Montgomery Telif operet 3 perde ıkelıdır. Ihtıyarlıkta bajlayan tan ce sizin çabalamalarmızın bizce büV ] 6 37 12 27 15 33 17 58 19 27 4 59 Cazetemıze ı70na<T!!cn v 'ak je yaz'iv yuk bir değeri olduğunu bildırmei sıyondan o kadar korkulmaz. Hele Suvareler her akşam 20 45 te Matıneler netrtdiUm , edtlmenn iadt olunma» E ]124O| 629 ( 9 35 12 OOj 1 311 ÎToî Ayrıca: F O X Dunya Havadisleri. ^ H U H geç yukselmiş bir tansiyon sıhhî Lstedık. Ehormayın, uğrajın, gorüiÇarşambaCumartesiPazar saat 15 te. ÎTel. 49369 Uânlardan mesuuyet kabul Kalb hastalıklanndan korunma ^.•••^^••^••. Yazan Bütçe müzakerelerinde öğrendiklerimiz u >ıl, Bıivıik Millet MecINinde. butçe muzakereleri eskisine nisbetle hararetsiz ve hevecansız geçti. Anlaşılan savın milletv ekillerimi?. tartişma enerjilerini onumüzdeki yeni seçimlere saklıvorlar Bütce mu7akereleri sırasmda milletvekillerimizin gosterdikleri hevecansızlık gazetelere de siravet etti. Onlar da, müzakereleri pek hulâsa olarak verdiler. Bununla beraber. bazı şevler bğrendik. Öğrendiklerimin ikisınden bahsedevim. Or. KEMAL SARACOĞLU \ EDEBIYAT SOHBETLERİ Verilmiyen armağan Yazan: Nurullah Afaç I Padişahları mai eden| PEHLİYÂNLÂR Istanbul haıumları, aralarında en zarif ıç hanımı seçiyorlaı SARAY Sinemasının TATLI BELALAR GEDEON RİCHTER S.A. BUDAPEŞT MÜSTAHZARATINDAN fTURALİ CüMHURîYEr MELEK LULU BELLE Yeni SES Opereti ARA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog