Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SEÇKİN ROMANLAfl? 1001 Gece Hikayeleri Kı$ gecelerinin en güzel eğlence Idtabtdır 3 cildli 350 kurus DAGLARIN ÇOCUGU En güzel milll roman. 175 kurus I ADAM, 4 DEVİR Dedelerimizin aşk ve maeera romanı 150 kuruş ÜĞUR K İ T A B E V İ Cağaloğlu yokuşu No. 44 aristançokmühim iseler arifesinde 28 ncı yıl Sayı : 9179 umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umum! Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Feridun Fazıl Tîübentçi nin yüzlerce yerli ve yabancı vesikamn ışığı altında yazdığı OSMANOĞULMİİ adlı büyük tarihl ^K çıkmıştır. Yedi yüz bu eserde, Osmanh Dev çunu ve ornın bânisi dfcnan hayatını, muzaffer sa tırabını merak Salı 28 Şubat 1950 İNKİLÂP Rus Mareşalı Koniev, Bulgar ordusunun basına getîrilîyor Bulgar basını ve radyoları "ancak Rusyanın idaresinde nesud oluruz» diye propagandaya giriştiler Washington, Noskovanın hiç bir uzlaşmaya yanaşmıyacağını yeniden beürttigini bildiriyor Ruslarla müzakere ihtimali kalmadı Tasarı eclis çalışmalannı bitinnek üzere, seçim ve bütçe kanunlan ÇLktıktan sonra artık görüşülecek pek az tasan kalıyor. Bunların en muhimmi şüphesiz Basın Kanunu. Soz ve yazı hürriyetini burada yeni baştan savunmaya kalkacak değilim. Bir memlekette haber ve düşüncelerin serbestçe yayınlanmasına engel teşkil edecek mevzuat varsa, orada hürriyetten dem vurmanın ünkânsızlığı da meydanda demekiir. Bütün öteki müesseseler en mükemmel kanunlara dayansalar bile böyle bir idarenin demokratik temellere dayandığını kimse ispat edemiyecektir. Şu halde Anayasadan sonra ferde ve cemiyete aid hürriyetleri sağlayıcı kanunların başmda Basın Kanununu .yahud da basınla ilgili mevzuatı savmak gerekiyor. (Yahud da) deyişimin sebebi, bir çok memleketlerde aynca bir basın kanununa şimdiye ka.lar lüzum gSrülmemesidir. Söz ve vazı hürriyeti Anayasamn garantisi altmdadır. Bu hürriyetin kötfiye kullanıbnasından doğabilecek vaziyetleri ceza kanunu gözönünde bulundnrmuştur. İktisadî bir mfiessese olarak gazeteleri ügilendireeek diğer hususlan da borclar veya ticaret kanunlannda bulmak mfimkündür. Sovyet Mareşalı Koniev Londra 27 Londra'da bulunan yuksek bir Yugoslav şahsiyetinin bildirdiği üzere harbi müteakıb Kızılordunun Başkomutam olan Sovyet Mareşalı İvon Koniev'in yakında Bulgar askerî kuvvetlerinin idaresini ele alması muhtemeldir. Bir kaç gün tvvel Belgrad'dan Londra'ya donen bu şahsiyetm bilPazar günü Fener küisesinde dirdığı gibi Sofya'dan Belgrad.a gelen haberlerden Koniev'in çok ya] yapılan bir ayinden sonra Patrik kın bir gelecekte Bulgaristan'da va | Athenagoras, Vasil Haci Yorgi iszifesi başına geçcceği anlaşılmakta | minde bir şahsın hücumuna maruz 1 kalmış, fakat etraftan yapılan müdır. j dahaleler üzerjne müessif bir hâDiğer taraftan Almanyada îngiliz disenin önüne geçilmiştir. Vaka kontrolu altmda çıkan « w elt and joyle olmuştur: Sonntağ> gazetesi de Koniev'in yaDinî âyin icra edildikten sonra, kında Bulgar Savunma Bakaru I büyük avluya çıkıldığı zaman, VaDamianov'un yerine geçeceğini bü sil Haci Yorgi ismindeki şahıs, udinnektedir. cuna bir jilet raptedilmiş olan uAynı gazetenin ilâve ettiğine zun bir rnetreyle Patriğe hücum göre, Dimitrov'un Moskova'da bir etmiş, Athenagoras'ın yüzünü ve sanatoryamda esrarengiz bir şekil sakalını kesmek istemiş, fakat Ha Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Patrîğe suikasd Îngiliz seçimleri neticesinde husule gelen istikrarsız durum Kremlin'in «uzlaşmaya yanaşmamak» siyasetini kuvvetlendirdi Paris 27 (R) Washingtondan bildirildiğine göre, Amerikan hükumeti ^evreleri Rusya ile yakın bir zamanda ikili, üçlü veya dörtlü bir toplantı yapılmıyacağıru belirtmişleıdir. Bunun aksine olarak Amerika silâhlı kuvvetlerini takviye için yeni tedbirler almak yoluna gidecektir. Resmî çevreler Washing Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bir famirci, âyinden sonra Athenagoras'a jiletle hiicum etti Avrupaya askerî yardım fıaftaya baslıyor Asker! yardım programı müdüriine göre silâhjann yüzde 70 i kara ordulanna gidecek Washwıgton 27 fa.a.R.) AtLantik Pakü memleketlerile komünizme karşı duran diğer baa memleketlere jrapılacak askerî yardım etrafında beyanatta bulunan Dif İçleri Bakanbğı askerî yardım Meşrutiyetten bu yana bir çok defalar Basın Kanununn değiştirdiğünize göre biz yurdumuzda henüz söz ve yazı hürriyetini temin ettiğimizi iddia edemeyiz. Hazırlanan son değişiklik vesilesile Ankarada Adalet Bakanlığmda kurulan komisyon çeşidli Avrupa kaD. P. Emlnönö Uçe kongresinden kanı Esad Çaganın istifasının bir nunlartnı incelerken, bunlardan beri, Parti İstanbul teskilâtında emrivaki olduğunu, dun gece geç bir lrısıtıiTHTi 1830, bir kısmının da başgösteren ihtilifı tetkik için, dün vakit basına bildirmiştir. Aynı za1880 yıHarmdan kalma olduğunu Sehrimize Fevzi Lutfi Karaosman manda Esad Çaganın istifası üzegördü. Basın kanunlarmı yeni baş oğlu, Refik Şevket İnce ve Rama rine, il idare kurulundan Salâhadtan ele alan Fransa ve İtalya gibi zanoğlundan murekkeb bir tahkik din Güven, Kâzım Yurdakul, Zeki memleketler ise, İkinci Cihan Har heyeti gelmiştir. Heyet, D.P. il baş Rıza Sporel de istifa etmişlerdir. binin şiddetle hırpaladığı, aynca miihim içtimai sarsıntılara uğramış diyarlardır. Demek ki başka milletler en aşağı altmış yetmiş yıl aynı basın kanunile idare edildikleri halde, biz 1908 denberi kırk yıl içinde beş altı defadan az olmamak üzere matbuat rejimimizi değişürmek Iüzumunu duymuşuz. Bu muşahedenin sosyologlanmıza dikkete değer bir etüd konusu teşkil etmesini dilerken, şimdi hazırlanmakta olan Basın Kanununnn da yurdumuzda haber ve düşünce hürriyetini sağlamak bakunından daha öncekilere kıyasla uzun ömür lu olmasını ümid etmek isteriz. Ankaradaki komisvon çahşmalanna bir nebze ben de katıldun. Bursa milletvekili Atıf Akgucun başkanlığında Temyiz azalannın, hâkimlerin bulunduğu komisyon, baştanbaşa aydın vatandaşlardan murekkeb. îçlerinden hiç birinin «araan şu gazetelerin ağzına kilıd vuralınr basın hür olmasın» gibi bir zihniyet taşımadığuu adeta gozlerimle gördüm. Peki nasd oldu da bu övünülecek topluluk gazetelerin yüreğini hoplatan, onlan .eyvah hürriyet elden gitti» diye üzüntüye düşuren bir tasan hazırladı? İl Başkanının çekilmesile İdare Kurultından üç üye de istifa ettiler D. P. Istanbul Başkanı Seçim Kanunu tatbikatı yer Esad Çağa istifa etti ycr şikâyetlere yol açtı Busya Ue şu anda bir konferans yapılmasına muhalif olan Truman ve Achcson bir arada Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Florence Kirk'le bir konuşma Ankarada iki temsil veren Amelikah opera sanatkân neler anlatıyor? Bazı D.P. müşahidlerinin tevkif edildiği ve muhtarların parti müsahidleri olmadan seçmen kütüklerinin tesbitine başladıkları iddia ediliyor Ingilterede sonbahara yine seçim yapılacak İşçi Partisinin Parlâmentoda 7 reylik bir ekseriyeti kaldı geçecek ö?retmenler Bu öğretmenlerin sayısı 5000 i aşıyor Aslî maaşa Bursa 27 (Telefonla) Bugun Demokrat Partinm savcılığa müiırpan mahallesinde yeni seçim racaati üzerine serbest bırakılmışkanununun icabatından olarak ma lardır. halle mümessiline yardım eden D. M. Kemalpaşa kazasında da yüz P. müşahidlerinden Mehmed İncir kadar D. P. ye kayıdlı vatandaş oğlu ile Muharrem Kayab, bilâse polis ve jandarma vasıtasile toplatbeb polis tarafından tevkif edile tınlarak nüfus kütüklerinin başka rek, üç saat alıkonduktan sonra Arkası Sa. 3, Sü. S te Anfcart 2T (Teleft»nla> Habet aldığımıza göre, bugüne kadar 115 ira ücret alan veya buna hak kaBazı maddelerde % 10 nîsbetinde yapılması arzanmış o!an köy enstitüsü mezunu DJ». İl İdare Kurulundan istifa öğretmenler mart aylıklarını 20 lira tık zaruret haline gelen indirme, vatandaşın eden Esad Çağa aslî maas üzerinden alacaklardır. aylık gelirini o nisbette kıymetlendirecek Bu hi»ustaki kadro komisyonlardan geçerek Meclis gündemine alınmıştır. Kanun gereğince, 950 Yabancı memleketlerin piyasala görülen bu düşüklük perakende fiyüı içinde aslî maaşa geçecek öğFlorence Kirk nnda başhyan ucuzluk hareketleri atlara da yüzde 618 nisbetinde teretmenlerin sayısı 5000 i aşmaktanin iç piyasamıza da tesir ettiği sir etmektedir. İthal emtiasmın bu Ankara 23 şubat NewYork dır. görülmektedir. Umumiyetle bütün fiat düşüklüğü karşısında sair em MetropiUtan Opera sanatkârlannithal emtiasında yüzde 10 ile yüz tianın da fiatlarında hafif düşme dan dramatik suprano Florence de 25 arasında bir fiat düşüklüğü lere tesadüf edilmiştir. Buğday fi Kirk, Devlet Tlyatrosunun misafiıi Arkası Sa. 3, Sü. 6 da hasıl olmustur. Toptan fiatlarda Arkası Sa. 4, Sü. 7 de • Milletlerarası para fonu «bazı Fiatlannın indirilmesi icab eden maddeler Enflâsyon tehlikesi nıemleketlerde böyle bir tehlike mevcuddur» diyor Washington 27 (aj.) Milletlerarası para fonunun bildirdiğine göre, yakında bazı memleketlerde bir enflasyonun başgöstermesi tehlikesi vardır. Teşkilâtın ilâve ettiğine gore, bu memleketler enflasyonu önleyeeek sıkı kontrol tedbirleri almalıdırlar. Bir gazete Başyazannın tevkifi Mümtaz Faik hapis cezası çekmesi için İstanbula getiriliyor Türlriye Greko Romen güreş birincilikleri dün gece sona erdi Puvan tasnifinde Ankara birinci, Çorum ihinci, İstanbul üçüncü olduîar NADİR NADI Arkası Sa. 3, Sü. S te Yunan seçimleri \ Arkadaşımız DOĞAN : NADİ seçimleri takib • için dün Atinaya gitti Dost ve komşu Yunanistanda önumuzdeki pazar günü umumî seçımler yapüacaktır. Dahilî harbden kurtulan ve istikrara kavusan komşu memlekette bu ilk seçimlerin ehemmiyeti büyüfctiir. S e çimlere 100 küsur partinin girmesi de ayrıca nazarı dikkati çekecek bir vakıadır. Arkadaşımız DOĞAN NADİ, bu bizim için de enteresan olan seçimlen takib etaıek üzere dun Atinaya gitmiştir. Arkadaşımız intıbalarını mektub ve telgraflarla derhal bildirmeye başhyacaktır. i Ankara 27 (Talefonla) Zafer Arkası S a . 3 , Sü. lde gazetesi sahib ve başmuharriri Mümtaz Faik Fenik 1948 de Ankara ikinci asüye ceza mahkemesi tarafından verilen 3 aylık hapis cezasmı cekmek üzere bugün tevkif edilmiştir. Mahkumiyet kararı, VaAnkara 27 (Telefonla) Ye tan gazetesinde çıkan Yedekçi imdek subayların muvazzaf olarak zalı fıkrası üzerine, Bursa milletgeçırdiklerı hzmetlenn memu vekili Muhiddin Baha Pars tarar yetlerinde hesaba katılmasını fından açılan dava sonunda verilderpış eden kanun tasarısmm i miş ve kesinleşmişti. Fakat Mümkinci müzakeresınde, 8 inci mad taz Faik, ciğerlerinden rahatsız olde komısyona gonderılmışti. Büt duğundan kararın infazı heyeti çe Komısyonu bugün toplanarak sıhhiye kararile iki defa tecil edil Arkası Sa. 4, Sü. 3 te yapılması ıstenen tâdili uygun görmemiştır. 8 inci madde, 939 senesınden önce, silâh altına alınmış olup da 939 eylulünden sonra da sılâh altında kalmakta devam edenlerin eylulden sonChurchill, oğlu ve geüni seçim mi"takala""» gezerlerken raki müddetlerini de hesaba katLondra 27 Mister Attlee bu tadiller yapmakla ütifa eylemLŞ maktadır. Yapılan teklıfte bunun 934 den ıt'baren tatbıkı isgün Kral ile görüşmüş ve yeni ka tir. binesinin listesini takdim etmiştir Şimdiki halde durum busbütün tenmışti. Bütçe Komisyonu buDaha önce bütün nazırlar istifalan nazikleşmiştir. Çünkü Kamaraya gün MaLye Bakanlığmın temsil Adanada, bir sarhoş D. P. li bir nı Başbakana vermişler ve kendisi seçilen işçıler 315, Muhafazakârlaı cisıni de dınledıkten sonra, hükgenci öldürdü tarafından münasib görülecek tarz 297, Liberaller 9, İrlandalı çiftçiler mün bu suretle tevsiinın dığer da faaliyete geçmeee hazır oldukla 2 ve bağımsız Liberal fcirdir. Bdvle bir takım kanunlar hükümler.nı Adana 27 (Telefonla) Karşı rmı bildirmişlerdir. Başbakanın ce işçilerin haiz oldukları ekserıyet de bozacağını dikkate alarak es yakada Muhtar Kemalın evinde zarurî bugün yapılan bir duğun toreni, kendisi ise istifa etmek Iüzumunu biraz daha düşmüştür ve ancak ye kı metmnı kabulünu hissetmemiş ve yalnız kabinesinde Arkası Sa. 3, Sü. 2 de gormüştür. Arkası Sa. 3, Sü, 7 de Yedek subaylara dair reddedilen fasarı Particilik yüzünden cinayet Türkiye GrekoRomeo Küreş şampiyonasında birinci Ankara takmu üçüncü sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog