Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Meflmr El tşi vo Model Mecma 349 uncu fevkalâde umhuriyet r 9173 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa: 24290 OYULMUŞ PaZîirt6Sİ 21 Şlibclt İ 9 5 0 Traj bıçaklannın kralıdır. Biiyük Britanyamn seçimlerden sonra ön safta rol oynıyamEyacağı söyleniyor Milletlerarası durum Amerikan askerî kudretini arttıracak yeni tedbirler karşısında ingiltere Savunma şefleri hava kuvvetini çoğaltmaya matuf bir tasarıyı Başkan Truman'a sundular başladılar. Alaskadaki askerî tatbikat muvaKakıyetle soaa erdi Devletleştirme programının İngiliz İşçi partisi üyeleri İngiliz donannası Akdcnizdc, Amerikan donanması da Pasifikte ve A tlantikte •ühin nanevralara arasında ikilik doğurduğu ileri sürülüyor Denizciliğimizin beklediği kanunlar Washıngton 26 (a a.) Amerikan Dış İşleri Bakanı Acheson ile İngiliz Dış İşleri Bakanı Ernest Bevin'in her iki memleketi alâkadar eden meseleleri gözden geçırmek uzere buluşmaları hususu, Washington resmî çevrelerinde gorüsulmuştur. Resmî şahsiyetler hiç bir karara varılarmyacağını soylemişlerdir. İngilterede siyasi vaziyet aydınlanmaya kadar bir karara varılabılmesi ihtimali de yoktur. İngiliz ve Amerikan liderlerı arasmda bir toplantı yapılıncıya kadar aylar geçebilir. Truman idaresinde yapılan bir fikir voklaması, resmî şahsiyetlerin İngiliz parlaırentosunda barız bir çoğunluk bulunmamasın, dan hayal kjrıklığına uğradıkla Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Washington 26 (a a. R.) Amerikan savunma şefleri, Başkan Truman'a atom bombası uçaklarının artünlmasına matuf bir tasarı vermişlîrdir. Bu tasarıya göre refakat avcı uçaklan grupu sayısile atom bombası uçaklan kara hizmetleri personeli sayısı da artacaktır. Başkan Truman, daha şimdiden 8000 uçağa taarruz imkâm verecek Arkast Sa. 3, Sü. lde bir devlet müessesesi deniz ticaretini vürutemezdi; çünku «devlet ticaret yapamaz» sozü bilhassa «devlet deniz ticareti yapamaz. şeklinde, bir hakikatin ifadesidir. Ve bu hakikatin en iyi misalini bize devletin işlettiği denizcilik vertnişlir. ünkü gazetelerde cıkan bir habers gore Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme Geael Mudürlüğünü Türk Deniz Kurumu adile iktisadi deyjet teşekkülii haline sokacak olan tasarı. nihayet Malive Bakanlığınca kabul edilmiştir. Bu tasarının yeni seçimlere geçilmeden once müzakere edilerek kanunlasması ve vürürlüçe girmesini Türk denizciliğinin inkişafı bakimından çok lüzurolu bulduğumuzu bir kaç defa yaztnıştık. 1933 temmuzundarberi armatdrlcri yolcu ve çeşidli yuk taşımak hakkından raahrum ederek yıllardanberi turlu aksaklıklara ve şikâyetlere sebeb olan ve deniz ticaret j filomuzun çelişmesi'ie engel teşkil eden tasarmın da aynı zamanda çıkanlarak yürürlüğe girmeei ve iki kanunun birbirini tamamlama j EI lâzımdır. ı Devlet Denizyollan ve Limanlanj İşletme Genel Müdurlüğünun mul i hak butçeli bir de*let müessesesi halinden çıkarılarak iktisadî devlet teşekkulu olrnası. artık daha fazla gecıkmeğe tahammülü ohnıyan bir Mrurettir. Çünkü bu DevleJ Denizcilik İdaresi. kurulduğu gundenberi hiç bir zaman. beklenilen veritni ve gelişmeyi gosterememiştir. Eskiden «devlet ticaret edemez» di\e bir soz vardı. Liberalizmden doğan bu soz, zamanla devletçilik alıp \ürudiıkten sonra eski kuvvetini kaybetti. Bizim mutedil devletçiliğimiz. bazı bazı ifrata gitmiş olmakla beraber, nihayet sermayesi Millet Partisinin dün Ankarada yaptığı topîantıda devlet tarafından konulmuş iktisabulunanlardan bir grup dî de\let teşekkulleri vasıtasile Ankara 26 CTelefonla) Gar bombardımana rutuldu. İl kongredevletçilik >apmak >oluna girdi. Fakat, her nedense Devlet Deııiz gaanosunda Mület Partılilerm yap si vesılesile, soz alan delegelenn yolları ve Limanları idaresi mulhak tığı bir tcplantıda, iktidar partisi. bırbıri ardı sıra hücumlanndan sonbütçeli bir devlet müessesesi ha bugun sabahın onundan akşamın ra, Sadık Aldoğan, Ahmed TahtaSa. 3. Sü. 6 da linde ipka edildi. Halbuki boyle 9 una kadar şiddetli ve surekli bir Berlin hâdiseler arifesinde Komünistler, Batı Berlini zorla işgal edeceklerini söyHiyorlar Berlin 26 (AP.) 2730 mayısU Berline doğru yapılması beklenen komünist yürüyüşune karşı alınaeak tedbirler şimdiden görüşülmektedir. Amerifcan kaynaklanndan bildirildiğine göre, Alman komünist genclik teşkiiâtına mensub 500,000 kişinin Sovyetlerin de yardımile yapacaklan bu «yürüyuşte» kan dökülmesine mâni olacak tedbirler üzerinde durulmaktadır. Batı Berlindeki üç askerî komutanın bu tedbirlerine rağmen Batı Berlinli 10,000 polise ve Berlinde harbe hanr bulunan 7500 kişilık Müttefik birliklerine verilecek son emir Washington, Londra ve Paristen gelecektir. Hür Alman gencliği teşkilâtının komünist S Z Ü Ü Berlinde yapıÖC 6 lacak barış gösterisine karşı gelecek Amerikan tanklarile savaşılacağını söylemiştir. Doğu Berlindeki 12,000 komünist polisini takviye etmek için Sovyet bölgesindeki 10,000 halk polisi mayısta Berline •ıareket etmek üzere hazır bir vaziyettedir. Halk polisinin bazı birlikleri Müttefik bölgesinde yapılacak gösteride muhafızlık yapmak üzere vazife almışlardır. Komünist gazeteler icab ettiği takdirde nürnayişlerin Batı Berline savaşarak gircceklerine dair gizli tehdidler savurmaktadır. Muhalif partilerin dün yaptıkları toplantılar Akdenizde mfihim manevralara başlıyan İngiliz donanmasına mensub birlikler Cebelitarıkta Millet Partisinin Ankara toplantısında Aldoğan, Tahtakılıç vz Hikraet Bayur, iktidara siddetle hücum ettiler Yunanistanda seçim hazırlıklan Yunarhlar önümüzdeki hafta reylerini kullanacaklar A'ina 26 (a.a) Genel seçimlerin yapılacağı eun yaklastıkça, seçim mucadelesi gitükçe şiddetlenmektedir. Parti şefleri büyük bir faaliyet göstererek mümkün olan her vasıta ile manleketin her tarafına gitmekte ve siyasî programlan hakkında izahat vermektedirler. Bu arada Başbakan Teodokis seçimlerin geri bırakılacağı yolundaki söylentileri kesin olarak yalanhyarak, seçimlerin onceden kararlaştırılmış olduğu gibi 5 mart pazar gürrii yapılacağını tekrarlamıştır. Diğer taraftan Iç İşleri Bakanı Nikola Lianopulos valilere yeni bir tamim göndererek seçimlerin her hangi bir engele maruz kalmadan yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasuıı tavsiye etmiştir. I D.P. lilerin dünkü toplantısı Partililer arasında birlik lüzumundan bahsedildi Yaşar Doğu, Pakistan şampiyonumı yendi Kıymetli güreşçimiz, Kala'yı bir dakikada altma alarak tuşa getirdi I Osman Coşgül de 5 bin metrede birinci geldi I Gelir Vergisi ve aile beyanı Aile reisi yıllık beyannamede çocuklannın ve eşinin kazanç ve iradlannı da göstermek mecburiyetindedîr Gelir vergisi mukelleflerinden çoğu, vergi karşısındaki durumıarını takdir etmiş bulunuyorlar. Yalnız, verginin nasıl tahakkuk ettireceği ve ödeneceği meselesi henüz anlaşılamamıştır. Defterdarlığın Danışma Burolanna müracaat eden vatandaşlar da artık bu mevzu üzerinde durmakta ve verginin Arkast Sa. 4, Sü. 7 de Bugunkü adı Devlet Denizjollan ve Limanlin İdaresi olan devlet denizciliği, 1843 yılmda işe başlamıştır. O vakittenberi geçen bir asırdan fazla zamandanberi bir çok defa isim değiştirmiş olan idare, Imparatorluk zamanında Bahriye ve Harbhe Nezaretlerine, Cumhuri >et de\rinde ise İkUsad Vekâletine ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı claıak bir devlet müessesesi halinde Çdlışrnışfır. 1830 de, Sadrıazam Büyük Reşid Paşa zamanında kurulmuş olan Şirketi Hayriyenin daha iyi ve daha başarılı çalıştığı görulerek 1870 te Şirketi Aziziye adile bir milyon lira sermayeli bir şirket kurulması kararlaştırılmış ve şirket, teşekkül «tmiş ise de; 1870 Abnan Fransız harbi çıktığından fi'len işe başlı>amamış ve bu tesekkülün vapurları gene eskisi gibi Bahriye Nezareti tarafından işletiLmeğe başlamıştı. Cıımhuriyet devrinde de, Devlet denizciliğinin, kendisine verilen inhisara ra|men, iyi yürümediği görülerek 1937 sonunda Devlet iktisadî teşekkülii mahiietinde olan Denizbank teşkil edilmiş; fakat Denizbankm ömrü de kısa sürerek 1939 da ilga ve yerine Devlel Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü adile tekrar bir devlet müessesesi kuıulmuştur. Sonradan devlet limanlan da bu idareye verilmişfir. 20 den fazla muesseseyi çercevesi içine almış olan bu Genel Müdurlüğun de fyi yürümediği görülerek nihayet idarenin bir devlet teşekkülu haline konulması icin yeni bir tasan hazırlanmıştır. Bu tasarı bilhassa Maliye Bakanlığımn itirazile karşılaştığı için 9 aydanberi Büyük Millet Meclisine sunulamamıştır. Maliye Bakanlığınca ileri sürülen itirazlann en mühinımi, «konusunun ekseriyeli iübarile tekel işleten \e bu tekele dajanarak tesbit olunmuş tarifeler uzerinden gelir sağlayan bir Eminönü Demokratlarınm tertib ettıği siyasî toplantı dün saat 15 te LâleUde Çıçek Palasta yapılmışür. Topîantıda milletvekili Cihad Baban, Selim Ragıb, Prof. Ali Fuad Başgil, Bahadır Dulger, İl İdare kurulundan Kâzım Yurdakul, Said Şamıl, Fahreddin Kosten, Emrullah Nutku birer konuşma yapınışlardır. Prof. Ali Fuad Başgil yapüğı konuşmada, bızdeki parti programlarınm normalin dışına çıküğını, bu yüzden programların realıze olmasının guçleştiğini soylemiş, partıler içınde daha kuvvetli bir birliğin lânm geldiğini sözlerine ilâve etmiştir. Kâzım Yu'dakul, D.P. nin hizmetlerini anlatmış, partinin işçilere grev hakkının tanmmasanı neden istediğini izah etmiş, parti programının bazı maddelerini açıklamış ve D P. nin her şeyden önce vatandaşlara asgarî yaşama şartlarını temıne çalışacağını soylemiş ve seçimleri D P. nin mi, C H.P. nin mi kazanacağı sualini şöyle cevablandınruştır: < Seçimleri millet kazanacakür!> Said Şamil de grev mevzuunda partisinin görüşünü desteklemiş, parti faaliyetlerini anlatarak Koprülü Kenan Öner ihtilâfinın demokrasi zaferini geciktirdiğini söy Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Dış İşleri yeni teşkilât İktisad! Işler Muavinliği bir marttan itibaren faaliyete geçecek Ankara 26 (Telefonla) İktisadî, ticarî ve malî mahıyettekı işlerin devletlerarası münasebetlerde gün geçtikçe artan ehemmiyeti ve inkişafı gozönünde tutulmuş ve Dış İşleri Bakanhğında İktisad ve Ticaret dairesi umum mudürlüğünan ihtiyac ve şartlara gore genışletilmesine karar verilmiştir. Yeni teşkilât 1 marttan itibaren faaliyete geçecektir. Umumi kâtibliğe bağlt Arkası Sa. 3. Su. 7 de Ceraal Nadirin ölflm yıldönumu j Yaşar Doğu, rakibi Kala ile yanyana Endonezya Cumhuriyeti. âsi Lâhor 26 (Hususî surctte gön müsabaka için, aylardanberi muazHolanda subayının iadesini derdiğimiz arkadaşımız Faruk Fe zam hazırlüdar yapılmış ve Yaşann İngiliz hükumetinden istedi nik telsizle büdiriyor) Günler rakibi olan Pakistan şampiyonu da Singapur 26 (a.a.AP.) Bun denberi beklenen Yaşar Doğu sıkı bir idmana taıbi tutulmuştu. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te dan dört gün evvel Endonezyadan Kala güreşi, bugün yapılmıştır. Bu kaçarak buraya gehnış olan Raymond Westerling ismindeki eski Holanda yüzbaşısı bu sabah saklandığı evde tevkif edilmiştir. Endonezya hukumetıne karşı isyan eden ve «Türk» lâkabmı kullanan Werterling elinde gerekli müsaade bulunmadan müstemlekeye girmiş olmakla itham edilmiştir. Muhabirlerin bildirdıklerine göre Endonezyalı asi kendisini tevkife Arkası Sa 3. Sü. 2 de Westerling Singapurda yakalandı G. Saray Beşiktaşı dün 21 maglub etti istihsali arttırılıyor İlâve makine ve techizatın tesis ve işletmeye açılsından en fazla 3 sene sonra kömür ihrac edilecek Ankara 26 (a.a) Türkiyedeki Marshall plânı heyeti maden mühendislerinden Mr. Wagd Stahl tarafından bu hafta verilen rapora göre, halen Zonguldakta boşaltılmakta olan makineler monte edilip çahsmağa başlayınca bu bölgede kömür istihsali devamlı ve hisseDün yapılan lik maçlarında, Galatasaray Beşiktaşı 21, İ.Spor Beykozu 32 yenmislerdir. Yukarıdakt dilir bir şekilde artacaktır. ilâve resim, Galatasarayın yaptığı ikinci golü göstermektedir. Türkiye güres birinciliklerine de Spor ve Sergi makine ve ieçhizatın tesisi ve ış Saraymda devam edilmiştir. ^ Sa. 3, Sü. 3 te Maçlann ve güreşlerin tafcilâtüe diğer spor haberlerini 4 üacü «^ufeıa^de btdaoaksmız. Kömttr Bugun buyük sanatkâr. aziz arkadaşımız Cemal Nadir Gülerin olum yıldonumudur Onu kaybetmenin derin acısını bugün okuyucularımızla birlikte yeniden paylaşıyoruz Bu münasebetle ikinci sahifemizde hakkında yazılmıs bir yazıyı ve onun birkaç karikaturunü bulacaksmız. Yukarıdaki resim, Cemal Nadirin ABİDİN DEV ER intışar etmemiş bir fotoğrafıdır. Buyuk sanatkân tel ile Amca Beyin karikaturunü vücude getirirken • Arkast Sa, 3, Sü. 5 te gorüyorsunuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog