Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATHJvnş Yegâne kuvvet Vital GIDASI umhuri fcö IICI KARACA Şevket O. Karaca, Ayvabk Türkiyede en çok beğenilen SABUN ve ZEYTİNTAĞLARIDIB. Hear bakkalda bulunur. Israrla isteyiniz. Fabrikalan: • ~ İctanbulda Toptan. Satış Yerfe Sabun ve Zeytinyağı Û l l /7 9 I7 KURUCUSU.'YUNUSNADÎ Bütçe müzakereleri Semseddin Giinaltay C. Bayar sona erdi mülâkatında neler konuşuldu? Meclis, tasarıyı 18 muhalif oya D.P. lideri, seçimlerin hava şartlarının müsaid karşı 365'oyla kabul etti oldugu bir mevsimde yapılmasım ısrarla istedi Kuvvet muvazenesi peşinde Anksra, 25 (Telefonla) Günlerdenberi sabahlı akşamlı toplanan Büyük Mıllet Mechsmde bütçe müzakeresı bu gece saat 21 e doğru sona erdi, Meclıs bu sabah da saat onda Raıf Karadenizin başkanlığında toplanmıştı Çalışma Bakanlığı butçesınde, Alı Rıza An, İhsan Olgun, işçıleri alâkadar eden temel kanunların çıkarılmasından dolayı şükranlannı sunarak bazı temenn.lerde bulundular. Emin Soysal ise. arkadaşlarının övdüğü kanunları fazla bulan b:r mütalea izhar etti: «Mütemadiyen işçileri koruma yolundayız. İşçilerın şımarıp randımandan düşmek ıhtımah var.» dedı. Ve yabancı ışçilerin iki saatte yaptığı ışi, Türk ışçılerinin 8 saatte yaptıklanna daır mütalealar yürüterek, işçıyı yetışt.rmek mecburıyetinden bahsetti. İş ahlâkına ehemmıyet verılmesıni de istedi. Esad Tekeli, İş ve İşçı Bulma Kurumunun Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Pazar26 Şubat 1950 *T MACİT R. KARACA 6, Yoğurtçu So. Yağ İskelesi. Tel: 22029 Nnzakerelerin hîtamından sonra Başbakan Günaltay bir konoşna Başbakan da iktidann bir emrivakiden faydalanmayı düşünmediğini ve yaparak teokid ve irşadların dikkate alınacağuu beyan etti seçim tarihi hakkında bir karara varılmamış olduğunu temin etti Ankara 25 (Telefonla) Başbakan Semseddin Günaltayla, Demokrat Parti BasJcaru Celâl Bayar arasında bir görüşmenin vukubulduğu, îktidar partisi çevrelerinden teyid edilmekle beraber, mülâkatta, bir koalisyon kabinesi kurulmaa meselesinin bahis konusu olmadığı açıklanmaktadır. İnanılır kaynaklardan elde ettiğim malumata gore, bu görüşmede bilhassa: <Seçim tarihi» meselesi ele ahnmış ve Celâl Bayar, Başbakana Demokrat Partinın seçımîerin hava şartlarının müsaid oldugu bir mevsimde yapılma Arkast Sa. 3. Sü. 2 de ovyet Rusyanm takib ettiği banş duşmanı siyasete karşı, demokrasi cephesinin liderliğini üstüne almış olan Amerika, dünya ölçüsünde, İktisadî, siyasî ve askerî tedbirlerle bugünkü yarun banşı korumak yolundaki gayre'Jerine devam ediyor. İkinci Dünya Harbi Avmpada 1945 mayısuım ilk haftasında, Vzakdoğuda da aynı senenin eylulü başında bittiği halde, 1950 yılınm ilk aylarında dünya hâlâ banşa kavuşamamıs; Avrupada Almanya ve Avusturya ile, Asyada da Japonya ile banş akdedilememiştir. Avusturya gibi küçuk bir devletle imzalanacak banş andlaşması Için, Belgrad 25 (a.a) Yanında eşi de söyle demiştir: Dış İşleri Bakan yardımcılan ve ve 45 Amerikalı bulunan, Birleşik < Sistamatik bir şekilde yapılan temsilcileri yuzlerce defa toplan Amerikanın son Sofya Orfa Elçisi hakaret ve tahrikler, Birleşik Amedıklan halde, Sovyet Rusya mıi Donald Heath Sofyadan Semplon rikanın Sofya hükum«ti ile münamessillerinin çıkardtklan engeller Ekspresi ile Belgrada gelmis ve sebetlerini kesmesini icab ettırmi?yüzücden tâli ehemmiyeti haiz olan BulgarUtanla münasebetlerin kesil tir. Birleşik Amerikaya karşı korku Avnstarya banşı bOe hâlâ gerçefc mesinden beri verdiği ilk demeân Arkas\ Sa. 3, Sü. 4 te leşememiştir. Avusturjanın Darışa ne zaman kavuşacağuu az çok keltirmek dahi mumkün değildir. Almanya ile yapılacak banşa gelince, bunun artık lâkırdısı bile edilmemektedir. Almanya, Batı ve Doğtı dije iki ayn devlet olmuştur. Japon sulhu da aynı vaziyettedir. Sovyet Rusya Japonya teslim olmaCahid 3000 engellide, Balcı çekiçte birinci dan bir kaç gün evvel, bu devlete oldular, Yaşar bugün güreşecek harb ilân ederek Sahalin adasının yansını ve Japon adalaruıın şimale doğru bir devamından ibaret olan Kuril adalarmı zaptetmiş ve Mançurideki Japon ordulanndan aldığı yuz binlerce esiri bile memleketlerine iade etmemiş; üstelik komüWesterling nist Çine yardım ederek Uzakdoğuda da muazzam bir peyk devlet vücude getirmiştir. Moskova, son günlerde komünist Çinle 30 yıllık bir andlaşma imzalayarak Japonyaya ve Japonya ile ittifak edecek devletlere karşı açıkça cephe almıştır. Nitekim Avrupada da, mağlub ve silâhsız Almanyaya karşı, Polonya gibi peyklerile bu çeşid andlaşmalar yapmıştır. Hulâsa İkinci Dünya Harbi biteli beş yıla yakın bir zaman geçtiği Ankara, Türk sıfatını kullanan halde dunya Batı, Doğu diye, daha bu Holandalı yüzbaşınm Türkdoğrusu Kızıllar ve Demokrasiler diye ikiye aynlmış bulunuyor ve lükle alâkası olmadığını üçüncü bir dünya harbine hazırlabildiriyor nıyor. Bugünkü banş buhranı, Ikıncı Ankara 25 (a.a.) Endonezyada Dünya Harbinde Amerika ve IngilWesterling isminde bir şahsın sitere tarafından ortaya atüan «kalâhlı çete hareketlerinde bulunarak Yaşar Doğu, Bağdadda yendiği bir Iraklı KÜreşçinin elini sıkıyor yıdsız şartsız barış» iddiasmm ve halka karşı zulümler irtikâb ettiği Lahor 25 (Hususf surette giden larma bugün de devam edilmistir. ve kendisine Türk sıfati izafe edilbu arada Sovyet Rusyay* karşı bilhassa müteveffa Roosevelt ta arkadafimu Faruk Fenik tflsizle On binlerce seyirci önünde munta diği yolunda gazetelerde baa harafından takib edilen fuzuli rthna bildiriyar) Paklstanm •ertrb et zam bir surette devam oden mü berler görülmektedir. Bu hususta Arkan Sa. 3, Sü. 3 te dın ve açık kart sdyasetinin doğur tiği Asya olimpiyadlan müsabaka Arkası Sa. 3, Sü. 2 de duğu muvazenesizlikten ileri gelmektedir. Bu nrovazenesdzlik Sovyet Rusyayı Avrupanın ortasmdan Asyanın sonuna kadar, hâkim bir vaziyete sokmuştur. Dünya banşınıu bir muvazeneye dayanması lünununu vaktile kavrayamamn olanlar, şimdi bunun acısmı çekmekte ve bir muvazene vücude getirmek ihtiyacını anlanuş bulunmaktadırlar. Amerika, Avrupada Baü Ahnanya ve Asyada da Japonya Ue bir Polu müiettifli Polito ile olan muvazene tesis etmek istiyor yt ba görüjmemiz yvnısdaki g iki millete karşı, yeni bir «riyaset Amiral Brivonosi de arasıra lâkırtakib eylemek karanna varmış gö dıya kanşü ve, bilhassa, faşizmin rünüyor. Batı Abnanyadaki miita ortadan kaldırılraasında gösterilen reke vaziyetini ortadan kaldırmak tfirate i?aret etti. ve oradaki Amerikan, Ingiliz ve Amiralm dediğine göre, faşizmin Fransız işgal kuvvetlerini geri bu kadar çabuk ortadan kalkacağı çekmek fikri doğmuştur. Batı Al daha bir kaç gün evveline kadar manyayı tahliye etmek, Alman kimsenin aklına gelmezdi. Her ne milletinin ekseriyetini memnun et kadar çürümüş ve bozulmuş oldumek ve Almanların kalbini kazan ğunu gösteren vazıh deliller varsa mak gibi bir netice verirse de, or da, bu derece büyük bir süratle dusuz ve silâhsız Bab Almanyayı çökeceğisi fh"»'" etmek imk&nSovyet Rusyanm Doğu bölgestaden sızdı. tahrik edeceği komünist Alman Görüşmemiz esnasında General kuvvetlerinin istilâsma açık bırak Polito bana sakin olmamı tavsiye mak demek olur. O zaman Batı etti ve hulâsaten söyle dedi: Almanyada kurulan hükumet yıkı < Bir gün gelecek. Hisler ve lır ve bütün Almanya demir perde heyecanlar sükun bulacak, ortadaarkasmda, yeni bir peyk devle ki galeyan kaybolacak. O zaman haline gelir. adaleti yerine getirmek mümkün Müttefik işgal kuvvetleri çekili olur. Zira kimse inkâr edemez ki. çekilmez gerçekleşeceği muhakkak sizin gayeniz meınleketi yükseltolan böyle bir harekete karşı Btt mek ve zenginleştirmekten ibaretAlmanyayı kim mudafaa edecektir ti. Bunu herkes gayet iyi biliyor.. Almanyayı tekrar silâhlandırmanın, Bır ara Polito bana şoyle bir suMu&solini'yi sürgunde ilk gormeğe gelenlerden Amiral ABİDİN DAVEB al sordu: Sa. 3. Sü. 5 te [ Brivonesi bir teftis. esnasında Arkast Sa. 2, Sü. 1 dt Bulgaristandan ayrılan Amerikan elçisinin demeci Heath, Sovyetlerin ihtimalinitı kuvvetli Donald etmeleri Bulgaristanı ilhak olduğuna söylüyor 1945 seçimlerinden sonra teskil edilmis olan Attlee hükumetinm iiyeleri bir arada Yurdda seçim hazırlıkları hızlandı tç İşleri BaJcanhğı VUâyete bir miktar daha tahsisat gönderdi Seçim kütüklerinin haztrlanmasına aid faaliyet deiam etmektcdir. Bu hazırlıklann kırk gün zarfmda sona ermesi icab etmekte ise de, alâkalılar bunu yirmi gün zarfmda ikmal edeceklerini ummaktadır» lar. Vilâyette bu isle meşgul olmak üzere bir büro kunılmuftur. Bakanhğa müracaat edilerek yeni Mçim kanunurjdan yeter miktarda istenilmiştir. Bunlar mahalle muhtarlarına gönderilecektir. Bakanlık evvelce gönderdiği tahsisata ilâveten bir miktar tahsisat daha gönderdiğini Vilâyete bildirmiştir. Vilâyetin tamipıi Dün Vilâyet tarafından halka hitaben bir tamim yayınlannuşbr. Bu tamimde şöyle denilmektedir: r5545 sayılı milletvekilleri seçimi kanunu 2121950 gününden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun geçici 6 ncı maddesine göre seçmen listelerinin düzenlenmesine derhal başlanılması ve en geç kırk gün içinde ikmal edilmesi icab etmektedır. Himizde seçmen listelerinin düzenlenmesine & '2/1950 gününden itibaren başlanacaktır. Seçmen yeterliğı li haiz 22 yaşuu doldurmuş vatandaşlar ikametgâh Arkast Sa. 4. Sü. 6 da Asya Olimpi İngüterede seçimlerin doğurduğu durum Müsahidler, işçi hükumetin nisana kadar dayanacağını ve yeni seçimlere doğru gidildiğini kaydediyorlar Amerikan deniz manevraları Tatbikata Missouri zırhhsı ile 5 uçak gemisi iştirak ediyor NewYork 25 (R> Amerikan donanma ve hava birliklerinin sulh zamarunda yaptıklan en büyük manvra bugün başlamıstır. Aralarrnda Missouri zırhlısı ile beş uçak gemisi bulunan donanma birlikleri Antilles denizine doğru yola çıkmışlardır. Bu manevralar şu şeköde cereyan edecektir: Donanma birlikleri, piyade kuvvetleri il e dolu 165 nakliye gemisini Pprto Rico açıklarındaki bir adaya doğru götüreceklerdir. Deniz altılar ve hava kuvvetleri bu çıkarma kuvvetlerinin hedeflerine var masını önlemiye çalışacaktır. Çıkarma yapılacak ada zırhlı birliklerle mudafaa edilecektir. Londra 25 Genel seçimlerde toplanmış ve husule gelen dunımu az parlak ekseriyeti temin etmiş 1 saat bir çeyrek müzakera etmişılan İşçi partisi hükumeti bu sa tir. Toplanü sonunda neşredilen bah Başbakan Attlee'nin reisliğinde Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Westerling Singapur'a kacmıs Etıbba Odasında miihim teklifler Tıb Fakültesine almacak talebe miktannm tahdidi, doktor tabelâlarının küçühülmesi, hâlâ &imsar icullanan doktorlara mâni olunması istendi Tiirkiye Sanayi Kalkınma Bankası 50 milyon lira sermayenin 25. milyon lirasını MiIIî bankalar koyacak ayrnm sonuna doğru kunılup, faaliyete geçecek olan Turkiye Sanayi Kalkmma Bankasının hazırlıkları Ankarada devam etmektedir. Bankanm yerii sermayesi 25 mdyon lıra oîacsktır. Bonım 12 500.000 lirasmı obligasyon ihracile Merkez Bankası, 12.500 000 lirasmı da aksiyon mukabili İstanbul Arkası Sa. 3. Su 3 te MussolınVnin Hapıshane Hatıraları: 7 Harbden bir güıt evvel İıtgiltere ve Fransaya yaptığım teklif Kasım Giileğin atlattığı tehlike Birleşmiş Milletler Kore komis yonu iiyeleri makinelitüfek ateşine tutuldular Seul 25 (a.a) (United Press) Güney Koreyi Kuzey Korden ayıran 38 inci arz dairesi üzerinde bulu nan küçük Ohuchon şehrinde bugün bir teftiş denemesinde bulunduklan srrada Birleşmiş Milletler Kore komisyonu üyeleri makineli tüfek atıesine manız kalmışlardır. Komisyon Baçkanı Dr. Kasım Gülek, on kişiden ibaret bulunan Birleşnuş Milletler grupunun sınır boyundaki hudud kulelerini teftişe başladıkları bir sırada açılan ateşin dakikalarca sürdüğünü söylemiştir. Ateşin kendilerine tevcih edi Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Etıbba Odası kongresinde bulunanlardan bir grup (Yaztst üçüncü sahifemizde) Dün yapılan futbol ve güreş müsabakaları Geçenlerde Şehir Tiyatrosu kurulunda çıkan bir ihtilâf yüzünden I. Galib Arcanın istifa ettiği söylenmişti. Dün verilen haberlere Dün yapılan lik maçlaruıda Fenerbahçe, Emniyeti 31, Vefe, Kasımpaşayı 20 yenmişlerdir. Yukangöre, bir başka ihtilâf yüzünden daki resim, Fenerbahçe Emniyet maçının heyecanh bir safhasını gostermektedir. Türkiye Greko Romea aynı kurul üyelerinden Bedia gureş birincililderine de Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiçtit. Mü««fcaiaJaMn taisılâtüe di£er Ştatzer de istifasını vermistir. haberlerini ddrduncü saüiemizde bulacaksını^ Şehir Tiyatrosu Kurulundan yeni bir istiffa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog