Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET ISTANBUL 12 57 Açılış ve progamlar 13 00 Haberier 13 15 Dans muzıgı (Pl ) 12 30 Slneroa saaü. konuşan Sezaı Solellı 13 40 Dans muzıgı (Pl ) 14 00 Yuriun her koşesınden deyışler ve soylejış^er. tertıb ve idare eden r î^cdım Otyam 14 J0 Haftanın p ogı 14 45 Memleket turkulerı, okur£m jan Azıze Tozem çalanlar Hakkı Derman Şerıf Içlı Şukru Tunar, 1) Çubuğum yok 2) Tura 3) Tutam yar elnden 4) Ay vuruvor bacadan 15 00 Atom enerjısı hakkında. konuşan Ord Proî Salıh Murad Uzdılek 15 1? Ssz eser'erı Sarkı ve turkuler, ctuyan Suzan Gu\en çalanlar Necatı Tokyay. Ercı mend Batanav Ycrgo Eacanos A) Saz eserleı II Sataraban saz serraısı 2) Rast saz serra sı. B) Şarkı \e turkuler 1) Ah nıde>ım. 2) Eorrem cana 3) Kalmadı bende 4) Gonlum jara'ı 5) Bana her jerde 6) pprcereden kar gelıyor. 7) Sehe>"de ındım 16 00 Programlar ve kapanış RADYO C Bugünku Program RIS AYLARirVDA Törkiyede en çok beğenilen kolonya J •7 •* ^ \ 17 57 Açılış ve programlar 18 00 Eıjuurd Folklor Ekıpı konserı İR 15 Caz rmzıgı (Pl ) 18 45 It<d>an s^renadları çalanlar Darvaş (Keman), ) \\agner (Pıjano) 19 00 Habcler . 19 lo Hafıt oıkestralardan me odller (Pl ) 18 25 Se%ılmış caz şarkıları, soyliyen Buçhan Çamay 19 45 Şarkı ve turkuler. okujan Hamıjet Yuceses, çalanlar HaKkı Derman, Şerıf Içlı. Ismaıl Tezellı, 1) Kaçma mecbuBaş, Diş, Nezle, Romatizma, Adale ve rundan, 2) Ben senl sevdım sevelı. 3) Sabah olsun, 4) TJÇ gun olmuş, 5) Bahçe Sinir ağrılarını geçirir. ouvarım, 6) Yesın onu nenesı, 7) Ver SOĞUK ALGINXIĞI.\DA ve GRİP baslangicında hastalığı 2015 Radyo salon orkestrası gaK1 oniemek için konserı, A. Thomas «Reymonde» operası uverturu. 2) Ketelb«y. «Havay suUrının mavüıgınde», 3) Franz Schı. "morck «At yaxışında», 4) Nedım Otyam uç halk turkusu, soylıyenler. Ihaan Şenol. Zınnur Otyam 20 45 Varyete Almayı ihmal etmeviniz. muziâı ve kabare garkılan (Pl.) DÖRT SAAT ARA İLE GÜNDE ÜÇ KAŞE ALINABILIR. 2115 Necmi Rız* Ahıskan ve arkadaşları tophılugu konaerl; 1) Rast peşrevi, 2j Gulşende gene, 3) Nedenfir bu. 4) Yokmu cana, 5) Hiç bulunmaz, 6) Varsın gonul, 7) Gene bır 8) Taksım, 9) Mefrunun oldum, 10) Muntazır teşninl, 11) Gidelım Gokmva 22 00 Dans orkestralarl geçıdl (Pl.) 22 45 Haberier 23.00 Çeşıdll hafif muzık (Pl) 23 30 Dans muzlgi (PL) 24 00 Programlar ve fcapamj. Şirketımızin 1949 hesab yılına aid hıssedarlar genel kurulu 22 ANKARA 7 30 Neseli parçalar (PL) 7 45 Ha Mart 1950 Cumartesı gunu saat 15 te Bursada Şırket merkezdnde muberier 8 00 ŞarklİM (Pl.) 8 15 tad olarak toplanacağından sayın hissedarların muayyen gunde teşrıfTangolar (Pl.) 8.25 Gunun progra leri rica olunur. mı 8 30 ÇeşıdU hafii muzik (Pl) G Ü NDEM: 9 00 Kaparuj. 1 Yonetım kurulu raporunun okunması, * 2 Denetçi raporunun okunması, \ 12 28 Açılı; ve program 12.30 3 Bılânço ve kâru zarar hesablarının tasdiki ve yönetim kuruluRadyo salon orkestrası 1) Grıeg An'unun ibras», donte, 2) Schreıner. Major ve Mlnbr melodiler potpunsi, 3) Albenız* Kato 4 Muddetleri biten yönetim kurulu üyelerinin yenılenmesı, lan Kaprtsi. 4) Strauss Sen ah sen 5 1950 yılı içın denetçi seçilmesi. ~&^ (vals) 5) Gouzene You. you (üıtermezzo) 13 00 Haberier 13 15 Saz eserleri 13 30 Öğle Gazetesl 13 45 Şarkılar 14 00 Cumhur Baskanlığı ormanı muzıkası 1) Tsch&ıkowsky: Marş, 2) Rameau «Rıgaudon de Dardanus> senlonlk şıir, 3) A Block Senfonlk şıır, 4) SamtSaens «Fayton», 5) J S Bach Tokatta \e Fug (Re mıror) 14 40 Fılm yıldızları soyluyor (P! ) 14 55 Konuşma 15 00 Kayıb mektubları ve kapanış. • KININLI GRİPİN c; n i p i \ çeAıe?ıi/ KOLO\ Y ASIDIR. İSTANBULDA : ANKARADA 1 Eminönü Beyoğlu Karaköy Kadıköy HASAN DEPOLARI ile Büyük Itriyat Mağazaları v» meşhur Ecıanelerde bulunur. Atatürk caddesind* YENİŞEHİR eczanesl ULUSTA, Bankalar caddesind» GÜLHANB Eczanesl ULUSTA, AnaiartaUr caddealnde TeriduB KHJÇLI MUSTAFA RİFAT GÜLEK ECZANESİ Anafartalar caddesinde Ehram ve Nermin Mağazaları. ADANADA TZMİRDE : : BURSA KAPLICALARİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Kuruhfut1915. %ıtıyazı alınmış hususl ve sessiz çalışan vantılâtdrlü, bıle yataklı, SELEKTOR (Hububat ayıklama) makineleri. BIRINGI SINIF ITALYAN MAMULATI Pek yakında Çift elek, konik, üçgen ve dörtgen şeklinde delikli takıbp çıkanlabilir otomatik torbanın yerini tutar. Biitiin em*alin« üstündür. lmtiyazı ahnmıştır. Bu makineden maada el ve motörle çalışan sessiz vantilâtörlü, çuvallara doldu rur ve yükler şekilde imâl edilen 1940 ve 1947 tipi selektörler dahi vardır. Resmi yukarıda gösterilen nakinelerimiz pek yakında yurdumuza geleceğinden sayın müşterilerlmızın sıparış yermekte sıra almalarını ayrıca tavsıye ederiz. ROVATTI ve ZANFI Turkıye Umum Mümessıllığı: AHMET TOPRAĞINISEVEN ZANFI ARMANDO Tahtakale Tomruk Formıgıne (ModenaItalia) sokak 62/1 INGILTERE IHTIYACINIZ olan malları imal etmektedir Ihtiyaçlarmızı karşılamak şım<fl Ingılteremn kaynaklan vc iionerinin yegane gjLyesıdlr Ingıltere (htcyaçlannızı ıncelemış vc ber seoe uyısı ıru» •lıcıUrınızı memnunıyeüe karşılamışdır. * lngiliz Sanayfleri Fuarmda 3 000 trnalatçı doksan sanayün en modern mamulalını teşhır edecck ve dcnlzaşın herbır memleketteo gelecek 16.000 aİKi kendi pazarları İçın derhal mal secmek Ozere Fuırdı toplaoacakdır. Duoya pazarlan ifin \eni mal istihsali ingılterenin ıstlhsajatım bfr rekor teviyeslne çıkarmışdır Bu ihracalta Ingılterenuı otekı memlekeücrden mal utın almasını muınkün tılacakdır. unutulmasınkı İngjltcrc dOnyanın en bOyflk muşterısıdir AİKiIar I M.ayıs ayında turtsller dahı Ingfltereyl zjyarel edcceklerînden şımdıden otellerde yer ayırunız. 16 58 Açıhl ve program 17 00 Çocuk saatl 18 00 Caz orkertraları çalıyor (Pl) 18 30 Şarkılar 19 00 Haberler 1915 Geçmlste bugün 19 20 Yurddan sesler 19 45 Radyo Çok seslı korosu şef Halıl Bedli Yonetken 20 00 Hafıf muzık (Pl ) 2015 Radyo Gazetesi 20 30 Ozel program 22 00 Konuşma 22 15 Danı muzığı (Pl ) 22 45 Haberler 23 00 Dansa davet (Pl) 23 30 Program ve kapanıs Lüks Tuhafiye Mağazası. Beyoğlu TKİ A SM K R İ S T A L HER AKŞAM fevkalâde bir proeram ST N N A âO U D BULMACA 1 2 3 4 5 ce o» et •a a> Pazar günü saat 14.30 da Büyük Müsamere 8 HAKKI DERMAN ŞERIF IÇLt ŞÜKRÜ TUNAR Kanun ISMAIL HUSEYIN COŞKUNER CELÂL TOKSES SEMIHA COŞAR Darbuka YAŞAR VAHID Yuksek sanatkârların ıştırakıle muazzam kume faslı CEYDA KARA9U SEMIHA COŞAR MENŞURE TUNAY KAYIB Mekteb pasomu kaybettım Yenısıni alacağımdan eskisının hukmu yoktur. Ingılız Kız Orta Okulu oğrencılerınden Joys Rugg i 1 •I •1 L 1 6 a 7 • • ZARİF SAGLAM Soldan sağa: 1 Çankırı Cezaevinin 1/3/1950 gününden itibaren bir yıllık 1 Bır takım hayall ve uydurma Gelmigtlı. seyler soylemeğı huy edlnmis olan. 2 ihtiyacı olan 54750 kılo ekmek kapalı zarf usuhle eksıltmeye konul\uksek nıtbelı memurların kapısında muştur. A TECMEN Sırkeci Nur Han altında No 2 beklıyen 3 Leyleğln ağzının yansı, 2 Muhammen bedeli 20854.28 liradır. hararet sahibı. 4 Bır sıfat taklsının 3 Geçici temınat 1564,08 liradır. tersı çevnlınce bir soru edatı olur. % 5 Tersı Yunanıstanda bir limandır, 4 Dıale 15/3/950 Çarşamba günü saat 15 te Çankırı C. Savbır harfin okunusu 6 «Istek» ln yacıljğında yapılacaktır. r.sı 7 Kutur (yenı terlm), bir çoğul 5 Teklif mektublan o gün saat 14 e kadar verilmiş olacaktır. takısı 8 Akıl cereyan ettiren (ıkı kelıme! (Postadaki gecıkmeler kabul olunmaz.) Yukarıdan atağıya: Depomuzda bulunan takriben 50 000 aded hayvan pulluğu üç 6 Bu işe aıd şartnameler Ankara, tstanbul C. Savcılıklarile 1 Sutten yapılmış blr şey satan demirı 2'31950 Salı gunü toptan satılacakto Çankırı Cezaevı Mudurluğunde görülebülr. esnaftan 2 Vucudun et ve sınır kısIsteklilerın numuneleri görmek ve teklifte bulunmak üzere mı, uzum ağacının yarısı 3 Nota, 7 Tahblerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 uncü maddelerine yenır hem de şışmış yerlere konulur. mezkur gunden evvel Galata, Fermeneciler Haydar Handaki Müdur göre vesikalarını ıbraz edeceklerdir. (2438) (2418) 4 Hastalarm ve felâkete uğramışla luğumuze muracaatieri. nn duyduklan (çoğul) 5 Yanm (eskı terlm). bır sıfat takısı 6 Sahıb çizgı 7 Denızden yenı çıkmış. «AMillî Eğitim Bakanlığının rnrn. an arkadası S Tersı bır emlrdır Tebliğler dergisi ile okullara Evvelki buimacanın halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 tavsiye ettiği V fl 1 Fğ • Orta Anadolu, Konya, Karadeniz ve Erzurum fesfival heyetlerinin HAMİYET YÜCESES harikulâde oyunlarmı her aile zevkle salonumuîda seyredebüir m ^ H H H B HAKKI DERMAN MELÂHAT CİVELEK ŞÜKRAN tarafından 40 litrelikten 600 litreliğe kadar S K E Ç, R EVÜ STAR Elektrik Ütiileri Komple Kordonlu İNGİLİZ SANAYİLERİ FUARI LONDJH MAYIS 819 BJRMINCHAM Malknm ıtshır t4en fubrikatörter. erveldtn. kaıolok teminl w Fuarda hususl w İKh>hk thatrilnuunt daır MALÜMATtn yakm lnpBz Büyik <* Orta ıv Konsohsluklarından elde tdıletı/ır. •i Alman MİELE SÜT Makinelerimiz Çankırı C. Savcılığııtdaıt: 400 W. 220 veya 110 volt Toptan: Lira 13 95 Deposu: Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İsfanbul Depo Müdürliiğünden: OSNAN SAKAR P K. 89 tstanbul Radyo Evi biüşiğinde ALTINBAKKAL Tokad Cumhurivet ' Savcıh^mdan: Telgraf: OSMAFAH Tokad Cezaevinin Mart 1950 tarıhınden Aralık 1950 sonuna kadarla ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulu ile eksıltmeye konulmustur 1 Ekmeğın beherı 750 gram oıacaktır Şartname çahşma gun ve saatlerinde C Savcılığına muracaatle gorulebılır 2 Ekmeğın mıktarı en az 80000 ve en çok 90000 adeddır En çok mıktarı muhammen bedeli 24141 liradır. Muvakkat temınat 1811 liradır. 3 Tekhf mektubunun ve temınat makbuzunun ve ekmekçilikle uğrasıldığına dair Tıcaret Odasmdan alınacak belgenın eksıhme baslamadan bırer saat onceye kadar komısyona t«shm edılmıs bulunman lâzundır. 4 Eksıltme 16 Mart 1950 Perşembe gunu saat 14 te ve C Savcılığında icra edilecektir. (2389) ÇAY ME1AKLILARINA MÜJÖF : . î Y|f ISlElçniM R ! İCİAİLİAİRU A|V|A|Z|*|K|!|M ABDÜLKADIR ERTENA'nın DmiDlAlRlHClA S E L|E|N|E|R|E|K Nticessem KÜRRESÎ Bu defa daha büyük ölçekli ve tafsilâtlı olarak 12 renk üzerine Fızik ve siyasi olarak hazırlanmıştır. Kırtasiye ve Kitabcılardan isteyiniz. 1 : 60.000 olçek Bulamadığınız takdırde Rıfat Akar Posta Kutusu T48 Istanbuldan isteyiniz. PASTİL FARMA İLE GECER. NEZLE.ÖKSÜRUK VE BOĞAZ HASTALIKLARI MSİEİDİEM A | L Z • NİAİDİI D|EI ISTANBUL BELEDİYESI ŞEHİR TIYATROLAR1 Saat 20 30 da DRAM KISMI TEBEŞİR DAİRESİ Yazan Klabund Turkçest • M Basır Feyzioölu Telefon 42157 KOMEDİ KISMI HAMMLAR TERZIHANESİ Yazan Ceorges Feydeau Türkçesı Mahmud Yesari Telefon 40409 MUAMMER KARACA Opereti" ElDhlGB •|A Muhasebe Müdürü Alınacak Gazianleb Belediyesi Eleklrik, Su, Otobüs, Buz İşlefmeleri Müdiirlüğünden: 1 I Barem dahili 550 lira aylıklı Işletme muhasebesini tesis ve idareye muktedir aynı zamanda Beledıye Muhasebe usullerine vâkıf bir muhasebe mudurü alınacaktır. Talıbler arasında Yuksek Tıcaret veya Dctisad Mektebi mezunlan tercıh edilir. Taliblenn 15/3/1950 gununden evvel gerekli belgelerıle Işletme Müdürluğüne muracaatieri. (2267) Memlek«timizde en çok sdhrvt kazanan AVIO ASMA KİLİDLERİ Her yerde arayuuz. D O K I O B Her Akşam MUAZZAM BEBEK YALI 6azinownda salonu ile SAZ ZENGİN FASIL HEYETİ. Kıymetli Ses Sanatkârları. Gazinomuz konforlu Temiz Servis Çeşidli Balık Nefıs >emeklerıle sayın muşterilerini bekler. Zevkini ve sıhhati ni sevenler Dünyanın en meşhur ça ylarından olan İKemalSaracoğlu Şişli Etfal HastanesJ DAHÎLIYE MÜTEHASSIS1 Ankara cad. No. 15 Tel. 20189 Sahıb V* BajmuJıarrirt M A K S I M'de Bu akşam 20 30 da SIZİN SOKAK Cumartesı Pazar matine İS te Cumartesı matine lerııe oersenıbe akşam lan talebeye tenzılât Tetefon: 43134 LİPTON ÇAYINI KULLANIR. Tahsin Karakuş Tiraje Akar HER Kemanî Bedriye Cumbüş Melâhat tsmail Fikret Maksud İçlises Rahmi Mardin Komurcü Sami AKŞAM ZENGİN SAZ saat 16 da başlar. Organız« eden: HASAN OKTAY Abdullah Yuce NADİR NADt Su nüshada l/azi nlennt fıiten idare eden: ÇKVAD FEHMİ Matbaan Lezzet, rayiha, renk LİPTON çayındadır. S«rı teneke kutular içerisinde her bayide bulunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog