Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

25 Şubat 1950 CÜMHURİTET "ZEVCIM GOZLERINE INANAMIYOR!" Ve 10 yaş daha genç göründüğümü söyliyor TUTUN BANKASI İSTANBUL AJANSI MÜŞTERİLERİNİN TASAR3.UF MEVDUATI İKRAMİYESİ KESİDFS! 5 M»rt 1950 de yapılacaklır Genel Toplantı Çağrısı TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİN KURULUNDAN: Satılık Ofomobil Mükemmel halde bir tŞEVROLE. otomobili »atılıktır. İstiyenler saat 1013,30 arasında 84123 e telefon edebilir. Mutavassıt kabul edilmez. İSTANBUL ^ ATİNA NİS ^ LONDRA ^ ve dünyanın her tarafına Kadıköy İcra Memurluğnndan: 949, 994 EmlAk Kredl Bankaıına 53400 lıraya mukabil bfrlnci ve AI1 Şevket Muhtara Türk Ticaret Bankası A. Ş. Aksiyon sahiblerinin yıllık toplantısı 30000 liraya ikinci ve Yapı Kı«di Banüçüncü 16 Mart 1950 TARİHİNE rastlıyan PERŞEMBE GÜNÜ «aat 10 da An kasına 150000 Uraya müteaddid derecede lpotekll ve ayrıca eshua karada Işıklar caddesindeki bankamız merkezinde yapılacaktır. Statü olan borca k»rşı hacizll olup İkinci ipo. müzün 43 üncü maddesine göre toplantıda bulunmağa yetkili olan ak tek borcundan ötürü aatılmuına karar Keşideye tarihine kadar bu AİANSTA hesab eiyon sahiblerinin toplantı gününden en az bir hafta önce girme kartı vehlen Kadıköy Suadiye mah»ll««l Yentyol (okak eski 57 mükerrer, ycnl almaları şarttır. açmış olan müşterilerimiz iştirak ed*ceklerdir. 3SS ada Aksiyon sahiblerinin zamanında banka merkezine veya şubele 361, 361/5, 361/6 kapı, kıymetll ve 25 parsel sayılı 227000 lira kftgtr Yenipostane meydanı Muhzırbaşı sokak No. 5. rine müracaatlerini dileriz. bahçeli köjk İle aynı yerde aynı ada ve 8 par»el ve 1252 buçuk metre kare TOPLANTI GÜNDEMİ : T e1 e f 29702 ve 50100 lira kıymetli arsa ve gene 1 Yönetim kurulu ile denetçiler raporunun okunması, aynı 1681 2 1949 yılı bilânçosu ve gelir gider hesablarının onanması ile yöne metre yerde aynı tda ve 9 parsel diğer Zevcimın ağzın BAKINIZ ZEVCİMl kare 72240 lira kıymetli tim kurulu ve denetçilerin ibrası, arsa ipotefin paraya çevrilmeai yolu ve dan dokulen .bu NASIL MEFTUN açık arttırma ıle satışa çıkarıimış ol3 Kârın dnğıtılması şekli ve gününün kararlaştırılması, cidden bır hanka BIRAKMIŞTIM 4 Süreleri biten yönetim kurulu üyelerinin yerine üye seçilmesi, duğundan arttırma şartnameai her kes uır» sozierı oldu. Ancak ikı ay KStarafindan görulmek uzere 20 2/950 5 Yönetim kurulu üyelerine verilecek tahsisatın tesbiti. 1 pazartesi gunü saat 10 dan ltibaren dar oluyor. Aınınr ' ve a c » ve 6 1950 yılı için iki denetçi seçilmesi ve ücretlerinin tesbiti. Icramızda açık bulundurulacaktır. gozlerımın etrafında çızgi ve buGayrımenkullerden köşkun evsafı: ruşukluklarım vardı. Bunu, yasıBostancıdere »okağına amuden açılan ve 9 parsel sayılı arsadan sonrakl kıfnm ilerleyisine hamledıyordum. r sımda olup koşk bahçenin ortasındatıugun ıse, biıtun arkadaşlarımın TRAMVAY CADDESÎ No. 11 e Şirketimizin üçüncü hesab devresine aid alelâde umumî heyeti dır. Bodnım. zemîn, birinci ve lkinel gıpta nazan ile baktıgı ter ve ta2e 25 Mart 1950 tarihinde saat 11 de şirketin Sirkecide Nur Handaki ldare Beşiktaç Postanesi yanına nakledilmiçtir. Tel: 81413 katlardan ibaret binanın bodrum katı Hava Hatlaril* tcyahat bahçe sevıyesinde kat olup yan tarafbır cılt v » bir genç kızınkı gıbi merkezinde toplanacaktır. Hissedarlarımızın sahib oldukları hisse se> tan tek kanadlı ahjab kapıdan girilir. beyaz ve yumuşak bir tenım var nedlerini içtima gününden bir hafta evvel şirkete veya bir bankaya Zeminl kırmızı çıni ufak korıdorda Ingiliz Hava Yollan hartada üç d«fa IıtanbvUan Atlna, Rema, N k dır. vererek alacakları makbvzlarile birlikte içtima gününde yukarıda yabir oda ve koridordan geçilir zemini v» londraya w(»f yopmaktadır. ingillı Hava Yollan il« ««vahol mermer parke lâvabolu taşlıkta iki oda, ed«r>«niz. gidtca^iniz memltket», rahot bir rolculukton »onro, dinf Bu şayanı hayret tebeddülü. ter zılan saatte idare merkezinde bulunmalarını rica ederiz. tek kurnalı ve termoslfonîu banyo bir G ÜNDEM : vonrsmız. Ucusta yemekl.r ücrcttlzdlr. Ucaklarda ucuz fiyarro tigara kıbındc; Vıvana onıversıtesı prohelâ merdıven altı İle zemini mermer 1 Hare meclisi ve murakıb raporlarının okunması, v* .çkl bulmak kobildlr. ingiliz Hava Hfltlan tit* konforlu bir >«• Şubemizde kayıdlı olup 949 yılı yoklamalarını yaptırmamış ve döşeli sarnıcı havl ulak korıdorda fesoru Dr. Stejskal'ın şayam hay2 Şirketin 1949 senesi nihayetinde tanzim edilen bilânço ve kâr bulur.dukları yer ile sarih adrosleri tesbit edilememiş olan aşağıda zemini kırmızı çini alafranga demir yahat t«min «der ve her y»rde an'an* hollnt e«tmff bir n«zak*tf« ret keşfi olan ve cildi ihya eden karjılanırunız. H«f yer* İngiliz Hava Yollorı Ufaklarlle Myohot «din* ve zarar cetvellerinin tetkik ve tasdiki ve idare mecüsinin ibrası kimlikleri yazılı 3 Yd. Sb. yın hemen şahsan veya yazı ile Şubey* ocaklı ve İçinde kileri bulunan mutfak vardır. kıymetli «Bıocel» cevheri bulu 3 Müddetleri hitam bulan üç idare meclisi azasının seçilmesi ve müracaat etmeleri lüzumu tebliğ yerine ilân olunur. nan Tokalon lcremıne borçluyum. bunların 1950 senesi huzur haklarının tayin ve tesbiti. IEA Zemin katta: Arka bahçeden kâgir 1 Yd. Dmy. Tğm. Celâl Olcay 58674 80AO merdıveni bulunduğu gıbı mezkur kata Gundüzler ıçın bev»< v« eeceler 4 1950 senesi için bir denetçinin seçilmesi ve ücretinin tayini. 2 Yd. Dmy. Atğm. A. Hikmet Balcı 72241. cepheden basamaklı ve korkuluklu ıcın Pembe renkteki Tokalon kre 3 Yd, Hs, M. Sabri Günev 332 28 merdlvenle çıkılır, zemin çlnl parka mini kullanımz. (8352453) tarastan camekânlı kapıdan girilir, OVERSEAS camekân bölmeli sofada bir salon lkl PARASIZ GUZELLIK KUTUSU oda bir kıler. helâ vardır. Kun Pılıs N s . I. .yııpıtt. i ı ı a n b u U L/etununaa (beyaz ve pemop renkBirinci katt» Camekin b«lm«li co. lerdekı Tokalon kremlerı ıle muhtefada bes oda bir kilerden bozm» lıf renklerde Tokalon pudrasımn numutfak, lâvabolu ve kurnalı bir banmunelerım havıdir. Ambalâj ve sevk yosu vardır. rcasraıı olaıak 20 kurufluk bır pulu asağıdakı adrese gonderiniı. İkinci katta: Alçak tavanlı olup caTokalon servisı 2 H. Po«ta kutusu mekân bölmeli sofada üç oda bir hela 1576. Istanbu1 Şehremininde Taşka=ab maballesinin Millet Caddesinde 183 ün ve su deposu mahalli vardır. 26 şubat 1950 pazar günü »aat 10 da Harbiye Vali Konağı| DİKK«T. Binanın bodrum kat cepheleri demlr cü Belediye adasımia 9550 ve 9551 harita numarah yerler arasında H.klkl TOKALON m«caddesinde Çocuk Bahçesi karjısında 39 No. h apartımanın ikindj muıierl ntınbuı V»r*m Millet caddesine 2 48 metre yüzü olan 80.91 metre murabbaı sahalı parmaklıkh diger kat pencereleri panjurlu ve balkonlu olup bodrum katta katına nakledilmiş bir çok stil ve modern ejya, yemek ve yatak j Savatı D«rn»ainln yalnıa Belediye mah arsa 1618.20 lira olarak takdir olunan kıymet üzerinden çamaşırlık ve uşak odası ve merdiven 50 P»«ALIK TEK PULU >le oullannuftır. 6O PA13 Mart 1950 Pazarteai günü saat 14.30 da Divanyolunda Belediye altında kömurluk vardır. Bahçenin sol odaları, İngiliz koltuk, berjer ve vitrinleri, biblolar ve bir haylii RALIKTAN >*••! v*ya merkez binasında mütesekkil Daimt Komisyonda alâkalı arsa eahib yan cephesi hududunda kâgir bir katlı koridor ve yol halıları açık arttırma ile satılacaktır. Tekmili cevız j yukarı kıymatta oullarla oullanmış oıanları aımayınıı. Taktldd'r. leri arasında açık arttırma «uretile satılacaktır. İlk teminatı 121,37 11 odunluk kömurluk ve kümes olup bah lup kaplı ayrjaları, gravürlü ve resimli 1 büfe, 1 vitrin, 1 masa, « j çenin sokak yüzü ile yan cephesi duradır. var üzerine ağ»ç parmaklık korkuluk marokenli sandalyeden mürekkeb modern gtilize muhteşem y e Şartnamesi Belediye merkez binasındaki Zabıt ve Muam«lAt lu ve bahçeye müteaddid merdiven I Ürolog Operatör Prof. Ş basamaklarlle çıkılan kısmen stal ve mek oda takırru, aynj malın 2 koltuğu, îngilız mah «Mapplı» marMüdürlüğünden ahnacak veya görülecektir. beton «ütunlu yolun üıtü bu «utunlar kalı şifonyer, tnasif, mavun v e tekmili marketeri vitrinler. Vi1 Beşiktaşta bulunan İstanbul Devlet Kâğıd Deposu atelyeleri ihfcteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu ve alâka derecetiyacı için yarısı kahverengi ve yansı nefti olmak üzere koyun derisin sini gösterir çaplı tasarruf senedlerile birlikte satı» günü 14.30 da Da üzerine mevzu ağaç perkolalı bahçe yana stili vitrinli ve aynalı divan kanape. İngiliz mah koltuklar sıısu fidan ve çiçekleriie tarhlara ayden ir.ce gren ve yağlıboyalı 100.000 desi maroken açık eksiltme ile imi Komisvonda bulunmaları Jâzımdır. (2435) rılmış. elektrik ve su tesisatı olup ve berjerler. Porselen tabak takımları, maden semaver, çay ta« V A R N A LI îatın ahnacaktır. yuz ölçüsü 2927 metre kare olup 218 metre kare bina 81 metre kare odunluk kımları ve yemışlikler, 73 parça komple çatâl bıçak takımı, krisBöbrek, Mesane, Idrar ve Isteklilerin 900 lira teminat parasile birlikte 8 3 1950 Çarsamba kömurluk geri kalan bahçe olup yu tal vazolar. En son sistem hiç kullanıbnamiî kadar yeni Singer T*nasül Vollan HaMalıkları günü saat 14 te mezkur depoda hazır bulunmaları. (2235) karıda gösterildiği üzere iki yuz ylrmi Mütehassısı nıarkalı el dikiş makinesi. Avrupa mah 12 kollu bronz avize v e yedl bln lira degerindedir. Beyoğlu. İş Bankası karşısı Her eve ve her kadına lâzım favdalı kitablar defa kristalli ve bronzlu stil avize ler, tekmili ceviz ve limon kaplı 356 ada 9 parsel «ayılı arsa: BostanEmimevruz sokak No. 10 4 kapılı dolab; 1 tuvalet, 2 komod in, 2 karyola, 1 markizden müŞÜKRÜ CANAL'm 1 İnegöl Devlet Orman tşletmesi arsasında at ahırı, garaj ve cıdere sokağı ile yenl açılan yolun Panaiya Apt. No. 2 Tel: 42203 bırleştlği köse olup her lkl »okak yuzü Kadm elbiselerine aid bütün biçki kaidelerini hocaSız ögreten hangar, depo ve seyis odası kapalı zarf usulile eksiltmeye duvar uzerıne ahşab parmaklıklıdır. rekkeb harikulâde yatak oda takımı. Ufak marketeri masalar, AlBostancıdere sokağı üzerindeki 15 nu man mal, içi demir ve çapraıt telli yepyeni halde konser piyanokonulmuştur. Tasfiye Birinci İlânı 2 B lumum projeler, keşifnameler, eksiltme şartnamesi, ba maratajh medhalln solunda bir'katlı su, kristalli modern sigara masaları, maroken takımlar, stil y e kâgir bahçıvan yındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umumî fenni blr katlı kigir odası ve sagında gene mek masası, çay arabası, Rönesans stili ve oymah hasırlı 6 aded motor blnası olup bu Sartnamesinden ibaret olan keşif dosyası Ankarada Orman iki bina arasından koşke doğru getl sandalye. Yaldızh salon aynaları, duvar aplikler:, kolonlar, 2 K İ T A B İ ÇIK T I . Genel Müdürlüğü ile İnegöl Devlet Orman Işletmesi Müdür ren yolun zemini çimento saplı solunda ufak fldan v« »üs ağaç ve çlçekleri eded bronz îngiliz karyola, 1 mavun kütüphane, yağlı v e «ulu lüğünde görülebilir. Biçki öğrenmek istiyen heveskârlar için en iyi bir öğretmen, 3 Eksiltme 6/3/1950 pazartesi günü saat 15 te İnegöl Devlet sagında 8 parsel sayılı arsa ile birles boya tablolar, ayaalj ve kolon portmantolar, pomye usulü bir Kız Sanat öğrencilsri için de en güzel yardımcı d r o kitabadır. t'ii yerle yol arıııı UzUm kütüklerl Orman İjletmesi Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon armud inclr ve «alr meyvalı ağaçlan îngiliz kanape. Bir defa okumakla en güç ve karısık modellerin patronlarını kohuzurunda yapılaraktır. olup elektrik ve su teslsatı vardır. Yüz layhkla çizebilirsiniz. 128 model ve patron vsrdır Fiatı 500 4 Eksltmeye gireblmek için isteklilerin (1127) lira (4) kuMçüsu 1681 metre kare olup tamamı DÎKKAT; DİKKAT: Arıyanlar içln hakikl fırgat: Külliyetli kuruştur. Siparişler taahhüdlü gönderlllr. Posta iicreti »lınrrtaz. Ortaklığın fesih ve tasfiyesine ruşluk geçici teminatlarını vermeleri ve bu işin teknik ehem 72240 lira degerlndedir. Hemen isteyiniz. Muharririn hocasız öğreten diğer eserleri: miktarda ve muktelif ebadda Brüksel ve İzmir koridor ve yol h«ve tasfiye memuru intihabına 3/2' miyetine binaen diğer bir işi muvaffakıyetle başardığını. 356 ada 8 parsel sayılı arsa aynı yerlıları, Anadolu ve Acem halıları. Fazla tafsilât için müracaat: Erkek Biçki Dersleri 500 Kuruş 950 tarihinde olağanüstü toplanan veya idare ve denetlediğini isbata yarar belgelerile birlikte de olup sokak yüzu duvar uzerine ahortaklar genel kurulunca karar veeksiltmenin yapılacağı günden en az 5, (tatil günleri haric) sab parmaklıkh v f üıerinde bağ ma Maksud Kale, Beyoğlu Suterazi sokak No. 18. Telefon: 43424. Yapma Çiçekler 150 » hallı üzüm kütüklerl ve meyvalı ağaçrilmiş ve keyfiyet Sicili Ticaret üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığma veya İstanbul, lar olup bahçe halinde yüz ölçümü 1252 Hocasız Şapkacılık 500 » gazetesinin 20 2 1950 tarih ve 6961 Bursa Bayındırlık Müdürlüklerine başvurarak bu işin eksilt buçuk metr» kare olup 50100 lira de. ssyılı nüshasib de ilân edilmiş olDört kitabı birden alacaklara yüzde 10 tcnzilât yapılır. mesine girmek için yeterlik belgesı almaları v e bu belgeyi ğerlndedir. dushındpn ortaklıktan herhangi bir Adres: Uğur Kitabevi. Cağaloğİu yokıışu No. 44 istanbul göstermeleri şarttır. Bu süre içinde belge almıyanlar eksilttsbu gayrımenkullerln ayn ayn ve yüzde vermeden her nevi Kundur», Çanta, Tuhafiye, hak ve al?cağı o'anların vesaikile birinci açık arttırma Ile satısları meye giremezler. tarlhlne rastlıyan calı aşağıda gösterilen adresteki tasfiye Manifarura, Pardesü; Şapka ve Bebe Takımları 5 İsteklilerin teklif mektublarını eksiltmenin yapılacağı saat 28/3/950 ten 16 ya kadar Kadıköy günü D O EI O B saat 14 tcra memurluğumuza mürscaat etmeleri ten bir saat evvele kadar İnegöl Devlet Orman Işletmesi daireslr.de yapılacaktır. Bu arttırmaKARDEŞLER ' den temin edilir. ve borclu olanların da borçlannı Ancak Müdürlüğüne makbuz mukabilı vermeleri Iâzımdır. Postada da arttırma bedellerinln mala konukezalik mcmurluöumuza ödeme'eri olan gecikmeler kabul edilmez. (2353) lan kıymetin yüzde yetmis beşini veya Çarşıkapı, Tramvay durağı kar?ı« ruchanı haiz alacakla arttırma ve payve ortaklık defterlerinden veya tdrar Yollan ve Tenasül laşma masraflarını bulduğu takdirde makbul sair vesaikten alacaklı nlHastalıkları Mütehassısı muayyen saatte tellâl tarafından uç •• M •• duklan an!aşılanların alacaklarının Ademı iktidar, hclgevşekliği defa bağırtılarak en »on talibln« ihale ödeneceği ve borclu oldukları göolunur. Bu arttırmada böyle bir betedavisi rülüp de birriza ödemede bulunmıdel elde edilmedigl takdirde son arttıSirkecl, Ankara Caddesi 147 ranın teahhudu bakl kalmak şartlle yanlar hakkında da gerekli karıunî 22533 a^a^H arttırma on gün uzatılarak 7,4 950 takibatın yapılacağı ve infisahın gününe rastlıyan cuma günü aynı yer üçüncü ilâmndsn .tıbrren bir sene ve saatlerde yapılacak iktaci arttır. 1 tstanbul Bira Fabrikasının yemekhane. mutfak ve buro ta mada arttırmanın rücharu halz alacakgeçtikten sonra tasfiye mevcuduŞuketimizin hİMedarlar genel kurulu aenelik ad! toplanüs, 25 la arttırma ve paylaştırma masrafını Mart 1950 tarihine rastlıyan Cumartesi günü, saat 11 de, Galatada, Adilâtı işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. nun hissedarlara tev7İi. kanun hübuldugu takdırde tellâl Urafından muküm ve iktizas.ndan olduğun'an, 2 Muhammen bedeli 42.602,58 lira olup geçici teminaü KAD1N TERZİS! ayyen saatte uç defa bağırttırılarak en gobyan hanmın 4 üncü katmdakl şirket yönetim merkezinde yapılakanunî müddeti içinde vâki oimı3195.20 liradır. çok arttıranm üstüne ihale olunacak caktır. Kadıköy, Bağdaa Cad. teneryolu yan müracaatlerin r.azara PİTimı3 Eksiltme 15 3/1950 Çarşamba günü saat 11 de Kabataşta tır. ıturağı No 189 Tlt 6055S Şirket esas mukavelenamesinin 52 ind maddesine göre. bu topyacağı ve alacakları hakkında müGene! Müdürlüğümüz Levazım Alım Komisyonunda yapılacaktır. 950 Modellerile siparişlerl İhale bedeli peşindir. Müşteriye iha lantıya gelecek hissedarların en az iki yüz elll hisseye «ahib ojmalan racaatte bulunmıy.ın ve davete ıağ4 Şartnamesi her gün Levazım ve Evrak Şubemizde, aynca bir haftada teslım eder. Taleyı muteakıb ihale bedelini yatırmak ve Ticaret Kanununun 371 ind maddesine göre de, bunları, toplantı men alrnıyanlarla hakları ıhtııâllı Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerimizde görülebilir. uzere yirmi gunu geçmemek sartile gününden bir hafta evvel. Şirket kasasına veya Bankalara yatırmaları lebeye ve çeyiz işlerinde görülenlerin alacaklar'nn t=?ıi e 5 isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri İçin 30.000 liralık munasib mehıl verılebılir. Bu mehil ve airketin eiriş kâğıdı alm,(arı Iâzımdır. lenzilât sonunda münasib görulccck olr yeterlik belgelerini eksiltme gününden üç gün cvveline kadar (tati! verme mecburi clmayıb takdiri ve ihGENEL KURUL GÜNDEMİ: tiyarl oldugu ve mehil verildigi takdir. bankaya tevdi olunacağı Tıc et günleri hariç) inşaat şubemizden almaları şarttır. de müsteriden teminat da taleb edile 1 Yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunmaM, Kanununun 445 ve 451 inci madde Trabzon Asli.\ e Hııkuk 6 Taliblerin mühürlü fiat teklif mektublarını, kanuni vesi bilir. 2 1949 Ticaret yüı içinde yapılan muam«lelere aid heaablartn tetYargıçlığından: lerine tevfikan birinci defa olarak kalarla güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektublarını Muşteri derhal veya verılecek mehil kiki ve kabulfl, yönetim kurulu üyelerinin ibraaı ve ayaı aene Nef^i Kcrlık köyır^cîcn Huseym kızı ilân olunur. ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evve içinde ihale bedelini yaürmadığı takSc.. ıü Yalman cji Falma Yalm.r.ın hesab sonuçlarına aid yönetim kurulunun teklifi; line kadar adı geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver dirde tatl» 2004 sayılı îcra ve İflâs aleyhiııe açtığı H?li tasfiyele bulunan Yapı kscası Seyid Yalman yargılamasında • meleri ilân olunur. Kanunu hukumleri dairesinde yapıldı 3 Çıkma sırası gelen üyelerden açılan yerler için aedm yapılman, b;?r.ma davasının Da\a!ımn Istanbula gittiği ve ıkaınetMaJ rmcsi T.A.Ş. tasfiye 7 Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (2375) ğından bu kanunun 133 uncu maddesl 4 Şirketi idareye memur üyelere verilecek ücretin tayiai; mucibince ihale fesholunarak ondan 5 Yönetim kurulu üyelerine 1950 senesinde verilecek huzur haklan gâhının meçhul oldugundan bilbahis memuru avukat evvelki muşteriye yapılacak teklif üzedavetiyenin ve dava dilekçesinin kenmiktarının tayini; rine koyduğu bedelle gayrımenkulu aldısıne teblig edilemediği cıhetle daveHayati Barbara=oşlu 6 Ticaret Kanununun 323 fincfl maddesine göre, Şirketle ticaret maya talib olduğu takdirde e bedelle tıye ve dava dilekçesinin Istanbulda İstanbul. 3ahçekapı, Taşhan munteşir Cumhuriyet gazetesıle birlikte muameleleri yapabilmek âzere yönetim kurulu üyelerine izin » muıteri üstüne İhale olunacağı, müşteri o bedelle almaya talib olmaz veya davahya tebllğine mehkemece karar verilme«i, kat 2: No. 2831 1 Edirne Yanıkkısla Cezaevirdn 1/3/1950 gününd«n 28/2/1951 bulunmazsa gaynmenkul yedi gun 7 1950 senesi için bir denetçi ile bunun maaereti halinde vazife venldıgınden davalı Seyidin karısı gününe kadar bir yılhk ekmek ibtiyacı kapalı zarf usulü ile ekailtraeye muddeUe arttırmaya çıkarılarak iki devacı Fatına Yalmana htrçın muamegörmek üzere bir yedek denetçiıün »eçimi ve ücretlerinin tesbiti. arttırma arasındakl fark yuzde be» le yaptığı ve fazla ışret içmek ve kaDOKTOR • OPEKA1OR Yarınki pazar sabah saat 10 konulmuştur. faizile birlikte ilk defa üstüne İhale YÖNETİM KURULU rı'i"a kufurier etmek «uretile haka2 Ekmekler, Belediyenin kabul ettiği undan mamul ve beheri olunan müşteriden tazmin suretüe tahret ettiğinden geçinmelerinl imkân kal da Beyoğlunda Ağahamam cad•il olunur. nıanıış oldugu cıhetle boşanmalarına desi Firuzağa Taktaki yokuşu 9 750 gram olup miktarı 109500 adeddir. 3 Muhammen bedeli 30660 liradır. k = rnr verılmesi lstenmi; ve duruşma uncu Sur apartımanında 1 No. lı Arttırmaya ijtirak için müsterilerln (Şişli Çocuk Hastanesh 7 3 950 salı gunu saat 9 a talik kılın4 Muvakkat teminatı 2299 lira 50 kııruştur. gaynmenkullerin kıymetinin yuzde yemıs olduğundan yevmi mezkurda da dairesinde (Firuzağa polis kaKulak, Burun, Hoğaz (Aği7, 5 Şartnamesi her gün C. Savcılığında ve Cezaevinde görüle di buçufu nisbeünde pey akçeslnl valının ya bizzat mahkemeye gelmesi rakolu sırasında 2 inci sokak) Diş) Haslidıklan fUüfehnssıs, nakden veya bu değerde milli barütave yahud da bir vekili kanuni gön ve Bayan Meliha Sevinin mo bilir. 3 îlâ 6 yasındaki yavrularınızjn beden ve fikirlerinin geli?ların teminat mektubunu arttırm»y« Ankara Cadiest 15 6 İhale günü e'3/1950 Pazartesi saat 15 tir. dermesi Iâzımdır. Aksi halde duruşma dern eşyaları: Taban halılar, sec lsürakten evvel Icra veznesine yatırtirilmesi maksadile Nisantası Güzelbahçe sokak No. 8 (KİNnın gıyabında bakılacağı ilânen daveTelefon: 23197 K 84J61 v 7 Taliblerin teminat makbuzlarile birlikte teklif mektublannı maları Iâzımdır. DERGARDEN) ana okulunda kayıdlara devam edilmektedir. tive makamına kaim olmak üzere teb cadeler, krom 3 aded salon ta ihale gününden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Edirne Arttırmaya iştirak eden müsterilerln kımı, vitrinli d.van, vıtrin, maif olunur. 3 aylrk ücret 100 TL. Telefon: 40916 . (2391) arttırma şartnamesini ve satış dosyaslsalar, kaplama kaplı büfe t ma C. Savcılığma vermeleri ilân olunur. nı okumuı ve bütün vecibeleri kabul sa otomatik, aynalı dolab, krom etmiş sayılırlar. Tellâliye resmile ihale karyola, emaye soba, 6 lâmbalı pulu bedeli ve müşteri namına tapuya tescil ve teslım masraflarının müateR.C.A. radyo, Fransız piyano erlye, bunların haricinde kalan bilümum lektrik avize, tül perdeler, çay harc ve rusum ve vergi ve masraf ve Çocnk Hastalıkları Miitehassıs; takımları, vazolar, b:blolar, asairesinin satı; bedelinden ödenmck Vezneciler Cümbüs Apt çık arttırma ile satılacaktır. şartile tediyesl borcluya alddir. Tel 23273 a ^ H Ipotek müşteriye devredilmeyip satış bedelinden ödenecekör. ' Alacakları tapuda kayıdlı olmayan 1 Belediyemiz itfaiye teskilâtı için iki aded erat ve teçhizat 1 Geyve îlçesinin Taraklı bucağında yapjlacak elektrik tesiai ka alacaklılarla sair alâkadajanın, irtlfak otopompu İtfaiye Müdürlüğündeki keşif ve şartlasmaları gereğince ve hakkı sahiblerinin bu haklannı husupalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. dle faiz ve manafa dair lddlalarını kapalı zarflı eksiltme suretile satın ahnacaktır. Her ikisinin muhamGogtts ve Dahilt Hastalıkları 2 İhale 20/3/1950 Pazartesi günü saat on beşte Taraklı bucağı llftn tarihinden itibaren 15 gün içinde men bedeli 68000 «altmış sekiz bin» lira ve geçici teminatı 4650 liradır. Muhtarlık Odasında yapılacaktır. Bir gün evvel Alifuadpaşa is İcraya müracaatle kaydettirmeleri aksi İşin ihalesi 7 Nisan 1950 Cuma günü saat 15 tedir. İsteklilerin 2490 saMütehassm takdirde alacakları tapu siclllerile sabit tasyonunda muhtarlığın otobüsü hazır bulunacaktır. | Türbe. Tstanbul Belediye karolmadıkça satış tutannın paylasmasın yıh kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları tekUf mektublarını 3 Keşif bedeli 54 bin liradır. öksürük ve Bronşite ihale günü en geç saat 14 e kadar Er.cümen Başkanlığına vermeleri dan mahrum kalacaklardır. şısı Sinanağa daireleri No. 19 4 Muvakkat teminat şarttır. Taliblerin ve daha ziyade bilgi edln ve posta ile gönderilecek teklif mektublarının postada gecikrnesinin Telefon: 23565 karşı 5 İsteklilerin muvakkat teminatlarını Ziraat Bankası şubelerine mek istiyenlerin 949/994 do«ya numa nazan itlbara alınmıyacağı ilân olunur.' raaile Icramıza müracaatlerl ve tatış yatırmaları veyahut mektubu ibraz etmeleri 2 Belediyemiz itfaiye teskilâtı için iki aded itfaiye tipi arazöt 6 Isteklilerin teklif mektublarını, 2490 sayüı kanunuB tarifatı da günleri muayyen aaatlerde aatif yerlnde bizzat veya bllvekâle hazır bu alınması içi İtfaiye Müdürlüğündeki keşif ve fartlaamaaı gereğince Denlı Hasüuıeti cerrahi şefi hilinde ihale saatinden bir «aat evveline kadar Taraklı merkez lunmıları lüzumu İlân olunur. kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Her iki arazözün muhammen muhtarlıgına vermeleri lâzıındır. bedeli 80.000 «seksen bin lira ve geçici teminatı 5250 liradır. İşin 7 Bu l | e girebilmek için bu gibl tesUatı yapmağa yetkül oldufuSlnir, Rekemetik ve Söyletne ihalesi 7 Nisan 1950 Cuma günü saat 15 tedir. İsteklilerin 2490 sayılı Bevoglu. Meşrutiyet Cad na dair Bayındırlık Bakanlığmdan vesikası olması meşruttur. Kusurları Tedavisi Dr. HAFIZ CEMAL kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakları teklif mektublarını ihal« numars 147 Fennî şartn»mesile keşifnamesi her gün Geyve Özel İdaresinde ^loglu Hilâliahmer Cad LOKMAN HEKIM günü en geç saat 14 e kadar Encümen Baski.nlığuıa vermeleri ve poc(Şehir T.vritrosu karşısı) ve Kocaeli Bayındırlık Müdiriyetinde Taraklı Muhtarlığında No. 13. Telefon: 20785 DahiHye Mütehassısı görülebilir. ta ile gönderilecek teklif mektublarının postada gecikmeeinin nazan Tel. 43667 Ev: 41858 Divanyoiu 104. iübara alınmıyacağı ilân olunur. (2271) 8 Postadaki gecikmeler kabul edilmez, . (2439) 3Mart I YILBAK TİCARET ANONİN ORTAKLIĞINDAN: I BESİKTAŞ NOTERLİĞI « Ç AĞR I Beylerbeyi Askerlik Şubesinden: BRITISH ^:: AIRWAYS İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI SATILIK ARSA AÇIK ARTTIRMA İLE FEYKAIİDE SATIŞ MAROKEN ALINACAK Maliye Bakanlığmdan: BaHaeıldin LOifi İnegöl Devlet Orman İslefmesi Müdürlüğünden: Yapı Malzemesi Türk Anonim Şirkeii Tasfi* ye Memurluğımdan: TEMEl BİÇKİ TAKSİTLE Sedad Kumbaracılar TEKEL GENEL MUDURLUGU İLANLARI Şaziment Levazım Alım Komisyonundan: Türk Oimentosu ve Kireci Anonim Şirketi Hissedarlarına İlân CfllDfiŞIRLPRiniZI Edirne C. Savcıhğından: AÇIK ARTTIRMA Ziyaeddin Maktav ÇOCUK BAHÇESİ Dr. Semsi Mufver Elektrik tesîsatı yaptırılacak Geyve İlçesinin Taraklı Bucağının Merkez Mubfarlığından: İzmir Belediye Başkanlığmdan: PEKTORIS Dr, M. Osman Saka TABLETLERi Dr. FAHRİ CELÂL Dr. SALÂH SUN IAL j J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog