Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CüMBURTiET MEVLÎD I Babamız ve aile büyügümüz RİFAT TOPALOĞLlTnun ruhuna ıthaf edilmek iizere 25 çubat 1950 (Buguıünı) cumartest gunü öğle namazını muteakıb Beyazıd. camii senfinde Mevhdi Nebevî okutturulacagından arzu buyuranların tesnfleri tlca olunur. * * * Çorum tüccar ve eşrafından merhum NURİ KALELİOĞLU'nun ölum yıhns tesaduf eden cari aym (26) ncı pazar gunu Bğle namazından sonra ruhuna ıthrf edilmek uzere Şışli camii serıfmde Mevlid. okurulacağından merhumu tanıyan dost ve ihvanı dlnın teşrıfleri rica olunur. Damadı: Ragıb Enb.yaoğlu ve ttilesi * * * Deîerli Büyüğumuz ve Amcamız MUSTAFA KOREL'in ruhuna ithsf edılmek uzere ayın 26 ncı gunııne musadıf pszar gunu oğle nama7inı muteakıb, Yeraltı camii şerifınde Mevlid kıraat olunacağndan ker.dısım reven ve tanıyarlann teşrifıni rıca ederi7. 25 ŞuSaf 195* Bastaraft 1 inci tahifede ettiğini, esaslı bir program haoğlu, fatihsal az olduğundan, millt zrrlanması gerektiğini, işletms gelirin azlığına işaret ettL Daha mevzuatının da yeniden ele abaa hatibler konuştuktan sonra, knmasmı faydalı buldu. Amer'Tanm Bakanı fcürsüye geldi. kadan gelen lokomotiflenn ço'.c Tanm Bakamnın izahaü kısa zamanda hurdahaş olmas.Bugünkü Tanm politikasından run sebebini sordu. Bundaa sonbahsed«n Cavid Oral bu davayı iki ra, diğer bazı milletvekılleri de kısma ajnrdı. Bunlann köy politi temennilerde bulundular. kası ve istihsal politikası olduğu Ulaştırma Bakamnın konuşması nu söyledi. Tanm Bakanlığı bütBundan sonra kürsüye geleıı çesinin, bir ziraat memleketi olmaUlaştırma Bakanı, ileri sürülen mız ititarile, diğer bütçelerden tenkid ve mütaleala'ra teşekkürİtalyan güreşçilerile yapılan takımlarm güreşçilerini ayrı ayfazla olmastnın bir zaruret olduğule söze başladı. Bakanhk persomüsabakalardan sonra, mılli ta rı tetkık ve mükayese etmeyi nu, fakat malî imkânsızlıklar kar nelinin ve işletmelerin çalışma» kımı seçmek ıçın dun Türkiye başka bir yazımıza bırakarak usısında, geçen seneden 9 milyon mumıyetle Sovyet takımımn İslarını, şükran ve minnetle and:. grekoromen bırıncıhklerne baş lira fazla para sağlanabildiğini Iandı. Üç gun devam edecek bu veçhler derecesınde kuvvetli bir Ulaştırma idarelerinın her sene, söyliyerek: «Önümüzdeki yıllarda ACI BİR KAYIB müsabakalardan sonra, 30 kadar rakib olduğuna işaret etmevi bir evvelki senelere n.sbetle, dabu ni4bet daha artacak ve hepimizi güreşçi, Em rgânda açılan kam fgt'^iı goit.'r""'. İstanbul Birınci Noteri Fahıre Ak tatmin edecek bir miktan bulacak ha verimli olduklannı kaydeden pa gırerek, sıkı bir rejime tâbi Kemal Satır, Demır, Denız, HaBizim ttkıma gelınce, Gazan. Tranın ve Guzın Akmanın babaları ve tır, dedi. 949 yılı Tanm politikasıtutulacaklardır. vayollarmdaki işletmeciliğin bı? feıın takımdan çekılmesıle mılli Ferıha Akmantn eşı. Kannabâti eşTafmdan Mustafa Akman bey oğlu ve na temasla: «Mümkün olduğu ka tarihçesin' yaptı. Demıryollarmın Stockholm'da yapılacak dünya ekıpimız mühım bir uzvunu kaye«kı Adlıy« Nazırı Memduh bey dagüreş musabakalarına pek az bır betmıştir. Bu kıymetli şampiyo madı, istanbul Blrincı Noterhgınden dar kısa zamanda netice alınacak devlete intıkal ettiği sırada 41 i?ler üzerinde paralar teksif edilmüddet kaldığına gore, mıllî ta p ,., ., n T. • bugün için \ emeklı lokomotif, 574 yolcu vagonu, d miştir. Tarım Bakanlığı elinde kımımızın kısa bir zaman zarbin yük vagonu ve 123 furgona EŞREF AKMAN lacak güreşçi Nureddin Zaferciir. mevcud 5 yıllık bir programla çafında ıyi bir şekılde hazırlanıp O da rahatsızlığı yüzünden u Hakkın iMhmetıne kavuşmu^tur. Cena lısmaktadır. Ve geçen senedenberi mukabil bugün 876 lokomotif, hazırlanamıyacağı, bugün ıçın zun bir müddet antrenmanları ıı zesi 25 şubat 950 bugunku cumartesl çalışmalarımız bu programa göre a 1024 yolcu, 13.900 yük vagüreş meraklılarının zıhinlerın' gunu Maçkapalas dorduncu kapı 6 nugonu ve 341 furgon bulunduyapamamıştır. Son alınan malu maradan kaldırılarak Teş\fıkıye camf yarlanmıştır» dedi. meşgul eden bir meseledır. Güğunu izahla, yolcu sayısının es~ mata göre, doktor, çalışmalanna inde oğle namazını muteakıb Asri mereş takımımızın 15 marta kadar kiye nisbetle çok arttığını söylebaşlaması için müsaade verm i zarlı^a defnedılecektır. Mevlâ rahmet Ziraat âletleri buradan hareket etmesi ıcab etdi. Amerikadan satın alınan lotır. Nureddin yakında ks^rM eylıye. tığme göre, önümüzde, 2025 Cavid Oral, bundan sonra, mem komotıflerin bugün işletmeda girecektir. Fakat önümüzdeki 20 * * * gunlük bir zaman kalmıştır. Spor leketimize gelen ziraat âletlerinden gün zarfında, bu sampiyonada Sağhk memurluğundan emekll ta etraflıca bahsederek, bugün Tür çok faydalı olduğunu, ortaya atısahasında ilerlemiş ve bu işın lan ded'koduları rakıb bir firbırıncı dereceve yükselebilecek nınmıs Gumruk komıs.voncus\i Zıto teknığını, ferdlerıne kadar geki\'ej'e gelmiş oîan zirai rnakinele manın mümessılinden sorduğubir duruma gelip gelemiyeceği Temerın baba^ı nış mıkyasta aşılıyab lmış rin, memleketimizin vüsati itirabile nu ve bunların aslı olmadığını kestirilemez. Muhakkak olan bir HIRİSTAKİ KİRİYAKİDİS memleketler iç.n 25 günlük zaşey varsa, bunun çok güç bir •efat etmlsttr. Cer.azesı yarınkı pazar hiç bir şey ifade etmediğini, mem öğrendiğini söyledi. Sipariş eman az sayılmıyabılır. Çunkü, bu keyfıyet olduğudur. 80 güreşçi gunu saat 15 te Çengelkoy Aya Yorgl leketimizin daha çok hayvan ziraa dilen 80 vagonun gelmekte olgıbı memleketlerde sporcular, nin katılacağı bu mü>baValarda, kılısesınden kaldırılsrak Balıklı Eıım tine dayandığını, fakat istihsali art duğunu, 40 vagonun daha sipagünlük idmanlarını hiç bır zatırmak için, hayvan ziraati yanmda riş edıldığ.nı, bunlar gelince bazan gecede iki hattâ üç mü mezarlığma defııedılecektir. man ihmal etmezler. Güreşç ler, makineli ziraatin da zarurî oldu yolcu izdıhamının önleneceğini sabaka yapmak ihtımali her güsıkletlerıni aşağı yukarı kontrol ğunu belirtti. Marshall plânından anlattı. Tarifelerde yapılan zamreşçi için variddir. Nureddinin etmesini bilmektedirler. Bunlar şimdiye kadar memleketimize 4 ların maliyet bakımından zarurî bu kısa zaman zarfında bu deDün gece yapılan açılış törcni bır iki haftalık kamp çahşmalabinden fazla traktör geldiğini söyli olduğunu söyliyen Kemal Satır, rece yüksek bir nefes kabiliyeti rıle müsabaka kabıhvetlerini ve yen Bakan, bu sene geleceklerle kazalara temasla, kilometre ba' Türkiye GrekoRamen güreş bi (Trabzon) 10 dakika 27 saniyede lareli) 1 dakika 47 saniyede tuşla iktisab edebilmesi için tatbik formlarının en yuksek derecesigalib. daha da artacağını, gelen traktör şına vuku bulan kazaların, dünrincüiklerine dün saat 13 ten iti kafa kolla ve tuşla galib. edeceği çalısma şeklı kıymetli Ahmed Erol (Kırklareli), Meh ni ıktisab edebilmekted rler. Ali Aydm) Aziz (Malatya) 1erden yalnız, büyük çiftçilerin is ya memleketlerindeki istatistikhocası Nurinin bileceği bir iştir. baren Spor ve Sergi Saraymda mede (Malatya) 2 dakika 10 saniHalbuki, bizde çalışma tarzla 52 ve 56 kilolardaki güreşç'leri12 dakika 37 saniyede tuşla. tifade ettiği mütalealarınm yanlış lerini belırttikten sonra, bunun başlanıldı. rı, hiç bır vakit bu memleketle mizın şampiyonluk getirebilmeKemal (istanbul) Niyazi (Bur yede tuşla galıb. olduğunu, küçük müstahsilin de en azının bizde olduğunu belirtti. Yurdun dört bir köşesinden gelen sa) ya 9 dakikada salto ile ve tuşla Nevzad Sozeri (İstanbul) Huse re benzemez. Kendı sıkletlerıni leri ihtimali talihe bağhdır. Bun birükler kurmak suretile bundan Havayollarının çalışmalanna ge18 grupun katıldığı bu müsabaka galib. yin Erbüe (Trabzon) 5 dakika 10 ve sıhhî durumlarmı iyi kontrol lar birincilik faydalandığını çiftçilerin ihtiyacla çen Kemal Satır, geçen sene 2 kazanabılecekleri ların en büyük hususiyeti, hiç şüp Necdet (İzmir) Abdulîah (Es saniyede tuşla galıb. edemiyen ekseri güreşçilermiz, gibi küçük bir şanssızlıkla derı olan pulluklarm bol miktrrda milyon 700 bin kilometrelik sehesiz tanıdığmuz yeni varlıklar ol kişehir) e ekseriyetle galib. Reşad Uysal (ZonçuHak), Fahri müsabakalardan sonra, süratle getirildiğini, Adapazan pulluk fab fer yapılıp 80 b n küsur yolcu du. Edimeden, Erzurumdan; TrabMehmed (Zonguldak) Servete Yıldırıma (Erzurum) 4 dakika 56 kilo almakta ve günlük ıdman receye bile gırememeleri muhterikasmın küçük zirsat âletleri ya taşındığını, iç ve dış hatlarda aondaa, Adanaya kadar bütün (Kırklareli) 2 dakikada tuşla galib. saniyede tuşla galıb. larmı ihmal ederek müsabaka meldir. 73 de güreşmesi muhteDacak şekilde tevsi' edileceçini, bu muvaffakıyetli gehşmeler kayoıemleketin en seçkin 96 güreşcisikaybetmektedır mel olan Celâlin durumu oldukOsman (Ankara), Cemil Cemil kabilıyetlenni 62 kilo: hususîa Massey Harris firmasile dedildığıni söyledi. Denizyollanin kaüldığı bu müsabakalar. cidCemal (Ankara) Dursun (E oğluna (Üniversite) 6 dakika 6 sa ler. Bu vaziyet karşısında milli ça düzelmiştir. Kampa girmeden anlaştıklarmı anlattı. Bayındırlık rındakı faalıyeti de ele alarak, ve tems'lî müsabakalara sokula bu kıymetli şampiyonumuz ciddi den güzel ve heyecanlı bir hava diıne) bir dakika iki saniyede tuşla niyede tuşla galib. Bakanlığı ile sulama islerinde iş bu mevzudaki çahşmaları anlatçalışmalanna başlamıştır. Duru Halıd (E5kışehır\ Abdullaha (E cak güreşçilerın kilo meseleler; içbıde başladı. Yalnız; göniıl ister galıb. . birliği yaptıklannı tahminlere tı. İlhan Ayverdi (Kırklarein İl dirne) 4 dakika 21 saniyede tuşla başh başına bır mesele olarak mu ümidsiz değildir. 79 da güdi ki bunların arasmda şamrivongöre Türkiye istihsalinin 1955 seortaya çıkmakta, neticede, gay reşmesi icab eden Yaşar Doğuya Edirne şılepi hakkmda, gazet*hıklarile yüzlerimizl ağartmış ço hana (Çorum) 7 dakika 38 saniye gahb. mesinde 8 milyon küsur tomj, 1960 risıhhî tedbırlerle, istenilen sık gel'nce, bunun vaziyeti bir 79 kilo: de tuşla galib. cuklar da bulunsun... senesinde 10 küsur milyon tonu lerae yayınlanan beyanatı tekB U A K Ş A M A!ı Ozdpmir (Ankara). Abdulla lete düşürülmelerme luzum ha muammadır. 23 şubatta burada rarladıktan sonra: «Bır gemi bat İbrahim (Malatya) Nureddin bulacağını belirtti. 1950 Türkiye GrekoRomen eüres ha (Erzurum) 1 d.akika 47 saniye sıl olmaktadır. Gece gunduz sıkı bulunması icab eden Doğunun tı. Fakat b r kaptan kazandık.> (Erzurum) ittifakla galıb. ve jarın matinede birin'i'iği müsabakalarma istirak ıdmanlar, günde bır saate yak ancak hafta sonuna doğru Paki?Bakan, Meclise sunulan ka sozunü hat'rhyarak, bunun bizOsman Öz (İstanbul) Said de tuşla galıb. eden güreşçılerin adetlerini şu şeM. Ali Aslan (Eskışehir), Hüsnü laşan sıcak hamam rejımleri, gı tandan dönmesi mümkün olacak nunlardan da bahsettıkten son de bugun ıçın soylenemıyeceğıni (Kayseri) müsabaka çok sık oldu. BÜYÜK SALONDA kilde yekun edebiliriz: ye (Malatya) 3 dakika 43 saniyede dasızlık, bazan güreşçının umu tır. 15 gün içinde 79 kilova düra, veterıner sahasındakı çalış belirtti. P.T T. Genel Mudürlüğu, Said üç ihtardan sonra diskalifive mi vaz yetinı bozmakta ve hattâ şüp formuna gırebilmesi de zor52 kilo: 12 kişi, 57 kilo 14 kisi edildiğınden Osman galib sayıldı. tuşla galıb. Gazinonun zengin malara temasla, hayvan ıslahı hakkırda da genış ızahlarda budur. Necati (Kocaeli) Mr.hmuda (E bunların sıhhatlerini bile tehliprogramına ilâveten 62 kilo: 16 kişi, 67 kilo: 17 ki=i. 73 işıne ehemmıyet verıldiğıni söy lundu. Bundan sonra, maddelere Ahmed (Balıkesır) Cemal dirne) 3 dakıka 33 saniyede tuşla keye düjurmektedır. Bu sebeble, ki'o: 14 kişi, 79 kilo: 10 kişi, 87 (Konva) ittifakla galıb ledi. Bugünkü hayvan adedin n geç ldı. Ve butçe avnen kabul Yarı ağır ve ağır sıklet için dünya şamp'yonası gıbi mühim kimlerın seçıleceğı bellı defıldir. 53 milyon olduğunu, 535 veteri edıldı. kiln 8 kişi, ağır: 7 kişi. Salâhaddin (Bursa) Ali İhsana galıb Mehmed Çakır (Zonguidak\ Mus bir meselede mıllî takım nani Şimdıhk Muharrem en başta gener bulunduğunu, bir velerinere Sabahleyin müsabakaların baslı (Aydınt on dakikada tuşla. zedlerınin hiç olmazsa iki sv len ağır sıkletimizdir. Bu pehli; 144 bın hayvanın kontrolu, 60 Ali (Eskişehir) Kemal (Zon tafaya (Kırklarcli) 2 dakika 7 sayacaşı saatte fazla sevirci bulunYeni kurulacak muvakkat evvelden tesbıt edılerek kampa vanımızın da formuna g'rebılme nivede tuşla galib. bin hayvanın da muayenesi düşmadığı için seremoni akşam sean çuldak) bir dakika üç saniyede tuşpa^arlar Mcmiş (Çorum). Servet Atillaya alınmaları ve bu müddet zarfın si için hayli emek sarfetmesi itüğünü anlattı. Orman mevzuun la. " ' " sırdsn evvel yapıldı. Şehir lleclısı. dunku topîantısmda, da tedrıcen kılolarınm düşürü!^ cab etmektedir. da da izahatta bulundu. Bundan Sadeddin (Kocaeli) Ümide (İs (Ünıversitc) 11 dakıkada tuşla gaTeşvikıjede Ka'.ıpcı ve Akkay sokakTâkımlar idarecilerile birlikte rek kamp hayatma ıntıbak ettısonra maddelere geçılerek bütçe laımda mu\ akkat p?tar kurulmasına tanbul)' 4 dakikada tuşla galıb lıb. i hulâsa edersek. Stock minder etrafırria dizildikten sonra rılmelcri ıcab ederdı. kabul edıld'. aıd tutanagı kabul etrrış ve Çamaşır87 kilo: geldi. holm müsabakaları için hazırlık tekpr teker takdim edildiler ve cı. Şeftali, A>r.alıpembe g'bl bazı so» Envcr (Zonjuldak) Hüsevine Ulaitırnia biitcesi 67 kilo: gene çok zavıf tutulmuştur. H P kak ısımİTinın değ'îtııümesi hakkın. müteakıben İstiklâl marşı çahnarak Bu noktalara temas ettikten 1 Ahmed (Çorum) Mehmed Yıl (Kocaeli) 2 dakika 17 saniyede tuşÖğleden sonrakı oturumda U ciakı tek a ku\ucla'm karışması lhti" merasime son "erildi sonra, Türkiye birıncıljklerm n le. iki üç av evvel yapılması ıdırıma (Trabzon) 6 dakika 44 sani la galıb. cab eden Türkıve bır'nclıklerılaştırma Bakanlığı, Devlet De malını goz tutarak leadetmifhr. Mahmud Çetereı (Ankara I, Be mıllî kadronun tesbıtınde ne gı mn bu ana kadar geciktirılmesi Müsabakaların tafsilâh yeds tuşla galıb. mır, Deniz ve Havayolları, Posbı faydalar temın edeceğ ni gözTevfik Yüce (Ankara) Meh kire (Eskişehir) 9 dakika 31 sani52 Vilo: affedılmez bır hatadır. Sımdita Telgraf Telefon Umura Mü r den geçirelim: Omal (Eskişehir) İsmet med Akkara (Kocaeli) 7 dakikada yede tuşla gahb. 1 k, Stockholm müsabakalarının, dürlüğü bütçeleri de kül halınŞurasını peş'nen kaydedeyim Prag'da yapı'.an bırınciliklerdeki M. Ali (Çorum), Kemale (Edır(K rHarelH ne 3 dakika 59 saniye tuşla galib. de müzakere edıldı. ne) 1 dakika 47 saniyede tuşla ga ki, bu müsabakalarda nazarı dık neticeyı vermemesini temenni ede fuşla galib. Gece yapılan karşılaşmalar Mıllet Partisı adma yaptığı ko24 Şubat 1950 katı çekecek yeni kıymetlerden delım. lib. 67 kilo: Açılış Kapaiıs nuşmada Şah'n Lâçin. Bakanlığn Mehmed (Malatya) Ali Ayhan Müsabakalara bugün de saat 13 hiç bırini millî kadroya alıp 1 Sterlin 1 Î0.50 7 91 ATIF SAKAR Hasim (Kırklareli), Nuriye (Ay(Üniversite) yi salto ile 5 dakika işlerıle, Bakanlığa bağlı işletmeStockholm'a gotürmek imkânı 100 Doiar 280 25 28U 25 dın) 2 dakika 47 saniyede tuşla ten itıbaren devam clunacaktır. 52 sanivede tuşla yendi.. ler!, uzun uzadıva tenkıd ettı. Hıç 100 Fransız frangı 0 SO 0 80 Cem ATABEVOfiLU yoktur. Mınder üstünde iyıce tec TEŞEKKÜR Fehmi Büyükmutlu (İstanbul) galib. birinde rasyonel bir sıstem uygu100 Lıret 0.44 128 0.44 128 edılmemış bır Akmed (Zonguldak) a 7 dakika 20 lanmadığından şıkâyet etti. D. Bu haftanın lik maçları rubeşampiyonluğu güreşç.yi dün Kızımız ve Kızkardeşınız Rezan 100 Isvıçre rangı 64 03 64 03 Ragıb (Bahkesir), Kemale (Konya gıbi mühım 73 6S 40 73 68 40 sanivede tuşla galıb. P. adına, Salamon Adatto da U 10ü Flonn ya> ittifakla galib. Lık maçlarının altıncı hafta o bir müsabakaya sokmak hiç şüp Kırımlıva Hsydarpaşa Numune harta10U BelcıKa frangı 5 60 5 60 Şevket Yünal (Kocaeli) Kelaştırma Bakanhğının maksad Osman (Adana), Celâle (Erzu yunları bugün ve yarın Inoniı hesiz ki hatalıdır. Türkiye bırin nesmde Apandısıt nahiyesınde vapmış 100 Drahmi 0 01816 0 01876 oltiuk!nrl muvaff?kı> etlı >melı\atîa ve mal Senal (Trabzon) a 6 dakika 50 rum) 5 dakika 10 saniyede tuşla stadında ojnanacaktır. ve gayesine uygun bir faahyet 100 Çekoslovak Kur. cılıkler'nden sonra pek kısa bir tedavıde gosterml} olduklorı ıtına ve saniyede tuşla galib. göstermed.ğinı, bütün çalışma galib. 100 İsveç Kur. 54 12 50 54 12 50 dolayı kıymetli nısaıyç Haftanın programı şu şekılde kamp devresi kaldığına göre, bu alâkadan Ahmed (Aydın) Ali Üzer (Ansahasını ele alarak ve misaller 100 Eskudes 9 73 90 9 "3.90 Bekir Yolcu (İstanbul), Yılmaza dır: yeni istıdadlardan istifade etmek muteha^sı^larından Dr Nıjaz! Mustak kar?) müsabaka çok çekişmeli ol (Üniversite) 3 dakika 33 saniyede Hıdal vererek ileri surdü. Eslıam ve Talı\ilât Bugün: 13 30 da Fenerbahçe imkânı yok gıbidir. Mıllî takım, Berkerle muavınlerl ve dığerRona, »sı^tan Mu«tafa Ipekçi mesai ?rdu. Nazarı dıkkati çekecek kadar tusla galib. Edirne şilepinin batması 5i 7 iaizli tahviller Emnıyet (Sulhi Garan); 15 15 te gene bir kaç bölgedeki malum kadaşlarına en derin teşekkurlerımızl güzçl güreşen Ahmed rakibini 10 Adatto. Edirne ş'lepinın batTn.»ı sı.u oı..o,na. plâk ve Alıs Satıj Fazh (İzmir), Mehmed Elligra Vefa Kasımpaşa (Feridun Kı güreşçılerden tejekkül edecek sunarız. dakika 39 saniyede tuşla yendi. ması hâdisesini de, sözlerinm somuzıkhol yıldızı büyük ma (Edirne) 7 dakika 53 saniyede hç). Tucctırdan: Sadi KiTimli tır. Sıvas • Erzurum 1 20 90 20 90 Ahmed Bilek (İzmir) Fahred tusla galib. nunda ele alarak, bunun sigorta y. M>mnr: Atfan Kirımh sanatkâr Yann: 13 30 da İstanbulspor Sıvas Ezurum27 2100 21 C0 din Akbaş (Konya) ya ekseriyetle vaziyetıne dair. gazetelere :ntiLondra güreşlerinden sonra Lutfi (Bursa), Nuh Hasırcıya Beykoz (M. Rejad Nayır); 15 15 1941 Derrıryolu i 21 05 21.05 galıb. kal eden beyanat üzerinde dur 1941 Demırvolu (Kayseri) 1 dakika 7 saniyede tuş te Galatasaray Beşiktaş (Mus çalışmalr.nnı ihmal ettıklerinı H 2100 2100 du. bıldığımız bu güreşçiler arasmla galıb. 57 kilo: 1941 Demırvolu HI 2135 21 35 tafa Güventürk), Mılll Mudaiaa i 21.15 2115 Enver Kök, sermayesine naza73 kilo: Mehmed Koç (Ankara) Halil Yarınkı Galatasaray Beşik da n ayrılacak millî takımın, n 2160 2160 ran Denizyollarının fasid b r dai Mıllî Mudafaa Zahir (Kocaeli), Karabele (Ay taş maçı saat 15 ten itıbaren Mu Stockholm'da muvaffakıyet çanErsan (Çorum) a 2 dakika 27 saniyenı repertuarmda Milll Mudafaa IH 20 82 20.82 re içinde bocaladığını anlattı. Sinemasında dın) ittifakla galib. yede tuşla galıb. vakkar Ekrem Talu tarafından sı ne derecededir? İsveç ve İtalfrTılıt Mudafaa IV 20.78 20.78 Edirne şilepinin, dahilî bir siyanlarla yapılan müsabakalara Kâzım (Çorum), Mehmede (Kırk rady^ !e vsvınlanacaktır. Hasan (Kocaeli) Mustafa (Kon Sav«i müşterilerimize % 6 faizli istikrazlar gortaya bağlandığma dair sözve önümüzdeki çalışma devresiya) \ a 5 dakikada tuşla galib. Kalkınma istikrazı 1 97 75 97.75 Cumartesi günü gazileri, hesab oyununa atfetti. «Ne nin kısalığına bakarak, kazanma Kalkınma . U 97.70 97.70 Mehmed (Kayseri) Saffet noda hiç bir balo ve derlerse desinler, memleketın Kalkınma tO. 97.75 97 75 şansımızın, Olimpıyadlara nazasuare olmarhğını arz 1940 Demıryolu IV 96.50 36.50 2,53 milyon lirası bugün heba KATHE de NAGY ran zayıl olduğuna inanmamız ederiz. 1948 Tahvılı 1 96^5 96 S5 olmuştur» dedi. • icab eder. Rus grekoromen ta1 FEDAİLER KALESÎ (Orijinal Ingilizce) JEAN SERVAİS 1948 Tahvül n 97 25 97.25 Aziz Uras, Mardinde yapılakımı da bu müsabakalara katılMa?alarınızı evvelden ayırtı4 1/5 faizli 1949 97 50 97.50 Aşk... Sergüzeşt dolu Oricağı söylenen tayyare meydanile dıgı takdırde mücadelenin daha % 5 faizli ikramiyeliler tonız. Telefon: 82904 GEORGES RAFT AKİM TAMJTROF jinal bir Fransız filmi... Mardine telefonun ne zaman gesert olacağına şürhe yoktur. Ffnerlilerin hakikî ve üstün 1933 Ergani 2 23.25 23 25 c ı MARİE VINDSOR leceği hakkmda Bakandan sualamD'vo"' va iştirak 1938 ikraınıyeU 20 30 20 30 spor gazetesi olarak g«ne ler sordu. Esad Oktay, bilhassa Millt Mudaiaa I 21 10 21 10 Vatanlan için çarpışan 10 000 lerce sipahinin ısıldıyacak. Demiryolu IV 97.30 97.30 hayvancılık bahsine temasla, bu kahramanlık menkjbeleri, Aşk. Vazife.. FeEn seçme imzalarm yazılaDemlryolu V 98.70 98 70 işin tamamlanmasında, ulaştrrdakârhk .. Sahnelerile gbzlerinize inanamırı Nefis bir baskı EnteSarraflarda altın fiatı manın oynadığı mühim rolü beyacağuuz muhteşem bir şaheser. res=n dünya ve memleket lirtti. Kemal Zeytinoğlu, normal aktüaliteleri Yetkili kalem44.15 44.25 Gulden 3915 39 25 işletme devrine gireli bir hayli lerın maç kritıkleri ve bol reÇılgınca masraflarla çıkan Türkiyenin en büyük haftahğı 2 APTAL Â Ş I K (Orijinal İngilizce) Cumhuriyet 39.80 39.90 zaman olmasına rağmen, Devlet sLmJe FENER bütün okuyucuIngillz 52.30 S2 40 Demiryolları Umum Müdurlüğü. Külçe larını memnun ve tatmin e582 5S2 H A R O L D L L O Y D islerinde aksaklıklarm devam decektir. Sekiz büyük sahife renkli olarak çıkacak FENEPek yakında iki sinemada birden •^•> Sanat Dostlan Cemiyeti Himayesincîe RJN fiatı emsaü gibi 25 30 t Kejisor A L E X A N D E R K O R D A ' n ı n yarattığı kurus de&il, sadece 15 kuruştur. 27 Şubat Pazartesi günu JUNGLE BOOK ba;ilerden FENER"i istemeği i > ( R E N K L 100 lira Kadın unutmayınız!.. | ^ ^ g . ^Bir^ aded fotografınızı yollayıp derhal AMBER alabilirsiniz.gazetesiniveya erkek mevzuubahs değildir. S A BU ^ ^ ^ Bugün mutlaka PAZAR okuyunuz. 27 şubat 1P50 Pazartesi »aat 21 de Türkiye grekoromen Stockholm güreşleri ve milli takımımız güreş birincilikleri Tanm ve Ulaştırma bütçeleri kabul edildi Dün ve dün gece yaptlan müsabahatarda altnan neticeîeri bildiriyoruz Dünya şampiyonluğu için yapılan hazırlıklar fatmin edici değildir BORSA SUMER ROSE AVRİL f FENER Bugün INCI'de Izfırap Yılları DERHAL 100 iffiA VERIYORUZ l HİND ESRARI AMBER aglejın elinm» PAZJR GSZETESI'ne (7) MUMTAZ ENER JÜBİLESİ SARÂY SİNEMASINDA FERDİ TAYFUR Geceyi idare eden: Programda: Tavs/ye mekhjbunuz \ ı'vardı amo I { * çalöılor mmhaiyak Buy, SumekTubuMDes \ essanso garunm A'ısreo adam' kormusun be odam> çayrüa uuelloya oüsefer elımen Aaçamoz! Bensana \(Bokqlım, ; HAMLET (1 perde) Sahneye koyan: FERDİ TAYFUK Oynıyanlar: HAMLET:.. Şair ASAF HALET ÇELEBİ POLONIUS:.. Ressatn Bedri Rahmi EYUBOĞLU OFELİA., FİTNE FÜCUR Ana Kraliçe... Osman ZTT ORHAN BORAR FERDİ STATZER konseri.. Programda: 1 Schumann, 2 Beethoven Muammer Karaca ve Arkadasları Zıt Kardeşler Koro M. Arzumanova Bâlesi Baha Gelenbevi Projeksiyonu Şehime Erton: Millî havalar Aşıklar Saati: A. Özbenü S , ^hşorlar hasta arka^aşlarını aYuzbaşı. Dartanyan'ın verdıği tafDartanyan, sokaktan geçen b.r ]ıp gıdince Dartanyan Yüzbaşıya ken sılât üzer»no: »O adamı tanır gibi oadamın handa rastladığı yabancı dismın de sılâhşor olmak istedığın. luyorum,» dedi. «Kendisınden sakıolduğunu tanımıştı. Fakat hızla söyledi. nın.» kogarken Atos'a sarpü, ^ NAYLON Dartanyan için o anda en Fakat Dartanyan, yıldınm gıbi koşarken bu mühim olan şey, mektubu a sefer de Portos'a garptı ve ondan da bir düello lan adamı yakalamak ve he daveti aldı. sabla§maktı, y NİGÂR •ı CModern Ortaoynnu) Hazırlıyan Ferdi TAYFUR Osmıyanlar: Te^üd Bilge, S. Şâzim Körmukçü, Aziz Basmacı, Vahdi Ersin. Necdet İnee, Muzaffer Hepgüler. Hulusi Kentmen. Raui Ulukut, Munir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog