Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

25 ŞiıSat 1950 C\'"'•'•' ' i ü V K T BÎR DAKtKA Büyük sanatkâr ve idareci Ankaraya giden Sanayiciier döndüler. bunlardan bir kısmı Ertuğrul Muhsin, Istanbualışkan çocuk, çalışkr( endişelerini bildirmekte devam ederkcn, diğerleri lunki ile beraber, Ankara işçi, çalışkan adam \sv serbest ticaretin lnem'eket için hayırlı dır: ama bir de çahşkra tiyatrosunun da başına getimillet vardır. Bu tâbirle neticeler vereceğini söylüyorlar rilince, bu büyük paj/e Jcen Baştarafı 1 inci sahifede işine gücüne mukayyet. âvârclikteu vasıtasile keyfiyet te'bliğ olunmuşİştirak nisbeH disine çok görüldü. Ba.$îarafı 1 inci sahtfede aralık iki taraf arasmda adeta eşitİngiliz seçmenlerinin bu defaki tur. Avrupanın Marshall plânından' Daha şimdiden bazı sanayi iş hoşlanmıyan adamların mensub oîYeni ni zamname, kodaik kurulmuştu. Hükumet partisile seçimlere iştirak nisbeti gayet büyardım gören 19 memleketi ara letmelerinin istihsali daha u duğu miJeti kasdetmiyorum, İngiliz İstanbul Ö Seçim Kurulu BaşKremlin'in Güney Asyada muhalefet cephesi arasmda böylece yüktü. Çünkü vasatî olarak yüzde kanlığına şehrimiz 9 uncu Asliye damanlar kurulu filân der smda kısmen başlayan gerbest tica cuza yapmak, kaliteyi düzelt millcrinden bahsetmek istiyorum, ken bizim Muhsin İstanbul ret rejiminin yerli sanayiimiz üze mek tedbirlerine başvurdukları İngiliz milleti çalışkan millct'ir. dört defa eşitlik olmuş, bu da se sekseni beşi bulmuştur. Geçen se Ceza Mahkemesi Yargıcı Seyfeddin harekete geçmesi Şehir Tiyatrosu sahnesine, rinde ne gibi tesirler husule geti nı görüyoruz. Bu da serbest ti Ferd olarak İnşiliz. bir Alman kaçimin gittikçe artan bir heyecanla çimlerde ise yüzde yetmis, yetmiş Uğur getirilmiştir. 1927 yılında akibine sebeb olmuştur. I beşi geçmemişti. Verilen reylerin Hukuktan mezun olan Seyfeddin hattâ salonuna da, ayak ata receğini tetkik etmek üzere Anka caretin memlekete bahşedeceği dar, belki bir İtalyan kadar çalışbekleniyor kan değildir. Lâkin millet olarak Akşam iistü ! miktarı aşağı yukarı şu şekildedir; Uğur sırasile, Yozgad Savcı Muamaz oldu. raya giden sanayiciler, şehrimize faydayı gösterir.» İşçiler 12.732.284, Muhafazakâr vinliği, Ankara 2 nci Sulh Ceza Vergiler hafifletilmeli dönmüş bulunuyorlar. Bunların ifaWashinRton 24 (a.a.) Bugün Akşam üstü vaziyet şu merkezde ne kadar çalışkan oldusunu harb Onun da işi yokmuş gibi, lar 12 milyon, Liberaller 2.5 mil Hâkimliği, Adalet Bakanlığı Ceza Serbest ticaret rejimi karşısın yıllarında kendinden umulanın üsöğrenildiğine göre Birleşik Ameri di: tutmuf Galib Arca'n't bir rol delerine göre, yakında memleketiİşçiler: 257, Muhafazakârlar 246, yon, komünisîer 90.000 rey almış İşleri Umum Müdürlügü ve Ba? ka, So^yetlerin Güney Asyanın zen mizin de yüzde 60 nisbetinde iştirak da yerli sanayii mutlaka himaye tüne çıkmı; olmasuıdjn sarfı nazar için Ankaraya çağırmış. ein ve stratejik ehemmiyeti olan Liberaller 5, yani hükumet par lardır. Böylece reye iştirak edenle Muavinliği, Kocaeli Asliye Ceza eden şu pünlerde bütün dünva önündo edeceği serbest ticaret rejimi, yerli etmek gerektiğini iddia in 257 sine karşı muhalefet 251 'rin sayısı yirmi sekiz milyon ka Yargıçhğı, tstanbul Toplu MUH KoSen misin giden. Gene ni sanayii müfkül durumda bıraka sanayiciler, hiç olmazsa bu reji yapılmakta olan seçimlerde gösterbölgelerini nüfuzları altına almak ' dardır. gayesile bir soğuk harb taarnızuna sandalye kazanmıştı. me girmeden evvel sanayiin ü miştir. zamnameler, genc kodaman caktır. ronma mahkemesi üyeliğinde buNe olacak? geçmelerini beklemektedir. Vaziyet gittikçe daha meraklı bir Buna mukabil serbest ticaret re zerinden ağır vergılerin kaldırıllar derken, şimdi onun da Bir milletin çalışkanlığı ferdlerin Mevcudu 625 olan Avam Kama lunmuştur. Hâlen 9 uncu Asliye Yüksek makamlar United Press'e mahiyet alıyordu. başında bir şeyler dolaştyor. jimine uyarak i'.eride yüzde 75 nis masını istemektedirler. Bunlara çalışkanlığının Ceza Yargıcı olan Seyfeddin Uğur, heyeti mecmuaii hiç değilse bu kuvvet gösterisi vu Bir aralık hükumet partisi 268, rasında ekseriyet nisabı 313 tür. mesleğinde olduğu kadar kendisigöre, Avrupa memleketlerinde betine kadar çıkarılacak olan ithadeğil, millet olarak uhdesine düşen Anlaşrlan, başkenti ziyaret İşçiler de bu ekseriyeti bir fazlakua gelinceye kadar Sovyetlerin Muhafazakârlar 2G3, Liberaller 6 lâtın, memleketin hayrına netice alınan muamele vergisi, Türkibizim aktörlere pek uğurlu ler vereceğini takdir eden bir sana yeninkine nisbetle çok azdır. Bu vazifeyi ifadaki cehdidir. tngilizler ve durum adeta hükumetin a süe kazanmış bulunuyorlar. Onun ni tanıyan hukukçular arasında da Birleşik Amerikaya karşı, samimî sevilen ve sayılan degerli bir hâbir sulh imkânını nazara almadık eyhine dönmek istidadmda idi. için yeni hükumeti onlar kuracakgelmiyor! D. N. yici, yerli sanayiin bu sayede ala itibarla muamele vergisi nisbeti bu bakımdan bir çoklnrına ve bu kimimizdir. arada bize bir imtisal nümunesi larını bildirmişlerdir. Aynı ma Fakat yavaş yavaş hükumet partisi lardır. mutlaka hafıfletilmelidir. cağı şekli »öyle tarif etmektedir: İlçe seçim kurulların» seçilen diBaşbakan Attlee ile muavini kamlar şimdi girişilecek her sulh kendini toparlamağa başlamış, a« İstihsalde dev adımlarla yüFakat, Almanya, Avusturya, olacak mertebededlr. teşebbüsünün propaganda manev •adaki fark onun lehine dönmüş, Herbert Morrison ve Partinin Ge ğer yargıçlar da uxun müddet çehrüyen memleketlerde maliyet fiat Belçika gibi memleketlerde uralarından başka bir şeye yaramı akat bu farkm pek geniş veya ezici nel Sekreteri Morgan Philip bugün rimizde vazife görraü>, İstanbulluBu satırlann yanldıgi sırada helarınm hangi kerteye kadar geldi zun müddet bulunan ve bir sabir toplantı yapmışlardır. Toplan larm sevgi v» saygısını kazanınif yacağını, müphemiyet doğuracağım mahiyette olmadığı görülmüştü. ğini gayet iyi biliyoruz. Ağır güm nayi şubesi açmak üzere çehri nü« muhtemel neticeleri bile belli ve Kremlinin hakikî maksadını giz Sona doğru İşçi partisinin 313, tının parti stratejisi ile meşgul ol kıymetli adliyecilerimizdir. Bu yarriik resim'eri ve o kadar (iddetli mize gelen bir mütehassıs, muh olmamıa olan İngiliı seçimlerinde leyeceğini ilâve etmişlerdir. Ba$ Muhafazakârlarm 289 ve Liberal duğu bildirilmektedir. gıçlarımız da sırasile şu zevattan takyidata bağlı eir ithalât rejimi temel iktisadi hâdiseler karsısın halkın bu ise verdiğl ehemmiyeti kan Truman atomun kontrolu me erin 7 sandalye kazandıklan ilân Muhafazakârlarm îideri Mis ibarettir: karjısında bile haricin rakabetinden da bambaşka düşünmektedir. Mü ve vazifesini yapmak hususunda FOİesinrie varılan ölü noktayı aşmak ılunduğu zaman haiif bir ekseri ter Churchill de akşam üstü, zarar gören yerli sanayiimiz, tama tehassıs, evvelâ serbest ticaret gösterdiği Eayreti radyo ve fazeteKadıköy Öçesi Seçîm Kurulu i<in Kongrenin, yeni bir teşebbüse yetin İşçiler tarafından kazanılmış kendi seçim dairesinde verdiği mile serbest bir ticaret rejimi kar rejimi karşısında duyulan endi lerden öğreniyoru*. Başkanlığma Sıdkı Şefkatlioğlu, pirişilmesi yolundaıri tavsiyelerini olduğu ve İşçi partisinin en büyük demecde şöyle demiştir: «Ne oşısında yüzde 50 nisbetinde tasfi jelere temas ederek diyor ki: Bu arada bizim memleketlerimla reddetmiştir. Rusy.ının ısrarla takib parti vaziyetini muhafaza ettiği lacağı hakkmda kimse bir şeyÜsküdara Ceza Yargıcı Cemal Köyeye uğrayacaktır. Daha açık söyseoğlu, Çatalcaya Coza Yargıcı Ali Yerli sanayi ve ipridat madde İçin »divanelik» denmese bile nPttiği gaye bu bölgenin muazzam [örülmüştü. söyliyemez. Fakat Parlamentoda Barmakaleden devam leyelim, yalnız İstanbulda bugün « Siz bana serbest ticaret pırlık» olarak tavsif edileceğine kalay ve kaucuk istihsalâtına el son derece istikrarsız bir durum Derinör, Şileye, Yargıç Reşad Ak atle bertaraf etmek istiyecekleri 1500 sanayi ifletmesi mevcuddur. Bir buhran başlangıcı mı? deniz, Silivriye Yargıç Cahld Almuhakkakhr. Çünkü memleketin koymaktır. Japonya da İkinci Ci Fakat bu dunım hoşnudluk ve olacağı gayet barizdir. rejiminden korkmak icab etti şüphe etmediğimU bir takun harepay, Yalovaya Sorgu Yargıcı Halil a^ı yukan yarısı bir tarafta, ya Bu sanayi işletmelerinin en az 750 ğini söylüyorsunuz. Eğer, kura ketler bu milletin seçim i?ine athan HarM esnasmda aynı gayeyi ecek mahiyette değildi. Bu netice Mister Attlee'nin kabinesi ya Akıncı, Eminönüne Yargıç Tahsin si serbest ticaret rejiminin tatbikagütmüştür. ftkirlerde geniş bir aynlık bulun rın toplanacak ve vaziyeti tetkik tstanbullu, Beyoğluna Sulh Yargıa ndan azıcık fazlaa diğer tarafta tına baflanmasından bir müddet cağım sanayi çubesinin ham mad fettiği hayati ehemmiyeti ve memdesini dışarıdan, yani serbest ti leket idaresinde kendlne düşen roPu iki h?y=ıtî maddenin eksikliği duğunu ve hiç bir tarafın kuvvetli edecektir. Mister Attlee'nin bu Niyazi Hakgüden, Fatihe Sulh Yar olduğu halde iş yürütmek, program sonra tasfîyeye uğrayacaktır. caret rejimine bağlı olan mem lün kıymetini takdirdeki titizliğl tatbik etmek, siyaset ve harb hah'.lcn muazzam Sovyet harb maki Wr hükumet kurmağa elverişll bir akşam Kral ile görüşmesi bekleKorunması icab edea sanayi gıcı Şahin Şahinler, Eyübe Sulh reket kararlaşhrmak son derece leketlerden getirseydim, bir de bütün dünyaya göstermiştir. nrfmin en zayıf noktası olarak te vaziyette bulunmadığını gösteri niyor. tesisleri Ceza Yargıcı Ceîâl Tüzer, Beşiktaşa (TÜç olur. O halde ergeç istikrara rece düşünürdüm. Fakat ham Dün gece iki buçuğa kadar radlâki edilmektedir. Moskovanın ni yordu. Acaba bu durum bir buh Yeni seçim yapılması muhtemel Hükumeti, bu hususta ikaz maddesini bu memleketten teİcra Yargıcı Şerif Dikbas, Sarıyere doğru eitmek için bir çare bıılun.yetinin açıklıfiı Dış İşleri Bakanı an ba?langıeı mıydı? Reuter'in verdiği malümata gö Yargıç Ferhad Dömeke, , Kartala ması icab edeceği şüphe (fbtürmez. etmek şüphesiz bizim vazifemiz min ederek yapacağım istihsa!, yoda bu seçim işine aid her yarım saatte bir verilen haberlerl duılerDean Achesonu Güney Asyanın Yorumcular bugünden bu mese re, iki parti arasındaki farkın dir. Ancak herkesin bildiği şu genc devletlerinin komünizmin ge leyi kurcalamağa başlamışlar ve azlığı dolayısile bir kaç ay içinde Sulh Yarçıcı Sadreddin Berk, Ada Seçimlerin belirttiği diğer nokta hakikati burada tekrar etmek lâ oldukça ucuza malolacaktır. Tek ken 102 yaşında bir kötürüm kadınişlemesine mukavemet etmek ga hepsi durumun son dereee düşün yeni bir genel seçim yapılması lara Sulh Yargıcı İbrahim Toker, lara gelince; bunların en mühim zımdır: Bütün harb yılları için nik bilgimle bu mamullere vere nın tekerlekli koltuğile oy sandığımi, komünizme vunılan ağır darceğim şekil beğenilecek ve beyesile iktisadi, siyasî ve sosyal kuv dürücü bir mahiyette olduğu üze muhtemeldir. Bilhassa İskoçya Bakırköye Sulh Yargıcı Reşad Sana kadar giderek reyini bizzat yer» de âzamî kazançlarına rağmen vetlcrini birleştirmeleri için yaptı rinde birleşmişlerdir. Fakat şimdi işçilerin kazanmasına yardım et ka. Beykoza Yargıç Cemil Bengü. bedir. Geçen mecliste iki komünist dış memleketlerdeki emsaline eş nim istihsal ettiğim iyi kaliteli diğini, bir başka tngillzin de İtalmebus bulunuyordu. Bu defa bunmamulleri kimse Avrupadan itŞehrimizde seçim hazırlıkları ğı daveti tacil etmek zorunda bı lik göze çarpan bir nokta, İşçi par mış ve me'yııs oldukları bir sıyadan hususî bir tayyare kiralayalar da yenilmişler ve atılmışlardır. bir hale gelemiyen sanayi branş hal etmeğe yeltenemiyecektir. rakmıştır. tisinin eskisi gibi iktidar mevkiini rada yardımlarına yetişmiştir. Seçim islerini takibe memur edil Halbuki komünistler bu defa dok larından artık bir şey beklemek Yok, eğer ham maddeyi Av rak İngiltereye oy vermeğe uçtuğumuhafaza edeceği, sonra da par Fakat İngilterenin iktisadî bir mi^ olan Vali Muavini Nâzım Arda yerinde olamaz. Serbest ticaret lamentoyu idare ederek vaziyeti buhran geçirdiğı sırada Bİyast dün muhtelif kazalara giderek bu san aday göstermiş ve sayılarını rejimine karsı uzun müddet da rupanın diğer memleketleri gibi nu ögrendim. Buna benzer daha bir çoğaltmayı nmmuşlardı. Seçim, bu muhafazaya çahşacağıdır. bir buhranıle karşılaşması hog haznlıklann oereyan sekli hakkında ümidin bos oldujhınu kesin bir vu yanacak, muhtelif istihsal me müşterek bir piyasadan, meselâ çok haberleri gazetelerde görmiij Kanadadan tadarik etseydik bu olacaksınız. İngilterenin 50 bin rey Geceyarısa ilân olunan son neti görülmemektedir. todları kullanarak maliyeti ucu takdirde benim avantajım kay sandıfı öniinde sıra bekleyen uzun al&kadarla görüşmüstür. Kütüklerin zuhia göstermistir. ee İşçilerin 314, Muhafazakârlarm Mister Bevin'in yeni kabinede hanrlanması işi 40 gün içinde ta Bu defaki seçimde mühim bir za sağlıyacağız, Avrupadan gele bolacak ve o memleketlerle aykuyruklar yapıldiğını gene radyo292, Liberallerin 8 sandalye kazan de Dış Bakanlığır.ı muhafaza e mamlanacak ve askıya çıkarılacak mevcudiyet göstermeyi uman bir cek emsalinden daha iyi, sağlam nı seviyeye gelmiş olacaktır. Bun Bnytarafı I inci sahifcd» dıklarını gösteriyordu. İşçilerin ka rîeceği bildiriliyor. ve gösterişli mamul yapabilecek da da korkulacak bir jey yok lardan öğreniyoruz. Bu haberl ür. 7 gun müddetle askıda kalacak parti de liberallerdi. Bu parti de okurken bir de kendimbi diijünSoylcntilerde, Adalet ve İç İşleri zandığı rakam. ekseriyet ifade etolan kütüklere. iki gün zarfında 400 kadar aday göstermiş, fakat sanayi işletmeleri hakikî yardımı tur. Son dakika menizi rica cderim. Değil höyle sıB'nlıklarile bir Devlet Bakanlı tiği için İşçi lideri Mr. Attlee'nin itiraz edilecek üç gün zarfında hâ yalnız ycdi mebus çıkarabilmi? ve hakketmiş olacaklardır. HükuNeticeleri sayılan 614 intihab ra beklemek. hattâ hava biraz yağElektrik enerjisinin pahalılığı ğının Domokratlara bırakılmasınm Kral tarafından yeni kabine kurkimler bu itirazları tetkik edecek biraz daha düşmüştür. Liberaller, metin işte bunları koruması zaderpiş edildiâi kaydediliyordu. Bun mak üzere davet olunmaM beklen daıresinden 314 u Işçı, 291 i MuUmumi şartları iyıce tetkik et murlu olsa, kahvcdrn çıkmamayı kendilerini Muhafazakârlarla İşçi ruridir. leroir. İprdan Adalet Bakanlığma, Fuad mektedir. Son anlasılamıyan netice hafazakâr, 8 i Liberaldır. Parlâtim. Bir tek endişem var. Dün tercih edenlerin binlcrceji bulduler arasında arabulucu bir rolde Serbest ticaretin getirrccği Vilâyet bu hazırlığa azam! ihti gördükleri için ümidleri canlanmış Huiusi Dcmirelli. İç İşleri Bakan ler 13 daireye aiddir. Bunların al mento Reisi Mister Wh:tley de yanın hiç bir memleketinde e ğunu söylemekle kimsenin bilmefaydalar lığına Nuri Özsaı, Devlet Bakan tısı yarın anlaşılacaktır. Gerisi bu bütün partilerin müzaheretile maın ve itina ile devam etmekte ve bir kazanc teminini düsünmüşlektrık enerjisi Türkiyedeki ka digi bir şeyi anlalmış olmam. kazanmıştır. Komünistler hiç bir olup icab ettikçe bu hazırlıklar radŞunu da bir iktisad kaidesi hğına da muhtemel olarak Refik gece geç vakit belli olacaktır. lerdi. İnKİIiz efkârı umumiyesi bu olmak üzere söylemek yerinde dar pahah değildir. Vergi, diğer Alınan malümata göre İngiltereşey kazanamamışlardır. Geride yo ile halka ilân edilecektir. Koraltanı münasib görenlere tesaSeçilen şahsiyetler idarei maslahat politikasını reddet olur. Serbest ithalât yapacağı memleketlerde, bâhusus Alman nin bu serim sırasmdaki dummu diif cdümiştir. Sadece, söylenüleri işçi partisinin kabine Bakanla kalan 12 daireden altısı İskoçya Ankara, 24 (Telefonla) Yük mij ve davayı esaslı bir surette yada oldukça ağırdır. Fakat emız memleketlerde bazan sanayi nerji ucuzdur. Buradaki enerji cidden muhteşetn olmuştur. Halkın nakletmek payîsile, şu mütalealara rmdan bir çoğu seçilmişlerdir. Mr. açıklarındaki adalardır. Burada sek seçim kurulu bugün gayri halletmek istemiştir. ki seçimlerin neticesi hafta sonu mamullprinin fiatları yükselebi pahalılığını, alınacak başka ted yüzde sekseni rey sandıklarına da yer verilebilir: Bu koalisyon Attlee bunlarm başındadır. Mr. resmî olarak Yargıtayda bir topkoşmıışlar ve hiç kimse ötekine en Fakat davalı taraflardan lıirinin lir. Esasen, Avrupa sanayiine kıs bahsini inceleyenler, İç İşlerinde Attlee seçim dairesinde, kuvvetli belli olacaktır. lantı yapmıştır. Bu toplantı bir kuvvetli bir ekieriyet kazanama men yakın bir maliyet temposi birlerle azaltmak mümkündür.» ufak bir tariz dahi yapmadan reyiherhangi bir tebeddülün, idarî me bir ekseriyet almı? ve kendini seAmerikada tanışma içtimaı mahiyetinde ol ması her hnlde yeni bir tedbire le istihsal yapan yerli sanayi, Bu mütehassısın söyledıkleri ni kullanmıjtır. kanizmada şu veya bu şekilde, te çenleri güzel bir nutukla selâmlaNewYork, 24 (a.a.) (Afp): muştur. ümid ederiz ki, bizim sanayicılehem memleketi bu pahalılıktan basvurmayı icab ettirecektir. İşte aziz oku>tıcularun. demoksiri görülemiyeceğini, Bakanlar mıştır. Dı? İşleri Bakanı Mr. Be İngiliz seçimlerinde Muhafazarın kulağına küpe olur! Izınirde ra^i budıır. Demokrasi mi'!'in kenCUMHURİYET kurtarır, hem de cirosunu çoKurulundaki Demolcrat sandalyeye vin da seçilmeğe muvaffak olmuş kârlarm elde ettikleri kazançlar İzmir, 24 (Telefonla) MerHÜSAMEDDİN POLATİ dine dii^en en mühim vazifeyi ifada ğaîtır. rağmen, Hilmi Uramn şahsının bu tur. Sıhhat Bakanı Mr. Bevan da, Wall Street'de müsaid bir tesir KÖstcreccği tehalük ve isabettir. tebeddül ile, bu sahada da zedele karısı da seçilmişlerdir. İşçi hüku yaratmıştır. Açılışta mütereddid kez bucak müdürleri, mahalle nemiyeceğini iddia etmektedir. Ametinin Müstemlekeler Bakanı ile bir halde bulunan pıyasanın he muhtarları ve merkeze bağh köy Bülün İngilterede milyonlarla adalet Bakanlığına gelince, Esasen müsteşan yenilmişler, bu da halkın yeti umumiyesi hissedilir dcre muhtarları seçim kanununun tat Ham hükumetin yaptığını tasvib Drmokratlar, bu mekanizmaya hiç sömürgeler idaresinden memnun cede kuvvetli bir manzara gös bikı hazırlıkları için yarın Valicder, milyonlarla kimse de tenkid nin başkanhğı altında bir topbir şekilde, dokunulmaması taraflı olmadığını göstermiştir. Dış İşleri eder, buna rağmen hiç bir yerde termektedir. Lahor 24 (Hu«ıısî surette giden lantı yapacaklardır. Pazartesi gü sı olduklanndan vaziyette herhangi Bakanı muavinlerinden Hector Mac Bastarafı 1 inci sahifede siypsî mitinge tesaduf etmezsiniz, Bnstarafı J inet sahfede Bununla beraber peşin veya nünden itibaren parti mümessil arkadaşımız Faruk Fenik telsizle bir değişiklik olmıyacaktır. Bu çe Neill de kazananlar arasındadır. vadeli sterlin ray çlerinde bir Icrinin de iştırakile muhtarlar ve bildiriyor) Pakistanın tertib et Bannuoğluna gönderdikleri bir mek umumi efkân karıştırmak için fa Ilayd Parkın Oksford caddesine şid yorumlar, bir taraftan devam arttırmıştır. Komünist tubda Fakülteler arasmda imtihan aliyetini Muhafazakârlardan Mr. Chur değişiklik kaydedilmemiştir. ihtiyar heyetleri tarafından se tiği büyük olimpiyad müsabakala yönetmeliği bakımından büyük • Humanite» gazetesine göre De açılan kapısının içindeki meydanda cde dursun koalisyon haberi, alftehill, büyük bir ekseriyet kazanarına bugün Lahor'da başlanmıştır. halk hatibleri her crün bin bir sikah partilerce, henüz hiç bir şekilçim kütüklerinın tanzimine başrak seçilmiş ve söylediği nutukta Yarışlara Ti'rk atletlerinin de ka farklar bulunduğunu. imtihan harç Gaulle bir hükumet darbesl hazır yast, içtimaî, veya dinî mesele hakd» teyid edilmemektedir. lanacaktır. larının faz'.ahğı yüzünden bir çok lamıştır ve kendisini Birleşik Ameseçimlerin hakkaniyet ve dürüstlük tılması, bu mü?abaka1ara karşı dukında apaçık konuşur. Halk gelir, Bu gece kendisile görüştüğüm, dairesinde yapıldığını bildirmişür. Feridun Fazıhn BasınYa yulan alâkayı büsbütün arttırmış talebelcrin imtihanlara giremediği rika desteklemtktedir. Avnı eazete dinler geçer. Bazıları hatible miina Baştarafı 1 inci sahijede ni, Edebiyat Fakültesini bitiren bir Başbakan Bidault'nun dk bu işe Demokrat Parti Bsşkanı Celâl Ba Churchill'in oğlu Randolph kaybettır. hmcakasaya girişir ve işte o kadar. Lâkin yın Müdürlügü aleyhine hınc Lahordaki büyük stad yapılan gencin bugün için ilkokul öğretme karıstığını iddia etmiştir. yar da, Başbakan ile veya diğer mij, fakat damadı Chirstopher ka ve temiz oda arıyor. Odanın bandolmuştu. Birinci gün yolu ofmasını tabii tercih eder. fani bile olamadığını, bu şartlar al De Gaulle ve Bidault bu haberi intihab günü geldiği caman İngili* herhangi bir şahsiyet ile, bu mese zanmıştır. Churchill'in seçim daiatletizm mü'abakalarma bizden açtığı dava tında memleketimizde tahsil yap yalanlamak külfetine katlanmıya aklmı başına tam olarak toplar, gile hakkmda harfi vahid konuşma resine bütün partiler aday göster kat banyosu yoksa duşla'da iktifa Ankara 24 (Telefonla) Mu Cahid Onel ve Osman Coşgül işti manın zorlaştığını ve Bakanlığm caklarını söylemi»lerdir. eder, fakat herhalde duş olmasında der, memleketi idare ettirmek istedığını ne kendisi, ne de başkası ta mişler, komünist aday yalnız 827 harrir Feridun Fazıl Tülbendcinin rak ettıler. rafmdan, kendisine böyle bir şey rey alabilmişür. Mr. Eden, Mr. ısrar edecektir. Böyle bir oda gün BasınYaym Umum müdürlügü a Çok heyocanh bir şekilde başla bir an evvel alâka göstermesini ridigi adamlan seçer ve bunda asla açılmadığını kat'iyetle beyan ede Lytilton, Harold Mc Millan, Bran de be?, altı dolara mal olmalıdır. leyhine açtığı davaya. bugün üçün yan 800 metrenin son turunda, bir ca etmişlerdir. ihmal ve kayıdsızlik göstermez. TEŞEKKÜR rek dedi ki: den Brocku, Lord Winterton gibi Gündelik için çok para sarfetmek cü asliye hukuk mahkemesinde baş atakla başa geçen Cahid, on binKa/amıza pıldigl gündenberl h&sta Onun icindir ki; dünya içinde de« Koalisyon fikrini biz. daha ilk Mr. Churehill'in eski mesai arka istemiyor. Sonra, kaç para verece lanmıştır. Davanın mevzuu, 1943 te lerce Pakistanlmın coşkun alkış Amerikanın Bükreş Deniz ları üter.nde gbsterdığt alaka ve koy mokrasinin en lyi işlediği ve en iyi ortaya aüldığı zamandanberi sem daşlan hep kazanmışlardır. Eski ğini önceden bilmek istiyor. Başı Feridun Fazıl Tülbendci tarafından lan arasında müsabakayı birincidıığu teşhıs yennrie olduğu pıbi iki netice verdiği memleket de İngilAtaşesi ölü bulundu senedcn fazl« bir z;.ınanl» tutuldujum teredir. Bu hüner. seçilenlerin kepati ile karşıladık. Kanaatimiz şu Muhafazakâr Harbiye Nazırı Hore sıkıştığı zaman ingilizce anlayan bi ihdas edilen Geçmişte Bugün ko likle ve iyi bir derece ile bitirdi. ıisini bulmak ister. Vakti dar olduViyana 24 (a.a.) Avusturya mıde sancısı ve netice bir çok mıkrameti olmaktan ziyade seçenlerin dur ki, seçimler sırasmda bir koa Belisha ise kaybetmiştir. nuşmalarınm. kendisi radyodan ayğundan kısa zamanda çok şeyler rıldıktan sonra da. ayru adla rad Günün ikinci muvaffakiyetini Os pollsinin bugün bildirdiğine göre, tarda kan zaj i etnıemden dolayı kanın marifetidir. Bıınu hemşerilerime en lisyon kabinesi iktidarda bulunurman Coşgül 10,000 metrede temin durdurulmasında ve sancının dlnmeLiberaller görmek zorundadır. Vakit kaybetsa, halkın emniyet ve itimadı artaLiberaller bu genel seçimde ağır mesini istemez. Mağazalarda gör yoda neşriyatına devam edilmesi etti. İyi bir formda olan Osman Birleşik Amerikanın Bükreş deniz sinde ve bir kazanc tcminl peşinde canlı ve taze bir misal olarak vo caktır. Ancak, şu dakikaya kadar, bir hezimete uğramışlar ve bu dudir. Coşgül iki rakibile birlikte onuncu ataşesi Eugene Karp'ın parçalan bulunmıyarak gecell günduzlvi tedavim bilhassa bizim de umumi seçimlerine bizim tarafımızdan hükumete, rum, Ingiliz efkârı umumiyesinin düğü eşyayı pazarlıks'ız satın almak mış cesedi Salzburg yakınındaki için çaJışmış olan Beîediye doktorumuz Davacı avukatı. davayı anîatmış. turdan sonra diğer atletlerden ay demiryolu kenarında bulunmuştur. Sayın bay Sım Akıncıya candan tefek mize pek az bir zaman kaldığı şu ne de hükumetten bize bu mevzuda • idarei maslahat» taraftan olmadı ister ve aldatılmak canını sıkar. sırada anlatmayı vazife bildtm. rılarak sıkı bir mücadele yaptılar. herhangi bir teklif veya ima vâki ğını belirtmiştir. Dava sosyalistler Görülüyor ki, turizmi geliştirmek telif hakkı kanunu ile, Vıimaye e Neticede Osman, farklı bir şekilde Yeni bir vazifeye tayin edilmek kurleriral unarım. Okuyucularınızdan Adıyaman Tapu dılen bir hakka, tecavüzle kalınmıÇalısksn millet olmadan demokiçin hükumetçe yapılacak işler ololmamıştır.> Slcil Memunı ile Muhafazakârlar arasmda idi. duğu gibi hususî teşebbüslerce, tüc yarak, ayrıca radyonun haksız bir birinciliği kazandı. Atletizm müsa üzere Washingtona gitmekte olan rat millet olamayı*. Demokrat çevrelerin, bu mesele Halk bunlarla alâkaîanmış ve ara Ali Demirel rekabete giriştiğine de işaret et bakalarına yarın da devam edile Karp, Viyanayı bir hafta evvel terB. FELEK nin ele alınacağı mevsimin henüz bulucu bir rol almak isteyen Libe car ve esnafca ve alelumum haikça miştir. Umum müdürlüğü temsil e cektir. ketmişti. ge'mcmiş olduğu kanaatini taşıdığı rallere rey vermemiştir. Liberaller yapılacak işler vardır. Karp, Budapeşte mahkemeleri taÖLÜM den hazine avukatı, davacı dilek Bizden Halil Ziraman cirid ve Geçen gün hafta sonunu Tür çesinin geç geldiğinden bahisle Bâlcı çekiç atma müsabakalarma rafmdan casusluk suçu ile 15 seneanlaşılmaktadır. tstsnbul ve Parl» Hukukundsn menihayet sekiz mebus çıkarabilmişve istanbul Hukuk Darulfunununujı Mekki Said ESEN lerdir. Bunların en tanınmışı, parti kiyede geçirmek için vize almak mühlet isterniştir. İ T U R B İ*nln 6 Mart katılacaklardır. Atletîerimizin gös ye mahkum edilen Amerikalı iş a zun Mulkiye Mektebi Ticaret Hukuku damı Robert Vogeler'in yakın ar ve lideri Clement Davies'tir. Liberal üzere bir Amerikalı konsolosluğuResital biletlerl tamamen Davacı vekili, mahkemeye Geç terdikleri bu muvaffakiyet karşıMüderrislerinden ve Ticaret kanunu lerden Lloyd Georg'un kızı Megan muza müracaat etmiştir. Cuma gü mişte Bugün eferinin Maarif Ve smda halk Cahid ve Osmanı eller kadaşı idi. tanrlmind» ve İstanbul Ticaret Mahtatılmıstır. Salzburg'daki Amerikan makam kemol 11* Temyiz aza ve Reisliklerlnda kazanmış, fakat kardeşi kaybet nü buradan hareket edecek, pa kâleti tarafından, Feridun Fazılın üstünde taşımışlardır. ları bu mesele üzerinde tahkikata de bulunmus değerli Hukuk illmlerlmiştir. Liberallerin bu kadar küçük zartesi günü burada bulunacak. adına tesçil edildiğini gösteren bir Yaşar Doçu parmağını mizden: İstanbul Filârmoni Dorneği bir sayı ile mühim bir rol oynama Türkiyede bulunacağı bir günde vesika ile, şahidlerin listesmi verbaşlamışlardır. sakatladı 1949 50 mevsimi abonman ları beklenmemektedir. Liberaller avlanacak ve avlayacağı yaban miş, ayrıca İstanbul ÜniversitesinMEMDUH ÜLGÜ Bajtarafı 1 inci sahifede 470 namzed göstermişler ve bun domuzunun başmı kesip NewLahor 24 (Hususî surette giden Hânıid Naci tatbikat gemisi Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cesenfonik konser Çindeki milliyetçllerin elinde bu lardan çoğunun depozitolarmı kat York'a getirecekmiş. Amerikalılar den, Profesör Ali Fuad Başgil, Pro arkadaşımız Faruk Fenfk telsizle kadro haricine çıkarıldı nazest 25 jubat 950 cumartesl gunü fesör Hıfa Timur ve Profssör Sul bildiriyor) Yaşar Doğu, Lahorlunan Hainan «dasından gelen ha betmiştir. Şef: CEMAL BEŞİT REY Yüksek Denizcllk Olrulunun tatbikat Teşvıkiye Kâğıdhane yokuju 43 No. ll için hafta tatilini Türkiyede geçir hi Dönmezerin ehli vukuf sıfatile c evinden berlere göre, milliyetçi Çin harb mek tabiî bir hal almış demektir. mütalealarmın almmasını istemiş da ilk mü abakasını pazar günü ya gemisi Hâmid Nacinin kadrodan çıka Tejvlkiye kaldırılarak cenaze namaıl S o 1i s t camlinde öğleden sonra kılıKomünistlerin hezimeti uçakları ve gemileri komünist kuv pacaktır. Fakat beklen.Tiedik bir rılmasına karar verilmlşti. Kararın Komünistlerin ugradıklan âkıbet Amerikalılan Türkiyeyi ziyarete tir. Duruşma başka bir ^une bıra aksilikle antrenman esnasmda Do tatbikatına geçılmlş ve geminin labl narak Zincirliku>u Asrt mezarlığa vetlerin Hainan adasma çıkmak üçok istekli gördüm. Türkiyemiz defnedllecektır. Mevl» rahmet eyliye. zere yaptıklan yeni bir taarruzu son derece fecidir. Bunlar 97 nam hakkındaki alâkalan büyüktür ve kılm:ştır. ğunun parmağı sakatlanmıştır. Bu lanı diğer gemılere tayln olıınmuştur. zed göstermişler ve sayılarını çovaziyet karşLsmda, güreşi tehir etakim bıraknuşlardır. Acheson, Rusyayı gün geçtikçe de artmaktadır. WAKNER BROS Şirketinin Milyonlar iMBBI mesi için yapılan teklifleri reddeBi' haberlere göre çıkarma te ğaîtmayı ummuşlardı. Geçen mecliste iki komünist mebus. bulunu Iskenderuna bir Amerikan sarfile yarattığı çimdiye kadar yapılan müzikal Programda : itham etti den Yaşar; «İcab ederse tek kolla şebbüsü çarşamba günü 12 teknefilmlerin en saheseri. Beetfaoven Tschaikovsky den müteşekkil bir deniz katan ta yordu. Bu defaki seçim sırasmda ise Washington, 24 (a.a.) Bu da güreçebilirim> demektedir. Lamuhribi geldi KÂMİLEN RENKLİ rafından yapılmısür. Milliyetçi tay bunların hepsi fena yenilmişler ve gün yapılan basın toplantısında horda yapacağı müsabakalardan 9 MA RT ekserisi depozitolarmı kaybetmişîskenderun, 24 (a.a.) Birle demecde bulunan Acheson, Bir sonra, Yaşar Doğu Delhiden de dayarrlerle gemiler teknalerden 6 sıPazartesi SA A T nı batırmış, 5 inl ele geçirmiş, biri lerdir. Görünüşe göre yeni mec şik Amerika Akdeniz donanma leşik Amerikanın Bulgaristanla vet edilmiştir. liste hiç bir komünist bulunmıya sına mensub ve yarbay G. S. olan siyasî münasebetlerini keskacmsğa muvaffak olmuştur. 18.30 da caktıı. Komünist partinin genel Fiiter'm komutasında bulunan mesinden bahsettiği sırada Sov Amerikan filosu Kıbrısta ( Romance Of The High Sea ) sekreteri Polit 176 fazla rey alarak Vegelsang muhnbi bugün 10.30 yet Rusyayı demir perdeyi aşılLefkoşe, 24 (A.P.) Şimd;ye Sofyadaki Amerikalılar FAYJACK CARSON depozitosunu kurtarmıştır. DORÎS Biletler yarın saat da limammı^a gelmiştir. Ame maz bir hale getirmekle itham kadar Kıbrıs sularında görülen İşçi Partisinin Rusyaya karşı si rikan muhribi üç gün îskende etmiş ve Birleşik Amerika ile en büyük gemi olan Amerikan Trieste yolu ile 14 ten itibaren giyasetini beğenmedikleri için par runun misafiri olacaktır. Beledi Macaristan ve Rumanya arasın «Midway» uçak gemisi bugün şede satüacaktır. döniiyorlar tiden çıkarılan iki milletvekili de ye, yarın misafir denızciler şere daki siyasî münasebetlerin git«Larson» ve «Goodrich» destroParig, 24 (R.) Sofyadan bil bu defa secime girmişîer ve tama fine bir kokteyl part:sı verecek gide daha fazla zorlaştığıru be yerlerinin refakatinde FamaI tir. dirildiğine göre, Amerikan dıp mile yenilmişlerdir. lirtmiştir. ^ I B " * ^ ^ B u g ü n "• BUGÜN gusta limanına gelmiştir. lomatları ile ailelerinin bir kısPROF. NİMBUSÜN MACERALARI: mı Trieste yolu ile Romaya gıdeceklerdir. Birleşik Amerikanın Bulgaristan Elçisi Donald Dfajra Steemacılığınıa 1 numanlı Tıldızı Siaem .sında Heatli'in de aynı yoldan Romaya Memleketimizde de çok RİTA H A Y W O R T H gitmesine ıntizar edilmektedir. sevilmiş iki artist tarafından şahane bir surette yaratılan Von Mannstein'in cezası Rusyanın soğuk harb taarruzu Ingilterede seçimi işçiler az farkla kazandılar , Seçim hazırlıkları Elem terefiş! Serbest ticaret rejimi ve yerlî sanayiimiz Galıskan millei! İngiliz seçimlerinden sonra.. Koalisyon kabinesi teyid edilmiyor Atletleriınfz Pâkistanda Fakültelerin imtihan başarı elde ettüer yönetmeliği Fransız kızıHarının tahrikâlı Amerikadan Tiirkiyeye ÇanKayŞek yeniden sahnede İTURBİ HAVANADA FESTİVAL A R Sinemasında SARAY'da Bugün ATLAS SİNEMASINDA TAKSİM hafifletildi Bonn, 24 (a.a.) Bildirildigine göre İngıliz Ren ordusu Bsışkomutanı harb suçlanndan dokyı 18 sene hapse mahkum ed 1miş eskı Alman Feldmareşö't von Mansteinın cezasını 12 seneye indirmişür. ŞANGHAYLI KADIN Yakıcı ve öldüren bir aşkın roman». Dijer rollerde: YUSUF VEHBİ MEDİHA YUSRÎ ORSON VVELLES P E R D E D E M Î R Pazartesi akşamı yeni program: Başhca yarahcılan: GCNE TİEBNEY DANA ANDREVVS Numaralı biletler erkenden aldırılmalıdır. (Türkçe Sözlü ve Şarkılı) Kadın ve sefahat âlemlerinin basdöndürücü ihtirasları ... Pegpaye bir hayatan içyfizu • • ÖZEN FİLM i ^ ı ^ i H Uyumayan Adam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog