Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

»APİSUANE « Mussollninia Siyasî hayatım ve kadın parmağı » Şehir C EL E R 1 I =haberieri Efkârı umuıııiye karşısında 40 saatte kurulacak 1 • 1 • ••LE R •• DÜ« • GO R 25 Şubat 1950 c 1 4 T 7 M NALINA I İ İ L L l 1 M1HINA | Gemilerimizin tuvaleti H lkbahar yaklaşıyor. Devlet DeII nizyolları İdaresi de gemilerini U tamir ederek onlann tuvaletlerini tazeliyor. Vapurlarda, bilhassa dış hatlarda çalışanlarda iç ve dış temizliğe çok itina etmek lâzundır. Devlet Denizyolları, Amerikadan alman gemiler gelmeden önce güney doğu seferlerine tahsis ettiği Kade? vapunınu beyaza boyatmıştı. Sonradan bu hatta İstanbul ve Adana vapurlan verildi; Kades de iç hatlarda çalışmağa başladı. Bu gemiyi bazan limanda görüyorum. Beyaz boyası hayli bozulmuş olarak seferlerine devam ediyor. Beyaz bir geminin boyası daima tertemiz olmalı ki iyi bir tesir bıraksın. Kadeş ise, yer yer bozulmuş, kirlenmlş, boyasile düzgünü, allığı, sürmesl birbirine kanşmış pasaklı bir kadma benzdyor. 14 ağustos 3943 Bu sabah polis Papa yeniden Vatikandan aynldı. Diğer taraftan, aldığımız habermlifettişi Polito beni görmeğe ve • Diişünen ve yazan insanlar soğutmak için mi yazıldığı biraz er gec efkârı umumiyeyi Bir mühendis, dün Valiye burayı teftişe geldi. Tuögeneral rüt | îere göre, Alman lehirleri de aynı güç anlaşılan «hürriyetten korldare ederler; efkârı umubesini hsiz bulunan bu müfettişi 1 şiddette hava hücumlarına uğruır üracaatle mesken bııhranına kuyorum» başlıklı bir makale miye de dünyayı idare eder.» ben çağırmış ve gelip beni görme yorlarmış. Borabardımanlarda ölen karşı tekliflerde bulundu D'Alsmbert, vardı. Rusyadan Amerikaya kave yaralananların sayısı on binleri sini istemiütim. çan bir Bolşeviğin Amerikadaki Geçen haftaki yazıda efkârı Dün bir Türk mühendisi, Vali3u talebim üzerine gelen müfet bulmu|. hürriyetten korkarak gene memye müracaat ederek, 40 saatte 6 umumiye diye bir kuvvetin varOniki adaya karşı tisln yamnda Amlra! Brivonosi de söylemediği celerinden geçerek kat'ileştiği leket ne döndüğünü hikâye edi zel bir malzeme ile 4 odalı bir ev lığı inkâr olunamiyacağmı ifade şündüğü ve fakat «Sicilyanın istilâsından sonra Invardı. Görüşmemizde Amiral de ye çalışmıştık. Bugün de devlet veya söyleyemediği düşünceleri halde efkârı umumiye o hükme yordu. Orada beyan olunan figilizler cenubî İtâlyaya asker çı inşa edeceğini ve bu evin 5000 bi'lundu. karşı şüphesini, çekingen veya kirlere bakarak demokrasiyi haz karmayı düşünüyorlar. Nitektm, liraya çıkabileceğini b'.ldirmiş mekanizmasının türlü türlü yol vardır. Polüo bana şunla.i söyledi: tir. 24 saatte de iki odalı bir ev lardan giderek verdiği kararlar.ı Diğer taraftan milletvekilleri serbestçe, izhardan geri durma metmek o Bolşeviğe güç gelmiş « Donna Rachele (1) Rocca'ya bugün bütün Sicilya limanlan harb olduğunu görünce düşündüm ki ve kanunlara göre verilen hü nin sayısının çokluğu ve bazı mıştır. giderken kendisine refakat ettim. gemilerile ve asker çıkarma vası inşa edeceğini ve bir ailenin dıgarıdan amele getirmemek şar kümlere karşı efkârı umumiye fazla muafiyetleri gibi meseleletalarile dolu bulunuyor. XVIII inci asırda Fransada ka demokrasinin hakikaten güç taOtomcbille yaptığımız bu yolculuk rafları vardır ve bunları kullaDemek ki bir gemiji beyaza boSuriyeden de Onikl adaya karşı t l e kendi evini inşa edebilece nin kendi kendine verdiği hü rin halk tabakaları üzerindeki tolikliğe dönen oğlunu guya öl< hâdisesiz geçti. Romano lle Anna kümlere dair bazı düşünceleri menfi tesiri efkârı umumiye dürmüş olmaktan idama mah narak efkârı umumiyede de yayınca, ona bol boya vererek dada (2) artık Rocca'da bulunuyor harekâta geçmek ve asker çıiar ğini söyliyen bu zatm teklifi mak ihtimali var. Bu vaziyette Sar Mesken Komisyonuna gönderil arzedeceğiz. Evvelâ şunu belirt şeklini almakta olduğu o tabaka kum edilerek işkencelerle kat mokrasi prensiplerine muhalefet, ima temizliğini muhafaza etmek lar. mek isterim ki, efkârı umumiye lar arasında gezip dolaşanlara lolunan Calas ismindeki protes fakat süratle, intizam ve sükun ve yüzünün akile sefer yaptırmak Fakat Vittorio (3) hakkmda hlç dunyaya veya Yunanistana karşı miştir. lâzundır. hiç bir harekâta girişilmiyeceği göDiğer taraftan, özel surette ça nln istediğ:, beğendiği her şey, pekâlâ malum olmak gerektir. tanın mahkumiyetinin haksızlı temin eden kararları alkışlamağa bir §ey bilmiyorum ve öğrenemeDevlet Denizyollarında gemilerlher vakit tutmadı ve beğenmedi Yeni Seçim Kanunile hitama ğını meydana koymak için öna bir temayül hasıl etmek kabillışmakta olan, Ucuz Mesken Tedim. Bildiğim şundan ibaret: Cesa rülüyor. «Kara harekâtında da Almanların dariki Komisyonu, mesken buh ği, istemediği her şey her vakit ereceğini kuvvetle ümid ettiği yak olan Voltaire'in ısrarlı neş dir. Meselâ büyük bir şehrin so nî beyaza boyamak temayülü görüro'nun emrinde bulunuyordu ve vaziyeti çok fena gidiyor. Alman ranmı önlemek için, yapı ve ypl yanlıştır diye bir iddiada bulun miz seçim dedikoduları üzerine riyat ve müdafaalarile muhake kaklarında halkın huzur ve ra lüyor. Holandada yaptınlan 6 yeni geçen ayın 26 sında izin almıştı. mak «halkın sesi, hakkın sesi» kurulmuş bir efkârı umumiye me iade olunmuş ve zavallı mah hatını bozanlara karşı tatbik Şehir Hattı vapurunun beyaz boBadoglio'nun istediğiniz yerde kıt'aları hemen hemen bütün cep lar kanunu ile, halka ucuz ev tedarikine aid kanunun süratle tâ gib: bir çok vecizelere rağmen sezişi ve anlayışı memleketin her kumun, öldürüldükten sonra bile olunacak kanunları aşarak daha yalan muhafaza edildiği gibi gehelerde bozeun vermekte. kalmanızı temin edeceği hakkındaki ; hayli güçtür. Çünkü bu efkârı tarafında değilse bile büyük bır olsa, beraeti tasdik edilmişti. İş şiddetli tedbirler ittihaz olunabi çen sene eski Moda vapuru, bu se«Muhakkak olan bir şey varsa o d 'ini istemiştir. va'dine gelince; bu sözü tutmasına umumiyeyi teşkil eden anasırm kısmında dört sene hüküm sür te burada o büyük adamm lir ve bu sayede sokakların mad ne de uzaktan gördüğüme göre 64 imkân yoktu. Çünkü valinin, savcı da şudur ki, îngillz ve Amerikalılar daima ahlâk ve fazilet kaideleri müştür k: bu seziş ve anlayışı önayak olduğu kuvvet efkârı dî huzuru temin olunursa da in nıımara beyaza boyandı. Halbuki Orta öğretim mensublarırun hava kuvvetleri bakımından çok nın ve askerî bölge komutanının huzurunu asıl beyaza boyanacak şehir hattı ne, akıl ve hikmet prensipleri anlamamazlıktan gelmek en bü umumiyedir. Yoksa te : başına sanların ruhî, fıkrî terfileri gönderdiklerl telgraflar, Rocca'y* üstün bir seviyede bulunuyorlar. vapurlan Ülev ile Suvattır. Milli Eğitim Bakanlığı terfl müddet ne muvafık olamadığını ilim ve yük anlayışsızhk sayılabilir. Voltaire'in kalemi o menhus sağlayan demokrasinin kanunları gönderildiğiniz takdirde vahim ne Meselâ, İtalya üzerine hücuma geçip Diinkü gazeteler, kırılan türbinl şehirlerimizi ve askerî hedefleri leri doldugu halde kadrosuzluk yüzün felsefe tarihinin meşhur vak'a Halbuki bu hâdiselerde verilen idam hükmünü çizip yerine be tepelenir. İşte zahirde kolaylıkla ticaler vuku bulacağını gösteriyorden terfl edemiyen orta öğretim men. Sokrat'ı hükümler, alınan kararlar hep raet kararını yazmağa kadir Qİa ve süratle netice temin eder gibi tamir edilen, kamaraları arttınlan du. Bütün bunları salâhiyetli ma bombardımana gelen yüz kadar sublarının terfileri hususunda yent bir ları bize gösteriyor. mahkum edenler kanun madde kanunlara uygun ve yolunda ce mazdı. Gene Fransada vatan ha görünen bu tedbirler hakikatte ve turistik seyahatlere hazırlanan tayyareden mürekkeb bir İngiliz ':adro hazırlomıştır. kamlardan öğrendim. lerinden ziyade o filozofun aley reyan etmiş gibi görünen hü ini diye Şeytan adasına sürüle bu milletin, başta Meclisi olduğu Tarsusun da beyaza boyanacağım veya Amerikan füosuna karşı bizim Tutulamıyan sör Ekalliyet okullanndaki türkçe hine hazırladıkları efkârı umu kümler, kararlar idi. Fakat dik rek hapsedilen Dreyfus'un ma halde, dört senedenberi sağla yazıyorlar. Ankara lle seyahat eavcı tayyarelerimiz ancak pek gilİkamet yeriniz bahsinde yapılan öğretmenlerinln maaşlan derken bu geminin ve dış sefermiyeden istifade ettiler.. Galil^S, bu deği?ikliğin lüzumlu ve zarurî ltinç kaçan bir sayıda zayıf bir filo EkJİllyet okullarında türkçe ve kül i'dünya dönüyor» dediği için En katle müşahede ve takib yolla sumiyetini isbat eden hükmü is mağa uğraştığı bir prensipi zede Ierde çalışan İstanbulla Adananuı lle çıkıyorlar. rından gitmiyenler için efkârı tihsal eden kuvvet de efkârj lediği halde bile ilk nazarda ek;ür derslerl okutan bgretmenlerin ücolduğunu, düşünürseniz, siz de karetlerinln Milli Eğitlm Bakanlığı ta gizisyon mahkemesi huzuruna umumiyenin bu tezahürleri gizli umumiye idi; yoksa adaloti da seriyeti tatmin ettiği için efkârı beyaza boyanmalan münasib olacabul ve teslim edersiniz. Harbin ağırlığı rafından ödenmesi hususunda alman çıkarıldığı zaman, her sabah gü kalabilir. ve onlar hükumet ve laletlerine kurban edenlerin so umumiyeye hoş görünebilir. Bu ğını düşünürdüm. Bazı Rus ve Bugün îtalyada partinln ileri ge» Kumen vapurlan, hattâ İsveç banGörünüşe bakılırsa şu hükmü :ararın tatblkına, martU başlanacak neşin göğün bir tarafından öbür adalet makanizmasının çıkardığı kak sokak dolaşıp hakaret ettik hoş görünüşten cüretlenenler lenlerinden kimseyi görmek kabil vermek lâzım: ır. tarafına kadar yürüyüp gittiği hüküm ve kararları halk efkârı leri zavallı Zola'nın muhakeme bilmelidirler ki efkârı umumiye, dıralı şilepler bile beyaz boyalı değil. İş bu kadarla da kalmıyor, ken neden blzim dış hatlarda çaBakanhk ilkokul Sgretmenlerinln ders ni gören halkın efkârı umumi«Ingilizler hava hücumlarını gitnın tasvib ettiğine samimî ola ye iade için durmadan yazan ka şahsî hürriyet prensipi karşısın lışan ve çok rağbet kazanan üç gübütün faşistler oraya buraya dağıl tikçe arttırarak »ehirleı imizi şiddetle ücretlerinl saat bajına 150 orta okul öğyesi Galilee'nın Engizisyon ceza rak inanırlar. lemi evvelki kararı tek başına da, demokrasi kanunlarını zede zel yolcu vapurumuz beyaz olmaııuf, hattâ ortadan kaybolmuş bu bombardıman etmek ve bu surat retmenlerinin ders ücretlerin de 250 larına çarpılmasını istememiî Dünyanın her tarafında sık bozacak kudrette değildi. lunuyor. leyerek temin edilen kolay ve sın, derdim. Mazot yakan gemileie halkın maneviyatını kırmak istl kunıı olarak tesbit etmlstir. olsa bile onun bir deli gibi tı veya seyrek bir surette tesadüf Efkârı umumiyenin bir diğer ucuz rahat ve huzuru ufak bir rin beyaz boyasını, biraz itina ile Aleyhinizde yapılan nümaylşle yorlar. O zaman memleketin :iaddi Kokfeller müessesesi mümessili marhaneye kapatılmasım ho$ gö olunan adli hataları da ilk sezen cephesi daha vardır: Geçen gün ikaz ile derhal feda edecektir. Tahrana gidiyor rin, tezahürlerin haddi hesabı yok. ve manevî varlığı tamamile felce temlz bir halde muhafaza etmek Rokfeller müessesenin Ortaşarkta »ç rebilirdi. Bu büyük âlimin mua manevî şahsiyet gene bu efkârı îsviçrede çıkan Die Weltwoche İşte efkârı umumiyenin basit kabildlr. Tarsus gibl Ankara, İsBir heykellnizin Ancona'da umumî uğrıyacak ve İtalya kayıdsız, şartmak istediğl sağlık merkezlnin işlerinl sırı filozof Giordano Bruno ise umumiyedir. Nice hükümler adlı almanca mecmuada hürri fikirleri çelecek böyle cilvelerı tanbul ve Adanayı da beyaza bobir helâya ahlmış olduğunu ben sız teslimi kabul edecei. hazırlamak maksadile şehrimize gelen bu âlemin önü sonu ve ucu buyamak yerinde olur. bizzat gördüm. «Şunu da unutmamak lâzundır mümessil Ellzabeth Tannant, Ankaraya cağı olmadığını söylediği için vardır ki bütün mahkeme dere yeti sevdirmek veyahud ondan de vardır. Mil&noda «Popolo d'ttalia. gaze ki, bugünkü harbin ağırlığını ordu gltmij ve alâkalılarla görüstükten mahkeme huzurunda «kan akıtAnsaldo'da yapılan ve yaz başına tesi (4) büyük bir kalabahk tara dan ziyade başıbozuk halk çekiyor. sonra dün tekrar lstanbula dönmüjtür. Mrs. E. Tannant, bugün Tahrana git madan» cezaya çarpılmağa mahkadar gelmeleri beklenen şu meafandan hücuma uğradı. Gazetenin Halk arasında harbin ağırlığını en lek üzere buradan ayrılacaktır. İhzakum olunca, hâkimlerine karşj hur gemiler de beyaza boyanırsa, muharrir ve memurlan matbaayı fazla hüuedenler, en şiddetli ıstırab rt tetklklerlni bitiren mümessilfn 1ç!eşanlı bayrağımız iç ve dış denlz«benim hükmü dinlerken ürktümuhafaza altına alıp şiddetli bir ve meşakkatlere duçar olanlar da rinin ikinci kısmını hazırlamak üzere erde daha güzel bir sekilde dalgayakmda Rokfeller'den bir doktor ge ğümden ziyade sizler bu hükmü müdafaa tertibab kurdular. Vrİo (5) ihtiyarlar, kadınlar ve eocuklar. anır. Ecnebi llmanlarma giden ge[ecektir. verirken korkuyorsunuz» dediği kendisini gayet iyi müdafaaya mu«Bugün millette görülen umumî miler, bayrağını taşıdıkları millet 1I11I1II1IIIII1IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII11III Ermeni KatoK'c Başpiskoposunun zaman hâkimlerin korktuğunu vaffak oldu. bezginlik ve bıkkınlık, salâhiyetli ,e memleketin birer propagandacısöylediği kuvvet, işte o «efkârı Valiye ziyafeti Faşistler darmadafın makamlara, merul tahuiara karsı ııdırlar. Tertemiz beyaz boyalı geumumiye» dediğimiz kuvvettir. Ermeni Katollk Basplskoposu, dün Romadan ayrıldığınız gündenbe duyulan nefret bu «.ekild* kolayca PI»kopos!uk binasmda Vali ve Beledimilerimiz, ecnebi limanlarına girip Bir kere §unu bilelim ki bir ri tevkifler birbirini takib etti. Fa izah tdilebilir.» çıktıkça oraların halkı üzerinde çok ye Baskanı Fahreddln Kerim Gökaya iktisadî şırkette, bir fabrikada, yi bir tesir bırakır ve Türk denizkat Faşist Partislnin ileri gelenleriPolito lle görüjmemiz bir buçuk bir öğle zly»fetl vermistir. Sürp Agop b.r ilmi cemiyette ve nihayet iliği lehinde daha müessir bir nin hemen hemen hepsi serbest bu taat kadar lürdü. Bu suretle, Ro hastaneıl mütevellilerinin de bulun bütün insan cemiyetlerinde o dukları bu toplantıda Basplskopos bir •ropaganda yapmıs olurlar. Yalnız lunuyor. Halkın o kadar nefret et madan ayrüdığımdanberi olup bl nutuk söylemij. Istanbulda yajıyan toplulukların lehinde veyahud u var ki gemiler bir defa beyaza iiği Strace da (6) bunlar arasında. tenlerden haberdar olmuf bulu* Ermenllerle Türkler arasındakl yakın aleyhinde teşekkül eden ve «bi boyandıktan sonra, artık boyayl 26 temmuzda Kont Ciano arka nuyorum. lık duygularını vatan ve millet. flkir hurufü lâfzü savt» hükmünü ve hls blrliğlnl lfade ederek tekmll sirgcmemck ve onları Kadeş gibi sında üniformasile görülmüf. KenHayatundaki kadınlar vatandajlara karjı Valinln gösterdiği şöyleyen efkârı umumiye vardisini cndan sonra da gören yok. Yukanda beher metre murabbaı terkedilmiş ve apartıman hayatına kirli ve pash bir halde bırakmamak İkinci Dünya Harbinin doğurBugün güzel ve aakin bir agus candan alakaya tesekkür etmijtir. Vali dır. Bu efkârı umumiyenin doâzımdır. Böyle yapılamıyacaksa sikarsı rağbet artmıjtır. Bana kalırsa onu da Llvomo'ya götos günü. Deniz hareketsiı. En ;• cev»bında, Cumhurlyet Türklyesinde ğuşunda müessir olan kuvvetler duğu mesken buhranından kurtul yüz elli liradan hcsablanan maliyet . türdüler. vıtandaıl&nn: karsılıklı anlasma ve den biri gündelik gazeteler, mec mak irin, başvıırmak zorunda bu şehrimizde asgarî on sene zarfmda 3040 sene içinde memleketimiz ah boyalı kalsınlar daha iyi. fak bir meltem bile yok. sevgi dahlllnde ınemleket lglerinl blrtamire ihtiyaç göstermiyecek evsafl de hayat şart ve telâkkileri o kadar Grandi, Battai ve diğerleri 4deta Yeryüsünde ne varsa hepsi de llkt» yürtltmek yolundakl anlayışla mualar ve kitablar olmakla be lunduğumuz çareleri ve bu meyanyeryüzünden silinip gitmifler gibl. raber bunların yamnda hemen da kat mülkiyetinin kabulü lüzu halz olarak yapılan normal inşaatın değişmiştir ki bu şekildeki iskânı rin bir sükute varmış, bu arada rından dolayı kendilerine tesekkür etHiç bir yerde izlerine tesadüf edilml|tlr. hemen onun kadar mühim olan munu izah eyleyen bundan evvelki değeridir. Bu fiat in$aatın nevine, o zamanlar bir çok noktalardan kaderim de aonuna ulaamif gibl. miyor. mahzurlu bulduğumuz, kabulüne AngloSaksonlann «fısıltı yazımda blok inşaatın iktisadî fay evsafına göre artıp eksilebilir. Tarihçller dalma olduğu gibl b* Sanayi Birliğinin Umtunî Heyet ve MLsalimiz, yirmi aileyi barındıra kat'iyyen iltifat göstermediğimiz Türk Üroloji Cemiyetinin yeni Harb hakkındaki umumî kariaat nim kaderimde veya siyasî hayapropagandası» dedikleri ve ku dalarını arzedeceğim. Müstakil bir idare kurulu toplantısı ve hissiyata gelince; halk bir çık tımda <kadın parmağı» arayacaklaktan kulağa dolaşan b:r kuv mesken ile blok inşaat içinde aynı cak bir biok üzerinden yapılmış halde bugün apartıman tarzınm koIstanbul Bölgesl Sanayl Birliğinin Türk Üroloji Cemiyetinin senelik maza girildiğini pekâlâ biliyor; fa lar dır. vet daha mevcuddur. Fakat bu sahada yapılacak bir apartıman da tır. Binalar büyüdükçe maliyetin laylık ve rahatlığında ittifak etmiş Umumî Heyet toplantısı dün saat 15 te iresi arasında bedel itibarile hemen tenezzül edsceği tabiidir. Filhakika; bulunuyoruz. Bu kadar büyük ta rr.utad kongresi geçen gun yapılmıştır. kat buna rağmen harbin bir sona Halbuki siyas! hayatımda kadın Tiearet Odası salonunda yapılmıştır. dışarıdan müessir olan kuvvet hemen yarıya yakın fark olduğunu iki kişilik bir ailenin ikametine ye havvülât nzısıl olmuştur? Bir çok ldare kurulunun bir senelik tnesai ermesi için de avaz avaz bağırıyor. ların en ufai bir tesiri veya nüfuldare heyetinin yıllık faaliyet rapo lere ilâve olarak halkın gözlerile raporu dinlenip hesabların incelenmetecek bir oda ile hol, banyo, mut larımız bu hayatın içinde yaşamış sinden sonra yeni ldare kunılu eeçlmirunun okunmajını müteakıb kürıuye görüp, kulaklarile işittiği hâdise anlatacağımı kaydcylemiştim. Harbi kaybetmemiz ve büyük bir zu olınanustır. felen Hüsnü Hlmmetoğlu, raporu tenkid Bu yazımla hem bu va'dimi ye faktan müteşekkil bir küçük daire olduklarından burada izahına lü ne geçüerek; Ba;kanlığa Dr. Muambozguna uğramamız halk tarafından Kimbilir, bu belki de bir meziyet etmlj, Muamele vergisinin tadill hak ler karşısında kendi kendine içmer Nuri Günver. ikinci başkanlığa icin 35 M2 kâfi geleceğine göre mi zum görmüyorum. artık mukadder sayılıyor ve bu, değil, bilâkis bir eksiiliktir. çünkü kında hazırlanan raporun bazı nok ten verdiği hükümler efkârı rine getirmeğe, hem de kat mülkiDr. Abdülkadir Olgaç. genel sekreyeti vesilesile hatıra gelen mahzur sale nazaran üçte bir nisbette hekat'î bir hakikat olarak kabul edi bazan kadınlar, ince ve derin hiı talarım bcgenmedlgini söylemiştir. umumiyenin dayandığı en müBugün apartımanlarda oturan terllge Dr. Gıyas Korkut, hesab işlerina ları ve izalesi çarelerini izaha ça sabîanması lâzım gelen maliyetin: liyor. 0nun için, mağlub olacağız leri sayesinde, uzağı erkeklerden Himmetoğlu, Sana>i OdsJarının Tica him temellerdir. O kuvvetin dıardan kısmı azamı diğer daireler Dr. Garo Keresteci, celse sekreterliğiret OdaJarile birlefiniş bir vaziyette şarıdan aldığı ilhamları silmek lışacağım. 400 : 4 100 : 3 5 ^ 3 de bulunanları rahatsız etmemeğe ne Dr. M. Ali Tezsezer seçilnüşlerdir. diye kimsenin ehemmiyet verdiği daha iyi görüyorlar. kurulmasının daha iyi olacağını belirt19250 : 3 = 6416^6500 lira tuta dikkat ve itina göstermektedir. Bu Blok inşaat yok. Bir Doçcntimiz «California» tiği bir sırada, gürültüler olmuştur. ne kadar kolay ise bu son kayGELECEK TAZI: Yüdızunın e GürültülCTİn «ittikçe arttıjını gören naktan edindiği hükümleri deKat, daire ve hattâ oda mülki cağı takribî bir hesabla anlaşılmak hal. en basit bir nezaket kaidesi Üniversitesine tayin olundu Halk için şimdi en büyük zafer, tadır. Blok içindeki dairelerin küfaşizmden kurtulmak ve serbestçe bediytn aöndü^ünü nihâytt aniı Hlmmeto|lu konujmaktan vazgeçmlştlr. ğiştirmek o kadar güçtür. Bu hü yeti, her aile sahibine küçük tasar çülmesile husule gelen maliyet te haline geldiğine göre, bu tarz iskâlıtanbul Üıüversitesl adın» Amerikanm gayesine varmış bulunuyoruz. da tetklkatta bulunan İst. Üniversıteel Daha sonra konuşan Sadık Bigat da kümleri değiştirdiği zannını ve ruflarile ve istediği evsafta mesken nefes alabilmek imkânına kavuj yorum. raporun bazı noktalarını tenkid etmiş recek surette halktan toplanan tedarik edebilmek imkânuu verdi r.ezzülü, müstakil meskenlerde el İşi bu raddeye getirdikten sonra, göz klinigl doçenü Dr. Necdet Sezer maktir. Gaye olarak karşısında bude etmek hemen hemen imkânsız apartımanlardaki her türlü masrafve bazı temennilerde bulunmuştur. Caliiomla Onlversitesi gBz kllnlgl yariçtimalarda söylenen ğinden, bütün Avrupa memleketle dır. (1) Mussolini'nin kangı. nu görüyor. Yapılan ldare heyetl seçimlnde Hilml reylere, ları da, aakinler arasında nizasız dımci profesörlüğüne tayln olunmus(2) MuMolini'nin küçük çocuk Nalll Barlo, Şakir Zümre, Reflk Bez nutukların mutantan cümleleri rinde, bilhassa İkinci Cihan HarŞiddetli bombardımanlar Bu bloklardan 6350 kişülk 1765 bir şeküde taksim cdebildiğimiz tur. Dr. Sezer Uk dersinl tPublic Hem«n, Sadık Bigat; İhsan Altıok, Ziya ni takib eden avuç avuç alkış binden sonra çok taammüm etmişları. •lth» tTürkiyed» Trahom» Sizin müessese baştanbaşa yıkılInankur, Safa Kıhçhoğlu. Nurullah seslerine aldanmamak en güç ve tir. Blok halinde yapılan binalar aile barındıracak kadar cesimleri gün memleketimizde kat mülkiye mevTUUkununda vermiştir. Dets, ha. (3) Mussolini'nin büyük oğlu. üzerinde dı. Bunun derecesini anlatabilmek Narin kazanmışlardır. ldare heyeü fakat ileriyi görmek bakımından içinde vatandaşlann ihtiyaçlarını nin İngilterede inşa edilmekte ol tini pekâlâ tatbik edebileceğimizi zır bulunan dekan, profesörler ve ta(4) Bu gazete, vaktile Musıolini kendi arasında yaptığı ilk toplantıda duğunu bilvesile kaydetmek iste her tarafta ilân edebiliriz. için şunu söylemek kâfi: lebeler tarafından alâka ile dinlenmis tarafından tesis edilmif, sonra da Hllml Naili Barloyu Başkanlığa, Şakir en faydalı bir iştir. Bu zahirî gö karşılayacak hol, banyo, mutfak rim. Bugün işçilerin başına Bruno ve muhtellf sualler sorulmuştur. Genç Faşist Partisinin ncşir vasıtası ola ZUmreyi de bajkan vekilliğine »«ç rünüşlere aldanmaktan kaçın veya ofis gibi bir ve daha ziyade Şehrimizde kat kat satılmış apar doktorumuzun bu muvaffakıyeti büyuk Bouzzi geçmiş bulunuyor. Mahzurlar mifür. manın sadece ve her şeyden şüp odalı bir çok daireler bulunmakta rak faaliyette bulunmuştu. Kat mülkiyeti ihdas edildiği tak tımanların adedleri gün geçtikçe bir alâka uyandırmıştır. Son günlerde İngiliz ve Amerikan he yolundan başka daha emin ve bu binalar gösterişi, azametl, (5) Mussolininin kardeşi ArnalKoro Şan konseri dirde karşılaşılması muhtemel mah çoğalmaktadır. Ancak kat mülkihava kuvvetlerinin İtalya üzerine Değerli bir hukukcumuz do'nun oğlu. 27 subat pazartesi günü saat 18.30 diğer bir yolu da hâdiseleri dik konforu ve temellükündeki kolayyaptıklan hücumlar büyük bir şidlık, bedelinin yarıya yakın bir nis zurları düşünürken hatıra, belli yetini kabul eden bir kanunun mev vefat etti (6) Faşist Partisi sekreteri ve İç da Şehir Tiyatrosur.un Dram kısmında katle takib ve muhakeme ile bir cuâ bulunmaması itibarile mutasar detle devam ediyor. Bilhassa Milâno Koro Heyetl hüküm çıkarmaktır. Meselâ Cum bette ucuzluğu yüzünden fevkalâde başh olarak gelenler •unlardır: İfleri Bakanı olan Straet, Milfino tîtanbul Konsenatuarıverllecektlr. nflar katlara tekabül eden hisseSivil Kmekll Demeğinâen: tarafındsn bir konser 1 Mülkiyet sahibleri arasında revaç görmektedirler. çok şiddetli bir bombardımana uğda, Mussolini ile aynı günde öldüleri satın almakta ve aralarında Konservatuar hocalanndan Muhlddtn huriyet devrinde ilk muhalefet Deraegimlzin Haysiyet Dlvanı Ba^kanı radı. Duomo kiîisesi müstesna, şeh Filhakika; şehrinüzde sokak için anlaşmazlıklara, nizalara yol aç akdedilen noterdtn musaddak mu değerli hukukçulajımızdan ve Yargıtay partisi teşekkül ettiği sıralarda rülmüştür. Sadağın on senedenbert btlyük emekması, rimizin merkezi tamamile bir naler sarfederek meydan getirdlgl Kon parti azasından iki kişi sehrin de 100 M2 lık bir sahada inşa edikavelelere göre de kullanmaktadır Ticaret Dairesl Reislljlnden emekli rabe haline geldi. servatuar Koro heyetinin bu konseri sokaklarından geçerken halkın lecek temeli zeminden 11.5 metre 2 Malike göre değil, mülke lar. Tapu idaresinin bu mukavele Memduh Ülkü Allahın rahmetlne kaRomanın ugradığı bombardıman Bir tahsildar ihtilfts suçundan ne Bayan Hüdadat Şakir Turalı da so onları riayetkârane selâmladık yükseklikte bulunan tek kath bir göre kurulan tapu Eİcillerinin kavusmu^ur. Cenaze namazı 25/2/950 leri tesçil etmemesine mukabil va cumartesi günü öğle naznazım mütetevkif edİldİ list olarak lştirak edecektir. da onun kadar şiddetli oldu. Bu evin maliyetini heıablayacak olur rıjması, tandaşlann bu şekildeki ekonomik akıb Tesvtkiy* camilnde eda edllerek Hava kurumu t*luildaxlarından Ziya Bâyan Hüdadat Şakir senelerce ev larını görmüşlerdi. Onlardan bi3 Müşterek kullanmağa tibi bombardımanda da, gene ilk sefer tasarrufa itibar etmeleri bu tarzda aile kabrlstanına defnolunacaktır. Meradında blrl makbuılaroa tahriftt yap vel İıtmbuld» tertib edilen bir Garb rinin «bak bize nasıl teveccühle sak: yerlerin kullanışında, tamiratında hedef tutulan mahalleler şiddetle tığından dolayı dün ihtilâs suçile 1 lncl muslklsi ırıüsabakasında Ses KraJiçesi selâm veriyorlar» demesi üzerine Lira ki mülkiyetin faydalanna ve iyili huma son hlzmet v« hürmetlerlmlzln dövüldü. Ağır Cezaya sevk«Ulmi|, tevkif olun seçilmis ve Fransanın Nice şehrind* diğeri «selâm verirler ama rey 7.000 100 m2 ev için lüzumlu 130 ihtilâfa düşülmesi, ğine inanmif olmalarına ve bu yol yerine getlrtlmek Ozere, bu acı haber sayın üyelere bildlrlllr. 4 Müşterek kullanmağa tâbi yapılan milletlerarssı müsabakada. bir Bu ikind bombardıman üzerine mujtur. 140 metre murabbaı arsa da büyük anlayı» ve tekâmül gösvermezler» demişti. İşte bu kükısmı profesyonel olan sanatkârlar bedcli metre murabbaı 50 yerlerin tapuda tescili, terdiklerine delil teşkil «tmektedir. arasında 6 ncı dereceyi kaıanmaya mu çücük müşahedede selâm veren AşağıdaH satırlarımızla bu mahliradan, vsffak olmuştur. belki efkârı umumiye idi; fakat Kat mülkiyetinin anlaşmazlıklara, zurları tetkik ve mütalea edeceğiz'MEVLİD Bayan Hüdadat Şakir bir müddetten bu selâmlara aldanarak mutlaka 15.000 100 m2 inşaatın tutarı. MetApartıman hayaü bizde 3 0 4 0 nizalara yol açacağı yolundaki düberi İitanbul Koııservatuarında solist rey vereceklerini düşünmek en Sular ldareıl m«murlanndAn j re murabbaı 150 liradan süncelere cevab veren bu satırlan sene evveline kadar taammüm etolarak çalısmaktadır. Bu konserde ken•flzn (vasatî), tamamlarken gönlünün sevdiği bir disine Muhlddin Sadağın k ı ö Bayan az safdillik olurdu. Binaenaleyh tHSAN KARACA 15.000 Bu gibi binaların temel, bod m«miş bulunuyordu. Bunun müte meakeni programlı, sistemli ve kaGülseren Sadak plyanoda refakat ede efkârı umumiyenin tezahürlerirum, çatı injaat bedeli alel addid sebebleri vardı. Evvelâ; a nunun himaye ettiği bir usulün cektir. mn vefatınm kırkıncı gününe ni tesbit etmek ne kadar kolay tesadüf eden 28 subat pazar ekser bir katın inşaat bede parüman hayaü o zamanki örf ve yardımile elde etmek imkânını buTahtakale karakolunda gürültü ise âmme işlerine tesirini evvelâdetlerimize uymuyordu. Saniyen; günü, Beyoğlu Agacaoülnde line tekabül eylediğinden den ölçmek o kadar zordur. lan vatandaşlann binada müesses çıkaran bir şahıs lkindl W»TTI«*ITII müteakıb Mevaile hayatımızda kaçgöç olduğunusulleri ve kaideleri peşinen öfreAhmed adınd» blri dün saat 11 de lidi Nebevl okuttarulacağından dan kadınlann apartıman antresinMaamafih bütün bunlara rağ 37.000 Mr mese!eden dolayı getirildiği Tahta SİZİN SOKAK OPERETİNİN BUGÜN VE YARIN STZU eden arkadaj ve sirib de, merdivenlerde bajkalan tarann nerek kabul ettikten sonra tasarrukale polis karakolunda sorgusu yapı men âmme işlerinde rey vermek, liraya çıkacağını görürüz. Bu mesrımızın tesjUlerinl rica ederlm. fa girişeceklerini, yuvalarını kurSON TEMSİIİ l:rken etrafa saldırmağa sandalye ve hükumetin neşrettiği kanunlara kenin her katı aynı mesahai sathi dan <görülroesi havsala*ya sığar Xıi: Selma Karaca duklan bu yerde cari hükümlere majaları devirmeğe kalkışmıştır. Ah Muammer Karaca rahatsızlığı geçtiğinden seylerden değildir. mal sahibi olmanın bahşeylediği med bu hareketile de kalmamış, bir sessizce itaat etmek efkârı u yede ve aynı oda miktarmda dört temsillerine devam edec«ktir. Bundan baıka çeşidll ailelere duygulann da tesirile daha ziyade aralık blçağlnl çekerek kendisln! yaka mumiyenin bu âmme işlerinm daireyi havi bej kath, yirmi daireli F O T O M . ÖZEN Saü Akşamından Itibaren 1mağa ve kırıp dökmeslne manl olma gidişini tasvib ettiğini her vakit bir blok halinde insa edilmif bina mensub insanlar binanın tek ka uyacaklarını kayda değer buluyoPozlannız muvaffakıyetle canlandı* ğa çalışan memurlar saldırmıştır. Ka göstermez. Yani «ma'razı beyan içindeki maliyetl hesab ettiğimizde pısından girip çıkacağından içe ruz. (OSMAN BİKES) Yeni Operet ' rakolu altüst eden ve memurlara bıçak risinde hastalıklı bulunan kimsenlır. Pangaltı İNCİ Sineması ceken Ahmed nlhayet yakalanmış, da sükut ikrardır» kaidei külli blok bedelinin: Bu neticenin anlaşmazlıklara v* vanmda. Telefon: 82016 25.000 Her katı 400 m2 tutan bi lerden diğerlerine mikrob da geçehkkındak! tahklkat eırakile Savcılığ; yesi efkârı umumiye bahsinde tes'im edilmiştir. Suçlu sevkedildigi asla carî olamaz. Geçen gün bütna için lüzumlu 500550 bileceği düşünülüyordu. Bu ve buna nizalara yol açmak şöyle dursun, Açlne Ceza mahkemesinde tevkif olun çenin umumî heyeti üzerine söz m2 arsa bedeli. M2 50 lira benzer daha başka imillerin mev bilâkis cemiyetin tekâmülüne yarYüzlerce fil... A«lan... Kap ı BUGÜN cudiyeti apartımanların, o zaman dım edeceği şüphesizdir. Elverir ki dan, söyleyenlerden Diyarbakır millet lan... Timsah... Maymun... bütün medeni âlemin tatbik ey vekili İhsan Hâmid Bey arka 300.000 400X5=2.000 metre, 2 in frenk muhiti sayılan Beyoğlu sem diği kat mülkiyeti kanununu kabul Cergedan... vesair hakild yırKüçük Haberler şaatın tutarı M2 150 lira ttnde inş»sma yol açar, şehrin didaşımızın Millet Meclisinin arzu tıcı hayvanları ile... balta ğer taraflannda bu tarzdaki iskâ ve bu fikri benimsiyerek kat müldan (vasatî), edildiği kadar çalışamadığını ve kiyetinden faydalanmak istiyen vagirmemiş vahşl ormnnlarda • MARTIN blrinci çarşamba günü 250 kadar kanun projesinin ko öksürüğü keser. 60.000 Temel, bodrum, çaü ta|a na itibar eden olmazdı. tandaşlara yardım edelim. Vali tarafından Vllâyette bir basın topçtvrilen Sinemasmda atı bedeline karşılık (bir Birind v« İkinci Dünya Harblemisyonlarda beklediğini kürsülar.UM yapılacaktır. katın insa bedeli nisbeün rinden sonra hayat şartlan çok de Diğer mahzurlar hakkındaki müit PASTACILARI.A mahalleblcilerden den söylemesinden öyle anladım de). ğişti. O ramanlar itiyad ettiğimiz taleaları bir başka yazımda arzebir heyet dün Belediyede Valiyl ziya ki bu ifadede efkârı umumiyeretle zarar etüklerini söylemişler ve nin bir düşüncesi tekâsüf etmiş hallerden bir çoklarıru bugünkü dü deceğim. Nüshası 10 kuruştut tarifenin yeniden tetkikini istemijlerfünüs tarzına uymadığmdan ve kıs olabilir.. Halbuki bu hususta ef 385.000 Haric dlr. Abone şeraiti Türkiye Bas Rolde: Eski Dünya Yüzme Şampiyonu kârı umumiyenin dili sayılan lira tutacağı, bu bedel 20 daireye men de bunları artık gülüng bul Millî Eğitim tejkilâtıruı devrediİçin İçin duğumuzdan terketmi» vaziyette600 Kt Bir »yhk 300 Kr. lecek yurdlar vasıtalar, ufak tefek imalar müs takıim edilince (385.000 = 19.250) { Cemaziyelervel i Cumartesi JOHNNY WEISSMÜLLER 800 • 1600 • yiz. Bugün apartımsnd» görülen 20 tesna, hemen hemen sakit idiler. Orman Takülto«l, Yük»ek Dcnlz Tlca Üç aylık Altl aylık 1500 • 2900 • g Metro Goldwyn Mayer »irketinln bu eşsil ve bir daha Gene böyle Millet Meclisi me bir aileye mahsus dairenin (19.250) günlük işlerin eve nazaran çok da ret okulu vt Tlb Talebe Yurdlarının. Senelik M ff S40O • 2800 . Yurdlar Müçevrilmesi asla kabil olmıyan faheseri bilhassa çocuk • kanizmasına aid olmak üzere liraya mal olacağı anlaşılır ki bu ha kolay olması, bir kat üzerindeki Milli Eğitim Bakanlığı hususunda lâa a a ç dürlüğune devredilmesl D İ K K A T U babalarına tavsiye ederiz. milletvekillerinin teşriî masuni netice aynı mesaha ve oda mikta kullanışın rahatl'.ğı, masarifinin nis zım gelen hazırlıklar tamamlanmıştır, > o yetlerınin derece ve müddeti me rını haiî müstakil bir evin tahmi beten azlığı, bu şekildeki iskâmn Bu yurdlar 1 mart 950 den itibaren Gazetemize gönderUen evtak ve yaziutV. 6.42 12.27 15.30 1754 19.24 S.03 nefredilsin, cdilnı«sin tadt olunnuu SON GÜNLERDEN İSTİFADE EDİNİZ. nen (37.000) lira tutan bedeline na bir aile için daha elverişli bulun Eğitim Bakanlığı tejkilâtına, bağlanE. 12.48 6.33 9.36 12.00] 1.31 11.09 | selesinde de efkârı umumiyenin zaran yarı yarıya ucuz demektir. ması yüzünden zamanla ev hayatı mış olaeaktır. rianlnrrtın fluraUyct kabul •dilmez. icten içe, derinden derine dü ucuz evler hükümler ve kararlar ADNAN ADIVAR MEMLEKET DAVALARI Mesken buhranını önliyecek kat miilkiyetinin fayda ve mahzurları Yazan: İnşaat mühendisi Enver Abiral İPEK r TURALİ TARZAN... ORMANLAR ARSLÂNI CUNHURİYET î Imsa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog