Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Sigarayı bıralcmanın sırrı Uzun bir zamandanberi yaptığım denemeler neticesi olarak bir çok kimseleri ciğerlerini zehire doldurmaktan kurtardım. Eğer siz de sıhhatinizi seviyorsanız sigarayı brrakmanız için aÇresime bir lira veya değerinde pul gönderin size de bu SHTI mektubla bildirecegİm. Adres: AHMET AKKOYUN Züferbey Ma Emin sokak No. 79/1 MUSTAFA KEMALPAŞA umhuriyet ÛI7C 91 78 Meşhur H Ifi vt Model Mecmuasmm 349 uneu fevkalâde KURUCUSUrYUNUSNADf Te Igraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa: 24290 İ 25 1950 Ingilterede seçimi işçiler Basm Kanunu az farkla kazandılar İşçi partisi 314, mnhafazakârlar 292 sandalye elde ettiler, komiinistler kesin bir hezimete nğradılar Aradaki farkîn azlıgı dolayîsile seçimin yenilenmesi ihtimaK ortaya atıldı, Churchill, neticenin parlamentoda istikrarsız bir durum olacağını söylecü Ankara, 24 (Telefonla) Yeni Basm kanununa esas olmak üzere Adalet Bakanlığında hazırlanan proje üzerındeki çabşmalara, Istanbuldan gelen gazetecıler ve basın cemıyetleri delegelenle, Ankara Gazetecıler Cemıyetı delegelennm jştırakıle bugün de sabahtan geç vakte kadar devam edılrnıştır. Hazırlamış oldukları metınden pek ayrılmak ıstemiyen bazı komisyon üyelerıle, gazeteciler arasında, hayli çetın tartışmalar olmakla beraber, çalışmalar, umumıyetle memnunluk verxı bir anlayış havası içinde ılerlemış ve gazetecılerın ılerı sürdüklerı noktai nazarlar bırer birer r.ot edılmıştır. Bursa milletvekıh Atıf Akgücun verdiğı malumata göre, yapılan müzakereler, esasen 'stişarî mahıyettedır. Proje, gazetecilenn noktai nazarlarıle bırlikte Adalet Bakanlığı tarafından tekrar hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sevkedılecek ve ta esaslı Cevab hakkına dair hükümler, suiistimal edilmemek için sınırlandırılıyor Projeye basın temsildlerinin noktai nazarlan eklendi Tasarı, Bakanlar Kurulunda son şeklini alacak sarı Bakanlar Kurulunda son şeklini aldıktan sonra Meclise verilecektir. Gazeteciler, daha evvelki toplantıda, beyannamenin savcılara değil, valılere verilmesıni ittifakla uygun görmuşlerdı. Bugünkü müzakerelerde de adı «Düzeltme Hakkı» na çevrilen cevab hakkı faslında, cevabda suç teşkil eden kısımların çıkanlması işıni savcıların değil, yargıçkıjn yapması, gazeteciler tarafmdan istenjniştir. Meveud hükümlerın kötü niyet erbabı tarafından, alabıld ğine suiistimalini Önlemek için, cevabın mahiyeti •"sınırlandırılmıstır. Bunun için kabul edien kayıd göyledir: Cevab verecek olan kimse, bahis rçevzuu olan yazıda, kendısıni alâkadar eden kelime sayısını geçmıyecek şekılde cevab, vermek hakkına malik Dİabılecektır. Bundan mütevellid davaların da, takibı, şikâyete bağh, suçlardan sajnlması uygun gdrülmüştür. Ingiltere seçimlerinde rol oynayan ild büyük partinin liderleri Attlee (solda) ve Churchill (sağda) son propaganda mırnklanndan tiîünü söylerlerkea... (ngiliz seoimlerinden sonra, fj ngilteredeki genel seçbnin, azajj mi dürstlük dairesinde yapılmı? " olduğunu bütün partiler kabul etmişlerdir. İşçi, Muhafazakâı bütün liderler seçim faaliyetini idare etmek üzere alınan tedbirleri övmüşler ve hepsi de hiç bir şikâyete yer ve imkân bırakıbnadığını söyliyerek fikirlerini bildirmişlerdir. Fakat gene de seçimin neticesi, müskül bir vaziyet doğurmuştor. Son rakamlara göre Ingilterede en basta gelen parti, İşçi Partisidir. Muhafazakâr Parti de aşağı yukan onunla basbasadır. Ba yüzden İşçilerin müstakar ve kuvvetli bir hükumet teşMl etmeleri hakikaten müşkülleşmiştir. Gerçi İşçilerin diğer partilerden fazla mebns cıkardıklan muhakkaktır. Fakat bu fazlahk cüzidir. İşçi hükumetinin ikridar mevkiinde sapasağlam oturması için değil, fakat iktidar koltuğumı ihtiyatlı bir şekilde işgal edebilmesi için dahi asgarî altmış revlik bir fazlahk sahibi olmasına luzum ecrulüyordu. Bu hesabla dün sabah İsci Partisinin altmış reylik bir fark elde ederek ilerlemesi, İşçilere bir hayli huzur ve inşirah vennisti. Fakat bu dunun dün öğleye kadar devam etmiş, daha sonra Muhafazakârlann aradaki farkı azalta azalta bir aralık başabas geldikleri görülmüş ve işte böylece neticeler gittikçe düşündürücü bir mahiyet ahnaya başlamısrtr. Bu farkîn yavas yavaş ortadan kalkmasma sebeb İşçilerin sanayi >olgelerinde ağır basmalan, Muhafazakârlann ise ziraî ve yan smai bölgelerde hasımlarına galib gelmeleri ve gittikçe saydannı kabartırcMan olmuştur. Neticede İşçilerin" üstünlüğü yirmi, otuz sandalyeye inhisar etmistir ki buna güvenerek sağlam bir hukumet kurmannı imkânsızhği besbellidir. (Geçen mecliste İşçilerin fazlalığı 186 mebusluktu!) Çünkü İnşilteredeki teamüle göre, hükumet her hangi bir meselede ekalliyette kaldığı takdirde istifa etmesi icab etmektedir. Şu halde ne olacak? Gene teamüle göre böyle hir vaziyet husulünde muhalif parti isbasma gelir, seçimler yenilenir ve nihayet yeni seçimlerin bir tarafa kuvvetli bir ekseriyet sağlamssı beklenir. Acaba bu defa da böjle mi olaVaziyetin son derece düsündnrücü olduğunu İngilizler de gizlemivorlar. Onümüzdeki günler ve haftalar içinde bu mesele İngilterede sivasî hayatın bn safında yer tutacak ve enine boyuna tetkik olunacak, sonunda her halde bir karara bağlanacaktır. Bu kararın secimleri yenilemek merkezinde olr nıası ku\ vetle mııhtemeldir. İngilizler sivasî istikrara en büyük değeri veren bir millet oldukları icin yeni durumun seheb olduğu tezebzüb ve tesevvüsü, sur« L.MHIK > KT Arkosı Sa. 3, Sü. 5 ie : Londra, 24 Dün gece saat dokuzda r*y san: dıklan açılmış ve reylerin tasnifine başlanmıştı. : Her yerde belediye reisleri ve ceçim memurları • hard harü çalışmışiar, halk gruplar halinde neti; ceyi beklemiş, seçtiği milletvekilinin söylediği söz• leri dinlemiş ve tezahürler yapnustır. Bu hal saba| hın altı buçuğuna kadar devam etmis ve bu sı• rada i#çi partisinin önden gittiği görübnüştü. Dti • taraf arssındaki fark bir hayli mühimdi. Çünkü • işçi partisinin kazançlan, muhafazakârlardan hiç olmazsa altmış kadar ileride idi. İsçiler bu neticeden memnundular ve bu durumu muhafaza edebildikleri takdirde iktidar mevkiinde üzuntü çekmeden kalabileceklcrine inanıyorlardı. Öğleden sonra Fakat öğleden sonra vaziyet değişmif, tngüt«*| renin ziraî bölgelerinden gelen neticeler, muhafaîakirların kazançlarını yükselttikçe yükseltmiş v« iki taraf âdeta başbaşa gitmeğe baslanuşlardı. Bir Arkas\ Sa. 3. Sü. 2 de Fransız kızıllarmm tahrikâtı Komünistler tank nakleden bir trene taarruz ettiler. 2 sendika şefi te\kif edildi Dün Yargıtajda bir toplantı yapan Yüksek Seçim Kuruln üyeleri Tanıtı ve Ulaşürma Çan Kay Şek bütçeleri kabul cdildi yeniden sahnede Çalışma ve fşletmeler Bakanlıklarınin bütçeleri bugün görüşülecek Ankara 24 (Telefonla) Meclis butçe muzakerclerinin sonuna gelmiş bulunuyor. Gündemde Çalişmn ve İşletrne Bakaniıkları bütçeleri kalmıştır. Yann da sabahtan toplanacak olan Meclisin bu üd bütçeyi de çıkarmaya çahşacağı anlaşıhyor. Görüşmeler saat 15 e kadar bitmediği takdirde öğleden sonra toplanılması bugünkü içtiraada karara bağlandı. Mecüs bu sabah saat onda Cevdet Kerim Ineedayırun Başkanlığmda toplanarak Tarun bütçesini görüşmeğe devam etti. Söz alan Emin Soysal, köye köylüye kadar sokulacak elemanlar yetistirilmesini, boş olan tayyare fabrikasmın ziral âletler yapmasını istedi. tbrahim Arvas, Marshall plânmdan getirilen traktorlerin büyük çiftçilerin eline geçtiğini belirterek, Orman ve Toprak Kanunlarının biran evvel çıkarılmasını temenni etti. Fahri Kaya, ziraî alanda yavaş değil, hamleli ilerlemek lâzjm geldiğini söyledi. KemaL Zeytinoğlu, BUİama işlerinde Tanm Bakanlığı üe Bayındırlık Bakamlığı arasında bir işbirliği olup olmadığını sordu. Abidin Pot Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Paris 24 (A.P.) Komünistlerin saıbotaj harekeüeri devam etmektedir. Bugün komüıüst baltalama gruplan güney Fransada Angoulem'e gitmekte olan bir trene taarruz etaüşlerdir. Trende HindiçiYuan Meclisi Mareşah tekrar niye gönderilecek tanklar bulunBaşkanlığa getiriyor maktaydı. (Polia iki sendika şefi Ue iki nüFormoza 24 (a.a.) Mmiyetçi) mayişçiyi tevkif etmiştir. Çinin en yüksek teşril organı olan Diğer taraftan komunist basm da teşril Yuan meclisi bugün başko Arkası Sa. 3. Sü. 7 de mutan Çan Kay Şek'ten yeniden başkanlığa geçmesinl istemeği oy birliği üe karar alüna alnuşür. Bu karar halen Başkan olan Lâtsung Jen'in Amerikadan dönmek için bir arzu göstermemesi üzerine alınmıştır. Teşriî Yuan meclisinin Litsung*u azletmek hususunda salâhiyeti olmadığı gözönünde tutulursa bu hareketi Litsung'a icdirilen yeni bir darbe olarak vasıflandmnak icab edecektir. Hainan adastna çıkarma teşebbüsü Hogkong 24 (a.a.) . Güney Arkası Sa. 3, Sü. lde Koalisyon kabinesi teyid edilnüyor Bayar, kendisine bu hususta hiçbir teklif yapılmadığını söyledi Ankara 24 (Telefonla) Seçimer sırasında kabinede, bir iki Bakanlığın Demokratlara ayrılacağma dair haberler, bu sefer Millet Partisi çevrelerinden tekrar ortaya atılmış ve dünkü Kudret gazetesinde bu mevzuda yapılan neşriyatın, bazı gazetelere olup bitti şeklinde intikal ettiği görülmüştür. Bilindiği gibi, bir koalisyon kabinesi teşkili fikri, hayli zaman önce, bazı tarafsız çevrelerde izhar edilmiş ise de, temenni mahiyetinden pek de üeri geçememiştir. Şayialarda ise, Halk Partisi ile D. P. arasmda bu yolda temaslara geçildiğinden ve hattâ bazı noktalarda mutabakat dahi hasıl olduğundan bahsedilmekte, üstelik isimler de verilmektedir. Filhakika, ba mutabakaü, Seçim Kanununun tanzimi ile başlayan anlayıj havasının tabiî neticesi telâkki edenler bulunmaktadır. Bununla beraber, gene Halk Partisinde bazı çevreler, yaz aylanndanberi, Millî Husumet karan dolayısile Demokrat Partiye girişilen şiddetli hücumlardan sonra, birdenbire böyle bir vaziyetin tahaddüsünü yadırgamaktadırlar. Bu takdirde muhalefete karşı, açılan şiddetli ve sürekli bombardunamn hücumdan ziyade, iktidar partisinin ricatini setretmeğe matuf olduğuna hükmedilmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Seçim hazırlıkları Şehrîmiz seçim kurullanna başkanhk edecek yargıçlar tesbit edildi Yeni Seçim Kanunu gereğince şehrımız ve mulhakatındaki seçim kurullarma başkanlık edecek yargıçlar, Adalet Bakanlığınca tesbit edilmiş dün kendilerıne Savcılık Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Atletlerimiz Pakistanda başan elde ettiler Yarın Lahor'da ilk güreşini yapacak olan Yaşar Doğu, antrenman esnasmda parmağmı sakatladı MussolinVnin Hapishane Hattralart: 6 Siyasî hayatım ve u kadın parmağı,, Amerikadan Türkiyeye gelecek ruristler hakkmda malumat veren Abmed Şükrü Esmer NevpYork hava meydanmda Amerikadan Türkiyeye Hafta tatilini geçlrmek ve yaban domuzu avlamak üzere bir Areerikalı yurdumoza geliyor NewYork 24 (a.a.) Türkiy Basm Yayın ve Turizm Genel Müdürü Ahmed Şükrü Esmer, Amerikanın Sesi radyosunda bir ko nuşma yapmış ve yeni Amerikan turistleri hakkuıda şu izahatı ver miştir: « Yeni Amerikan turisti, esk Amerikan turıstınden farklıdır. Pa halı ve luks otel aranuyor, rahat Arkası, Sa. 3, Su. 3 te • Fakültelerin imtihan yönetmcliği Edebiyat Fakültesi öğrencileri bir mektubla. Bakana, karşılaştıklan güçlükleri bildirdiler Istanbul Üniversitesinin bütün fakültelerinde şubat devresi imtihanları devam etmektedir. Yeni talimatnameye göre, bütün fakültelerde eleme imtihanlan kaldırıldığı halde, Edebiyat Fakültesinin bütün şubelerinde eleme imtihanlan vize ismi altında yapılmaktadır. Bundan başka, talebe bir de tekst imüha! nına tâbi tutulmaktadır. Diğer taraftan, Türkoloji ve Tarih şubelerinde tekst imtıhanma giren 100 Yaşar Doğu Pakistana giderken vapurda idmanlannı bırakmaması içia öğrenciden ancak döıdü muvaffak kaflleye dahil gençler birer birer soyunarak karşısına geçmişler v« olabılmiştir. güreşçinuzin idmansız kalmamasını temin etmişîerdi. Yukarıdaki resün arkadaşımız Faruk Feniği sıra kendisine geldiği vakit Yaşar Doğu Edebiyat Fakültesi öğrencileri, ile birükte gosterjyot. Mıllî Eğitim Bakanı Dr. Tahsin Arkası So, 3, Sü. 6 dö flgw üçüncü sahiternizde) ^ Mus>olini nin havatmdaki kadmlardan üçü: CSoldan ssğa) (Duçe) isimli kitabı ile Mussolini'nin muhitine giren Mi>r?herita Sarfatd, Mussolini ile 192J de tanı«an Angela Curti, ve Duçe'nin son sevgiliii Clara Petacci nin 1937 de ahnmıs bir resmi (Yazısı 2 nc» sahıjemizdej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog