Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

24 Şubat 1950 CUMHURİYET BİR DAKÎKA : Kahireda diplomatik konferansiar ısır hariciyesi, son îünlerde diplnmatik bir konferansa sahne oldu. Konferans, Mısırın Arab devletlori nezdindcki elçilerinin iştirakile toplanmış ve Arab âlcmi ile Mısır arasındaki munasebetleri konuşmuştur. Konferansa Mısır Dış İşleri Bakanı Salâhaddin Bey başkanlık ctmis. Dıs işleri Bakanlık vekili Abdurrahman Hakkı Bey (Mısırın cski Türkiye elçisi;, Mısırın Londra bü>ük elçisi Amr Paşa, Mısırın Paris büyük elçisi Ahmed Scrvet Bcy. \Vashington büyük elçisi Mehmcd Kâmil Abdurrahim Bey (Mısırın eski Türkiye e\ç'm) de konferansa iştirak etmişlerdir. Konferansa iştirak eden Mısır elcileri arasında Ahmed Hakkı Bey Mısırın cski Manbul Başkonsolosu idi. Mısırın Cidde scfiri Abdulvehab Azzam Bcy, Mısır Üniversitesinin en bcllibaşh profesörlerindendir. Mısırın Şam, Beyrut, Bağdad. Amman. Cidde elçileri konferansın nüveleri idiler. Fakat diğer scfirlerin bunlara katılmaları ve Dış İşleri Bakanlığı Arab bölümü crkânı ilo daha başka şahsiyetlerin işliraki saycsinde konferans hem kalabahklasmış, hem ehemmiyet kazanmıştır. Konferans 4 şubatta toplanblarına başlamış ve 16 şubat akşamı çalışmalaıını bitirmiştir. Dış İşleri Bakanlığının ncşrcttiği resmî tebliğe göre, konferansın gbrüştüğıi meselcler şunlardır: 1 Filistin mcsclcsinin her safhası, 2 Birbirini takib eden inkişaflara gorc, Arab devlctleri arasındaki münascbetler, 3 Arab de\letleri arasında kollrktif cmnijet misakı mcsclcsi, 4 Arab Birliği misakı, 5 Libya davası. Konferansın bıı mcsîlcleri tetkik cttiğine g(iıe .Mısırın Londra ve W3shinctondaki scfiılcrinin dc kon feıansa iştirak ctmelerinin sebebi anlaMİmaktadır. Tebliğe göre. konferans bu meselcleri mııfas.sal hir surctte tctkik ettiktcn sonra tck hir siyaset üzcrinHe anlaşmış \e bu sijasctin vaxih olmasına vc Mısırın Arab memlekctlerinc aid işlere vcrdiği chemmhrto uygun düşmesine değer verıpistîr. Bu siyaset tebliğde anlatıldığına pore, «Arab milletlcrinin arzu ve dileklcrine saygı eöstermck, Arab mcnfaatini gütmck, Arab Birüğinin işlorine ehemmiyet vererrk karşılastığı »üçlükleri halletmek. Arab Biıliu'inin temellerini «ağlamlamak ve vazifesini ifa cttnesinc >ardım edecek surette kalkindırmak üzere Mısır Kralınm parlamrntnyu açıs nutkunda söylcdiği sozlcrden ilham almak, clhasıl hütıin bıı islcri, Arab memleketlcri arasındaki dostluk, sevgi ve yakınlıjh canlandıracak tarzda basarmak vc Arab âleminin Arab Biıliği hakkındaki ümidlcrini gerçeklcstirecek surette bütün bu ödevlcri ifa etmektir. Rrsmî tehliğin anlattıkları bu mahivi'ltedir. İfadcnin pek basma kalıb olduğuna dikkat eden bir Mısır gazetesi. konferansın Arab milletlori arasındaki biıliği saü'amlamaktan fa7İa. Arab nıilletlerinden hattâ ııraklasmak ve kendi islerile W*çul olmak Iphindc bir karar \eımis oldi'san.ı dair mütalealar jüıütmüs, fakat diğer gazîteler bu nrsrhatı hiç iji karsılamaınıslar \c Mısırın Arab Birliğini kııvvctlendirmck lchinde olduğunu tebarüz ettinncğe çalısmıslardır. EsaEen Nahas Pasa hükumctinin de Arab Birliğini ancak kuvvstlendirMıesi beklencbilir. Bununla hcrabcr gö/c çarpan bir jıokta. Sııri.^c ile Irakın birlcsmesi cereyanı yibünden ortaya çıkan syrılıklann hâlâ bertaraf edilmcdiğidir, Bu >Ü7den Mısırla Irakın ara?ı bozuk olduğıı gibi Suriye ile Irak arasındaki münasebetler de bir türlü düzclememistir. Bunun neticesi olarak Arab Birliği de bir durgunluk de\Tİ geçirmekte ve bu dıırgunluktan yeni bir kalkınma ko'^v gorünmemektedir. Arab konferansının nihayct bulması üzerine ikinci bir konferans Rus radyosunun ChurchilPe cevabı Baştarafı 1 inci sahifede jet Rusyanm en azıh düşmanı olarak gostermisür. Moskova radyosu tefsircisi demiştir ki: « Churchill bu teklifi ortaya atmakla Folkestone nutkunda söylediklerini inkâr etmiş oluyor. Churchill bu hareketi ile şimdiye kadar takib ettiği siyasetin hezimete uğramış olduğunu gösteriyor.» Mo^kova radvosunun bu tefsiri, So\jet Rusyanm Büyükler arasında bir toplantır.m vapılmasmı kolayla^tıracık 7cmini hazırlamaktan uzak olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan «Komsomolskaya Pravda. isimli genclik dergisinde bir rr.akaîe neşreden General Malinin de Sovyetlerin isteklerinden vazReçmiyeccklerini söyliyerek Churchill'in teklifini cevablandırmıştır. Rusya «Sulh taarruzundan» faydalanmaya çalısacak Churchill, bir çok tefsirlere yol acan teklifini ortava attıgı sıralarda bazı sivasî çevreler Sovyetlerin bunu «Sulh propagandalarma> âlet edebileceklerini söylemişlerdir. Nitekim buçün alınan bazı haberlerde, Sovyetlerin emrinde hareket eden muhtelif Komünist partilerinin Amerikaya «Sulh ekipleri> göndermeyo har.rlandıkları bildirilmekteclir. Trunıaıı'ın beyanatı NewYork, 23 (R) Bugünkü basm konferansmda beyanatta bulunan Başftan Truman Atomun kontrolu meselesinin yalnız Birleşmis Milletlerde görüçülebileceğini belirtmiş ve demiştir ki: < Bu hususta bir anlaşmaya varmak için elimizden geleni yaptık. Fakat bütün görüşmeler baltalandı.> Bir gazeteci. Rusyanm yeni görüşmeler için bir teklif yapıp yapmadjğmı sormuş, Başkan Truman da «Hayır, hiç bir teklif yapmamıştır. demiştir. Batı Doğu uçurumu Dığer taraftan Sovyetlerin Batı ile doğu arasındaki uçurumu açmak içın yeni hâdiseler yaratmağa çalıştıkları da görülmekted:r. Peyklerin Batı ile her türlü rrünasebetlerini kesmek için uzun vadeli bir plân tatbik eden Moskova Bulgaristandan sonra ş:mdi de Macaristanı ele almıştır. Kremlinden aldığı emre itaat eden Macar hükumetı bugün tngiltere ile Amerikaya başvurmuş ve bunlardan Budapeştedekı dip lomatik misyonlarmı azaltmalarını istemiştir. Macaristanın esasen Vogeler Sanders hâdisesi yüzünden gerilmış olan munasebetleri bu tahrik hareketıle koDartmağa çahştığı aşikârdır. Mustafa Muğlalınîn Bastarafı 1 inci sahifede rine, memleketin yüksek menfaatlerini baltalayan bu kimseleri oldürme emrini bizzat vermek mecburiyetinde kaldığın: ve bu suretle vazifesini yaptığma kani bulunduğunu ifade ediyordu. Muğlalınm diğer müdafii, Cavid Oralı. bu vaziyet karşısında sanığın ,yazılı ifadeyi kabul ettığini, ayrıca ikrar etme?ine rağmen bu halın usule aykırı buluprînSunu, itirafı sözle yapması gerektiğini, niha^st ikrarm kesin bir hüküm ifade etmiyeceğini soylemiştir. Mahkem;nin oturuma verdiği kısa bir fasılada Muğlalı vicdanen rahat olduğunu ifade etmekte idi. Öğleden sonraki dunışmada Muğ lah beyanatta bulunmuş, fakat bu sözlerinde yazılı ifadesine aykın kısımlar göriilmüştür. Avukatı Hâmid Şevket, müveJckilinin rahatsızlığından ve yorgunluğundan bahisle, bu şekilde konuşmasını izah etmiş ve öğleden önceki beyanatının hakikate uygun olduğu cihe'inde ısrar etmiştir. Mahkemeye tekrar ara verilmiştir. Bundan sonra, dığer sanıklar müdafaalarım yapmışlardır. Rasim Saltuk ve Albay Şükrü Tüter, askerî disiplinden bahisle Muğlalıdan aldıkları emri nasıl yerine getirdiklerinı anlatmışlar, bu arada Şükrü Tüter, Orgeneralin itirafı üzerine hâdiseyi bütün teferruatile izah etmiş ve bu suretle vaziyet tamamile vuzuh kesbetmiştir. Kadı kızları Ge?ıc Tic. 3t ve Ekonomi Bakanımız sevimli Vedad Dıdeli, Meciıitefci boyanatınin bir yerinde diyor ki: «Hususî teşebbüs elindcki jahrikaların durumu ne ise devlet emrindekilerin durumu da aynıdır.» Eveeeeet, Üstad. Elbette öyle. Yalnız arada küçücük, ufacık, minnacik bir fark unutuhmışa benziyor: Hususî teşebbüsler kazançta; devlet fabrıkalart ise miitemadiyen zarar ediyor. Sebebini sorsak mı? Maamafih bu kadar kusur... D. N. Ingilterede genel seçimler dün yapıldı Şakava gelmez Sorıım Başmakaleden devam da yukanki söz üzerinde her birimiz biraz kafa yorsak yeridir. Doğru sözdür o, eskimez ve nıodası da geçmez. Olgun ferdler gibi, olgun milletler de herşeyden önce kendi vicdanlarında sorumluluk duygusuna yer ayınnafc zorundadırlar. Lala paşanm kafasını uçurmakla şımarık bir hükümdar belki sinirlerini yatıştırıp biraz ferahlar. Fakat millî kader bahis mevzuu olduğu zaman. biz vatanda; olarak kendimizi hükümdardan ziyade lala paşa yerine koymağa alışmalıyız. İyi veya kötü millet adına girişilen her te^ebbüste, üzerimize düs.en sorum payuıın komşumuzunkinden daha büyük olduğunu kabul edelim. Ancak bu takdirde halk idarcsinin yapıcı bir manası olabilir. NADİR NADİ Sofyadan gelecek Amerikalılar RattaraU 1 inci aahiiede Elçi bu akşam Sofyadan aynlıyor NcwYork 23 (R.) Bulcarist^ndaki Amerikan diplomatları ve ailelerinden mürekkeb ilk kafilenin cuma akşamı İstanbula müteveccihen Sofyadan ayrılacakları bildirilmektedir. Sofyada neşredilcn tebliğ Sofja 23 (a.a.) Bulgarlar. Birleşik Amerikanm Bulparistanla o!an diplomatik münasebetlerini kestiği hakkındaki haberi ancak bugün öğrenebilmişlerdir. Bu sabarıki gazetelerde yayınlanan hükumet tebliğinde keyfiyeün mesuliyeti Birleşik Amerika hükumetine yükleülmektedir. Esad Çağa istifa etmedi EHınkü akşam gazetelerinden bazılarında Demokrat Parti il idare kurulu üyelerinden iküıci başkan Emin Nihad Sözeri ile gene kurul üyelerinden Said Şamile parti genel başkanhğmca işten el çektirildiği ve hâdiselerle ilgili olarak D.P. Istanbul il başkanı Esad Çağanın da istifa ettiği yanlmıştır. Dün alâkadarlardan aldığımız ma lumatta, Esad Çağanın istifa etmediğı bildirilmiştir. toplanmağa başlamış ve bu konferansa Mısırın Avrupa ve Amerikanm büjük merkezlerindeki diplomatları iştirak etmişlerdir. Mısırın Ankara sefiri de bu diplomatlar arasındadır ve bu konferans çalışmalarına devam etmektedir. Bu toplantılar, Mısırın yeni bir dış politika, menfaatlerine ve isteklerine uygun bir dış politika araştırdığna hükmetmek mümkündür. İhtimal ki Mısır bu hattı hareket! e realizme doğru gitmektedir. bu da Mısır için mühim bir kazanc teşkil eder. Ömer Rıza DOĞRUL Duruşmada müdahil avukat Osman Şevki Çiçekdağ ile Hâmid Şevket arasında sert münakaşalar olmuştur. Mahkeme, sanıkların tahliyesi talebini red Baştarafı 1 inci sahifede detmiştir. Karar için duruşma 2 •1 Ingiliz ve Fransız donanma marta talik edilmiştir. birlikleri merkezî Akdenizde denizaltı tehlikesine karşı manevralar yapacaklardır. 2 İngilterenln Akdeniz filo Baçiarafı 1 inci sahifede ;una mensub gemilerle anavatan Manchester civarındaki Burnleydonanmasına mensub birlikler müş de İşçi aday kazanmış, komünist aterek tatbikata girişeceklerdir. day ise ancak bir kaç oy alarak Bu manevralar harb sona ereli depozıtosunu kaybetmiştir. Sabaha denberi Akdenizde cerevan ede kadar iki yüz elli kadar neticecek en mühim mantvralar olacak nin belli olacağı tahin ediliyor. tır.. Kazanan İşçi Bakanlan İngiliz deniz çevreleri, bütün bu Londra 24 'Sabah saat 3) İşçi manevraların ayru zamanda yapılpartisi Bakanlarmdan George İsacs dığma işaret etmskledirler. ile Corc Tomilson kazananlar arasmdadır. Liveıpool'da Muhafazakâr parti büyüklerinden Mr. David MaXurefyfe, bu daireyi İşçilerden kazanmıştır. Seçimlere iştirak nisbeti bazı Ankara 23 CTelefonla) Yeni yerlerde yüzde 70. Sazı yerlerde basın kanunu tasarısı hakkında yüzde 80, bazı yerlerde de yüzde noktai nazarlarını bıldirmek üzere seksen beşe varmıştır. Ankaraya gitmiş olan îstanbul baSON DAKİKA sın mümessilleri, hükumetle temaLondra 24 (Sab,ıh saat 3,30) sa gelmişler ve bu husustaki fikir Yetmiş beş intihab dairesindeki nelerini Başbakan Yardımcısı Nihad ticeler anlaşılmıştır. Bunların 50 si Erime ve Adalet Bakanı Fuad Sirİşçi, 25 i MuhafazaKârdır. 542 nemene izah etmişlerdir. tice kalmıştır. Ta^nıf devam etmekBu temas neticesinde, basın tem tedir. Şimdiki halde sanayi bölgesilcileri, mezkur kanun tasarısını lerinin neticeleri almmaktadır. hazırlamakta olan komisyonla işbirliği yaparak, bu husustaki mü Mussolini'nin metresine aid talealarını delillerile izah etmişler evrak bulundu ve tasarının matlub şekilde çıkması yolunda başarıh neticeler elde etRoma 23 (Nafen) Garda gölü mişlerdir. yakmlannda Gardone kasabasmdaMemnuniyetle habcr aldığımıza ki bir evde Mussolini'nin metresi göre, hükumet basm mümessille Clara Petacci'ye aid gayet mühim rinin haklı mütalealarını kabul et siyasî evrak bulunduğu açıklanmiştir. "maktadır. Petacci ailesi bu evrakendisine verilmesıni Jeoloji Kongresi yapıldı kuı bu teklif reddedilmiştir.istemişse de MuhaAnkara 23 (a.a.) Bugün saal birlerın bıldirdiklerine göre, Mus15 te Dil, TarihCografya fakülte solini harbin son günlerinde Alsinde Türkiye ieoloji kurumu yılhk manyada bulunduğu sırada Clara kongresi yapılmıştır. Kongreye İs Petacci ile temasta idi ve metresi tanbul Üniversitesinden bazı öğre bu sivasî evrakta hâdiselere vâkıf tım üyeleri de kaülmışlardır. bulunuyordu. Balılıların deniz manevraları İlk netice 2 martta bir Amerikan (ilosu geliyor Dokuz parçadan müteşekkil olan filo limanımızda bir hafta kalacak Bir müddettenberi tstanbulu ziyareti mevzuu bahsolan Amerikan filosunun 2 martta limanımıza gelmesi takarrür etmiştir. Gelecek filoda Amerikanın Akdeniz donanmasına mensub 17,000 tonluk Newport kruvazörile 45.000 tonluk Midway uçak gemisi, Larson, Gleunon, Goodrich Vogelgessang, Ellison, Wore muhnbleri ve Arnep ikmal gemisi bulunmaktddır. Misafir filo limanımızda bir hafta kalacakür. Bu miiddet zarfınia halk gemileri gezecek. misafirler çerefıne muhtelif resmikabuller tertib edilecekür. Filo mürettebatı 78 bin arasındadır. Beyoğlunda gemiciler için bir kantin açılacaktır. Filo, Visamiral Joan Barllantina'nın başkanlığmdadır. Vilâyet filo için, şu şekilde bir program hazırlamıştır: îstanbul Deniz Komutanı Amiral Fuad Uzgören beraberinde yardımcısı Albay Edib Şehsüvaroğlu olduğu halde 2 mart saat 10 da gemiye giderek Amiral Joan Barllantina'ya «Hoş geldin» diyeceklerdir. Saat 10.30 da Amiral Barllantina karaya çıkacak /e mutad merasimle selâmlanacaktır. Amiral Amerikan elçiliğine gittikten sonra saat 11.30 da Valiyi ziyaret edecektir. Aynı gün Amiral Fuad Uzgören tarafından misafirler şerefine 19 da bir kokteyl verilecektir. 7 martta da Vali misafirlere bir ziyafet, bunu takıben de bir suare verecsktir. Gemüer limanımızdan 8 mart sabahı ayrılacaklardır. Basın kanunu üzerinde çalışmalar PROF. NİMBUS'ÜN MACERALARI: rCUMÎIURİYET» in edebî romanı: l'azan: Concordia Mcrrel Siz hiç yalnızlık sıkıntısı çektiniz mı? Ben kenrlimi .dünyanın en ihmal edilmiş insanı telâkki etmekte h?klıyım. Jacquelinc. yavaş sesle: O halde .dedi. va''i'zlığın oe zor bir şey olduğunu herkesten daha iyi bîlirsiniz. Dcktor Duan oturdu: Jackie, dedi, söylesenize kazum. bu akşam size arkadaşlık etmemi tekliften kasdiniz, sırf benimle kavgaya bahane aıamak mıdır? Jacqueline, sinirlenmişti. Sesini yükseltti: Benimle beraber oturmaça kcndinizi rr.ecbur saymayın, rica ederim Her şeye fena mana veriyorsunuz. Munasebetimizi daha çetin, daha sıkıcı hale getirmeğe adeta uğraşıyorsunuz diyeceğım geliyor ! Sustu, sık sık nefes aldı. Duan elini uzattı, Jacqucline'in elini tuttu. Genc kadını, kendi orurduğu koltuğun Haha yakmın.ı çekti. tâ gözlerinin içine bakarak; Jacqueline, dedi! Yoksa, kte Ronald, sizin o tarzdaki hare etmek için hiç bir şey sormıyacağıketlerinize şimdi hak veriyorum.. ma söz verdim. Siz de, beni memGenc kadm, bunu söyledikten nun etmek içia bir şey yapmak issonra, başını öteye çevirerek ilâve ter misiniz? etti: Ne gibi bir şey? Yaln:z, evlenmemiz meselssi Biraz istirahate çekilin! müstesna! Doktor bir lâhza düşündüktan Saniyeler, ısrarlı bir sükut için sonra sordu: Çeviren: HAMDİ VAROĞLU de geçiyordu. Jacqueline ,sordu: Siz de beraber gelecek misiniz? ğmiz sırf benimle beraber bulun Söyleyin, beni size varmağa Jacqueline tereddüd etti. Dokmak mıydı? niçin mecbur ettiniz, söyleyin! torun haşin sesi, nasü bir cevab Duan, bu suali, âdeti olduğu ü Doktor Duan bir sıçrayışta ayağa beklediğini tahmin ettirmiyordu. zere patavatsızca sormuştu. Nite kalktı: Eğer... Bana ihtiyacmız arkim, halecanla beklediği müsbet Benden cevab istemeyin. de sa .. gelirim, dedi. cevab yerine, Jacqueline'den şu di. Bana bu mesele hakkında katDoktor, tekrar kapıya doğru y l mukabeleyi işitti. iyyen sual sormayın! rümüş, yarı yola kadar gelmişti. Maksadım ^adece, bana yapJacqueline'in kalbinde hafif bir Ne münase'cet! Size ihtiyacrn tığınız iyiliklerden dolayı size te ümid belirmişti. yok, dedi. Allah aşkına, benim için şekkur etmekti. Zihnim çok da§: Bana bunu izah etmiyecek mi kendinizi üzmekten vazgeçin. Kennık olduâu için bu işi şimdiye ka siniz, Ronald? dedi. di sıhhatimle kendim meşgul oladar yapamadım. Duan, hiç bir şey söylemeden cak kadar yaşım büj'ük!. Böyle diyerek ellerini çekti. Bu sözü söyledikten sonra odabakışlarını, kendisine doğru kalkan Teşekkür etmenize hacet mavi gözlere daldırdl. dan çıkü. yok... Bilâkıs... Benim size teşekHer şeyi göze ahp hakikati söyJacqueline. şaşırıp kalmış, yekür etmem lâzım. lemeli miydi? Bunun zamanı gel rinden kımıldamamıştı. Akşamı ken Size minnettarım.. Çok min miş miydi? disile birlikte geçirmesini Du*nnettanm, Ronıld... Babama olan Jacqueline'in bakışlarında, um • dan istemek gibi zararlı bir düşünhizmetleriniz o kadar büyük ki. duğu cesaret verici ifadeyi bulama ceye nereden kapılmışü? Yalnızlık, Babama karşı gösterdiğiniz yaxın dı. Boğuk bir inilti çıkararak ka bu münakaşaya yüz kere mürecalâkayı vaktile yanlış tefsir ettiği pıya doğru yürüdü. cahtı. Jacqueline, doktorun üzemi dr.5ündükçe utanıyonjm. Beni Genc kadm, ona seslendi: rinde, binbaşı Aston'un izafe etaffedebilecek misiniz acaba? Ronald! Gitmeyin. Size bir tiği nüfuza hic de sahib olmadığı Sizinle benim aramda, bunun daha bu suali sormıyacağım, söz Vanaatine vardı. lâfı bile olınaz. Hâdiselerin. beni. verıjcrum. Bir kelime daha söyGunler geçtıkce genc kadının Csize yüklemek zorunda bıraktığ) j o " ^ " İT1. züntüsü arüyordu. Hiç şüphe yok, kuifetlerden dolayı gocunmağa Hn Doktor, aheste adımlarla geri doktor, doğruca bir hastahğa gididefa hakkınız vardı. Çok riefa ha dondu Jacqııclmc dudakları çocuk yordu. Buna mâni olmak için eşin davrandım. ama. inanın ki, ö gıbi titriyerek ona gulum^ccli: linden hiç bir şey gelmiyordu. lscunüzü aldınız, Jackie. Ronald, dedı, sızi memnun tirahat etmesı içın en küçuk oir 5 4 imada bulunsa, Duan öfkeleniyor, kendisini rahat bırakmasmı söylüyordu. Bir gün, öğleden sonra, Frida Beaumont, Jacqueline'i ziyarete gelmiş, onu yalnız bulmuşru. Yanaklannda hâlâ gözyaşı izleri vardı. Madam Beaumont, ne zaman kederli bir kadm görse pek memnun olurdu. Üstünlüğünü belli etmek için bu fırsatı derhal yakaladı. Hassas ve merhametli insan rolü oynıyatileceğini hemen anlamışîı. Bir iki cümlelik bir girişten sonra: Şekerim. dedi. sakm gizlemeyin. Mesud olmadığınızı açıkça görüyorum. Ağlamışsınız. Bu «şekerim» sözü, Jacqueline'in üzerinde. yüzüne indirilmiş bir kırbaç tesiri yaptı. Lâkin, canının sıkmtısını belli etmedi. Aklma, birdenbire bir şey gelmişti. Bu, aşkm ilham ettiği bir fıkirdi. Madsm Beaumont'un, kendisine belki de yardım edebileceğini düşünmüştü. Çok nefret ettiği bu kadını ,şımdi muhtemel bir müttefik gibi görüyordu. Gururunu çiğnedi, mukaddemeye lüzum görmeden: Madam Beaumont, bana Mr yardımda bulunabilir misiniz? dedi. Frida, ihtiyatlı davramyor, çekingen duruyordu. Yardım mı?. Elbette... Size bir yardımda buiı:nmaktan ze'/k duyarım... Buna sızin de şüpheniz yoktur, değıl mi? Ne arzu edıyorsunuz? (Arkası var) Baştarafı 1 inci sahifede Içimlerinde muhafazakârlar, gafıl vrupanın pek yakın tsn hepsi de, herkesi mutlaka reyin avlanmış olduklarmdan, seçimi tay rihini bilenler Ispan;| kullanmağa teşvik ediyor ve betmiş olduklarmı iddia ediyor ve hâdiseleri sıralarında ya< reylerın herhangi bir israfa uğ bu defa işcilerle ciddî bir surette söylüvrrlardı. pılmış olan seçimlerde iikönce Fran« ramaması için kesin bir mazereti boy ölçüşeckelerini olmıyanın bu vazıfeyi ifadan ge Bu yuzden iki taraf da, bütün kuv sanın komünistliğe >üz verdiginl n kalmamasını istiyordu. Bunun vetini tam manasile seferber etmı? ve o tarihten sonra Fransada koneticesı olarak her yerde, herkes ve bütün kuvvetini kullanmak is münizmin gitgide artan bir tempo reyini vermek içın tehalük gös temiştir. Seçimin müstesna hususi i!e gelistiğini hatırlarlar. Bu hal İkinci Clhan Harbinde Fransanuı yeti bu noktadadır. term°kte idi. başına gelen belâlarda ne dereceye Bazı müşahidler, en ileri gelen Rey vereceklerin sayısı 34 'kadar müessir olmuştur? Onun oiki siyasî partinüı çıkaracakları me kiisur milyon rasını harb tarihini yazanlar izah Memleket halkmdan reyini busların sayısı arasuıda pek az etsinler; fakat muhakkak olan şukullanacak yaşta olanlann saytsı, fark olacağı ve bir kaç aya kadar dur ki bugün Fransız komünistleri34.410.306 dır. Bu sayının büyük yeni seçimler yapılması lâzım gele jnin bası olan meşhur Thorez harb bir kısmı reyini kullandığı iç n, ceği kanaatini belirtmişlerdir. Bu, içinde Ruslarla Almanlar ittifak esandık başları her yerde kalaba partilerden birinin hafif bir çoğun dince Fransa aleyhine Almanlarla lıktı ve herkes tam bir intizam luk elde ettiği takdirde dahi vu işbirliği yapmış ve hattâ askere çave alâka ıçinde vazifesini yap kuagelebilir. Uzmanlardan bir çok« iğınldığı sırada Rusyaya kaçarak mıştır. larmın kanaatince, bir hükumetin ;bu hizmetten de kurtulmuştu. Mem Bugün her yerde göze çarpan iktidarda kalabilmesi için 40 veya leketine karşı vaziyeti bö'jle olan bir manzara bılhassa, kadınların 50 mebusluk bir çoğunluk sağlamak bu adam bir iki sene e\^'el beyarey vermek içın sandık başlarına elzemdir. Zira bir İngiliz hükumeti natta bulunarak Fransa, Rusya ile koştukları idi. Rey vermenin ev için, önemli bir konuda Avam Ka jharbe tutuşursa Fransa aleyhine bütçesile, ailenin gelır ve gıderi marasında yenilmesi halinde, istifa silâh kullanacağinı söylemek suretile hıyanetini de gizlememİ! tL ile alâkasının herkes tarafından etmek adettir. takdir olunduğu, kadınların seçilşte bugünkü Fransız komünizmi, 1922 denberi yapılan seçimler me iştirak etmelerinden apaçık 1922 den başlayarak seçim neti hattâ bugünkü komünizm budur. anlaşılıyordu. Çocuklarını ellerinden tutarak sandık başına ge celerine bir göz atıldığı takdirde, Bunu bir siyasi mezheb sananların len kadmlara sık sık tesadüf edi bu defaki seçimin bir dönüm nok gafleti yüzünden dünya bin bir za| rara uğramıştır. Halbuki adamlaruı tası teşkil ettiği d«rhal belirir. liyordu. istediği şu; Kuvvet esası üzerine 1922 de (yani Birinci Dünya Har Yaşh erkeklerin ve yaşlı kadınbinden sonra yapılan ilk genel se dayanan bir azınlık diktatoryası ların seçime iştirak için gösterdikçimde) Muhafazakârlar 410, İşçiler kurmak. Bunu guya amele ve çiftleri gayret de pek belliydi. 142, Liberaller 59 azalık kazanmış çiye mal etmek. Halktan her riirlii Churchill'in seçim bölgesinde lardı. O zaman İşçilerin yıldızı he hak ve hürriyetleri almak. Aç ve atılan ilk rey sefil bırakarak hükumetin her isteChurchill'in seçim bölgesindeki nüz parlıyordu. 1923 te seçimler tekrar yanilenmiş. Muhafazakârlaı diğini yapacak derekeye düşürmek. sandığın başına gelen ilk şahıs 96 Gık diyeni ezmek. Dısan memleyaşmda bir kadmdı. Bu kaduıı heı 258, İşçiler 191, Liberaller de 157 ketlerle teması kesmek ve orta biri seksen yaşında olan iki kadın üyelik kazanmışlardı. Bu netice çağdan da fena blr idare ile memtakib etmiştir. Kardifte sandık ba tngiüz genel oyunda bir tereddüd lekeri sömürmek. şına ilk gelenin, doksanlık bir ihti ifade ediyordu. Bunun böyle olduğunu anlamak yar olduğu görülmüştür. Bunun üzerine, 1924 te bir genel Genc kadmlar da seçimlere iş seçim daha yapılmış ve Muhafaza için komünist memleketlere bakmak tirak hususunda hiç bir veçhile kârlar 412, İşçiler 151 ve Liberalleı kâfidir. İşte Rusya, işte Rumanya, geri kalmamışlar ve bu yüzden 39 üyelik kazanmışlardı Bu netice Bulgaristan, Macaristan, Lehistan, sandıkların başı hiç bir yerde bir nin ifade ettiği istikrar 1929 sene Çekoslovakya falan filân. lâhza boş kaldığı göze çarpmamış sine kadar devam etmiş, 1929 da Fransada da kurtuluşu muteakıb yapılan genel seçim gene bir te komünistler parladılar. Çünkü Alür. Hartâ Lancshire bölgesindeki reddüd ve teşettüt ifadesi olarak manlar irtifakı bozup Ruslara hüPreston manastırında bulunan on göze çarpmıştı. Çünkü Muhafaza cum edince onlara düşman olan mukavemet rahibe bugün oylanni kullanmak kârlar 260, İşçiler 287, liberalleı komünistler içerideki hareketine katıldılar, bu yüzden üzere, bu manastırm tarihinde ilk de 59 üyelik kazanmışlardı. defa olarak manastırdan çıkmışlaı Bu teşettüt uzun sürmemişti. biraz itibar kazandılar. Hattâ az ve oylarını kullandıktan sonra geri Çünkü 1931 de yapılan seçimde kalsm iktidara bile geçeceklerdi. O dediği döimüşlerdir. Muhafazakârlar kahir bir ekse giinden bugüne frenklerin Tayyarelerle seçim dairelerine riyet kazanmıslardır. îşçilerin gibi •köprii altından çok su aktı» gidenler talihi çok fena dönmüştü. Bu se ve komünistlerin artık hakiki niElhasıl büyuk küçük herkes çimde Muhafazakârlar 521 ve İş yetlerini herkes anladı. Komünistreyini kullanmak hususunda her çiler 52 üyelik kazanmışlar, Li ler Rusya veya Rus niyetleri aleyzpmandan fazla hararetli bir istek beraller de ancak 33 mebus çı hine olan her şeye muanzdır. Atlantik paktı, Marshall plânı. Birgösteriyor, seçim dairesinden uzak karabilmışlerdi. leşik Milletler davası falan filân. olanlar tayj'arelerle, vaktinde se1935 seçimlerınde İşçilerin yılŞimdi de iki esaslı işi baltalamaçim dairelerine koşuyor, memleket dızı biraz parlamış ve bunlar 431 dışında olanlar reyelerini posta ile Muhafazakâra karşı 154 üyelik ya kalkıştılar: Atlantik pakrınıa icablarmdan olarak Amerikanın bu yetiştirmeğe ehemmiyet veriyor, kazanmışlar, Liberaller de 21 yahud memlekete geliyor ve reyini mebus çıkarmışlardı. Harb dola pakta dahil milletlere verdiği askullandıktan sonra geri dönüyor yısile seçimler yapılmamış ve kerî malzemeyi taşımamak ve Hindiçinlde Fransaya ve orada ktıruldu. ancak 1945 te yapılan seçimlermu? olan yerli hükumetlere karşı Posta ile gelen reyler arasında de îşçiler ekseriyet kazanmışlar, kaldırmıs olan komünistlerin 393 mebus çıkarmışlar ve iktidar biri, İngilterenin en yaşlı seçmenitepelenmesl için bu memleketlere ne aiddir. Bu da Dorchester'li ihti mevkıine geçmişlerdi. Muhafa gönderilecek silâhların sevkini geyar bir kadındır ve 107 yaşındadır. zakârlar ise ancak 213 mebus cikrirmek suretile asi komünistlere luk kazanmışlardı. 40 yıl Türkiye tcbaasında kalan yardım etmek. Bu yüzden bu defaki kavga Bu maksadlarla komünistler liseçmen Ömründe Türkiyeyi görmemiş ol kati bir netice almayı istihdaf man amelesine grev yaptınnışlardır. duğu halde kırk yıl Türkiye va etmektedir ve bu yüzden büyük Hüıdiçbıide Fransız askerini veya tandaşı olarak yaşamış olan ve biı bir ehemmiyet kazanmış bulun Fransız halk ve taraftarlanru kesenlere, öldürenlere karşı harb ekaç sene evvel İngiliz tabiiyetine maktadır. denlerin silâhını göndermek istegeçmiş olan bir seçmen, bugün ilk mivorlar. defa olarak reyini kullanmak imBunun manası hıyaneti vataniye kânmı elde etmiştir. Peter IlHng adını taşıyan bu artist bugün ilk Baştarafı 1 inci sohifed» değil de nedir? Hangünizin havsalası böyle bir hareketi, siyasî bh? defa oyunu kullanmışür. İzmirin seçim kurulu başkanları mülâhaza diye telâkki eder? Si26 milyon seçmen oyunu kullandı belli oldu yasî mülâhaza ve kanaatler bir Akşam saat dokuza kadar rey tehlikeye İzmir 23 (Telefonla) tzmir vi memleketin selâmetini verme işi devam etmiş, daha sonra lâyetinde seçim kurulları başkan sokamaz. ahali neticeyi ilân edecek yerlerde İşte nihayet bu mantık Fransada lıklanna tayin edilen hâkimler anbeklemeğe başlamıştır. Hükumet laşılnuştır. İzmir vilâyeti seçim ku tecelli etmiş. böyle baltalama hahalkın istira'ıatini ve istediği .aruluna îzmir asliye hukuk hâkimi reketi yapanlarj ölüm cezasına kaman evine dönmesini temin iin Servet Tan, İzmir merkez ilçesi se dar sürükliyecek yeni hükümlerle nakil vasıtalarırun bütün gece çaçim kuruluna gene asliye hukuk ceza kanununun bu füllere aid hühsmasını, otellerin, sinemalar'n. hâkimi Müfid Tarın, Kuşadası se kümlerini ku^etlendirihneye tekahvehanelerin açık kalrrasmı em çim kuruluna Şefik Şakrak, Mene şebbus edilmiştir. retmiştir. Neticeler ahndıkça, muhte men kuruluna ceza hâkimi Enver Yakında Fransız mebuslar meclif yerlerde ışıklı harfleıle ilân o Agâr, Urla seçim kuruluna hukuk llsinin kabul edeceğinden emin ollunacaktır. Londranm ve bütün hâkimi Şerif Kayhan, Torbalı se duğum bu hükümlerden sonra koşehirlerin sabaha kadar nrticeleri çim kuruluna, sorgu hâkimi Kud münistlerin biraz daha uslu oturabeklivecesi To'rü'mektedir. ret Çuvgın, Çeşme seçim kuruluna caklanna eminim. Çünkü bütün Tahmin olunduğuna göre 34 mil Mustafa Karaoğlu, Kemalpaşa se bu hıyanet ve taskınlıkları kar.'inun yon küsur seçmenden 26 milyonu rey çin kuruluna Enver Okvuran, Sö müsaadesinden istifade ederek \avererek rekor kırmış bulunmak ke seçim kuruluna Tahsin Çerik, pıyorlardı. Artık herkes anlanutır: tadır. Seferihisar seçim kuruluna sorgu Komünîstlerin sakası yokhır, tepeAttlee oyunu posta ile gönderdi hâkimi Bayan Sakar baskanlık e lenmezlerse tepelerler. 250 kadar seçim dairesinin neti deceklerdir. B FELKK celeri bu gece ilân olunacaktır. Seçim Kanunu dün İstanbula Sandıkların gerisi yann sabah tasîsveçe şarab ihrac edildi tebliğ edildi nif olunacak ve öğleye kadar tekIsveçra talebl uzerıne dun Tekirmillenecektir. Yeni seçim kanunu dün Vilâyete (Jağdan 45 000 lıtre donıısek beyaz İşçi Bakanlardan on kadannm tebliğ ediJmiştir. Vilâyette bu işin şerab ihrac edilmiştir. neticesi bugün anlaşılacak, Mr. hazırhğile meşgul olan komisyon, Churchill'in dairesi ise yarma ka matbaadan cetvelleri olarak muhDoktor lacaktır. tarlara göndermiştir. Mr. Attlee, oyunu po=ta ile gönDiğer taraftan her kazada muhZEKÂVET ORAL dermiş, Mr. Churchill oyunu bizzat tar ve nahiye miidürleri toplannsı ile avukat kullanmıştır. yapılarak kütüklerin ne suretle Orhan DURSUNKAYA Gerek Attlee, gerek Churchill doldurulacağı kendilerine izah eseçim dairelerini gezmişler ve halk dilmektedir. Cumartesi gününden nişanlandılar. tarafından alkışlanmışlardır. itibaren kütüklarin doldurulmasına Kırklareli Seçimin hususiyeti başlanacaktır. Gerçi Ingilterede her genel seAyrıca seçim kanununun 16 ncı çim, aşağı yukarı aynı manzarayı maddesi mucibince kütüklerin haarzetmiştir. Fakat bu defaki genel zırlanmasında parti müşahidlerinin seçim müstesna bir hususiyeti haiz bulunabileceği alâkalılara tebliğ bulunmaktadır. Sebebi de bu defa edilmiştir. İşçi Partisinin muhafazakârlarîa Yüksek seçim kuruluna katılaiktidar mevkii üzerinde kesin bir cak olan Danıştay üyeleri Bugün çıkan MİZAH savaşa girişmiş olmasıdır. 1945 seAnkara 23 (a.a.) Danıştay uMecmuasına buyurun! mumî heyeti bugün toplanarak MEVLÎD yüksek seçim kuruluna katılacak Rahmetll eşım ve annemiz AYŞE KÂMİLE DURUKAL'ın olan beş Danıştay üyesini seçmişvefatının 5 mci yıldönümü dolayısıle tir. Seçilenler junlardır: Cudi Özal, aziz ruhuna ithaf edümek üzere şu Baha Arkaç, Cemal Yorulmaz, İb batın 26 ncı pazar günü öğle natnazı rahim Senil, Salilı Tezcaner. İlk adaylar Yemek Sergisi Açıldıî nı muteakıb saat 14 de Sultanahmedde Fıruzaâa camıinde Mevlid okutturulac&ğından arzu edenlerin tesrineri rica olunur. Hüsnü Sadık Durufcal oilesi * * * Babamız ve aile büyüğümüz MEVLİD Kapandakik e$rafından merhum Hacı Halil zade mahdumu emekli J. Albay Nurl Vuralm kardeîl/ tüccarcan İdrls KarakayaLnın amcası, merhum e. mekll topçu Albayı HALİL TÜMER'in ! vefatl dolayıslle i 26/2/950 pazır i gunu 8|le namazını muteakıb Beyazıd carallnde Mevlidi Şerif okunacağından kendisini sevenlerle arzu edenlerin te?riflen rica olunur. Aılesı RİFAT TOPALOĞLU'nun ruhuna ithaf edılmek uzere 25 şubat 1950 yarınki cumartesi giınu bgle namazını muteakıb Beyazıd cfn'i serıfinde Mevlidi Nebevî okutturulacağından arzu buyuranların teşnfleri rica olunur. Yaşında ! Blr senedır gönülleri fetheden bu güzel mecmua cumarte8İ günü değişlk mevzular. bir çok yazrtar ve görülmemış reslmlerle c^ıyor I Çocuklara Ahlâk Ders! Basladı! Bugün çıkan MİZAH Mecmuasında görünüzü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog