Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Feridun Fazıl Tülbentçi nin yüzlerce yerli ve yabancı v«sikaMn ışığı altında yazdığı adlı büyük tarihi roman kitab halinde çıkmıştır. Yedi yüz küsur sahife tutan bu eserde, Osmanlı Devletinin kuruluşunu ve onun bânisi Osman Gazinin hayatau, muzaffer savaşları, askını, ızürabını merak ve heyecanla okuyacaksınız. OSMANOĞULLAftl u m h u riy et Z8 flCI Ahmed Oğuz SARUHAN La Fotıtaifte'den MASALLAR La Fontaine'den 103 masal^JÖ. resüo, Eşsiz ve manzum tercüme. 100,kuruş. İNKİLÂP KÎTABEVİ 9174 KURUCUSUrYUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa : 24290 23 I 950 AHMED HALİD JCitab*vi Ingilterede seçimler bugün yapılıyor Kat'i neticeler ancak cuma günü akşamı ilân edilebilecek GaUup Enstitösü işcilerin yüzde 45, mahafazakârların 43,5, Daily Ekspres ise mahafazakârlaruı yüzde 46, işçilerin 44,5 kazanacaklannı bildiriyorlar Sovyet tehlikesi Başkan Trumatı dün mühîm bir nutttk söyledi «En büyük tehlike, komüpinnin kuvvet istimalile nüfuzunu genişletmeğe çalışan silâhiı bir emperyalizmin âleti oluşudur» Ticaret ve Ekonomi Bakanı dün Necliste plânsızlık iddialannı reddetti Dicleli, mensucat fiatlarının inme temayülü karşısında tacirleri dikkatli olmağa davet etti Ankara 22 (Telefonla) Meclis bu sabah Raif Karadenizin başkanlığında toplanarak Ekonomi ve Ticaret Bakanhğı bütçesinin müzakeresine devam etti. Ali Rıza**Artunkal, serbest ticaret rejimi kabul edildiğine göre, istihsalimizin bundan müteessir olmamasj için, Ticaret Bakanhğı tarafından tedbir ahnmasmı istedi. Ali Rıza İncealemdaroğlu, Toprak Ofisin lâğvının doğru olacağmı ,bu Ofiste yapılan yolsuzlukların meydana çıkarılamadığını söyledikten sonra, sa Arkası Sa. 4. Sü. 7 de iklisadt program meselesi AleJCandria (Virgirüa) 22 (A.P.) Başkan Truman, George Washington'un masonluk anjdında yeni bir heykelinin rekzi dolayısils bir nutuk söylemiştir. Başkan Truman da 33 dereceli bir masondur. Başkan, komünizmin kuvvet istimali tehdidinin hür dünyaya bir meydan okuma olduğunu söylemiş ve şöyle devam etmiştir: « Dünyanın bir çok kısımlarında insanlar daha iyi bir sosyal nizam aramaktadırlar. Kendilerine daha .büyük hürriyet, daha geniş imkânlar sağhyacak bir yaşama tarzı istemektedirler. Bu idealler, bunlan tahrib etmek istiyenlerin öldürücü taarruzuna maruzdur. Bu düşmanlarm en mütecavizi bugün komünizmdir. Komünizm, daha iyi bir hayat hakkında sahte vaidlerle insanlan hürriyetlerinden ferağate kandırmağa çahşmaktaiır. Fakat komünizmin en büyük tehlikesi, ileri siirdüğü sahte vaidlerde değildir. Bu büyük tehlike, komünizmin, kuvvet istimalile nüfuzunu genişletmeye çalışan silâhl: bir emperyalizmin aleti oîuşundadır.» Mr. Truman, Rusyanın reddetmiş olduğu milletlerarası kontrol I olmaksızın atom silâhlarınm tefti I şini gozdnünde tutan her hangi bir ! Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ' Yugoslavyado yapılan son seçimlerde Mareşal Tito reyini kullanırken Seçim Kurulları Başkanlık edecek yargıçların listesi hazırlandı ChurchiO bir seçim nutkunu söylerken Attlee bir seçim toplanüsında ,«25 îrt daıresinin her birinde Muhafaza nuyorlar. Reylerin tadadı saat dokuzdan kârlarla Işçiler birbirile uğraşmatadırlar. Liberaller bu dairelerin sonra başhyacak ve her yarıro saancak dörtte üçüne iştirak etmiş at başında radyo ile neüceler bil Arkası Sa. 3. Su, 6 da lerdir. Komünistlerse ilk defa ola Nefsimizi murakabe devam eden seçim savaşı bugün son bulmuştur. Yann (bugün) sabahın yedisinden itibaren herkes rey venneğe başlayacak ve rey verme faaliyeti akşam dokuza ka Tito'nun Vietnam âsilerini ! tanimasi manalı MünS'i Ince demokrat bir memkleket halkı olarak sonra da tarizm davasının ekonomik ehemmiyetine inanarak kendi kendimize bir takun vazifeler yiıklemek zorundayız. Demokrasinin ilk unsuru hürriyet, hürriyetin de hududu diğerinin hürriyetidir. Arbk bir alfabe kadar herkesin bildiği bu bedibi kaideji arasıra haürından çıkaranlar olduğunu hâdiseler bize gösteriyor. Milletler demokrasiye, onun âdabına riayet ettikleri derecede müstahaktırlar. Bemokrasi denilen şej Bir müddettenberi şehrinüzde zevk oldu. Dünya sağlık teşkilâtıbir memleketi huzur ve sükuna, umran ve refaha kavusturacak kati tetkiklerde bulunan Birleşmiş Mil nın hazırlamış olduğu plân üzerintesirli bir eksir değildir. Rusya ve Jetler sağlık teşkilâtı verem uzmanı de Sağhk Bakanı ve diğer Bakanpeykleri. bir de İspanya istisna edi Dr. Etienne Berthet, dün sabah lıklar ileri gelenlerile tamamen lirse bütün dünyada demokrasi Sağlık ve Sosyal Yardım müdür anlaşmış bulunuyorum. İstanbulda vardır fakat bu rejimden alınan luğune giderek Dr. Faik Yargıcı ile Sağlık Müdürü, Verem Mücadele netice o memleketler halkının de bir müddet görüşmüştür. Dr. E kurumu ve Kızüay üye \e başkan Seçimlerden sonra toplanacak mokrasiyi âdab ve erkânile kabul tıenne Berthet, bundan sonra, ken ları, dispanser ve sanstoryom dokC. H. P. Kurultaymın bu ve tatbik etmelerile mütenasib ve disile görüşen basın temsılcilerine torlarile görüştüm. Şimdiye kadar meseleyi görüşeceği söyleniyor verem mevzuunda başardığınız büçesidlidir. Meselâ Cenub Amerika aşağıdaki demeçte bulunmuştur: cumhuriyetlerinden bir kaçında her İstanbulda olduğu gibi An yük işleri müşahede ettim. Bu işAnkara 22 (Telefonla) Cumsene siiâhlı hükumet darbeleri ve karada da bu mevzu ile Jgili Türk leri idare edenlerin dirayeti ve huriyet Halk Partisinde kurultay kaıısıklıklar çıkmasına ve memle şahsiyetlerile yaptığım görüşmeler, mevcud tesislerin mükemmelliği sa meselesinden doğan tartışmalar ta Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ketin huzuru bozulmasına oralarda benım için hakikaten büyük bir Arkası Sa. 3, Sü. 6 da mevcud olan demokrasi mâni olannmaktadır. Dünya Verem Savaşına Türkiyeden başlanacak Anayasa tadilâtı Rusyanın Yagoslavyayı dünya koırütıist hareketi dışuıda bırakmağa muvaffak olmadiğı belirtiliyor Birleşmiş Nilletler Sağlık Teşküâtı verem dün bir basm toplantısı yaptı uzmanı Ankara 22 (Telefonla) Seçim Kanununun dünden itibaren yürürlüğe girmesi dolayısile, Adalet ve İç İşleri Bakanlıkları kendilerini alâkadar »den hükümler üzerinda derhal faaljyete eeçmişlerdir. Öğrenjl',1»^ £** ü v e i l c e kurullarma bajkanhk edecek yargıçların ilstesi Adalet Bîkanlığmca hazırlanmış ve bu yargıçlara telgrafla tebligarta bulunulmuştur. Seçim kurulları 15 gün içinde toplanarak sandık yerlerini tesbit edeceklerdir. Diğer taraftan kanunun geçici tnaddesi yüksek seçim kuTUİunun bir hafta içinde teşekkülünu âmir olduJundan, Adalet Bakanhğı Danıştay Paristen bUdirildiğine göre, Fran Belgrad 22 (A.P.) Yugoslavya Arkası Sa. 3, Su. 8 de dün akşam, Fransa bakımından asi sa ile Yugoslavya arasında yapüsayılan Ho Chi Minh'in Vietnam makta olan ticaret muzakereleri, daki hükumetini tanımış ve böy bu hâdiseden müteessir olmıyacak lece Rusya ve peykleri gibi hare tır. Fransa Dış İşleri Bakanlığının ket etmiştir. Yugoslavya Dış İşleri bir sözcüsü bu yolda beyanatta buBakanı Kardelj, hükumetinin her lunmuştur. Fakat diğer bir sözcıi, milletin bağımsızlığına ve tamam Yugoslav hareketinin dostça bir Arkası Sa. 3, Sü. 4 te lığına hürmet ettiğini bildirmiştir. D.P. şehrimizde bir seçim kursu açacak Amerikamn Sofya elçisi Mr. Heath Mecliste bir fıırsız yakalandt Muhasebe kasasına anahtar uyduran odacı 1700 lira çaldığını itiraf etti Demokratlar secin hakkında ayrıca konteranslar da verecekler Ankara 22 (Telefonla) Büyük Millet Meclisindeki gazeteciler locasında bir kaç akşamd:r geceyi geçiren Meclis zabıtasma mensub ko lardan birini suçüstü yakalamıslardır. Gazeteciler locasının koridora açılan kapısı, dilekçe komisyonu odasmın ta karşısmdadır ve Meclis muhasebesine aid kasaUrdan biri bu odada bulunmaktadır. Bu küçıik kasaya bırakılan paraların daima eksildiği görülmüş ve bu kasava Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Demokrasi rejiminin en çok korkulan mahzuru hürriyetleıjn körüye kullanılması ve baskalaruıın hürriyetine tecavüz edilmesidir. Dünyada hürriyet olmıyan memleket yoktur; Rusyada dahi hürriyet vardır; fakat bu orada peb mahdud insanlara hududsuz olarak nasib olmaktadır. Demokrasi, Snsan haklarından olan hürriyeti bütün millete müsavi paylarla tevri eder. Bu hürriyetlerin kötüye kullanılması demek, başkalarmın hürriyetlerine ve haklarına tecavüz demektir. Bİ7de bu hürriyetlerin mahdudda olsa şurada burada fenaya kullanıldığını gösteren hâdiseler oluyor. Spor müsabakalan gibi kütleye izafe edilmesi kolav olan yerlerde beş on kisinin cezbeve tutularak ve demokrasiye güvenerek, nizanı %e terbiye harici asırı bağı' rıp çağırmaları demokrasi ile asla münasebeti olmıyan ve oradaki haîbın, müsabıklarm, nizam ve idare mümessillerinin müsabakayı serbestçe ve kendi vasıflarına gore paylaşmalarma mâni olan ve memleket spor terbiyesini lekeleyen bir harekettir, kanun eli ile tanzimi lâ'imdır. Bunun yanına bir de hele su günlerde üzerinde hükumetin ve milletin ısrarla ve inanarak durduğu turizm endişelerini eklersek bu çesid hürriyet suiistimallerinin yapacağı fena tesirin genişliği gözümüzün önünde belirir. Turizm demek, dıs seyyah celbi demektir. İçeride gezip dolasanlar belki bir ekonomik hareket uyanCUMHURİVET Arkan S*. 3, Sü. 5 te Ne idim ve ne oldum? Hâlâ anlıyamıyorum! MuMMolinVnin Hapishane Hattratan: 4 D. P. İstanbul il teşkilâtı seçim cilde ilçe dahilinde de seçim ekip» hazırlıklarına başlamıştır. Seçim eri teşkil olunacaktır. D. P. ü teşkilâtı, Seçim Kanunu hazırlıklarile ilgili olarak il propaanda komitesi seçiminin idaresini hakkında halkı daha fazla aydin Arkası Sa. 3, Sü. 7 de kolaylaşürmak üzere bir ana seçim kursu tertib etmiştir. 1 mart çarşamba günü faaliyete geçecek olan bu kursa her Buigaristandaki Amerikan ilçeden bir ekip katılacaktır. Ekipler, kursta Seçim Kaırununun tatmenfaatlerini İsviçre bikatı hakkında gerekli nazarî ve Hususî bir komUyon tarafından hazırlanan raamelî hazrrlığı yapacaklar ve seçihükumeti koruyacak min kanunî cereyanı üzerinde en por üzerinde Gelirler Umum Müdürlüğü tetLondra 22 (B.B.C.) Amerika küçük tereddüde düşmiyecek şekiklere başladı ile Bulgaristan arasındaki siyasî kilde yetiştirileceklerdir. Aynı şemünasebetlerin kesibnesi üzerine İsviçre hükumeti, Buigaristandaki Amçrikan menfaatlerini korumayı üzerine ahruştır. Daily Telegraph'a göre şöyle denmektedir: «Bulgar tnakamlarınm zulümlerini gorecek bir müsahidin mevcud olması dahi, komünistleri sinirlendirmiş ve bunlar elçilik erkânıru öldürmek ve zulüm vapmak suretile Savcılık, neşriyatı Amerikan elçisi Mister Heath'ın Arkası Sa. 3. Sü. 7 de yasak etti Peykler ve Amerika Muamele Vergisi Handan Sesenelin olumu Trabzonda büyük bir dağ parçası koptu Kaya, yüz metrelik sahada derey kapattı, sular evleri tehdid edij or Trabzon 22 (a.a.) Dün Trabzon Akçaabad yolunun yedinci kilometresinde Sera deresınin mansabına yakın yamaclardan bırinden buyuk bir dağ parçası koparak derevi karşı yamaclara kadar tsmacnen kapamıştır. Yuz metre kadar Arkası Sa. 3, Su. 3 te Mussolini 1943 sonbaharında hapisane hatıralarım jazdığı sırada Z nci sahijemizde) Teşvikiyede Fırın sokağında 10 numaralı apartımanda oturan Handan Sezenelin ieci bir şeküde ölmesile neticelenen hâdise etrafında neşriyatta buluimak Savcılıkça yasak edilmiştir. Dün bu münasebetle Savcılıktan şu tezkere aluımıştır: Handan admda bir kadının o»ümü hâdısesine Cumhuriyet Saveılığmca el konarak tahkikata başlanmıştır. Salim bir neticeye varılabilmesi için yapıLmakta olan tahkikata ve adlî muamelelere müteaUik havadislerin ve ilgililerİB fotograflarının neşri Matbuat kanununun 35 inci maddesınin E bendi hukmüne gors yasak edflmiştİT. Bilgi edizujmesuıi rica Yeni muamele vergisi kanunu ile daha ziy«de inkisaf edeceği ümid edilen küçük mensucat müesseselerinden biri İstanbulda toplanan salâhiyetli kıymetli «sasları ihtiva eden, mua« bir komisyonun muamele vergisi mele vergisini daha reel, ve ihti« hakkında hazırladığı mühim rapor yaca uygun şekle sokan bu rapor, üzerinde, Maliye Bafcanlığına bağlı şımdi bir kanun tasarısı halina Gelirler Genel Müdürıuğünce ha I getirjlmektedir. Gelirler Genel Mü>« zırlıklaıa başlaojnışUr. Mühim ve[ ^ , . Arkası Sa. 4, Sü. Ide 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog