Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHURİYET 22 ŞuKat 1950 RADYO C Bugünkü Program ISTANBUL Alman Mamulâtı 25 Beygir k 12 57 Açılış \ e prcgraraarl 13 00 Haoeler 13 15 Şarkı \ e turkuler ( P . ) 13 30 Hafıf orkestralordan melodıler (Pl j 13 50 Şarkı ve t u r kuler, o k u j a n Sen ha Co$ar, calan. lar Necatı T o k ^ } Şeuf Içlı, Ismaıl Tezellı, 1) Ne ba^ar kaldı, 2) Gozler.n h a y a n D tü:mış 3) Sende m l halâ, 4J Bahar bıttı 5) Koklasam saçlarını, 6) A j l a r geçıjor, 7) Varsın gonul S) Sen bu }a\la>arı 14 30 Seı lest s?at 14 S5 Do"s rruızıgı IP1 ) 15 00 Prog^aml'r \ e k^panış. dik Çift SiHndirli TAM DİZEL TRAKTÖRLERİ' nin Istanbulda, mütehassıslar huzurunda yapılan tecrübelerde alman netıceler : 14 mç Amerikan Otomatık teıtıbath ıkıli pulluğu 25 santim derinlıkte surmuştür : 16 ınç Kırızma pulluğu, azman yerinde 35 santim derinlıkte surmuştür. 6 numaralı Avrupa 4 lu pulluğu anız bozmada 3 üncü vıtesle 20 santim derinlıkte surmuştür Sarfiyat Her beygir kuvvetinde 170 gram mazut, lâstık tekerlekler uzerine takılan hususî çelık tırnaklarla demir tekerlek vazifesi görür. 17 57 Açılış v e p ogramlar 18 00 Caz m ızıgı ı P l ı lö 2U Yeni keşıller, .conuuan Rıdvan Tezel İS 30 Çeşiaü hafıf maz.K cPl ) 18 45 Saz e^e.ıerı, cala ı Tan burı Izzeddın Okts 1) Şataraoan peş.e\ı 2) Tatrsım, i) ŞaUraban Eaz sem. sı U 00 Haberl e r İS 15 Kafıt aa mu^ıgı (Pl ) 19 20 Istanbul K c n s e r v a u n a r ı lurk Jıus.k.sı lcra Hejetı k o r s e ı, ıdare eoen E>>ubı Alı Rıza Şengel ••Ferahleza» 1) Peşrev, 2) Yarm.ı gordum, 3) Ey kaşı keman 4 ı Dnberı nadide 5) Taksım 6) Bu gece, 1) Saz semaısı 20 00 Pı>ano soloları (Pl ) 20 15 Racı>o saıon ork<strası konserı; 1) Johann Sırauss «Yarasa» operetı u \ e r t u r u , i) He ı. ann . TeKedılmış •, 3) Isy Ge.ger ıSeçılmış m e l o i ü e r potpurı«t» 20 45 D'nlej.cı ısteklerı 21 1& Uaı Hrant Kmre tonlulu?u konserı «KurdnıhiLazkar faslı > 1) Peşrev, 2) Yar n e kadar, 3) Sojle e> m ı t ı r ı b ı n a zende eda 4> Sevda bır ru>a gıbı. 5) Taksım 6 ı Cıamın gıbı, 7) Neye k u s tun 8) Hanıya sen benlmdm, 9) Her gece semada 21 45 Operada b ı r saat, Gıacomo Puccını «Turandot>, h a z ı r l ı yan Ferıdun Altuna 22 45 Haberler 23 00 Dans muzığı (Pl ) 23 30 Programlar \ e kapanış Türkiye Umumî Vekili: Bol yedek aksamile. MEHMET KAVALÂ Tahır Han Galata İstanbul Telgraf. Lamet Istanbul Tel: 40430 42673. Teşhir yerı: Tepebaşı Alp Oteli altında. N O R M A G Traktörleri Yoldadır. Gelen mıktar az olduğundan kaparo yatırarak sıraya giriniz. Ucuz afayım derktn, feno mal olmok lororfıdır bı.noisa ompul hususunda. Nitekim feno ampuiun h«m omrS kıso, hem d« ziyası iötüdür; üiielık fazla cereyan sarfedtr...' Halbuki TUNGSRAM ampullerini almaUa gune} gıbı parlak bir ı;ığa kavujacak» tınız. Husust bir suretts imâl «dilen omoulleri, emsalindtn çok doha az cereyan sarfeder. Hakikî Markah PRİNA EXTRA PULLUK VCLARI Her nalburda ve ziraat âleti satıcılarında bulunur. Daımî satış merkez deposu ve Turkiye Umumî Acentahğı Çekoslovak Mamulâtı İdarem zde mevcud fennî şartnamesı mucıbınce bır aded komple kondenser boru temızleme cıhazı saLn alınacaktır. îsteklılenn en geç 30 mart 950 perşembe g uıu saat 18 e kadar tekl f gondermelerı (2202) İzmir Belediyesi Eshol İdaresi Umum Müdürlüğünden: ğ ANKARA 7 30 Marjlar (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Hafıf muzık (Pl ) 8 25 G u n u n programı 8 30 Hafıf orkestralard a n melodüer ( P l ) 9 00 Kaparuj. TÜRK AVRUPA Ltd. Şti. Galata, Voyvoda Caddesî, Agobyan Han No. 8 Ihtar. Taklıdlerden sakınınız «KADEH» markasına dıkkat ediniz. l î 28 Açılış ve program 12 30 Şa^kılar 13 00 Haoerler 13 15 Salon orkestraları ealı\or (Pl ) 13 J0 Oğle Gazetesı 13 45 Şen parçalar (Pl.) 14 00 Kapanıs. • TUNGSRAM KAYIB Çamlıca K ı z Lisesinden aldıgım pasomu kaybettım. Yenlsını alacagımdan eskısnın h u k m ü ounıyacagının sazeteruzle yayınlanmasını dılerım. 103 Eser Teker Tekel Kibrit Fabrikası Müdürlüöünden: Mudürluğumuzde muterakım muhtelıf eb'ad ve evsafta takrıben 2421 aded boş teneke pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 605 25, muvakkat ve kat'î teminatı 90 lir?dır. Tenekeler her gun fabrıkada gorulebılır. Ihale 28/2/950 gunu saat 15 te Buyükderede Fabrıka Mudürluğünde yapılacaktır. (1952) I Parlak ve güzel 1* 1 • • • dışlerınızı korumak için 1T.S8 Açılış ve program 18 00 K a r ı ş ı k şarkılar 18 30 Kotuışma 18 45 Caz orkestralarından Lawrence Welk ( P l ) 19 00 Haberler 19 15 Geçnuşte bugun 19 20 R Bourdan sen fonl orkestrasından parçalar (Pl ) 19 45 Konuşma 20 00 Şarkılar 20 15 Radyo Gazetesl 20 30 Serbest saat 20 35 Tarihî T u r k muzığı 21 15 Konuşma 2130 Chopın den melodıler (Pl ) 22 00 Konuşma 22 15 Fılm y ı l d ı z l a n so>lu>or (Pl ) 22 30 Saz eserlen 22 45 Habe^ler 23 00 Program ve k a p a n ı j . AYAKKABICILAR KOOPERATİFİ Ucuz fiatla ayokkabı satmaktadır Çarşıkapı Yenıçerıler caddesı No 72 BULMÂCA 1 2 M «S .1 Diş Macununu kullanınız. Radyolin en fennî usullerle yapılmış olan antUeptik bir diş macunudur. Serbest Kalay Satışı Kullanırsanız, ertes» gun <.«..» kolay traş olursunuz A Gıda maddeleri kablarınm kalajlanma'sında kuIlanılablUr. 1'10000 nisbetine kadar areenığı havi kalaym depolarımızda teglim beher kilosunu 900 «dokuı yüz» kuruştan; B Sanayide kullanılabılecsk 5/10000 arseniği havi kalayın depolarımızda teslim beher kılosunun djı Ş70 kuruştan bugünden itıbaren satışa arzedıldığı ilân olunur. (2341) 3 4 5 6 7 8 TABLET «e ŞURUP • • •a CB U • . Ifi Kansızlık; Hastalık nakahetini uzatır!... SIROP HEMOGIOBİN (or mül Kan Kuvvet Şurubu, Kansızlık vak'alannda kullanılnası faydalıdır. REOSIL • m BRONŞiTve TİCARET OFİSİ sağa: Soldan 1 Saman altından su yarutme huyu 2 Buvuk ced likı kelıme). 3 Bir çeşıd hav\an yu. u>uşu. 4 Elı tufekh yanı kopeklının ele geçırmek ıçın yola çıktıgı, >azı veya sozle anlatma tarzı. 5 Ferman, «evcıl» manasına gelen kel'menın j a n s ı 6 Tanınmış kemençecılerımızden bırı blr çeşıd hukumdarın yarısı 7 Vıdalar da bulunur, Almarüarın buyuk nehrtnın kendı dıllennce soylenış şekli. 8 Perıkles ln vatanı. Yukarıdan aşağıya: e> • , OKSÜRÜCU KESER îstanbul Çicekcilik İstihsal ve Satış Kooperatifi Şirketinden Kooperatif statüsünün 20 nci maddesi gereğınce ortakların aşağıda yazıh gundemdekı işleri goruşmek uzere 10 Mart 1950 Cuma gunu saat 15 te Beyoğlu Galatasaray civarında Saidpaşa geçıdındeki merkezınde senelik adî genel toplantı yapılacağından sayın ortakların toplantıda bulunmalan rıca olunur. HER ECZANEDE BULUNUR 1 Yenı kurulan Endonezya'nın Cava »dasındakı bır sehri. 2 «Ek» sahıbı 3 Kımı bunu der d e Peygamber d e mez l â j ı k 4 Defetmek 5 Vermekhk, Ing.lız Muhafazakâr fırkası mensublarmın eskı a d ı . 6 Kuşun ıçlnde oturduğu (eski t e n m ) , bır z a . m a n parçası. 7 B u j u k su gruplarından 8 Moskovaya donduğu vakıt fırına atılan R u s y a n m eskl Ankara Buyuk Elçılerinden b l n . DESCHIENS «t» CCZANEOI SUlUNUt »ICEIES.2 S«IIU> G Ü N D EM: TASHİH Devlet Kitabları Mutedavil sermayesi Mudurluğu ta 1 Yonetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması, rafından verilip 20 şubat tarıhli 2 1949 yılı bılânço ve kâru zarar hesabları ıncelenerek onaylanması; gazetemizde çıkan Kapak Tahtası satılacağı hakkındaki ilânda, 70 X 3 Yonetim kurulundan statünün 26 ncı maddesi gereğince ayrılacak ıki uyehk yerıle yonetim kurul uye yedeklerinin seçimı, 100 ebadındaki tahtalardan behe4 1950 senesi içın ıki denetçı ve yedeklerının ıntıhabı ile ucretlerırün satış fıatı 84 kuruş olması rinin tayini. lâzım gehrken 64 kuruş olarak 5 Memur ve müstahdem kadrolarile masrai bütçelerinin onaylanyanlış yayınlanmıştır. Tashih ve tavzih olunur. PE6I$TİRİNİZ ONUN YERİNE Evvelki bnlmacanın halledilml? şekB 1 2 S 4 5 6 7 (O M 8 06 A| L EİZİAİNİIH TM Mİ1İTİBSİAİF A 1 |DİA|M|E|D E N L|I|R|A|»|E L t HAİDİEİN I T KİA|K|A|N|B K AİYİAİSİOİF C|E|R|I|D|E| • Izmir Belediye Baskanlıeından: Kültür mahallesinde, Tevfikrüştüaras bulvarında 5281 metre kareden ıbaret belediye 42 ada ve kadastro 1180 ada 3 parselden müfrez arsalar üzerinde bir sene içinde bına vaşa ve ikmal eylemek kaydile kapalı zarflı arttınnaya konulmuştur. Muhammen bedeli 89777 lira ve geçici teminatı 6735 liradır. Işin ihalesi 1 Mart 1950 Çarşamba günü saat 15 tedir. Isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teldif mektublarını hazırlıyarak ihale günü en geç saat 14 e kadar Encümen Başkanlığma vermeleri lüzumu ilân olunur. (1999) SAYIN HALKIMIZA NÜJDE: Sobalarda, hamamlarda, yemek sobalarında, kaloriferlerde fabrıkalarda ve her türlü işlerde kullanılmak uzere, kokosuz ve gayet kolaylıkla yanan; Baltakırmaz Linyit Maden Kömorleri • gelmiştir Bir defa tecrübe etmeniz kâfidir. Satış fiatı beher tonu alıcı vasıtasına teslim (30) liradır. Satış ve Tevzi Yeri : Fındıklı Tramvay Cad No 60 Telefon 41742 ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 20 30 da DRAM KISMI TEBEŞİB DAİRESİ Yazan • Klabund Turfcçen: M. Basir Feyzioğlu Telefon 42157 KOMEDİ HANIMLAR Yazan: Turkçesı: Ceorges Mahmud KISMI TERZİHANESİ Feydeau Yesarı 40409 Malkara Asliye Hukuk Yargıçhğından: 949/337 Davali' Sarıyerkdylu Omer kızı ve Kavalıye koylu Halıl Ibrmhim karısı Cevrıye Gidere. Oavacı kocanız Ibrahım Glder tarafından aleyhınıze açılan boşanma d a v a s ı n ı n yargılamasında evvelce d a v e . tiye son ikametgâhımz olan Cerrahpaşa Heklmall Seyyıdomer mahallesl 59 n u rada teblıg edılmı; ıse d e bu defa n a mınıza çıkarılan gıyab k a r a r ı n ı n buhınamadığınızdan ve ikametgâhımz meçhul olduğundan llân«n teblığine k a r a r verllmış v e bu babtakl yargılam a 4/4 950 »all gunu saat o n a tallk edılmıştiT. Mezkur ( u n d e gelrjıedığınlz veya kendınlzı temsil ertırmedığınlz takdırde duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı gı>ab k a r a r ı , tebllğl m a k a mına kaım olmak uzere kejfıyet ilân olunur. (2358) 9 lâmbalı Telefon: Pazar gunlen 15 30 d a Matine Cumartesı ve Çarşamba gunleri 14.30 d s ÇOCUK TIYATROSV Gışeler saat 11 de açılır Pazartesı a k ş a m l a n Dram kısmında Salı akşamları Komedı kısmında temsll yoktur MUAMMER KARACA Opereti' M A K S I M'de Bu akşam 20 30 d a SİZIN SOKAK Cumartesl Pazar rnatıne 15 te Cumartesi matıneıe'ile perşembe akşamlan talebeye tenzılât Telefon 43134 Sahıb ve HaşTnuharrın • • radyolarının BİRINE satıip olunuz! Müessesemize teşrif ederek değiştirme şeraitini jğrenebilirsiniz. NADIR tdare eden NADI Bu nıishacta yaz\ i*ler\nt UıLen CEV\D FEHMİ Matbaan OtHnfcurıı/et A R AYINIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog