Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

22 Şubat 1950 CUMHURIYET GAYRİMENKUL SATIŞI (Taksimde Firuzağada Firuzan Apartunanının satış ilânı) İstanbul I. inci İcra Memurluğundan: 950 163 Şuyuun izalesi lçin satılması tekarnır eöen Beyoğlu Kılıcali mahallesi Coşkun sokağmda en eskı 2 muke1r rer 2 mukerrer. İS eskı 4 ılâ 8, lb, jc' ' • Taj 8, 10, 17 kapı 53 ada, 12 paısel, tr No. lı 936 metre murabbaı arsa dahılinde ve 350 metre murabbaı saha uzerıne duvarları kâgır duşemelerı beton olarak lnşa edilmış bodnım katı ile bırlıkte altı kattan ibaret ve her katm ıkışer üaireyi ihtiva ettiği ve butun apartımanın birısl bodrum katında olmak uzere on bir daıreden ibaretür. Tek ve çift No. lı dairelerin tertıbaU ve taksımatı itıbarıle yekdığerırun aynıdır. Buniardan S No. lı dairenin evsafı: Kapıdan gınldıkte 2.2y5.10 olçusun. de biT hol uzerinde sağda 3 30x4 olçuçunde bir oda ile bunun yamnda 4; 4 15 olçusunde bir dığer oda. karşmda zemini çini dö^elt matbah ve bunun >anında alafranga helâ ile banyo. £<;' t?rsfta muşterek bir salon halırde rie.ı.ze karşı bulunan 3.10x4 ve 70 'C 70 olçusunde iki oda; 9 AO. lı daırc Zcmıni çıni doşeü bir kc. dor uzennde sağda ayrıca harice :evıs kapısı bulunan genış bir mutfak ile bunun yanında Çoşkun sokağına balkonu olan 3.10"'3 80 oiçusunde bir. ve 3.20'.4 50 olçı.sunde dığer bir oda. solda alafranga helâ ve bu korıcordan bir kapı ıle ayrılan 4v4.50 olçusunde b:r hol uerıne sagda 4 • 4,50 olçusunde bir oda ve bır birıne geçme 50;8.50 olçusunde bır salon. solda 4X4.50 olçusunde dığer bır oda ile ancak bu odadan geçılen banyodan riJteşekkıl bulundueu ve bınanın denız cephesinde 1 30 rretre genıghğınde bır balkon ıle cevnlmıstır. PEKTORIS TABLETLERİ öksürük ve Bronşite kar ?' a w Dr. HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKIM Oahiliye Mütehassjsı Dıvanvolu 1U4. GRiPBAŞDiŞ ACRILARINA KARŞI oflOMATİZMA Beşiktaş Kaymakamlığı Bekci Işleri Komisyonu Başkanlığından: 1950 yıh bekçi ücretlerini gösteren tahakkuk lısteleri 21/2/ 950 tarihinden itibaren 15 gün süre ile muhtarhk binaları önüna asılmıştır. 1949 yıh ücretjerinin aynı olan bu ücretlere itirazı olanların Beşiktaş Kaymakâmlığına birer dılekçe ile müracaatleri ilân olunur. • (2361) S A Y I N Süt cocuklarının besien mesinde yardımcıgıdala rın ehemiyeti büyüktür. MÜTEAHHİTLERE İstanbul Emniyet Sandıgından: Menkul ve gayrimenkul teminat karşılığında Teminat ve Kefalet rnektubu verilmektedir. Bodrum. kaî: îki odası mezkur apartırr.an dahilınde. dığerı bunlarla irtıbatı o'ımak ı:zere bahçe uzennde inja edılmış uç odalı ayrıca bır daire. kapıcı. ahçı. odaları çamaşırhğı ve muteaddıd komurlıgu ihtiva etmekte olduğu. buradan denıir bır kapı ile çıkıldıkta, beton ve uzeri çimento şap yollarla ayrılmış ve tanzım edılmış fıskıye tertibatını havi bir ha\mz ile muhtel'f profılli demır çuouklardan lnşa edilpirine unları. temin ettiği kalori ve vitamin Sirketimız Ortaklar Umumî Heyetinin 17 Mart 1950 tarihine rastmiş muteaddıd kameryeleri bulu'ian Fabrıkalarımızda çalışmak üzere 15 elektrikçi ustası ile 10 denize karji ve manzarası fevkalâc'e. birinci sınıf elektrikçi alınacaktır. İmtihan neticesi tahakkuk ede lıyan Cuma günü saat 15 te Galatada Halüpaşa sokağında Sermet Habahçesi oiup, butun daire'.erin kalorifer nın 4 uncü katmdaki idare merkezinde adiyen toplanacağı ortaklarıbakımından en sıhhî çocuk gıdasidir. ve havagazı ve el*ktr*k ve terkns te cek ehliyetine göre yüksek yevmiye verılecekt r. sısatı vardır. Tal blerın nüfus cüzdanı ve bonservislerile Müdürlüğümüze mızın ittibına aızolunur. Bu toplantıya iştirak ile reylerini kujlanmak istiyen ortaklann müracaatleri. (2379) Hududu: Kadastro tesbitı Eib:dır. hisse senedlerini toplantı gününden bir hafta evveline kadar şirkete Kıymet;1 455 000 Dort yuz elli beş tevdi ederek dühuliye kartı almalarını rica ederiz. bln lıradır. Yukarıda evsafı yazılı gajrımenku. G Ü N D E M: lun arttırma şartnamesi 22 2 950 tariS ATILI K ÎLK TÜRK İCAO! I tc;51e heyeti \e murakıb raporlarının okunarak bilinço v« binden itibaren her kesin görebilmesl için dairemizde açık bulundurulacak1 Muhammen tutan 1950 lira olan 1 ton makarna. 1 ton kus kâr ve zarar hesablarının tetkik ve tasdikile idare heyeti ve murakıtır. kus, 1 ton şehriye pazarlıkla 23/2 1950 günu saat 11 de Komisyon Ks.l bın ibraları. 1 İnci açık arttırması 14 mart 950 taII Esas mukavelenin 26 ncı maddesi gereğince azalarından W« rihli salı gunü saat 14 den 16 ya ka de satm alınacaktır. Boy 970 Mt. Kamaralı, 3 2 Kesin teminatı 300 lira olup şartnamesi komisyonda ri kura ile çıkan idare heyttine. üç yıllık devre için aza «eçlmi. dar tstanbul 1 İnci İcra dairesinde yaaded yatak. yelk211: MarkoIJÎ Mürideti nıhsyet bulduğundan üç yıllık bir devre için (7932326) pılarak satılacaktır. Teklif edilen en görülür. ni. Bütün teçizatile birlikte. yuksek bedel muhaırımen kıymetlnin murakıb seçilerek senelik tahsisatının takdir ve tayini. «^ 75 ini bulduğu takdırde en çok Muracaat: 4485844859. sularından vitaminine. nefa^eüne. Vokusuna halel Keyfıyet esas mukavele ve Ticaret Kanunu hükümleri dairesin1 9000 liralık garnizon içindeki tasıma işi kapah zarf usulü ile arttırana İhale edilectktir. O gun boyle celmeden imâl edilmiş İDARE HEYETİ bir bedel elde edilemezse. arttırma 10 28 2/950 günü saat 11 de ihale edilecektir. Geçici teminatı 675 liradır. de ilâr olunur. Derecesi 15, hastalara DEVA, Rotnatizma, Karaciğer, Şeker gun uzatılarak 24 mart 950 tarihli Ton kilometre muhammen bedeli 40 kuruştur. Şartnamesi her gün 'hastalıklarına şifadır. cuma günu aynı rr.thal ve saatte ya Komisyonda görülür. pılacak 2 nci arttırmada en çok artIştah için yemeklerden evvel birer kadeh, yemekten sonra, 2 Taşıma işine istekli olanlarm Ü7€rinde kayıdlı en az iki kamtırana ihale edilecektir. vemek arasında yarıyarıya soda ile içilmesi tavsiye olunur. yonu olması şarttır. Buna dair belgeyi ihaleden bir gün evvel KomisArttırma bedeli hemen veya veriDİ$ MACUNU Satıs ycrleri: BEYOĞLU ANKARA PAZARI ERMlS NÎYAlen müddet lçinde ödenmezse. İcra K. yona ibraz ile belgenin tamam olduğuna dair vesika alıp teklif mekOIŞ ETLERİ KANAMASINI KESER. GORA Bakkallarile TAKSİM GAZİNOSU PARKOTELİ nun 133 maddesl tatbik olunur. Arttır tublarınm içine koymaları gereklidir. DİŞ ETLERİNİN ÇEKİLMESİNİ ÖNL1R. NARİN LOKANTALARINDA BULUNUR. maya Iştlrak edeceklerin % 7 5 nisbe3 Bu taşımaya iştirak edecekler teklif mektublarmın ihale faaOİ9LERİNİZİ TCMİZUD VE PARUTIR. tinde pey akçesl veya Milll bir bankaToptan Satış Yeri: İstanbul Yeni Hal No. 45. Tel: 25235 nın teminat mektubumı ibraı etmeleri tinden bir saat e\rveline kadar Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 4355 sayıh Ticaret \e Sanayi Odaları ve Borsalar Kanunu(6651889) lâıımdır. nun 33 üncü maddesi, Oda ve Borsalara kayıdlı bilumum aboneİpotek sahıbl alacakhlarla. diğer alâlerin aidatlarım üç ay zarfında. yani 31 Mart 1950 tarihine kakadarların ve irtifak hakkı sahiblerıSAMt dar yatırmalan, yatırıimadığı takdırde üç misli cezalı tahsil edinin gayrımenkul uzerindekl haklarını leceği hükmünü ihtiva etmektedir. Deri, frengi, zührevî hususıle falz ve masrafa dair olan iddialarını ilân tanhinden itibaren 15 Ayrıca tahsildar gönderilmiyeceğinden sayın abonelerin hastalıkları miitehassısı gun içinde evrakı mCsbiteltri ile daıaidatlarım bir an evvel Borsamız veznesine yatırmalarını ehemremize bildirmeleri aksi halde haklaBeyoğlu Tokatlıyan karsısı miyetle rica ederiz. rı tapuda kayıdh olmayanlar paranın Suterazi (Turnacıbaşı) sokak Soğuk alma neticesinde başlıyan göğüs nezlelerinde. bronşit, paylaştırılmasından harıç kalacaklardır. 1 Üsküdar Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklara 1'3 1950 Nil Apt. 5/3. Tel: 43734. boğmaca ve kızamık öksürüklerinde pek tesirli bir ilâçür. Gayrımenkul vakıf ise tavız bedeli. den Şubat 1951 sonuna kadar verilecek «n çok 140000 ve Toptaşı CezaHer Erzanede bulunur. Divanyolu No. 111 113. tellâlıye ve ihale karar pulları alıcıya PMMHMBMaMM evinde bulunan hükümlülere keza aynı süre içinde verilecek en çok aiddir. Arttırmaya iştirak edenlerin 70.000 aded beheri 750 gramlık ekmek kapah zarf usulü ile eksiltmeye şartr^meyi okumuj ve munderecatmı tamamen kabul etmiş ve muzayedeyl konu'.muştur. terkedenlerin keffıyed etmiş addolunaÇocuk Bastalıklan 2 Ekmekler. evsafı hükumet veya belediyece tayin olunan v* rakları ve fazU malumat almak ıstl24 Mart 1950 Cuma günü umumî heyetin adî surette toplanması Vezneciler Cümbü» Apt yenlerın 950'163 dosyaya ve şartnapiyasada halka satılmakta olan ekmeklerin unlarmdan ve o evsafta 1 231 balyada 47712 kilo safi birinci (Ekstra) kalitede, gene meye müracaatlerl ilân olunur. MMİ Tel: 23273 ^ n olacak. belediye rayicine göre mütehavvil fiat esası üzerinden ihale 55 balyada 11788 kilo safî ikinci kalitede savcın malı paTasfiye Halinde bulunan TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞİRedilecektir. muk açık arttırma ile şartnamesine göre satılacaktır KETİ hissedarları, 1950 martımn 24 üncü cuma günü, saat 10* da, ^ • 1 Eski yeni öksüruk, fcronşit, çocuk öksürükleri için 3 Her iki Cezaevinin ekmeği bir müteahhide ihale edilebile2 Satış ve ihalesi 9 mart 950 perşembe günü saat 10 da İzmır İstanbulda, Bahçekapı, Taşhanda 17 numaralı dairedeki idare ceği gibi iki ayrı isteklive de ihale edilebilir. Ticaret ve Zahire Borsasında yapılacaktır. merkezinde âdî surette toplanacak umumî heyete davet olunurlar. 4 Üsküdar Cezaevi için alınacak ekmeklerin muvakkat temi3 Birinci kahte pamuğun muhammen kıymeti beher kilosu 230 En az on hisse sened:ne malik olup bu toplantıda hazır bunatı 3045 lira, Toptaşının da 1522 lira 50 kuruştur. ve ikinci kalitenin 220 kurustur. lunmak isteyen hssedarların Ticaret Kanununun 371 inci mad5 İhale 24 Şubat 1950 Cuma günü saat 15 te Üsküdar C. SavŞurubu şayanı tavsiyedir. 4 Bu satışa aid şartname ile pamuk nümuneleri Müessesemiz desine göre toplantıdan lâakal bir hafta evvel vâdeleri gelmemis cılığmda raüteşekkil Komisyonda yapılacaktır. de ve tzmir Ticaret ve Zahire Borsasında ve malların umu kuponlanle beraber, hisse senedlerini: İSTANBUL'da Şirketin idare merkezme. mu da satıştan evvel gene Müessesemizde görülebiLr. 6 Şartnameler her gün iş saatlerinde Cezaevleri MüdürlükleBRUXelles'de tasfiye halinde bulunan «TRANSPORTS, ELECrinde tetkik edilebilir. İsteklilerin teklif mektublarile teminat makbuz5 Mallar Nazillide Müessese depolarında tartılarak teslim TRİCİTE et GAZ» Şirketine, larını ve diğer lüzumlu belgelerini ihale saatinden bir saat ev\eline kaedilecektir. 26/2/1950 pazar günü saat 15,15 te înönü stadında yapılacak tevdi etmeleri icab eder. dar C Savcıhğına vermeleri ilân olunur. (2000) 6 İsteklilerin muayyen gün ve saatte İzmir Ticaret ve Zahıre Hiss» senedlerinin tevdıine müteallik damga vesair resimler Galatasaray Beşiktaş futbol maçı biletleri Beşiktaş Galatasaray Borsasında hazır bulunmaları ilân olunur. (2258) tevdi edenlere aiddir. kulüblerile İnönü stadyomu kişelerinde bugün saat 14 ten itibaren satışa çıkarılmıştır. Sayın halka ilân olunur. (2360) Müzakerat Ruznamesi: Tafsilât için Cağaloğlu Merkez Şubemiz Müdürlüğüne müracaat edilmesi rica olunur. Gölcük Tersaneler BARIS TİCARET TÜRK Genel Müdürlüğünden: ANONİM SİRKETİNDEH: M. S. B. İst. Sa. Al. Ko, Bşk, I, K;sım Ilâsıları PORTAKAL ŞARÂB! K O T R A GİREYFÜRT M4NDARİN PORTAKAL TARLAN Dr. Orfanidis . İSTANBUL TİCARET BORSASINDAN: Üsküdar Cumhuriyet Savcılığmdan: suRimu Dr. Semsi Mutver Nazilli Pamuk Ürefme Ciftüği Müdürlüğünden: Tasfiye halinde bulunan TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞİRKETİ l PEKTORAL TA]\ Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından: 30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anotıim ve Sermayesi Eshama Münkasinı Sirketler Kanunu hükümlerine gbre Türkiyede" çalışmasma izin yrrnmiş olan ecnebi şirketlerinden Sokoni Vakum Oyl Kompani Ink . in Turkiye umumî vekili bu defa Bakanhğırmza başvurarak 28/ 4'194R tarihlı hissedarlar genel kurulu kararile jjirket ana sözleşmesimn 'oazı ma!del?rmin değiştirildiğini bildirmiş ve gereken evrakı vermiştir. 1 İnegöl Devlet Orman îşletmesi arsasında at ahırı, garaj ve 3) hangar, depo ve seyis odası kapah zarf usulile eksiltmeye 4) konulmuştur. FRENGI ve BELSOGUKLUGUNl^ TASFİYE MEMURLARI 2 Bilumum projeler, keşifnameler, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel şartnames:, yapı ışleri umumi fenni TE1VHNATU bir KORUYUCUSUDUR. şartnamesinden ibaret olan keşif dosyası Ankarada Orman Genel Müdürlüğü ile înegöl Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 6/3/1950 pazartesi günü saat 15 te İnegöl Devlet Bu işe aid evrak incelenerek mevzuat hükümlerine uygun buOrman îşletmesi Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon lunduğundan. huzurunda yapılacaktır. Şubemize 949 yıh kazanc vergisinden borçlu Aybay Kundura Ş rketımiz genel kurulur.un senelik toplantısı, aşağıda gös 4 Eks.ltmeye girebılmek için isteklilerin (1127) lira (4) kuruşluk geçici teminatlarını vermeleri ve bu işin teknik ehem Mağazası sahıbi Cîvid Aybayın haciz altına ahnan 268 çift muhterilen gündemdek: hususların görüşülerek bir karara bağlanması miyetine binaen diğer bir işi muvaffakıyetle başardığını, telif numara ve cinsten kadın iskarpini, çocuk ayakkabısı ve teriçin. 14 mart 1950 salı günü saat 10 da şirketin merkez. olan, Gaveya idare ve denetledlğm: isbata yarar belgelerile birlikte likleri açık arttırma yoüle Sandal Bedesteninde satışı yapılacaktır. lsta Minerva.hanın dördüncü katmdaki dairede yapılacaktır. Mezeksütmenin yapılacağı günden en az 5, (tatil günleri haric) Satış 22/2/950 çarîamba ve müteakıb perşembe ve cuma günkur toplantıda hazır bulunacak ortakların, ana sözleşmenin 60 mcı üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına veya İstanbul, leri saat 14 te Sandal Bedesteninde yapılacaktır. maddesi mucibi, gerek asaleten ve gerek vekâleten hâmil oldukBursa Bayındırlık Müdürlüklerine başvurarak bu işin eksiltîsteklilerın mezkur gün ve saatte Sandal Bedesteninde hazır ları hisse senedlerini veya bunu isbat eden vesikaları toplantı mesne girmek için yeterlik belgesı almaları ve bu belgeyi bulunmaları. (3345) gününden b:r hafta ev\rel. §,rket merkezine vererek mukabilingöstermelerı şarttır. Bu süre içinde belge almıyanlar eksiltde hisse senedlerinin tarih ve numaralarını gösterir birer duhul meye giremezler. ksrtı almEİarı ve muayyen gün ve saatte toplantı yerinde hazır 5 İsteklilerin teklif mektublarını eks:ltmenin yapılacağı saatbulunmaları rica olunur. ten bir saat evvele kadar İnegöl Devlet Orman İşletmesi G Ü N D E M : Müdürlüğüne makbuz mukabilı vermeleri lâzımdır. Postada 1 Denetçi raporunun okunması, olan gecikmeler kabul edilmez. (2353) 2 Yönetırh kurulu raporunun okunması, 3 1949 yılına aid kâr ve zarar hesablanle bilânçonun incelenmesi ve tasdikı ve denetçi ile yönetim kurulu üyelerinin zimmetlerinin ibrası. 4 1949 yıh kârının kullanılması ve dağıtılması hakkında yönetim kurulu tarafından yapılan teklifin incelenmesi ve b r karara bağlanması. 5 1950 yıh için bir veya iki denetçi tayini ile ücretlerinin tesbit., 6 Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret miktarile ödenmesi şekiinin tayini, 22 Şubat .1950 tarihinde Bcyoğlunda İstiklâl Caddesi 399 numaralı 7 Ticaret Kanununun 323 üncü maddesi gereğince yönetim ^•M yeni mağazasında yeniden faaliyete başhyacaktır. kurulu üyelernin şirketle doğrudan doğruya veya dilayısile ve çeşidli para ikramiyeleri.. ticaret muamelelerı yapabilmesine müsaade verilmesi ve 324 üncü madde gereğince üyelenn şirketin yaptığı ticaret önümüzdeki Çekilişler: muameleleri nev'inden muameleyi kendi veya başkaları he21 Nisan (Çocuk hesabları icin), 1 Hazirmn, sabına yapabilmelerine ve aynı işi yapan başka şirkete şahjinniliz Stemdardına uygun dayanıklı 25 Ağustos, 31 Ekim, 29 Aralık, san mesul üye sıîatile girebileceğine dair mezuniyet itası. \i'k!ar Ucujlarda dirayetli Inailiz Fazla izahat almak v* »*v /* idaresi An'anevî Ingiliz 1 Haziran çekilişinde büyük ikrsmiyeler: ytr ayırtmak için Ingiliz ner.>«sti Kıbrıs HavayolldTı ile Büyükadada Köşk, Arkarada Dükkân... tlavayotıanna Ayas • «"•inat ederseniı bülün bu avonpaşa, Kun Palas, Parit îc i n eldo etmij ve Lük» tayyoreler 1 Alafranga aptesane, su haznesi, üç köşe eğe, zımpara D ikkat: Bankamızda Tasarruf Mevduatı ütett Karpstnda. Teltfon taşı, kontak plâtini, yeraltı kablosu, oto akümülâtörü, cam elması icnae kontonu bir seyahaı yapmi} 82982 veya oaşuca seyaHesabı Olanlar boru anahtarı, kaynak lâmbası gibi müteferrik ve muhtelif malzeoıursunuz. Seferler muntazam ve me pazarlıkla satm alınacaktır. ııktır. Harexet ve varıj saotleri ta haı acmteıtnn* mura~ 1 Senede dört defa Şubat. Mart, Ağustos ve Kaiıra ayBunlara aid listeler komisyonda ve D. D. Yolları Köprü kicaat 'dıniz. r i f e y amamen uygundur. larının birinci gününde yapılacak Yerli Malı ikramiye çekilişleşesi yanındaki asıh camekânlı dolabda görülebil r. rine iştirak etmek ve: İsteklilerin 25 şubat 1950 cumartesi gününe kadar komisyona 2 DileyenİPr faizlerine karşılık % 8 fazlasile yerli malı müracaatleri. almak hakkını SF?'~mış olurlar. Bu tarihten sonra vâki olacak müracaatler kabul edilmiyeIngiliz ttavayollarile Müftereken Gişelerimizden izahat ahnır. cektir. . (2359) YANIK. E2CZAA1A ve CİLD YARALARINA FEVKALÂDE İYİ GELİR. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdiirlüğünden: PROTEJIK DERMOJEN İnegöl Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 1) 2) Tasfiye memurları ve murakıb raporlarınm okunması; Tasfıyenin 1 ocaktan 31 arahk 1949 tarihine kadarki devre için bilânço ve jestiyon hesabının tasdikı; Tasfiye memurlarınm ücertelerinin tesbiti; Murakıblarm tayini ve ücretlerinin tesbiti. NEMLİTSJTUN TÜRK ANONIM ŞİRKETİ İDARE KURULUNDAN: Satılık yeni kadın iskarpinleri, terlik ve çocuk sandalları Kadıköy Tahsil Şetiiğinden: KIBRIS, MISIR ÎSRAEL ve LÜBNAN'a TÜRKİYE i İNGİLİZ Uçaklarlle Uçunu OHAMYA^f İŞ BANKASI KÜRK Mağazası DEVLET OEMtBYPlLARI İLÂNLARI Tasarruf Heşaplan 1950 ikrami* yelerinden faydalanmızî &^= ~^~ Bu Ucaklar dayanıklı ve sağlamdır 6 ÇEKİLİS 6 EV 6 DÜKKÂN I r SUMERBANK Devlei Demiryolları Haydarpaşa Salınalma Komisyonundan: KlBPîS HAVAYOLLARI EV ve DÜKKÂNUR'tn İnfikal ve Veraset Vergileri Bankaınız ödenmekfedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog