Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 22 Şufcat 1950 İlmî Sohbetler: İstanbul Greko Romen birincilikleri yapıldı Cuma günü Türkiye birinciliklerine 116 güreşçi katılacak istanbul Bölgesi greko romen birincilikleri dün Spor Sarayında, oldukça kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapılmıştır. 24 güreşçinin iştirak ettiği bu müsabakalar altı saat devam etm.ş ve neticede şu güreşçüer İstanbul şampiyonluğunu kazanmışlardır: 52 kilo: Fehmi Büyükmutlu (İ. G. K.), 57 kilo: Kemal Demirsüren (K P.) 62 kilo: Servet Elmas (K. P.) 67 kilo: Bekir Yolcu (İ. G. K.) 73 kilo: Nevzad Sözerı (İ. G. K.) 79 kilo: Ahmed Kandemir (K. P.) 87 kilo: Basri Oktav (K. P.) Ağır: Sabri Demırsoy (K.P.). Türkiye Birincilikleri Türkiye greko romen güreş birinciliklerine cuma gününden itibaren Spor Sarayında başlanacaktır. Bu güreşlere, 17 bölgeye mensub 116 güreşçi katılacaktır. Bunların arasında Ankara, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Kırklar eli, Kayseri, Zonguldak, İstanbul tam takımlarile katılacaklardır. İştirak edecek diğer bölgeler de şunlardır: Balıkesir, Konya, Edirne, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Denizli ve Bursa. Bunlardan başka yedi sıkletle iştirak edecek İstanbul Üniversitesi de 18 inci grup 'olarak gampiyonaya katılacaktır. Türkiye greko romen güreş »ampiyonası (1317) ve (20.3023.30) arasında olmak üzere günde iki seans üzerinden yapılacaktır. Bu arada cuma ve cumartesi günlerinin sabah seanslarında iki minderde müsabakalar cereyan edecektir. Müsabakalarm biletleri. günlük olarak satılacak ve 150, 250, 400 kuruş olacaktır. Bir bilet, ayru günün iki seansı için muteberdır. Üniversite takımı İstanbul Üniversitesi greko romen takımı şu şekilde tertiblenmiştir: 52 kilo: Mehmed Ali (Tıb), 57 kilo: Osman Öz (Eczacı). 62 kilo: Ümid Demirağ (Ctrman). 67 kilo: Yılmaz Karamen (As. Tıb), 73 kilo: Cemil Cemiloğlu (As. Tıb), 79 kilo: Servet Atillâ (Tıb), Ağır: Kılıc Önal (Hukuk). ta Fenerbahçe, Sarıyeri 6/15, 15/ 10, 15/6 yenerek üçüncü olmuştur. İkinci maçı grup birincihği, Galatasaray ile Beyoğluspor turnuva şampiyonluğu için oynamışlardır. Çok güzel ve gayet heyecanlı geçen bu maç tam 2 saat 13 dakika sürmüş. neticede Galatasarayı üç sette 15/13, 9/15, 15/11 yer.en Beyoğluspor Pay:dar kupasını kazanmıştır. İtalyanlar yarın gidiyor Şehrimizde iki maç yapan İtalyan güreşçilerile üçüncü karşılaşma hususunda anlaşılamamıştır. Misafir takım yarın İtalyaya müteveccihen şehrimizden ayrılacaktır. Komşularını döven Fransız boks şampiycnu Paris 21 (a.a.) Fransız boksörü Robert Charron, komşubrını dövme ve yaralama suçile 2 ay hapse ve 48.000 frank para cezasına ve tazminata mahkum olmuştur. 194i senes'nde orta sıklet Fran sız şampiyonu olan Charron, geçen kasım ayının 27 s:nde kuzey Fransada Douai'de mukavelesini yerine getirecek yerde kahve kahve dolaştığı için Fransız Boks Federasyonu tarafından 1949 aralık ayında kaydıhayat şartile diskalifye edilmişti. ÖLÜM Emekli Albay muzlarib bulunduğu hastahktan kur tulamayıp Hakkın rahmetine kavu$muştur. 22 çarşamba öğle namazı Kadıköy Osman a4a camilnde kıhn&rak Karacaahmed mezarhğına defnedilecektir. Mevlâ rahmet ey. liye. HULÛSİ ÜS H.\FJt Fenerlilerin hakikî ve üstün spor gazetesi olarak gene ışıldıyacak. En seçme imzaların yazıla.rı Nefis bir baskı Enteresan dünya ve memleket aktüaliteleri Yetkili kalemlerin maç kritikleri ve bol resimle FENER bütün okuyucularını memnun ve tatmin edecektir. Sekiz büyük sahife renkli olarak çıkacak FENERİN fiatı erosali gibi 2 5 3 0 kuruş değil, sadece 15 kuruştur. 27 Şubat Pazartesi günü bayilerden FENER'i istemeği Payidar Kupası Voleybol maçlan sona erdi Pay.dar kupası voleybol maçları, görülmenıiş bir kalabalık önünde oynanan final maçlarile sona ermiştir. İlk müsabakayı A ve B gruplarınm ikincilerı Fenerbahçe ile Sarıyer takımları turnuva üçüncülüğü için yapmışlardır. Bu maç ••• unutmayınız.'.. ^ g /Kadıköy H Â L E Sinemasında < Bugün Matinelerden itibaren öaş R o l l e r d e : 1 AŞKSIZ YILLÂR BRUCE CABOT WALTER Büyük aşk ve ihtiras romanı PlDGEON 2 DAMGALICANGSTER ( TÜRKÇE SÖZLÜ ). Baş Rollerde : BRUCE COBOT RİCHARD ARLEN Canavar ruhlu bir gangesterin müthis macerası. 1 Mart Çarşamba < R E K S • in birinci şaheseri P R A N G A K A Ç A Ğ I ( 2 devre tekmüi birden ) Ayrıca: Beyoğlu Birinci Noteri kontrolü altmda PİYANGO. Tafsilât el ilânlarında. MARMÂRA SİNEMASINDA Bugün matinelerden itibaren 2 ŞAHESER FİLM BİRDEN : ( İHTİRAS KURBANLARI Güzelliği ve ihtişamile herkesi hayran edecek büyük bir 2 LA TRAYİATA Amerikalıların İtalyada Devlet operasmın iştirakile çevirdikteri bestekâr «VERDI» nin şaheseri. . Fiyangomuz «28 Şubat SALI sabah «10. da Sinemamızda çeküecektir. Kuponların değiştirme muamelesi «27» Şubat Pazartesi saat 16 ya kadar (aid oldukları Sinemalarımızda) devam edeceğini saygı ile arzederiz şikâyerte bulunuyor: «Bu adam be Baftaraft 1 Inci tahifede rek bfitee kabul edıldi. ni her zaman dövüyor, para yüzüntika yapacak trynette olmadığmı, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı den beni tehdid ediyor» diyordu. Erzincandaki evlerin pahalıya mal bütçesi hakkmda D. P. nin Şehir Tiyatrosu sanatkârlanndan İnrihara ihtimal vermiyenler olup, bumm bir haJokat olduğunu tenkidleri Handan Sezeneli çok yakından ve kurul azasmdan t Galib Arcan, söyledi. Ekonomi ve Ticaret Bakanlıgı Ankara Devlet Tiatrosunda oynatanıyanlar da, çok şen bir kadın bütçesi üzerinde D. P. adına sös Sulama işleri olan facia kurbanınm bir maç da nan bir piyesin hastalanan başakalan Hakkı Gedik uzun ve etraflı Abidin Potoğlu. sulama lşlerine vetiyesine sinirlenerek ve bundan törünün yerini almak üzere Muh sarfedüen paralann iyi tanzim edil bir konuşma yaparak tenkidlerde sin Ertuğrulun daveti üzerine Anmüteessir ve mütellim olarak kenmediğini, bugüne kadar sarfedüen bulundu. Bir saat süren bu konuşdisîne böyle feci bir akıbeti reva karaya gitmişti. Galib Arcanın bu 120 milyon liranın mühim bir kıs masında bir devlet kalkınma plâaörmiyeceğini ifade etmektedirler. izin abnadan gidişi Şehir Tiyatrosu mmın heder olduğunu, filhakika nının hazırlanacağı söylendiği halEsasen hâdiseyi müteakıb vak'a ye kurulunca bir prensip meselesi o bu yıl bütçesinde sulama işlerine de bugüne kadar yapılmamasını, rine giden savcı muavini de yap larak hoş karşüanmamış, kendisine kâfi ödenek konulmadığım, pro devletçiliğin hududunun, bütüB tığı araştırmalar neticesinde apar haber verme namı altında bir ih gramsız hareket edildiğini sövliye ısrar ve ikazlara rağmen tayin etıman dairesinde sinirli insanlarm tarda bulunulmuştur. Bundan mü rek, Çağlayık barajına temas etti. dilmemesini hatalı buldu. İç ticakullanabilecekleri âsabı yatıştarıcı teessir olan Galib, kuruldan çekil Ali İncealemdaroğlu Zonguldak retin tanzimi mevzuuna temas eilâçlara tesadüf etmemiştir. Bu meğe karar vermiştir. Bu haber havzasmda hayatî mahiyette ve ik den sözcü arz ve taleb kaidelerinin noktalar, sanık Ali Koçlunun id yanlış aksederek sanatkârm tiyat tisadî, gmaf kalkmmayı «ağlatacak frenlenmemesi, vasıtalı, vasıtasıl dia ettiği gibi, Handan Sezenelin rodan istifa ettiği şeklinde yayıl bazı demiryoHarmın yapılmasım vergilerin ikide bir değişik sistemsık sık sinir buhranma kapılan, â mıştır. Galib Arcan dün Belediyeye istedi. Karadeniî limanlarından bah lere bağlanmaması gerektiğini söysabı hafif bir kimse olmadığır.a de gelerek Valiyi ziyaret etmiş ve key sederek Kefken adasma bir men liyerek bu versilerin makul hadlelâlet etmektedir. fiyeti anlatmıştır. Vali ve Belediye direk inşasım lünrmlu buldu ve bu ri aşarak kalkınma hamleleriniıı Handanın bileklerindeki bereler Başkanı Fahreddin Kerim Gökay, arada Amasra. İnebolu limanlan gırtlağına sarıldığını. devlet işlet1 Handan Sezenelin apartıman da Galibin cie bulunduğu bir toplan için ayrılan ödeneği sükranla kay melerinin normal olmıyan şartlal altmda imal ettiği mamullerl iresinden feci sukutunu müteakıb tıda şunları söylemiştir: detti. piyasaya çok yüksek fîatlara sür imdadına koşan aynı yer sakinle« Galib, Şehir Tiyatrosuna Yeterlik önergesi rinden Lâtif de demiştir ki: kaydı hayat şartile bağlanmıs bir Bundan sonra ba*ı hatibler de düğünü, bu vaziyet karşısmda raus ' Bahçeye indiğim zaman za artistidir. Onun oradan ayrılacağını seçim bölgelerine aid bayındırlık teh'ikin mutazarnr olduğunu söyvallı kadını taşların üstünde hur tasavvur etmiyorum., isleri üzerinde dileklerde buîundu ledi. Hakkı Gedik 7 eylul para adahaş bir halde buldum. Kendisini Şehir Tiyatrosu müdürlüğünüa lar. Söz istiyen 9 milletvekili oldu yarlanmastna temas ederek D. P. yukarıya çıkardığımız zaman nabbir mektubu ğundan Lutfi Yavıız yeterlik öner nin o zaman ileri sürdüğü mütaleaları İngiliz parasında yapılan Aa' zını yoklarken, bileklerinde bir taDiğer taraftan Şehir Tiyatrosu gesi verdi. Bu sırada, İbrahim Ar valüasyon sır?sında Günaltay ka^ kım taze bereler gözüme ilişti.> vas, istek ve düeklerde onar dakimüdürlüğünden dün şu mektubu Nitekim alâkaîılar da cesedin sağ aldık: ka konusulmasını, tenkidlerde za binesinin bcnimsîdiğini anlataral» ve sol bileklerinde yekdiğerlerine man kaydınm bahis mevzuu olma o zamsnki iddiakrırda ne kadav «Vatan gazetesinin 3143 sayılı smı teklif etti ve teklif kabul edil haklı plduklanm belirtti. müvszi bir takım bereler görmüşnüshasmda (Şehir Tiyatrosunda ye di. lerdir. Bilhassa ölünün parmak ni bir ihtilâf) başlıklı yazısı oİstihsalin arttığı şeklinde Ilert Dinlenen şahidler larında kedi tırmıklarım andıran kundu: Beşeriyet tarihinde • Kadim YuBaynHırlık Bakanmın arıklamalan sürülen iddialarm varid olamıyacaSaveı muavini Namık Kemal İl sıyrıklar müşahede edilmiştir. Bu azaldığail nan kültürü> denil?n bir yüksek Neticede Bayındırlık Bakanı Şev ğım, istihsalin bilâkis 1 Şehir Tiyatrosunda talimatsöyledi. Piyasa fiatlarınm istikrar» kültür hazinesi vsrdır. Bu kültü gaz, şimdilik çok karanlık ve o nis görünüsler düşme hâdlsesinden önket Adalan kürsüye gelerek banamenin tatbikı tarihi olan 1 arasız vaziyetine de temas eden Hakkı rün mahsulleri (Yunan felsefesi, bette de karışık bir mahiyet arze ce kadınla erkek arasında bir itişlık 949 tarihinden bu yana kurul yındırlık işleri üzerinde açıklama Gedik, bazı maddelerde bir iniş olme kakışma sahnesinin cereyan etden bu hâdisenin biran evvel ayYunanda zuhur ve inkişaf etmiş arda bulundu. Adalan bayındırlık üyeleri arasında gerek tiyatronun makla beraber um unlyetle fiatlsrilimler, Yunan edebiyatı, Yunan dmlatılması maksadile bütün ihti miş olabileceği ihtimalini hatırlatidaresi ve gerekse sanat işleri ba islerinin milyarlara ihtiyac gösteren da bir yükselme kavdedildiğini bil nefis sanat eserleri, Yunan mimarî malleri gözönünde rutmakta, ya mıştır. bir iş olduğunu söyliyerek bu işlekımmdan hiç bir ihtilâf olmamıştır. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi abideleri) bugüne kadar bütün be pılan iddia ve ihbarları en ince teuzun veya kısa yadeli prog dirdi. Dış ticaret mevzuunda ayat Bu meyanda kıdemli sınıf sanatşeriyete nümune olan eserlerdir. ferruatına kadar tetkik etmektedir. tahkikatı büyük bir titizlik ve alâramlara bağîanmış olduğunu, kara U bir mekanizmanın hâlâ kurula» kâr H. Kemal Gürmenle Mahmud ? • • Bu kültür mahsullerini yaratan Savcı muavini bu cümleden olmak ka ile idare eden savcı muavini yollarır.ın 9. liman inşaatmm da 10 madığını, bir program vücude ( Morah arasında her hanffi bir pitirilememesini hatalı bulan tözmütefekkirler, âlimler, şairler, e üzere hâdisenin cereyan ettiği a Namık Kemal İlgaz, akla gelen büsenelik programlan bulunduğunu, yesteki rol tevziatı yüzünden, bir dibler ve sanatkârlar bugüne ka partımanın 2 nci katmda oturan tün ihtimaller üzerinde durmaksu işleri programlanrun da tatbi cü; bundan evvel ithalât ve ihraihtilâf da mevzuu bahis değildir. dar bütün beşeriyete muallimlik bir aüeye hizmetçilik eden ve şim tadır. kma devam edildiğini söyledi. Su cattmızm, dış. ticaret muvazenemldilik isminin açıklanması istenmiHandanın çocuklan tekrar 2 Kıdemli »ınıf »anatkâr Galib işlerinden faydalananlann bu işie zin bünyesini tarif, istikametini ve rehbcrlik etmektedirler. yen bir kadının sehadetine de müdinlendiler Arcanın Ankara Devlet Tiyatro rin tesis ve inşasına istiraklerinin tayin etmek, inkisaf kudretini, nuİşte bu, yanlış olarak Yunan me racaat etmiştir. Bu kadın. bir gün Namık Kemal İlgaz dün akşam sunda temsil edilen (Bir Komiser bir zaruret olduğunu. hazırlanan lâsa programım çizmek zarureti, deniyeti, Yunan kültürü ismile ma Handan Sezenelle Ali Koçlunun saat 17 de Handan Sezenelin oğlu Geldi) piyesine i.ştirakten ötürü kanun tasarısının Mec'.ise sunuldu Avrupa iktisadî jşbirliğinin bir ü lum • kıymetler hazinesi» münhası ortalığı velveleye vcren bir kavgaFaruk Banşta ve Cihad Barıştayı diğer kurul üyelerile aralarında bir ğunu bildirdi. Yatırımlar bahsine yesi olmamız itibarile de, ihmal eran Atinada toplanmış mütefekkir, larına şahid olmuç, bir aralık tüctekrar dinlemiîtir. Oğrendigimize ihtilâf zuhur etmiş değildir. Yalnız de temas eden Bakan, bütçeye KO dilmemelidir.» dedL âlim ve sanatkârlann eseridir. Yu carın: göre. savcı muavini. Fpnık Banşta talimatnamede bu hususa dair olan nan yatırım miktarının 946 da 70 Dış ticaret muvazenesi uzerin» nan medeniyeti, Yunan kültürü, Serkisi öldürdüğüm gibi, seni tarafmdan bundan 8 ay önce Em hükümler «rasmda usul hakkında milyon iken bu sene 131 milyona de tenkidlerde bulunduktan sonAtina medeniyetHir. Atina kültüde temizlerim... dediğini duymuş niyet müdürlüğüne vuku bulan ih bir görü? farkı olmuştur. yükseltildiğini belirtti ra altın ve döviz stoklarımızın rüdür. Yunan kültürünün vücude bar üzerine Ali Koçlu hakkında ne eridiğini, bunun da ihracatıa 3 Ş«hir Tiyatrosunun yeni segelmesinde, yaratılmasında, asker tur. Kara yolları ..... gibi bir tahkikat yapıldığmı, bu ne bütçesi ve kadrosu henüz Şehir Kapıcı tekrar sorguya çckildi likle spordan başka medeniyet saYapılacak olan kara yollanndan azalması, ithalâtın çoğalması y ü fezlekenin Meclisince kabul edilmemi? olma10 sayılı apartımanın 2 nci daire hususta tanzim olunan söyledi. hasında hiç bir şey yaratamamış bahseden Bak?n köy yolları için zünden ileri geldiğini neden ibaret bulunduğunu öğren sına göre önümüzdeki marttan itisinde ikamet eden Lâtif ve Sedide Ispartahların zerre kadar hissesi bütçeye ödenk konduğunu, 938 se Bu arada serbest ticaretin, saadlarmda iki kadın da, Hsndan Se mek lüzumunu hissetmirtir. Bu se baren kimlerle mukavele yapılacatı nesinde yoktur. yollar için bütçeye zarara uğratacağııu zenelle Ali Koçlunun hemen hemen beble savcı muavini tahkikat dos henüz tesbit edilmiş değildir. Bu 2,600.000 küsur lira ayrıldığı halde nayiımizi Meçhur Yunan müverıihi PIu hergün kavga ettiklerini söylemiş yasmı alâkalılardan bu sene 67 milyon lira konduğunu anlattı. tark, bir sün Isparta devleti zail lerdir. Vaka gecesi, yarah kadmı kikat dosya^ı savcılık tarafından in vazife ne müdüre ve ne de kurula Millet Partisi sörciisünün konusmas» kaydett:. aid olmayıp talimatname hükümolursa, ondan. yabancı mimariar kucaklayarak yukan kata çıkar celendikten sonra kuyumcu Serkisin Millet Partisi adına konuşan leri dairesinde teşekkül etmiş oŞevket Adalsn, bundan sonra: tarafından inşa edilmiş bir kaç ma makta olan Ali Koçlunun, rastlaş katli hâdisesile bu vak'anın sanığı Ahmed Oğuz, memleketin ekolan komisyonun kararma bağlı bu• Cumhuriyet devritıde 3644 kilobedin harabesinden başka hiç bir tıkları sırada kendisine: arasmda iddia olunduğu gibi bir lunmaktad:r.> nomik ve iş hayatında her türmetre yapılmıştır. Bugün işletilen medeniyet eseri kalmıyacaktır. dep lü kontrolü yapacak ve iktisadî Aman beni ele verme, sana münasebet bulunup bulunmadıgı demiryollarımız satın aiınanlar da nizamı sağlayacak bir Bakanlımiş ve haklı çıkmıştır. Haki1500 lira vereceğim, dediği yolunda anlaşılacak, ihbarm sıhhat derehil 7716 kilometreyi bulmuşrur. Bu ğın, senelerdenberi arandığı halkat|n İspartadan zikre değer ifade veren kapıcı Ahmcd. tekrar cesi böylece kat'î olarak tesbit eyollara jimdiye kadar harcanan de hâlâ bulunamadığırh ve kenhiç bir medenî eser kalmamıştır. sorşuya çekilmiş, şöyle demiştir: dilmiş olacakur. para 657 milyon üradır.» dedi. Halbuki Atina bugüne kadar andisinin bu işleri yapacak böyla Baştarafı 1 inci tahiiede Ali Koçlu ile Handan Sezenel Evvelki gün 2 nci sulh ceza yarDemiryollarımızda eşya ve insan bir Bakanlıgı karşısında görecak Parthenon sibi mimari eserlesık sık kavga edîyorlardı ve bazan sıcı tarsfmdan tevkif edilen Ali emcünde olduşu memnunlukla öğnakliyannm Reçen yıllara nisbetle mediğini belirterek söze başladı. rile değil. felsefesi. edebiyatı, yasaçsaça başbaşa dövüştükleri de Koçlu, dün bu karara itiraz etmiş renilmiştir. Hazer edileeek cihet, fazlasile arttığını, halen 3O0 kilo Dış ticaretimizle Ekonomi ve ratüğı iliml=r. yaydığı yüksek fioluyordu. Bu müeadelelerdcn son se de asüye ccza yargıçhâı basjn adına söz söyliyeceklerin dumetrelik demiryolunun inşa halin Ticaret Bakanlığının yanında kirler vasıtasil? de beşeriyete mura Handan Sezenelde yara ve bere j kufiyet halinin devamında ısrar rumudur ki. seçim kanununa ikinde bulundu«unu izah etti. allimlik etmektedir. Bunun böyle Dıs İşieri Bakanlığının ve Devler görüyordum. Zaten o da bana I etmiştir. ci müzakerede nazil olan bir' madLiman inşaatı olması da gayet tabiidir. Çünkü let Bakanlığının meşgul olduğude ile. bunun acıst yüreklerdedir kültür ve medeniyet denilen yükher birinin, bütün ışleri kenLiman insaatına gelinee, Trab nu, Bununla beraber, son günlerin vasek beşcrî deha mahsulleri ancak d;si yaptığı iddiasını taşıdığını zon, Ereğli, İnebolu, Amasra limankur. ağırbaşh. uyanık havası. her hür muhitte. hür demokrasilerde ileri adımı kösteklemeğe çalışan larının insaatına devam edildiğini anlatarak, artık memleketin ikBuşün matinelerden itibaren emsal.iz büyük ve zengin program. inkişaf edebilirler. Siyasi hürriye • Bu zihniyetin büyük seçim imtihan» söyliyerek: «Trabzon lim*nı 1951 tisadî nizam ve düzenini muhtetin, hür demokrasi rejiminin medearifesinde, bir defa daha bozguna de, Ereğli limam 1950 de, diğer li lif ellerden kurtarmak icab etniyet, ilim, sanat \° felsefenin inuğrayacağı ümidini vermektedir manlar da 1952 de ikmal edilecek tiğini belirtti. kişafına, en müsaid. kültür bakıYapılacak bütün işlerin lıirMeşhur «haysiyet ve şerefleri ko lerdir. Şamsvın linn'mn projelemından en semereli bir idaıe usu(Türkçe sözlü) ri hazırlanmıştır ve liman inşaaü birlerile olan münasebetleriruma formülü»' :.ün hâyide edebilü olduğunu ispat için Atina tarihi yatı yanında basını kötü niyet er için Milletlerarası Bankadan bir nin mütalea edilmesi gerektiğlEn korkunç mücadeleler En büyük maceralar v^ tüyler ebedî bir bürhandır. babının şahsî ve indî tasallutlann kredi talebinde bulunulmuştur. Bu ni, halkın devlet mamullerine urperlici salınelerle dolu mevsimin en heyecanlı şaheseri. yapılan karşı itimadı azaldığını, piyasadan koruyacak hükümlerin de m«h Bankanm mümessillerile Baş R o l l e r d e : MEVLİD fuz tutulacağı bugün daha kuvvetle görüşmeler neticesinde mutabaka da Istikrarsızlığın hüküm sürdüte varmış bulunuyoruz.» dedi, bu ğünü, bu halin dünya çapmda Bizleri dcrin teessurler içinde bırakıb LOUİS HAYWARD JANET BLAİR umuluyor. işler için bütçeye konan para mik olup. Türkiyeye karşı itimadın giden aile buyüğümüz Af meselesine celince, yetkili tarlanndan bahsederek, baslanmış sarsılmasına sebeb olduğunu EVLİYAZADE NUREDDİN çevrelerin sükutu, işi vaktinden olan limanlarm inşası için 20 mil söyledi. in kırkıncı olum gününe müsadif önce açıklamanın mahzurlanna yon, barmaklar vs iskeleler injaa Ahmed Oğuz, bu hal devara 23/2/950 perscmbe punu öğle nanıazı( R E N K L İ ) . Maceralar ve ?crgüzeştler harikası. hamledilebilir. Gerçi. affın aleyhin için 25 milyon, İstanbul, İzmir, İs ederse Türkiyenin dış finansnı müteakıb Beyazıd camii şerifinde de olduğunu, gazetecilerle hususî kenderun limanlannın gerekli ta man ve kredilerden mahrum kanıhuna Jlevüdi Nebevl kıraat oluna. B a ş R o l l e r d e : cagından kendisnj sevenJerle arzu eden hasbıhalleri sırasmda ileri süren miri, tevsii işile diğer limanların lacağmı izah ederek hükumetin RANDOLPH SCOTT BARBARA ŞRlTTON Ihvanı dinin teşıiflerini rics ederiz. milletvekillerine Je tesadüf edil inşası için de 97 milyon lira olmak lâkaydisine hayret ettiğini bilEvliyaade Ailesi miyor değildir. AJTII milletvekille üzere ceman 142 milyon lira har dirdi. rinin, meselâ, adli teminat bahsinde canacağmı belirtti. Ticaret Bakanlığının, harb yılla w de. daha önce aynı şekilde konuşnnda, bir iaşe politikası takib Öğleden sonra Afrikanın balta girmemiş ormanlarında yapılan bir define aratuklan bilindiğinden, bu menfi etmek rorunda kaldığuıı, fakat Saat 13 e geldiğinden oturuma bugüne kadar bu politikanın ifiyıcılığının kanlı hikâyesi Binbir esrar ve dehşet Zchirli mütalealar ümidleri kırıcı görülson verildi. Öğleden sonraki otuoklarla çılgınca saldıran vahşilerle yapılan korkunç çarpışmalsr BU AKŞAM 21.15 ten itibaren mü>or. Asıl dikkati çeken müsatikametinin tayin edilemediğini Tehlikeler ortasında kalan bir kadın Ümidsiz bir aşkla yanan hede, af meselesinin memlekette rumda da Bayındırlık Bakanı iza söyleyen sözcü, bu işte uğraşan ZAFER GALASI yedi erkek. Aşk, heyecan ve macera dolu muazzam bir fflm. hatına devam etti. Su işlerinde tecson derece geniş bir alâka uyan rübeli elemanların bulunmaması Ofisin son zamanlarda memleket dırmasıdır. Bütün Türkiye vatan dolayısile ilk zamar.larda b a a ha çapmda işler dururken, bazı tâlî daşlarının cezaevlerinde veya bu taların vukuunu tabiî gördü. Fa işlerle meşgul olduğunu tenkid evlere girmek üzere olmadığı mu kat eksikliklerin süratle ikmaline ederek, hayat pahalıhğı bahsine T U B K Ç E S Ö Z L Ü . Sınemanın yedi büyük yıldızı hîkkaktır. O halde neden bu mevzu çalışıldığını ilâve etti. Ahmed Ali temas etti. Ofisin, Amerikadan muazzam bir kütleyi yakından sar Çmarın Seyhan barajı mevzuunda kilosunu 23 kuruşa satın aldığı Douglas FAIRBANKS J r . Joan BENET George SANDERS mış gibidir? 1946 seçfanlerindenbe ki tenkidlerini ele alarak bu hav buğdayı, piyasada 32 kuruşa satJohn HOWARD George BANCFORT Alan HALE Vincent PRİCE ri, Büyük Millet Meclisinin, hattâ zanın kül halinde etüdleri yapti tığını, alış fiatına 3 kuruş zammedilirse geri kalanının doğruYerlerinizi ayırtınız. Tel: 40380 meşruiyetinden başlayarak, ortaya rıldığuu kaydetti. ZENİT FİLM dan doğruya kâr olacağmı, buatılmış olan iddialar, sıra sıra giAhmed Ali Çmar, Adana Toprak nun devletin yaptığı işlerin ufals LOUİS HAYWART'm ı kâyetler ve karşıhklı isnadlar, «übarajının bir harb vukuunda, A bir misali olacağını söyledi. züle süzüle renginden, şeklinden ve dana çevresi için büyük bir tehli1949 da çevirdiği mevsimin en büyük a$k ve macera şakeseri Ahmed Oğuz, serbest ticarete hararetinden pek çok şey kaybetke teşkil ettiğinden bahsetmişti. gidilirken Bakanlığın ne gibi miş olmakla beraber, hâlâ bir taŞevket Adalan derece derece mü tedbirler aldığını sordu. kım vesi'elerle Meclis kürsüsünden tehassıslardan başka beynelmilel Bundan sonra söz alan bazı bile tazelenmektedir. Daha fazla otoritelere dahi tetkik ettirdiğini izaha girişmeden 8 inci Büyük Mil izahla: «Ahmed Çınar bu mütale milletvekilleri temennilerde buAJüzakerelere yarın let Meclisi, bu atıfetile baa zihin asında tekbaşma kalmaktadır.» de lundular. Akdenız Korsanları The Pirates of Capri (Orijinal Kopyası) lerdeki son teşevvüşatı da ortadan di. Herhangi bir tehlikenin melhuz devam edilmek üzere oturuma kaldıracaktır, denilebilir. Bu mü o'.madığında ısrarla, işin bütün son ver:ldi. Bugünden itibaren «4» üncü ve »on hafta olarak lâhazalar, genel affın manevi ve vebalini üzerine aldığını ilâve etti Noter muameleleri ve gelir ruhi tesirlerine önem verenlerin, Bakan yapı işlerinin bir elden vergisi daha doğrusu, her yönden karşıhkh idaresinin derpiş edildiğini, kuruGelir vergisi mükelleflerlııln. serbest bir affa ihtiyac görenlerin izahıdır. lacak yeni yapılar idaresinin aynj meslek erbnbmdan olan noterlere zamanda imar işlerini de kontrol gordükleri lşler dolayısile, buaütıa Mekki Said ESEN yapılacak ödemelerden % 15 nisbctijıedeceğini izah etti de vergl kesm«leri icab etmekledir. Erzincandaki evlerin pahalıya Noterlerin husrjîi vaziyetlerini göz mal olduğu yolundaki tenkidler» önünde bulunduran Maliye Bakanhğı, cevaben: «Eğer biz bu evleri ha bu mevzuda İstanbul Drfterdarlığına bir tamlm yollamıştır. Bu tamimde ricden getirmemiş olsaydık, mahailJ kamu idare ve müesseseleri, kurumaak olsun, rayice göre çok daha pehalıya mal lar, dernekler, tesls ve vakıflar, ger. Ookuz attından mbv 1 edecektik.» dedi. çdc gelirlerinl beyan etmeğe mecbur 'oraffan gecersen fazla efmez Yapılacak hava meydanlan v» tüccar ve serbest meslek erbabınıa noterlere veya noterliiik göcevini ila bek/erim. kara yollan hakkında izahlarda ile mükellef olanlara ödedikleri ücretbulundu. Bakan bir saat süren ko lenlen vergi tevkifatı yapmamaları, nuşmasının sonunda hatiblerin su bunların yıllık beyannamelert üzerinden noterlere verecekleri % 15 lerin al'.erini de cevablandırdı. Bundan sonra maddelere geçile tarhedileceği bildirilmektedir. Bajtoraft 1 inci sahifede (tkinci sahifeden devam) edilmiş, bu cihet resmen teeyyüd reisler görülmüştür. Meselâ Perik etmiştir. Diğer taraftan Ali Koçles yirmi yedi sene kadar bir müd îunun bundan 10 ay evvel Kapalıdet zarfında hâkim partinin nüfuz çarşıda Kuyumcular içinde öldürülu reisi mevkiinde kalabilmiştir. len Serkisin katili olduğu da eene Onun resmî mevkii ancak on kişi Faruk Barışta tarafından iddia oden mürekkeb bir askerî şuranm lunmuştur. Delikanlı, savcı muavini Namık âzalığından ibaretti. Askere kumanda hakkı da bütün heyete aiddi. Kemal tgaza Ali Koçlu hakkında Hulâsa, Atinada tam manasile hür bu ihbarları yaparken, bundan 8 riyet ve ferde kıymet verme esası ay evvel Emniyet Müdüriütüne na müstenid bir inzıbatlı hürriyet aynı ihbarda bulunduğunu, bu serejimi. bir hür demokrasi teessüs beble zabıtaca tahkikata girişildietmişti. Burada bir sual doğuyor: ğini, hattâ Teşvikiyedeki apartıBu iki rejimden bitaraf ve tarihi manda memurlar tarafından bir abakımdan hangisi müreccahür? A raştırma yapıldığını da söylemiştir. 8 ay evvelki tahkikat tina rejiminin, yani inzıbatlı hürriyet rejiminin hürriyetsiz inzıbat Dün Emniyet Müdürlüğünde alârejiminden üstünlüğünü ispat için kahlar nezdinde yaptığımız soruşiki yo! vardır: Biri nazarî ve felse turmalar neticesinde, hakikaten fî mülâhazalara istinaden (meselâ 2 nci şube müdürlüğüne Faruk Bahürriyetin tabiî bir hak olduğunu, nşta tarafından Ali Koçlu aleyhine insan için en yük;ek bir kıymet ol böyle bir ihbar yspıldığı öğrenilduğunu. inzıbat bahanesile ferdle miştir. Hattâ bu iddia üzerine Eİri ve zümreleri esaret altmda ya rişilen tetkikler sırasında maktul şatmak bir zulüm olduğunu ileri Serkisin kuyumcu dükkânında busürerek) ispat yolu. Biz burada in lunan bir yüzüşün Ali Koçluya aid zıbatlı hürriyet rejiminin (Atina olduğu anlaşılmıştır. Fakat Ali rejiminin) hürriyetini inzıbat re Koçlu bu yüzüğün harflenmesi için jiminden (Isparta rejiminden) üs kuyumcuya götürüldüğünü ve bu tün olduğunu, felsefi bakımdan. şekilde kuyumcu dükkânında bir kıymetler mukayesesi yolile deail, çok kimselere aid yüzlerle mücevtarihî bakımdan. bu rejimlerin me her bulunabileceğini söylemiş, budeniyet ve kültür sahasındaki ne unan yüzüğün bu sebeble kenditicelcrini hatnlatmak yolile aydın sini ithama yeter bir delil olamılatmayı tercih ediyoruz. yacağım ifade etmiştir. Hürriyetsiz inzıbat ve inzıbatlı hnıriyel rejimleri T e ş v i k i y e d e k i facia etrafında yeni iddialar Şehir Tiyatrosunda bir bâdise Bayındırlık ve Ekonomi işleri için Mecliste yapılan tenkidler Ankarada hava MILU ALEMOAR Sinemalarında OK ! ı KARA 2 TÂBANCÂLAE PÂTLARKEN SARK Sineması K A N L I D Ö Ğ İ) Ş KAPTAN SIROKO BEYOĞLU YILDIZ SİNEMASINDA İstanbul Mahrukat Ofisi Tasfiye Memurluğundan: Adam gittıkten sonra kadın da Dartanyan ile başbaşa kalmak istemedi ve derhal arabasına atlıyarak süratle uzaklaştı. Dartanyan kendisini dövdüren adamdan intikam alamadığı için öfkesinden yer:nde duramıyordu. Fakat hesabını görmek üzere elini cebine atınca şaşırdı. Mektubu alamn o adam olduğunu hancı pekâlâ biliyordu, fakat sesini çıkarmamayı ve «görrnedim, bilmem> siyaseti tak;b etmeyi daha doğru buldu. Dartanyan mektubu bulamayınca çok üzülmüş ve ne yapacağını şaşırmıştı. Fakat azminı kaybetmedi ve hancınm parasırii verdikten sonra yola çıktı. / Yolculuğunun ilk merhalesinde dayak yemiş ve soyulmuş olan delikanlı nihayet Parise geldıfi ;aman yanında be§ parası kalmamı§tı. Balatta Demirhisar caddesinde Belediye Temizlik İşleri Araba Tamir Atelyesi yanında ekmek fırın binası içindeki natamam fırın malzemesi satılacaktır. İsteklilerin, satış jartlarını öğrenmeleri için 28/2/950 tarihine kadar (dahil) Yeni Postane karşısmda Valde Hanı beşinci kat 16 No. da Ofis tasfiye memurluğuna müracaatleri ve tekliflerini 4 mart 1950 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarfla aynı meraurtağa teslita etmeleri üâa •iuoua,.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog