Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

22 Şubat 1930 COIHURİYET r Marshall yardım plaııı Amerika Bulgaristan ile müasebatı kestî BİR DAKİKA eçenlerde şehir içindekl her rürlü zabıta memurlarının tabanca taşımaları aleyhine yazmış oldusum bi* Baştarajı I tnci sahijede mürge haline getirmeğe çalışWashington 21 (A.P. ve a.a.) sı misyonunun derhal Amerikayı makla da suçlandırmıştır. Ilâve yazı münasebetile Londrada nıesİktisadî işbirliği idsresi, Başkan terhketmesi istenmiştir. lekî etudler >apmakta olan Ankaedildığine göre, casuslardan bıri Truman'ın Avrupaya yardım için ra Hukuk fakültesi idare hukukn Bakanlık binasından çıkarken Türk hududlarına doğru kaçaristediği üç milyar, yüz milyon doasistanı Doktor Mukbil ÖzyörükteB kendisini karsılayan gazetecilere ken yakalanmıştır. Diğer ikisi lar rutarındaki fondan 500 milyon aldığun şayanı dikkat mekrubu de Yunan hududu yakınlarında işgüder şöyle demiştir: dolarlık bir kısmtı yapmak istesutunumuza göre kısaltarak aşağıya « Görüşmem, Dış İşleri Bakan bir köyde ele geçirilmişlerdir. miştir. dercediyorum: lığının Bulgaristanla olan münaseBu beş casus hakkında Sofya Dıs İşleri Bakanı Mr. Acheson betlerini keseceğine dairdir. YaB. FELEK bugün karma kongre komisyonu kında, belki de mart başında hepi Başsavcısı tarafından hazırlanan Londra 14 Subat 1959 toplantısında verdij»i demeçte Mar miz memleketimize avdet edece iddianamede elçi ile elçilik erSayın Bay Burhan Felek, Bu, hengâmede, Ankara kânı casuslara sahte ves.ka ve shall yardım plânını de^am ettir ğiz.» Uçak postasıle gelmedıgı İçin ellm» pasaport vermekle itham edil(bir milletveküi) ne hakla menin bilhassa ehemmiyet kazançok geç varan 2 jubat tarıhlı Cumhuri» Öğrenildiğine göre 3ulgaristanİstanbul Valisi sarhoşlara mış oMugunu söylemiştir. Çünkü daki Amerikan diplomatlarıle aile mekte ve Amerikadan kaba bir yet'te «Tabanca» başlıklı yazınızı oku» duktan sonra size bu mektubu yazmak j ftusyanın cüreti gittikçe artmakta leri Türkiyeve geçmek tfere ha lisanla bahsetmektedır. enjeksiyon yapıyor münakaVVashingtonda açıklandığma tan kendımı alamadım. dır. Krsmlin'in tasavvurlarını aka zırlıklarını yapmaktadırlar. Bun§asında ve İstanbul (Dr. Dünkü törende Vali ve Belcdiye Reisi konusurken Bahsettıjim yazımzın her satırınd» ttıete uğratmak için Batı Avrupaya dan sonra Amerikanın Bulgaristan göre, bu iddıanamenın neşri üFahreddin Kerim) kanuna •izinle hemfikirlm. Berum de, ne mesyardımın elzem olduğunu anlatan daki menfaatlerini İsviçre elçüiğı zerıne Amerikan hükumeti BulKızılay Hemşire okulunun kuru zım İsmail Gürkan, Ali Rana Tar lefim, ne de hususi hayatım iübarila aykın değildir, istediğim garistan ile sıyasî münasebetleriDış İşleri Bakanı, Moskovanm tut koruyacaktır. luşunun 25 inci yıldönümü muna han ve basın mensubları hazır bu tabaycayla her hangi bir »lâkam olmaşırıngayı stkanm, mukabele' ni kesmeğe karar veriyor ve tuğu dış siyasette bazı muvaffakısebetile dün Aksaraydaki Hemşire lunmuşlardır. Söz alan Prof. Fah mıştır. Fakat bir buçuk sene evvel Birleşık Amerikanın Bulga derhal harekete geçiyordu. sinde. Ingıltereye hareketunden once Ankara j yetler kazanmış olduğunu açıkça okulunda bir tören yapılmıştır. Tö reddin Kerim ve Ali Rana Tarhan, Hukuk FakulteEindeki idare Hukulnı • ristan ile olan münasebetlerinin Rusya perde gerisinde oynuyor kabul etmiş, fakat bu muvaffakırende Vali ve Belediye refti Ord. hemşirelik mesleğinin kesilmesındekı sebeb, Birleşik Aradaki jarka dikkat! kutsiyetin sistarüığıma ilâveten iki ders yıll vetlerin Sovyetler tarafından besBatılı siyasi çevrelerde mevProf. Fahreddin Kerim Gökay, Ord. den bahseden birer hitabede bu» Polıs Enstıtusünde de İdari Bilgller der«» : Amerikanın Sofya elçisi Donald D. N. leni'en emelleri tatminden uzak cud kanaate göre Bulgaristan, okurmuş ve bu vesile ile yüzlerce polla R. Heath'ın Bulgaristan hüküProf. Tevfik Sağlam, Prof. Dr. Kâ lunmuşlardır. olduğunu da belirtmiştir. Sovyet hükumetinin emri üzerimemuru ve âmırile yakından temas in»»; meti aleyhinde suikasdde bulunkânını elde ettı£ım gıbl, Emniyet teş • Mr. Hoffman bugün gazetecilere makla suçlandırılmasından ileri ne bu tarzda hareket etmiştir. kılatımizın mumtaz bazı Eimalarıle d« ' Diplomatık muhabirlere göre, verdiği demeçte İngiltere, Fransa gelmektedır. Bulgaristan hükutanışmıştım. Polis hukuku. esasen Oni I memleketlerdekı Izmirdeki faaliyet ve Almanyanın gelecek yıl Marmeti elçinin gerı çağınlmasmı bütün peyk versitede bağlı bulundugum kürsünüa j ehall yardımından rslan payı ala istediği ve bunun üzer.ne Birle Batılı dıplomatları demir perde muiredat programına gıren bir bahlsl tzmir 21 (Telefonla) Yeni sedışına çıkarmak ve peyklerle olmsk ve kendim de aync» Polis Ens. caklarmı söylemiştir. çimin yakm olduğu haberleri îzşik Amerikanın bu ıthamlardan tıtusunde hocalık etmıa bulunmaklıiım j arasında tıcarî, mirde Demokrat Partinin ve Cum Bastaraft 1 inci sahijede Baştaran 1 tnci sahijede İngiltereye 687,100.000 dolar, Al vazgeçılmediği takdirde Bulga demokrasıler sebebile bu sahaya karjı, daha ilk ] kültürel, iktisadi ve siyasi mütur. Hüseyin Kunter, Avrupada is Başmakaleden devam inanyaya 552,900,000 dolar, Fransa ristanla olan münasebetleri kehuriyet Halk Partisinin faaliyetle' D. P. nin yeni inkisaflar gös günlerden ltibaren büyük blr elâka j ya 502,800.000 dolar ayrılmıştır. Di seceği ihtarında bulunduğu ha nasebetleri kesmek için Sovyet rini arttırmıştır. Demokrat Parti il tarihte pck az partiye nasib olan tihsal şartlannm harbden evvelki terdiği gelen haberler cümlesinden duydum. İngiltereye gelirken geçtlglra r Rusya uzun vâdeli bir plân ha idare kurulu üyeleri, ilçe ve köy başarılar pöstcrdi. Harb ateşinin hale geldiğini, serbest ticaretin baş dir. Bir çok istifalar arasında Dur yerlerde olduju gıbl, tngtlterede da ğer tahsisler şu şekildedir: Avus tırlardadır. zırlamış ve bunu tatbika başla leri dolaşarak propaganda nuhık yakıp yıktıği. endüstrisi felce uğ hca gayelerinden birinin Avrupa sunbeyde 5 köy muhtarının da, bilhıss» İngilterede polis mevzuu ' turya 124,400,000, İrlanda 33.500,000, Amerikan hükumetinin, elçi mıştır. Polonyada Robineau hâBelçika 142,800.000, Danimarka larına devam etmektedirler. Gaze ramış, ticareti sarsılmış, maliyesi memleketlerindeki lstihsalln ihti köylerindeki valandaslarla birlikte, ile yakından ilgilendlrai. «Tabano» Heath'ın geri çağırılması husu dısesi, Macarıstanda Vogeler fikirlerinize lştirak etrm , 65.000,000, Türkiye 44,100,000, Triesteler, İzmirden nuamzed gösteril iflâsa yüz tutmuş, ferdleri ıstırab saslaştınlması ve işsizliğin önlen D. P. ye iltihak ettiği haber veril hakkındakl yecek aklı basında bir insan tasavvur | sundakı talebinden vazgeçmesini Sanders muhakemesi ve Çekosiçinde bir memleketi bu parti be« te 10,000,000, Yunanistan 148,800,000, mesi mevzuu olduğunu söylemiş ve mesinde Cumhuriyet Halk Partiedemiyorum. Fakat bir iki mülâhaz» i mektedir. Sofya hükumetinden istediği ve lovakyada Ingiliz Kültür Heyeİzlanda 5,200,000, İtalya 290,600,000, sinde şiddetli mücadeleler geçece yıl gibi kısa bir zamanda kalkıntlır ticaret serbestisinin nisbetleri meda ben İlâve etmekten kendimı ala i verılec«k cevab için bir aylık Holanda 192,800,000, Norveç 67 miltine karşı alınan tedbirler böy ğini kaydediyorlar. Mütemmim ha masını bildi. Şüphesiz İngiliz mil selesine temasla demistlr ki: nıadım: J mühlet koyduğu da bılinmekteyBurada bulundunuz, bllirsiniz, fngl«( yon 100,000. Portekiz 23,500,000, İsle bir plânın mevcudiyetini âşi berlere göre Cumhuriyet Halk Par letinin olgunluk seviyesinden de « Bilindiği gibi, Avrupanın badi. Bulgar hükumeti Amerikan liz poljsi silâh tajımaz. Polis ellâh ta. ; veç 34.300,000 dolar. tisinin Izmir aday listesi seçimler kuvvet alan sosyalistler, disiplinli zı memleketleri muayyen nisbetkâr kılmaktadır. elçisinı bu sefer daha ağır bir şımadıktan sonra gümrükçünün, kol» Hoffman. idari masrafların bu lisanla itham ederek c^evabını Amerikan Macar münasebetleri den yirmi gün evvel mahallî bir ve sıkı bir çalışma sonunda yıkılan teki ithalât ve Ihracatlarını serbest Baştaraji 1 inci sahijede cunun, ormancının vesalrenin de cilâh ; yerlerin çoğunu yeniden yaparcasıyoklama toplantısı yapılarak ilân yekunlara ilâvo edileceğini söyle vermiştır. Bulgaristanda yeniden bırakmışlar ve bu hususta aldık nin sahibl mahkemeye müracaat e ttiimadıklarım lliveya hacet voktur. • de kesiliyor olunacak ve Cumhuriy^t Halk na tamir ettirdiler; millileştirme ları karan tatbika başlamışlardır. derek hakkımızda tahliye karan Cümruk memurları, tertemU lâdverd miştir. beş casusun tevkifi üzerine de Washington 21 (a.a.) Bir partililerindeıı kimse ekseriyetin politikası sayesinde hem endüstrielbiselerile birer bahnye zabiti kıya. Mr. Hoffman Ây^n ve Mümessil bu ithamlar ortaya atılmıstır. leşık Amerika :1e Bulgaristan bu karanna itiraz edemiyecektir. ye yeni bir hamle aşıladılar, hem Bu memleketler arasında ticaret, aldı. 1200 lira «enevî icarla oturu fetinde. Aradan blr bucuk sene geçtf, i Jer Meclisleri dış münasebetler en1950 yıhnın sonunda yüzde 75 niayorduk, bunu 36.000 lirava çıkar Ingilterede hâl* tab«ncalı blr klmseya Sofya radyosuna göre, Ameri arasındaki siyasî münasebetlerin Namzed listesinde bugünkü İzmir de emeğile çalışan işçi sınıfının recümenleri karş,ısında Verdiği dekesilmesi üzerine Birleşik Ame milletvekillerinden ancak yarısmın fahını sağladılar. Şuurlu bir dış tl betinde serbest olacaktır. Avrupa dık. gene kabul etmedi. Bu durum raatlamadım. Evet, ne retml, ne tlvil 1 kan elçisi casuslardan Mihail meçte 1950 temmuzundan itibaı;?n hiç klmseye... j rikanın Macaristan hakkında da yer alacak!arı tahmin olunmakta caret politikası, gıda maddelcri ba memleketleri serbest ticaret» mü karsısında Şemsipasada Beledlyenin başlayacak malî yıl için 3 milyar Shippor'u altı ay elçilik binasıtemayildir. Yalnız memleketimiz l|in ajlı jundan İbarettir: InglU» ] eskl odun deposunun karsısındaki kımından bir zamanlar halkı bif 100,000,000 dolara lhtiyac olacağı nın tavan arasında saklamıştır. buna benzer bir karar alacağı dır. j daha müstesna bir durum arzet arsayı 10,000 liraya kiraladık, bize polısleri, meslege gırmeden bnce Aynı radyo, elçiyi bu casusları yolunda jayialar dolaşmağa başhayll sıkıntıya düşürdü ise de unı söylemiş ve bu paranın AvrupaCumhuriyet Halk Partisi tzmir mektedir. Türkiye de alınmıs bir mutlaka gahilde bir yer lâzımdır. gdrürler, her turlu silâh atı$larında> ( da kalkınmayı devam ettirmek ve idare etmek ve Bulgaristanı sö lamıştır. teşkilâtına şimdiye kadar sekiz ki mumî ticaret muvazenesinin düzel karara uyarak ticaretini yüzde 75 Eğer içeride bir yere gidergek nak derece alırlar. Fakat vazlfe başındaj iken silâh taşımakdıkları gtbl. taşıdıkkomünizmi durdurmak için lâzım şi müracaat ederek milletvekilüği mesine esaslı bir şekilde yardım nisbetine kadar serbest bırakacakliye masrafı çoğahr, bu ise halkın lırı «opa da eeketlerlnln altındadır, ı olduğunu ilâve ve Marshall plânıadayhğı istemiştir. Bunlar gjzlen etti. tır. Ancak Avrupada bu ticaretin alevhine olur.» dedi. Keyfiyet her dısardan belll olmaz. nın soğuk harbde oynadığı rolu mektedir. İngilterede tşçi Partisinin bu ba yüzde 100 serbest bırakılması yoPolisın silâhsızhğı sebebiledlr M.) iki bakımdan muhtacı tetkik idi. izah etmiştir. pollse sllâhlı mukavemet veya halktıl sosyal luna gidilmektedir. Avrupa EkonoDemokrat Parti çevrelerinde bir şarıları Batı Avrupadaki Nihayet eski yerin müstecirini çasilâhla tecavüz vakaları da hatırda tu. Hoffman. Avrupanın, Ekonomik Baştarafı 1 inci sahijede 23 te ilçenin kuzey istikametinde çok namzed ismi üzerinde durul muvazenenin bozulmamasına, ko mik İşbirliği idaresi ticaretini ileişbirliği İdaresi yardımıle gittikçe miş ve sonra kendiliğinden kay kıal bir duman şeklinde alevler maktadır. Demokrat listesinde ta münist partilerinin her tarafta ge riki seneler içinde yüzde 100 ser ğırdım ve «Bu iş umumun mena tvlabllecek kadar münferıd ve nâdlrdir. ' Bundan baska tnglllz pohsl «Poliaj görülmüş ve mahiyeti anlaşılama nmmış bazı bitaraf şahsiyetlerin rilmcsine de imkân verdi. Bu ba best bırakmıyan memleketlerden fiine aiddir. Daha olmazsa menafii taktif artan sınai istihsalin mucizeye bolmuştur. ı.> denılen bilgiye vâkıfhr. Ya j umumiye namına arsanızı istimlâk mıştır. kımdan İngiliz sosyalistlerinln son yakın bir şey olduğunu söylemekle Rasadhanenin verdiği malumat bulunacağı haber veriimektedir. Bu kaiadıgl adamı elinden kaçırmıyacagt bunun sebebini goracak, ve tam ederiz» dedim. Kendisi icarın 38.000 beş yıl içinde oynadığı müsbet rol bir serbesti üzerinde urar edecekyıhi. iki kifi ile de başa çıkmayl va beraber kaydedilen muazzam teDün bu hususta bilgisine müra ] tnegöl 21 2021 şubat gecesi arada Profesör Sıddık Sami, gazeölçüsünde tir. Sanayicilerimizin bu mesele ü liraya çıkarılması şartile kirayı de sudunun neresinden kıskıvrak yakarakkilere rağmen daha başanlması tam saat 23 te kasabanın üzerinde teci Selim Ragıb Emec ve Doktor aynı zamanda Avrupa caat ettiğimiz İstanbul Rasadhanesi vam ettirmeği kabul ettiğini söyle lanacağım bilır. Istanbulda gozumia gerekli bir çok ;şler de bulundu bize şu malumatı vermiştir: mahiyeti meçhul kızıl bir bulut Adnan Adıvardan bahsedilmekle bir değer taşunıştır, diyebiliriz. zerinde ehemmiyetle durmaları görmuşUmdur: Blr polis memuru ka. di. Tevzi müessesesine gönderdim rakola goturmeğe çalıçtığı bir sımitKimscnin inkâr edemiyeceğl bu icab eder.» ğunu hatırlatmıştır. belirmiştir. Bu garrb taibiat hâdise dir. « Göriinen ışığı şu çekilde Netice ne olursa olsun SemsİDasa, eiyl, nmdıcinın sehpa^ına ve tablasına Eski İzmir ve şimdiki Konya müsbet hükümler karşısında bakasi bir saat kadar devam etmiş ve Hüseyin Kunter. gümrük re|imizah edebiliriz; Güneşin sathında rağmen neresmden tutacağını bilemeondan sonra yükseîerek kaybol Valisi Sefik Soyerin Hataydan mil lun yarın İngiliz halkı reyini nasıl lerinin indirilmesi mevzuunda Eko Üsküdar, Salacak ve civarının ima mıj ve bir turlu <,ekıb gotürememişür. ; üç gündenberi rasad ettiğimiz bün benfm düsüncelerimin en baletvekilliği adaylığını kovacağı bil kullanacak? muştur. nomik İşbirliği idaresinin herhangi ingilterede. polifin sllâha kl ek. ' yük lekelerden şiddetli bir faaliyet sında gelirken burada bu gibi de seriya dirilmektedir. NADİR NADİ bir tavır ve tazyikte bulunup buturlu gaz bombalarıdır mü« Dursunbay 21 Dün akşam olduğu anlaşılmaktadır. Bu faalipolar tesisine izin veremem.» Diğer taraftan veni seçim kanuracaat mecburiyetlnde kaldıgı hallerde. lunmıyacağı yolunda sorduğumuz 23,20 de ilçenin kuzey doğu istikayetin tesiri olarak variyemetrelekarakoldan gıdıb getirilen sllâhlarla ij nile alâkalı olarak bu akşam şehsuale de şu cevabı vermiştir: Gözlük kullanmıyan şoförler rimizde 35 gama kadar bir sapma metinde büyük bir orman yangi.il rimizin yüzden fazla muhtarı İzmir pörülür. Polıslenmiz ise tabanca tası. € Bir çok memlekatler gümrük kaydettiğimizden çok şiddetli oir hissi veren ve gökten yere doğru Valisi Osman Sabri Adalm rivaseti Şehir dahilinde motörlü ve me malanna rağmen bir hücreye kapanan Ankara 21 (Telefonla) Sağ manyetik fırtınanın husule geldi ates yağar şeklinde bir ışık sörülresimlerini indireceklerdir. Bu meve müsellâh olan tuçluyu yakaUmak törsüz vasıtaları sevk ve idare eden için ya naslhatte bulunurlar ve yabud altında toplanmışlardır. Vali se',im lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yanda Türkiyeden de belki bir tağini görüyoruz. Fecrişimall deni müştür. Halk evvelâ bunu orman kanununun yakmda Resmî Gazete«Tabib Odaları BTİiği Kanunu» lebde bulunulabilir. Fakat bunun soför ve sürücülerle, mavna reisle da içerdekinin bütun cephanesinl sar« len hâdiseler bu şartlar altında vu yangın zannederek söndürmek için de çıkacağından ve bir kaç ay sonrinden gözlük takmasına sıhht lü fetmesini beklerler. Istanbulda. hatlrımve «Eczacı Odalan Birliği Kanuaksi de beklenebilir.» kua geldiğinden memleketimizin ekipler halinde toplanmışlarsa da ra seçim yapıîacağından bahisle zum görülenlerin gözlük kullanma d» kaldığına göre. karısını oldüren va nu» adı altında iki ayn tasan Hüseyin Kunter bu akşam Ansonra da dukânının üstündekl odada muhtelif yerlerinden görünen ışığ;n yangın olmadığı anlaşümıştır. Bu lıazırlıklan görüşmek üzere toplamecburiyeti hakkında mülkiye en •ilâhile polislerl uzakUgtıran bir katil,. hazırlamış ve Etibba Odaları, Bajtara/ı 1 ınct sahijede karaya dönecektir. buna giren elektromanyetik bir nıldığını, evvelâ numerotaj işine cümeni tutanağı )kunduktan sonra, ancak lntihar ettikten sonra ele geçl» ışık civar bucak ve köylerde de göDiş Tabbleri Cemiyeti ve Türlan reylerin tasnifini ertesi gün tabunun tatbikı imkânsızlığı ve göz rılebllmişti. Eğer gaz kullanılabilseydl kiye Eczacılan Cemiyeti temsil hâdise olması ihtimali vardır. Bu rülmüs ve yarım saat kadar sonra başlanacağını, seçmen defterlennın mamlanacak ve netice ilân olunabir kaç daklka içinde kıskıvrak yaka : Bir kamyon devrildi, hazırlanmasının en mühim iş olduğu clerini Ankaraya davet ederek çok zayıf bir ihtimal olmakla be kaybolmuştur. leri takat olanların bu gibi işleri lanabilirdl. ; caktır. raber biz buna bir tabiat hâdisesi ola nu söylemiştir. Vali muhtarlardan tetkiklerine sunmuştur. Bu tem4 kiji öldii yapmalarına müsaade edilmemesj Batı Avrupada Şimal fecri her eve giderek nüfus adedini sıhHocahğım zamanında polis vazlfe va 1 Mr. Btvin dün söylediği bir nusilcilerin Bakanlığın bu işle meş rak baş*a mana veremiyoruz.> Bahkesir 21 (Telefonla) Bu hakkında mütalealar dermeyan e selAhiyet kanununun sılâh kullanmaia j görüldü hatli olarak • yazmalanpı istemiş. tukta Rusların atom bombasını teKastamomıdB gul daire üyelerinin de iştirakile dilnıiştir. Emniyet altıncı şube mürtalr olan hukumlerini talebelerime o« Paris 21 (a.a.) Dün gece saa kendilerine yardımcı verilebilcce kemmül ettirmekle meşgul olduğu sabah saat 8.30 da patron, işoför uzun müddet devam eden inceDün telefonla malumatma müdür vekili Orhan Eyüboğlu memur kururken, lçlerlnden kaç tanestaln bu j lemelerinden sonra kanun ta racaat ettiğimiz Kastamonu Valisi 22 de Avrupanın kuzey batısmda ğini, defter'.erdeki eksiklerden muh nu söylemiş ve Ruslarla tekrar gö ve muavıninden gayri 31 amele ların kontrolu neticesinde doktor hükme dayanarak silâh kuüandıkları. tarların mesul olacağını bildirmiş rüşmek bahsi hakkında, eskiden de ile şehnmize gelmekte olan Bam sordum. Sınıfta 90 kadar taleba sarıları son şeklini almıştır. Tevfik Sırrıgil de bize şu malu bilhassa İngiltere, Fransa ve Allıkes r 56 plâkalı yük kamyonu îarın gösterecekleri numarada göz vardı. Hepsı de. enstıtüye gelmeden tir. Vali muavinile Emniyet Müdümanyada şimal fecri görülmüştür. böyle bir surü görüşmeler olduğumatı verdi: Yeni tasarılarla iki esaslı herü de toplantıya ıştirak etmişlerdir. Büyük Bostancı köprüsünün koı lük kullanmıyenların derhal i^teıi evvel. muayyen müddetler ft'll hiznoetta nu, fakat bir netice vermediğini oGüneş lekelerinin fâaliyeti neti« Dün gec« saat 22,23 arasındef güdülmektedir: Bunların bikuluklarını kırarak, 4 metro menedileceklerini, gözlük kuîlanan bulunmuşlardı. İçlerinden ancak bir tanesi jilâh kullandığı cevabını verdi. nun için İngiltere ile Amerika tararısı meslek mensubları arasmda da çimal tarafında, Karadeniz Uti cesinde meydana gelen bu hâdise Göztepe takımı Suriyeye fından tatbik olıınan siyaset siste aşağı uçmuş ve tekerlekleri ha lara müsaade verilmemesinin doğ Fakat bu yüzden sevkedildiğl mahk». maddi manevi tesanüdü sağla kametinde geniş bir kızıllık görül Pariste bile kızıl ışıklar şeklinde vada su üzerine duşmüştür. Üç meden de ancak dokuz. ay sonra beraet minin çok iyi olduğ'anu, bu sistem amele ölmüştür. Hastaneye kal ru olamıyacağını, Şehir Meclisi ü karan alabildı. mak, diğeri de bunlar arasında müştür. Yarım saat kadar devam görülmüştür. gidiyor yesi arasında bile otomobil kullameslek haysiyetıni şu veya bu eden bu kızıllık evvelâ yangın olBu şimal fecri devam ettiği müd İzmir 21 (Telefola) İzmirir hskkında şüpbe gösterilmesinin te dırılan 4 ağır yarahdan birisinin Kanun. haklı olarak çok eert va şekilde ihlâl edecek mahiyette ması zehabmı uyandırmış, fakat detçe radyo yaymlarında ve bilhas Gözteps futbol takımıŞamda vr essüfle karşılanacak bir hâdise sa de öldtiğü bildirılmiştir. Direk nan gözlüklü üyeler bulunduğunu (ahdid! hükümler zlkredıyor. Fakat bu söylemiştir. Bu emre itaat etmiyen hukumlere dayanılarak çekllen teuk. hareketleri görülenleri ağır ce sonradan hâdisenin tamamile s« sa Amerika ile Avrupa arasındak Beyrutta 4 maç yapmak üzere yılacağını söylemiştir. sıyonda bulunduğu ve kazaya lerden 25 lira para cezası ahnması lerın de hesabı. yuzde 99 mahkeınecja zalarla cezalandırmak. mavî olduğu anlaşılmışür. Bana yayınlarda ehemmiyetli aksakhklar martta Suriyeye gitmek teklifiŞimdiki halde iki parti de muzaf sebeb olduğu tesbit edılen mal ve muvakkaten sanattan men'i şek verılmekte ve bilmiyorum. ne kadan Yeni tasarılarda bu meslek te verilen bilgiye göre, aynı şekilde olmuştur. n: kabul etmiştir. teriyetten emin olduğunu anlatıyor. sahib: tevkıf edilmiştır. beraeüe neticelenmektedir. Her şey linde olan tutanak kabul edilmiş bertaraf, bizzat polis memurunu, fikrl şekküllerinin mümkün olduğu bir hâdise bundan takriben 15 setir. ve asabl lmkânlarının dışlnda Mr kadar (anatonomie) lerini ko ne evvel de cereyan etmiştir. > PROF. NTMBUSTTN MACERAL ARI: 'Tıjkellefıyet ve mesuliyet altlna, «okurumağa azamî dikkat sarfedilGüneştekl lekeler Taksimde yapılacak hastane yoruz. miş ve bu bakımdan bir çok Tfksimde Kamarot caddesinde ye Meteoroloji genel müdürlüğü de Bununla beraber, Bolisi blr anda sl. maddeler tamamıle demokratik hâdise hakkında şu açıklamada buşü sahada değişiklik yapılması hak lâhsızlandırmanın. bizlmki gtbl. gözO bir zihniyetle hazırlanmıştır. kında imar komisyonunun raporu pek çabuk karanveren ve sonradan lunmuştur: Meselâ eski kanun hükümleriuzun münakaşa ve müzakerelere •ne yaptıgını hatırlamıyan kabadayı€ Güneşteki lekelerin çoğalların mebzul olduğu bir memlekette, ne göre bir çok hususlar Sağlık yol açmıştır. Şehrin maruf doktor kaç zablta memurunun canına kıymak; ve Sosyal Yardım Bakanlığı elile ması neticesi olarak ?imal fecrinin lan orada yeşil sahadan çıkarılacak olacajını hesablamak zor degildlr. O idare edilmekteyken, yeni tasan görülüçü alarun genişlediği tesbit ebu tedbire gttmeden evvel, en 700 metrelik bir arsavı Belediyeden halde. 5 dilmiş ve yurdun batı tölgelerinile Bakanlığın Tabib Odalan tesatın alıp 92 yatakhk modern bir ikı bir titızlıkle. =uça niyetU olanlan deki bu aydmlığm ?imal fecri olsflâhsızlandırmak. ruhsatsız silâh t a . şekkülüne doğrudan doğruya i?hastane inşasını istemektedirlcr. şıma cezssını goz yajı tanımaz bir şidtirak ettiği nokta, Yüksek Hay duğu anlaşılmıştır. Üyelerden Remzi Özdivjn, arsa dete yıikseltmek, sılâh satışını âzaml Muhtelif bölgelerde sıyet Divanı üyeleri arasında derecede tahdıd ve bir tek gün akşa. nın bu hususi hastane inşası için mıyan bir tltlzlıkle kontrol etmek sadece Bakanlık Müsteşarınm Bu hususta muhtelif bölgelerden verilmiyerek evvelce Beiediye ta lâzımdır. Memleketimizde bilhassa abaşkan sıfatils bulunmasından de aşağıdaki malumat alınmıştır: rafından inşasına karar verilen 100 tejsiz silâhlar en başta kan oluklu Devrek 21 Dün akşam caat ibarettir. yataklı hastanenin inşasına tahsisi bıçaklar *uç Sletleridir. Kanıjnların çeşldli hükümlerüıe rağmen bıçakcl ni teklif etmiştir. Vali cevab vere dükkânları cadde üzerinde. sokak lç Sahi mi, Jackle? Bana böyle ilâve etti: mazdı. fesorunüze olan bağlılığınız dolayı«CUMHURtYET» in edebî romanı: lerinde harıl harıl bu bıçaklardan ünal hitab etmek size yakışır mı? Sözü Bu formül, bazan sinirler için ! Duan, anlatacağı hakikatin genc sile mi, malum şekilde hareket et rek: me inanmanız o kadar güç mü? Bu kuvvet ilâcı diye kuilanılan bir kadında yapacağı acı tesiri gorme tiniz? « Bazı vatandaşların teşebbüs eder dururlar İmali ve satışı, adetat kanun! denecek derecede kolay olan dereceye kadar gözünüzden düştüm ilâcm formülü olmasın sakın? mek için başını öteye çevirdi, ke Tamamen... Onu iyi etmek için, lerile vücude getinnek istedikleri bu bıçaklann * taşırjmalarınm yasak mü? i bu modern hastanenin tahakkukuDoktor ,yan doğruldu. Dudak sik kesik cümlelerle, ona meseleyi dünyada nem varsa verirdim. Ama olmasına. erbabı ceraimln akn erdireJac<lueline kocasının tâ gözlerinin larından bir sayha yükssldi. Fakat anlattı. na mâni olmıyalım. Belediyece in memelert ve bvı husuîtakl kanunu bllmuvaffak olamadım! memeleri. insafh olalım hakikaiçine baktı, itimadsısl'ğmm, sırf kıs Jacqueline, elini çabucak doktorun Duan, bu son cümleyi söylerkenı '1 şasına karar verilen 100 yataklı Aşırı çaliîma, babanızın diten bir 'mazeret» teşkıl eder. 1 kanchktan ileri geldiğini anladı. omuzuna koydu: Yazan: Concordia ^ Çeviren: HAMDİ VAROĞLU mağmda, bir za'fa sebîb olmuştu. sağ yumruğunu sıkıyor, sonra ma hastaneye gelince ben bunu Meci Bundan sonra, doktorun samimiyediyeköyunde geniş bir arazide yapGümrükçülertn. belediye zabıtasının. Kımıldamayın. dedi, yalnız, Verem tedavisi usulünün, sahtekâr saya vuruyordu. Lutfen şu formülü okuyun da tekel takib memurlarının sılâh taşı. Jacqueline bu kâğıdı uzun müd tinden şüphelenmemiye, içinden bana hakikati söyleyin, rica ede ' Bazı kimselerin bende görmek mak istiyorum.» demiştir. lıkla elinden almması üzerine uğramalanna ise temas etmiyorum. Zira bu. bana tercüme edin, dedL det seyretti. Derin bir hayret için karar verdi. Tutanak kabul edilmiştir. rim! lutfunda bulunduklan o bilgi, o dığı hüsranının tesirinden hiç bir akh sellmin, icabı hâUn. vazife va deydi. Adam, hayretle: Fak?t bütün düşündükleri, bütün Duan. tekrar, oturduğu koltuğa zaman kurtulamamıştı. Eelâhiyetlerin, bütçe imkAnlanmn d» Yanında meslekî feraset, netica itibarile pek Hay hay, başüstüne, dedi. Doktor, ancak öğle yemeği saa söylemek istedikleri içinde kaldı, göçtü. Jacqueline, ciddi bir sesle daimî olarak çahşanlar, profesörün mahduddur! çıkan. görülmemiş. lstUmenug ı Macaristanda mahkum olan dışına Hakîkaten ehemmiyetsiz şey tinde geldi. Genc kadm onu bütün I çünkü tam o sırada Konişi içeri devam etti: bir garabettir. Jacflueline, elini doktorun koluilk dimağ hezeyanlarını farketmişgün görmemişti. Aralarmda hâlâ [ girdi, kahvenin salonda hazır olduiki İngiliz ve Amerikalı Dr. Mtıkbü Özuörük nü? Bay Alistair Kay'in tereddü lerdi. Asistanı Dotmold, bana gel na koydu. Ankara Rukuk Tnkülteti tiart Umumiyetle, sinirler için kuv bir soğukluk vardı. Bu soğukluğun ğunu haber verdi. Sizce mümkün olan her şeyi dünün sebebini bugün anladım. Ne di, endişelerini anlattı. Bunun üzei§ adamı Hukvkv A*i>f/:nt vet ilâcı olarak verirler. Herkesin sebebi, yalnız, suvare akşamı geçen Hiç konuşmadan oraya gittiler. çekten haberi var, ne de sar'a te rine, babanızı, dinlenmesi lâzım yaptmız. Demek ki beni uzakta hâdiseler değildi. Genc talebenin bildiği bir ilâodır. Duan, ateşin yanında bir koltu davlsine dair olan rapordan. Londra 21 (B.B.C) Budapeşgeldiğine iknaa çalıştı.n. Hiç bir tutmanız bundan ileri geliyordu. Maruf Amerikalı bir gazeverdiği haber, Jacqueline'in huzur ğa oturdu. Jacqueline, kahveleri Jacqueline, acayib bir sesle: nasihate kulak vermedi. O zaman Babamın îıastahğını anlamamı iste teden bildirildiğine göre Macar Duan bir şey söylemedi. Elindesuzluğunu arttırmıştı. Teşekkür ederim, dedi. koydu, fincanlardan birini kocası ki kahve fincanını.masanın üstüne dimağ snemisine doğru geniş ad:m miyordunuz değil mi? teci şehrimize geliyor mahkemesi Amerikalı is adatnı Duan sofraya oturu,rken, mukad na uzattı. Doktor, asık bir yüzle bıraktı, ocakta yanan ateşi seyre larla ilerlemekte olduğunu derhal Bayan Duan, rica ederim! Ne NewYork 21 (a.a.t NewYork Ara sıra gelen buhranlardan Vogeler'i 15 yıl, Ingüiz iş adamı deme yapmadan sordu: var? Ne yaptım, ne söyledim? fincanı aldı. koyuldu. JacQueline eğildi, kocası anladım. Fakat heyecanı, parlak birini görmenizden korkuyordum. Sanders'i de İS yü haps« mahkum haberler bürosu müdürü Nuri E Dün gece, benimle niçin öyle Zavallı çocuk, bu suali sorarken jekâsı, bazan hâlâ insanı aldatıren, bugün NeWYork Herald TriSonra, Jacflueline ,sessizliğin 6 ncı nın gözlerini araştırdı. Bilmiyordum! etmiştir. hesablı şekilde konuştunuz? Niçin derecede uzadığını görünce, genc son derece şaskın vaziyetteydi. bune gazetesi sahibi ve Bayan Tabiî! Ben de derdimi üstün Ronald, bana hakikati söyleyin, yordu. Teknik teferruata girmeğe Yok, hiç bir şey yok. Bu kâ birdenbire yanımdan ayrılıp As talebenin getirdiği formülü koynun dedi. Babamın keşfine istinad eden lüzum yok.. Mc Cormick şerefine bir koktcy* körü anlatamazdım. ğıdı bana getinnek zahmetine gir ton'un koluna girdiniz? vermiştir. I dan çıkardı, doktorun oturduğu bu tedavi usulü hiç bir zaman mev Onu ne kadar severdim. B"ni JacQueline, bir kelime söylemediğinizden dolayı size minnettarım. Binbaşı Aston beni yemeğe koltuğun Yakında özel uçağile bir tetkilc arkalığına dayanarak, cud olmadı, değil mi? den dinliyordu. Nihayet cesaretirü öyle bir acıdan kurtarm'Ş5inız ki! Genc talebe gittikten sonra, Jac davet etmişti. Siz de zaten, Madam formülü onun gözlerı önüne koygezisine çıkacak olan Mc Cormick, Böyle bir acıya maruz kalsaydım Doktor, genc kadına baktı. başı j ele aldı. Queline, elindeki kâğıdı evirip çe Beaumont'la sözlü değil miydiniz? du, hafif, fakat açıkça anlaşılır Dir mart sonunda Türkiyeyi ziyaret nı sallayarak hayır demsk istedi. Ronald, bu dimağ hezeyanı uz güç toparlanırdım. virdi. Kendi kendine tehemmiyetsiz Sonra da, bahçede, bir mehtab ; ;e f sesle: edecektir. Konuşacak takati yoktu. vî bir noksandan ileri gelmiyordu Jac<lueline, gözlerini doktorun bir i l â o diye söyleniyordu. Formü zintisi yapmağa karar vermemiş Ronald, dedi, babamın sar'a ya? gözlerine dikkatle dikti. Peki, bütün b laborıtuvar çaOrman yangını lün yazıh olduğu kâğıdın arka ta miydiniz? tedavisinde tatbik etmek istediği l:şmalan hayalden ibaret miydi? 4 iincü fasikül aktı Babamı siz de severdiniz, de Kat'iyen! Babanızın dimağ tskenderun 21 (a.a.) Arsuf rafına, Profesör Milsom, kızmın Jacflueline o kadar heyecanlı formül, sahidcn bu mudur? Benim bunu bilmemi istemiyordu za'fı. sırf aşırı çahıjmadan ileri ğil mi Ronald? Tıb Fakültesi Talebe Cemibucağıııın Domuzburnu çevreierin* çok iyi tanıdığı okunaklı ve ince idi ki güçlükle konuşabiliyordu. Doktor, başını kaldırıp hayretle nuz, değil mi? gelmiştir. Bir dimağ sarsıntısı, bu Evet. yeti, Marmara lokali, Beyadeki çam ormamnd» çıkan yangın, yazısile çu ibareyi yazmışü: Mılsom Duan, ona uzun uzun baktı. kansının yüzüne baktı. Sonra. kâ Hayır!! hali şidd?t*:r'lirmiştir. Âö?ta, inJacquelıne, artık talnmmüîü kalzıd Hak Kitabevi Adnan bucak müdürünün zsmsnında aldıusulü aar'a tedavisine mahsus kat'i v Sözüme inanacağı.ıızı vadet ğıda bir göz attı. Lâkayid gozükne Arra, batam, terf^â usulünda san vrcudünde bir uzvun kay ol mad ğı için, bird?nbire, başını koğı tedbirler ve merkezden göndeKitabevi Ege Kitabevi formül». Kâğıdın üzerindoki tarih, miştiniz, değil mi? ğe çalısarak: rilen ekiplerin gavretlcriîe tamamühim bir t^rakki elde ottiği ka mp^ı ne demekse. bu da aynen o cfî'mn dizlerine dayadı, hıçkırmaÜniversite Kitabevind<> çıkan profesörüjı ölümünden j ç ay ev Beni çok çetin bir imtihana Evet. diye cevab verdi. men söndürülmiştür. Yanguun naatinneydi. Bunu kendi ağzından demc'*'i.". ğa başladı. fasikülleri görüp alabilirşiniz. velki tarihtL çekiyorsunuz, Ronald. Jacquelıne bir parça sustu, sonra^ i$ittim. O, his bir desiseye âlet olaj Bu vaziyette sırf babima, pro Bnrtnrnft J ivci sahifede ceği nutka büvük ehemmiyet veril mektedir. Konçreden sonra partinin fi'len secim kampanyasına başlıyacağı anlaşılmaktadır. Secim fcanununun çıkmış olması, seçimlerin de öne alınm!? bulunması, Bayara bu mevzularda partinln görüşünü açıklamak fırsatını verecektir. Diğer taraftan dünkü sayımızda C.H.P. nin İstanbul için göstermek istediği adaylar listesi. D.P. İİ9 çevresinde hiç bir aksülâmel yaratmamıştır. Zira D.P. liler bu tahminî listenin hiç bir hukukî kıymeti olmadığmı, haddi zatmia parti yoklama kurulundan çecmiyen bir listenin muteber olamıyacağını, buna mukabil eğer C.H.P. ene tepeden inme bir liste istiyorsa bunun kendi alevhine olacağmı söylemektedirler. Şöyle ki, C.H.P. leri gelenleri evvelden hazırladıkları bir listeyi aşağı kurullara <îikte etmek gibi bir yola gidecek ourlarsa, bu partinin tüzüğüne aykırı hEreket etmek manasına gelecektir. Seçim hazırlığı bdsladı Yurdda Sulh... Dünyanın dört bir köşesinden jeryadlar çıkıyor: Amerika (Mr. Truman) idrojen bombası yaptık, diye övünüyor. İngiltere (Mr. Churchill) neden atom bombası yapamadık, diye yeğiniyor. Rusya (isimsiz sözcüler) bütün dünya komünist olmak istiyor, diye bangırdıyor. İspanya (Franco) bizsiz Atlantik paktı olmaz. Israil (telâfjuz edilmez isimler) Ortaşarka biz hükmedeceğiz, vesaire... Kızılay Hemşire Okulunun 25 inci yıldöttümü dün kutlandı Gene iabanca hakkında 3 Ingiliz seçimleri Serbest ticaret ve gümrük resimleri Parti değiştirenler artıyor Şcförlük ve gözlük Şimalfecri hâdisesi bütün yurdda görüldü Yeni Tabib ve Eczacı Odaları kanun iasarıları İngilterede yarın genel seçimler yapılıyor İç Haslalıklan CECİ L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog