Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

r Sabahlan ilk dostunuz dir. 26 ncı yıl S a y ı : 9172 u m h u riyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Teiefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : 24290 HAKİKÎ BEKTASİ Fıkra ve Nükteleri Toplıyan: Ahmed 250 nefis fıkra. Salı 21 Şubat 1950 AHMED Dış işleri Bakanîığı milletlerarası müzakerelerîn Bir 28 eylulcîe başlıyacağmı bir tebliğle açıkladı llüııyaııııi Rusyadaki kanşıklıklara rejimi anlaşması yeni rı ve Ankara. 20 (a a ) Dış İşleri Bakanlığından tebliğ edilmiştir: Dunya ticaretinin <^ 80 ini temsil eden menıleketler arasında «gumruk tarifeleri ve ticaret genel anlaşması» namı altında bir anlaşma a i tedilmiş bulunmaktadır. Mezkur anlaşmanın esas gayesı anlasmaya dahil olan memleketler arasında birbirleri lehine gumrük resmi indirimleri ssğlamak ve ticaretin serbest sartlar altında cereyanma zemin hazırlamaktadır. Hükumetimiz de bu anlasmaya katılmağa davet edilmistir. Anlasmaya katılabilmek için âkid devletlerle müzakerelerde bulunularak hangi maddeler üzerinde gümrük resmi tavizleri yapacağımızan ve bilmukabil diğer devletlerin bizi ilgilendiren hangi maddeler üzerinde gümrük resmi tavizleri yapacaklarının tesbit edilmesi icab etmektedir. Müzakereler 1950 senesi eylul ayında başlıyacak ve hükumetimiz anlasmaya katıl , Arkası Sa 3 Su 2 de Bakanltk, Türkiyeden, gümrük resmî tavixleri istenmesi Diğer taraftan Pravda gazetesi, Başbakan muavini ve Ziraat Bakanı muhtemel olan esyanm bir listesini de yaymladı Andreiv'i muhalif çiftçileri tutmakla itham eden ağır bir yazı neşretti teşebbttsttne sahne olan Lenîngrad şehri "kapah şehir,, ilân edildi Londra 20 (B3.C. Nafen) Pravda gazetesinin bir makalesi v» Stockholm'den gelen bazı raporlar Politburo'nun Rusya hududlan içinde ciddi güçlüklerle karşılaşmıj olduğunu göstermektedir. Pravdaaın makalesi, ziraat plânlannm tatbik edilmediğini, çiftçinin, Ziraat Bankasuun da yardımile komünist parüsine muhalefet etiğini açıklamiftır. Stockhoimden gelen raporlar ise PolitbuTO ile Kınlordunun yüksek rütbelı subaylan arasındaki ihtilâfın genişlediğini bildirmekte v* • Leningrad'daki Lhtilâi teşebbüsü» üzerinde ehemmiyetle durmaktadır. Leningrad kapalı şehir Hftn edüd) Bu ihiilâi teşebbüsü hakkınd» gelen son bir haberde su noktalar belirtilmektedir: «Leningrad bölgesinden Firjandiyaya geçmeğe muvaifak olan yol Arkası Sa. 3, Sü. 4 te C. H. Partisinin İstanbul aday listesi dün geç vakit belli olmuştur. Bu liste asağıdaki zevattan teçekkül etmektedir: Profesör Tevfık Sağlam, profesör Halide Edib Adıvar, Profesor Nuri Karahüyüklu, Yahya Kemal Beyatlı, Husrev Gerede, M. Kemal Öke Profesor Hıfn Timur, Ragıb Dervres, Cevad Nizami, Tututn Bankası Umum Müdüru Yaver, Cahid Ergul, Şukufe Nihal, Meliha Avni, Ekrem Özden, Sırn Enver Batur, Hamza Osman Erkan, Ühamı Sanca>, Sureyya Eırol, Halid Çelen, Zihni Tetey, Rudai Bakağıgil, Ali Rıza An. Ekrem Amaç. Sabık Baçbakan Receb Peker, Refet Be!e ve Atıf Öddlun merkez ; tarEfmdsn bu ce a başka yerden Demek olu;, ?r ki haMkat ve hüredsy gostsrı!ecekİ3ri soylentnekterivel uğruna müsbet ilimlere sanair. lan, daha ileri hayat sartlarile birTıaer tarcftan Demokrat Parti likte d?ha emnivetli bir hayatı da Necmeddin Sadak, «Bu birsec^m Karr^zny^sırn 3 martta taso \olda aravan insaniık. yüriıdugü liğin kurulması için hiç bir laması mukarrer oîmakla beraber istikamptle bir gun aradığının tam şeyi ihmal etmiyoruz» dedi tersile karşılaşacak ve yeryüzünbu parti de Eİırdiden faaliyete giden biitıin btıtun sılinip gidecektir, rişmış bulunmaktadır. C. K. ParParis 20 (a.a) Avrupaya yapıövle mi? tisirin iddıalarına rağmen Demoklacak yardım tahsisatı hakkında Britannic transatlantiği limam rat Psrzi İst="bulda seçmi mutlaDoârusunu isterseniz böyle bir Amerikan Kongresinde başlıyacak paradoks'a akıl yatırmak bana ka kazanacağı 'Jmidind«dir. Ancaîî müzakereler arifesinde Avrupa hjdrogen bombasının yıkıcı kuvhalkm oyunu kullanması ve meyBirliği hareketi Batı Avrupa milletvetini tahntin ctmekten daha güç danm boş bırakıimamas arzu edılCinayet iddiasmda bulunan Handan Sezerelin oğlu Orhan Banştay lerine mensub 52 devlet adamının gelijor. mektedir. dün gece mnharririmizle konuşurken beyanatını yayınlamıstır. Beyanat, Evet zekânm ve duygunun da Ayrıca, sehrimizde tanmnuş baa Avrupa Birliği Hareketi Genel Şehrimiz Savcılığı mahiyeti iti | olarak tüccar Ali Koçluyu sorguya şahsiyetlerın her iki parti dışmda. süphesiz menfi tarafları var. Hattâ Sekreteri ile Birlesik AvrupaAme barile cidden esrarh bir hâdisenin çekmiştir. Tacir, savcıya hâdiseyi bir (Vatan listesi) haarlamakta şimdi oldnğu gihi bu menfilik bazı rikan komitesi tarafından müşte tahkikile meşgul bulunmaktadır. bazı zekâyı ve duyguvu, yani müs Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 6 da reken alınm^tır. Devlet adamlann yapılan ihbar ve iddialara göre, bet varhğı inkâr edecek kadar tehdan cevab vermeleri istenen sual tetkik mevzu olan vaka gudur: likeli bir kuvvet halini alabiliyor çudur: Fakat unutmıyalım ki, bütün rikÜç gece evvel Teşvikiyede, Fmn 7aklara rağmen. insanlık netice frti1950 yılında Avrupa Birliği Ha sokağında 10 numaralı apartımaharile hep ileriye doğru yürumüşreketinin ilerleme şansı nelerden nın 3 üncü kaünda ölümle neticetur. Mesele, devrimizin teknik ibarettir ve bu birliğe doğru iler lenen bir hâdise cereyan etmiş, şartlanna elverişli yeni bir dünya lemeye karşı koyacak engeller nasıl merhum Profesör Doktor Kenan nizamı lnırabilmektir. Maddeyi göTevfiğin refikası Handan Sezerel aşılabilecektir ? ren. ona hâkim olabilen insan, kengece saat 20,45 te dairelerinin penTürkiye Dış İşleri Bakanı Necdini ve kendinin de bir zerresini ceresinden sokağa düşerek ağır sumeddin Sadak cevabrnda bu çapta teskil ettiği cemiyeti iyi göremedirette yaralanmış ve az sonra da bir teşekkülün kuruluşunda aksak ölmüştür. ği, cemivet bünjesine objektif bilıklar ve tereddüdlere rastlamanm lim göziie hükmedemediği için yeİntihar mı, cinayet mi? normal olduğunu belirtaıiş ve deni şartlara uymakta çok defa geri mistir ki: «Derpiş etmek zaruretinkahyor. Hâdise, iki senedenberi Handan Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Sezerelle birlikte aynı apartımanda f Bugünkü tehlikeli durum işte bt» ikamet eden ve onunla beraber Bir müddettenberi çehrimizde nisbetsiz geri kalışın hayatunız üyaşıyan tüccar Ali Koçlu tarafın bulunan Uruguayh bir gazeteci, zerinde yapöğı tesirden ibarettir. dan alâkalılara bildirilmiş ve dul Suriye konsolosu tarafından hürNapoleon devrindenberi başanlan kadının bu suretle bir kazaya kur riyetinin tahdid edildiği iddiasile bilimsel ve teknik gelişmeye karban gittiği söylenmiştir. Filhakika Adliyeye müracaat ederek dava sılık sosyal hayatta kaç ileri adım Hükumet ve Adalet doktorlan da açmışür. Mesele etrafında öğrendiatılmıştır? Milletlerarası münaseHandan Sezerelin cesedini muaye ğimiz tafsilâtı aşağıda bulacaksmız: betlerde hangi metod değişikliği ne etmişler ve kendisinin 15 metre Unıguayın tanınmış aılelerinden, yapılmıştır? Yeni şartlara uygun irtifadan düşmesi neticesinde ya Uruguay İç İşleri Bakanınm Rimüsbet bir sistem kurulabilmiş ralanıp öldüğünü tesbit ederek gö cardo Samuel Paseyro adında ve 24 midir? Hydrogen bombasınu» dünVaşing^on'nn önümüzdeki 48 mülmesine izin vermişlerdir. yaşlarındaki oğlu sanat tetkikleri, vavı parça'ayacağından korkan hüsaat içinde Sofya ile alâkasını Fakat Handan Sezerelin oğlu Or aynı zamanda gazetecilik yapmak kumetler, hâlâ, çakar almaz tüfek kesmesi bekleniyor han Barıştay da savcılığa müracaat üzere 6 ay önce Avrupaya bir sedevrinde âdet edindikleri diplomaederek, çök zengin bir kadın olan yahate çıkıyor. Ricardo Paseyro tik temas ve tartışma geleneğinden Washington 20 (a.a.) Bugün annesinin bir müddettenberi ni Romaya geldiği zaman bu seyahatikurtulabiliyorlar mı? Avrnpa birdemeçte bulunan Dış işleri Bakan kâhsız olarak oturduklan tüccar ni Turkiyeye kadar uzatmayı düliği veya dünya devleti fikrini beMussolini'nin hatıralannda sık sık andığı kansj Rachele îığı sözcüsü Bulgaristanla Birlesik Ali Koçlu tarafından pencereden şünerek elçiliğımize müracaat edinimseyen yeryüzünde kaç aydın İtalyan Diktatoru bu muddete onlardan iktibas ettiğimiz hâtı Amerika arasındaki (25 haziran 1943 de tevkif ediplomatık atılmak suretile oldürüldüğünü id yor ve vizesini alıyor. Mr. Ricardo gosterebilirsiniz? münasebctlerin muhtemel olarak dia etmiştir. Bu suretle savcı mu Paseyro bu suretle de son on beş Dünya, ayannı bubnak için, yu düerek Ponza ve bilâhare Mad aid hâtiralannı yazmış ve bu ralar bunlardır.) dalena adasına göndenlen Mus hâtıralar bılâhare S S. mensubSan Lorenzo mahallesinde. hava kesılmesme dair Birieşık Amerika avinlerınden Namık Kemal Ilgaz senedenberi Turkiyeye gelen . ılk karıki suallerin müsbet bir şekil solini daha sonra nakledıldığı lan tarafından elde edümıştı. işbombardımamnda vanıp yıkılan hukumetı tarafından alınacak ka hâdiseye el koymuş. ihbarın sıhhat Uruguayh seyyah olmak şerefini NADİR NADİ Gran Sasso'dan Almanlar tara te şimdı italyan gazetelennde yerleri ve binaların harabelerıni rarın Bakanlığın yüksek bir çevderecesi etrafıida lâzım gelen so kazanıyor. Ricardo, İstanbuldaki ürugvaylı jazeteci Picardo çıkan ve bızım de iki gündenberi Aritm Sa. 3, Sü. S te ftndan kurtanlmı^tt, ~ Arkast Sa. 2, Su. J d e Arkası Sa. 3, Sü. 2 de nı^turmalar başlamıstır. Savcı ilk Şamuel Paeeyro undan yüz kırk yıl önce Napoleon orduları Leipzig'de, o zamana kadar tarihin en kanlı muharebcsini verirken, savaş meydanından beş kilometre ötede Silezya köylüleri. gönül ferahlığı içinde tarla sürebiliyorlardı. Bugun Avrupanın herhangi bir jerinde bir harb patladığını tasavvur etmek, Bikini'dekJ maymunlar ve Okyanus derinliklerinde yaşıyan bahklar dahil, biitıin yeryüzü sakinlerinin rahatını kaçıracak bir düşüncedir. İşte bir buçuk yüzjılda medeniyetin bize sağladığı guven sistemi Sİmdilik bu durumdadır. Başta Einstein, bilginler hergüıı telâşla eteğimizi çekiyorlar: Hukumetler arasında öldurucü icadlaı yarışı havsalaya sığmaz bir hızla yürüyiip gitmektedır. 1945 in atom bombası yeni buluşlar yanında onemini çoktan kaybetmiştir. Hayaiı Ankara 20 (Telefonla) Meclis lira, orta öğretime 27 milyon 900 kökünden söndurmek. dunyada bu sabah, butçe müzakerelerine bin lira, teknik öğretime 23 milyon hayvanî ve nebatî varlıklardan ne devam etti. Oturum açılınca, Millî 700 bin lira ve yüksek öğretımle varsa hepsini yoketmek. bilim go Eğitım bütçesinin heyetı umumiüniversiteye 28 milyon lira ayrüzile artık imkânlar sırasına girmiş yesi üzerine ileri sürulen mutaleamıştır. Millî Eğitim Bakanhğının tir. Biran önce bu çılgmlığı önle lara cevab veren Tahsin Banguoğ47 bin 600 öğretmen, 7400 memur mek gerekiyor. Politikacılar, devlu, ezcumle şunlan söyledi: ve müstahdem olmak üzere, 55 bin let adamları, aklmızı başınıza top« Millî Eğrtim Bakanhğının bu kişilik t i r pefîonel kadrosu varlayuuz; yoksa kıyamet günu gelip yılki bütçesi, geçen yıldan 11 mildır. Bakanlık bütçesinde, bu yıl çatacaktır. yon fazlasile 178 milyon liradır. paraca arü} azdır. 11 milyon fazlaBunları falcılardan, yahud da Mülhak bütçelere yapılan yardım lığa mukabil maaşlara 13 milyonhayali geniş fantezi yazarlarından larla, bütçe, 200 milyon lirayı geç luk bir zam yapılmıştır. Bu da dideğil, en ağırbaşh, en müsbet ka mektedir. Millî Eğitim bütçesi dev ğer bölümlere yapılan tasarruflarfalı bilginlerden duyuyoruz. Gerçi let bütçesinin yüzde 10 ve 12 sini dan sağlanmışür.» Atlantik ortasında patla^acak bir ıhtiva etmektedir. Mıllî Eğitim büt İlk öğretim davası hydrogen bombasının dünyayı or çesinin ağırhk merkezini maaşlar Banguoğlu, bundan sonra, öğretasmdan ikiye böleceğine henü* teşkil etmekte ve bu 137 milyon tim müesseselerinde okuyan talebepek Inanamıyoruz. Bir takım teh lirayı bulmaktadır. Bunda tasarruf lere temasla, ilk okullarda 948949 likeli gazlerle yeryüzünde hayatı gayrikabildir. Bütçemiz 4 esas «u ders yıknda 1 milyon 474 bin, bu temelinden kazunanın mumkun o sımda şoyle tevzi edilmiştir: îngiliz bandıralı 38 bin tonluk ders yılında 1 milyon 625 bin talelabileceğine de aklmız kolayca Bütçenin tevzii bt olduğunu, böylece Türkiyede «Britannio transatlantıği, dün sayatmıyor. Bununla beraber teknik Arkası Sa. 4, Sü. 7 de bah saat 7 sulannda 507 turisti haİlk öğretime 108 milyon 600 bin buluşların da hiç bir tarih çağın Arkası Sa. 4, Sü. 4 te da rastlanmadık bir hızla geliştiğini inkâr edemeyiz. Yuz yılmuzla birükte doğan bugünün orta yaşlıları, bilim ve fen alanında, .daha onceki beş yüz yüa denk gelecek kadar cok yenilik gördüler. Bir de gündelik hayatımıza girmediği için vakından takib edemediğimiz ihtısas konularını gozonüne getiriniz. Akıl durdurucu buluşlann toplamı bizim üstünkörü tahminlerimizi de geride bırakacaktır. Ilk öğretim davasımn yüzde altmışı tahakkuk etti Dün sabah gelen seyyahlar Bakan, bütçe raüzakerelerinde orta tahsilin paralı olması cihetine gidileceğini söyledi C.H.P.İstanbul adayları belli Handac Sezerciın gençük resmi v« son kstmın arka tanrfmda facianın cereyan ettiği apartıman oldu İçlerinde Naylon Kralı milyarder Da Poni da bulunuyor Heyecan uyandıran bir cinayet ihbarı Avrupa Birliği hareketi Şehrimizin simalan da her iki parti dışında bir «Vatan listesi» hazırlıyorlar Merhum Kenan Tevfiğin kansının, beraber yaşadığı tiiccar tarafından, pencereden aşağı atılmak suretile öldürüldüğü iddia edildi ve tiiccar tevkif olundu Mussolini'nin Hapishane Hatıratart: 2 Mussolini, Kralın yanından çıkarken nasıl tevkif edildi? Suriye konsolosunu dava eden Urugvayü Suriye konsoloshanesinde evvelâ polise, sonra Adliyeye intikal eden garib bir vak'a Amerika Bulgaristan munasebatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog