Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Bir Baskı Şaheseri Sairln 100 den fazla enfeg Rübailerinf muhtevidir. 150 kuruştur. AHMED HALİD Kitabevi t/ıf Jll Qau! 0 1 7 1 OOJİ . umhuri K U R U C U S U r Y U N U S NADÎ 9 1 / 1 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umıımî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Ahmed Oğuz SARUHAN La Fontaine'den NASALLÂR La Fontaine'den 103 masal, 30 rerigu Essiz ve manzum tercüme. 100 kurus. Uçlü Konferans ihtimali belirdi Truman'ın Moskovaya bir heyet göndermekten vazgeçmediği bildiriliyor Amerikan siyasî çevrelerinde üç büyükler arasında derhâl bir toplanb yapılmasım istiyetılerin sayısı fiazlalaşti Inönünün adaylığı Cumhur Başkam Nalatyadan da aday gösterileceh Bu münasebetle Malatyada bir toplanb yapıldı ve İnönüden adaylığuu koymasmın istenilmesine karar verildi Ankara 19 (Telefonla) Cumhur Basicanı İamet Inönünün, önümüzdeki seçimlerde adayhğuun Ankaradan gösterüeoeği muhakkak sayıbıaktadjr. Bununla beraber, Seçim kanununun verdiği hnkâna lstinaden, ikinci bir yerden adaylığının gösterihnesi yolunda cereyttnlar vardur. Ssasen bazi seçim çevrelerinden Cumhur Baskanına bu hususlarda istirhamlarda bulunulmıuıştur. Bu arada Malatyada yapılan toplanülarda, bu seçimde tnönünün Ma Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Fransada komünisiler polisle carpıştılar Saint Etienne'de, Başbakana kârşı yapılan nümayişte yaralananlar oldu Paris 19 ıR. a.a.) Komünist grevciler ile sabotajcılara karşı âcil ve şiddetli tedbirler almakta olan Fransız hükumetinin Başbakanı Bidault bugün Sairıt Etienne şehrinde sölediği bir nutukta: «İcab ederse hükumet fevkalâde salâhiyet isteyecek ve bu fevkalâde salâhiyetle sabotajlara mâni olunacaktır. Millî savunmamızın, sendikalizm perdesi altma saklanan komünistler tarafından baltalanmas:na fırsat verilmiyecektir.» demiştir. Saint Erienne'de çarpışma Başbakan Bidault, Saint Etienne'de silâh ve bisiklet fabrıkasmı kuran Etienne Mimord'un büstünü açmak üzere maiyeti ile birlikte otomobillerle toren yerine giderken komünistler nümayiş yapmak istemişlerdır. Bu Arkcsı Sa. 3. Sü. 1 de Pazartesi 20 Şubat 1950 AHMED HALİD Kitabevi Başbakan Bidault, millî savunmamızın komünistler tarafından baltalanmasına fırsat verilmiyecektir. diyor Milyonlar Washington 19 (a.a.) Dün resmî memurlar, hedeie sevkedilebiugün; Istanbula 1939 len 6000 kiloluk bomba ile, menzili danberi geçen uzun yıl500 mil olan kendi kendine giden lardan sonra, ikinci bir Molotov, Beria ve Mamermilerin, inkişaf ettirüdikleriai seyyah vapuru, 500 kadar Ameriaçüüamışlardır. kalı seyyah getiriyor. Gemi, İstanlenkov arasında rekaHava kuvretleri subayları bu yeni bnlda bir giin kaldıktan sonra, gebetin arttıgı »öyleniyor keşfin atom bomhasına da tatbik tirdiği turistleri hamilen döniip giedileıbileoeğjni söylemışlerdir. Fadecektir. Geçenlerde gelen Atlantic Londra 19 (Nafen) Sovyet kat bir emniyet tedbiri olarak, Enivapuru yolculan tipili bir havada Rusyada seçimler yaklaştığı çu «1wetok adasmda yakında yapılacak ve bir pazar günü geldikleri için, rada belli başlı komunist idareciolan tecrübe de böyle bir bombamn pek az para sarfetmişler, Tıirk pa lerin nerelerden aday gosterilmekullanılıp kullanılmıyacağı husurasına çevirdikleri dolarların yarıtçlerin evvelce Potsdam'da yaptıklan toplanfaya aid bir resim: lerini muvafak gördükleri açıklansunda bir açıklamada bulunmasmdan fazlasuıı giderken geri alTruman, Attlee ve Stalin bir arada rruş bulunmaktadır. Moskova radmışlardır. mışlardı. Bu sebeble Turing Kulübde yapılan bir toplantıda, sey Paris 19 (R.) Washingtondaki üzerinde artan bir tazyik icra edil yosunun bilhassa üzerinde ehem Arkası Sa. 3. Sü. 3 te miyetle durduğu beş isim sunlardır: yahların İstanbula kışın değil, gü muhabirlerin bildirdiklerine göre, mektedir. United Press Ajansınm Washing zel havalı mevsimlerde ve pazardan siyasî çevreler, yeni bir «Büyükler Stalin, Molotov, Malenkov, Lavbaska giınlerde gelmelerinin temini konferansı» ile meşguldürler. Bu ton'daki muhabiri de bu hususta renti Beria ve Şvernik. gibi, tahakkuku bizim irademizin çevrelere göre, Başkan Truman söyle demektedir: «Siyasî çevrelere Arkast Sa. 3, Sü. 2 de tamamile haricinde. bir teklif ve Âli mahkeme Reisi Wilson'u Mos göre Truman ve D15 İşleri Bakankovaya göndermek fikrinden vaz üğı, stratejik mülâhazalar dolayıdilek bile ortaya atılraıştı. geçmemiştir. Fakat, Başkamn. böy Eile, Rusya hakkında bir karar» Bagün lhnanunıza gelecek olan le bir harekete girişmeden önce "vâ?ma hususunu geciktirmeğe gayBritanic vapuru kar fırtması olmı Rusların ve bUhassa Stalin'in ceret etmektedirier.. yan bir havada ve pazara rastla saret verici hareketlere girişmeleConnally'nin tcklifi mıyan bir günde gelmekte oldu rini bekleyeceği kaydedilmektedir. Rockfeller müessesesinden bir Dün akşamki güreslerden iki enstantane: Celâl Atik rakibini askıya alraış vaziyette. Yanda heyecan Birleşik Amerikada muhtelif ğundan getirdiği seyyahlarıa, ilk Bununla beraber, «Büyükler şahsiyetler ve cemıyetier «Büyükijinde müsabakayı seyreden bir grup görülmektedir. mütehassıs, merkezin Türkiyede gelenlerden bir miktar daha fazla konferansı» nın derhal toplantıya ler. arasında yeni bir toplanü yaaçılıp açılarruyacağını dolar btrakacaklan umulur. Fakat çağırılması hususunda, Başkan Tru pılmasım istemektedirler. Son ola>tetkik için geldi İstanbul Iimanına 2 değil, 20 seyman'la Dış İşleri Bakanı Achesonun Arkası Sa. 3. Sü. 2 de yah gemisi de gelse, onların bıraSovyet Mareşah Rokosovsky'nin Amerikanm en büyük sıhhî tekacaklan para. başka memleketleria •turizm endüstrisi» adı verilen sislerinden biri olan Rockfeller müverdiği emirle 16.000 genc kız coskun kaynaktan temin ettikleri iesesi, Yakınşarkta bir saglüs orduya almdı milyonlann yanında devede kulak merkezi açmağa karar vermiştir. kabilinden olmakta devam edecekLondra 19 (a.a.) Polonyadan Merkezin Türkiyede açılması tir. Bir ve azamî bir buçuk gün kaalınan haberlere atfen Viyanadan için yerinde tetkiklerde bulunmak lıp giden, bazan htıhangi bir sebildirildiğine göre, Mareşal Rokomaksadile müessesenin ileri gelenbeble gemileri geç kaldığt takdirsovski, askerlik hizmeti hakkında lerinden Miss. Elizabeth Pnnant, de, bu müddet yarım güne, hattâ Rusyada tatbik edilen usulleri Podün uçakla şehrimize gebnişür. 56 saate inen bu turist kafileleri lonyaya da teşmil etmek emrini Mümessil, Türkiyenin umumî çeçici kuşlara benzer. Bize çok pavermiştir. Bu emir üzerine 16.000 hıfnssıhha işlerini yakından tetra bırakmak suretile faydah olacak Polonyalı genc kızın orduya kaydekik edecek, buranın bir merkez turistler, memleketimizde bir müddildiği bildirilmektedir. açtnağa ne kadar elverişli bulundet oturacak olanlardır. *N'itekim Londra 19 (a.a.) Varşovadan duğu hususunda incelmeler yapabaşka memleketlere bol döviz tebildirildiğine göre, bundan böyle cak ve hazırlıyacağı raporu menmin eden turistler de bu nevidenManchester'li doktorlardan Her da, tedavisi zor bir hastalığa tutu hiç bir Amerikan ataşesi Polonya Bir gece evvelki mağlubiyetimi sub olduğu müesseseseye büdireJ .Misafir İtalyan güreşçileri şehdir. man Sander'in ıstırab çeken ve lan bir hastanın 'loktor tarafından, makamlarının müsaadesi olmadan | rimizdeki ikinci karşılaşmalannı zin acısmı çok iyi hazırlanmış bu cekür. tedavisi albnda bulunan Bayan ıstırab çekmeden öldürulmesine şehri terkedemiyecektir. Bunlar, 1 Memleketimiz için de böyle seydün gece Spor Saraymda Ankara lunan Ankara takımı hakkile çıBonnoto'ya damarlarma hava ver taraftar bir çok cemiyetler vardır. şehirden ayrılmadan üç gün önce Elisabeth Pennant, bugünden iti1 yahlar vardır ve bir kısmı uzak Arkası Sa. 4, Sü. 4 te karmasırta karşı vaptılar. mek suretile öldürmesi bütün dun İşte, bu cemiyetler Sander hâdise Polonya makamlarına nereye gitbaren sağlık teşkilâtma mensub larda değil. bizim yakınlanmızda, yada günün mevzuu olmuştur. Bi sini istismar etmek üzere yeniden mek istediklerini ve orada ne karnüesseseieri geze:k ve Ü Sağlık Ortasarktadırlar. Diğer bir kıslindiği gibi, İngiltere ve Amerika Arkasv Sa. 4. Sü. 6 da dar kalacaklarını bildireceklerdir. Müdurü Dr. Faik Yargıcıyı ziyamı, mesafe itibarile bizden uzak ret ederek temaslarda bulunacakolsalar bile kalben yakındırlar. Bu tır. conuncular, Türkiyeye gelmek için MUSSOLİNİ'NİN HAPİSHANE HÂT1RALARI: 1 can atmaktadırlar; fakat seyyah Dün bütün yurdda törenler celbi için kolaylıklar göstennek yapıldı Şehrimiz Halkevleri yoluna glrmiş olan hükumetiraiz. haftal'.'t programlar Türkiyeye gelmek imkânına kavuhazırladılar şacaklan günü sabırsızlıkla beklejcn bu seyyahlann memlekete Halkevlerinin 18 inci kuruluş gelmesine henuz müsaade etmeyıldönümü münasebetile dun, bütün mektedir. Bunlar, 2530 yıl önce yurdda olduğu gibi, şehrimiz HalkTürkiyeden avrılmış olan eski vaevleri ve Halkodalarmda da torentandaşlanmızdır ki hemen hepsi ler yapümıştır. Sİmdi yasadıklan memleketlerin Brrtannic transatlantiği ile geletebeası olmuşlardır. Bunların müŞehrinüzde yapılan torenlerin cek seyyahlar için bir program 25 haziran Büyük Faşist Mec ı hin» bir kısmı Amerikada yerleş lisinin dünkü toplantısı gece saat'' en büyükleri Eminonü, Beyoğlu ve haziTİandı miş, orada az çok servet sahibi ol iki buçuğa doğru bitti. Üsküdar Halkvlerindekiler olmuşrnuşlardır: aralannda milyonerler Geçenlerde Istanbula gelen 350 tur. Toplantıdan çdttıktan sonra çabile vardır. Avrupa ve Amerikaya kişilik Amerikan turist kafilesınEminönü Halkevi idaresi, 18 inci hşma odama döndüm. Scorza, Bufgidenlerimiz, bu eski vatandaşlarıden sonra, bugün 514 kişilik ikinci kuruluş yıldönümü için bir haffarini, Tringali, Bikkini ve Galbiati vnızın Türkiye hasretile yanıp tuhafile gelecektir. talık zengin bir program hazırlade benimle beraber geldilsr. Alınan tuştuklannı bilirler. İstanbullu o28 aralıkta NewYork'tan harekararların doğru ve meşru olup olmıştır. lanlar şehr'mizi, diğer şehir ve kaFenerbahçe, Galatasaray arasındaki maçı dün Sarı Kırmızıhlar ket eden 27664 tonluk «Britannic> madığı mevzuu üzerinde münakaşa Bu programa dün saat 16 dan sabalarımızda doğup büyümüş başladı. 21 kazandılar. Yukarıdaki resimde Galatasaraym ikinci golü görül vapurunun bu sabah saat 7 de liitibaren başlanmıştır. hulunanlar da hâdiselerin zorile mektedir. Maçm tafsilâtmı 4 üncü sahifemizde okuyacaksınız. Arkası Sa. 3. Su. 6 da Fakat benim için bu mesele fazla bırakıp gittikleri yerleri görmek Yapılan büyük törende, Vali ve «•mel ve arzusunu, büyük bir ülka bir ehemmiyeti haiz değildi. Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Meclis toplantısında en son olar.ibi ruhlarında taşunaktadırlar. Bir Gökay, C. H. P. Bölge Müfettişi rak Scorza konuşmuş ve Jtna etme ^az gıinü Boğaziçinde. HinkârsuProf. Dr. Sadi Irmak, İl İdare ku'. unda dolma yemeden ve su içme kabiliyetinden uzak, renksiz biı Arkası Sa. 3. Sü. 4 te nutuk vermişti. Bugün Scorca'nın €>en veya Konvaıun Merara bağlagerek dünkü, gerek daha evvel mub rını bir daha gormeden Allah canıtelif vesilelerle söylediği sözlerdeki OIT almasın diyenler "pek çoktur. Imaları düşünüyorum da şüpheleBiz, henüz bunlara, memlekete rim büsbütün artıyor. gelip bir hafta on gün kalmak müMeselâ, Adriano'da söylediği nu«aadesini vermek istemiyoruz. Ge tukta, vekarımızı muhafaza etmek cen gün gazetelerimizden birinde çartile •sukutumuz» ihtimalindeu çovle bir NewYork haberi intişar bahsetmiş ve onun bu jözleri bir etti: çok mehafilde çok fena bir tesir «Burada teşekkül eden AHEPA ' husule getirmişti. Denizyollan İdaresini İktisadî adındaki bir Yunan cemiyeti pas Hakikaten, Scorza açıktan açığa Devlet TeşekküHi haline getirekalya yortusu sırasında, halen AUyankâr bir tavır takınmış ve devcek olan tasan henüz merikada yaşamakta olan 1000 zenlet idaresini hissedilir der^cede sarMeclise verihnedi gın Yunanlının, Yunanistanı ziyareti için bir seyahat hazırlamış bu san bir takım yollar tutmuştu. Nahos bir sual , Devlet Denizyollan ve Limanlan lunuyor. Yunanistan bu ziyaret doBir gün Scorza, ansmr! bana Işletme Genel Müdürlüğünü iktilayısile Amerikadaki zenginlerinİD sadî bir devlet tejekkülü haline büyük teberrularda bulunmasınj dedi ki: getirmek üzere haznlanmış olan temin ümidindedir. Aynı cemiyot, « Size nahoş bir şey iöyleyecekanun tasarısı, henüz Büyük Milbu seyyah kafilesinin Istanbula ge ğim. Evet, soracağım şey hiç de Almanyada Linz civarındaki Kreismünster kilisesinin yukarıda let Meclisine sunulamamıştır. Bulerek Patrik Athenagoras'ı ziyarel hoşunuza gitmiyecek. Etrafınızdaresmini gordüğünüz bu barok üslubundaki bü\ük ocağında 1945 nun sebebi Maliye, Tarım ve Çalışctmelerini temin için gereklj te kılerden emin misiniz?» nisanında S.S. kıt'alan Kurmay Başkanlığının bir çok gizli vesikama Bakanlıklarının ileri sürdükleri jebbüslere girişmiş ise de bu sey « Böyle bir şey hiç aklıma gelları yakılmıstı. Mussolini'nin hâtıra defteri de bu yakılacak vesiıtirazlarm henüz halledilmemiş olABİDİN DAV'EK medı ve kendi kendime bunu hiç kalar aıasında bulunuyordu. Fakat tarihe mcraklı bir S.S. subayı masıdır. Arkan Su. 3, 5ü, 7 de «feu defteri ajeyler araşıada kül olmaktaa kurtard». &. 4. SiL £4imm getirecek turistler Rusyada mevki kavgası Yeni Amerikan silâhlart Kendi kendme giden bomba ve mermilerin inkişaf etttrfldiği açıklandı Polonyada kızılların hazırhkları Ortaşark sağlık merkozi Umidsiz hastaların öldurülmesi mcsclcsi Ankara takımı Italyan güreşçilerini 71 yendi Güreşçilerimiz 3 tusla, 4 de sayı ile galibiyet kazandılar. İtalyanların yegane galibiyetini Lombardi temin etti Tanınmış doktorlarımızın bu merakîı ankete verdikleri cevablar Halkevlerinin 18 inci kuruluş yıldonumu Hoşa gitmiyecek bir sual: "Etrafmızdan eminmisiniz?,, Bugün seyyah geliyor Deniz Kurunıu tasarısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog