Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13 15 Karışık şarkı ve tür. kuler (Pl.) 13.30 Dans muzıği (Pl ) 13.50 Ev kadını 14.00 Şarkı ve turfcüler. okuyan: Lutfı Guneri. çalanlar: Hakkı Derman, Şerif Içli, Salâhaddin Pınar: 1 Senden bilirim, 2 O guzel gözlerle, 3 . Yâdımda, 4 İçen bir daha. 5 Suzişi aşkırüa, 6 Sana bllmemki, 7 Sensiz yaşamaktansa. 8 Sör.dü hep ümıdlerlm, 9 . Aldı beni 14.40 Buyuk orkestra eserleri (Pl.) 15.00 Programlar ve kapanış. 17.57 Açılış ve programlar 18.00 Dans muziği (Pl.) 18 30 Hafif orkestra eserleri (Pl.) 18.45 Saz eserleri . Ney soloları, çalan: Hasan Erınç, 1 Şevkefza taksim, 2 . Şevkefza peşrev, 3 Şevkefza semai 19.00 Haberler 19 15 Sevilmiş tangolar (Pl.) 19.25 Çin kuarteti konseri 19 45 İnce saz heyetl konseri «Karcığar faslı», peşrevTıri çeşmanmla . Husnune etvan nalın . Bır goncaya Taksim Beni bigâne mi sandın . Çeşmanı o mehveşiıı Çargâh sirto 20 15 Moliere Cimrl komedisi 21.15 Fasıl heyeti konseri «Uşşak» Peşrev . Lutfeyle Bulbulü feydaya Delisin deli gonlum Duçarı hicrl yâr Taksim . Ben yürürüm Ben melâmet hırkasını Mecmın gibi Saz semaisi 22 00 Kuçuk orkestradan melodiler 22.20 Org resitali. çalan: Organist Koppe 22.45 Haberler 23.00 Dans muziği (Pl.) 23 15 Haflf jece müzifi (Pl.) 23.30 Programlar ve kapanıs. ANKARA 7.30 Ne?eli parçalar (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Türkuler (Pl.) 8.15 Adalılardan melodiler (Pl.) 8.25 Gunün programı 8,30 Mozart . Obualı Kurtet (Pl.), Moıart Üvertürler (Pl.) 9.00 Kapanıs. C RADYO Bugünkü f Program J Kış aylarında GRİPIM almayi ihmal etmeyiniz çünkü G R İ P İ N Soğuk algmlığında ve Grip boşlanb/ / gıcında hastalıği önler. Ya v r u l a r ı n ı z ı n Sıhhatlı ve gürbüz olması için lüzumlu kalori ve vita maddeleri A R I UNLARINDA bulabilirsiniz Oöri saat ara ile gOnde Oç kase alınabilir y//77/77/77/' A L E T E L En lyi ve en eski ateş tuğlası ALEV markah ateş tuğlasıdır. Fırınlarınızda, ocaklarınızda, dökümhanelerinizde emniyet istiyorsanız ALEV markasını ısrarla arayınız. Memleketimizde Gömlek örtünmek için değil, giyinmek içindir. Serbest olmıyan, iyi dikilmiyen bir gömlek insanı sinirlendirir. DEFTERDAR, GÖMLEKCİLER No. 78 80 22512 12.28 Açılış ve program 12.30 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15' Radyo •alon orkestrası (1 Urbach Intermezta; 2 Tosti: Serenad; 3 . Trauslâteur: Vals; 4 Cesar Lui: Oryantal; 5 Marcel Chopuis: KeSaKo; 6 Mezlacapo: Habanera) 13 30 Ögle GaAşağı Hereke ile Yukarı Hereke arasında yaptırılacak yolun topzetesı 13.45 Radyo salon orkestrasırak tesviye bir fasun kaldınm inşaatı 59882 lira 40 kuruş keşif üzerinnın devamı 14 00 Kapanış. den 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • Bu işe aid sözleşme tasarısı ve hususî şartlaşma ve keşif cetveli 17.58 Açılış ve program 18.00 İnce •az (Ferahnâk faslı) 18.45 Fılm yıl Hereke Belediye Başkanhğına müracaatle incelenebilir. dızları söyluyor (Pl.) 19 00 HaberEksiltme 20 2 950 Pazartesi günü saat 16 da Hereke Belediye ler 1915 Geçmışte bugun 19.20 dairesinde yapılacaktır. Yurddan sesler 19.45 Harl Mc. DoGeçici teminat 4244 Üra 12 kuruştur. nald . 1 inci senfoni (Pl.) 20.15 Radyo Gazetesi 20 30 Serbest saat Eksiltmeye iştirak için Kocaeli Bayındırhk Müdürlüğünden alı2035 Tanburla saz eserleri (M. Cemil) nacak yeterlik belgesinin teklif zarfına konması lâzımdır. 2050 Halk turkulen 21 00 Unesco Isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırhyacakları Gazetesi 21 15 Tedy Potvel. Xavier Cugat ve İrvıng Mıller orkestraları ça teminat' mektubu veya makbuzu ile yeterlik belgesini Ticaret Odası lıyor (Pl) 21 45 Konuşma 22.00 vesikasmı taşıyan kapalı teklif mektublarını ihalenin yapılacağı gün Muîikseverin saatı 22.45 Haberler saat 15 e kadar Belediye Reisliğine vermeleri ilân olunur. 23.00 Program ve kapanış. Posta gecikmeleri kabul edilmez. (1174) Hereke Belediyesinden: İstanbul ve taşra teşkilâtımızda açık bulunan 20 lira maaşlı memuriyetlere imtihanla memur alınacaktır. Müsabaka imtihanına girmek için lise mezunu olmak, askerliğini yapmış bulunmak, 30 yaşından yu j karı olmamak lâzımdır. Müsabaka imtihanı 8 Şubat 1950 Çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır. Yabancı dıl bilenler tercih edilecektir. Isteklilerin 5/2/1950 tarihine kadar Genel Müdürlük Yazı İşleri Şubesine müracaatleri. (1211) Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: SÜRPRIZ GÖNLEKLERİ lstanbulun en yüksek ısmarlama işçilerinin en son modelleri üzerine serbest boylarda diktirilmistir. Her cihetçe garantilidir. Yalnız Lüks Tuhafiye Mağazasmda bulunur. I Halkımızın çok senelerdenberi hasretini çekmekte BB ol< olduğu bütün dünyaca tanınmış ve dünya sergilerinde birinci mükâfatı kazanmış marka benzinli ve fitilli çakmaklar gelmiştir. BULMACA 1 M GOLDEN Çikletleri en saf ve temiz maddelerle imâl edilmektedir. Yemekten sonra çiğnendiği zaman hazmi kolaylaştırır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve dişleri t e mizletir. Yeni Spesyalite T R K S O R Kıymetli Ev Eşyası 2 3 4 5 6 7 8 1 SATIN ALMAK İSTİYENLERE w * o. e> «a • m •!• \ • 1 B So'dan sağa: 1 Amerıkalıların yapmağa muvsffak oldukları yenı bomba. 2 Çarr.aşır ve elbıse duzeltme âleti bulmağa çalışma (ıki kelıme). 3 Bırbırme bağlayan (ıkı keiime). 4 Boş ve manasız, nota. 5 Söyle, bayağı kol ucu (ıkl kelıme > 6 Bir coğrafya terımi, merrleket. 7 Bir hayvanın ses çıkarma hareketi. 8 Çevrilınce bır cıns bez olur. Yukarıdan aşağıya: 1 Serbest insan üki keiime). 2 Azarlayıcı sozler soyleyen (ıki keiime). 3 Çok defa «duz» kelimesının öı.une gelır. Şıilerln peygamber tanıdıkları adam. 4 Çevnlince bazan yuzunden pahalıya çıkan olur, işçinin sarfettiğinin yarısı. 5 Sonuna bir harf getirirsemz eski Roma İmparatorlarından birinin ikinci ismi olur. baba oğul ilk isimleri Aleksandr olan iki Transız edıbinin öteki adları. 6 Bir çeşid yeşil renge alem olan keiime, bir emir. 7 Dudaklarının arasına sıkıştırıp içine çekerek. 8 Bır cins kokulu otlar (çoğul). Evvelki bulmacanın halledilıniş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 L • m Kadıköyünde, Modada, Moda Caddesinde, 247 numarada 5 Şubat 950 Pazar günü saat 10 dan itibaren gayet kıymetli halılar, 12 kollu muhteşem tavan avizesi, büyük çini salon sobası, büî dolâbi, Hereke kumaşırıd&n perdeler: Hereke kumaşı kaplı lâke oda takımı, Pelesenk ağactndan yapılmış yazıhane, maun oda takımı,^Yiyana işi deri kaplama, türjet salamanje, RCA marka radyo, gümüş sofra takımı vesaire gibi kıymetli konak eşyası satılıktır. Bilhassa satılacaklar arasmda hiç kullanılmamış top halinde Hereke vesair eski kıymetli döşemelik ve elbiselik kumaşlar, keten sofra takımı vesaire gibi ender bulunur sandık eşyası da vardır. Müzayededen önce eşyalar hakkında fikir edinmek istiyenler 949/93 numarah tereke dosyasile Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesine ba?vurmalan. Mahkemenin ilârn 12 Ocak 950 günkü Hürriyet eazetesindedir. G O L D E N ÖKALtPTÜS ÇİKLETİ ağzı ve boğazı grip mikrobundan korur ve öksürüğü önler, ayni zamanda ağızda hoş bir lezzet bırakır. GOLDEN ÖKALİPTÜS "Çikletlerini çiğneyiniz. Patent No. sı 11312 Patent No. sı 11311 Benzinli Çakmaklar Fitilli Çakmaklar Çok dayanıklı, asla bozulmaz Bütün Afrika, Arjantin vebenzin kaçırmaz ve evlâddan sair benzin tedariki müşkül otoruna intikal edecek mukemlan her yerde rüzgârlı, yağmel evsau haiz ve son der^ce murlu havalarda, ormanlarda idareli, icabmda mum yerine ve köylerde emniyetle kullakullanılabilecek kadar devamlı nılmaktadır. Bunlar da evlâdyanmak hassasmı taşıyan ve dan toruna intikal edecek mehavagazi için evlerde kullanıltanettedir. Tresor marka, fidığı takdirde gayet masrafsız tilli çakmakları da her yerde olan bu çakmakları her yerde . arayınız ve bu markayı almakarayınız. I ta ısrar ediniz. Yakında T R E S O R marka tütün ve sigara tabakalan, traş makineleri eelecektir. Umum Türkiye Mümessili: İst. Marpuççular Barnatan han No. 40 KİRALIK MAĞAZA Aranıyor Tünel Taksim arasında cadde üzerinde mağazasını kiraya vermek istiyenlerin mutavassıta lüzum kalmadan. Saat 9 1 8 arası Tel: 44172 Saat 19 dan sonra Tel: 42007 telefon etmeleri rica olunur. ODEON MAĞAZALARI A G A Radyo w Pikıplan, ( ^ Petrol ocak ve sob«Urı Cilâ Makinalarr Eleklrikli iupurgeler Havagur ocalt ve brmUrt HAYIR BU BEDAVA'VERİLEN BİR HALIOIR. POKER PLAY traş bıçaklarının*vanındâ bulunacak olan kuponla yazılı adrese ibraz edip bu güzel halılara sahip olabilirsiniz. Her sauah POKEK P L A Y traş bıçağını açarken kupona dikkat ediniz. KİIIRTATLİAİR U|Ş|A|KW|Ş|EİN LİAlYlIlKiaiHlE EİR|I İTMİKİAİR PİEİHİAİLİ I MİM Ş|T|AİN|A|S|Ş|f G A R R A R D Gramofonlar, T R İ U M P H Mo«osikle»leri KUUvJC Bisiktetleri U A M E S Mofosikletleri Kocaeli Hukuk Mahkemeleri Başkâtibliğinden: 949/434 Ömer Nırvan, Pendikte kahved. tzmitin Hacı Hurrem mahallesi No. 22 de oturur Nezahet Nirvan vekili Av. Saklne Giray tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılmakta olan yargılaması sonunda, İstanbul ve Ankarada Kömür Satış Tevzi Müessesesının deGıyab kararı ve davetiyenln gazete vasıtasile ilân edildiği halde duruşma polannda kâfi miktarda linyit mevcud bulunmaktadır. Her vaya gelmemış olmanız hasebile gryabı tandaş ıstedığı kadar linyiti serbestçe alabihr. nızda yargılama icrasına ve Medenl Piyasada linyit bulunmadığı hususundaki meniî ve yersiz Kanunun 134 üncü maddesine tevfıkan boşanmanıza ve kabahatli görundüğü propagandaya inanmayınız. Bu ucuz ve bol yakıt vasıtasından (1288) nuzden bir sene müddetle yeniden ev. faydalanuıız. lenmekten menedilmenize 26/1 '950 tarihinde karar verllmis olduğundan işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde hükmü temyiz etmediginiz takdirde kesinleseceti H. U. M. K. nunun 141, 142 nci maddeleri gereğince tebliğ yerine kaîm ohnak üzere ilân olunur. Dahiliye MütehassıSı POKERPLAY TRAŞ BIÇAKLARININ İKRAMİYESİ Vatandaş Linyit Kullan ETİBANK İstanbul Defterdarhğından: 948 malî yılı intikal verg si hakkmda müttehaz 13/5/949 gün ve 2740 sayılı Temyiz Komısyonu kararmm bozulmr.sı talebı ı!s Ahmed özhamamcı aleyhıns ıdari dava açılmıs fakat davalı mal dairesine verdıği adreste bulunamadığmdan geıeklı teblığat yapıİEmamıştır. Tebliğatın ilânen yapılmasına Danıştay Dördüncü Dava Dairesinin 20/12/949 gün ve 493775 sayılı ara karanle ksrar vsrılmış olduğundan keyfiyet hukuk usulü muhakemeleri kanur.unun 143 üncü maddesine ve mezkur ılâm hükmüne müstenıden ilânen tebliğ olunur. (1236) Bl Dr. İhsaıt Kariıklı Kadıköy Süreyya Sineması yanında Nevzemin sokak 20 saat 15 20. Tel: 69144 İRİIİMİEİŞİEİ» EVİNRUDE Buz 1 Türk Hekimleri Dostluk ve Yardun Cemiyetinden: 4 2/950 Cumartesi günü kongre yspılacağm'ian =ayın teşriflerı rica olunur. I İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİK TİYATROLARI Saat 10.30 da DRAM KISMI TEBEŞİR DAİRESI Klabund Turkçesı M. BatiT Feyzioğlu Telefon 42157 K O M E D I K I S M I KAVSERİ GÜLLERİ Türkçesi: Hiıseyin Suad ve Münir Nigîr Telefon 40409 Pazar günleri ar15 30 da Matine Cumartesi ve CarS uba günleri 14.30 da ÇOCUK TİYATROSV Gijeler saat 11 de açılır MUAMMER KARACA Opereti' M A K S İ M'de "u akşam 20.30 da SİZİN SOKAK Cumartesi. Pazar mattne 15 te Cumartesi matine e n " oerşembe akşamları talebeve tenzilât Telefon 43134 BEYOĞLU "IsfHcfil Cad. 75 TAKSITİE SATIŞ SATILIK\ SlRKECI Cad. 16 Tarlabaşı, Turan caddesinde 96 No. iki buçuk kat, dört oda, iki mutfak, iki helâ, banyolu, geniş tarash; yeni kârgir ev acele satılıktır. Boş teslim. Aynı yere müracaat. Marka satın almayınız! Tdmik her gün ilerlemektedir. Bizzat görerdc karanmzı veriniz. Dünyaca maruf Cekoslovak mamulâtı, muhtelif tıbbî ve Dişçi Devlet Havayolları Yeşilköy Meydan Müdürlüğünden: 1 Açık eksiltme yolu ile mevcud şartnamesinde yazılı evsaita 345 aded radyo ve telsiz lâmbası satın alınacaktır. 2 Muhammen bedel 2118 lira olup muvakkat teminat 158 lira 85 kurustur. 3 Eksiltme 13/2/950 pazartesi günü saat 15 de Yeşilköy Meydanında müteşekkil Komisyonda icra edilecektir. 4 Buna aid şartname her gün mesai saati dahilinde mezkur Komisyonda görülebilir. (1285) ÂLETLERİMİZ GELMİSTİR DOKTORLARA KLINIX II (Radyografl ve Radyoskopi) (Ultra kısa dalga Diatermi) DİŞ TABİBLERİNE ÜNİT KOMPLE ELEKTRİK TURU (Duvar tipi veya elektrikli ve pedallı{> f > EOZAGI KALFASI\ A R A N I Î O E Pratiği kuvvetli dürüst, çahşkan bir eczacı kalfasma ihtıyaç vardır. Taüblerin: Altmbakkal, Pangaltı, İsmet Somer Eczanesine müracaatleri. Sahıb ve tiaşmuharrın NADİR NADİ Bu nushatto vnn ısienm tnten idtare eden. QE\ A ü t E H M İ Cvmhuriyet Matbaan KRAŞUAR FONTEN STERİLİZATÖR DİŞÇİ RÖNTGENİ DENTOSKOP ATELYE TURU FOTÖY ULTRA ENDOTERM SIRIUS (Ultra viyole) Asağıdaki apareylerimiz de yakında gelecektir: MUHTELİF NAKİT AVHTf \ 2000 ADET EŞiT HAKLI A / K İ L A T E S E L L İ İKRAMİYELERİ NERVOSTAT (Tek çift ve narkoz tipi) (Galvanik ve Faradik cereyan) BUtün bu âletler Tepebaşı Alp Oteli altındaki Mağazamızda teşhir edilmektedir. Türkiye Tahir Han Umumî Mümessili Galata İstanbul ELEKTROSTAT (Şok Elek^rik) MEHMED KAVALA EMLAK BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog