Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

2 Şubat 1950 CUMHURİYET Fatih, Fevzipasa tramvay caddesi 33 No. lı dokuz çlft daireli tramvav durak yerine çok yakın PÎRİNÇÇİ apartımanı satılıktır. Iki dairesi boş teslim edilecektir. Müracaat: Yukarıdaki adresin 7 nci dairesine. Telefon: 21554. Operatör • ÜroloJ APARTIMAN SATIL1K Ateş, Ağrı ve Romatizma giderici biricik ilâç YALNIZ ECZANELERDE SATILIR Leverkusen • Almanya American Export Lines İnc. NewYork İstanbul He NewYork, Filâdelfiya. Baltimos ve Boston arasında haftahk muntazam gidiş ve geliş îeferleri. E X E M P L A R Vapuru EXBROOK EXTON Vapuru 4 Şubatta limanımızda beklenmektedir. 7 Şubatta limanımızda beklenmektedir. Vapuru 14 Şubatta limanımızda beklenmektedir. markasına dikkat edlniz Kumpanya. Pire, Napoli ve Cenova'dan NewYork için lüks «LAGUARGIA», «EXOCHORDA,, «EXETER», «EXCAMBION», • EXCALİBUR», Transatlantiklerine yolcu kabul etmektedif. Yakında NEWYORK'tan hareket edecek vapurlar : îdrar rollan ve «enasüJ hastahklan < Tktidarsızlık. belgevşekliği) MötebaJsm Beyoğlu. Tokathyan karsısı, Suterazi Çah* Apt. Tel: 41436 KEMAL GAGLAR EXAMİNER EXFORD EXCHESTER EXECUTOR vapuru 2 şubatta 16 23 ı> » Fazla tafsilât için Galatada Töhir Han 3 üncü katta KAYIB ARANIYOR HAYRİ, ARABOĞLU ve Şsı, na m ü r a c a a t . T e l e f o n : 44993 2 1 . Ankara Kızılcahamam. Hacılar köyunde Salıh kızı kardejim (Anafiı) In hali hazırda Ankarada bulundugunu haber aldım. Adresini bilenlerin ln»aniyet namına aşağıdaki adresime lutfen bıldırmelerini rica ederim. Istanbul, Kadıkoy, rıhtımbo» yunda manav Suleyman Devlef Havayolları Genel Müdürlüğiinden: Pendik Belediye Başkanlığından: Muhammen kıymeti Teminatı Lira Kr. Lıra Kr. 793 1 204 Pend'k Batı Karanfıl Stadyum 816 61 20 762 12 73 Pendik Batı Karaağaç Kuyusu 109 50 8 23 Muhammen kıymetlenle ilk teminatları yukarıda yazılı belediye malı arsalar 4/2/950 cumartesi günü saat 10 da Pendik Beledıyesinde Daimi Kom syonda açık arttırma ile satılacaktır. Şartnamelen Pendık Belediye Muhasebesınden görülebılir. İstekîilerın ilk teminat makbuzlarile yazılı gün ve aatte Pendik Beledıyesi Daımî Komisyonunda hazır bulunmaları. (779) Ada Parsel M. 2 Mevkii Dr, M. Osman Saka Oösüs ve Dahilî Hastalıkları Mütehasıısı Türbe, Istanbul Beledive karSinanağa dairelcn No 19 Telefon: 23565 ^mm 1 İdaremizde mevcud Douglas DC3 ve C47 uçaklarında kullanılmak üzere muhtelif ebadda 250 aded iç ve dış uçak lâstıği alınacaktır. 2 Bu lâstiklere âid şartname Ankarada Genel Müdürlükte ve Yeşilköyde Meydan Müdürlüğümüzde görülebilir. Bunları temm edebilecek firmalar bu çartlara göre en çok 15/2/950 gününe kadar Genel Müdürlüğümüze açık teklif vermeleri ilân olunur. (1179) TEKEL MUDURLUGU IUNLARİ Malzeme Ahm Subesinden: ULÜDAG SİGARASI Tekel İstanbnl Başmüdürlüğünden: Devlet Havayolları Genel Müdürlüğiinden: C t NSİ Miktarı Fiaü Tutarı 80 100 penetrssyonlu asfalt bitümu 140 ton 292 40880 1 Cinsi ve miktan yukarıda yazılı ihtiyaç k^palı zarf usulile Yeşilköv rneydanı için satın alınacaktır 2 Eksıltmc ve ihalesı 6 Şubat 1950 tarihinde Pazartesi günü saat 11 de İdare Ahm. Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli 40880 lira olup muvakkat teminatı 3066 Hradır 4 Vasıf ve sartlar her gün D. H. Y. Genel Müdürlüğünde müteşekkil Ahm. Satım Komisyonunda ve Yeşiiköy Meydan Mudürluğünde görülebilir. 5 Isteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evvel teminatlarını T C. Merkez Bankasmdaki 1543 sayılı idare hesabına veya idara veznesine yatırmış olacaklardır. Postada vâki gecikmeler kabul edılmez. 6 İsteklilerin eksiltme günü vesaiklerile birlikte Komisyonda bulunmaları ılân olunur. (849) 1 Beheri takriben 1 veya 2 libre veya 4001000 eram arasında büyük veya küçük boy olmak ve küçük boy olduğu takdırtTludağ adile yeni bir sigaramız satışa arzedilmiştir. 20 siga' de 20.160, büjük boy olduğu takdirde 10 080 aded selofan açma ralık bir paketinin fiatı 55 kuruştur. şeridi pazarlıkla satın alınacaktır. Itina ile ve zarif bir ambalâj içinde hazırlanmış olan bu siga2 Pazarhk, 17/2/950 cuma günü saat 10.30 da Kabataş Geraları sayın halkımıza tavsiye ederiz. (12071 nel Müdürlük Malzeme Alım Sııbesındek; Komisyonda yapılacaktır. 3 Şartnameleri her gün sözü geçen şubede görülebilir. 4 tsteklilerin belirli gün ve saatte 6000 lira güvenme paraları ve kanunî vesaikle birlikte mezkur komisyona müracaatler: ilân olunur. 5 İdare kısmen veya tamamen ihale edip etmemekte veya kısım kısım, ayrı ayrı talıblere ıhale etmekte serbesttir. (1204) Kısıklıda ilkokul inşa edilmek üzere Kısıklı Bulgurlu yolu 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ iizerinde eski ve yeni 2 kapı sayılı, Süha Fazlı Taylana aid 5200 Üsküdar Belediye Subesinden: daha iştahlı J Kantızdk, ijtahsızlığı v« nihoyet h«r lürli) hattalıklorı doğurur HEMOGLOBİN f or m ül Kansızlık, Sinir zofiyeti, Göğüs haıtelıkları, D*rmanuzlık ve hettolıklordon y»ni lca>kanloro iyi gclir. Çikclâta ve Şekerci Ustabaşısı Aramyor Ciddî bir fabrika için devamlı olarak her çeşid karemelâ, şekerleme ve fondan çeşidlerile çikolâta çeşidlerinin her türlüsünü mükemmel bilen ve bir fabrikanın bu işlerdeki ustabaşılığını hakkile yapabilecek birine ihtiyaç vardır. İsteklilerin hal tercümesi ve şartlarını adreslerıle beraber posta kut. 176 İfetanbul (Şekerci) rümuzu ile bildirmeleri. M2 arsanın istimlâkinde kamu menfaati olduğuna daır İst. İl İdare Kurulunun 29/11/949 günlü 409/7778 sayılı kararı İl Makamınca 6/12/949 da onanmış ve Daimî Kom;syonca seçılen (kıymet koyma) komisyonunca bu arsanın metrekaresine (3,5) üç buçuk lira kıvmet biçiîmiş olduğu ilân olunur. (1263) M. S, B. Isf. Sa. Al, Ko, Bşk, I, Kısım llâtıları 1 Tahmin edilen tutarı 4120 lıra olan 1 aded 3 beygır takatinde elektrik motöılü arabslı ve yedek hamur teknesile birlıkle 465 kilo ağırlığında ve 250 kılo hamur çevirebilecek kabiliyette hamur makinesi 3/2/19.^0 günü saat 16 da pazarlıkla komisyon Ks. 1 de satın almacaktır. 2 Kesin teminat 620 lira olup şartname ve kataloğu her gün komisyonda görülebilir. 3 Makınenın işler bir halde teslimi şarttır. (456 1228) 1 Pazarlıkla 1000 kilo kaşar peyniri satın alınacaktır. Tahedilen bedeli 4050 lira, kesin teminatı 610 liradır. 2 Pazarhk eksiltmesi 6 şubat 950 günü saat 14.30 da Harbiyede M. S. B. İst. Sat. Al. Kom. 1. Ks. da yapılacaktır. Evsaf ve şartname komisyonda görülebilir. (451 1229) Istanbul Vali vej&elediye Başkanlığından: T. C. Ziraat Bankası İzmir Şubesine zirai krediler hesabmdan borçlu Mehmed Nuri Abdiş işbu borcuna mukabil Boyabadda KemalDarü&şafaka Lisesi Müdürlüğünden: He<îe köyü yeni mahalledeki çeltik fabrikasmı bankamıza ticarî kredi « V borcundan dolayı birinci derecede (25 000) liraya ve ziraî kredi borcunOkulda mevcud ve müstamel hurda eşya 8 '2 '1950 Çarşamba dan dolayı (100 000) liraya ikinci derecede ipotek etmişti Borç vadesingünü açık arttırma ile satılacaktır. İstekliler. her gün saat 1417 Cer.azc naklır.e mahsus komple bir otomobil açık eksiltme sureFakir ve kimsesiz halka tevzi edilmek üzere lüzumu olan de ödenmediğindpn fabrika satışa çıkarılmışhr. arasında gelip görebilirlar. ülp EPtm ahnacaktır. Muhammen bedeli 10500 lira olduğundan eksiltGayrimenkul tapunun 16'11'938 tarih ve cild 92 sayı 2 de ka105.000 kilo mangal kömürü 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale me ve girmsk istiycnler 787 50 liralık geçici teminat makbuzu ve Tıkanununun 46 ncı maddesinin L fıkrası hükmü çevresinde pa j yıdlıdır. Fabrikanın vaziyeti hazırası: 4200 metre kare bir arsa üzerıncarct Odası ka\ıd belşesile birlikte 17 2 950 Cuma günü saat 15 te Bede olup bir makine dairesi, motör dairesi ve 5 çeltik ambarı ve bir oda zarlıkla satın alınacaktır. lediye Daire=mde toplanan Encümene başvuracaklardır. Bu işc aid ile ittisalinde bir yazıhane binası ve iki ambar ve arsa ihtiva eder. Tahmin bedeli 18.900 lira ve ilk teminatı 1417,50 Lradır. Şartşartname parasız olarak Belediye Başkanlığından aîınabiür. (1212) 3202 sayılı kanunun 40 mcı maddesine göre satılması icabeden Üniversitemize bağlı Fen, Hukuk. Edebiyat, İktisad ve Orman namesi İstanbul Divanyolunda Belediye Merkez binasmdaki Zayukarıda evsafı yazılı gayrimenkul bir buçuk ay müddeüe açık arttır•Burssuz. Fakültelerine 1 Şubat 1950 de başlamak ve 15 Şubat 1950 de bıt ve Muamelât Müdürlüğünden alınaeak veya görülecektir. İhale 3 şubat 950 cuma günü saat 14.30 da İstanbul Belediyesi maya konmuştur. sona ermek üzere öğrenci kayıd ve kabul edilecektir. 1 Arttırmaya girmek istiyenler (5.250) lira pey akçesi verecekFen Fakültesine yalnız F.K.B. Tıb dalına,63, Kimya Mühendis Merkez binasında müteşekkil Daimî Komisyonda yapılacaktır. lerdir. Millî Bankalanmızdan bırinin teminat mektubu da kabul olunur. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu ve 950 yılı tiliği dalma 10 ve Eczacı dalına 6 öğrenci alınacaktır. Dis Tababetine öğ2 İşbu gayrımenkulün arttırma şartnamesi ilân tarihinden itirenci almmıyacaktır. Fen lisans dallarına bütün istekler karşılanacaktır. caret odası vesikalarile birlikte ihale günü saat •14.30 da Daımî 500^r«etre 3X9570 m/m2 lik rNKBA mücehhez yeraitı kabKomisyonda bulunmaları lâzımdır. (1218) baren tetkik etmek istiyenlere bankrnıızda açık bulundurulacaktır. Yazılmak istiyenlerin getirecekleri belgeler şunlardır: IOSU • VDE ye uygun» derhal teslim şartı ile satın ahnacaktır. 3 Hakları tapu sicillerile sahit olmıyan alâkadarlann bu hakA Olgunluk diploması ile Lise bitirme diploması ve kimlik Isteklılerın en geç 7 subat 950 salı günü saat 18.00 e kadar cüzdamnın tasdikli örneği; larını ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarını ilân tarihinden itiHaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber bankamıza biIcVm<':ri B Oturduğu yeri gösterir belge. lâzımdır. Aksi takdirde' hakları tapu sicillile sabit obnadıkça satış beC Öğrencinin etrafı için tehlikeli bulaşıcı bir hastahğı olmadelinin paylaşmasından hariç tutulurlar. dığını gösterir hükumet tabibi raporu. 4 Kaf t ihaleye kadar borçlu borcunu faiz ve masraflarile beD 15 lira immatrikülâsyon harcı yatırıldığına dair Üniversite raber öderse ihale fesih ve iptal edilir. Ve müsteri depozitosunu gerî Saymanhğından alınan makbuz. almaktan baska hiç bir hak ileri süremez. Üniversiteye yazılmak istiyenlerin bu belgelerî bir dilekçeye il!ş5 Tapu sicil k«ydı vesair lüzumlu izahat da, şartnamede vartirerek Rektörlüğe başvurmaları ve dilek.çelerinde hangi Fakülte ve dır. Gününde arttırmıya girmek istiyenler bunları ve herkese açık bubölümlere öğrenci yazılmak istediklerini belirtmeleri lâzımdır. lunan tapu sicil kayıdlarım da tetkik ederek işbu gayrimenkul hakN O T: kında her seyi öğrenmis ad ve itibar olunur. Sayın halkımızın gösterdiği rağbet üzerine küçük şişeli likörlerimiz bugünden itibaren satışa arzedilmiştir. 1 Tıb. Kimya Mühendisliği ve Eczacı dallarına ancak «pek iyi» 6 Birinci arttırma 17/3/950 tarihine tesadüf eden Cuma günü ve «iyi» derecelerde olgunluk imtihanını vermiş olanlar arasında seçim Boyabadda T. C. Ziraat Bankasında saat 10 12 ye kadar yapılacaktır. Tam serisi 18 çeşid olup beher şişesinin fiatı 60 kuruştur. yapılmak suretile öğrenci alınacaktır. Orta derecelerin başvurmamaları, Muvakkat ihalenin yapılması için teklif edilen bedelin. tercihan ödenmesi icabeden gayrimenkul mükellefiyetile bankamız alacağının tama2 İmmatrikülâsyon harcı verip kaydı yapılmamış olanlara bu men karşılanması lâzımdır. Karşılanmadığı takdirde en çok arttıranın harçlar hiçbir suretle geri verilmiyecektir. taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün daha uzatılacak ve 3/4/950 tarihine 3 Bir yıl öğrenime ara verdikten sonra Üniversiteye kaydoİmalâtta kullanılmak üzere 700 ton ham manyazit alınacaklunmak istiyen lise mezunlarının, bağlı bulundukları askerlik şubelerin 1 Denız Harb Okulu ve Koleji için bir fizik mihanik öğret tesadüf eden Pazartesi günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada fabrika en çok arttıranın üzerinde kameni alınacaktır. tır. Şartnamesi İzmitte Müessese Ticaret Servisinden, Ankaraden öğrencilikten başka bir sebeble ertelenmiş olduklarına dair belge 2 İsteklilerin Üniversite Fizik Matematik Subesinden mezun lacaktır. Ancak kat'l ihaleyi yaptırıp yapünnamakta bankamız muhda Sümerbank Genel Müdürlüğünden, îstanbulda Yenipostane getirmeleri lâzımdır. tardır. olmuş olanlan tercih edılecektir. karşısmdaki Buromuzdan parasız aîınabiür. 4 Yüksek bir öğrenimi bitirdikten sonra askerliğini yapmı3 Azamî 70 lira aslî maaş verılecektir. Tekliflerin 2000 TL. lık geçici teminatlarile birlikte en 7 MütertHm vergiler, Ihale karar pulları, tapu ferağ harcı, yanlar ikinci bir yiıksek öğrenime kabul' edilmiyeceklerdir. 4 Taliblerin, memurin kanununun dördüncü maddesi gereğince belediye ve tellâliye rüsumu alıcıya aiddir. geç 13/2/950 pazartesi günü saat 15 e kadar Müessesemizde" bu5 Dört sömestrlt'î süre sonunda üst sömestre geçmemiç olangerekli belgeleri hazırhyarak en geç 10 şubat 1950 gününe lundurulması ilân olunur. (1083) Yukarıda gösterilen şartlar dairesinde çeltik fabrikasının sablaların askerlik ödevlerini bitirmedikje yepiden immatrikülâsyon iş!" nleri kadar Heybeliadada Deniz Harb Okulu ve Koleji Komutan caği ve daha fazla malumat almak istiyenlerin bankamıza müracaat yapılmıyacaktır. • (775)lıâına bagvıirmalan. (1006) etmeleri lüzumu ilân olunur. (839) Mersin Belediye Başkanlığından: Millî korunma kannnunun 51 inci maddesinin 7 numaralı bendı hükümlerine göre (bılcümle meyva ve sebzeler, mahrukat, et ve sakatlar, simıt, pasta, çörek ve emsali imâlıne müsaade edilmiş olan unlu maddeler, süt, yumurta ve bunlardan mamul gıda maddelerile kuru meyva ve yemşler, iç ve kuyruk yağları, bilcümle nebatî ve hayvanî yağlarla her cins sabunlar, bilcümle balıklar tuzlama, konserve, füme dahil kesilmiş her cins kümes <7 hayvanatı, bilcümle bakliyat maddelerile, mercımek ve pirinçler, « taadet? Artık evde orurup pl zeytin, patates, kuru soğan, pastırma, sucuk, salam, jambonlar, şekerden mamul her nevi gıda maddelenle bal, bulama ve peknelclemek yok Yüzumun ?effaf ve 'anlı rengi. mez) in toptan, yarı toptan ve perakende satıslarında etiket koKadife fibı cildim. Buruşukıuı çehnulması mecburiyeti Belediye Daimî Komisyonunun 2/3/945 ve rem bana çok buyuk biı muvatfaki25/10/948 tarihli kararlarıle vazedilmiştr. yet kazandırıyor. Cildimın mesamelerindeki ölu selıillur. Yıuiımün caYukarıda tâdad olunan maddelere konulacak etiketlerin bir zıbesini yavas yavaş sondurmüşler(tip etiket) olması Da mî Komisyonun 17/1/950 tarihli ve 897 sadt. Birkaç gunde, beyaz renkli Tokalon kremi, beşererun derıniiği. yılı kararile tesbıt edılerek aşağıdaki fıkrai hükmiyenin kabulüne ne nüfuz derek kırleri erittı. \çılve tenbıhi Beledî olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. mıs bulunan mesamelen sıklaştırdı, Tenbihi Beledî ııyah noktaları ızale etti ve cildim yine bır genç kızın cıldi gibi guzelFıkrai hükmiye lesti. Bundan başJca, beyaz renkli CI\p etiket) Tokalon kremi, pudramın şayanı 1 Etiketlerin ebadı en az 12x12 santimetre olacaktır. hayret derecede iyi mtmasmı da sagladı. Milyonlarca kadın onu mii 2 Etiketler beyaz ve kalın kartondan olacaktır. Beyaz tenekevaffakiyetle kullanıyorLar. bu de onden de olabilir. lar Kİbı yspınız. Kafî netice gormezsenız, paranız iade dilir. Gecelari de 3 Etiketler üzerine yazılacak harflerin uzunluğu en az bir sanpembe renkli Tokalon kremini kultimetre ve eni en az 1/2 santimetre olacak ve rakamların lanınız. Siz uyurken o faalıyete gecer. Harilculâde cilt gvlası oian uzunluğu en az 4 santimetre ve eni ise bir santimetre olaBiocel, buru$uk!arınızı gıderir e yücaktır. Gerek harfler ve gerekse rakamlar siyah matbaa tunuz yeniden rçençliğine kavusur. harfi ve rakamı olacak ve mürekkeble yazılmış bulunacaktır. DİKKATl Tebeşırle, kurşun veya renkli kalemle yazılmıyacaktır. 4 Etiketlerin üzerine satılan malın cinsi, vasıfları, fiatı, (litre Hakikî TOKALON mamulleri Isfanbul Verem Sovojı veya aded ile satılan mallarda bir litresinin veya bir adeDerneğinin yalnız 5 0 P A R A L I K TEK PULU İle dinin fiatı) yazılacaktır. pullanmıştır. 50 PARALIKTAN ajağı veya yukan kryH pullarlo pullanmış olanlan olmayınız Takllddir. Yukarıda sayılı maddeler üzerine 10/2/950 tarihinden sonra bu tenbihi beledi ahkâmına uygun bir şekilde etiket komıyanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümlerine göre ve hiç etiket koymadan satış yapanlar hakkında da millî korunma kanunu hükümlerine göre cezaî takibat yapılacağı ilgililere ılân olunur. (1032) Türk Hava Kurumuna Uçak, plânör ve paraşüf öğretmen adayı alınaeak HER AKŞAM BENI N min Türk Hava Kurumuna 50 öğretmen adayı alınacaktır. İsteklilerin liseyi bitirmiş olması, erkeklerin 2 1 2 3 . kızlann 1 Tı'uhammen tutarı 13112 lıra 50 kuruş olan 25 ton yeşıl 18 » 21 yaş arasında bulunmaları, tam kurullu bir hastaneden uçuşa mercimek 6/2/1950 saat 11 de komisyon Ks. 1 de pazarlıkla satın ve atlayışa engel bir durumu olmadığına dair rapor almaları, erkeklerde 12 yıl, kızlarda 6 yıl için mecburî hizmet taahhüdü ve kefalet veralınacaktır. 2 Kesin teminatı 1967 lira olup sartnamesi her gün komis meleri lâzımdır. yonda görülür. (449 1231) İsteklilerin diğer şartlan öğrenmek üzere II ve tçelerdeki Hava Kurumu Şubelerine ?0 Şubat 950 tarihine kadar müracaatleri. 1 Tutarı 2500 lira olan yeşıl mercimek muhammen kilosu 52 Kş. 45 santimden olmak üzere 3 şubat 1950 saat 10.30 da pazarhkla komisyon Ks. 1 de satın alınacaktır. 2 ŞErtnamesi her gün komisyonda görülür. (443 1332) Lâstik ustası alınacaktır 1 Muhammen tutarı 6313 îıra olan baraka, çimento ve taşm fstanbul garnizonu dahilinde bir mahalden diğer mahallere naklıne aid pazarhk 4/2/950 günü saat 11 de Komisyon Ks. 1 de yapılacaktır. 2) Kesin teminatı 950 lira olup nakliye sartnamesi her gün Komisyonda görülür. (4661275) Muhammen kilo bedeli 50 kuruş olan 2500 liralık kırmızı mercimek 6/2/1950 saat 10.30 da Komisyon Ks. 1 de pazarlıkla satın alınacaktır. Kesin teminatı 375 lira olup şartnamesi Kom.syonda görülür. (4691272) 1 Muhammen bedeli 1058ü lira tutan ceman 596 ton 400 kilo maden kömürü Zonguldaktan İstanbul limanında 3 iskeleye r.akledilip vagonlara yüklenecektir. 2 Kesin teminatı 1600 liradır. Pazarhk 4 şubat 1950 sa' : 10 da Komisyon Ks. 1 de yapılacaktır. 3 Şartnamesi her gün Kom syonda sörülür. (4671274) T.H.H. Etintesgut Uçak Fabrikası MüdürSüeünHen: Muhtelif sertliklerde, bezli veya bezsiz conta boru gibi lâstik malzeme kahb ve imal ustası imtihanla alınacaktır. Bilhassa mazotlu vülkanizasyon buhar kazanında çalışmış olanlar ve bakalit ebonit gibi plâstik işlerde ihtisası bulunanlar tercih edilir. Istekhlarin tahsil durumu ve şimdiye kadar çalıştıklan sahaları ve yerleri bildiren bir dilekçe ile Fabrika Müdürlüğüne müracaatleri. (1185) İ Gayrimenkul satış ilânı T.G. Ziraaf Bankası Bovabad Alânsındân: ISTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Istanbul Universitesi Rektörliiğiinden: İzmir Belediyesi Eshot İdaresi Umum Müdürlüğiinden: Küçük şişeli likörler satışa çıkarıldı 700 Ton Manyazit alınacaktır Tekel İslanbul Başmüdürlüğünden: Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden: İ Z MT I Deniz Harb Okulu ve KoSeji Komufanlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog