Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET /\ Şubat/1S5Ö ( Amerikaya Giden Snbaylanmız J GÜNÜN MEVZULARI YARIN MATİNELERDEN ÎTİBAREN ^ Hidrojen bombası ile öliim nasıl olacak? T A R S İ M SİNEMASINDA Biricik kızı Fatmayı çılğınca seven, hayatta her şeyim odur dıyen ve bütün benliğini ona bağlayan bedbaht babanın göz yaşlarından örülmüş... (tkinci sahifeden devam) Kelimenin tam mânasile muvaffak bir Türk filmi nında oruranlarm durumundaki fecaattir. Ölüm mütehassıslarıniD iddiasına göre kanlanndaki oksiTALATARTEMEL jen münhal olmaktan çıkıp. kanlan gazo2 gibi kaynayacak, afızların\ME$İHA YELOA dan, burunlanndan, kulakların dan, sair azalarmdan kanlar fışkrracak, akciğerlerinin ağızlarma MUZAFFER TEMA kadar gelmesi filân da kabil olaeaktır. Hiç şüphe yok ki hidrojen JEYANAYRAL bombasile ölecek olduktan sonra ADALET PEE dairenin tam ortasında bulunanlara niçin (çok bahtiyar) sıfatını izafe ettiğimi sayın okuyucularım kavramış olacaklardır. Zira dairenin dışuıda kalıp da inim inim inliyerek, sürüm sürüm sürünerek ölmektense bir anda dünya değiştirmek elbette nisbi bir bahtiyarlık teşkil eder. Şimdi benim anlaruğım gibi bir Askerî tekâmül kursuna devam ettnek üzere dört subayımız Amerikaya gitmiştir. Yüzbaşı Cemal Arda, yüzbaşı Hasan Gokkocabaş, bombanın Berline düsmüş ve bunyüzbaşı Ferid Dora ve yüzbaşı Kâşif Çmar dün g«ce Yeşilköy hava ları yapm:ş olduğunu sanmıyorum. Çünkü boyle bir şev olsa armeydanında uçağa binerlerken. kası gelir, insan hımmetile tekâmül eder. Beş yüz metrehk kuftır dahilindeki gibi öyle bir kaç bin kiiyi öldürecck yerde, yüz binleri milvonları öldürecek ideal mükem meliyete erişmiş olurdu. AlmanlaSofya 1 (B.B C. nin muhabiri rm anlattıklan bu sey, kendıleri Ankara, 1 (a a.) Bir kaç gündenberi memleketimizin mi bild riyor) Bulgar Parlamen tarafından düşunülmüş ve belki âe safır: bulunan Yarbay Papoutsis tosu bugün «Çevrenkov.) u Baş ufak ısi'kyasta trcrübe edilmiş * e komutasmdaki Yunan havaeılan bakanhğa seçmıştir. 1900 de do fakat, ölum yarısmda ileri gitmeğe bugun tam saat 12 de Atnaya ğan Çevrenkov, dört sene evvel Hitler'in vc Rcich'ın ömrü vefa etmüteveccihen Etimesğud hava Bulgaristana dönmüştür. Mos memiş o'.sa gerektır. alanından hareket etmişler ve kovada tahs'l gören bu zat Di Amorikada yapılacak hidroien gelışlerinde olduğu gibi askeri mıtrov'un hususî kalem müdürü bombasının ne büyÜKİukte olacaâı idi. Dimıtrov'un da kızkardeşı ile ve ne kadar insan öldurebileceği tnerasimle uğurlanmışlardır. Heyeti uğurlıyan Hava Garni evlenmıştir. t.akkında henüz tebşirat gelmemişDimıtrov ve Kolarov ölmüşler tir. Ancak, dişleıini gösteren harb eon Komutanı Albay Şevket Acar, kendisine veda eden Yarbay ve Çevrenkov onların yerıne ejdcrine bu dünyada hdrriyet içinPapoutsis'e hitaben: «Dost Elen geçmiş; hem hükumet, hem par de ve insanca yaşamanın kabil ve havacılarını aramızda görmekle ti şefi olmuştur. Çevrenkov, lâzım olduğunu kabul cttirmek büyük bir memnunluk duyduk. «Kızıl Kurdo mânasındadır ve için bu bomhanm da yapılmasına SAFİYE AYL Kendierinin bize ayrılan müd bugün Bulgaristanın mukadde baslan?caktır. Belki başlanmı; vo Yerli filmciliğimizde bir meşale gibi parlayan bu hârikayı seydetten daha çok misafir kalma ratı onun elindedır. Kendisine mumkün olduğu anlaşıldıktan sonrederken filmciliğimizin bu büyük başarısı karşısında duyacalarma yardım eden imkâna mü geçen harb sırasında Sovyetler ra resmi kuşad mahiyetinde bir ağınız gurur çok büyük olacaktır. Bu hârika çok yakında Ankateşekkiriz. Bu dostane ziyaretle tarafından Lenin nışanı veril İans haberi verilmistir. Bir taraftan atom ve bir taraftan hidrojen rada YENİ, PARK, SUS. Üç Sinemada birden İzmirde ELrinizi her zaman memnunluklâ miştir. bombalarının, yalnız yakıp yıkmnk HAMRA ve YENİ, Eskisehirde LÂLE ve YENİ Sinemalarda birbekliyoruz. Heyetinize iyi yolcude£ıl, teneffüs ettisimiz havadaki den: Adanada. ERCİYEŞ, Antalyada ŞEHIR. Kayseride HALKEluklar temenni eder ve Türk haAvrupa hafif sıklet oksijeni de hedef tutruğunu ?örVI, Erzurumda DOĞU. Kütahyada YILDIZ. Bahkesirde ŞEHIR vacılarının selâm ve sevgılerin: dukçe (dehşetlerin en müthişi tfiSinemalarında eösterilecektir. boks şampiyonu bütün Elen havacılarına ulaştır6andır) diyen Frednk Şıller'e hak LÛTFEN DİKKAT: Bu film, yarın saat 11 de IPEK Sinemasında manızı bilhassa rica ederiz.» deLondra, 1 (a.a.) (United vermcmek kabil midir? Bir tarafmatbuat eıkânı ile meslektaşlarımıza ve husvısi davetlilerimize mi|tir. Press): İtalya boksörü Roberto tan çeşidli (Mücin) ler buvrak ıngosterilecektir. ATLASFILM Yarbay Papoutsis, cevaben: Proeti, îngiliz Billy Thompson'u eanlara ferden uzun ömür ve sıh«rAramızda bulundukları müd 15 ravunduluk maçta sayı hesabı hat teminıne çahşırken, bir tarafdetçe gördükleri hüsnü kabulden ile yenerek Avrupa hafif sıklet tan bir dakika icinde yüz binleri ve Ankarayı Türk halkı ile da şampiyonu olmuştur. obür dunyaya götürecek şeylerin ha yakın temas imkânı bularak Turkiye İtalya futbol maçı kcşfi karşısında kuzuyu dişlerıle I görmek fırsatını bulduklarından Bu akfan şimdive kadar eşi görülmemiş bir program parçalamanın, onu okşanadan ziNapoli, 1 (a.a.) (Afp): Akdolayı bütün Elen havacılarının İki buj uk film birden yade insrna yakiian bir sıfat ol I çok memnun olduklannı, iyi deniz kupası kadrosunda iki n: duğuna şüphe kahr mı? I 1 S E V E N K A L B L E R duyeular ve unutulmaz hatıra sanda yapılacak olan Türkiye ANN TODD CLAUDE RAİNS İtalya futbol maçının tertibini Bilmem hangi kara katmm orta I larla memleketlerine dönmekte bulunduklarmı. Türk havacıları yapmak üzere Napoli şehri nam ya koyduğu ideolojiyi zorla herke I 2VATAN KAHRAMANLARI se kabul eltireccgım dive sahlana/ı nın selâmını Elen havacılarına zedliğini koymuştur. (Kenkli) mk ejderi scaba bu zülfikar kesebıle ! • • • VAN HEFLİN SUZAN HAYWARD İtalya Futbol Federasyonu, bu ul^tırmak eibi büyük bir şecek mi? Yahud kesmese bıle ıblıteklifi yakında incel.yecektir. refm ılk defa kend:sine nasib olsane emelleıindon vazgeçirebileAk s a masmı büyük bir bahtiyarlıl' savdığını, kendilerininselâm ve ayrı ulaştırılmasını» rica etmiş cek mi? yoksa yukarıda tasvir ettigim çekildeki b'umler be^eriyetin teşekkürlerinin de bütunvfnîsâ*' ^ttfSŞ 'Alîahaısmarladık dinasibi micür? Zannederim ki bunf irsever Türk havacılarına ayrı yerek uçağa bınmiştir. lara kat'i bir (evet) veya (hayır) ccvabmı verebilecek ne bir kâhm Sinemalarında birden • İSTANBUL FÎLÂRMONİ DERNEĞİ ve ne de müneccim vardır. Ne diMsvsimin sincma hâdisosini teşkil edecek yelım. Allah insanlardan aldığı akıl 1949 50 mevsimi abonman senfonik konser nimetıni scvi vcrsın. Şef: C E M A L R E Ş İ D R E I Solist: İngiliz Keman Virtüozu Yunan havacıları Ankaradan ayrıldılar Çevrenkov, Bulgar Başbakanı oldu UCURUMA DOÛRU. f Kadıköy SÜREYYA Sinemasında SARAY V İI\Cİ E İDA HAENDEL ıs,30 da MEVLİD Programda: Brahms ve Tchaikosky Konçertolan 9 şubat perşembe Saat S A R A Y 'da Biletler gişede satıhyor. T A X Gazetesinde tefrika edilen, bütün okuyuculan heyecan içinde bırakan büyük film. B U A KŞ AM AR Sinemasında YANLIS B NUMARA (Sorry Wrong Number) Barbara Stanwyck Burt Lancaster'in Bin heyecanla dehşet kattıkları film. Butün mekteblerin dikkatine: Tarih için bir zafer. dünya için büyük bir inküâb olan yeni dünyanm keşfinin muazzam filmi. (RENKLİ) Eski Istanbul mılletvekjı Merhıtru SADEDDİN URAZ'ın ruhuna 2 şubat 930 persenıbe gunu Arnavutkoy camımde ıkındı namazını mutcakıb Mevlıdı şerıi okutulacagmdaıı arzu edenlenn teşrıflcn ııca olunur. Aıiesı *** Teknik Üruversıte ve Teknık Okul profesoıleıınden ;uksek muhendıs merhum FUAD ŞARMANın olünün bırmcı >ıima tesaduf eden 3 ' 2/950 cuma gunu ıkındı namazını ımıteakıb. Kadıkcjunde Osmanağa camilnde Mevlıdı Şerıf Okutulscağmdan arzu edMilerin teşnflerı rica olunur. Kızı * * * Cihan Seraskeri Hasan Rıza Paça vakfı mütevellıliği tarafından 3 2/ 950 cuma günü Maçka Vişnezade camiinde sahibi vakıf evlâd ve ahfadının ruhları için mevlidi nebevî kıraat ettirecektir. Teşrıf edecek zevata mütevellılik şimdiden teşekkür edcr. Tanınmış ve mutehassıs goz doktorlarırun ümid kestıklerı (dekolman) hastalığından mütevellid gorme kabılıyetinl kaybeden gozumu, tedavi ve muvaffakıyetli ameliyat netıcesmde gorur \aziyete koyduğundan sayın goz dok. tonı Teodoridis, asıstan Zografos ve muavin Bayan Viktoryaya aleni teşek. kürleriml sunarım. Beşiktaı Türkali mahallesf Altıntas sokak 5 numarada İhsan Malkoç TULSA Bu Akşam Renkli filminin ilk iraesi HAYWARD ROBERT PRESTON vePEDRO ALMEDARİZ Kara Altın Filmi... Büyük heyecan... Em^alsiz mizansen... Baş Rollcrde : SUZAN Cesaıetsizlerin, korkakların, ruh hastalarının göremiyeceği film LÂLE'de 5 PARMAKLI CANAVAR tThe Beast With five Fingers> Victor Francen Peter Lorre Andrea kalbleri titreten bin esrar filmi. BUGÜN MATINELEBDEN İTIBAREN King'in "KRİSTOF KOLONB 5? (CHRİSTOPHER COLUMBUS) Yer bulamıyan öğrencilerin görebilmesi için Sinemasında bir hafta daha gösterilecektir. DİKKAT: Tekmil talebelerin görebilmesi jçin yalnız bu filme mahsus olmak üzere 100 kuruşluk yerlerin talebeye 60 kuruşa verilmesine Belediyeden müsaade alınmıştır. TEŞEKKÜR Üsküdar S U N A R Sinemasında 2 büyük film birden işi yapsalar güzel, fakat teknik Ana su borularından birisi kısımlarma da karışıyorlar. lşte asıl endiscm budur.» dedi. ârızalandı Dick Haymes Vera Ellen Cesar Romeo Köylü ile şehirli arasında iefrik Dün gece şehir su yollarmda NOT: Her türlü konforu haiz olan Lokalimiz toplantılarmız Kemal Zeytinoğlu 1889 danberi bir ârıza olmuş, Kâğıdhane ciicin emirlcrinize âmadedir, B B İ ^ H ^ ^ H H H çok değerli yol mühendislerimiz varmda Uzuncaova mevkıinde olduğu halde onların bilgi ve ırana borulardan bir tanesi patlaedivermisti. Bu durum karşısaıda drey'nin bir ahDabı olmalı. Marv de ipe dokunduktan sonra, rine adeta gıpta ile baktı. Gerçek şadlarma bugüne kadar ehemmi mıştır. Sular İdaresi, bu yüz«Ct:viHL..IlET» m ^abıta romını: 5 7 ten ikisi de gülüyorlar, birbirle yet verilmediğini, nihayet 1950 de den bugün İstanbul ve Beyoğlu Öyle mi? O halde iş değişir.. Mary de başka sövliyecek bir «ey hayretle: rile şakalaşıyorlardı. Hoş başka tür tılsımlı bir işaretle bu ihtiyacın semtlerinde su durumunun zaSaclannı düzelterek Mary yorgun bulamıvarak öne geçmiş, yol gös Islağa benzij'or, dedi. lü olmasına da bir ?el>eb yoktu ya! duyularak harekste geçildiğini izah yıf olacağmı bldirmiştir. Öyle. adımlarla taşlığı aştı. küçük yan teriyordu: ederek, bugün bizde bir yabancı! Nasıl bir ip anyorsunuz? odasına çeçti. Pencere önündeki Ve sonra çıkmak üzere geri dön Camilla'nın Kay ile hiç bir bağı, hiç bir münasebeti yoktu. Bütün mütehassıs hastalığı olduğunu, ou İş Bankasının ikramiyelerî Herhangi bir ip olabilir! uzun boylu adamı, odaya girdiği dü. bu hâdiselerin Kay gibi canlı, na nun sadece kendimize inanmadığı Öyle ise öteberi sakladığmiiZ vakit görünce Mary hayret etmek Ya ip? Almıyacak mısınız? Ankara, 1 (a.a.) Türk.ye İg reketli bir genc kadının âsabtnı mızdan ileri geldi|ini anlattı: «Bu ten kendini alamadı. Bu adam, hiç dolaba bakalım. Mac Whirter gülümsedi: Bankasının kumbaralı ve kum Buyrun. de Andrey'nin ahpabı olacak bir Ben sadece böyle bir ipin mev bozacîjı, asaoî gülüsmeleıe. şaka kanun tasarısile memlekette yol Yazan: Agatha Christie davasuıın halledileceğine kani de barasız tasarruf hesâbları araMary önde. dolaba ulaştılar. Bu cud olup olmadıŞmı ö&renmek ıs laşmalara yol aca;ağı aşikârdı. f.uren: M. Kenan Kan kimseye benzemiyordu. sında tertib eyled.ği 1950 ikraMasmafih, Marv tath bir sesle: rada ipe ben^iyen npTnoler ip de tiyordum. Aradığımı buldum. KaPolis geldiği zaman. ev halkı öğ ğilim.» dedi. Eır 2ün evı.'el sorsu hâkimine da söylenmiş olan her sözü, cere Affedersiniz, fakat Mrs. Stranae ğil. daha ziyade sicimdi. Ahmed Veziroğlu da: Her işte miye plânmın birinci çekilişi bu pıyı kilidleseniz, anahtarı da be le yemeğini henüz bitirmişti. Müç'kılmış. resmî deliller ve alâkah yan etmiş olan en ufak bir hâdise evde değil. dedi Kendisini görmek Halbuki Mac Whirter ip. daha raber alsanız bir mahzur var mı. fettiş Battle ile Muavin Leach'in olduğu gibi bu işte de iktidar köy gün Banka Genel Merkezinde ve kımselerin huviyetlcri tesbit olu vı, hattâ en ufak bir parmak kı istiyordunuz değil mi? doğrusu uzunca bir halat arıyor Miss Aldin? Yok mu? Güzel. O salonda bulunduklannı haber ver lüyü gene en arkaya bırakmıştır. İkinci Noter Şakir Baranm huzuru ile yapılmıştır. narak ceise bir hafta sonraya ta pırdanışını dahi öğrenmiş olmalıydu. halde lutfen bu anahtarı, ilk fırsat diğinde Hurstall'ın sesinden adeta Niçin köy yollan hükumetce yapılZiyaretçi düşünceli. vaziyeti tarBu çekıl.şin büyük ikramiyelik edilmiti. Zira ortada henüz ıt dı. mıyor? Köyîu vatandaş yol vergisi ta, Müfettiş Battlee'e veya Muavin bir korku ifadesi seziliyordu. Mary tereddüdle: tar bir eda ile bir lâhza baktıktan si olan Kavakhderedeki ev, Anh=.m olunan bir sanık yoktu. Şimdi onların yokluğile eve sü sonra: Leach e verirsiniz. Herhalde onlarEv halkını selâmlarken Battle'in vermiyor mu? Köy okullannda ol Belki sandık odasında.. karada Yenişehirde 2066 numaErt&=i günü de Lady Trern'ian'ın kunet. rmzur gelmişti. Mary kenyüzünde tath bir samimiyet oku duğu gibi yol davasında da iktidar Tamam. Olsa olsa orada bula da durması en doğru şekildir. Siz Miss Aldin olmalısınız, köylü ile şehirli arssmda tcfrik ralı hesab sahibi Bayan Muzafcenazesi kalrlırıkcsktı. Andrey Ue dini kcyuvererek gevşedi. Kafa dedi. Merdivenleri inerlerken Mary nuyordu: Özür dileyerek: biliriz. yaratmakta, köylü vatanda<=a bu fer Uzere isabet etmiştir. Kay siyah elbise almak mskssdüe, smJsn herşeyi silecek, evet her şeÜst kata çıkülar. Mary sandık o kafasını toparlamağa, hiç bir şey Evet. Ümid ederim sizleri rahatsız Bıner İira kazananlar: İzmirde yol meselesinde de yeni külfetler otomobille Sellinçton'a gitmişlerdi. yi unutacak, öylece oracıkta, sırtanlayamadığı bu hâdiseye bir ma Su halde. siz de bana gereken dasının kapısını açtı. Mac Whirter etmiyonım. dedi. Yalnız öğrenmek Yenigünde Kemal Tuna (3211), Ted Latimer de onlarla beraberdl üstü vatarak dinlenecekti. eşikte durarnk içeri baktı ve mem na vermeğe çalışıyordu. Taşlığa istedi^im bir iki şey var da... Me yüklemektedir,» diyerek söze başyardımı yapabilirsiniz. Bir ip ırıİskenderunda Etem Altan (1944>, NeWlç ile Thomas da birlikte yünuniyet ifade eden bir şekilde de geldikleri zaman, nihayet, dayana selâ şu eldiven.. içinizden kimin ladı ve tenkidlerde bulundu. Affedersiniz. hanımefendi... yorum. Bursada Erdal Olçay (5206), BeBaşkanla Özçoban arasındaki rüvüşe çıkmışîardı. Bu vaziyette, madı: Kapıda Hurstall belirmişti. HaMary ruhafına giden bu sözler rin bir nefes aldı: bu? şıktaşta Marko Leo (634), Anmünakaşa hizmetkârlar istisna edilirse, Mary linde ozür dileyen bir eda vardı: karşısında kısaca: İşte, buldum, dedi. Ne oluyoruz, kuzum? dedi. Sarı süedden küçük bir eldiven Tekrar söz alan Kemal Özço karada Adnan Göksan (72661). evde yalnız kalmıştı. Bir bay sizi görmek istiyor. İp mi? dıyebildi. Hemen kapınm yanındaki san Doğrusu hiç bir şey anlamadım. teki uzattı. ban, köylünün sefalette ve elîm Beşer yüz İira kazananlar: Ga Müfettiş Battle ile muavin Leach Yazı odasına aldım. Evet, ip. Şöyle iyi, işe yarar dığır üzerinde, eski olta parçaları, Anlaşılacak bir şey yok. KenAndrey'ye sordu: vaziyette bulunduğunu söyle ziantebde Aytekin Patpat (2826), o gıın gözükmemişlerdi. Bu da bir Mary hem şaşkınlık, hem de kız cinsten ip nerede bulunur bu ev delik, güve yemiş yastıklaıın ya dinizi yormayın. Sizin midir, Mrs. Strange? mesini Fikri Karakayanın âdeta Ceyhanda Ali Aslan (1815), Maferahhk meczuu idi. Onların olmayı gmlıkla sordu: de? nmda çöreklenmiş uzunca bir ha Ve elini ahp sıkar.ak ilâve etti: Andrey başını salladı: tekzib etmesini anlıyamadığını, nisada Şezai Aydemir (4390), şile sanki ortadan bir ağırlık eksilYardımınıza bilhassa müte Kim imiş? Mary sanki adeta ipnotize edilmiş lat vardı. Mac Whirter hafifçe Ma Hayır, hayır... Benim değil. bugün için hakikaten Türk köy İzmitte İsmet Erginer (735), Bey mişti. Tabiî amca da, yeğen de ga İsminin Mac Whirter olduğugibiydi. Eğer bu yabancı herhangi ry'nin kolundan tutarak onu da şekkirim. Miss Aldin? lüsünün kendi yollarını yapa oğlunda Mahmud (52718). yet nazik, terbiyeli insanlardı, fa nu söyledi, Miss. , Sonra. başka hiç bir şey söylebir izahata girişmiş olsaydı, mu beraberinde halatm yanına götür Zannetmiyorum. Benim bu mıyacak kadar fakir olduğunu İki yüz ellişer İira kazanankat mütemadiyen sorgu yağmuruna meden kapıdan çıktı, gitti. Mary ıenkte eldivenim yok. Hiç duymadığım bir isim. hakkak ki mukavemet eder. mü dü. İpe dokunduktan sonra: söylerken, Başkan Feridun Fikri lar: Ankarada Samanpazarında tutulmak, delillerin dikkatle. itina Evet Miss. nakaşa ederdi. Fakat Andrew Mac Şimdi gördüğünüzü i;. ıce bel hâlâ acayib bir rüya görmüş olıp Düşünsel müdahale etti. Ve sa Fettah Coner (1010), İstanbulda Kay elini uzattı: ile araştırılması, bulunaniarm in Herhalde gazetecinin biridir. Whirter kolaylıkla garibsenebile iemenizi, hatırlamanızı istiyorum ohnadıgından emin değildi. dedden ayrılmamasını bıldirdi. Muzaffer (86816), Galatada Şa* Baksbilir miyim?.. ceden inceye tetkiki, ardı arkası İç»i almamahydm Hurstall. cek sözlerini makul bir şekilde izah Miss Aldin, dedi. Görüyorsunuz ki Çok geçmeden N^vile üe Tho Eldiveni denedi. Çok küçük gel Özçoban devamla: «Bu kanun hende (14010), Üsküdarda Bin« gelmeden devam ettikçe insanın Hurstal! öksürdü: edemiveceğüü anlaymca, akılh ha bu odada herşev toz toprak içinde. mas döndüler, onlan da otomobille mişti; Türk köylüsünü eski halinde bı naz (2356), İzmirde Süreyya Ü« 4^ . âsabını bozuyordu. Artık şimdi, Gazeteci olduğunu zannetmi reket etmiş. hiç bir izahata giriş Fakat bu ipin üzerinde tozun zer gelenler takib etti. Mary Aldin Kay rakmak jstiyor. ݧte bunun içm mid Berksan (39917i, müfettiş Battle son on gün zarfın yorum, Miss. Zannederim Miss Anmemis, sadece ne istediğini tekrâi resi yok. Hele bir yoklaym! ile Ted'in boyle neşeli olabilmele EIHAM3A 1KAPTAN K İ D (Türkçe) Charles Lauçhton Randolph Scott Barbara Birittan Bastara.fi I ind sdhifede kisım Ankara halkı Halkevinde yap ttkkrı bir toplantıda Meclise bağhlıklarını ve şükranlarıru arza karar vererek bu yolda Meclis Başkanhğına bir teleraf çekmişlerdir. Hastalar için has ekmek meselesi Ankara 1 (Telefonla Mardin milleUekiü Dr. Aziz Urasın, hastalara has ekmek verilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakam cevab verdi. Bakan, ekmek rejimi hakkında karar almırken hastalarm da hatıra geldiğini. fakat hastsiara çıkarılacak has ekmek için ufak bir kapı açık bırakılusa. bunun suiistimallere yol açacağı endi=esi neticesinie Derin su dalgıçlarunızdan Mu lerek kurtarılmıştır. sarfı nazar edildiğini, fakat hazım harrem Coşgun, 28 ekim günü ÜsAmerikan askerî yardım kunılı» cihazı bozuk olan karacişer hastaküdar önlerinde çalışır.ken çok çadeniz grupu başkanı Amiral Ginları icin gluten ekmeğinin imaline ( b u k s u y ü z ü n e ç e kİldiği için be der, gediklinin yeni bir tedavi u müsaade edildiğini anlattı ve sözle lmden aşagısı felce uğramıştı. Bu sulü tatbik ederek gösterdiği murini şöyle bitirdi: yüzden muhakkak bir olümle karşı vaffakiyetten dolayı mükâfatlandı« İlkbaharın eşiğinde durumu laşan Muharrem Coşgun Kasımpa rılması için Amerika deniz ku\'vetyeniden gözden geçireceğiz.» şadaki dalgıç okulunda bir basmç leri komutanlığına bir teklif yapSöz alan Aziz Uras da. proteini hücresinde, 8 gün Dr. Yarbay Nec mıştır. Resimde, Muharrem Coşgun fazla ol?n bir ekmeğe mühim KÜt det Akyol ve Amerikalı başgedikli hücreden çıkarken gedikli Reid'e te« lenin alısık ol'namasmdan bir çok Reid'in nezareti altmda tedavi edi şekkür etmektedir. rahatsızlıklarla karşılaşıldığını. hazım cihazı ve karaciçer hastaları :cin muhakkak surette has ekmek çıkarıîmasmın zprurî olduşunu. Baçtarafı 1 ind sahiiede tenkid ediyoruz.» diyince: hükumet olarak beiedive reisleriBaşkan: «Mevzuubahis olan nin kontrol edilebileceğini, böylece mize merhem olsaydı âmin derdim. suiistimallere meydan verilmiye Fakat arzu ettiğimiz maksadları te yol kanunudur. Türk köylüsüminden çok uzaktır.» diyerek, bu nün fakirlıği değildir.» ceğini anlattı. Kemal Özçoban: «Bu dava, Tekrar kürsüye gelen Vedad rrerrılekptte yolsuz yer kalmaması Dicleli: «Hiç şüphesiz her mesele gerektiğini belirterek iller ve köy köylü davasının tâ kendisidir.» Başkan: «Efendim rıca ederim. buraya geür ve geürilmelidir. Bü ler yollarmm da devletçe ele alıntün memleketin muazzam bir iaşe masının lâzım olduğunu söyledi. Mevzudan ayrılmayınız.» Kemal Özçoban: «Fahri K a politikası yanmda bize boyle mü İhsan Olgun da Yollar Umum müBayındırlık rakayayı sözlerımin aksini söytevsa bir meselenin tenkidi yapıl dürlüğünün, yalnız, mamalıydı» diyerek kıtlıktan son Baksnh'ğınm kontroluna tâbi tu lerken dinlediniz. Biz derdlerira halkın kı$ın ne yiyeceğini dü tulmasınm hatah olduğunu, hele mizi birbirimize söylemeliyfz.» arttırma eksiltme kanunüe Danıçta diyinca Feridun Fikri Düşünsel, şündüğünü, herşeyden evvel hüyın kontroluna tâbi turulmamasının mılletyekillerine hitaben: «Kekümetin, halkın yiyeceği somunu hakikatte büyük mahzurlar doğu mal Özçoban Türk köylüsünün temin ettiğini, kaldı ki durumun racaOnı ifade etti. Kemsl Özçoban umumunun sefalette olduğunu ilkbahaıda tetkık edileceğini söyise, bu kanun tasarısı ile memlesöylemiştir. Böyle bir seyin a s h ledi. ^^^^^^ ketteki yolların devlet ü ve cöy yoktur.» Halicdc iki motör çarpıştı volları diye tasnif edildiğini, fakat •i'.şilbursa tmbanna aid Kapudağ köy yollarının esaslı şekilde ele a Kemal Özçoban: «Ben gezdimoıorıı dun Halicde GumrLk Muhafaza hnmadığını ve köylüye yeni kül ğim yerlerde Türk köylüsünün teskılâtına aid 93 numaralı motore belirterek, sefaletini gözümle gördüm.» d i çarpmıstır. Cıımruk Muhafazaya aid fetler yükleyeceğini köylünün de yol vergisi verdiği yerek, b r mühendis arkadaşila motor htisara ıığramı^tır. halde şehirlerden ayrı bir muame aralarmda geçen konuşmayı a n leye tâbi tutulmarının kendi gö lattı: «Bu tempo ile bu memlerüşüne bir türlü uymadığını söyli kette yol davası daha elli sena YENİ ESERLER verek tasarıdaki murakabe siste bitmez» dediğini anlatırken F e rldun Fikri Düşünsel: «Ha işte minin zayıf olduğunu belirtti. Psikolojiye Giriş böyle konuşun. Devam ediniz.» Oıd. Prof. Mu»tafa Şekıb Tuncun Koyliinün durumu dedi. en son eserı (Psikolojiye Gıiiş). IstanFahri Ksvakaya da memleketteÖzçoban: dAkıl vermeyiniz.» bul Univeısıtesı Edcbıyat Fakultesı yayınlan mcyanında ınîısftr etmıştir. Sa ki büvük bir ihtivacı karşılajan bu Başkan: «Akıl vermiyorum. tı« >erlerı: Istanbulda: Kopru Kadıkoy kanıınu geürdiği için hükumete Va7ifemi yapıyorum.» ı.skelesındekı kıtabcı Osnian vt kıtabcı tebriklerini biîdirerek Kemal üzÖzçoban: «Başkan sıfatile en Kemal, Haşet kı tubtıanes:, Saray ktı. tubrjanesı. Ankarada: Akba kitabevi cobanın köy yollarından bahseder kötü vazifeniz böyle akıl ver•köylü periçandır» sözlerini e menizdir.» d;ycrek bu husustaki dır. Tavsiyc cdeıız. le abrak: Türk köylüsü perısan görüşlerini izah etti. depildir. Hattâ yüzde 99 perişan ÖLÜM •Uykumıtzda bile köyljiyü ' düşiin ivoruz. Marpuççuoğullarından mcrhum Ab değüdir» diye cevab verdi. Ahmed Çınarın fenkidleri dulkerım Eiendınin oğlu. Muzeyyen Aİbrahim Refık Soyer de, ikrıcanın eşı ve Sumorbank Defteıdar Ahmed Çınar da söz aldı. Yolla tidar partismın hiç bir zamar» Vunlu Sana> ıl Muessesesı ticaret ?cfı rın hir memleket iktisadiyatındaki Fıkret Arıcan vp tııccardan Semıh Arı önemli duıumunu izah ederek Ba köylüyü unutmadığını, köylüyii hatırmdan çıkarmadığmı v e : canın baba!arı eskı Nafıa Nezdrctı mu. yındırlık Bakanhğnca 1.5 milyar ..Hattâ uykumu7un arasında mu lckaıdlcımden iira ile 9 senede tatbik edilecek hakkak ki köylüyü M. ARİF ARICAN hatırımıza 1 2 9öO tarıhınde Hskkın rahnıelıne ka. \ ol plânmın noksan olduğunu ve getirmektey.z.» dedi. ^u.=m^;ştur. Ceıiazem 2 2 950 tarıhınde Meclisin tasvibine arzedilmeden ışe Bundan sonra, Bütçe KomisKadıkoydekı evindcn ksldırılarak o(!le başlandığını anlattı. Ahmed Çınar. yonu adına konuşan Cavid Ekın, nsmazı Eyvıb camiinde kılındıktan 1,5 milyar İira ile 9 senede yapılasnnra Evubdeki aıle kabrlstanına def cak iş için her vıl bütçeye 160 mil bu kanun tasarısmın devlet yollarının yapımını ve kontrolunu ncdılecektır. Mcvlâ rahmet eyleye. yon İira konülması terekirken 950 istihdaf eden bir gaye taşıdığını * * * bütçesine vol davası için 60 milvon ve mülhak bütçe ile idare edilen Muteahhıd Metıgılın. İzmir Osrsm tıcarcthanesı Mudı.ru Feyyaz Mef.gıhn, Hra konulduğunu. bu hesaba göre bir umum müdürlük mah'yeEtıbank Umum Mudurluk şeflerinden yol plânmın ancak 30 senede ik tinde olduğunu, muhasebei u Z'rınur Metıgılın. yuksek rnuhendıs Fa mal edilebileceğini, herşeyden evsıh Metıgılın. Sıılar Idaresı masa sefle. ve'., kara ve demiryolları yapılırKen mumiye kanunıle Sayıştay m u rınden Cevher Metigılm ve Âbıde Ye bunların birbirlerıle olan münase rakabesine tâbi bulunduğunu an nerın annelerı, Dr. Osman Yenerın ka. betlerinin incclenmesi gerektiğini lattı. yınvalıdeM salıhatı nısvandsn Bayındırlık Bakanmm irahatı söyledi ve hiç olmazsa bu Genel NEDİME MKTİGİL Bundan sonra kürsuye gelcn mudürlükte fazla yfbsncı müte31 1 '950 salı gunu Hakkın rahmetine hassısa yer verilmemesini, Türk Bayındırlık Bakanı Şevket Aksvuşmaştur. Cenazesi 2 2 950 perçem. he gunu ikındi iKmazını muteskıb mühencîislerinin lıyakatlı ve tec dalan da: «Kurulacak Yol İdaresi Sışh camiınden kaldırılarak Ferıkoy rübeli olduklannı, verilecck hfr ışi lüzumlu yetkileri h a z olacağı, mezarhsına defnedılecektır. pekâlâ başarabileceklerini anlata ve istıkrarlı bir sisteme dayanaMevlâ rahmet eyleye. Çelenk gönde ıak misaller verdi. cağı için programlarını aksaksıa rılmemesı rica olunur. diya Tcşkilâtm başına kinı getirilecek? olarak t.atb k edecektir.» Ahmed Çınar bu aıada, bu teski söze başladı. Bu tasarının m c m lâtm başına getirilecek zatın, yük lekettekı uzun çalısmalar netı* İSRAEL turnesinde parlak sek miihendis olmasa da olur, tar ce?ınde yurdun hususıyetleri göa • muvaffakıyetler kazanmış :mrl,ki fıkra ıle herhangi bir kim önüne almarak Amerikalı u z olan İngiiiz keman sihirbazı senin bu i?in başına getirilebilece manların da yardımıle hazırlanğini. banun hata'.ı olacağmı söyli dığmı ve İdareye tahsis edilen va yerek sözlerini şövle bitiıdi: ridatla programm behcmehal Yeaâne resitalini tatbik edileceğini etrafh bir ş e , Bayındırlık Bakanhğı bugükilde anlattı. ne kadar kıymetli bakanlar • görVakıt gecıktiği için cuma günü müştür. Fakat, bir mühendis baSinemasında kan görmemiştir. Bakanın siyasî toplanmak üzere oturuma son 6 Şubat Pazartesi verccektir. rolü vardır, diyeceksiniz. Yalnız bu verıldi. Meclis, dün ' ( Ölumden kurtarılan dalgıç j • kiraları serbest bırakmadı Yollar Genel Müdürlüğü İDA HAENDEL SARAY 2 EÛLENCELER D İY A R I (Renkli) Piyanoda : FEBDİ ŞTATZER Biletler satılmaktadır. /ume aogru
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog