Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Cl,!M llk MeclİM Mebusun Reisi ^URİYET 1950 ^ AUMET HATIRALARI L vvelki günkü Cumhuriyet'te okuduğum bir habere göre Yeşilkövde yapılmakta olan yeni uçak alanı inşaatında çahşan Amerikan mühendisleri, âni olarak işlerini bıra9 kıp memleketlerine gitmişler; meydanın inşaatı yüzüstü kalmış! AMeclisi Mebusan bir akjam lığını kabul etmif ve son olarak merikan mühendislerinin böylece üs.d Kâmil Paşanın azline karar da Viyana Sefirliğine tayin edilçıkıp ptmelerinin sebebi, Bayınverdi. Hüseyin Cahid Bey tara mişti. dırhk Bakanhğile aralarındaki ihfından Sadrâzamm isticvabı için Mütarekeden sonra Viyana cttilâftan ileri geliyormuş. Haberin Son bir ay içinde 115 yangın bir takrir verilmişti. Kâmil Pa vanndaki köşkünde vejat etti.) Ölüm yarışında yeni bir merha| va tabakalanndan saniyede sürati son cümlesi şudur: .İstanbul hava vak'ası oldu şa, Meclisin küşadındanberi da31 Mart Vak'ası leye daha erişmiş bulunuyoruz: bin kilometre olan bir hava cere meydanının bu sene ikmal edilehilî ve haricî siyaset hakkında 31 Mart günü sabahı İstanbula Son bir ay ıçinde şehrimizde Hidrojen bombası... Ikinci Cihan yanı hasıl olacaktır. Bu cereyan, miyeceği anlaşılmaktadır.» bir şey söylememişti. inmek üzere hazırlanmıştım. Mec Harbi başladığı sıralarda (harbin boşluğa yakın olan yerlerde ne Yeşilköy hava meydanı, yeni Kâmil Paşa, Meclise gelmek lisi Mebusanı asker basmış d:ya 115 yangın vakası olmuştur. İt psikolojisi) diye bir yazı yazmışfcm. kadar bina varsa boşluğa doğru yapılan bazı inşaata rağmen. İstanistemediği cihetle, Meclis de ken bir telgraf aldım, aile halkı te faiye teşkilâtının kurulduğu gün Onda şöyle bir misal vardı: İlkbayatmalarına sebeb olacak, bir kıbul gibi büyük bir şehrin ihtiyacdisine emniyet etmed.ğini bildir lâş ettiler. Fakat ben her ne olur den itibaren bugüne kadar Is harda safiyedeki bir dostunuzun etanbulda bir ay içinde bu mikmişti. duruluyor. Bu bomba tayyareden içinde hacim itibarile beşte bir ris sım mahallelerdeki eşyanm ayak lannı karşılayacak halde değiloir. sa olsun Mecüsten Re s mesu! tarda yangın vakası kaydedil vine misafir gidiyorsunuz. Ilık ve lanarak başka bir yere gittiği, oraBu kararı Saraya tebliğe beni dür dedim, inmeğe karar ver memiştir. çiçek kokan bir hava içinizi gıcıklı atılıp da bir yere çarptığı zaman betinde anî bir boşluk haaıl oluyor. lardaki insanların da kanadlanark Buradaki eski barakalann yerine yeni bir istasyon binası yapılmışsa memur ettiler. Talât Bey (Paşa) dim. mahfaza parçlanıyor, içindeki hid Bunun has:l ettiği sadme o kadar boşluğa doğru uçruğu görülecektir. da, iniş pistleri vesairesile meydan İtfaiyenin yıllık istatistiklerine yor ve sizi bahçede dolaşmağa daile kalktım, gittım. Başkâtib vamüthiştir ki o beş yüz metrelik saKapıdan çıkacağım esnada bsr göre, şehrimizde bir sene içinde vet ediyor. Orada othyan şirin bir Boşluk dairesi içindeki insanlar ihtiyaca kâfi değildir. sıtasile Sultan Abdülhamide ar telgraf daha geldi, diğerini teyid kuzu var. Oyle masum bakışı, ür Ç o k t e k s : f e d l l m l 5 ° I a n b u h i d r 0 " hada canlı bir mahlu'i k?!madığı Hava meydanlarımızı yeniden zettik. Mühürü aîdırmak için b: ediyordu. Ben gene ehemm yet vasatî olarak 730 yangın vakası kek duruşu var ki bu cana yakm s " : b /^ y ^ m e t r e l i k b i r k u t " r d a " gibi, betonarme binaların iskambil çok bahtiyardır. Çünkü onlarm öh a l m d e k l rini göndermiş, Kâmil Paşa ver vermedım. Şimendöfer istasyo tesbit olunmaktadır. havanın oksıjenıni bir «nkâğıdı gibi devrilmesi işten bıle de lümü, yıldırım çarpmış gibi âni O' yapacağız; şöyle edeceğiz, böyle mahluku derin bir şefkat ve zevkl Dün de Beyazıdda Takvimhalacaktır. Bu yüzden hiç ıstırab edeccğiz diye yıllardanberi yaptımemiş, yann sabah bizzat mü nunda beklerken Istanbuldan okşuyorsunuz. Elinizle kopardığınız için zaptedip su haline geliyor. Ha ğil dir. hürü getirir ve arzı keyfiyet e tren geldi. Çıkanlara sorduk, İs ne sokağmdaki Üniversite Kitab ağaç yapraklarını ona ikram ediyor ricî havada tahminen yüzde 21 risHusule gelen boşluğun böyle duymadan kalıbı değiştireceklerdir. ğunız edebiyattan sonra Yeşilko>Beyoğlunda Kal sunuz. O elinizi kokluyor. Güneş, betinde oksijen vardır. O halde aşaderim demiş. Biz ısrar ettik, Hün tanbulda askerin isyan ettiğim hanesinın, kalmasına imkân olmadığından Asıl kötüsü. boşluk dairesi yakı» de tam işe başlandığı vakit. Amekâr bir ıkinci adam daha gön söylediler. Orada tesadüf ettiğim yoncu caddes nde 151 numaralı bahar, çiçek, kuzu, sizi bir şiir âle ğı yukarı bu beş yüz metrelik kutur boşluk dairesinin dışında kalan ha Arkası Sa. 4, Sü. 3 te rikalı mühendisler kaçıp gidijorlar. Bunlar neden işleıini buakderdi. Kâmil Paşa tezkere yaz iki zabit bana İstanbula inme börekçi fırınınm ve Beyoğlunda mine doğru sürüklüyor. En temiz mışlardır? Cumhuriyet'te cıkan hamış, mühür gelene kadar saatler memi tavsiye ettiler. Ben yolum Kumbaracı yokuşunda 126 nuduygularla mütehassis oluyorsunuz. herin bir yerinde .Kuntratları geçti, Sadarete üç namzed göste da devamla Sirkeciye vardığım maralı kitabçı dükkânmın baca Dedikodulu, riyalı bir âle nden ilâh: bitmiş olması dolayısile Bayındırlık bürildi, başta Hüseyin Hilmi Paşa da orada bir kaç kişi önüme çı sından yangın çıkmışsa da bü âleme geçmiş gibisiniz. Tam Bakanlığının ileri sürdüğü yeni ve sırada ev sahibi sesleniyor; (Buyunın tayinini ıstemiştık. Cevabı karak askerin aleyhimde oldu yümeden bastırılmıştır. ağır şartları mühendislerin kabul runuz, yemek hazır!) Esasen bu muvafakat alındı. Oradan kalk ğunu, Meclise gitmememi söyleKeşmir Devlet Başkanı etnıedikleri de dolaşan rivayetler bahar havası da iştahınızı açmıştır. tık, Nışantaşmda Hüseyin Hilm diler. Vükelâyı sordum, BabıâliAnkaraya gitti arasındadır» denili.\or. İşin yanm Sevgili kuzunuzu oracıkta bırakıp Paşanın konağına gittik, kar ya de olduklarını öğrendim. Evvelâ Keşmir Devlet bırakılmasmdan dola> ı kabahat ğıyordu. Kira arabasmın atlan Babıâliye uğramayı evlâ gördüm hammed İbrahim Başkanı Serdar Mu içeri giriyorsunuz. Mükellef bir ^ofHan. dün Ankaraya bizde mi. yoksa Amerikalı mühennın ayaklan kardan kayıyor, ge Bir arabaya bindim yalnız başı hareket etnüjtir. Serdar Han Ankara raya geçip oturuyorsunuz. İştihamdislerde mi? Bunu bilmiyoruz; bilceyansı tenha yokuşta, ikimiz de ma Babıâliye gittim. Vükelâ top da Cumhur Başkanı İnbnüyu liyaret zı daha da açmak için sofrada çîçf kler, yeşil salatalar filân da var. Ordiğimiz bir şey varsa. o da YeşiledecekUr. yaya yürümeğe mecbur olduk. tanmış istifa ile uğraşıyormuş taya nar gibi kızarmış, bir kuzu geköy hava meydanı inşaatmın geri Hukuk Fakültesi Talebe Hüseyin Hilmi Paşanın kona tçeriye haber gönderdim, korliyor. Ev sahibesi yeni aşçılarınaan kalmasından ibarettir. ğında herkes uyuyormuş, kapıy» kularından beni derhal kabul et» Cemiyeti bir gezi tertib etti Bugün havacılığın yolcu, posla, İstanbul Ünlveraitesi Hukuk Fakülte»! çok memnun olduğunu, havagazi açtırmak bir saat sürdü. Gecelik mediler. Ben salonda beklerken fırınında kuzuyu çok iyi kızarttığınakliyatı ve memleket müdakıyafeti ile geldi, meseleyı an Murad Bey geldi, Meşrutiyet teh Talebe Cemlyeü somestr tatillnden bil. nı ballandıra ballandıra =mlatıyor. faası bakımından ne kadar ehemlattık. Mubarek adam nazlanma likededir, ne yapıyorsunuz? de istıfade Adanaya bir tetkik geziıi ter Koca bir bıçak ve çatalla hayvantib etmi|tir. Önumüzdekl cumartesi mi\et kazandığı malumdur. Havağa başladı. Sadareti kabul etme di. Nihayet Vükelâ ile görüştü gunü hareket edilecek ve orada üç gun cağızın vücudünü parçlayıp sue ik rılık; uçak, personel ve bütün tedi. Hayli uğraştık. Meclisin zahiı ğüm zaman istifalarmı verm:ş kahndıktan »onra geri ddnulecektir. ram ediyorlar. Siz de zevkle ve kesisleri ve teçhizatile meydan deGıtmek Uteyenlerln cemiyet merkezine Oİacağından bahsettik, güçbelâ olduklarını öğrendim. muracaat etmelert rica olunmaktadır. mali afiyetle yiyorsunuz. Hem de o mektir. Uçaklar meydandan kalkar kandırdık. Oradan çıktık. OrtaSadrâzam Hüseyin Hilmi Paşa kadar zevkle yiyorsunuz ki aşçıbave meydana iner. Kifayetsiz m e j Almanların Afrika kıtaları allık ağarmaya başlamıştı. Şeref bana: «Bu herifler sizin başınızj Ekmek fiatının 100 para inmesi şıya iltifatlar ibzal ediyorsunuz. Dıdanların sivil ve askeri havacılığa dıkları esırlere eziyet etmezlermuhtemcl sokağındaki kulübe geldik, yat istiyorlar, hemen istifa ediniz» şarıda meleyen masum yüzlü ürkek bıniık zararları dokunur. Beledlye tktısad MüdUrlUgü, ekmek bakışh kuzucağızın bir hemcinsine di. Bilâk.s, hemen hemen esk: tık, bir müddet sonra 31 Mart dedi. Ben telefonla Meclisi Mebfıatları üzerinde tetklklerde bulunmakİkinci Dünya Harbi içind.e, hava zaman nezaketile muamele ederhâdisesi oldu. usanda Bolu mebusu Habib Udır. n»tl»rın yüz p»ra lndirllmeil reva gördüğünüz bu yamyam zev lerdi. hücumlarının ilk mühim hedefi Memleket idaresine dair Beyle konuştum. O da, âsilerin dü?ünülmektedlr. Ofiiin bujday fiatla. ki ile, bahçenin ş.iirli muhitinde duy uçak nıeydanlan idi; buradan düş1942 mayısındaki muharebe beni öldürmek istediklerini ve rında yaptı£i lndirme nisbetlne göre, duğunuz zevklerden hangisi daha başladıktan az sonra Gambut'ta yapılan tenkidler man uçaklan havalanamasın diye, yenl fiat önümüzdeki günlerde İlân edi. beşeridir bilir misiniz? lkincisi... Meclisi Mebusanın küşadmi Meclise gelmek hata olduğunu lecektir. hir ordu, işgal ettiği topraklarda İngiliz ordusuna mensub bir film Çünkü insan oğulnun asıl hüviyeti müteakıb memlekette gızli ve söyledi. uçak meydanları yoksa, ilk iş olaYeşilköy hava meydanı inşaatı dişlerile kuzuyu parçaUrken luy fotoğrafçısile tanıştım. tskoçyalı Harbiye Nezaretile de konuş gayrimesul bir kuvvetin mevcurak bunları yapar; uçak alanlan bir asker olan bu genc düşman, devam edecek duğu zevkle mündemiçtir. diyetinden şikâyet olunmağa baş tum. Mahmud Muhtar Paşa oravarsa, bunları daha evvel muhakelinde bir iki saat kaldıktan sonYeşilköy uçak alanındaki Amerikan landı. Bir akşam Almanya Se da idi, emrederseniz mevcud uzmanlarının gitmesi üzerıne dun, Bakak tahrib etmiş olduğu için, heBahçede kuzuyu severken du ra kaçmağa muvaffak olmuştu faretinde yemeğe davetli idik. Ta askerle çıkayım, Babıâl ye ge yındırlık Bakanlığı Yollar Bırınci Bolnırn tamir eder. yulan zevkin bir azı için gel îngıltereden yeni geldıği için amdan sonra Sefir Baron Marşal leyim, dedi, tabiî istemedim ve ge Mudurluğunden bir aıkadajımıza Barış zamanında sivil havacılık henüz harbe dair tecrübesi yokmütemmim tafsilât verilerek, bazı nok. se bile çoğu sonradan öğrenilmiş benim yanıma gelerek bu mese pek isabet ettim. için kullanılan mejdanlar harbde, talar aydınlatılmıştır. şeyler, yani asıl hüviyetimizin yal tu.Gayet öfkeliydi. leyi açtı. (înkilâbı îttihad ve TeBen evvelâ donanmadan birihava ordusu tarafından kullanılır. « Şu Almanlar ne biçim aYeşilköy uçak alanı lnşaatını Amerirakki yaptı, halbuki memleketı ne iltica etmeyi düşündüm, son kan White firması yapmaktadır. Şirke dızıdır. Kuzuya merhamet ctmrmi damlar, komutanım?» diyordu Uzun sözün kısası meydan olmazi nasıl bekleyebiliriz ki pişmiş kubaşkaları idare ediyor, ne için ra Mavro Kordato Beyle birlikte tin yaptığı projeyi tatbtk etmek uzers dıkça ne si\il, ne de askeri hava«Bir Alman subay, dikkat edin kuvvei icra yeyi elinize almıyor Beyoğluna geçmek istedim. Bun blr müjavir kadrosu da ayrıca faaliye zuyu parçalayan dişlerimiz, hem subay, fotoğraf makinemi ehmcılık olamaz. Bakanhgı. gesunuz. Hükumetten şikâyet edi lar olmayınca Hariciye Nazırı te geçmiîtir. Ulajtırma m«ydanı inşaa cinslerimiz olan insanları parçala den kaptı, vermedi.». delikanl) Memlekeümize uğramaktan vaz çen nisan ayında hava mak için akla, hayale sığmadık çalecek olursa ben ne yapayım Rifat Paşanm tavsiyesi üzeıine tını Bayındırhk Bakanlıgına d«vregeçüklcri veya geçmek üzere olBurada neşeli bır tavırla ilâve relere bajvuruyor. Cemiyet öyle istiyor dıyor, Ce Babıâli Hariciye Nezareti oda dince, bu muşavir kadrosunun hukudukları *öylenen ecnebi şirketlere etti: «Maamafih, zarar yok. Elimmiyet ise meydana çıkmıyor sında kalmayı münasıb gördüm. mete pek pahalıya mal olduğu görul İşte ben (harbin psikolojisfni) bu de makbuzum var.» aid yolcu uçaklarını kaçıran semuj. ve kuntratları müddet hitamında na benzer cümlelerle hulâsa etmisRommel, Afrika harekâtı esnasında mesuliyetten korkuyor gibi göSudi Bey geldi, Talât Bey yenilenmemiştir. Şimdilik talik edılen bebleıden biri de belki Yeşilköy Hakikaten, elindeki zarfın artim. Altı sene dişlerimizle veyahud rünüyor) dedi. ile Nazım Efendinin Şehzadeba lnşaata, havalar duzelince tekrar başla onlara benziyen bin bir vasıta ile kasında Alman subayının adı, kadar mahzurlu olabileceğini ar dar ince olduğu görülüyor. mcydanınm teknık elverişsizliğidir. Bu gibi emirleri veren kurBunu rüfekama söyledim, şında bir evde saklanmış olduk nacaktır. Bütün bu cihetler gözönünde tuboğazlaştık. Milyonlar öldü. Bu hay rütbesi ve fotoğraf makinesinı cak Tmimi hava alanına geldimay subaylarının ince mâna fark tularak Yeşilköy meydanını biran Talât Bey Dahiliye Necaretini, larını, beni de oraya götürecek Spor Sarayı, Beden Terbiyesi vanî hırsımız sükunet bulduğu için aldığı tarih yazılıydı. Bizim as ğım zaman anladım. Yırmi dört saat evvel esu larının tercümede kaybolabilece ev\ci modcrn ve mükemmel bır Cavid Bey Maliyeyi almağa ka lerini söyledi. Bir araba getirteşkilâtına devredilecek değil. içimizden biri takatten düs ker de harbden sonra bu Alman rar verd.ler. Benim arzum İtti meğe gitti. Bir parça peynir ekBelediye. Spor Sarayının idaresini tüğü için boğazlaşmaya son verdik. üsteğmenini aramak nıyet:ndey düşmüş ve ondan evvel de altı ğinı düşünmeleri lâzımdır. Emir hale getirmek lâzımdu. yedi saattenberi bir şey yeme lerin düşman elıne geçebileceğihad ve Terakki erkânının de mek ısmarladım. Bir saat sonra Beden Terbiyesi Genel Mudurluğune Daha doğrusu ara verdik. Takatten dı. vairi hükumette Müsteşar sıfa araba geldi. Pencereden görü devir İçin alâkadarlar nezdirıde teseb düşenin şimdilik kımıldayabildiği Esaret felâketine bizzat uğra mıştim. Yolda on iki saat kam ni ve bundan kendi milletlerinBeden Terbiyesi tile işe başlamaları idi. Hüseyirf yordum, Südi Bey yukarı çıka büste bulunmuştur.tetkik etmektedir. yok. Fakat boğazlaşacak adam mı yıncaya kadar bu vakayı her yonda ayakta durarak gelmiş ve den düşmana esir düşmüş astejkilâtı bu tekhfi HÜITV Paşa buna mâni oldu. Na na kadar arabacı kaçıp gitti. yok? Derhal başkaları ortaya çıktı. kese tekrar tekrar anlatırdım güneşin altında ağzıma bir lok kerlerin zarar görebıleceğini de kanı idım, sonra Kurmay BaşkaKaradeniz ilâve ma ekmek değil, bir damla su unutmamahdırlar. zır yanında hem Müsteşar, hem Topçu zabiti ... Efendi de gel Demir şılepi yarın yük postası nı oldum. Karadeniz ilâve Çakır çukur habire diş'.prini bile Esir düşüp daha başka misallemebus olmak iş'mizi bozar de di, güneşin batmasını, ortalığın yuk poıtasına kalkacaktır. Gemi. Trab. mekle meşguller. Düşündük taşın re bizzat şahid olduktan sonra bile koymamıştım. Onun için Meselâ, Alman esirlerinin ke Demek kendisile daima te; di. Ben ise b lâkis Nezarete bir biraz kararmasını bekledik, saat zon, Akçaibâd ve Sinobdan Tekel Ida. dık. Yeniden ortaya çıkanı atom onun yerine kendi başımdan ge hava meydanına geld;ğimiz za lepçeye vurulmaları hakkında resine aid 50 bln balya tütün yukleyıp bombasile bir müddet susturduk. çen vakaları anlatmağa başla man akşam yemeğıne, hele bir verdığımiz emir ele geçtıkten mas halindeydiniz? kuvvet olduğu gibi Müsteşarın yanmı geçe paltomun yakasım Gerek şahsen, gerek vazife bardak suya can atıyordum. da işe alışmasına medar olur kaldırarak, burnuma mendil tu Umanımıza getırecektir. sonra Dieppe akınında esir düFakat şimdi o da onu yapmış. O hal dım. icabı kendisile daıma temastayTrabzon vapurunun kırılan itikadında bulunuyordum. Bir i tarak Babıâli kapısından çıktık. Bır Alman subayı bizi teftiş şen bir çok askerlerimiz aylarca de? O halde yapacağütıız şey ö>le Bunîar arasında bir tanesi vaı silindiri tamir ediliyor ki sene böyle Müsteşarlıkta kal Sapa sokaklardan dolaşarak Şeh kelepçeye vurulu bır halde mu dım. büyük bir öldürme kudretini haiz ki hıç unutmam: Genc bır Aletti ve ingilizce olarak dedi ki: 18 ekim 1948 de Hitler taTrabzon vapurunun kırık silindiri olsun ki o, bunu da yapıncıya kadar man subayı, elbiselerimin cebdıktan sonra Nezarete geçer3f zadebaşmda Ali Cemal Bey.n e« Maalesef, beyler, sıze yi hafaza edilmişti. rafından gönderilen emri "biliyor tamır edılmiştır. Gemi bu «bah saat biraz nefes alalım. İşte ölüm yanacemi olmaz, diyordum. vine vardık. Talât Bey ile NaHiÜer'in tehdidi 5 te Karadeniz surat postasına kalka şında (Hidrojen bombası) merhalesi lerini aradıktan sonra, bulduğu yecek veya içecek veremiyeceğ z. musunuz? esirlerini Meşrutiyetin iptidasında İstan zım Efendıye ilk sözüm: «Meş caktır. altın sigara tabakasını getirip Mademkı siz Alman Fakat Hıtler'in 18 ekim 1942 Biliyorum. bu demektir. rutiyet tehlikeyi atlattı» oldu. bula geldiğ m zaman Kâmil Pagayet kibar bir tavırla bana u Kahireye götürülüp sorguya çe de verdiği meşhur emir, hiç bir Seyrüsefer memurlarını Bu emri siz de aldınız mıî (Arkası var) şa Sadrâzam idi. Hükumeti pek Sayın okuyuculanm içinde orta zattı, yalnız, dürbünümü alıkoy kilinceye kadar yiyecekten ve yanlış anlaşmaya mahal bırak Aldık. Bu sırada Sidi Bakış yardımı sudan mahrum bırakıyorsunuz, mıyacak derecede açıktı. zayıf görmüştüm. Sultan AbdülBelediye seyrüsefer memurlarına kıj okulu okumuş olanlar hidrojeni bilir duğundan dolayı özür diledi. rani civarındaki çölde bulunuhamidin hükmü kalmamıştı « Zira bu, askerî bir âlettir» ben de size karşı aynı şekilde yardımıııda bulunmuştur. Bunlara pek ler. Fakat, okumamıs oianlar bilBu emrın üçüncü fıkrasında yorduk. Bir ırtibat subayı getirmez, yün eldiven, lâstık çızme, mu mezler. Memleket metin, cesur, mücerdiyordu. «Halbuki sigara taba davranmak zorundayım. Binga şöyle yazıyordu: di. ziye varıp sorguya çekilinceye reb eller istiyordu. Hastalarmı Galatasaray Balo samba verilmiştir. Ijaret memurlarının Bu madde. dünyada canlı cansız, kası hususî bir şeydir.» oBundan böyle, düşmanın ko Mareşal Rommel bu emri bulunduklan kulubelere memurların kadar hiç bir şey yiyemiyeceksi mando tâbirile Avrupa ve Airı31 Mart vakası bu mütaleamı Sok. (Konak Oteli yanında) 6 nu ayaklarını ısıtmaları için birer soba katı yumuşak veya mayi cisimYanlış anlaşılan bir karar niz. O zamana kadar İngiliz hü kaya yaptığı bütün akınlarda alınca nasıl hareket etti? bu end şemi takviye etti, bunun marada yeni açmış olduğu muay« konacsktır. lerin hemen hepsinde bulunan bir Rommel'le aramızda yanlış an Mareşalla beraber emri oiçn nutuklarımda daima metin nehanesiMe Pazardan msa'la saat şeydir. Hele suvım ~"" r"°cI'l^ler!n laşmalar oluyor ve bunlardan kumeti kararını değiştirirse, o Alman kıtaları tarafından alına tomobilin yanında ayakta oku18 martta güneş tutulacak başka; zira, bu kararın değişti cak esirler, ister asker kıyafeb:r hükumete ihtiyac olduğunu 15 ten 18 e kadar kabule baslaKandılll rasadhanesınden bıze verılen den biridir. Yani oksijenle hidrojen bazılarının esirler üzerinde fena duk. Sonra ben bunu neşretmesöyledim. Memleketin felâketir. mıştır. malumata gore, 1950 tenesı içinde iki birleşirse su olur. Ayrılırsa oksijen tesir yarattığı görülüyordu. Bu rilmesini istedik.» tinde, ister bozguncu halinde ol meyi teklif ettim. Hemen orada İngiliz hükumeti kararı değiş sun, ister silâhlı ister sılâhsız buküsüi (güneı tutulması) hâdisesi ola işe yarar, fakat hidrojen başka bir gibi yanlış anlaşmalarda kabaden dolayı benim teessürüm zıyaktık. Bu kararı şu düşüncelecaktır. yade idi. Ziyade olması yalnız va cisimle birlesmediği müddetçe sa hat daima Almanlardaydı diye tirmiş olacak ki, ertesi sabah lunsun, ister muharebe esnasın re dayanarak verdik: Birincl küsuf 18 martta, lkincisi ise dece zararlıdır. Derna'da bize yiyecek ve içecek da, ister kaçarken yakalansm, tana fartı muhabbetimden değ ! meyiz. 12 eylulde vuku bulacaktır. Birincisi «Hitler'ın bu emr; hangi âmilbende fazla olarak bir de azab Meselâ, esirlere sorguya çe verdiler. son neferine kadar ımha edile lerle verdiğı açıkça gorülüyorkıtmi. ikincl tutulma ise tam olacak. Bugünkü gazetelerde okudumî Esirlere kelepçe vicdanı vardı. O da mılletin başı tır. Bu İki küsuf hâdisesi de memleke. Truman, hidrojen bombası yapılması kilmeden evvel yiyecek verilmecektır. Komandolar vazifelerinı du. Bunları siz de emrin ilk fıkna bu adamları getirmeğe sebeb timizdao gözukmlyecektir. nı emretmi? ve bu bomba. atom bom mesi hususunda bir emir neşret1942 ağustosunda Tobruk ü görmeğe ister gemilerle ve tay rasında okuyabilırsiniz. (1) İnİki ev çöktü olmaklığımdır. basından bir rivayete göre elli, bir miştik. Bundan maksadımız ga zerine yapılan ve akamete uğn yarelerle, ister paraşütle gelsinArvansarayda, Atik Mustafapaja so rivayete göre bin defa daha kuv yet zararsız bir şeyd:: Esir, düş yan bir akında esir edilen bir ler, uğrıyacakları muamele de gilizlerin Elâlemeyn'de düstur e(Hüseyin Hilmi Paşa, Meşrudındikleri sözü biLyorduk: «Alkağında, 18 numaralı Salıhaya aid evle üyet ilân edildiği vakit Rumeli Küçük Bebekte Dereboyunda 69 sayılj vetli imiş. Esasen bu iki rivayeti de man eline ilk düştüğü zaman u İngiliz komando subayının üze ğışmiyecektir. Bunlar, bulunduk manları nerede bulursanız öldüVilâyatı Selâlesi Müfettişi Umv.Cemll Gezerin sahibi bulundugu ev doğru diye kabul etmek hatah de mumiyetle sarsılmış bir vaziyet rinde bir emir bulunmuştur ki ları yerde, teslime razı olsalar rün!» Bundan başka, harbi vsmisi bulunuyordu. evvelkl gece çökmüîtür. Bu çökuntuler ğildir. Çünkü bugün elli defalığmı edir ve derhal sorguya çekilir bunun neticeleri çok daha vahim bile, hiç bir şekilde affedılmiye him hale getıren daha bir çok ıırasında Nevzad adında bir genc ba yapan, yar:n bin misli kuvvetlisini ;e mühim malumat verebilir olabilırdi. Meşrutiyetin ilânından on üç ceklerdir...» emirler vardı. Bu arada, bir İnfind&n yaralanmıstır. neye yapamasın? gün sonra Sadarete getirilen KâHalbuki yemek yer ve bir de si Emirde kötü bir maksad yoktu; Aynı emrin beşinci fıkrasında giliz zırhlı birliği tarafından veAlacak meselesinden yaralama mil Paşa kabinesinde Dahiliye Küçükpazarda Yavuz Slnan mahal Hidrojen bombas; hikâyesi pek ye gara içerse kendis ni toparlaması fakat italyancaya tercüme ed;! da şunları okuyoruz: rilen bir emir el mize geçti ki Nazırhğı kendisine verildi. Iki lesındc oturan Ali Yukselle arkadaşı ni değildir.İkinci Cihan harbi esnasın ihtimali vardır. Biz bu kararı diği zaman, «esirlerin bir yerden «Bu emir, normal harekât (bü bunda esirlere içecek bir şey veay sonra istifa eden Kâmil PaMustafa ve Halil bir alacak meselesin. da Almanlar, bu bombanm mütte ahrken, esirlere sorgudan sonra bir yere nakli zorsa öldürülme yük ölçüde taarruz, çıkarma vs rilmemesi bildırıl:yordu. den dolayı kavga etmislerdir. Burdar fikler tarafından yapıhp Berline a yemek verildiği takdirde arada leri icab ettiği» şeklinde b:r mâ paraşütle indirme) esnasında eşanın yerine de 31 kânunuevveı «Bununla beraber, Hitler'in dan Halil bıçakia Ali Yukceli muhtelif tıldığmı bir arahk ileri sürdüler. ancak bir iki saat bir fark ola na alıyordu! 1324 tarihinde Sadrâzam oldu. sir edilen veya teslim olan düş verdiği emri bızim kıtalara tebyerlerinden yaralamıştır. Sonra bir daha bundan bahsedilmedi. bileceğinı düşünmüştük. 31 Mart vakasında Sadaretten Bu emrin aslını görmedim, fa man askerlerine şamil değildır.» liğ etmek istememiştik; çünkü o ocuk Esirgeme Kurumu balosu O zamanki iddiaya göre hidrojen istifa etti. Sultan Reşad zamaBununla beraber, bu emri ya kat anladığıma göre, «düşmam Emrin son fıkrasında şunlaı takdirde harb, neticesi evvelden Çocuk Esirgeme Kurumu Istanbul İl bombas: şöyle yapıhyordu: nında bir deja daha Sadarete gezile vermek, hele Almanların e mha etmenin esir almaktan çok ilâve ediliyordu: tahmin edilem.'yecek derecede Merkezınce tertib edilen yemekli balo Alüminyum bir mahfaza içine tirilen Hüseyin Hilmi Paşa buline düşebilecek bölgelere gön daha mühim olduğunu» anlatmak «Bu emri tatbıkte kusur eden vahim bir hal almış olacaktı. Bu 4 şubat 1950 cumartesi gunu akşamı nu takiben âyan azalığına nasTaksim Belediye Gazinosunda verile. şiddetle teksif edilmis hidroien dol dermek doğru değildi. Bunun ne istiyordu. Aradak; farkın ne ka ve tebliğinde ihmal gösteren bü nun için, emir, ahndıktan on dacektır. bolunmuş, Gazi Ahmed Muhtai tün komutan ve subayları, as kika sonra yanmış bulunuyorPaşa kabinesinde Adliye NazırKonser kerî kanun gereğınce mesul du... Fakat bu kadar açık bir Kadıkoy Osman Gazi ilkokulu yoktutacağım.» itaatsizlik ancak başka bir kıta Bestekâr ŞERİF İÇLİ'ııln hazırladıjh stıl yavrularına yardım maksadıle 25 Emrin altında «Adolf Hitler» üzerinde kabildi. Doğu veya Ba« ocak çarşamba gunu verilmesi takarrur m Cumartesi günü çıkacak olan AMBER PAZAR GAZETESİ birinci sayıyı alanlara hiç boş yok, imzası bulunuyordu; yan; «entı cephesinde bulunsaydık bu etmişken, havanın muhalefetı dolayısile tehir olunan konser, bu akşam saat 21 bir piyango tertiblemiştir. Hediyeler: Radyo, bisiklet, saat, kumaş, altın, altın bilezik, pikap, dolyüksek» mevkiden geliyordu. şekilde hareket edeb leceğimı de. Kadıkoy Opera sinemasında veri. ma kalem ve daha bir çok eşyalardır. Münderecatın bazıları: Kan içen erkekler, Cinsiyetinizi deYakılan emir Kitabının 1 inci cildi çıktı *Her kitabcıda bulunur. Fiatı 250 Kr?. hiç zannetmiyorum.» lecektir. Zengin bir programı olan bu ğiştirmek ister misiniz? Bir kocaya iki karı, Sanat mı, cinsiyet mi?.. En kıymetü kalemlerden konsere, tanınmış ses sanatkârlarımız. fat. Cağaloğlu yokuşu MARMARA MATBAASI No.3«2 18 hazıran 1946 da Nürnberg GELECEK YAZI: Kesselring, dan Muzeyyen Senar, Hamiyet Yucemizah sahifesi, son yılların en büyük telif romanı: GÖL ÇİÇEKLERI, çok heyecanh polis romanı: Yamahkemesinde Alman general Rommel'i Göring'e şikâyet ediyor. ses ve Mustafa Çağlar lştirak edccektaktaki cesed, Aşk ve öıtiras romanı: Muhteşem Kadın. Gündelik gazete büyüklüğünde baştanbaşa lerinden Siegfried Westphale bu lerdir. dört renk resim ve karikatürlerle süslü 10 sahife 15 kuruş. emre dair sorguya çekilmiştir. (1) Emrin ilk fıkrasında şöyle Ida Haendel'in resital progranu Sual ve cevabları buraya nakle denilmekteydi: «Düşman uzun Kısa blr zamanda ismini dunyanın C EC1 L diyorum: • zamandanberi milletlerarası Cts buyuk şohretleri arasına yukseltmiş Yazanlar: 362 Amerikalı ve İıgiliz ilim adamı lan genc sanatkâr İda Haendelın 6 Afrika cephesinde bulun nevre anlaşmasına aykırı haiD şubatta vereceğı resital programında dunuz mu? usulleri tatbik etmektedir. BilÇevirenler: Prof. Dr. Aril İsmet Çetingil, Prof. Dr. Mutahhar Brahms, Bach, Beethoven. Bartok, Bir buçuk seneden fazla. hassa «komando» adı venlen birYensoy, Doç. Dr. Osman Saka, Doç. Dr. Necmeddin Polvan, Dvorak ve Wieniavsky'den seçkin eser. Albucİd 20 Tablet Cylotropin 1. M. 5 Amp. Orada harb nasıl idare e liklerin mensubları çok haşn ve ler vardır. Sanatkâr bilâhara Ankaraya Doç. Dr. Ekrem Kadri Unat, Doç. Dr. Metlne BUger, dıldi? sinsi davranmaktadırlar. Bungidlp bir konser verecektir. Arcenol 10 Tablet Cylotropin I. V. 5*Amp. Doç. Dr. Cihat Abaoğlu Buna bir tek cümleyle ce ların kısmen, düşman memleketGalatasaraylılann çayı Atophan 20 Tablet Basan. İsmall Akgtin Basımevi İstanbul. Petein vab verebil rim: Orada harb ga lerinde serbest bırakılan canıler> Galatasaray Lisesi bu yıi mezunlannın çayı 4 şubat cumartesi gunu Belevet efendıce ve kusursuz bir şe den teşkil edildiği anlaşılmıştır Atophanyl î. M. 5 Amp. Urotropin 20 Tablet diye Gazınosunda verilecektir. Ele geçen emirlerden anlaşıldı* kilde idare edilmiştır. Atpphanyl İ. V. 5 Amp. ğına göre düşman kıtalarma eUrotropin toz 25 gr. Başkomutanınız kimdi? Abone miktarından artan az bir miktar fazla basılan kitab l Rcbiül'âhır İİ Porşembe sirleri sadece kelepçeye vurma» Mareşal Rommel. için ton olarak 15 Şubata kadar abone kaydolunacaktır. Cildli Atophan toz 25 gr. Vagano 10 Dragees Harb kaidelerine aykırı bir ları değil, ileride harekâtın in< olarak kitabı istiyenlerin şimdilik 10 lira, forma form» adresleBiliselectan Dragees * amir veya ceza verdiği olmuş kişafmda bir yük olmaları ihtiVeramon 10 Tablet rine gönderilmesini istiyenlerin 20 lira göndermeleri elzemdir. 1 • « mali bulundugu takdirde, derhal | mudur? £ Müracaat ve Tevzi Yeri: O > Folonerin Tablet Veramon 20 Tablet öldürmeleri emri verilmiştir Hıç b r zaman. 7.11 12.28 15.09 17.26 18 58 5.30 y Medinal 10 Tablet I Mareşalın yanında ne vaNihayet, umumiyetle bütün esir^ Veramon 20 kase lern öldürülmelerini bildiren e« E. "İT46 7.02 9.43 12.00' 1.34 12.01 'ifeyle bulundunuz? ^™ Marmara Lokali Beyazıd İfctanbul. Tel: 21841 • • Müstahzarlan yeniden gelaüş ye Eczanelere dağıtılmısür. Kimya ve Ecza Maddeieri T.L.Ş.ı i Evvelâ Harekât Dairesi Bas, mjıler d 31 Mart vak'ası niçin ve nasıl oldu ? =haberleri Yangın vak aları aritı G Ü N Ü N M.EVZULARlj HEM NALINA M1HINA Yeşilköy hava meydanı Hidrojen bombası ile ölüm nasıl olacak? Yazan Dr. KEMAL SARACOCLU ESRARI Rommel, Hifler'in verdiği yazılı emri bizzat yakıyor 1 Dr. Marko Benbanasla Bütün Dünya Ütf/iuf ciKn: ŞARKI GÜFTELERÎ . PARÂSIZ EŞYA PIYANGOSU . İÇ HASTALIKLARI ı ^Sayın Doktorlara: SCHERİNG A. G. BERLİN. 5 Formalık ilk fasikül çıktı. I TIB FAKÜLTESİ TALEBE CEMİYETİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog