Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

( 6 E ÇK İN R O MANLAI 1001 Gece Hikâyelerl Kış gecelerinin en güzel eğlence kitabıdır 3 cildli 350 kuruş DAĞLARIN ÇOCUGU En güzel millî roman. 175 kuru? I ADAM, 4 DEYİR V Dedelerimizin aşk ve maeera romanı 150 kuruş Ü Ğ U B K İ T A B E V Î Cağaloğlu yokuşu No. 44 umhuriyet 26 ncı yıl Sayı : 9153 KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazj İşleri: 24299. Matbaa: 24290 r Feridun lbentçi •afeancı vesikanın iğı nin yüzlerce yer ışığı al' adlı büyük tarflıî roman kitab halinde çdcmıstır. Yedi yüz küftır saSUe tutan bu eserde, Osmanlı Devletjni««.kuruluşunu ve onun bânisi Ovran ^^azinifl hayatını, muzaffer savaslat*^ askjnı, B tırabım merak ve Irtyecanla OSMANO Perşembe 2 Şubat 1950 İNKİLÂP KİTABEVÎ y Hidrojen bombası için 5 devlet Meclis, dün kiralan serbest bırakmadı arasında birtoplantı yapılacak Kiralarm arttırılmasını hedef tutan Truman'ın beyanatı, Amerikada, yenî bombanın kanun teklifi ikinci defa reddedildi infilak ettiğine daif söylentilere yol açtı Washington, 1 (B B C muhablri bildiriyor) Amerika Mudafaa Bakanlığı, hidrojen bombalarının imalile meşgul askeri müesseseleri korymak için tedbirler almıştır. Her yer muhafaza altına alınmış, Atlantik ve Pasifik tarafından gelen uçakların 150 kilometrede kontrol edilmeleri kararlaştırılmıştır. Umumiyetle sanıldığına göre yeni bomba şimdiki halde atom bombasının 10 misli tesir yapmaktadır ve bu tesiri yüz misline yukseltmek Yeni bomba hakkında General Bradley diyor ki: «Silâhlar bu kadar korkunç olursa kimse harb çıkarmağa cesaret edemez» mümkün olacaktır. Beş büyük devletin yakında bu yeni bomba meselesini konuşmak üzere toplanmalan beklenmektedir. Bu kararm Rusyada bıraktığı aksülâmeller henüz anlaşılmamış bulunuyor. Hidrojen bombası şimdiden cehennem bombası» adını almıştır. Akisler Washington, 1 (A P. ve B B C,) Başkan Arkosı Sa. 3, Sü. 2 de Tasartmn müzakeresi için 1O49 reddeditmesi için de 166 milietvekili oy verdiler Ankara I (Telefonla) Mesken kiralarını ban kayıd ve şartlarla arttırmağı hedef tutan, Ankara milletvekili Arif Çubukçunun kanun :eklifi Meclisin geçen oturumunda >ya konmuş, fakat nisabın mevcud olmadığı anlaşıldığından muameîe tamamlanmamıştı. Tasarınm reddine dair önergeler bugün'tü Mecliste tekrar açık oya konmuş ve kiralara ilişilmemesi taraftan olanlar lavayı kazanmışlardır. Muzakerelere geçilmesini istiyen 104 miiletvekiline mukabil tasarı 166 oyla reddedilmıştir. 16 kişi çekimser kalmıştır. Ucuz arsalar Ankara 1 (a.a.) Büyük Millet Meclisinin fikbul ettiği 5218 sayüı kanunla ucuz arsalara kanışan bir Arkası Sa. 4, SiL 6 da avuz Abadanın hakkı var: Hürriyetin fikre dayandığını, fikirsiz hür rijc.in boş bir kelime olmaktan öteye geçemiyeceğin; anlamak için Herder'in sözlerini hatırlamağa ih tiyacuuız yoktur. Der ki. hürriyef olmıyan yerde fikir de olamıyacağını iddia edenler gönilmiiştür. Fakat hunlar daha ziyade tavuk mu yumurtadan. yumurta mı tavuktan?» mantığına uyarak asıl gerçeğe goz yıınımağı kendilerine biı nevi hayat felsefesi edinenlerdir. Tarihin seyri içinde hürriyet şuphesiz fikirden doğmuş, fikirden kuvvet almış, tutunduğu yerlerde o sayede yaşıyabilmiş'ir. Hürrijelin fikir gelişimine >ol açabilmesi içirs kırıntı halinde de olsa bir ilk fikir mutlaka lâzımdır. Bu ilk fikri hazırlayacak sos\al şartların nelcr olabileceği koııusunu bir tarafa bırakalım. Hangi devirde ve bangi ccmiyette olursa olsun ilk fikir azınlığın. battâ bazan tek ferdin malıdır. Bu itibarla cemiyeti bedef tutan. onun maddî ve maievî yükselisini sağlamağa calışan hürriyet fikri başlangıcda bir isyandır. Bu Müdürlüğün kuruluşu ve görevlerine dair tasan diin Mecliste esaslı tenkidlere uğradı Ankara 1 (Telefonla) Yollar Genel müdürlüğu kuruluşu ve görevleri hakkındaki kanun tasarıanın birinci muzakeresine bugun Mecliste başlandı. İlk defa soz alan Emin Sazak: «Bu kanun yol derdi Arkası Sa 4. Su 7 de Yollar Genel Mudurlugu •••• ••• ••• w •• C.H.P. lilerin İzmirdeki toplantısı Gizli toplantıda Hilmi Uran: Seçim esnasında gayet toleranslı hareket etmemiz icab ehnckleıür». diyor Taşar Doğu, Pâkistan Büyük Elçisile bir arada Tarih kitabları, bu isyanın nıüsMissouri nrUısını yuıdurmek ıjın yapılan ikinci teşebbüsten bir görünü? tebidlere, devrini tamamlamış hü' kumetlere ve rejimlere karşı göze Bİındığını yazar. Dış manzarası içinde, kaba cizgilerile insanlık sahiden böyle bir dikenli volu aşmıştır (hâlâ da aşmağa çalışı\or). Fakat fikrin en asil isyanı doğrudan doğruya cemiyete karşı çevrilmiş olanıdır. Köhne inanclar. sarsılmış gerçekler, dondunıcu gelenekler, zaman olur, cemiyeti bir kaiıb haline sokar. Rousseau'nun dediği gibi kütle, Paristeki görüşmelere «muzlarmdaki esirlik yükunün baskısını du>amaz olur. Bu esirlik ehemmiyet veriliyor mutlaka bir hükumdarın, bir müstebidin veja totaliter bir zümrenin Paris 1 (a a.) (afp) Türkiyeelinde baziçe olmak manasına alınnin Paris büyük elçisi Numan mamalıdır. Bizi bulunduğumuz yeNewYork 1 (a.a.) (Reuter) ağır romorör ve 8 hafif tekne ıle Menemencioğlu bugün Türkiye re mıhlajan en ağır zincirlerin başı 15,000 tonluk Amerikan zırhlısj sularuı meddi, dünyanın en ağır Oış İşleri Bakanı Necmeddin Sahurafelere, kötü alışkanlıklara, Missouri, 2 haftadır oturmuş bu zırhlısını kumdaki yatağından çı dak şerefine oüyük elçilikte bir yanlış inanclara bağlıdır. Huküm [unduğu kumdan kurtanlnuştır. karmağa muvaffak olmuştur. oğle yemeği vermiştir. Bu yem^kdann yeryüziınde Tanrı gölgesi ol Arkası Sa. 3, Sü. 6 da te Marshall plânı idarecisi Paul Dalgalı bir denizde çalışan 13 duğuna inanınz da ondan gelen her Hoffcnan ve Marshall plânı büyük cmre körü korüne boyun eğeriz. elçisi Averell Harrijıan da hazır Yahud şeyhimizde ker3met umabuîunmuştur. rız veja makine medeniyetinin biParifteki Türk mahfillerinde bu zi mahvedeceğinden «uphemiz olyemeğin bilhassı bir «çalışma topmaz: boyle bir konunun tartışmalantısı» mahiyetinde olduğu belirsına bile >üreğimiz elverınez. tılmektedir. Filhakika yegâne davetliler Harriman ve Hoffman ile İşte o zaman bir fikir sahibi çıtercumanlar olmuştur. Diğer takar da inanclanmızın sosval gerraftan tasrıh edildiğir.e gore. Paul çeğe ve menfaatlerimize uymadıgıHoffman'ın Turkiye büyük elçilinı iddiava kalkarsa güç bir işe gieine gelmesi tamamen özel bir rişmiş olur. O adamı yalnız bu vemana almıştır. Çünkü bu akşajn sile ile ke\fi bozulanlar değil. sırtmdaki ^ukun baskısına ahşan ka600 maddelik Gelir Vergisi ka bildirmektedir. Gelir Vergisi ka Fransız başkentinden ayrılmış olan lahalık da taşlamak ister. maddelerine uymıyan Hoffman, Pariste tendisine yapılan nununun tatbikau sırasında bir çok nununun Hurri> et savaşuıın yeryüzündeki mükellefin durumu tam manasile haller üzerinde umumî prensiplere en az 18 daveti reddetmiştir. Yemekten sonra Sadak ve Menemanası sosval bunye icinde fikir ıydınlanamamı§tır. İstanbul Def uyuîarak bir karara vanunağa çalere serbestçe gelişme imkânı sağ terdarhğı, Gelir Vergisi kanununun hşılmaktadır. ^u gibi haller bir mencioğlu yüksek iki Amerikan laraak. duşünduğunü söjlemeği ve maddelerine uymıyan bir çok hal çok vatandaşın sene sonunda Ma memurüe uzun uzun görüşrnuşler>azmağı bir kahramanlık, bir me lerı toplayıp Maliye Bakanlığına Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te dir. denî cesaret. bir macera olmaktan kurtararak insan zekâsının tabii f onksh caları arasına koymaktır. Ancak bu şart yerine getirilebildiği takdirdedir ki. bir cemijette fikir hurrivetile beraber hürrijet ahlâkmın da jerleşmesine fırsat j verilebilir. 7 yıl ormanda yaşıyan iki kardeş tra§ oldular, yıkandılar, 10 kişinin yediği Missouri zırhlısı dun yuzduruldu Sadak, Hoffman'Ia goruştu Dünkü beşinci kurtarma ameüyesine 21 romorkör iştirak etti Ankara 1 (Telefonla) Fikir işleri kanun tasarıs', Meclısin curr.a günku toplantısında göruşülecsktir. Bir iş akdı ıle, her hangı bir ış verenin işinde çalışan ve 30C3 sayılı iş kanununun isçi tarifı dışmda kalan, fikirce çalışması bedence çalışmasına üstun olan aşağıda yaz.li kimselerfcukanuna göre fikir isçısi sayıîmaktadır: fHususî surette giden arkadaşımız Faruk Fenik bildiriyor] «a Her tüflü sanayi ve maden Bağdad 1 Pakistana gitmekte şebbüsü üzerine kıymetli şampiyoişletmelerındeki ticarî hizmetîerde oîan dünya serbest güres şanıpiyc^ numuz burada bir kaç gösteri rmi veya ticarî mahiyette olmıyan idarî larımızdan Yasar Doğuya karşı «sbakssı yaFTJştır. Yaşar Doğu 79 hizmetlerle teknik hizmetîerde çaIrakta gösterilen alâka çok büyük kiloda güresmesine rağmen, kendi lışanlar, b İş verenin nam ve he Arkası Sa. 3, Sü. 4 te sabma gezici ticaret meır.uru, mütür. Bağdad spor teşkilâtınrn temessıl veya ajan gibi sıfatlarla çahçanlar, c Resmî veya husus! teşebbÜEİer yahud serbest meslek erbabı tar3fından ışletilen ticarethane, büro, idarehane, muayenehane, mağaza, dukkân gibi ticarî mahiyette olan veya olmıyan, kâr çayesi güden veya gütmiyen aşağıda Yaşar Doğu üstüste 4 pchüvam yendi Fikir iscileri Yeni kanun tasansı cuma giinfi Meclisle görüşülecek Diiıtya şampiyonumuznn 6u niuvaffakıyefi Bağdadda coşkun tezahiirafa vesi'e oldu Şehir Neclisi şubat toplantısına başladı Dün bütçe üzerindeki görüşmeler münasebetile birçok takrii îer verildi Hilmi Uran Manisada konuşurken İzmir 1 (Telefonla) C H. P. lenel Başkan vekili Hilmi Uran, bugün saat 14.30 da, bu partide fi'lî vazife almış olanlarja, Halkevinde gizli bir toplanü yapmıştır. Filî vazife alraışlardan gayrısının içeri girmemesi için sivil polislerın de ydrdımile Halkevinin adeta abluka altına alınmış olduğu görul Arkası Sa. 3. Su. 5 te Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Gelir Vergisi tatbikatı Bazı mükelleflerin durumu kanun karşısında tayin edilemediğinden bunlar Maliye Bakanlığına bildirildi Muhalefet ve parti dtşı va!andaş!ar D.P. Müfettişi, partiîer vatandaşlann seçimlerde kendilerine muzahir oiacaklannı iddia edij or D P. birinci bölge mofetti^i Hüsnü Yaman, Trakyadaki tetkıklerini bitirerek şehrlnaize ge'.miş v» parti teşkilâtı içindeki teftişlerıne devam etmak üzere dün akş:m Eilecik istikametine harsket etmiştir. Hüsnü Yaman hareketindsn evvel kendisile gorLşen bir arksdaşımıza teftişleri hakkında izahat vererek şunları soylemiştir: • Istenbul teşkilâtımız, normal ve iyi çalışmak suretile parüler Arkası Sa. 3. .Su. 5 te Devletin borçları Maliye Bakanı, borclann 2 milyar 148 milyon küsur lira olduğunu söyledi Ankara 1 (Telefonla) Bütçe konusyonunda bugün de Maliye Bakanlığı bütçesinin gider kısımlarının müzakeresine devam olunmuş, bu arada bilhassa Halkevlerine yapılan yardım husus! tartışma mevzuu olmuştur. Halkevlerine bir milyon 250 Arkası Sa. 3. Sü. 3 te îkiz deliler fikir değiştirdiler kadar yemek yemeğe başladılar ve hastaneyi terketmemeğe karar verdiler Vali ve Belediye Reisi dünkü toplantıda konusurken İstanbul Şehir Meclisinin beşin kile başlamıştır. Vali bu mıtkunci seçim döneminin şubat toplanü da meclisi selâmladıktaa scnra yası, dün Vali ve Belediye Başkam pılacak işleri anlatmış, Belediye Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Fahreddin Kerim Gökayın bir nut NADİB NADİ Fransız Rus gerginliği Rusya, Fransanın notasını reddetti Paris 1 (B.B.C.) Sov>et Rusyanın Parıs sefiri, bugijn Fransanın vermiş olduğu protesto notasını reddetmiştir Fransiz notası, Moskovanın Hindiçinideki Fransız aleyhtarı Ho Şi Min rejimini tanımasın' protesto etmişti. Sovyet 6efiri bu notayı iade etmiş ve «Sovyet Birliği hükumeti, böyle bir nota ka^ul etmeyi imkânsız telâkki eder» demiştir. Fransız hükumeti, Sovyet sefiri M. Bogomolov'u yarın da Hariciyeye davet etmiştir. Londra mehaAli hâdiseyi ehem miyetle karşılamakta ve Fransı notasını bu şekılde iade etmenin srkasLndan bir şey (îkmasiIU bek lemektedırle^ Yerinde bir karar Yolda söz atarak sariunhbk yapanlar şikâyet beklenmeden derhal mahkemeye verilecekler Adalet Bakanlığı ile Vilâyet arasında yapılan temaslar neticesinde, sarhoş olmadan, herhangi bir vatandaşa tramvay veya yolda sarkmblık eden, söz atan, vatandaşın huzurunu kaçıran, hulâsa toplu yaşama düzenini bozan kimseler, tecavüze maruz kalanların müracaat ve şikâyetlerınf lüzum kalmaksızın yakalanarak dernal mahkemeve verileceklerdir Bu hususta Adalet Bakanhğının emri ilIkiz deliler Istanbula getirildikleri vakit ve hastauede bugunkü halleri 3 üncii sahijemude) gıklera bıldirumiştir. . Zafcs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog