Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Vital Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KAT1LMIŞ Yegâne kuvvet GIDASI Amerikaıtın atoma Okullarımızda ahlâk dersleri karşı hazırlıkları okutuiması isteniyor Önümüzdekî ay içinde sivillerin talim've terbiyesi için iki kurs açılacak ]\edeıt Vaşington'da ilgili çevreler, atom silâhına karşı en sağlam tedbirin düşman atom tesislerinin tahribi olduğunu açıklıyorlar J 28 ncı yıl Sayı : 9170 u m h u riyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24238. Yan İşleri: 24299, Istanbul No. 246 Matbaa : 24290 OYULM UŞ P A L Traş bıçaklannm krabdus, Pazar !9 Şubat 1950 İlkokul öğretmenlerinin maaşlarına zam yapılması da dün Mecüste ileri sürüldü Millî Eğitim bütçesi görüşülürken bazı milletvekilleri türkçe cümle teşkilinin talebeye iyi öğretilmesini dilediler yttrttmez? eçen hafta Cumhuriyet'e jazdığı bir makalede, tamnmış Fransız bilgiBİ François Perroux, Avrupa Ekonomik İşbLrliği teşkilâtından acı acı lşçi Partisi lideri Attlee, şikâyet ediyordu. Bu teşkilâta üye olan hükumetlerden her biri kendi Churchill'in bu husustaki milletine aid menfaatleri genel teklifini reddetti Avrupa menfaatlerine ustun tuttuğu için işler iyi yüriunüyor, bir Londra 18 (A.P.) Bu gece takım zararlı gecikmeler, sürçmeBaşbakan Clement Attlee, Winston ler oluyormuş. Perroui diyor ki: Churchill'in atom ve hidrojen bcm İstikbalde Avrupa federasyonu kubaiarının kanun dışı edümesi için rulduğu zaman, bu kuruluşun tariüç büyukler arasında yeni müzahini inceleyecek büginler bizim bukereler yapılması teklifini reddetgünkü dar görüslü kısır tarüşmamiştir. İsçi partısinin, gelecek perlarımız karşısında hayretle ve ibşembe günü yapılacak genel seçim retle duracaklardır. lerden evvelki son radyo yayınında Bu şikâyetçi saürlar arkasında konuşan Attlee, Rusyayı, atom edostumuzun düsüncesini açıkça an Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Amerikah iş adamı Vogeler de lıyoruz: Bir çok uzak gorüşlu bil«suçlu» olduğunu söyledi ginler gibi o da bir Avrupa birliği fikrine inanıyor; bu fikrin bir gün Londra 18 (.B.C.) Budapeşterealite olacağını şimdiden kabul Hidıojen ve atom bombalarının tesir sahalarını gosterir temsilî resün de cereyan etmekte olan duruşmaediyor. O halde bu realiteyi gecikda Ingiliz iş adamı Sanders'ten Washinşton 18 (a a R ) Birle da Amerika şehirlerinin muhtemel tiren bütun deprenmeler Avrupasonra Amerikah ış adamı Vogeler şik Amerıka meclisi atom enerjisi atom ve idrojen oom'jalan hucumnın, dolayısile A\Tupada yaşayan de «itiraf» larda bulunmuş ve A Arkası Sa 3. Su. 2 de insanların, netice itibarile de biz komısyonu dunkü gizlı toplantısınmerika askerî istihbarat servisi sat üye railletlerin aleyhinedir. Hahesabına casusluk ve sabotaj faa»is milli menfaatler umumî Avru PAKİSTAN RÖPORTAJLARI : liyetlerine gıriştigini öylemiştir. Kızıl Çin Liderinin Pekin'de pa menfaatleri yanında ikinci plâ Arkası Sa. 3. Su. 2 de ha atılmalıdır ki birlik fikri çatehlikeli bir durumla karşılaOidSvJUıt CnoioU'nm yapökUn güreşlerden heyecanlı bir «ft . J T buk yürüsün ve bir an önce kuvşacağı söylenij of vetlensin. Londra 18 ^Nafen a.a ) Öd Profesör Perroux'yu endişelerinde aydan fazla bir zaraandanberi Moshaklı bulmamak güçtiir. Birlik fikkovada bulunan Kızıl Çin Lideri ri, menfaat ve gaye birliğini de Mao Tse Tsung ıle Dış Işleri Baiçinde taşır. Menfaatlerin çatıştığı kanı Chu En Lay nihayet dün akbir toplulukta birlikten elbette şam Sovyet başkentinden ayrılbahsedilentez. Bir gün bir Avrupa mışlardır. federasyonu kurulduğu zaman, üye devletler arasındaki münasebetler Mütehassıslar tarafından yapılan Her ne kadar Çin ile Sovyet (Sureti ma.hsusa.da giden arka daşımız Faruk Fenik yazıyor) tabiatile federasyonun umumi menRusya arasmda uzun ve çetin mütetküler sonunda iddialann faatleri çerçevesine gore ayarlanaKaraşi Aşağıda okuyacağıruz tılmış bir Türk gazetecısinin not zakereler sonunda bir anlaşma imash çıkmadı cak, bu hususta bir takım prensip satırlar. bir roportajd^n ziyade, larıdır. za edılmişse de, bu müzakerelerin Pâkıstanda bulunan Turk talebe ler kurulacak, onlara riayet olunaGunlerden pazartesi. Gene Ka Arkası Sa, 3. SiL 3 te kafılesme kısa bir muddet için kacaktır. Arkası Sa 4 Su 7 de Ancak, İktisadî İsbirliği teşkilâtma katılan hükumetlere ve onları temsil eden delegelere, ııiçin istikMisafir İtalyan gureşçilerile ilk ma takımı, bu müsabakayı 53 bali gdrerek çahşmıyorlar dıye kızkarşılasmayı dün gece İstanbul kazanmağa muvaffak oldu. Alınan mak da doğrusu elden gelmivor. karması yaptı. Çok çahşmış ve «n bu netıceyi, takımımızan henuz haBunlann içinde bir Avrupa birlikuvvatli güreşçüerd«n kurulu Ro Arkan Sa. 4, Sü. 3 te ğine inanmadığı halde. strf opportünist maksadlarla teşkilâta girmiş olanları belki vardır. Fakat büyük çoğunluğun. tıpkı PerrouT çibi, federasyon ülküsüne bağlılık dııyduğundan süphe edemeyiz. Yoksa koskoca teşkilât nasıl meydana geBir Alman gazetesine göre, lirdi? ihtilâlciler Stalin"i ve rejiİ? bövle olunca. her üyenin nimini düşürmeye çalışmışlar çin kendi çıkarını on plâna alıp da birlik fikri uğruna fedakârlığa katBerlin 18 (a a ) Amerikan lanmadığı meselesini ço^nek, hâdimusaadesi altında çıkan komunist senin sebebini bulmak lâzunHır. aleyhtarı Der Abend gazetesının Bizce bu samldığı kadar güç debugün açıkladığına gore, Rus lideri ğildir; Her teskilât bir nizama daStalin'in başkanîığındaki Sovyet yanır. Nizam ds. müevyide'eri o'.an rejimini duşurmek gayesini güden Kırklareli 18 (Telefonla) Sol 900 lira parayı aldığını beyan et» Türk gençleri, Mohammed Ali Cinnahın mezarını ziyarete giderlerken bir takım disiplin kaideleri demekbir komployu meydana çıkarmış cu muharrir Sabahaddin Aliyi Bul mekteydi. tir. Avrupa birliğine aid bütün te.ardır. garistana kaçırırken öldürmekten Istüıabe zaptının okunmasmı Ayasofyanın içinden bir gorunuş sebbüsler (o arada tabiî iktisadî Gazete bu haberi Almanyadaki sanık Ali Ertekinin duruşmasma (Yazısı uçuncu, sahıîemızae) Arkast Sa. 3, Sü. 4 te tşbirliği Teskilâü da) henüz kuruSovyet kontrol komisyonu ile tebugün Kırklareli Ağır Ceza mahluş devirlerinî yaşıyorlar. Bunlar tnasta olan çevrslere atfen vermek kemesinde devam edilmiştir. modern devlet bünyelerinde görtedir. Saat 9,30 a doğnı sanık, mahkedüğümüz hukukî • siyasî birer Bu mevzuda başka kaynaklardan me salonuna ahndı. Duruşmaya baş urviyet halini alamamışlardır. Faahiç bir haber almamamıştır. landığı zaman salonda oldukça kaliyetleri daha ziyade milletlerarası Büyük ve unutulmaz bir şaheser, fakat aynı Aynı gazete bu komploya yük Jabalık dinleyici bulunuyordu. Bun birer konferans olmaktan öteye sek mevkilerde bulunan 200 şahşi lar arasmda sanık Ali Ertekinin ezamanda herkesin hoşlanacağı heyecanlı bir geçemiyor. Her hükumet orada yetin adlarının karışmış olduğunu şi Mediha Ertekinle 9 yaşlarında kendi millî menfaatlerini korumak Uâve etmektedir. kızı ve akrabalanndan daha birkaç resimli roman endisesile hareket ediyor, delegeGazete bu komplonun meydana bayanın yer aldığı görülüyordu. lerine o yolda talimat verivor. Böyçıkarılması neticesinde Rusları» Duruşrnaya, maktul Sabahaddin le olunca da, toplantılar. ister istebaltalayıcı ve casuslara karşı ölüm Alinin eşi Aliye Alinin Ankara Amez Mîlletler Cemiyeti devrinin cezasını yeniden kanunlaştıracak ğır Ceza mahkemesince istinabe Mussolini 25 haziran 1943 te larıru belirtmektedir. kısır tartısmalarını andırıyor. yolile alınmış olan ifade raptınm İtalyan Kralı tarafından tevkıf Gene aynı gazeteye göre bu kom okunmasile başlandı. Bu şartlar altında. üye hüku edilmiş ve bir müddet sarayda plonun gayesi, merkezi Leningrad Aliye Ali ifadesinde; hâdiseye metlerin hepsi yannki Avrupa bir mahpus tutulduktan sonra Ponza Arkası Sa. 3. Sü. 2 de takaddüm eden günlerde Sabahadliğine inansalar bile şimdilik başadasına, daha sonra Maddalena din Ali tarafından gönderilmış olan adasına gönderilmişti. Daha sonka tiırlü hareket edemiveceklerdir. ra Gran Sasso'ya nakledilmiş ve Nasıl etsinler ki. on altı devlet bir oradan Almanlar tarafından kur bahiste beraberce bir neticeye vatarılmışü. rabilmek için herhangi bir müeyHitler, Mussolini'yi kurtarayide şartından mahrumdurlar. Bun cak S.S. mensublarına, Duçe'nin lan temsil eden delegelerden bir hatıra defterlerini ve yanındaki kısmı, kendi hükumetleri adına bütün vesikaları da ele geçirmebazı fedakârlıklara kalkamazlar. Kahire 18 (A.P.) Mısırın ileri Hattâ hükumetlerinin rızasile de leri emrini vermişti. Hitler'in ;elen diplomatlan bugun, iktidara 200 bini aşan memurlar için olsa, bbyle bir hareket bugünkıi merakla okuduğu bu hatıralar, yeni gelen Vefd hukumeti için bir aynlan kredi miktan ancak mevzuata göre vatana ihanet sayı sonra, Almanyanın sukutu esdış siyaset programı çizrnek üze3 milyon lira nasmda nazi hukumetinin bir lacaktır. re gizli bir toplanü yapmışlardır. Oturuma başkanhk eden Dı$ îşleri çok vesikalarile beraıber yakılGörülüyor ki. akla yakın ve ceDevlet memurlan, bazı ihtiyaçBakanı Salâhaddin Bey, Mısırın kici olmakla beraber Avrupa Bir mak üzere iken tarihe merakh Ankara, Londra, Washington, Pa larını karşılamak için en çok uç liği fikri henüz olgun bir hale bir S.S. subayı tarafından alınıp is, YeniDelhi, Tahran, Moskova aylık veya ucret tutarları nisbetingelmekten uzaktır. Bunu günden saklanmışür. İLk defa olarak buve Birleşmiş Milletler nezdindeki de, iki senede ödemek şartile hügüne pişirip kıvamına getirmek gün İtalyada neşredilen bu mradiplomatik misyon şeflerile görüş kumetten borç para alabileceklereatilerinde bulunmuştur. için daha bir hayli çalışmak geredır. Ihtiyac içinde bulunan aylıklı him tarihî vesikayı siz de gazekiyor. Perroux ajarındaki bilginİyi haber alan kaynaklara göre, veya ücretli memurlardan bir çoğu Mussolini Kral sarayında mevkuf temizde okuyacaksınız. Mısırh hariciyecüer, şımdiki soğuk İstanbul Defterdarhğma muracalerin devamlı gayreti birlik fikrine harbde Batıya karşı «dostane bir atte bulunarak borc para taleb tnananlara kuvvetli bir destektir. tarafsızlık» siyaseti tetbüonı plân etmişlerdir. Defterdarlık bu mü Ücler arasmda toplantı Ankara 18 (Telefonla) Mediâ, bu sabah, Raif Karadenizin başkan lığında toplanarak Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin müzakeresina devam etti. Bütçenin heyeti umumiyesi üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan Osman Ocak, doğu illerinin kalkındırıldığı şu gunlerde, Millî Eğitim sahasında da bir hamle gerektiğini izahla, bilhassa türkçenin ogretilmesine dikkat edilmesini, icab edıyorsa buralar Arkası Sa. 3. Sü 6 dp. Peştedeki duruşmada bir itiraj daha! Nao Tse Tsung Moskovadan ayrıldı Paktstanın knracıısiı bir çadmıt altında ehedi uykusunu uyuyor Dün geceki güreşleri 5 3 Roma takımı kazandı ihtilâl teşebbttsü AyasoEyanın çökme tehlikesi NisaHr İtalyan takımı bu akşam, daha kuvvetli vaziyette olan Ânkara karması ile karşılaşacak f Letıingradda Ali Ertekinin dün yapılan duruşması Sanık, silâh çalnadığını ve buna ispat edeceğini söylüyor Mussoliıti ıtin hapishane hâtıralan G U m h uri yet Sütunlannda 9 Bugün Başladık Mısırm yeni dış siyaseti Memurlarm alabileceği borç para ÜC SÎLÂHS0R1AR AIexandra Dumas'nın NADİR NADİ Yarın Başlıyoruz Bugün 4 üncii sahifemize bakınız! Arkan Sa, 3. Sü. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog