Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYIN ERZÜRUMLU Şehrinin elektriğini bu fed durumdan kurtarmak istıyorsan yeni kurulan D*rneğimize uye ol. Tortum selâlesile Erzurumu Işıklandırma ve Kalkındırma Derneği Erzunun Meclis dün Maliye bütçesini kabıri etti Devlet borclan ve istikrazlar meselesi üzerinde de hararetli görüşneler oldu. Medis dün akşam Nillî Eğitim bütçesinin mözakeresine başladı J 2 8 (1CI Sflyi umhuriyet niCO KUftUCUSU.'YUNUSNADİ r 9 103 Telgraf ve mektub adresi: Cvunhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı Işlen: 24299, Matbaa: 24290 p V Haikfe Edib ADIVAR . 22 nci basımı yapılan ilk Türk romanı. Tanesi 350, cildli 450 kuruş. SİNEKLİ BAKKAL AHMED HÂLİD Kitabevi LUlTlclnGSI 1 8 OUD&t I 9 5 0 Tarihî ttirbeler Bunların açüması için bir tasarı hazırlandı Başta Yavuz ve Fatihin türbeleri olmak üzere iinlü kahramanlann türbeleri tasan kanunlaştıktan sonra açılacak Halkevlerine ayrılan 1 milyon 250 bin liralık tahsisat münakaşalara yol açtı Sovyetlerle yeniden konusulacak mı' hurchill bir kaç gün evvel soylediği bir seçim nutkunda dunya durununu izah ettiği sırada, Doğu ıle Bafı arasındaki muthis silâh yarışına da işaretle bu yoldaki üstıinlüğün Baü tarafında olduğunu anlatmış, bu fırsattan bilistifade Sovyel Rusya ile yeni bir anlaşma teBebbüsüne girişmek luzumunu belirtmiş, büyuk Üçlerin. tekrar goruşmeleri lâzım geldiğini sojlemişti. Bunun uzerine Ingiliz ricali de, Amerika Cumhur Baskanı da routalealanm bildirmişlerdi. Ankara, 17 (Telefonla) Bu sabah toplanan Mecl ste, butçe muzakereler ne devam olundu. Dış Işler. Bakanhğı butçesınm kabulunden sonra, Maliye Bakanhğı bütçesinin muzakeresınde, tumu uzennde soz alan bulunmadığından maddelere geçıldı Halkevlerıne 1 m l>on 250 bın lıra odenek ayıran maddede, Kemal Ozçoban, bu paranın daha başka yerlere harcandığından bahisle memleket ıhtıyaçlarma tahs sını ıstedı Komısyon sozcusu Muzaffer Akaluu odeneğm Halk Partısi tarafından kullanıldığı yolundakı ıddıalann Bütçe Konrsyonunda da ıleri sürülduğunu kaydederek, santımme kadar mahalhne sarfedıldığıni ılâve ettı. Hasan Dınçer bu odeneklerden Halk Partısımn faydalandığını gosteren mısaller vererek artık bu fasla bır son verılmesını ıstedı. Cevad Dursunoğlu, her Turkun ıstıfadesıne açık olan Halkevlenmn kultür ve sosyal saha Arkası Sa 4, Su. 4 te Ekonomi Genel Meclisi için tasarı Komisyonlardaıt geçen ba mtthim tasarı Nedis gündemine intikal etti Yalnız Ekonomi Komisyonu tasanyı noksan buldu ve tasvib etmeyip reddine karar verdi Ankara 17 (Telefonla) Ekonomi Genel Meclisi kurulroasına daır olan kanun tasansı, Tarım ve Tıcaret Komısyonlarmdan geçerek Ekonomi Komisyonuna havale «dılmiştd. Ekonomi Komisyonu da bu müKım tasan Ü2erindekı mutaleasını hazırladığından, mesçle Meclıa gündemine rnükal etmiştir. Tıcaret Komisyonu, tasarıya vereceğı şakilde, bu meclisi Bajbakanlığa bağh olmaktan çıkarmış, özel koşılıği ve muhtanyeti haız bir muessese halıne getirmıştir. Memleketın çe Arkası Sa. 4, Sü. 5 te J Birleşik Amerika dört Asya devletine yardım edecek Vaşîngton'da, Uzakdoğu bölgesine yakında askerî raalzeme akışınm başlaması fflümkündur, deniyor Ankara 17 (Telefonla) Tarihî anrtlardan olan turbelerin aıçılmas husufiunda Bakanlar Kuruluna salâhiyet veren kanun tasansı önümuzdeki günlerde Mecliste goruçulecektir. Bu turbelerden hangilerinin açüacağını Bakanlar Kunıl tayin edecektır. Başta Fatih ve Yavuz obnak uzere Mülî tarihe parlak sahıfeler kazandırmış iınlı kahramanların türbeleri tasarı ka üunlaştıktan sonra açılacaktır. Meseleye bııgun, Mıllî Eğitim butçesinde Nâzım Poroy tarafından da temas olunarak bu anıtlarm Turk mılletine açılmasının tervıyevî bakrmdan luzumu izah edılmişttr. Chnrchill teklifini yeniliyor Londra 17 (B B C.) Bu akşam radyoda yaptığı bır konuşmada «Uç buyukler» arasında yeni bır goruşme yapılması hususundakı tekhfıne bir kere daha tçmas eden Wmston Churchıll doğu üe bat; arasındaki uçurumun ancak bu Gelir Verjisi mükellefleri ve Maliye memurlan, verginm tatbikuva Arkası Sa. 3, Su. 7 de başlanacağı günlerde Danışma Bıirolarmda diplomatlara karşı tedbirler Bunların dotaşabilecekleri yollar, alışveriş edece.kleri mağazalar yeniden tahdid edildi Moskovadaki İngiltere Başbakanı Mr. Attlee. boy le bir teşebbusün daima gozonunde tutulduğunu soylemiş, Mr. Bevin, Sovyet Rusya ile anlasmanın son derece jriıç bir i? olduğunu. şayed Rovyetler dünya sılhunu kurtara j eak bir teşebbüs* girişibnecinl samimiyetle arzu ediyorlarsa her tarafın bunu iyi karşılamağa hanr olduğunu anlatmıştı. Bunlardan sonra soz soylijen Başİngiliz iş adamı Sanders bitik kan Truman ise. Sovyet Rusyaya bir Amerikan heyeti gondermek ihbir halde. giıç işitilen bir sesle timalini gozonunde tutmakla beitiraflarda bulundu raber, bunun sırası gelmediğîni, Mareşal Stalin'in istediği zaman Budapeşte 17 Ca a. R ) BırWashington'u riyaret edebileceğini, leşık Amerıka ile Ingıltere hesabıfakat kendisinin onunla gorüşntek na casusluk yapmaktan sanık AÜ7ere hiç bir yere gidemiyeceğini merıkan ış adanu Robert Vogeler bildirmiştir. ıle dığer alü kişimn muhakemesı bugun başlzımıştır. Bunlardan bın Dünya durumunun hiç de iyi ol Arkası Sa. 3. Su. 7 de madığı bu sırada bir anlaşma teşebbüsü ile nmhtemel felâketleri önlemeğe çalısmak her halde fena bir şey değildir. Fakat gene içinde bulunduğumuz gunlerde bir tarafın dolu dizgin taarruz halinde olduğu asikârdır. Sovyet Rusya Moskovaj a gitmekte olduğu sbjlenen Hindiçinili komünist komünist ÇinlC dostluk ve ittifak elebaşı Ho Chi Minh andlaşması yapmış ve umumiyetle huküm suren kanaate gore gizli bir Washington 17 (AJ5) Bırle landırmış olup, yakında Amerikaanlaşma ile da büyuk bir taarruz çık Amerika hukumetı komunız dan 4 Asya devleüne sılâh ve asnazariyesini izah plânı hazırlamıs bulunmaktadır. mın Uzakdoğudakı yayılışını dur kerî malzeme akışının oaşlaması İlim adamı ediyor, fakat ispat etmijor Şimdiki halde bu taarruzun hedeJR durmak ıçın gırıştığı gayTeti hız Arkast Sa. 3. Su. 2 de Hindiçiniden baslayarak butıin baPrıncetown 17 (A P ) Profesor tı güney Asyadır. Hattâ Moskova Eınstem'ın yeni nazarıyesi Princekonuşmaları sırasında Sinkiang town Unıversıtesı yayınları arasınmumessilleri de bulunduğu belirda neşredılmıştır. 14 sahıfehk bır tilmis olduğuna gore, bu ülkenin etüd olan bu yeni nazariye tamamıde Hindistan ve Pakistana karşı le formullerle doludur ve 30 senelık taarruz merkeri olarak kullanılaeabir emeğin mahsuludur. Nazariye ğına hükmolunmakta. boylece Çin izah edıîmekle beraber isbat edıldışında kalan Asya memleketlerinin memış bulunmaktadır. Einstein, önıunuzdeld günlerde bir çok tahelektro • manyetızm ve cazıbe kaAmerikan Elçisine karşı yapılan hhamlann rikler ve mücadelelerle karşılasnunlarını birleştirmek için kullanmalan ihtimali, vuzuhla göze çarpgeri ahnması bir kere daha istendi dığa matematığın <sarih olmadığını» maktadır. kabul etmektedir. As\anın ba tehlike karşismda Bu nazariye isbat edıldiği takdirWashington 17 (a.a > Birleşik si Donald Heath'e karşı yaptıiı suikolaylıkla b«ş eğeceğini sanmak, Amenka hükunseti dün akşam bir kasd ithamlarmdan vazgeçmesini de at«nun ne olduğu, atom enerbeyhudedir. Asyanın hür ve müsta kere daha Bulgar hükumetine mü taleb etmiştİT. jısınia Sereden geldıği anlaşünuş kil memleketleri. komuniz» tehli racaatle Sofyadaki Amerikan elçi Arkan Sa. 3, Sü. 4 te o kesine bütün kuvvetlerile karşı ko\atrak ve bu felâbeti savuşturmak için hiç bir gayreti esirgemiyeceklerdir. Şimdiki halde tehlikenin buyuk gorunmesine yardım eden en muhim âmil, Asyalı milletlerin henu7 kalkuunış olmalan ve lâyıkile hazırlanmış bulunmamalandır. Aradaki bir takım ihtilâflann ve somurgeci devletlerin Asyalı milletleri komunistliğe teslim etmek pahasına da olsa yakalarun bırakmak istememeleri yüriinden ortaya çıkan hâdiselerin de tehlikeyi daha büyiık gostermeğe yardım ettiği şuphe goturmez. Fakat unutnlmaması gereken bir nokta tehlikeyi buyuk postermenin bir hedefî, belki asıl hedefin Avrupa Batı cephesini de zajıf gostermek ve bn za'fı istismar etmek olduğudur. Peştede aeılan dava Gelir Vergisıne karşı hile yoluna sapanlar Hesab uzmanlan bu gibilere karşı tedbirleri izah ediyorlar alınacak Einstein nazariyesi açıklandı Amerika, Bulgaristana son ihtan da yaptı Fransada hızıllar tam bir hezimete uğradüar Atlantik Paktını baltalamağa çalışan komünistlerin grev emrını dinleyen işçiler bulunmadı Bon« 17 (R) Londrada bulunmakta olan İngilterenın Moskova Buyuk Elcı David Kelly Sovyet bafkentindeki diplomatlarm yeni tahdadlere boyun egmek mecburiyennde bırakıldıklarını açıklanuş V» bu hususta çu tafsılâtı vermiştir: «Son aylar zarfuıda Sovyet makamları tarafından alınan bazı tedbirler diplomatlarm takıb etmekte olduklan yolların adedini busbütün kısmıştır » Şehir dışına çıkılmadığı gıbi şimdi şehır içınde kullanılabılecek yollar da tahdıde uğramaktadır. Buyuk Elçinin soyledığıne gore, ciplomatlar ancak bır i n mağazaya Gelir vergisi kanununun tatbi I rası 720 lirayı açmamaktadır. İslet gırebilmekte ve başka yerlerden kına baslandığmdanberi hakıkatte I me sahıbı bizzat işinın başında ahs veriş yaoamaTraktadırlar. gelır vergisine tâbi olacak olan bulunduğu gıbi başka bır ışınden bazı perakende ticaret işletmeleri dolayı da gelır vergisıne tâbı denin mubayaat faturalarını sakla ğildır. Ya^ız yıllık mubayaat hacmadıklan gorulmektedır. Bunların minin 60 bin lirayı aşacağım iyıce mubayaat faturalarını muntazam bılmektedır. Bu mıktarı 60 bin lıbir şekilde toplayıp saklamaları ranın altına duçurd\xğu takdırde Şehir harb vapurlan saat 13 e kanunî bir mecburıyettir Fakat gelır vergisine tâbi obnryacaktır. kadar sefer yapamadılar perakendecilerın daha şimdiden geBu işletmenm sahıbı Istanbula Dun butun şehri kesif bir sis talir vergjsinden kurtulmak veya gelıyor, \e muhtelıf yerlerden ayn gelir vergısını daha az v«Tnek ıçın ve kuçük partiler halinde emtıa baka^ı kaplamıştı. Bu vuzden Seikı hılelı yol bulup tatbıkına baş satm alıyor. ayni zamanda aldığı hir Hattı vapurlan, sab?hın erken ladıkları gorulmüştur. faturaların bir kısmııu imha edı saatlermden ıtıbaren oğleden sonra saat 13 e kadar seferlerıru >aüamaBırinci şekle gore, meselâ taş yor. Böylece vıllık mubayaat hac mışlardır Koprüden, Kadıkoy ve ıada iş yapmakta olan ve manifa mini daraltıyor ve gelir vergısin Havdarpaşadan avrılmış olan vaura eşyasını perakende olarak sa den muaf oluyor. Mahyenin bunun purlar da vollanna devam edemian bir ticaret işletmesi, toplamak farkına varmasına da îmkân go yerek sısın açıîmasını beklemiflermecburiyetinde bulunduğu fatura ru 1 memektedir. dir. Saat 13 ten sonra sıs açılmış larm bir kısmını imha etmektedir. İkıncı şekilde preakende tca ve seferler başlayabılmıştır. • ticaret işletmesinin senelik ki« u Arkası Sa. 4. Sü. 6 da Bundan başka Boğazda isleyea vapurlar yenid n sisin başlaması Anıd Kabrin ikmalinden sonra üz'rine seferlerıni rotarla tamamic goı^nüşü bu şekli alacak layabilmişlerdır Aynca. sis vuzunden Bandırmadan saat 6 30 da gs'mesi beklenen Konya vapuru ancsk saat 12 den sonra hmana gireb'l1 miştir. Saat 10 da Ayvalıktan ge mesi icab eden Saadet vapuru sis yüzünden yoluna devam edemıysrek Ahırkapı onlerinde demırlemek zorunda kalmış ve lımana saat 14 30 da gelmişür Saat 7 de Karabıgadan gelmesi beklenen Seyyar vapuru açıkta beklemişür. Gelecek yıllar için taahhüdlere Saat 8,15 te Bandırmaya hareket girişmek üzere 24 milyon liralık Şehir Meclisi dun Burhan Fele su ile haslanarak merhameti celbe edecek olan Sus vapuru saat 11 e kanun tasansı Meclis ğin Baskanlığındatoplarmuştır.Di der bır hale konulup dılencılığe doğru hareket edebılmış fakat sıs gündemine alındı lenciliğm men'i için Belediye za seke^ldığınj soylemiş, bu gıbi kım bastırınea Ahırkapı önlerıne gelebrtasa talimatnamesine bir fıkra selerin de takibattan hali kalma bilmiş ve sis dağılmayınca gemıye Denizyollan Idaresınce genye donAnkara 17 (Telefonla) Anıd eklemnesi hakkındaki teklif okun masını istemiştır. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da mesı emredılmıştir. Kabir ınşası için 1944 te venlmiş muş Said Kesler bunu müeyyidesiz olan 10 milyon liralık gelecek yıl bulmus, kendi mahallesrnde evina geçici taahhüdlere girişmek den kapı dışan edılen bir çocuğun salâhıyetmi 24 milyon liraya ça bır baskası tarafından ayağı sıcak karan kanun tasansı gündeme alındı. Yıllık odeme mîktan 5 milyon lıradan tesbıt edılmekte, aynı Arkası Sa. 3, Sü. 8 de DUııkü Aıııt Kalıir inşası Dilendler şiddetle takîb olunacaklar Şehir Medisinde dün bonlara para verenlerin de tecziyesi istendi Durum bu mahiyette bulunduğuna gore bunun Üçler arasında yeni goru^nelerle hallolunacağnu sannıak bejhudedir. Bu durumu halledecek çare, Asyayı tehdid eden tehlikeleri akamete uğratmak, Avrupanın mukavemet imkânlaruu arttırmak, onun askeıi iktisadî ve siyasî kuvvetini mütemadiyen kalkındırmak, kuvvetlendirmek ve birleştirmektir. Çünkü Sovyet emperyaüzmine tehlikeli bir mahiyet veren, onu Atlantik kıyılanndan Pasifiğe kadar uzanan nufuz mıntakaları vucude getirmeğe uğraştıran âmil, Baö Avrupasının za'hndan başka bir şev değildir Ancak I bu za'fııı bertaraf edilmesi saye1 CUMHLRIYET 1 Arkan Su. 3, Sü, i t* 1 Yeni Meclis binası pencereleri için I mil DAVASI İhtiyarlar CUMHURİYET Gencler yon lira istiyorlar Yeni yapılmakta olan Büyük Mıllet Meclisi bınasınm pencerı çerçeve v e camları dün 700.000 liraya munakasaya çıkarılmışsa da, müteahhıdler ıstenılen evsaf ta pencerelerın 1 milyon lıray, yapılabıleceğıru ılerı surerek mu nakasaya gırmemışlerd'r. Ya kmda bınanın parkelerının ıhalesı de eksıltmeye çıkarılacaktır, Suylendığıne gore, parkeler de 2 milyon hra uzerınden eksılt İtalyan komunisUeruun Romada hazuladıkları kansıklıklardan bir sahn» meye konulacaktır. İYazısı uçuncu sahıjemızde) Bir köpek yüzünden iki genc öldürüldü Adana 17 (Telefonla) Karşıyaka mahallesinde iki aile arasında bir muddet evvel bir kopek yuzunden jhülâf çıkmış, bu aılelerden Sırhbaşın oğlu Ali Sırlıbaş şehire geürken rakıbleri bulunan Sabunsoy aılesınm erkekleri tarafından Koprubaşmda çevrilerek bıçakla yaralanınak suretile oldürulmuştur. Kan davası şcklini alan bu ihülâf devem edegelmış, geçenlerde oezaevınden çıkan ve hâdisede ügili Arkan Sa, 4, Sü. 4 U ; • ; • ; • Hepsı onu yıllarca v« yıllaıc* evvel okudular Fakat tekrar okumak. o sısler içınde kalan guzel genclık gunlerini jenıden jaşamai ıstıyeceklerdlr Hiç bırı onu cktımadı Oıru '. yacaklar ve kendılenr.den e ; velkı bufun nesıller g.bı bu eskı : şaheserde jepyerı b r he>ecan ; kaynagı bulacakladır ', in yeni fefrikası SlLAHŞORl I Alexandre Dumâs'nm b u ölmez eserini bir füim seyreder gibi resimli roman halinde okuyacaksınız Yarın başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog