Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

YENİ ŞİİRLER 1950 YENİ HİKÂYELER 1950 Genc neslin hiç bir yerde çıkmamış en güzel hikâye ve şiirlerini bir arada tophyan bu kitablar zarif kapaklar içinde çıktı. Hazırlıyan Yaşar Nabi. Her kitab 1 lira. Birinde 14 hikâye, ötekinde 122 şiir vardır. VARLIK YAYINLARI Ankara Caddesi, 80/1, İstanbuV. 25 ncıyıl Sayı : 9168 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İ*leri: 24299, Matbaa : 24290 HAKİKl BEKTÂ5İ Fıkra ve AHMED Toplıyan: Ahmed HandYajaroğlu 250 nefis fıkra. Neclis yeni Seçim jç ve Ûış işleri bütçeleri dün Kanununu kabul ettiMecliste mözakere edildi Halkçılarla Demokratlar beyaz, Milletçiler Sadak, dünya karşısmdaki siyasetimize dair kırmızı oy verdiler, netice 10 a karşı 341 ile alındı Nüzakere tamamlandıktan sonra yalnız iki milletvekiline söz •erileceğinden kanundan yana Adnan Menderes, kanuna karşı da M. P. li bir milletvekili konuştular, nihayet Başbakan söz aldı Cuma 17 Şubat 1950 1 izahaf verdi. D. P. adına da Köprülü konuştu Dış Işleri Bakanınm nutkundan: «D. P. nin dış siyasette Cumhuriyet hükumetile, iktidar partisile beraber yürümesi, dışarıdaki düşmanlarımız için hüsran vesilesi olmaktadır» Ankara 16 (Telefonla) Meclis bugün akşama doğru yaptığı toplantıda İç İşleri bütçesinin müzakeresine devam etmiştir. Kemal Zeytinoğlu, İller Bankasına bağlı İl Su ŞJrkeünin sermayesinin ne kadarmın bankaya, ne kadarının da şahıslara aid olduğunu, bugüne kadar bartkaca kaç mil yon liralık su ve elektrik işinin yapıldığını, 948949 bilânçosuna gore, kâr yekununu sordu. Kürsüye gelen İç İşleri Bakanı» çimento borulanmn imali için ku Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Şimdilik ortada bir realite vardır A.P,) Cumhur Başkanı Truman, ki o da Sovyet Rusyanın Uzakdo bugün basm toplantısuıda verdiği ğuda komünist Çini kendisine bağ demeçte Rusyaya hususî bir barış layarak demokrasilere ve bilhassa heyeti göndermek ihtimalini hâlâ Amerikaya karşı bir cephe kurmuş özönünde tuttuğunu belirtzniş, olmasından ibarettir. Bu netice müteveffa Roosevelfin yanlış siyasetinin harbden sonra da bir müddet devamından doğmuştor. Amerika, milliyetçi Çini kâfi derecede desteklememiştir. Sovyet Rusyanın komünist Çine her yardımı yaptığı ve bu yardımlar sayesinde Çin komünistleri, Mareşal ÇanKayŞek ordulannı mağlubiyete uğratmağa Ankara 16 (Telefonla) Macabaşladıklan sırada milliyetçi Çine ristan elçiliği memurlanndan Bayardım hususunda Amerikada üGertrud Riedinger bugün hüku kir ihtilâfı başgöstermiştL Ameri metimize iltica etmiştir. Bayan kan Hariciyesi ile ordusu, Çine Gertrud 17 senelik kıdemli bir hari yardımm faydasız olduğu fratıaatirıdeydiler. Deniz ve hava kuvvetleri yüksck malf«Tnlari jse yardımın t*evanuna taraftar bulunuyorlardı. Nihayet Hariciye ve ordn makamlannuı fikri galebe etmiş ve sJareşal ÇanKayŞek yardımsız bırakılmıştır. Komünist Çin de Milliyetçi Çini mağlub ederek Formoza adasına sığınmağa mecbur etmiştir. Böylece koca Çin ülkesi komünist tahakkümü altına girmiş ve Sovyet Rusyanın kucağına ablmıştır. Komünist Çin başkanile Dış İşleri Bakanının epey zamandanberi Moskovada bulunmalan neticesinde böyle bir andlaşma yapılacsğı anlaşılrjiDr ve Amerika da, buna karşı bazı tedbirler alıyordu. Bu tedbirler arasında komünistliğin diğer Asya memleketlerine, bilhassa güney batı Asyaya yayıimasını önlemek en başta gelmektedir. Başta Amerika olmak üzere demokrat devletler, Sovyet Rusyanın müttefiki komünist Çine ve aynı zamanda güney batı Asya devletlerine karşı müşterek ve azimkiîr bir siyaset takib ettikleri takdirde, komunizmin yayılmasını önleyebüirler. Nitekim eski Siyam ve yeni Ankara 16 (Telefonla) Bugün Mecliste seçim kanunu, ikinci müzakeresi yapılarak kas bul edildi. Komisyonca ileri süovyet Rusya, kendi yarülen tekliflerle baza maddelere ratıp kendi yetiştirdiği bazı hükümler ve fıkralar ilâve ve büvüttüğü komünist edildi. Bu hükümler ve fıkraÇin ile 30 yıllık bir dostluk ve it ların ilâvesinde Demokratlarla tifak andlaşması imzaladı. Bu and Halk Partili milletvekilleri aralaşma, sözde, Japon emperyalizmi sında komisyonda mutabakat hanin yeniden canlanmasını önlemek üzere yapılmıştır. Japonya veya müttefiklerinden gelecek bir tecavüz karşısrada, Sovyet Rusya ile komünist Çin, birbirlerine elîerinde mevcud bütün imkânlardan faydalanarak askeri yardım da dahil olmak üzere derhal her türlü yardımda bulunacaklardır. Böylece Sovyetler Birliği ve komünist Çin, yalnız Japonyaya karşı değil, onun müttefiklerine karşı da, askeri bir ittifak akdetmiş oluyor lar. Bugün Japonyanın müttefikleri yoktur; fakat yarın olabilir. Bu miittefiklerin de, Uzakdoğuda Asyadaki devletler olabileceğini kestirmek güç bir şey değildir. Amerika, İngiltere ve Fransa ile Udakdoğu ve Asyaria komünist leyhtan olan bütün eski ve yeni devletler. Andlaşraanın 30 yıllık olmasının hiç bir ehemmiyeti yoktur. Mütecaviz devletler arasındaki ıttifakların ömürleri umumiyetle kısa olur. Bazı ittifaklar da vardır ki resmen hâlâ yürürlükte olduklan halde iki taraf birbirine diş biler ve aralarında kızgın harb değilse de, soğuk harb bütün şiddetile devam eder. Meselâ Almanya ile İtalya arasındaki ittifak 1943 te İtalyanın teslim olması ve Müttefikler cephesine geçmesile yok olmuş, dostluk düşmanlığa inkılâb etmiştir. Gene Almanya ile Sovyet Rusya arasında, 1939 ağustosunda imzalanan dostluk ve ademi tecavüz paktı da, 1941 haziranında kanlı bir boğuşma ile tarihe karışmıştır. Almanyamn Sovyet Rusyaya hücumu üzerine İngiltere ile ^>vyet Rusya arasında imzalanaa 20 yıllık ittifak muahedesi de, resmen ilga edilmediği halde, bugün kızıl çarlıkla demokrat İngilterenin dost olduklanna bin şahid getirseniz, gene kimse inanmaz. Stalin'le Tito arasındaki son vaziyet de, böyle zoraki dostluklarm ne kadar çürük olduğunu ispata yeter. Washington 16 (AA. B.B.C. UzakDoğudaki kızıl ittifak Son daldkalarda kanuna basın için yeni bir ceza koyan tepeden inme bir madde de ilâve edildi sıl olduğu anlaşılıyordu. Bu arada oy vermiyecek seçmenlere dair 9 uncu maddenin 2 numarasında «subaylar» kelimesinin yanma «gedikli subaylar» ibaresi eklendi. 16 ncı maddeye de Nuri Özsan ve Said Köksal tarafmdan müştereken verilmiş olduğu anlaşılan bir değiştirge ile Arkası Sa. 4, Sü. lde Dünkü Neclisten intıbalar Ankara 36 (Telefonla) Sonu gelen bu devrede, bir kanunun lehinde nutujc vermek, bir Demokrat milletvekiline bugün ilk defa nasib oldu. Seçim tasarısınm, ikinci müzakeresi tamamlandıktan sonra, Başkan oy toplamadan önce, ancak iki milletvekilinin konuşabileceğini bildirdi. İçtüzüğe göre bir yana, bir de karşıya söz verilebilir. Yana, yani, kanundan yana çıkacak olana!. D. P. adına Adnan Menderes sözü bu tarafından tstemişti, Millet Partisi adına Hasan Dincer de, bu kanuna karşı gelen taraftan.. Alışılmamış olduğundan manzara hayli merak ve heyecan uyandırdı. İki muhalif parti az sonra kanunlasacak hükümlere dair görüşlerini belirtecekti. Ya Halk Partisi adına niçin konuşulmasın? Başkan bu fikri ortaya atanlara tüzükteki sarahati tekrarladı: «Bir yana, bir ltarşiya1.»* Bar» miöttv*killeri: «Ortaya yok mu?» diye lfttife yollu bağırdı'ar. Feridun Fikri Düşünsel işin ortasıru bulmakta gecikmedi: «Oylamadan sonra Başbakana söz vereceğim.» dedi. 3u haber beklenmiyor değildi. Her kanuna yapılmıyan bu hususî töreni, Günaltaysız kutlamağa pek az gonül razı olabilir; böyle bir kanunu daha sandalyesine oturduğu gün vadetmişti. Bu neticenin önemi iki Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Washington'un Moskova'ya mukabelesi Kafilemizi götüren gemi Karasi nhtunına yanaşırken ellerinde Türk bulunan genclerimiz ve nhtımm hali Pakistan bayraklan JCaraşi Zindabâd Türkiye,, avâzeleri ile inliyor Talebe kafilemizin ve Yaşar Doğunun Pakistanı ziyaretleri Türkiye Pakistan dostluguıtun çok heyecanlı bir şekilde tezahürüne vesile oldn a Amerika, Kızıl Çin de dahil her Asya devletine yardım edecek Bangkok 16 (a.a.) Birleşik A» merika, Kızıl Çin de dahil olmak tfeere yardım istiyen her Asya dev"etine, yardım» hazır olduğunu bildirmckle, son günlerde jmzalanan Sovyet Çin andlaşmasına mukabele etmiştir. Bu münasebetle yayınlanan tebliğ, dostça yardım istiyen Asya devletlerine yapılacak yardımlarm Bangkok konferansmda teferruatigörüşüldügünü bildirmektedir. Müşahidlerin fikirlerine göre, Mao Tse Tsung'a, Moskovadan elde ettiğinden daha fazlasını Birleşik Amerikadan ejde edebileceğinj Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Truman Üçler Toplantısı fikrini soğuk karşıladı Amerika Cumharbaşkam, Stalin'le görüşmek zamanı geldiğini, şimdiki halde, zannetraediğini söylüyor Birleşik Amerikanm atom silâhlarının kontrolu ile alâkah milleüerarası müzakerelere kapılaruu daima açık tuttuğunu söylemiştir. Mr. Truman, Churchill'in, yeni Arkası Sa. 3, Sü. 2 de «Dostluğumuz ezelî ve ebedîdir» Pakistan Başkanı kabul ettiği Tiirk genclerine bu sözleri söyledi Karaşi 16 (Hususî surette giden arkadaşımız Faruk Fenik telsizle bildirıyor) Doçent Danyal Bedizin başkanlığındaki Universıte talebe grupumuz ve millî güresçinuz Yaşar Doğu bugün Pakistan Başkanı Nazimi'ddin ve Başbakan Liyakat tarafından kabul edibnişlerdir. Başkan, heyete «hoş geldiniz> dedikten sonra, sözlerine şöyle devam etmiştir: « Bu geliş ;ki memleketi birbirine daha ziyade yaklaştırdı. Burada kendi evinizdesiniz. Dostluğumuz ezelidir, ebedî olacakür.> Başkanı takiben bir konuşma yapan Uyakat de Türkiyeyi ve Türk gencliğini överek, «dost ve kardeş milletin gencliğini aramızda görmekle bahtiyarız» dedi. (Sureti mahsusada giden arkadaşımız Faruk Fenik yaztyor) İngiliz basını ve Türkiye Yeni İngiliz bas;n ataşesi, bir çok dergide memleketimize dair bol yazı çıktığmı söylüyor Geçen ayın sonlarına doğru İngiliz sefarethanesinde verilen Vir kokteyl partide orta boylu, zayı^a ve kızıl renkte top sakallı bir İngiliz, misafirleri kapıda karşılıyor ve gelenlere, tanıştınldığı zaman, güzel, hattâ ağdalı bir türkçe ıla hitab ediyordu. Bu, daha ilk anca sempatimizi kazanan ve nazarı dıkkatimizi çeken zatın yeni İngiliz! Arkası Sa. 4, Su. 5 te Bir ördek yüzünden iki kişi öldö iki kişi de aynca yaralandı Bir Macar diplomatı daha bize iltica etti ciye memurudur. Daha evvelce Ma caristanın Berlin ve Prag elçiliklerinde bulunmuştur. Bayanm ilticasile son üç ay zarfında hürri Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Karaşi nhümmda kendisine hediye edile n çiçekten kolyesile Yaşar Doğu ve güreşeceği Pakistan sarapiyonu Karaşi 14 Şimdi Karaşi'deyiz! Talihin bizden ayırdığı bu karDost Pakistamn payitahtı iki gün deşlerimizin bize koşuşlarıni gördür bir bayram sevinci içinde çal dükçe insan gayrühtiyarî heyecaakanıyor. Türk Üniversite talebe lamyordu. lerile, dünya güreş şampiyonumuz Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Yaşar Doğunun Pakistana gelişleri büyük tezahürlere vesile oldu. Bizd karşılamaya kalabalık bir halk kütlesi gelmişti. «Zindâbâd Türkiye!>, «Zindâbâd Pakistan!» avâzeleri bütün rıhtımı inletiyordu. Türk talebeleri ayyıldızlı bayrağımızla, Pakistan bayrağı taşryor ve kalabalıktan geçmeğe imTrâTi bulamıyorlardı. Her taraf polis kordonu altına alnunıştı. 45 kisilik heyete 50 kişilik bir karşılama ekipi tahsis edilmişti. Bavullar elden ele taşınıyor, herkes hizmet etmekten zevk duyuyordu. Rıhtıma bir çok da Türkistanlı gelmişti. Gayet güzel türkçe konuşuyor, «hoş geldiniz! Biz de Türküz, brrakın size hizmet edelim» diye rica ediyorlardı. İzmit 16 (Hususî) Adapazaruun Sardıtan köyünde ördek avı yüzünden, iki kişinin ölümü ile neticelenen kanlı bir cinayet işIenmiştir. Bu köyden Şaban Güner, Kasıra Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Anharadaki bohs mactarmu İtalyan tabtmt kaxandt İtalyan gürescileri dün geldiler Ankara 16 (a.a.) Bu akşam Büyük Sinemada saat 21 de kalabalık bir seyirci kütlesi önünde İtalyan boksörlerile Ankaralı bok sörler arasında yapılan maçların neticeleri aşağıdadır: 51 kilo: Doğan Karaca (G.B.) Devitt'e sayı ile yenilmiştir. 54 kilo: Sadi Ertaş (A.G.) Ban dinelli ile berabere kalmıştır. 58 kilo: Necdet Aydeniz (G.B.)Giordanella ile berabere kalmıştır. 62 kilo: Mustafa İnci (G.B.) Larusso'ya ittifakla galib gelmıştir. 67 kilo: Saim Saygüı (D.S.) r Yeni Tefrikamız ÜÇ SÎLÂHŞORLAR Veretnle mücadele Bu yıl yurdun bir çok yerlerinde dispanser ve hastaneler açılacak Verem mücadelesi memleketin her tarafında önemle devam etmek tedir. 1949 yılında, Edirnede 30, Konyada 30, Antakyada 20, Sıvasta 50, Bursada 20 yataklı verem paviyonlarile Eskişehirde 260, Trab zonda 60 yataklı verem hastaneleri açılmıştır. Ale*andre Dumas'nın bu unuturıjlz şaheserini bir film seyreder gibi resimli roman halinde okuyacaksınız. ABİDİN DAVEE .• Arkası Sa. 3, Sü. 5 te .Dün gelen İtalyan süreç takımı hava meydanuuU Arkası Sa. 4. Sü. 7 de J Pazar Günü Başlıyornz Arkan Sa. 3. Sfi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog