Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Meşhur EI tşi v» Model Mecmuasının 349 uncu fevkalâde sayısı Çıktı. 320 KURUŞ umhu KURUCUSUrYUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : 24290 MAHMUD MAKAL Orta Auadolu köyüı^fSfif yazısı lçinde çırılçıplak gösterene bu kitab ideaüst bir köy öğretmeninin «flrfnîiî. Şimdiye kadar bu kuvvette birfeU*bokumadığınıa herkesle birlikte riz de itisaf edeceksiniz. Nefis bir cild. YlArai.* BİZİM KÖY VARUK YAYINÜNRI Ankara Caddesi, 80/1, tstgriöKİ, Ferşembe 16 Şubat 1950 Evvelâ M. P. ile C. H. P. milletvekilleri, sonra da C. H. P. nîn Churchill'in, Doğu ile Batı arasında kendi milletvekilleri arasında çok şiddetli söz düelloları oldu bir köprü kurulması hakkındaki Muzakereler, bühassa akşama doğru teessür verici sahneler arasında geçti, ağza alınmıyacak | teklİf İlte A t t l e e VC BeVİn'İll CCVablatt sözlerle sâslenen tartışmanııı Savunma bütçesine tesadüfü ayrı bir üzüntö kaynağı teşkil etti Ankara 15 (Telefonla) Mecus bu sabah Raif Karadenizin başkanlığında toplanarak 1950 devlet bütçesinin müzakeresine devam etti. Oturum açıhnca Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan General İzzeddin Çahşlar: «Bugun ordumuz her devrin fevkinde bir ordudur» dedi. Bugunku talim ür bir basın nizamuu ve terbiyenin gayet iyi olduğunu, mı tercih edersiniz, yokMillî Savunma ödeneklerinin aysa serbest seçimleri mi? nen muhafazasını, hattâ biraz daha Daha açık bir deyimle basını hiir Ankara 15 (Telefonla) Büyük ilâveler yapılmasını, henüz resmî olmıyan bir memlekette seçimler Millet Meclisinde bugünkü müzaharb tarihimizın neşredilmediğini, göyle dürüst yapılmış, hiikumet kereler, hele akşama doğru teessür buna aid arşivlerin dolablarda kalböyle iyi kurulmuş, ne değeri varverici sahneler arasında cereyan dığını, Türk Tarih Kurumile anlaşıp dır. Yazan istediğini yazamaz, oetti. Ağza alınmıyacak sözlerle süsbasünlmasınm yerinde olacağını kuyan okuduğuna inanmazsa bir lenen tartışmalann, Millî Savunsoyledi. Bu arada, Türk Askeri Mümemlekette halk idaresinden nasıl ma bütçesine tesadüfü ayrı bir zesi nuvesinin atılmasını, bilhassöz açılabiliı? üzüntü kaynağtdır. Aldoğanın bazı sa büyuk şehirlerde askerî taşıtların Bütçe konuşmalan sırasında A pek fazla gelip gittiklerini, akaryakıt mütaleaları, son günlerde Meclise dalet Bakanı sayın Sirmen'in basm tasarrufu için bunun bir kayda bağ yerleşmiş görülen, ağır ve sakin kanunu projesine dair söyledikleri lanmasuıı istedi. havayı birdenbire yerinden oynatü. ni okurken, elimde olmıyarak yüDaha önce Köninin ordunun da General Asım Gündüz de, kadro rcğimi bir üziintü kapladı. Aylarseçimlerde oy kullanmaa isteğinMecliste dünkü hâdiselerin iieri g«len simaları danberi gazeteleri nisbeten rahata imkânjarıru sağlayacak yeni askerî den doğan hoşnudsuzluk, (havanın Raif Karadeniz Sadık Aldoğan Atıf İnan kavuşturacak yeni bir basm niza barem kanununun biran evvel çı Arkast Sa. 3, Sü. 4 te karılmasını rica etti ve «Siyasetin mını biz bekleyeduralım, bu iş meğer hâlâ bırakıldığı yerde duruyor daima dışında kalmış olan kahraman General Sadık Aldoğan tenkidlerde olmadıkça «hakimiyet milletindir) tnuş. Başbakanın kesin vaidlerine ordumuza 1950 yıhrun hayırlı olma bulunanarak ezcümle şunları söyle sözü lâftan ibaret kalır. Bu mevzudi: «Millî Savunma Bakanhğının u da, ne bu Bakanlar, ne de geçmiş ra<jmen, öylc anlaşılıyor ki, umusını dilerim.> dedi. mumî bir teşkilât kanunu yoktur. Halk Partisi hükumetleri mesuliyetAldoğanın konuşması mî seçünlere şimdiki kanunJa gidi Arkası Sa. 4, Sü. 5 te Bundan sonra kürsüye gelen Meclisten geçmiş böyle bir kanun lecektir. Yani türkçesi. bu sefer de istim arkadan gelecek! İstim arkadan gelince de. dostlar ahşverişte görsün, biz yerimizde sayacağız demektir. Okuyjıculann çoğu, hartâ hazı gazeteci arka8«fUır «jStototüVtekr basın kanununun ne derece hürri>et kısıcı hükumler taşıdığım pek bilmezler. İşte canun her istediğinizî yazıyorsunuz ya. daha ne istersiniz? Diyenlere arada bir rastlıyoruz. Ovsa ki madalyanın tersi başkadır. Bueiin memleketimizde gazete sshihi olmak. yazı işleri müdürlüğü etmek, bir nevi maceraya körü körüne atılmaktan farksızdır. Ummadığınız yerlerden, umttiadığımz anlarda hakkmızda öyle davalar açıIır ki, tekbaşımza bunları takib etnaeğe imkân bulamazsınız. Azılı fcatiller, vahııd da profesyonel doBugun Türk Hava Kurumunun landırırılar gibi yarı ömrünüz e millî havacılığımızın 25 inci yılmahkeme koridorlarında sıra bekdonumüdür. Bu 25 yıl zarfında ellemekle çeçer. Meclisin de, hükude edilen verim memleket havacımetin de beğpnmediği ve değiştilığırun temelini sağlam bir şekilde rilmesine mutlaka lüzum gördüğü atmağa yaramıştır. Bu suretle kaEdirne şilepinin kaptan, zabitan ve mürettebatı dün Tahldk Heyetinin önünde bugünkü basın mevzuatına dört nadlı nesli kuracak «üstün adamelle sarılmış bazı savcılanmız da vardır. Abdülhamidin zaptiye çavuşlarına rahmct okutan bu baylar yazılarımızı pertavsızla inceler, gazete sahifelerindeki hâlü tavrımızı kılı kırk vararcasına (yüriirlükteki kanun zaviyesinden) gözden jecirirler. İşlerine yaraya«ak bir nokta buldular mı. yandmız demektir. Artık size gönül rahatlığile vazife görmek imkânı yoktur. Onların nazarında siz Tannnın yainız suç işlemek maksadile yarattığı bir şeytan. bir sovtarı. bir muzır adamsmızdır. Bu zihniveti taşı.van savcılar ise her rastladıkları verde sizi enneyi bir vazife biI Mecttste çok gürültülü ve «Sovyeller anlaşmak hâdiseli içtima istiyorlarsa hazırız..» Istiııısiz seçim r* J Dünkü Meclisten intıbalar Lonara 15 (B.B.C.) Mr. Churchill dün Edinbourgh'da söylediği nutukta doğu ve batının birbirınden nefret ederek ayrılmış olduklarını, bunların arasında bir köprü kurulması için yeni komışmalar ya pilmasını temenni etmiştir. Mr. Churchill «Amerikanın atom sahasındaki üstünlüğü barışın en Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Ziraat Bankası tahvilleri Dün banka merkezlerinden 8 milyon liralık tahvil abndı Ankara 15 (Telefonla) Ziraat Bankası Umum müdürü Hâmid Pekcanın verdiği malumata nazaran, Bankanm çıkardığı 10 milyon iralık tahviller büyük rağbet görMr. Churchill Woodford'da seçim nutoklanndan birini söylerken müştür. Bugün öğleye kadar haber alınan 24 merktzde 8 milyon irahk tahvilin satılmış olduğu öğrenilmiştir. Şehrimizde İstanbul piyasasından ve halkın cebinden dün birdenbire 2.800.000 tifa çekilerek Ziraat Bankasının kasalanna girmiştir. Ziraat Bankain çıkardığı 10 milyon liralık tahvilâttan İstanbulun hissesina ayrüan bu miktar tahvilât derhal ıbnıt v« böylece Bankamn Galıve Bahçekapı şubelerinde hiç tahvil kalmamışür. Yüzde 7 faizli olan bu tahvilitıa süratle tükenmesi, halkın, daha doğrusu işini bilenlerle ticarî zihniyet Eahiblerinin bu eski Banka Moskova 15 (A.P. ve a.a.) Sov ' mütemmun malumat verilmektedir işletmesine karşı gösterdikleri rağyet Rıısya~ile komür.ist Çin arasın J Muahede uç kısımdan müteşek beti açıkça anlatmaktadır. da imzalanan otuz yıllık ittüak ve kildir: dostluk muahedesi hakkında şu I Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Çin Rus anlaşmasının bütün dünyadaki akisleri Âmerika Dış İşleri Bakanı, anlaşmadaki en mühin maddelerin gizli tutulduğuna inandığını söylüyor Türk Hava Kurumu 25 yaşında Valinîn sarhoşlara dair "Edirne,, şilepiıtin mttrettebatı gcldi Süvari, geminin neden ve nasıl battığını anlatarak: Ben icab eden ve vazifem olan her şeyi yaptım» diyor « Manş denizindeki Guernesey aCok sükür. bugün basm hürriye dasının sahillerinde seyir esnasıntini resmen inkâr etmejre artık Kİm da kayalara çarpmak suretile batse cesaret edemiyor. Bu hürriyeti mış olan 4500 hamule tonluk «Emümkün olduğu kadar frenlemek dime> şilepinin zabitan ve müretveva kısmak icin bir müddettir ;ebatı dün sabah saat 9 da Adana tutturulan parola şudur: $ahsî şeapurile şehrimize geldiler. «Adarefler masun kalmak şartile gazea» yanaşırken rıhtımı kazazedelete'er herşeyi yazsın! in aile efradıle merakhiar ve gaİvi ama şahsî şerefin smırı ve :eteciler doldurmuştu. Ö7ii nedir? Bnrası düşünühnüyor. Gemiye ilk girenler gazeteciler Bir zavallı adam hırsız diye yajldu. ! k» anmış. elinde kelepce ile resmiHâdise esnasmda vardiyada buni çazete'ere basıvoruz; kimsenin bir sey dediği vok. Sanık muha ınan «Edirne» nin süvarisi Sabri keme sonunda beraet de etse hakkını arayamıyor (nasıl arasın. fakire kim yol gösterecek?). Fakat memleket kaygusu ile meselâ bir umum müdür, bir vali, bir belediye reisi. bir bakan. bir seçim kurulu ba$kam hakkında haklı da olsaiki satır imalı hir tenkidde bulunîhtiyarlar onu okurken genclik günlerini tekrar ya$ıyacaklar, gencler ise onda mayagöresiniz. Sayın adamın 5 1 fini incittiniz. havsiyetini iki pakendilerinden evvelki nesiller gibi yepyeni bir heyecan kaynağı bulacaklardır. ralık ettiniz iddiasile sorguya çeki lecek ve bir daha bövle işlere bur nunuzu sokmağa tövbe edinceyı kadar manen ve maddeten didikleneceksinizdir. Şahsî şeref elbette her yerde mukaddestir. Bununla beraber halk idarelerinde milü menfaat şahsî şereften daha mukaddestir. Umumî hizmet gören bir vatandaşın yapYAZAN: tıklaruu kontrol etmek, hattâ ge rekirse hususî hayatına kadar gö: gezdirmek dcmokr.ıt mfmleketler de gazetelerin vazifesidir. Bu arada hatalar işlenebiür. kasden yalan haberler de uydurulabilir. Batı mevzuatı suç olarak valnız bu so Adalet Bakanlığından aşağıdaki tavzih mektubunu aldık: «Gazetenizde (Sahte hâiim) başGökay, Mecliste sorulan bir sual münasebetile diyor ki: lığı altında intişar eden yazı o«Vatandaş huzurunu sarhoş veya ayı.k ihlâl edenlere kundu. karşı giriştiğimiz takib at asla eksiltilmiyecektir» Bu yazıda; sahte diploma tanzimi suretile iki sene hâkimlik edeBüyük Mille: Meclisinde Adliye takibatta bulunmak ve aynı zamaa rek biri idam olmak üzere 70 kabütçesi müzakere edilirken Sinob da marazî sarhoşluğa müptelâ olup rar verdiği gösterilen Çanakkala milletveiili Enver Gök, Adliye Ba olmadığmı anlamak için, bu gibi u eski Yargıç adayı İbrahim Kaya kanından istizahta bulunarak, İs Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Arkası Sa. 3. Sü. 6 da tanbul Valisinin sarhoşlan Bakırköy Akliye hastanesine sevkederek ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR iğne yaptırdığının doğru olup olmadığını sormuş, Adliye Bakanı da bu hususu tahkik edeceğini söylemişti. Dün bir muharririmiz bu hususu Vali ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Gökaydan sormuş ve şu cevabı almıştır: • Büyük Millet Meclisinde ne şekilde bir müzakere cereyan ettiCeren vakayı jöyle anlatmağa başğini şu dakikada bilmiyorum. Yalladı: nız size şu kadarını söyliyeyim ki, < Manş denizinin bu tehlikeli sarhoşlar hakkmda Valiliğe başlanuntakasında seyrederken geminin Vaktile Avrupaya satılmış olan kıymetli Türk eserlerini kaptan köprüsünde ben, üçüncü T.H.K. nun 25 inci yılı müna dığım gündenberi tatbik ettiğim toplayan Salâhaddin Refik Sırmak, bunlan yurda tekrar kanunî takibatta, elde mevcud mev kaptan jsmet Arabacıoğlu ve dörsebetile basılan pullardan biri kazandınrken çektiği zorluklan anlaüyor zuata nmgayir hiç bir şey yoktur. düncü kaptan Şeref Kolca buluların» kısa bir zanaanda yetiştiril Bilindiği üzere sarhoş olarafc sarnuyorduk. Gemi hafif yolla seyrekıntılık yapmak bir suçtur. Bu su « Her mesleğin kendine gör© yegâne mektebi yainız ve yalnıa mesi sağlanmıştır. diyordu. Havada bir sis tabakası çu işleyenin aklı başında olup ol bir mektebi veyahud da hiç olmaz kendi zevkinizdir. Hakikaten dekovardı. Deniz ise dalgalıydı. Ayrıca, Bugün kutlanan 25 inci yıl memanormal bir de akmü mevcuddu. Bankok (Siyam merkezi) 15, (B.leket havacılığının yarınına tam madığını anlamak ve ona göre adlî ^a bir ustası vardır. Amma öyle rasyon belki memleketimizde hebir meslek düşününüz ki bunun Arkası Sa. 2. Sü 5 de Kayalara çarpmamız saat geceyan B. C. ve A.P.) Amerikanın U bir güven vermektedir. smdan sonra 1,55 te oldu. Ancak zakşark ve guney batı Asya ile a Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3. Sü. 2 de yeni demeci Sahte diploma taşıyan hâkim stajyeri Asyada komünizme karşı tedbir Bize mahsııs bir garibe: Tarihî eserlerden gümrük resmi alıyoruz! ""s. Uıtutulmaz Şaheser ÜÇ 4 Ş JlAHŞÖRlAR. Bir yumrukta adam öldüren seyyar setıcı Küçük^azarda Leblebi sokağında oturan Arif admda bir seyjı/r sabcı evvelki gün Unkapanı caddesinden geçerken Yaşar isminde bir genc, kendisile alay etmiştir. Bu alaydan hiddetlenen Arif, Yaşann üzerine yürümüş, bu arada delikanlıya müthiş bir yumruk savurmuştur. Yaşarın çenesine gelen yumruk neticesinde biçare delikanlı yere yuvarlanmış, az sonra ölmüştür. Adliyeye sevkolunan Arif sorgusunu mjteakıb tevkif edilmjştir. , NADİR NADİ wm Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Yeni tefrikamızı lıpkı bir sinema seyreder gibi resimli roman halinde okuyacaksımz! Trabzon Karaköse yolu açıldı Erzurum, 15 (a.a.) Trabzon Karaköse yolu, bugünden itıbaren motörlü taçıt vasıtalarına açıLmıştır. Salâhaddin Befik Sınnalı ve muharririmiz taribi de«eri olan bir kohuk önünd«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog