Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHITRIYET IS ŞtfftsT RADYO f Bugunkü Program J İSTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13 15 Şarkı \e turkuler 13 30 Tern Stewens ve Pattı Dugandan şarkılar (Pl ) 13 50 Şarkı ve turkuler okuyan Ekrem Kongar çalarüar Sadı Işılaj Izzeddın Okte, Yorgo Bacanos, 1) Bır dllkl esıri gam olur, 2) Nedır bu cevrı tegaful, 3) Gonlumu duçar eden, 4) Ey çerhı sıtemkâr, 5) Indim gıttım, 6) Guzel gel »khmı aldın, 7) Estergon kalesı, 8) Ihyatlar sılâh çatmış 14 30 Tabıat ve &şk şaırı Karacaoglan. konuşan Baki Soha Edıboglu 14 40 Caz muzığı (Pl) 15 00 Programlar ve kapanış. 17 57 Açılış ve programlar 1$ 00 Dans muzığ: (Pl ) 18 20 Veremde veraset ve veremın ılk belırtılerı konuşsn Dr. Kudsı Esencan 18 30 Benjamıno Gıglı den şarkılar (Pl ) 18 45 Ney ve tamburla saz eserlen; çalanlar Suleyman Erguner (Ney), Asaf Erguner (Tambur), 1) Acemkurdı pejrevı 2) Ney taksımı, 3) Ferahfeza saz semaı«ı 19 00 Haberler 19 15 Kafıf ara muzığı (Pl ) 19 20 Istanbul Konservatuvarı Türk Musıkısı Icra Heyeü Konserl ıdare eden AU Rıza Şengel »Irak faslı» 1) Peşrev, 2) Mest olup 3) Her zaman 4) Derdı hıcrınle, 5) Nıttım sana 6) Taksım, 7) Hasretle tamam nale dondum 8) Saz semaısı 20 00 Pıyano soloları (Pl ) 2015 Radyo salon orkestrası konserl: 1) Poppy. «Suıte onentale», 2) Gaston Borch tAcı», 3) Edward Mc Dowel «Casi dansı» 20 45 Dınleyıcı ısteklen 2115 Şarkı ve tvırkuler: okuyan Muzeyyen Senar Igıl, çalanlar Hakkı Derman, Şenf Içlı, Selâhaddın Pınar. 1) Gulzara nazar kıldım. 2) Cirım gıbı 3) Tutuldu g&mı zülüin. 4) Duçarı hicri yar olalı, 5) Gıttıde telmeyıverdı, 6) Çıkalım saydi slkâre, 7) Ilgıt ılgıt esen seher yellari *• 2145 Operada bır saat. W. A. MozartCosı Fajı Tutte operası fınall ve Mozarttan hafıf orkestra eserlerinden ızahlı ornekler, hazırhyan Ferıdun Altuna 22 45 Haberler 23 00 Dans muziğı (PL) 23 30 Programlar ve kapanif. ANKARA 7 30 Neşell parçaUr (Pl) 145 Haberler 8 00 Çeşıdlı melodUer (Pl) 8 25 Gunün programı 8.30 Beethoven Fa major nkbahar sonatı (Pl) »00 Kapanış 12.28 Açılif ve program 12 30 Şarkılar 13 00 Haberter 1315 MelodUer (Pl) 13 30 Öğle Gazetesl 13 45 Piy&no ile caz parçaluı (Pl) 14 00 Kspanı». 17.58 Açıh; ve program 18 00 Şarkılar 1815 Halk turkulerı 18 30 Konugma 18 45 Caz orkestralanndan Charlıe Barnet ıPL)> 19 00 Haberler 1915 Geçmışte bugun 19 20 Mozart Kuçuk blr gece musıkisi (Pl ) 19 45 Komifnu 20 00 Şarkılar 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Serbest saat 20 35 Tarıhl Tiırk müzığl 21 15 Konuşma 21 30 Mouseorgsky Bır resım sergısinden tablolar (Pl ) 22 00 Konuşma 2215 Haflf sarkılar (Pl ) 22 30 Saz eserlen 22 45 Haberler 23 00 Program ve kapanış TAKDİItl NE MARKA OLURSA OLSUN EDIYORIIZ! • DEĞİ$TİRİNİZ ONUNYERINE bu 9 lâiîibalı 110 v e 220 voltluk 10 15 25 40 50 60 75 100 150 200 300 500 1000 Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat G E Satış ampullerinin Fiatı: 70 Kuruş 70 Kuruş 70 Kuruş 78 Kuruş 83 Kuruş 88 Kuruş 102 Kuruş 115 Kuruş 135 Kuruş 225 Kuruş 390 Kuruş 510 Kuruş 880 Kuruş P e r a k e n d e : • v radyolsrının BIRINE sahip olunuz! GENERAL O ELECTRIC Müracaat ve top tan satış yeri : İBULMACA 1 2 M M W KOÇ K A YI B TİCARET T. A. Ş. B a n k a l a r G a d . Tel: 44623 TABLET « ŞURUP e 3 4 5 6 7 8 cn e> •a m 4 J ı JJ •ı m m\ 1 I pl 1 jl U 1 i Antaş Havacıhk ve Turizrn Ortaklığmdan almış olduğum 11 Kasım 1948 tarih ve 3253 numaraiı Konşımentoya aıd Os manh Bankası namına kesılmış olan 36977 numaralı ordinoyu kayMudurluğumüzde muterakim muhtelif eb'ad ve evsafta takbettığımden yenısi almacaktır Es rıben 2421 aded boş teneke pazarhkla satışa çıkarılmıştır. kisınin hukmü olmadığı ılân oluMuhammen bedelı 605 25, muvakkat ve kat'i temınatı 90 hnur. Isüklâl Caddesı No. 357'4 rrdır Tenekeler her gun fabrıkada gorulebslır Dıale 28/2/950 CIHAT TUMER gunu saat 15 te Buyukderede Fabrıka Mudurluğunde yapılacaktır (1952) Tekel Kibrit Fabrikası Müdürlüğünden: REOSİL Soldan sağa: 1 Gıt gıde genışlemekte olduğu ton gunlerde gazete havadısi olarak tekrar edılmekte bulunan şehnmız 2 Temel esaslara uyulma seklmde (ıkı kelime). 3 Herhangl bır harekette fazla ılerısıne gıdılme hallerı (çogul). 4 Hem tehlıkelı bır çukur kenarı hem de sevgılıdlr. 5 Çok ba. >ağı (ıkı kelime), dunyanın uydusu. 6 Gorelım! 7 Çıft tecessus ve endıje (bir sayı ve bır kelime >. 8 Dalkavuğun en kuvvetlı sılâhımn yarısı hepımlz onunla çağrılmz çoğun »ksımn tersı Yukarıdan aşağ\ya.ı 1 «Sık sık> manasına gelen mOrekkeb bır tenm 2 Karakulak suyu pbı arık ve duru, bır erkeğın adı. 3 Herhangl bır şeyın duşkunu ve mubtelâsı 4 Etrafı su ıle çevrılmıj kara parçası nezretme (iki kelime). 5 Çevrılınce «zıvanadan çıkartan» olur 6 Bır emır, gıdılmesı epeyce îaman ıstıven verın varısı. 7 Istedı#i noktaya varamaz 8 Bır çoğul takısı bır harfın okunuşu. Evvelki bnlmacanın halledilrniş jekli 1 2 3 4 5 6 7 8 M M • PORTAKAL ŞARABI GİREYFÜRT MANDARİN PORTAKAL sulanndan vitaminine, nefasetine. kokusuna halel Belmeden ımâl edılmiş Derecesi 15, hastalara DEVA, Romatizma, Karaciğer, Şeker hastalıklarına ?ifadır. Iştah için yemekferden ewel birer kadeh yemekten sonra, yemek arasmda yarıyarıya soda ile ıçılmesı tavsıye olunur. Sabş yerleri: BEYOĞLU ANKARA PAZARI ERMIS NIYAGORA Bakkallarıle TAKSIM GAZINOSU PARKOTELI NARIN LOKANTALARINDA BLXUNUR. ILK TÜRK ICADI Oksijenli SABUN PIRIL *LÇKTLAK^(L<IIBANA KARŞm BRONŞjTv? 0K5ÜRÜCÜ KESER HER ECZANCCL TASHİH Sumerbank Alım Satjm Muessesesl Tarafından verılen Çımento Sanayııne aıd muftamel degırmen ve saır demır aksamıle Lakızol boya, Kauçuk levha Bakır tel satı;ı hakkındakı ılânda Lakızol boya ıbaresınde boya kelımesı atlanarak Lakızol Kauçuk levha, şeklınde yanlıs yayınlanmıstır. Tashıh ve tavzıh olunur IX Nerkez Bankası PIRIL Çamaşırı soldurmaz, çüriMmez BİR PAKET Bir kilo sabun vazifcsini görtir. Sıcak suya ihtiyaç joktur. İktisadidir. Yıkanmasına çıtilenmek dahi istemez. En müşkulpesend bayanları latmin eder. I, 7 DEFTERE TÂBİ TÜ ÂBİ TÜGGARA ESNAFA Emniyetle kayıdlarınızı Buromuza yaptırab,ılırsıniz. Poste Kutusu 489 Istanbul Izmir Şubesi Proje Müsabakası hakkında Müsabıklarca sorulan bazı hususlar, hazırlanacak umumî bir s rkulerle cevablandırılacaktır. Bu sırkuler 10 mart 1950 tarıhınden ıtıbaren bankanın idare merkezıle Istanbul ve îzmır şubelerınden alınabılecektır. (1980) cn • UİCİUİZİEİVMİK 1 SİAİRİAİMİAİMİÂ A B!U|RH|R|A|H N|A|K|!|S|A|L|I AlD'PlFlf İKİİİR R|A|Bl*|P|A|YW A N|IID|E|a|E|Ş K •ITIIİRİAİTİU ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 20 30 da DRAM KISMI TEBEŞİR DAİRESİ Yazan Klabund Turkçesı V Bosır Feyzıoğlu Telefon 42157 K O M E D İ K I S M I HANIMLAR TERZİHANESİ Yamn Ceorges Feyieau Turfcçest Mahmud Yesari Telefon 40409 Pazar gunlerı 15 30 da Matme Cumartesı ve Çarsamba gunlerı 14 30 da ÇOCUK TIYATROSV Gifeler saat 11 de açılır Pazartesı aksamlarl Dram kısmında Sah akşamları Komedı kısmında temsıl yoktur MLAMMER KARACA Opereti M A K S I M'de Ba akşaro 2C 30 da CEŞ COMPANY PAMUK^/RCI CEN TENNİAL AKİNELERI SAS Bugün "SAS İLE JÇMAK,. ortık G O N I A YATAKll VASEYAHAT ETMEK,, demektir. faal KAYIB 310 esas kaydıle Kartal Emvalınden almakta oldugum emekli maaşıma ald resmî sened kaybolmuştur. Yerusı ahnacagından eslusının huka»ı yoktur. Hicabı Gursoylu Süt çocuklarının beslen mesinde yardımcıgıdala rın ehemiyeti büyüktür. Adana, Ceyhan, tzmir, Iğnır, Manîsa ve diğer Pamuk bolgelerinde bu sene de en ustun vasıfta pamuk çırçırlamaktadır. SIZIN SüKAK Cumartesı Pazat nıatıne 15 t» Cumartesı matıne leıie Derjenıbe akşam lan talebeve lenzılât Teletnn 43134 Sahib v* NADIR NAÜI B« nusnada yatx ıjiprını fıüen Uan eden. ÇEVAO tEHMİ Uatbaan PAMUK CIRÇIR MAKİNELEÜİ elyafı kjrmadığı ve yuksek randıman verdıği için bu makinelerde çırçırlanmış olan pamuklar piyasa1 b u i m a k t a d l r lîf? ^*, , Busebeble CenTennıal Çırçır makınelerinde çırçulanmış pamukların ylık fabrıkalarıle pamuk mubayaacıları tarafından gorduğu rağbet paırnık mustahsıllerının Cen Tennıal çırçır makınelerı kullanmaları için en buyuk tavsıye ve garantiyi teşkıl etmektedir. ARI pirînç unları, temin ettiği kalori ve vitamin bakımından en sıhhî çocuk gıdasidir. DIŞ TİCARET TÜRK AN0NİM ŞİRKETİ Kefelı Huseyin Han. kat 4, GalataÜ^İ^İ^B^^^İ^HHIBI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog