Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

15 Şubat 1950 CUMHUKIYIST GRiPBAŞDİŞ vcROMATİZMA . AĞRfLARINA KARŞI Dr. İHSAN SAMİ OKSURUK SURUBU Soğuk alma neticesinde başhyan göğüs nezlelerinde. bronşit. boğmaca ve kızamık öksürüklerindç pek tesirli bir üâçür. Her Eczanede bulunur. Divanyolu No. 111 113. Ateş, Ağrı ve Romatizma giderici biricik ilâç YALNIZ ECZANELERDE SATILIR L«verku»en Almanya markasına dlKkat edlnfz Devîet Havayolîarı Genel Müdürlüğünden: DERMDJEN 1 îdaremizde mevcud uçaklarda kullanılmak üzere C47 ; uçağl iç n 15 takım ve DC3 uçağı için de 1 takım ki ceman 16 takım buz kırıcı lâstiği ahnacaktır. 2 Buz kırıcılara aid şartname Ankarada Genel Müdürlükte ve Yeşilköyde Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 3 Bunları temin edebilecek firmalar bu şartlara göre en çok 27 şubat 1950 gününe kadar Genel Müdürlüğe teklifte bulunmaları ilân o'unur. (1959) YANIK, ÇATLAK, ERGENLİK, SİVÎLCF ve EKZEMALARA karşı •• TERZ: DEN NORSKE MİDDİLHAVSLİNJE O S L O BURSA Vapuru 22 Şubatta limammızda beklenmektedir. BANADEROS Vapuru 2 Martta limanımızda beklenmektedir. Bu vapurlar Şimali FRANSA ALM\NYA ve NORVEÇ için eşyayi ticariye tahmil edeceklerdir. Fazla tafsilât için : Türkiye Umumî Acentaları W. F. HENRY VAX DER ZEE et Co. N. V. acentalığına müracaat. Galata: Anadolu Sigorta Han Telefon: 43904 M ÜJ D E SİVASLIOĞLU KARDEŞLER MÜESSESESİ Sayın müşterilerine ikramiyeli zengin bir eşya piyangosu tertib etmiştir. Bundaki maksadı. Müesseseyi halka tanıtmakür. 1 Mağazamızın perakende dairesinden 25 liralık mal alanlar piyanşoya iştirak etmiş olup numarall birer kupon verilecektir. 2 Bütün giyim ihtiyacınızı ucuz fiatla temin edecek her çeşid mevcuddur. 3 Yür.lü kadm mantoluk. robluk ve erkek kumaşlan, yün caketler. gömlek. pijama ve ropdöşambr, fanilâ, çorap gibi mevsimlik her nevi tuhafiye eşyaları. 4 Fiatlarda azamî tenzilât yapılarak sahşlanmız başlamıştır. Bu fırsattan istifade ederek hem ihtiyacınızı temin etmiş ve aynı zamanda da piyangoya konulan birer aded buz dolabı. çamaşır makinesi. elektrik süpürgesi, radyo, elektrik ütüsü ve bir de HİSLON marka kadın kol saati alacağınız numaralı kuponlar koyduğumuz ejyalardan birini kazandıracaktır. Piyango, Haziran nihayetinde Noter huzurunda çekilecek ve gazetelerde ilân edilecektir. ADRES: Sulranhamam, M&hmudpaşa Caddesi Küçük Çorapçı Han karsısı No. 236 Telefon: 22036 HURDA Sümerbank ÇUVAL SATIŞI Derii ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 28 2/950 tarihinde tahırinen 13000 aded hurda çuval açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. İlk teminat 1000. liradır. Şartnamesi Köprülü Handaki Büromuzdan ve Müessesemizin Beykozdaki Merkezinden temin edilebilir. Pariste yapmış olduğu ihtisas seyahatinden donmüş olup yeni modellerle müsterilerini eski yeri olan Sultanhamam Mesadet Han No. 23 de 1 Mart tarihinden itibaren müşterilerini kabul edecektir. istanbul Asliye 4 üncü Ticaret Yargiçhğından: Dosya No. 950 50 1 Ziraat Bankası Bahçekr.oı şubesi Tahmın burosundan Mayer ve Alber Bemardete fırması emrine tanzım edi 2 Lp bu fırma taraiından lrendisine ciro 3 ecilen 23 1 950 gun ve 1361 sayılı 4 497 11 lirahk çeki zayi ettiğınden bahisle iptali mustedi Fevzi Kızıklı ta 5 rafından Uleb edilmiş olduğundan 6 Ticaret Kanununun 638 inci maddesi gereğince 45 gun zarfmda mevzuu bahis çeki bulanın mahkemeye ibrazı ajtsi takdirde iptaline karar veTüecefi ''an olunur. T K. G A D I R G I DİŞLERİNİZİ DENTOL OİŞ MACUNU İLE YIKAYINIZ. DENTOL OİŞLERİ BEYAZLATIR, AĞIZDA HOŞ BİR RAYJHA BIRAKIR Antalya C. Savalısnndan: Antalya Ceza ve Tevkifevinin 950 yıh tek tip ekmek ihtiyacı on beş gün müddetle kapah rarf usıüile eksiltmeye konulmuçtur. Muhammen bedeli 17500 liradır. Muvakkat teminat akçesi 1313 liradır. Şartnamesi Antalya C. Savcıhğından her zaman bedelsiz alınır. îhale günü 22/2/950 Çarşamba saat 14 tür. Taliblerin teminat makbuzlarile birlikte teklif mektublannı ihale gününden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Antalya C. Savcılığına verilmesi ilân olunur. (1834) Kullan.rsan.z, ertes. gün daha kolay traş olursunuz Çanakkale İli Beledive Baskanlığımfan: Belediyemiz Elektrik İşletmesi için daimf cereyan 25, yahud dan* yukarı kilovat takatinde 220 ile 230 Voltluk yeni veyahud da az kullanılmış bir aded dinamo ahnacaktır. Kabul edilen bedel bir taksitte peşin olarak ödenerek dinamo Müessesede tesellüm edilecektir. Elinde bu nevi dinamo bulunanlann Müessesede teslim fiat tekliflerini 25 2 950 tarihine kadar yapmalan ilân olunur. (1911) Hastane Başhekim leri ve Doktorların NAZARI DİKKATİNE Dünyaca tanınmış ve hastanelerimizce de kullanılarak tecrübe edilmiş olan pDr. Orfanidis !VÎ Deri, frengi, zührevî I İİ81 hastahkları mütehassısı I Beyoğlu Tokatlıyan karşısı Suterazi (Turnacıbaşı) sokak Nil Apt. 5/3. Tel: 43734. TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O. Tasarruf Hesabları İkramiyesi 14 Nisan 1950 de çekileeektfr. Bu çekilişten istifade için 1 Mart J950 gününe kadar hesab açtmlabilir. t m mr » a Ct t • J. ODELGAWİEN Mamulâtı; Elektrikl: Sterilizasyon, Dezenfeksiyon cihaz ve âletleri, Komple Sterilizasyon ve lâboratuar tesisleri, Farmasöük endüstri için hususî cihazlardan bir parti gelmiştir. İstanbul ile NewYork, Filâdelfiya, Baltimur ve Boston arasında haftalık muntazam gidiş ve gelij seferleri. Exnort Lines İne. NewYork Limanımızda Hiç düşündünüz mi? SATIŞ YERİ : Türkiye vekili: OSMAN TAŞÇIOSLU İstanbul, Karaköy Palas 6 ncı kat No. 15. Teh 40594 Maliye Bakanlığından: Geçici teminat Malm nev'i Lira Balya kapak tahtası satışı 150 Kırpıntı kâğıd satışı 225 Kullarulmış çay sandığı satifi 15 Beşiktasta Devlet Kâğıd Deposunda hâlen mevcud ve ihale tarihinden 28 Subat 1951 tarihine kadar toplanacak olan yukarıda yazılı malzeme açık arttırma ile ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklilerin teminat paralarilo birlikte 20 Şubat 1950 Pazartesi günü saat 14 te mezkur depoda hazır bulunmalarj. (15841 * KİRAUK APARTIMAN Sıraselvilerde, deniz görür, altı odalı. kalorifer ve bütün konforu haiz möbleli apartıman katı kiralıktır. Anlaşma olduğu tskdirde içindeki eşyalarla. kat devredilir. Her gün 14 19 arası Sııaserviler 52/7 ye müracaat. l • Hududlu Sorumlu Yorgancı ve Hallaç Sanatkârları Kooperatifinden : Kooperatifimızin yıllık genel kurul toplantısı 7 mart 1950 salı günü sabahı saat 10 da Eminönü Halkevinin büyük salonunda yapılacaktır. Ortaklarımızın teşnflerini rica ederiz. NOT: Bu ilânımız davetiye makamındadır. G;'ndem a?ağıdadır: GÜNDEM: 1 IJİ9 yıh faaliyetine aid yönetim kurulu raporunun okunması, 2 1949 yıh faaliyetine aid denetçiler kurulu raporunun okunması, 3 Yönetim ve denetçiler kurulları raporlarmın kabul ve bu kurulların ıbrası. 4 Yönetim kuruluna (yedi asil ve yedi yedek) ile . denetçıler kuruluna da (üç asil ve iki ycdek) üye seçilmesi, 5 1950 yıh çahşma programı, bütçe ve kadrolarının müzakere ve kabulü, 6 Ortak olmıyanlara da, genel kurulca formüle edilecek esaslar dahilinde, satış yapüması, 7 Dilekler. Tabiat kanunları iktizası, normal olarak cildde her gün ölen hüceyreler olduğu yerde kalarat yavaş yavaş cildin teneffüsünü kapatır. Gözle görülemiverı bu ölü hiiceyreler ufak siyâh benekcikler husule getirerek vücudün şeffafiyet ve inceliğini kaybet6/8/1949 tarih ve 7274 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tebtirirler. liğ ile, 1 ve 2 nci maddeleri değiştirilm.ş olan 18/7/1949 tarihli ve İşte: KREM PEBTEV ile yaşı 7261 sayılı Resmî Gazetede ilân edilen Bakanhk tebliğinin 2 ncı lacak ufak bir masaj bu ölü h ü maddesile 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ceyreleri temizleyip teneffüsü teMadde 2 Makarna, şehriye, bisküvi, hamursuz, yufka, bömin ve yeni doğacak cildi takviye rek, simid, pasta, baklava ve tulumba tatlısı gıbi hamur tathlarıeder. nın imalinde yalnız birinci maddede* yazılı 84/86 randımanlı un kullanılır. Bu maddelerin daha düşük randımanlı hububat unlaı rından imali veya düşük randımanlı hububat unundan mamul bulunanlarınm satışı yasaktır. Ancak 84/86 dan düşük randımanh daimî surette cildinizle alâkadar unlarla 1/7/1949 tarihinden evvel imal edilmiş olduğu anlaşılan olmakta ve bu işde KREM PER makarna. şehriye, bisküvi ve benzerlerinin belediyemiz vizesinTEVİ yardımcı olarak kullanmak den geçirilmek şartile münhasıran hastaneler, doğumevleri, yükta iseniz cildinize tabiî bir revnak sek tahsil öğrencilerine mahsus aşevleri, askeri okullar ve ordutemin etmiş olursunuz. Cildinizin evleri gibi resmî kurumlara 15/2/1950 tarihine kadar satılabilir. muhtaç olduğu gıdayı terkibinde Bu tarihten sonra elde stok kaldığı'iddiasile satış müddetinin toplıyan ve ensiceyi pek az biruzatılması hususunda yapılacak talebler is'af edilmiyecektir. Gluten ekmeğı imalinde Toprak Mahsulleri Ofisince Amerizamanda kuvvetlendirmek hassakadan ithal edilen ve belediyemizce tesbit edilecek şahıslara satısına malik olan lacak olan 84/86 dan düşük randımanlı un kullanılır. Peksimet, sandviç ekmeği, cörek, galeta, gevrek ve her nevi ve şekilde ekmek ve ekmek mahiyetindeki maddelerin imalinde ahval ve şeraitin zamanında siz yalnız birinci maddede vasıflan yazılı 81/91 randımanlı un kulde yapacağı tahribaü önler. Ona lanılır. Bu maddelerin bu vasıflı randımanh olmıyan undan maitimad ediniz. mul bulunanlarınm satışı yasaktır. Madde 4 Bu esaslara Eöre çekilecek unlardan imal olunacak ekmeklerin daha pişkin çıkarılabilmesi için gram ve kuruş kesrleri ayarlanmak suretile daha küçük hacimde imal olunması uygun görüldüğünden, somun şeklindeki bir ekmeğin ağırlığı 450 Çocuk Battalıklan ve francala şeklindeki bir ekmeğin ağırlığı da 700 gramı geçmeVeznecıler Cümbüj Apt I rrek üzere belediyelerce tesbit olunacaktır. üş •İ^H Tel: 23273 Keyfiyet ilgililere ilân olunur. (1919) Vali ve Belediye Başkanlığmdan: KAYIB İstanbul Giriş Gümrüğünün 24 sandık ipliğe Eİd 9139 sayı 31 '3 • ' 1948 günlü giriş beyannamesi ile Konsvantin Siskidis acentasından aldığımız 41893 savıh ordinoyu kaybettik. Yenilerini alacağımızdan eskilerinin hükümleri ohnadığını ilân ederiz. Özen Türk Limited Şîrketi Ş Devren kiralık yazıhane Ş Çakmakçılarda Sabri Safa Handa möbleli bir yazıhane devren kiralıktır. Aynca yeni bir Ingiliz kasa da satılıktır. Han Odabaşısına müracaat. EXTON vapuru Limanımızdadır. EXAMİNER vapuru 18 Şubatta beklenmektedir. Bu vapurlar hamulelerini boçalttıktan sonra yukanda yazılı limanlar için eşyayi ticariye alarak hareket edeceklerdir. Kumpanya. Pire. Napoli ve Cenova'dan NewYork için lük« •LAGUARGİA... «EXOCHORDA», «EXETER., «EXCAMBİON., .EXCALİBUR» Transatlantiklerine yolcu kabul etmektedir. Yakında NEWYORK'tan hareket edecek vapurlar: EXFORD EXECUTOR EXPORTER EXEMPLAR vapuru » » » 18 Şubatta 28 » 2 Martta 9 » EĞER SİZ DE Fazla tafsilât için Galatada TîJıir Han 3 üncü katta HAYRİ, AflABOGLU ve Şsı, na müracaat. Telefon: 44993 2 1 . KÜRK MANTO Hiç giyilmemiş (Hind kuzusu> bir kürk manto acele satılıktır. Görmek istiyenlerin 82060 telefon numarasına müracaatleri. BİR KREM PERTEV Çalışmak üzere mimarlar aranmaktadır. Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesinde 308 numaraya müracaat. MİMARÎ BÜRODA yeni fiatlarını önemli olmamıjtır. DÜNYANIN ye°j mamUİâtllll MVKAYESE EDlNÎZ 4 Mufver Dr, Semsi Mulver I DİŞ MACUNU DıŞ TLERI (ANAMASINI KESER. OİÇ TLERİNİr ÎEKİLMESİNİ ÜNLER. DİŞLERİNİZİ TEMİZLER VE PARUTIR. 1} adamları için, mal :aynaklarını yeniden gozden jeçirmek, nıç ^>r zaman bugünkü üerek kaaar dahili gerekse millerlerarası ialıcı ve saticılar için, kıymetlerindeki son değişilaıkier ı YİKODİN ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ KESER Her Ecrantda bulunur Yeni ŞÖNHER mekiklerimiz gelmiştir. Adedi az olup ucuz fiatla satışa çıkanlmıştır. İpek Tarak ve Gücülerimizin mevcudü bitmek üzeredir. Sayın müşterilerimizin acele etmelerini tavsiye ederiz. TABLET TURKİYE ECZACILARI CEMİYETİNDEN: Cemiyetimizin senelik. umumî heyet toplantısı. 14 Mart 950 Salı günü saat 14 te Cağaloğlurida Etibba Odası Salonunda yapılacaktır. Cemiyete kayıdlı azanm teşrifleri rica olunur. NOT : Dünkü ilânımızda toplantı günü 14 Mart yerine sehven 28 Şubat yazılmıştır. Tavzih olunur. caretle meşgul para yeni rekabet sahaları yaratmıştır. Uluslararası Kanada Ticaret Fuarında, birçok milletlerin rakip mallarını... ticar! gruplar halinde yan yana dizilm i ; . . . mütekabil kıymetlerini ;abucak mukayese edebileceğiniz surette rıyatlandırılmi} olarak görebilirsiniz. Paranızın nereden en çok mal satın alabileceğini öğrenmek için bu elverijli ve ekonomık yolu seçiniz. 1950 yılı hazırlığınızı Uluslararast Kanada Ticaret Fuarında bulunmak üzere fimdiden yopınız. Fuar hakkında daha etraflı bilgi için ojağıdaki adrese müracaatiniz rica olunur: DOKUMACILARA Statümüzdeki bazı maddelerin tadil veya tayyi raaksadile 7 mart 1950 salı güniı sabahı saat on birde Eminönü Halkevinin büyük salonunda kooperatimizin olağanüstü toplmtısı yapılacaktır. Ortaklarımızm teşriflerini rica ederiz. NOT: Bu ilânımız davetye makamındadır. Gd GÜNDEM: 1 Statünün 53 üncü maddesinin birinci fikrasının tadilı, 2 Statünün (gerici) hükümlerdekl (muvakl.at bir nci maddpsi) ile (muvakkat ikmci maddesi) nin tamamen kaldırılması, 3 Evvelce genel kurul kararle alınmış bulunan ikmci ve üçüncü işletme fonlarının da ortaklara iade olunması ve buna aid muamelelerin tekemmül ettirilmesi, 4 Her ne suretle olursa olsun işletme fonundan alacakh kalacak ortakların bu alacaklarının mal olarak ve münhasıran pamukla ödenmesl. Statünün 53 üncü maddesinin birinci ftfcrast yeni $ekli Madde: 53 Ortakhğın umumî safi fiat farkı gayrisafıden her türlü faiz, amortisman ve preveziyonlar ayrılmak suretıle tesbit olunduktan sonra, umumî safi fiat farkınm yıızde beşı müdür, memur ve müstahdemlerine ikramiye olarak verilir. Ancak bunlara verilecek ikramiye tutarı, birbirinin o yıl içınde maaş. veya suverisaire ile istihkak olarak aldık ları paranın on ikide ıkisini gecmez. Statünün geçici hükümleri: Muvakkat birinci ve ikincı maddeleri tamarren tavye lududlu Sorumlu Yorgancı ve Hallaç Sanatkârları Kooperatifinden: I İSTANBUL BELEPİYESİ İLÂNLARI 6. F, 6. Hughes Kanada Tiesrat Ata|«l C E L Â L E D D İ N E D İ G E Mahmudpaşa Bezciler Sok. Uğurlu Han No. 25. Tel: 29409 Belediye Mezad Müdürlüğünden: ^.rdiye No Eşyanm cinsı Sahibinin adı 1605 9195 Sandık ve bus Ömer 1627 9251 Ayna İkinci İcra 48/3855 1628 9253 Sandalya İkinci İcra 48'3855 1712 9809 Soba Remziye Idaremiz eşya şubesine satılmak üzere getirilen ve satıhnıyan s?hbleri tarafından da kaldırılmayıp ardiyemizde muhafaza edilen yukarıda evsafı yazılı 4 kalem eşyanm sahibleri ilân tarihinden it'baren 15 gün zarfmda mallarını almak üzere müracaat etn.edikleri takdirde Mezad Talimatnamesinin 25 :nci maddesine tevfikan açık arttırma suretle satılacağı ilân olunur. (1871) İstanbul belediye hududlan dahilindeki fakir ve muhtac halka tevzi edilmek üzere lüzumu olan 105 ton mangal kömürü şartname hükümleri dahiUnde pazarhkla satın ahnacaktır. Tahmin bedeli 18.900 lira ve ılk teminatı 1417,50 liradır. Şartnamesi İstanbul Divanyolunda Belediye merkez binasındaki Zabıt ve Muamelât Müdürlüğünden alınacak veya görülecektir. İhale 20 şubat 950 pazartesi günü saat 14.30 da İstanbul Belediyesi merkez binasmda müteşekkil Daimî Komisyonda yapılacaktır. îsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 950 yıh Ticaret Odası vesikasile birlikte ihale günü saat 14.30 a kadar Daimi Komisyonda bulunmaları lâzımdır. (1963) îstanbul Belediyes: Karaağaç Mezbahası et nakliyesi servisi için beheri 14500 lira muhammen bedelli 9 aded kamyon satın alınmak üzere kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tamamının tahmin bedeli (130500) lira ve ilk teminatı (7775) lıradır. Şartnamesi (326) kuruş bedel mukabilinde İstanbul Halc Sütlücedeki Karaağaç Mezbaha Müdürlüğünden satın alınacaktır. İhale 23 şubat 950 perşembe günü saat 15 te İstanbul Divanyolunda Belediye merkez bınasında müteşekkil Daimi Komisyonda yapılacaktır. İstekliierin ilk teminat makbuz veya mektubu, 950 yıh Ticaret Odası vesikası ve imzalı şartnamey havi olarak hazırlayacakiarı kapah zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daımî Komisyona vermeleri iâzımdır. . (1509) Lion Mağazajı yonında, Kıtm«t han No. 3M Beyoğlu İSTANBUI '•^""BAHÇE MERAKLILARI Uluslârarası Kanada Ticaret Fuarı KANAOA'NIN f R N O ŞEHRİNDE kÇft OO T 29 Mayıs • 9 Haziran 1951 Modern \dllâlarmızı süslemek için, kablarda büyük çamlar, süs fidanları, salon palmiyeleri, meyva ağaçlan, manolyalar, kamelyslar; top şirnşirler; top akasyalar; yediveren bodur ve vükssk eti'etli 110 renkten güller: sarmsşık nevileri vesaire. Ortaköy Ankava Bahçesincie bulabilirsiniz. V ASI L Kanada Hukumeti tarafından Milletlerarası Ttcaretln ;ellşmesl ^ayeslle tertlp «dilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog