Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

Dün geceki boks maçlarını İtalyan güreşçileri 5 2 İtalyanlar kazandı yarın geliyorlar Italyan Audace boks takımı. .»•"" şehrimizdeki son maçını dün gece Spor Sarayında büyük bir kalabalık önünde Boks İhtisas Kulübıle yaptı. Şurasını bilhassa tebarüz ett rmek isteriz ki dün akşamki revanş maçını Boks İhtisas Kuİtalyan boksörlerine, karşı lübü «bedava» dendebılecek msğ 2 eleman sümmettedank delubiyetler sonunda, 52 gibi açık nüebılecek bir takımla çıkan farklı bir mağlubiyet ile kapadı. İhtısas Kulübü dünkü son MAÇLARIN TAFSİLÂTI: karşılaşmaları 52 kaybetti. 51 kilo: Mesrup De Wıtt. Bu neiiceye hiç şa$marnahyız Henüz çok yeni bir boksör ve galib gelen misafırlerimıolan Mesrup r.ng âleminde zin kıymetlerini inkâra kalkedindiğı bir senelik b.lgi ıle mamalıyız. Şu noktaya her çıktığı De Witt karşısmda zaman işaret ett'ğim gibi. bi Maçlanıt tenkidi Misafirler ilk müsabakalannı cumartesi günü İstanbul İzmir karmasına karşı yapacaklar 20 martta Stackholm'de yapılacak 1950 dünya GrekoRomen şampiyonasına hazırbk mahiyetinde olarak tertiblenen ecnebi maçların ikincisi İtalyanlarla yapılacaktır. İtalyanlar, GrekoRomende, ilk karşılaşmamızı yaptığımız Fransızlardan çok daha kuvvetli bir manzara arzetmektedirler. Malum olduğu veçhile 1948 Lo.idra olimpiyadlarında çok güzel güreşler çıkaraıı İtalyan güreşçileri. takım tasnifinde İsveç ve Türkiyenin arkasından üçüncü olmuşlardı. Necliste dün kabul edilen bütçeler Bastaraft ! sohifede memleketimizin 120 milyon dolarlık bir ithal imkânı ile karşı karşıya geldiğini, bu para ile memleketin bü>ük su ve elektrık isinin apayrı bir programm sağlanmasmı arzu ettiklerini, yapılan yardımın formül ve politik cephesi üzerinde durmadan sadece memleket ihtiyac larını görerek konuştuklarını aniattı ileri geldiğini belirtti. Tahtakılıc,' sebebini sordu. bu mevzuu incelediklerini anaya1 Kürsüye gelen Başbakan Yarsaya uyup uymadığını mütalea et dımcısı Nihad Erim, Cumhur Baştiklerini anlatarak 30 ekim 1950 de kanlığı ödeneğinin hususî bir kanihayetlenecek 8 inci B. M. M. üye nunla tesbit edileceğine dair bir lerine mart ayına kadar ödenek hükmün Anayasada bulunduğunu, bu kanunu verilmesinin anayasaya aykırı ol filhakika geçen sene duğunu, ekimden itibaren fi'len hazırlamak üzere söz verdiklerini belirtti. Gerek Cumhur Başkanhğı, mılletvekilliği vazifesinin ortadan ger?k Bakanlar Kurulu üyelerinin kalkacağını söyliyerek bunun diködeneklerini tesbit edecek kanukate alınmasını istedi. nu hazırlarken bir çok yabancı dev Fazla ödenekler letlerdeki mevzuatı tetkik ettikleAbidin Potoğlu da B. M. M. büt rini, oradaki talısisat durumunun çesine bu yıl 2 milyon 134 bin li bizdeki vaziyetin çok üstünde olralık fazla bir ödenek konulduğu duğunu müşahede edince kendi önu, bu ekim ayında nihayetlenecek deneğinin arttırılmasıru istiyen bir 8 inci dönem üyeleri için 12 aylık Bakanlar Kurulu mevkiinde ve yeni gelecek üyeler için de 4 aylık Meclisin kendisini feshedeceği günolmak üzere 16 aylık bir ödenek lerin arifesinde böyie oır kanunla ayrıldığmı izahla: «Bizim kanunî Meclise gelmekte politik mahzurmiadınuz dört senedir. Bu müddet lar gördüklerini söyledi. anayasa mucibince yaptığımız bir kanun ile kendimize 4 aylık fazla bir ödenek vermeği vicdanınıza bırakıyomm. Meclis faaliyeti bir senedir. Bir senelik faaliyet için 16 aylık maaş ayrılıyor. Hattâ 9 uncu döneme aramızdan girecek milletvekilleri bu ayhklarını 2 defa alacaklardır. Tasarruf, tasarruf diye bağırırken, bütçe açık verirken Meclis üyelerinin bu fazla parayı almasuıı vicdanınıza bırakıyorum.» dedi. Komisyon sözcüsü Muammer Eriş, milletvekillerine verilen ödeneğin anayasaya ayAiıı olarak fazla bir sekilde konulmadığmı, haddizatında üyelerin aldıklan paranın bir maaş olmayıp tahsisat olduğunu. komisyonun bu ödenekleri maiî sene başından diğer malî sene başına kadar hesab ettiğini sövledi. Diğer parlamentolarda da bu işin böyle olduğunu anlattı. İşte bunun içindir ki. hükumetin verdiği bir sözü bile bile yerine getirmediğini izah etti. Ahmed Tahtakılıc ilk görüşünde ısrar etti. Nihayet maddelere geçildi ve bütçe ile birlikte Sayıştay Başkanhğı, Başbakanhk, milletleraraji iktisadî işbirliği idaresi, Danıştay başkanhğı, BasınYayın ve Turizm, İstatistik ve Devlet Meteoroloji genel müdürlükleri bütçeleri görüşülerek aynen kabul edildi. Diyanet İşleri bütçesi Bundan sonra Diyanet İşleri bütçesinin müzakeresine geçildi. Söz alan Feridun Fikri Düşünsel müftüler ve vâizlerin durumlarını ıslah ctmek gerektiğini, içlerinde 30 senelik hizmetlerine mukabil hâlâ 20 lira maaş alanlarm bulunduğunu söyliyerek din adamlarının terfihini sağlıyacak bir kanunun bugüne kadar ne için Meclise getirilmediğini sordu. General Naci Tmaz d» Maliye Bakanına bu mevzu ile alâkalı olarak gönderdiği bir mektuba cevab alamamış olmasmdan duydu ğu derin teessürü bildirdi. Naci Tınaz, bundan sonra, din adamlarının durumuna temasla hükumetin bunlarla yakmdan alâkadar olmasını söyledi. General Vehbi Kocagüney, General Fahreddin, Sinan Tekelioğlu konuşarak Feridun Fikri Düşünselin mütalealarına iştirak ettiler. Söz alan Osman Nuri Köni de Diyanet İşleri bütçesinin Meclis« gelmesini ve Devlet bütçesi arasında yer almasmı doğru bulmadı. Devletin Diyanet İşlerine yardım ya pabileceğini, asıl gayenin Müslüman cemaatince idaresi olduğunu söyledi ve zaten hükumetin lâikliği ysnlış . anlıyarak Dıyanet İsleTi Başkanına politik konuçmalar yapUrdığmı izah etti. 'CUMHURİYET 15 Şofc* 1950 bir mektvdada Müftüluk binasına : mi? Zira birinci müzakeresî yapılan seçim kanunu, Adalet Bakanım seçim' ordusu başkomutanı ta, yin etmiştir. Adlî istiklâl olmıyaa yerlerde inkılâblar yaşıyamaz. Zaten vehim derecesinde olan istiklâli adlî böylece heder olursa veyl âtiye.» altı oklu bayrak asılmakta oldugu bildirildiğini, fotograiımn da göncerilmiş olduğunu söylerken Rasib Kaplan: Müftülüğün bu bayrağı asmasuiı tabii görerek: «6 ok anayasada var.> diye bağırdı. hiç de fazia hırpalanmadı. Böyle olmasına rağmen De Wıtt, çok genc ve toy rakibi karşısında sıkı bir çalışmadan sonra puvan hesabile bir galib yet kopard:. 54 kilo: Halid Bandinelli. Bu müsabaka taşıdığı mana itibarile büyük bir ehemmiyet taşımakta i'di. Malum oldugu veçhıle Halid Ergönül, esas sıkleti olan 51 kiloda nâmağlub br şampiyonumuz idi. 1946 senesinde gene bu sıklet üzerinden Arupa muhtelitinde yer alarak Amerıka muhtelıtine karşı dövüşmüştü. Rakibi Bandinelli ise, 1948 Londra olimpıyadlarında dünya ikinciliğini almiş bulunuyordu. Büyük unvanını ve sonsuz sempatisini tehlikeye koyarak fc.r sıklet yukarısındakı" cıhan•şümul bır rakibın karşısına çıkan Halid, sağ bileğinin sakat olmasına rağmen, bilhassa üçün.cü ravundda şahane bir maç çıkararak maçı ittifakla kazandı. 55 kilo: Adnan Giordenella. İlk maçta Giordenella'ya karşı çok güzel bir maç çıkararak berabere kalan Adnanın bu maçı da büyük bir alâka ile beklenmekte idı. Lâkin hoparlörlerle, son dakikada hastalandığı bildırilen Adnan ringe çıkmadığından Giordenella maçı hükmen kazanmış oldu. 62 kilo: Taki La Rossa. Bu maçın da taşıdığı ehemmiyet büyüktü. İlk müsabakada Taknin La Rossa'ya mağlub olması halkın nahoş tezahüratına vesıle olmuştu. Dün akşam Taki, gecenin en güzel denılebilecek Tnaçını çıkartarak ıtt fakla müsabakayı kazandı. Eskı bir kroş şampıyonu olan genc Takı'nin bu galebesı de seyircıleri Halidin galıbiyeti kadar teshir etti. 67 kilo: Garbis Vescovvi. Bu maç da bir revanştı. Garbis ilk maçın galibiyetini elden kaçırmamak için olacak; ne kadar kaçak dövüştü ise; Vescovvi de o kadar hırslı bir müsabaka yaptı. Neticede İtalyan boksörü maçı sayı hesabile kazandı. 73 kilo: Nubar Festucei. Bu dövüş ıçin sadece bir fıyasko ıdi diyebiliriz. Aradakı, kıyas kabul etmez sıklet ve tecrübe farkına rağmen soyundurulup ringe çıkarılan çok genc boksörümuz Festucei gibi yırtıcı bir boksörün karşısında ancak bir buçuk ravund dayanabildi. Orta hakemi Mel'h, ıkinci ravundun hemen başlamasında müsabakayı durdurarak Festucei'yi ga'ib ilân etti. 80 kilo: Tayyar De Siğne. z'.m boksörler arasında İtalyan 73 ü Festucei ve 80 kiloluğu De Segni ayarında yetişm\ş bır şampiyon yoktur. Bızım mılletlerarası îenıaslarda ıddıalarnnız ve ümidlerimiz orta sıklete dayanıp kalır. Dün akramkı iki gaiıbıı/etim'zın bîr tanesı, iaşıdığı mana ve bize verdiğı büyük güven ıtibarıle kayda şayandır. O da 51 de denendığı zaman da 54 e tecrube edüdıği maçlarda da iftihara değer, şüphe götürmez galibiyetler kazanan Halıdimizin, dünya ikinciliğini olimpıyadda kazanmış olan Bandinelli'ye kar şı üstünlüğüdür. Bu itibarla dünkü jarldı mağlubiyetimizi unutturacak kıymette olan Halıdm galibiyeti, bundan sonraki ecnebi temaslarda bizım de hakikaten yükse'k klâsta bir boksöre sahıb olduğumuzu isbat edeceğ'.nden boks merakhlannı haklı ümidlere kaptıracak bir ıfade taşımaktadır. İtalyan yarı ağır sıkletine mağlub olan Tayyara gelince, onun orta sıklet yerine yarı ağın tercih etmesıni hiç de doğru bulmadığımızı açıklamak icab eder. Tayyar, yarı ağıra çıkmakla, esasen tecrübe ve teknik üstünlüğü evvelki maçlarında apaçık gözükmüş bir rakıbden boy ve sıkletçe de düşüktü. Bu bakımdan, teknikte olduğn gibi bedenî imkânları da bu hasımla mücadeleye kâfi gelmedi. Audace Kulübü ile klâs farkımızı tarafsızca ve 3 karşılaşmanm netıcelenne göre ayarlamağa kalkarsak, orta ve yarı ağır harıç bizim boksün İtalyanlar derecesvne çok yaklaşmış olduğunu kabul edebiliriz. Eşref Şefik "•••••"•• •••• " . . . w Tahtakıhç sözlerine son verirken Maliye Bakanııun ancak kendini alâkadar eden hususlara temas edip cevabîandırdısını, halbuki cevabsız kalan bir çok noktaların mevcud Yarınki perşembe günü saat 15 olduğunu, bu bakımdan Başbskate S.A.S. İ.sveç yolcu uçağile şehri nın bütçenin heyeti umumiyesi ü^erinde görüşlerini açıklaması gemize gelecek olan İtalyan güreş tarektiğini söyledi. kımında; 52 kilonun 1948 Londra Maliye Bakanının izahatı olimpiyadlan şampiyonu Lombardi. millî güreş takımı ınıan ' Malive Bakanı. Ahmed Tahtakı «ene yaptığı turnede, Baride Mer Iıcın bütçe komisyjnunda da Başsinli Ahmedi yenen Silvestri ve a bakanı dinlemek istediğini. buna ğır sıklet olimpiyad ikincisi Fonta karşıhk her hususta kendisinin izani gibi maruf güre'çiler de vardır. hat verebileceğini, tatmin olunİlk karşılaşma, 18 şubat cumar mazlarsa o zaman alâkalı bakanlatesi gecesi saat 21 de Spor sara r:n da izshlarda bu'.unabileceğini yında; istanbul, İzmir ksrması çöylediğini ifade ederek, başka tnemleketlerde de 'bütçe görüşmeRoma ikinci müsabaka da 19 şulerinde Maliye Bakanlarının bütbat pazar gecesi saat 21 de Ankaçeyi takdim ettiğini ve ileri surülen ra Roma olarak yapılacaktır. Muhtemel takımlarımız İtalyan güreşçilerinin karşısına. şu tertibdeki kadrolarla ç:kacaktır; Cumartesi: 52 kilo: Ali Yücel veya Cemil, 57 kiıo: Fazlı, 62 kilo; Halil Kaya, 67 kilo: Tevfik Uysal veya Salih, 73 kilo: Ahmed Senol, 79 kilo; Muhlis Tayfur, 87 kilc: Muharrem Cindaş, Ağır: Adnan Yurdaer. Pazar: 52 kilo: Halid Balamir, 57 küo: ? 62 küo: Ahmed Bulut, • 67 kilo: Tevfik Yüce. 73 kilo; Ali Özdemir, 79 kilo: Celâl Atik, 87 kilo: A:'il Candemir, Ağır Kemal Ay. . . ttalyan boksörlerile "yapılan ilk temasta Takiyi neden mağlub ılân ettiğimizi sormaktadırlar. Koca salonu dolduran halkın' emsalini gör mediğimiz derecede uzun süren teîahüratını düşünerek bu maçlardaki üç hakemin kıdemlisi sıfatilebazı cihetleri açıklamak lüzumunu hi«settim. Bır defa bence. Taki, o gece en iyi dövüşen ve en çok nefesli boksörlerimizden biri idi. Hasmının «ağh sollu yumruklarmı ekseriya eldiven'erinde toplamnsını bilen ve sol direktlerle güzel hamleler yapan faki, ne kadar yazık ki sağını pek az kullanmasına kurban gitmiş ve maçı eksfriyetle kaybetmiştir. Şu cihetleri cir çırpıda kay 'ettikten sonra asıl meseleye geliyorum: Bu sırada Başkan Cevdet Kerim Incedayı, Muammer Alakantın içtüzük bahsinde ileri sürdüğü miitalealara cevsben, başkanhkça içtüzüğün gayet hassasiyetle tatbik edildiğini, eğer değişiklik istiyorlarsa ona göre teklif yapabilecekerini bildirdi ve Potoğlunun fazla t aylık ödeneğin maddeden çıkaPakistana gidecek^olan nlmasına dair önergesini okuttu. Muammer Alakant da konuşarak Onerge kabul edilmediğinden madatletlerimiz serbest ticarete gidilirken ileri delere gecildi ve aynen kabul edilAnkara 14 (a a ) Pakistan sürülen tnütalealara Maliye Baka dı. da Lahorda bu ayın 24 26 ncı nının aydınlatıcı izahlarda bulunCumhur Baskanhğı bütçesi Cumhur Başkanhğı bütçesinin günleri arasında yapılacak spor madığını, hükumeün bu kararla bir icab eden hazırhkları ve heyeti umumiyesi üzerinde söz amüsabakalarına iştırak edecek plânların ihmal ettiğini söyledi. an Ahmed Tahtakılıc, Anayasanın olan Türk atletleri şerefine yaBundan sonra bütçenin fasılla 43 üncü maddesinin Cumhur Başrın saat 16.30 da Pak stan Büyük kanhğı ödeneğinin hususî bir kaElçisi Mıan Beşir Ahmed ve re rına geçilmesi kararlaştı. B. M. M. bülçcsinin müzakcrcsi nunla tesbit edileceğini emrettiğifıkası tarafından Büyük ElçiB. M. M. nin bütçesi görüşülür ni, geçen bütçede bu husustaki tehkte bir çay zıyafeti verilecektir. •kcş SOÎ alan Ajhmed, Tahtakılıc. mennilere cevab veren hükumetin Yunan millî futbol takımı Jleclis ödeneklerinde diğer vıllara kanunu hazırlamak yolunda vaıdbulur.duğunu hatrrlatarak nisbetle bir artış görülduğunü, bu erde mütaleaları cevablandırdığını anlattı. İsmail Rüştü Aksal: «Dış ücarette gelişmemizi kifayetsiz buluyorlar. Dün de bildirdiğim gibi Avrupa iktisadî işbirliğine katılan memleketler harbden önceki durumlarını hedef ittihaz etmişlerdir. Bızim de 938939 vaziyetini kaybetmemiz gayet tabüdir.» diyerek serbest ticaret rejimine gidilirken hükumeün gümrük tarife kanununu. bununla alâkalı mevzuatı ele aldığını ve yakında bu kanun tasarısım Meclise getireceğini, serbest ticaret rejimi kabul edilirken onun her türlü tesirlerini de dikkate aldığını söy'.edi. Aksal sözlerini şöy(e bitirdi: «Memleket, hatalarımıza, noksanlarımıza rağmen herhalde iyiye doğru gitmektedir.» Tekrar söz alan Ahmed Tahtakılıc, ilk görüşünde ısrar ile Başbakanm izahlarda bulunmasını istedi. Adalet Bakanlığı bütçesi Diyanet İşleri bütçesinin kabu Emin Halim Ergun, Demirellinin lünden sonra Adalet Bakanlığı v bir mütaleasma cevabla, halkevleTapu Kadastro Utnum Müdürlüğü rine bütçeden para aynlmasını, dolayısile adalete hizmet saydı. Ergubütçesine geçildi. Fuad Hulusi Demirelli, D. P. a na göre «Halkevleri bir kültür müessesesidir. Kültürü tamim etmek, dma ezcümle şunları söyledi: «A dalet bütçesini görüştüğümüz bu birleştirmekle bir çok davalarm önü almır. Halkevlerinin vazifeleri» gün gördüğümüz manzara geçen ni bu şekilde ifası adalete bir hizsenekinin hemen hemen aynıdır mettir. Hattâ imkârr olsa da bu Hattâ daha evvelki yıllardan pek az tahsisat arttırılsa..» farklıdır. Yargıtayımız yüklü v yorgun, mahkemelerinıiz ve icr İbrahim Arvas, Hakkâride Seldairelerimiz teşkilât eksikliği yü çuk devrinden kalma Meydan cazünden huzursuz ve yalnız yük miinin cezaevi olarak kullanıldığınsek ve şerefli hâkimlerimizin beşer dan bahisle, buradaki mahkumlatakati dışına çıkan azimli ve fera nn zindan hayatı içinde çürümekgatli gayretlerile ayakta durabili te olduğunu söyledi. yor Bir milyon küsur dava ve icra Sinan Tekelioğlunun tenkidleri i?i 100 bini bulan hattâ geçen Sinan Tekelioğlu, hâkimlerin bu temyiz dosyası hiç birinde tabü memlekete yapmış ve yapmakta tüvan bırakmıyor. olduklan hizmeti her türlü takdirin fevkinde buldu. Fakat anayasaya Bakanlık ve Bakanlar Kurulu bu uygun olmıyarak ıdalet cihazının manzaranın karşısında ellerini cra kuvveti içinde kaldığı. zaman kollarını kavuşturmuş, seyirci du zaman hükumelin getirdiği karumda. Dört senedir mahkemelerin nunlarla bu cihdzm istiklâli tahdid kurulusu hakkmda bir kanun ta edildiğini anlatırken: «Mahkemeler sarısı bekliyoruz. Dört senedir isti Türk ulusu namma icrayi kazaya naf derecesinin iadesini istiyoruz. memurdur. Türk hükumeti namına Bunun kaldırılması büyük bir hata değil.. dedi ve ortaya şu teklifi atolduğunu artık herkes anlamışür. tı: «Adalet cihazımn başına geçeFakat hâlâ, türlü özürler ve baha cek zatın Büyük Millet Meclisi nelerle bu esash teşkilâta yanaşma arafından doğrudan doğruya seyıp işi savsaklıyorlar. çilmesi icab eder. Bunu istemek 17 senedir İstanbul bir adalei bir milletvekili için borcdur. Bu mekânına, bir çok il ve ilçelerimiz şekil ve şartlar dairesinde kaza mahkemelerin vazife ve vakanna uvvetinin vazifesini tam manasiyaraşır adalet dairelerine hasrettir. le görebilmesine imkân yoktur. Bir Cezaevlerinin yüzde doksanı, ceza müddet evvel çıkardığımız hâkimmüessesesinden beklenen gayelerîn ler kanunundaki tadilâtla hâkimtam tersi neticesi verecek durum lerin istiklâli de ellerinde kalmamıs da. Bina itibarile de, idare bakım:n gibidir.» dan da feci ve hazin. Küçük yaştaZiya Cezaroğlu, Sım İçözlü ve ki çocuklar için yalnız iki merkezde şöyle böyle ıslah evlerimiz var, Adnan Adıvardan sonra toplantıya mahkum çocukların halleri, istik 15 dakika ara verildi. Müteakıben Kemal Turan komisballerini tashih yerine tehdid eton adına konuşarak tapulama kametedir.» lununun gündeme almdığını bilHalkevlerine yapılan yardım Fuad Hulusi Demirelli, konuşma ürdi. Adalet Bakanının izahatı Adalet Bakanı Fuad Sirmen kürüye geldi. Hatiblere cevablar verBu arada istinaf mahkemeleri meselesine temasla filhakika bunun zaruri olduğunu, iktidar parisi programmda da yer aldığını, ıroje hazırlandığmı. barolardan, rıiversitelerden mütalealar sorulduğunu, tstanbul Barosunun tasan M«4nde, Üniversitenin külliyen ayhinde bulunduğunu, İzmir Barounun kısmen ve itirazî kavıdlarla :abul ettiğini, istinaf mahkemel^ri :urulabilmesi için, 78 milyonun alnız maaşları karşılamak üzere 0 milyon harcamak gerektiğini nlattı. Fakat bu mahkemelerin ehemehal kurulması kanaatinde ulunduğunu ilâve etti. Tam teşkilâtlı mahkfemesi bulunmıyan kazalarm vaziyetine temasla bu işi gören sulh mahkemeleri sayı?ının 112 den 97 ye indığiü. bundan ayrı 10 mahkemenin daa tesisi derpiş edildiğini, tapula,a, hukuk mahkeme usulü tasarıarının komi^yonları olduğunu, hahukuku kanununun bugünlerrie Meclise sunulacağını, ticaret kanunu ile fikir eserleri kanununun nı k=vdetti. Sarhoşlara iğne vurulması meselesi Bakana bazı sualler soruldu. BU arada Enver Gökün İstanbul Valisinid sarhoşları Bakırköye göndererek iğne vurdurduğu yolundaki sorusuna cevaben de bunun her halde bir sarhoşu muayeneden baş« ka birşey olmadığım söyledi, bununla beraber keyfiyet üzerinde duracağır.ı ilâve etti. Macdelere geçildi. Adalet Bakanlığı ve Tapu Kadastro bütçesi kabul edildikten sonra Millî Savunma Bakanlığı bütçesine geçildi. ilk söz alan Vehbi Kocagüney, mütaleaları arasında secim kanununun müzakeresinde ileri «ürülen mülâhazalara cevsblar vererek ordunun hiç bir ştkilde siyasete karışmamak mevkiinde bulv.ıduğunu belirtti. Vakit geciktiğinden yarın sabah onda toplanmak üzere oturuma son verildi. ' Kahirede Kahire 14 (a.a.) (Afp) Önümüzdeki cuma günü Mısır mılli futbol takımı ile Akdeniz kupası için ilk karşılaşmayı yapacak olan Yunan mılli takımı Kahıreye gelmiştır. TAKSIM BELEDIYE GAZİNOSU Bu akşam ve yarın akşam Lokanta Kısmında Audace takımının bu büyük yıldızının karşısına her ne rnk Boks sporunda hakemlik, dünyamstse bir sıklet düşük ve bpy nın en eüç hakemliğidir. Şimsek itibarile de 10 santim ufak olan gibi çabuk ve... binlerce şekil taTayyar çıkarıldı. Bütün rakıban bu spor. koşmak. yüzmek lerıni s 1 ndir gibi ezen De Sığne. j nev'inden olmad:ğma göıe de haTayyarı da oldukça hırpaladı ve kem vicdanmı en çok harrkete aemaçı pek tabii olarak ittifakla ti en bir mahiyet taşır. Bu itibarkazandı. la filân boksör k&ybetti diye bilDün geceki müsabakaları hf.. sa e°*^M rraclarında mjlletiradyo başından takib edenler mizin vakarına yakısmıyacak menfi den oğrendiğımize göre; hiç de tezahürata kalkışmak hiç de doğru hcra gıtmiyen bir hâdise olmuşdeğildir. İcab ederse güzel maç çıka turEjref Şefik maçları anlattık ran Taki gibi gencleri rinğde omuztan sonra, mkrofonu, İtalyaya larımızda ir.direlim. omuz'arda tarmçlan bldirecek olan İtaly3n şıyal'm: fakat hiç bir zaman genckafıle reisine verdıği bir anda liğin mihrabı sayılan ringe ve onun Radyo İdaresi emisyonu brden <?traf"Haki bakemlere kem nazarbire kesmiştir. Bu suretle misa la bakmıyahm. İirlerim z maçların neticesnı Hatırımızda kalması icab eder ki dahi memleketlerıne bildireme medenî milletlerin spor anlayışı. ır^lerd, r. Ccm ATABEYOĞLU evvelâ güzel oyun görmekte topr c Basbakanm izahatı Bundan sonra Başbakan Şemnun da milletvekili ödeneklerinden ' kanunun hâlâ Mclise gelmemesi seddin Günaltay söz aldı. İleri süralen mütalealara cevaben: «Biiİst. FİLARMONİ DERNEĞİ 1949 50 MEVSIMİ W^M hassa Millet Partili arkadaşların ABONMAN SENFOMK KONSER noktai nazarlarile buradaki beyaModcrn Türk Müzik Eserleri Festivali. natları arasında tevafuk göremediŞEF ve KOMPOZİTÖRLER : ğimi söylemck isterim> diyerek Necil Kâzım Akses Ulvi Cemal Erkin hükumetin din mevzuunda hassas davrandığını ve din adamlarımızın Ahmed Adnan Saygun Cemal Reşid Rey terfihlerini sağlıyacak kanunun hazırlanmakta olduğunu, yakmda Solistler: Ferhunde Erkin ve Saldarelli Meclise geleceğini söyledikten sonra, İstanbulun fethinden itibaren ortodoks cemaatinin kendi kendiŞUBAT SAAT sini idare etmekte olduğunu ve buna da alıştıklarını. Cumhuriyetin Perşembe 18.30 da ilânma kadar müslüman cemaatin devlet teşkilâtı içinde kaldığını, BILETLER GIŞEDE SATILIYOR Cumhuriyetin ilânından sonra da müslüman vatandaşlarda aynı haleB U A K Ş A M ti ruhiyenin devam ettiğini. bir köy imamının maasının devletten beklendiğini, halbuki camilerin müslüman cemaatlerce idare edilz mesinin icab ettiğini, bu yola gitZevki... Güzelliği... Nefis ve harikulâde mü iği.. Zaman zaman mek için hazırhklar yapıldığını, neşeli... Zaman zaman içli mevzuu ile unutulmaz bir sanat mevcud Evkafm bir kısmmın camive güzellik âbidcsi... lere, bir kısmmın da hayır işlerimıze ayrıldığmı söyliyerek Hükumetiniz bu hususta yarın için varılması icab eden hedefe zemin haBaşhca yaratıcılarj: zırlayacak tedbirler üzerinde durmaktadır ve bunları peyderpey geNELSON EDDY ILONA MASSEY tirecektir.» demiştir. S A R A Y'da 16 MELEK SN M S İ E AI sı sırasında, Bakanm: «Ada4et memleketin temel işidir> şeklindeki sözlerini ele alarak: «Şu halie adalet cihazının kuvvetlendirilmesi, devlet vazifeleri ne kadar geniş tutulursa rutulsun her halde, meselâ Halkevlerine yardım vazifefinden, çok evvel gelir. Öyle iken bugünkü iktidar her sene devlet bütçesinden milyonlar ayırıp kendi ^jartHerim» nBfmftma*Hlartgt '"t*1 tirdikleıi bu Ev'.ere tahsis eder. Bu sene de bütçemizden bir milyon 550 bin lira veriliyor. Fakat 109 mahkeme^iz ilçeden yalnız 15 ilçede teşkilât yapmak için tahsisat konulmuştur» ve şöyle devam etti: « İktidarı elinde tutan partinin imtiyazlarma dokunmak kimin haddi? Meselâ devlet hazinesi aleyhine imtiyaz olarak C.H.P. damga re*minden bile muaf bulunuyor. Böyle bir şey hiç bir demokrat memlekette yoktur ve olamaz.» Demirelli uzun ve etraflı konuşmasında savcıların vazifelerine temasla başhca hukuk âlimlerinden mütalealar nakletti. BasınYayın kanunu Bas:nyayın suçları için die?r medenî memleketlerde kabul edilen jüri usulünü teklif ve terviç çdecek yerde şimdiki kanuna rahmet okutacak bir proje hazırlandığını, bunun da Bakanlığın iktidar partisinin ifradcılarına uymak mec buriyetinden kendini kmtaramad:ğına rlelâlet ettiğini ifad? etti. BALALAYRA Numaralı biletler bugünden satılmaktadu:. B U G Ü N A Z A K ve T U R A N Sinemalarında Matinelerden itibaren: Fevkalâde zengin program. 2 film birden. Bs?k?ör Taki netfan mağluh addtdüdi? F^ks hakemlerimizden Cevdet Kprenvten aşafıdaki mektubu ald'V. İtalyanlarla yacılan macta Taıtimn ne ran msglub addedi'difini ».C'Mıvpn bu mektubu aynen neşre'jivnruz: E?zı •• kn doEtlarım .hattâ t e i i ' aı az tanıyan bir k'sım meraklılar, lanr. Dedelerimizden şahane bir miras olarak kalan güreslerimizde alıstığımız galibiyetleri boksta da görr mek istiyorsak bu, e\ vel ve ahir balkımızın şuurlu alâkalarile müır. kündür. Bu şuur, ringe kar topu. j limon kabuğu yerine demet demet çicek atacak safhaya eirdiği zaman. Türk gencliği dünya ölç;isünde bok sörlere sahib olabüir. Cevdet Kerem 1 İSTİKLAL FEDAİLERİ (Türkçe) Baş rollerde: Robert C ummings Arlene Dahl Zcngın Proaramla Rose Avril GECfiSİ Lutfen masalarınızı ev^^elde •I temin ediniz. Tel: 82904 Dehşetin pençesinde înildiyen bir milletin ve hayatla aşkları, ateşleri içinde yok olaı» insanların maceraları. 2 GÖNÜL FRTINASI ( Renkli) Oynayanlar: Burt Lancaster Lizabeth Scott Aşkın mucize yaptığı bir film hârikası... Hulusi Demirelli D. P. ad'n* yap tığı konuşmayı şöyle bağladi: • Her vı 1 bütcesinde acı, tatlı konuştuk. Semere ve netice alamadık. Onun icin yeni teklifler ve temennilerde bıılunmıvacağız. Bunun zamanı da artık geçmiştir. Geldik, gidiyoruz. Milletin sesini kâfi derecede duyurduk. GözleriCamilerin, imam ve hatiblerin miz açık sidiyorsak kusur bizde doğrudan doğruya Diyanet işlerine deâildir. Bizden sonra eelecek obağn olması ger^ktiğini, halihazır lanlara millet yolunda daha iyi tada Evkafa bağlı olmalannm gayri lihler ve memleketin h^yrına yüktabiî bulunduğunu, bunu da tetkik sek muvaffakıyetler dileyerek sözü burada bitiriyoruz.» ettiklerini söyledi. Bundan sonra Faik Kurdoğlu da Hâkimlerin nakil ve tayinleri kürsüye gelerek Diyanet İşleri Baş Bundan sonra Hüsnü Dincer kamnm yaptığı konuşmalann asla Millet Partisi adma yaotığı konuspolitik olmadığım, bunların tama mada adpierin tevziinde vazife men din çerçevesi dahilinde kaldı alanlarm ve bilhassa vargıcların ğını söyledi. her türlü tesirden masun olması eerektiğinde ısrar etti. adli islikÖğleden sonraki celse Öğleden sonraki oturumda Diya lâli zedeleven hükümlerden b?hsetnet İşleri bütçesinin müzakeresinde ti. Hâkimlerimizin tavin. nakil ve Kemal Zeytinoğlu ezcümle dedi ki: terfilerinin teşriî ve idarî makam« Lâiklik rejiminde din mües lardan hiç birinin müdahale?i olsesesi muhterem ve mukaddes bir madan kendi teşkilâtı arasında icmüessesedir. Milliyetçilik de bu raabnı sağlayacak mevzuata âcil müesseseye büyük oir değer verir. ihtiyac olduğunu belirtti. ACI BİR ÖLÜM Milli Mucpdelenin Malul Subayiarım'an ve Tekcl Par?b'hçe î'Pirto Fdbrıkası Enni;. at âmiri İ B R A H İ M ÖZKALAN Bugün Matinelerden İtibaren ALEMDAR ve MİLLÎ Sinemahrında Üstad REFİK HALİD KARAY'm ölmez eseri «ÇH.TE» RomaTundan filme alman C E T E S İ N E M A S I YENÎ luA n A h ıM U b L « Piyanoda FERDİ V O N Ş T A T Z E R BİR S A R A Y Bilet B U G U N Matinelerden itibaren 19 şubat pazar günü saat 11 NDA PROGRAMLA tESİTALI KON satışı başlamıştır. Ateş, kan ve binbir mahrumiyet :çinde ölümle pençeleşen Türk milletinin zafer destanı... Aziz Cumhuriyet çocukları, vatanları için canlarını feda eden kahraman şehidlerimizin ruhlarına ithaf edilen bu millî destanı ibretle seyrediniz. Kadıköy H Â L E Sinemasmdaı • Içli ve hisli mevzuu. büyük heyecan ve helecan. nefis sarkj ve müziği bir araya toplayan 2 büyük yerli film birden 1 Üstad Muhlis Sabahaddir.in Ayşe Operetinden filme a 1 ı n a n Baş rollerde : NERİMAN KÖKSAL ÎHSAN EVRİM ORHAN M. ARIBURNU Şarkıları besteleven ve okuyan AYŞENİN ERGÜVEN ^ DUASI AYLÂ . KARACA • M Oynayanlar: Yerli filmlerimizde temayüz eden genç üstad: İHSAN EVRİM SEMA SEREN VEDAT ÖRFİ BENGÜ ATIF AVCI KEMAL 2 Kıymetli romancımız . M A. B A K İ Ç A L L I O Ğ L U Filmin yakında Anadoluda gösterileceği sinemalar ; İzmir: LÂLE ve TAN Adana: ERCİYEŞ Mersin: GÜN>? Antakya: GÜNEŞ ve GÜNDÜZ Gazianteb DUMLUPINAR SEVEN NE YAPNAZ Maraş : Y EN I ••H^HHİ DURU FILM • Oynıyanlar: Enver Orhon Selma Kayahan Orhon M. Arıburnu. Şarkılar: Münir Nureddin ve • Safiye Aylâ. Bu filmde: Münir Nureddtni bizzat dinliyecek ve aUusljyacaksınız. • § Atlas Film Başka dinlerin erkânile bizim din erkâmnı geçim bakımmdan mukayese edersek bizimkilerin ne kadar sıkmtıda olduklarım derhal müşahede ederiz.» Zeytinoğlu 1520 lira gibi maaşlar alan vâız ve mevizelerin durumunu anlatarak: «Yüzde doksan beşi müslüman olan memlekette Diyanet işlerine devletçe yardım yapılması îüzumuna hükumetin artık kanaat getirmesi icab eder.» dedi Zeytinoğlu Diyanet işleri saym baş kanmın geçen sene Ege mıntakasındaki seyahatinde yaptığı vâızlarla iyi telkinlerde bulunduğunu kaydetmekle beraber, bazı gazetelerde Halk Partisinin İstanbuldan vâizler angaje ederek propaganda yapmak üzere memleket içerisine göndermek teşebbüsüne geçtiği yolunda haberler yayınlandığını kaydetti. Bu sırada bazı gürültüler oldu. Müfrülük binasında altı oklu bayrak pazartesl gecesi Kâmil Boran, Yargıtaydaki işle Hakkın rahmetırin çokluğundan bahsetti. Bunu ne kavuşmuştur Cenazesi 15 'Z 930 hayret ve takdirle karşılamakla günu saat 11 de beraber, nihayet sıhhatleri bahası Paşabahçedeki evınden kaldıtılarak ayna gayret sarfettik!erini belirtli. m mahallin kabnstenına defnedilecek(1951) Hâkimlerin terfihleri meselesine tır. geçerek encümen kararına göre * * * Yargıtayca kararlaruıın tasdik nisMerhum Mustafapaşanın gelini ve betinin yüzc'e ellirîen f^zla olması Saıd paanın eçi gerektiğini. bu suvetle yargıem HAYRİYE MENEMEN'CİOĞLU verdiüri kararlarda en az vürde elli, 13 14 e bağhyan gecede hayata gozlealtmısının temviz. edilmpsi ihtima rini kdDiyarsk Hakkın rahmetme kalini de düşünmek zorunda kaldığı vufmustur. Merhumenin cenazesi bugun çarşamba İS şubat 950 saat 15 te Erentu belirterek: «Nihavet bundan da köy Kâşane sokak 7 numaralı evınden müteessir olacak gene bizzat ada kaldırılarak Erenkby Zihnipaşa camilettir.ı dedi. inde ikindi namazırı müteakıb namazı kılındıktan sonra Sahrayicediddeki aile Adlî istiklâl kab7İstanına defnedılecektir. İzzeddin Cslıslar. Hasene Ilgazdan sonra Osman Nuri Köni son MEVLÎD tamanlarda bazı hâkimlerin yerleri Merhum Bay değiştirilmiş olduğunu. fakat Bakanlığın salâhiyetini kullanarak ŞEREFEDDİN ALEMDAR'ın bunlan şimdilik başka bir yerde rv'ııra 16 ?ubat 1950 perşembe gunü Sultanahmed istihdam ettiğini söyledi. Bu ka öğle n^mPziTÎar sonra rarnamelerin icrasmın tehirile ad F.ruzağa csmiinde Mevlid okutulacağından arzu edenlerın teşriflerl rica li istiklâlin yıkyacağını ileri sür olunur. Ailetf Zeytinoğlu Burdurdan aldığı b i ı ' dü: «Acaba maksad ne? Seçim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog